nezařazené

Záchrana musí být především v zájmu tonoucího

Jaroslav Tichý

18.6.2022

Ačkoliv u nás existuje stále mnoho lidí, kteří nerozumí procesům, které kolem nás probíhají a které se jich bezprostředně dotýkají, začínají tito lidé zmíněné procesy registrovat a na ně svým způsobem reagovat. Někdo postupným probouzením (viz předpokládané Velké probuzení – tj. Great Awakening, po němž volá D. Trump a Bílé klobouky), jiní zatím jen podrážděním z frustrace, že se v těchto procesech dostatečně neorientují.  Další skupina odmítavě, neboť se „zabydlela“ v dosavadních otrockých podmínkách a nechce se jí opustit je, ať již přitom vypráví o boji proti jejich jevové stránce či nikoliv. Tento článek proto má za cíl našim spoluobčanům poskytnout určité vodítko pro základní objasnění této problematiky, aniž by jim chtěl něco vnucovat či je o něčem přesvědčovat. A v ideálním případě pak upoutat pozornost zbývající části našich spoluobčanů, kteří nevnímají vůbec nic. K nim bohužel patří často i „naši politici“.   

Jaké procesy kolem nás vlastně probíhají

 • Zásadní problém spočívá v končícím kapitalistickém systému, kdy stále užší skupina vrchní vrstvy bohatla na úkor zbytku společnosti, kdy se propadaly reálné příjmy obyvatelstva a klesala jeho reálná kupní síla. To vše vedlo k prodejům na úvěr resp. na dluh. Dluhy lidí i států a četných společností rostly do nesplatitelné výše, přičemž produkce výrobků a služeb již vesměs nepřinášela investorům požadovanou míru zisku. Ti proto začali přesouvat své investice do oblasti různých finančních derivátů, často uměle vytvářených s cílem obvyklou míru zisku udržet. To nemohlo vydržet trvale, vznikaly finanční bubliny, chybějící peníze byly na trh dodávány tzv. kvantitativním uvolňováním (dotiskem nekrytých peněz), které mohlo poskytnout určitý časový prostor k řešení problémů. To vše za cenu znehodnocování měn jako je dolar či Euro. Čas k jejich řešení však využit nebyl, ve výsledku pouze narůstal  přetlak nekrytých peněz, jež ale zůstávaly u bank a velkých společností. Narůstal nepoměr mezi množstvím emitovaných peněz a hodnotou reálně vyprodukovaných hodnot (zboží a služeb). V důsledku toho rostly ceny a inflace.
 • Společnost jako celek současně chudla, stále větší množství majetku se přesouvalo k úzké skupině nejbohatších, přičemž jako nástroj k tomu sloužily především investiční společnosti Vanguard a BlackRock. Jde o cílený proces, jehož výsledkem má být nový model uspořádání lidské společnosti pod názvem Nový světový řád (NWO), a to pod taktovku hlavních protagonistů dosavadního světového finančního systému založeného na dluhu a současně i viníků postupně krachující světové ekonomiky, tj. světových globalistů v jedné osobě.
 • Operace covid-19 byla spuštěna původně jako zástěrka k zakrytí krachu celého systému a současně i ke znehodnocení výsledků opatření prováděných D. Trumpem ke zlepšení

americké ekonomiky v období výkonu jeho prezidentské funkce.

 • Starý dluhový systém a s ním i jeho poslední fáze v podobě neoliberálního kapitalismu končí na Zemi poté, kdy byly vyčerpány na většině území světa zdroje, kdy většina států je nesplatitelně zadlužena, kdy rezervní světová měna (americký dolar) není již dávno krytá ničím jiným než „důvěrou“, která přitom pramení z:
 • diktátu vykonávaného globalistickými světovými institucemi a nadnárodním kapitálem vůči centrálním bankám drtivého počtu států ohledně doporučené (povinné) výše devizových rezerv v podobě zásob amerických dolarů či krátkodobých dolarových dluhopisů;
 • obavy jednotlivých států před velkými účetními ztrátami v případě náhlého odchodu od dolaru a od svých dolarových devizových rezerv a
 • neochoty většiny těchto zemí opustit dolar v obavě před americkou vojenskou mocí.
 • Za situace, kdy americký dolar ztratil fakticky celou svoji hodnotu, velké země (Rusko, později i Čína a další) začaly zbavovat se svých dolarových zásob. Předchozí pokusy představitelů menších zemí (Libye či Irák) přejít na jinou měnu při prodeji jejich ropy skončily vraždou těchto představitelů a úplným rozvrácením dotčených států pomocí války.

Další země jako je Saudská Arábie či Sjednocené arabské emiráty proto přistoupily k dedolarizaci až v poslední době poté, kdy tento proces začaly velké země jako je Rusko, Čína a Indie.

