politika

AGENDA 21/2030, aneb vrtěti psem

PŘESNÝ PLÁN ZNIČENÍ LIDSTVA AGENDA 21/2030

Agenda 21 je komplexní globální akční plán, komplexní dokument, který schválila Organizace spojených národů na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (zvanou též Summit Země).

Jeho ustanovení má 300 stran a 40 kapitol. Toto je oficiální verze. 

Jaké jsou skutečné záměry tohoto plánu, který posílila agenda do roku 2030? Stručně řečeno, hovoříme o globálním využití půdy, globálním vzdělávání, globální kontrole a poklesu populace.

Agenda 21 a plán udržitelného rozvoje

Agenda 21 https://cs.wikipedia.org/wiki/Agenda_21 nebo „Komplexní akční plán OSN pro 21. století, pro vlády a sociální skupiny ve všech oblastech, kde mají lidé dopad na životní prostředí“ přijalo více než 178 zemí na konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji, které se konalo v Rio de Janeiro v Brazílii v červnu 1992.

V prosinci 1992 byla zřízena Komise Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj, aby zajistila účinnost následných opatření přijatých OSN a monitorovala provádění dohod na místní, národní, regionální a meziná-
rodní úrovni a podávala o nich zprávy.

Bylo rozhodnuto, že pětileté přezkoumání provádění plánu proběhne v roce 1997 na zvláštním zasedání Valného shromáždění OSN. Úplná implementace byla projednána na Světovém summitu o udržitelném rozvoji, který se konal v Johannesburgu v Jižní Africe od 26. srpna do 4. září 2002.

V souladu s předpoklady Agendy 21 by měl být plán udržitelného rozvoje založen na integraci hospodářské, sociální a politické ochrany životního prostředí s cílem snížit spotřebu, obnovit biologickou rozmanitost, snížit účast veřejnosti a změnit životní styl lidí.

Jak v roce 1992 řekl generální tajemník Summitu země Maurice Strong:

Je zřejmé, že současný životní styl a životní styl bohaté střední třídy, včetně vysoké úrovně spotřeby masa, velkého množství zpracovaného jídla, používání fosilních paliv, klimatizace doma a v práci, stavba obytných domů na venkově, nejsou vyvážené. Je nutné změnit životní styl na styl, který bude přizpůsoben vzorům spotřeby, které jsou šetrné k životnímu prostředí.“

Agenda 2030, neboli modernizace plánu

Oficiálně pojmenovaná Agenda 2030 je projekt, (o čemž svědčí její název „Transformace našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 “), který má za cíl „proměnit“ svět.

Tento program byl vytvořen jako pokračování tzv. Rozvojových cílů tisíciletí, které byly stanoveny v roce 2000
a nebyly do roku 2015 plně dosaženy.

Byl přijat v září 2015 na slavném zasedání OSN v New Yorku, kterého se zúčastnil sám papež František.

Program 2030 zahrnuje 17 cílů udržitelného rozvoje a 169 souvisejících úkolů, které by měly být sledovány pomocí vhodných ukazatelů. Jejich předpoklady jsou rovněž v souladu s hluboce kontroverzní Agendou 21
a dokonce obsahují významnou část stejného obsahu.

Jak můžeme v dokumentu číst:

“Tato agenda se vztahuje na všechny národy, aniž by někoho ignorovala. Je to akční plán na vymýcení chudoby ve všech jejích podobách po celém světě, nezvratně a jednou provždy. Snaží se zajistit mír a prosperitu a navázat partnerství, a podstatou agendy jsou lidé a naše planeta. Integrované, vzájemně propojené a nedělitelné sedmnáct cílů udržitelného rozvoje jsou cíle pro všechny národy. Ilustrují rozsah, univerzálnost a lidské ambice vyjádřené v nové agendě.“

Zní to krásně, ale skeptici se domnívají, že pod vznešenými slovy je skrytý plán zavedení přísné globální kontroly a globálního pozorování.