 • Spojené státy ztrácejí současně svoji pozici hegemona i v oblasti vojenské v návaznosti na výsledky jejich angažmá v zemích jako je Sýrie, Irák, Afghánistán, stále více zemí se proto osměluje volat, že „císař je nahý“. Tyto problémy dále umocňuje i probíhající rozkladný vývoj v samotných USA. Svět přechází do období multilateralismu s několika nadnárodními centry moci (Rusko, Čína, USA).
 • Slábnoucí petrodolar končí se všemi důsledky (USA již dále nebudou moci parazitovat na ekonomikách států Blízkého a Středního východu či Latinské Ameriky – končí tedy v těchto regionech i celá americká zahraniční politika Pax americana. Otázkou je i další vnitřní vývoj v USA a možný rozpad tohoto státu).
 • Za této situace USA se svojí parazitickou činností se orientovaly na země EU, jejichž vlády vč. vedení v Bruselu vystupují vůči USA ve značně podřízeném postavení a v situacích, kdy se zájmy světových globalistů a zájmy Deep state liší, doslova nevědí, „kam dříve skočit“. Patrné je to i na chování představitelů většiny zemí EU vč. ČR. Lze přitom pozorovat, že např. v ČR v posledním období vliv Deep State narůstal (viz projekt Trojmoří apod.). Jistou výjimku v tom tvoří Maďarsko se svojí zahraniční politikou.
 • V USA (jakož i v některých dalších zemích) se střetávají zájmy a vliv světových globalistů majících bezstrukturní řízení s Deep state (Chazaři, nacisté, BigTech a BigPharma, velké multimediální společnosti, americká státní elita zejména z Demokratické strany, Černá benátská šlechta, členové státní administrativy, tajných služeb, banksteři aj.), nicméně globalisté spolupráci s Deep state kvůli jejich strukturnímu řízení v případě potřeby využívají. To se dosud dělo i na Ukrajině, kde probíhají snahy o obnovu chazarského kaganátu z 10. stol., kde ale v posledních dnech globalisté začali brzdit snahy ukrajinské vlády podporované Deep state o další eskalaci války s Ruskem z obavy z jejích následků.
 • Tomuto vývoji směřujícímu k ustavení NWO se staví na odpor jiný civilizační model podporovaný patrioty, mezi které patří zejména Bílé klobouky (část amerických vrcholových generálů a důstojníků, některé složky americké armády, části rozvědných služeb USA a dalších zemí), prezidenti D. Trump, Vl. Putin a čínský prezident Si, Společnost Bílého draka, speciální jednotky 34 zemí světa a další). Tento model se nazývá Zlatý věk.

Tento odpor byl předznamenán vystoupením ruského prezidenta V. Putina na Mnichovské bezpečnostní konferenci v r. 2007 a prosazením připodepsání tajného dodatku k Pařížské klimatické dohodě z r. 2015 prezidentem Trumpem dodatečně po jeho nástupu do funkce. Dodatek podepsalo všech 209 států světa vč. ČR.

 • V posledních letech proto kolem nás probíhá zápas 2 rozdílných civilizačních modelů o to, který z nich a jak nahradí dosavadní po několik tisíciletí trvající model spojený se světovým finančním systémem založeným na dluhu, který vedl většinu lidí a národů k zotročení. Svým obsahem budou mít oba dotyčné civilizační modely zásadní vliv i na další vývoj lidstva na Zemi, a to v plném smyslu slova, leč zcela odlišným způsobem.

Jde o zápas mezi:

A/  Novým světovým finančním systémem (NWO) – v čele s protagonisty krachu dosavadního kapitalistického systému. NWO počítá s fyzickou likvidací až 90 % obyvatel Země, se zbavením obyvatel majetku a se zotročením přeživšího zbytku lidí a

B/   Zlatým věkem  – založeným na novém světovém finančním systému, na využití kvantového počítače a na obnovení národních měn jednotlivých národních států krytých zlatem a později i dalšími aktivy (suroviny apod.) a na jednorázovém oddlužení lidstva vč. států a na uvolnění 6 tis. patentů a vynálezů pro lidstvo za účelem jeho dalšího rozvoje.

 • Jak již bylo řečeno, do současného světového dění patří ještě onen 3. hráč, tj. Deep state.  Některé z jejích součástí jsou současně i součástí globalistů.

Občas ale hrozí, že se tato třetí skupina vymkne jejich kontrole (viz současné aktivity Západu na Ukrajině a snahy o korekci této situace ze strany globalistů – prohlášení J. Bidena o nutnosti vstoupit ze strany vedení Ukrajiny do jednání s Ruskem či vystoupení prezidenta E. Macrona při jeho návštěvě v Rumunsku). Zájmy tohoto seskupení netvoří nějaký civilizační model, jsou jen ryze parazitní (snaha o pokračování Pax americana).