Agenda 21/2030 a plán mocných

Počáteční plán Agendy 21 a následný projekt jsou založeny na předpokladech učiněných již v roce 1776 Johannem Adamem Weissauptem, když ho Mayer Amschel Rothschild požádal o vytvoření organizace schopnou aplikovat globální vládu.

Zrušení všech zavedených vlád, zrušení soukromého vlastnictví, zrušení dědictví, zrušení vlastenectví, zrušení rodinných hodnot, odstranění náboženství a vytvoření světové vlády je prvních 7 z 25 bodů Weissaupta.

OSN je nekonečně zkorumpovaným orgánem založeným rodinou Rockefellerů, který odpovídá za zajištění nového a centralizovaného globálního řádu. Konečným cílem je získat moc nad celou planetou a přizpůsobit tomu omezený počet lidí, z kterých se stanou žijící otroci.

Agenda 21 se zaměřila na změnu klimatu a životní prostředí, ale Agenda 2030 jde daleko za tuto oblast.

Agenda 2030 se zabývá širšími otázkami, jako je ekonomika, zemědělství, vzdělávání, rovnost pohlaví, zdraví a mnoho dalších otázek, které jsou relevantní pro celé lidstvo.

Ve skutečnosti existuje jen velmi málo lidských činností, které nejsou pokryty cíli stanovenými v Agendě 2030.

A to vše proto, aby byla nastolena jedna globální světová vláda, jeden globální ekonomický systém a jedno globální náboženství – plán, který by měl být proveden nejpozději do roku 2030!

Neomezená kontrola nad vaším životem

Účinné provádění Agendy 21 a Agendy 2030 vyžaduje hluboké přeorientování celé lidské společnosti na vše, co svět zažil.

Zahrnuje také zásadní změny v prioritách vlád i jednotlivců, jakož i snížení lidských a finančních zdrojů:

Agenda 21 navrhuje řadu akcí, které by měl provádět každý člověk na Zemi […], vyžaduje specifické změny
v činnosti všech lidí […] Účinné provádění Agendy 21 bude vyžadovat hlubokou přeorientaci všech lidí”.

Cílem Agendy 21/2030 je ovládat náš život. 

Realizaci tohoto plánu lze pozorovat po dlouhou dobu po celém světě:

• Stálé vládní změny pouze za účelem zmatení občanů;

• podkopává úlohu kompetencí škol a učitelů; 

• podpora homosexuality a plánovaného rodičovství; 

• rasismus; 

• obrovské přistěhovalectví zaměřené na zničení národní identity; 

• propagace drog – zneužívání alkoholu a drog;
 
• podkopávání všech forem společenské náboženské činnosti a touhy po prázdných kostelech;
 
• absurdní změny právních systémů; 

• zvýšení cen pohonných hmot, potravin a dalších položek v obchodech;
 
• mediální propaganda a kontrola obsahu; 

• umělé pandemie; 

• nebezpečné očkovací kampaně;

• zavádění toxických látek do kosmetiky a potravin; 


• podpora rozvodů, usnadnění zrušení manželství a rozpadů rodin. 

A brzy také: 

• odstranění práva na soukromý majetek, například „Soukromé vlastnictví půdy je také hlavním nástrojem akumulace a koncentrace bohatství, a přispívá tak k sociální nespravedlnosti“; 

• zákaz vstupu do lesa; 

• omezení občanských svobod: „Individuální práva musí ustoupit obecným právům“;
 
• omezení počtu dětí, které můžete mít;
 
• stanovení množství vody, kterou lze použít, a množství odpadu, také odpadu, který lze zneškodnit; 

• donucování k účasti na sociálních projektech;

• hromadné vysídlení obyvatelstva; 

• ničení neudržitelných prvků biologické rozmanitosti:
„Sjezdovky, pastva, orba, ploty budov, průmysl, domy, chodníky a asfaltové silnice, přehrady a nádrže, vedení vysokého napětí, budovy a systémy, které nemají správnou hodnotu pro životní prostředí.“

Agenda 21 a Agenda 2030 nejsou ničím jiným než tajným akčním plánem pro nový světový řád, který spočívá
v redukci populace na „udržitelnou“ úroveň, tj. v rovnováze s „přírodou“ prostřednictvím absolutní kontroly nad populací a reprodukcí.

Tento plán je zaměřen na provádění činností jedné světové vlády, jednoho světového náboženství, jedné světové armády, celosvětové banky, světové měny a mikropopulace.

„Agenda 2030“ proměňuje svobodné lidi v komunitu otroků globální světové elity.

Mezinárodní organizace vytvořené za účelem ochrany zájmů národů světa, koordinace akcí a rozhodování
o jejich bezpečnosti, rozvoji, zachování identity, víry, morálky a zvyků, nedávno, zcela bez skrývání začaly zastupovat zájmy mezinárodních globalistických elit. 

Globalizaci nyní otevřeně vede OSN. Byrokratické struktury v něm vytvořené diktují suverénním zemím a národům svou vůli, akční plány a metody pro dosažení cílů světové vlády. Sama OSN se nyní změnila z orgánu společenství suverénních zemí a národů na globální strukturu diktatury a potlačování, což je druh výkonného výboru nadnárodních mocenských struktur.

Byrokratický aparát OSN je dlouho nezávislý na vůli členských států této organizace. 
Jeho „tvorba“ se odehrává v zákulisí a přijímaná rozhodnutí se stávají stále závaznějšími. 

Na začátku 21. století došlo k paradoxní situaci, kdy „ocas začal vrtěti psem“ – rozhodnutí OSN začala nezáviset na zakládajících státech, ale na byrokratickém aparátu, různých výborech, komisích a subkomisích, jejichž dokumenty byly připravovány stejným byrokratickým aparátem. 

Tyto dokumenty mají navíc dlouhodobý charakter a jejich implementace může nejen zničit stávající světový řád, ale také proměnit většinu světové populace v otroky, zombie, biomasu – nástroj sloužící světové globalistické elitě.

„Vzdělávání pro udržitelný rozvoj“ – tzv. „Agenda 2030“, který definuje cíl „vzdělávání pro udržitelný rozvoj“ celé populace Země. Program měl vyvinout vzdělávací programy společné pro všechny země, které nahradí stávající národní vzdělávací plány. 

Na základě tohoto dokumentu přijala OSN 17 cílů „udržitelného rozvoje“, které začala systematicky provádět. 

Na první pohled vypadá „Agenda 2030“ i všechny „cíle udržitelného rozvoje“ pozitivně, kreativně a psané
s velkou péčí o budoucí generace a výchovu dětí….. Ale jak se říká, „ďábel je v detailech“. 

Jejich praktická implementace a další podrobnosti ukazují skutečný antihumánní záměr autorů takových dokumentů. Kontroverzní agenda OSN, nazývaná také cíle udržitelného rozvoje, je v podstatě receptem na globální vládu a technokracii. 

Jeho jádrem je vize „vzdělávání“ OSN. 

Podle Agendy 2030 jsou děti popisovány jako „kritičtí činitelé změny“, jejichž „nekonečné možnosti aktivismu“ budou vyzbrojeny a řízeny „vzdělávacími“ schématy OSN jako podpora vize budoucího planetárního vzdělává-
ní. Celý program, a zejména vzdělávací složka, je odůvodněn potřebou „udržitelného rozvoje“ ve světě. 

A udržitelnosti může podle OSN výrazně bránit „nadměrné vzdělávání“, přesahující akceptovaný průměr pro všechny. Totalitní koncepce OSN navíc stanoví tezi, že „nadměrné vzdělávání“ ve skutečnosti představuje hrozbu pro udržitelnost. 

„Jak je známo vzdělaní lidé s vyššími příjmy spotřebovávají více zdrojů než méně vzdělaní lidé, kteří mají tendenci mít nižší příjmy,“ bylo otevřeně napsáno v dokumentu zveřejněném v roce 2006. 

“Čím více vzdělání, tím větší hrozba pro udržitelnost,” říká se v dokumentu. 

Při analýze nové ideologie OSN nazvané „udržitelný rozvoj“ můžeme učinit jednoznačný závěr, že OSN chce ve skutečnosti zavést systém kontroly populace, centrálního plánování, globální správy věcí veřejných a dalších totalitních programů. 

Nyní je již OSN stěží skrývá. 

V cíly № 4 OSN jasně uvádí, že její „vzdělání“ je skutečně ideologií. 

Tento dokument například vyžaduje, aby se všechny děti učily nejen přijímat a podřizovat se „udržitelnému rozvoji“, ale skutečně „podporovat udržitelný rozvoj“. 

V programu jsou „lidská práva“ v rozporu s právy udělenými Bohem, což je v rozporu s ústavami mnoha zemí. 

Odborníci zatím hodnotí pouze výsledky provádění „Agendy 2030“ ve světě, ale ministerstva školství již nahrazují své vzdělávací plány a tento proces je velmi rychlý.

Z OSN však přicházejí i další kontroverzní dokumenty. 

Oddělení populačního departmentu pro ekonomické a sociální otázky zveřejnilo 4. července 2017 šokující zprávu:

„Náhradní migrace: řešení problému stárnutí a substituce populace“, která byla téměř okamžitě odstraněna z webových stránek OSN spolu s tiskovou zprávou.

Výsledky těchto činností OSN již jednoznačně ovlivňují mnoho zemí. 
Například po zavedení „Agendy 2030“ v roce 2006 se počet sebevražd mezi dětmi a dospívajícími ve Spojených státech zdvojnásobil. Jak uvádí publikace USA TODAY America sees alarming spike in middle school suicide rate, v článku o sebevraždách na střední škole je alarmující nárůst, v letech 2007 až 2014 se zdvojnásobila míra sebevražd mezi 10–14 letými.

Vědci, pedagogové a psychologové zaznamenali několik faktorů, které zvyšují počet sebevražd – zvýšený tlak na studenty vzdělávacích plánů, rostoucí ekonomická nejistota, zvýšený strach z terorismu a práce sociálních médií. Hlavními faktory jsou:

  • rozpad rodiny – dnes děti mnohem častěji, než předchozí generace, vyrůstají v rozbitých nebo nestabilních rodinách

  • mentalita „sněhových vloček“ – hýčkané děti, které rodiče vychovávali v „bezpečném prostoru“
    a vycházeli vstříc všem jejich rozmarům – morální korupce. 

Dekadentní kultura dnes vytváří podmínky, ve kterých jsou děti zaplaveny hříchem – v dětských duších vytváří dospělé temné srdce. Hřích je v podstatě psychologický jed. 

Jak napsal Aristoteles, pro štěstí je nezbytné žít mravní život.

Alternativní západní tisk je doslova posetý články, které uvádějí, že výkonné orgány OSN jsou zaplaveny maniaky, zabijáky, pedofily a zvrhlíky. 

Publikace IWB v článku „OSN je plná pedofilů“ poskytuje mnoho odkazů o šokujících faktech o zneužívání dětí ze strany zaměstnanců OSN. OSN je však jen jednou z mnoha globálních mezinárodních organizací, které vyvíjejí ohromný tlak na vlády suverénních států, které svými příspěvky platí její činnost. 

Cílem je zkrátka redukce světové populace, ovládat všechny aspekty osobního života a činností člověka,
a řídit vše a všude ….. od kolébky po hrob.

https://bit.ly/390kgKy
https://bit.ly/34PU7uE

sdílet na