Charakteristika obou modelů uvažovaného budoucího uspořádání světa

A/ Nový světový řád

Po delším přešlapování na místě, které způsobilo např. stagnaci vývoje v Japonsku na cca 20 let, došli ti, kteří jsou označováni jako světoví globalisté, k rozhodnutí řešit celou záležitost ve světě, který je předlužen a kde až na výjimky, jako je Rusko a některé další země, docházejí zdroje, vrácením světové společnosti do modernější verze středověku pod názvem Nový světový řad (NWO), a to při použití fašistických metod s tím, že:

 • má být provedena depopulace planety až o 90 % stávajícího počtu jejích obyvatel;
 • bude snížena spotřeba na planetě. Za tímto účelem bude snížena životní úroveň zejména v Evropě a v USA, proto má být Evropa deindustrializována;
 • bude provedena čipizace přeživších lidí, kteří tak budou dálkově sledováni, ovládáni a řízeni, bude zaveden systém sociálních kreditů, které v případě z pohledu režimu nesprávného chování či myšlení lidí jim budou odebírány tak, že nebude možné provést nákup potravin či služeb (např. cestovat hromadnou dopravou, jít k holiči);
 • přeživší lidé budou zbaveni veškerého majetku, aby mohli být konečně „šťastní“, že se o něj nebudou muset starat. Potřebné věci či nástroje budou lidé sdílet na bázi pronájmu;
 • bude zavedena jediná digitální měna, opět bez hodnotového krytí;
 • bude jediná armáda, jediná policie, jediný sbor úředníků
 • bude jediné náboženství
 • bude zlikvidováno běžné podnikání a řemeslná činnost. Vše budou zajišťovat koncerny, a to vždy jeden pro každý výrobní obor s cílem zamezit jejich vzájemné konkurenci;
 • řídící struktura na vrcholu pyramidy se bude skládat z panovníka a skupiny vazalů, a to na bázi kastovního systému, kdy nikdo bez ohledu na své schopnosti nebude moci v tomto systému ani postoupit ani sestoupit. Tento kastovní systém bude dědičný.

Projekt Nového světového řádu (NWO), připravovali světoví globalisté již v minulosti (např. za pomoci A. Hitlera ve 2. sv. válce), byť tehdy ještě neúspěšně. Nynější cíle jsou stejné, avšak metody jsou odlišné. Opět se ho účastní nacisté, ať již ve vedení různých koncernů na Západě či ve vládách některých evropských zemích, přičemž jejich současnou hlavní základnou je Ukrajina. A právě o její demilitarizaci a denacifikaci se v současnosti bojuje. Jak vojenskými prostředky na Ukrajině, tak i ekonomickými sankcemi a občasnými aktivitami na poli diplomatickém mimo Ukrajinu.

Oproti tomu existuje alternativní model pod názvem Zlatý věk.

B/ Zlatý věk

Tento model je postaven na podpoře lidstva, nikoliv na jeho likvidaci, na zavedení nového světového finančního systému s obnovou národních měn podložených zlatem a následně i dalšími aktivy, na podpoře suverenity jednotlivých národních států, na oddlužení občanů a států světa, na likvidaci FED a dalších globalistických orgánů (Světová banka, MMF, ECB, banka BIS, WTO, WHO a na zásadní změně či náhradě málo funkční OSN).

Model je založený především na:  

 • přechodu na nový světový finanční systém s využitím kvantového počítače
 • návratu k hodnotovému krytí měn jednotlivých zemí zlatem a později i dalšími surovinami a komoditami
 • likvidace FEDu a převedení jeho agendy zpět pod americké ministerstvo financí;
 • návrat USA z pozice USA Inc. registrované v Portoriku zpět na Republiku Spojených států podle původní ústavy z r. 1776;
 • implementaci celosvětové dohody GESARA a přijetí národních agend NESARA formou zákona za účelem vytvoření podmínek pro nadcházející systémovou změnu v jednotlivých zemích;
 • odstoupení vlád a rozpuštění parlamentů ve všech zemích světa a na pořádání nových voleb do 120 dní od vyhlášení GESARA, a to pod kontrolou kvantového počítače;
 • přechodu k multipolárnímu světu;
 • obnově národních států a jejich ekonomik vč. potřebné soběstačnosti;
 • vyhlášení Jubilea (jednorázového oddlužení občanů a států);
 • informování občanů o existenci a činnosti mimozemských entit (pozitivních i negativních) v podzemí i na povrchu Země, jakož i ve vesmíru;
 • uvolnění cca 6 tis. patentů a vynálezů k volnému využití (Teslova volná energie, léčebná lůžka MedBeds, auta na vodíkový pohon atd.).
 • zjednodušení daňového systému, občané budou platit pouze daň z prodeje zboží (mimo potraviny a léčiva a zánovní výrobky), jež bude používána pro účely státu;
 • zásadní zjednodušení a zeštíhlení státní správy a zastupitelských sborů a další.

Jde celkem o 3 základní podmínky, jež mají být splněny neprodleně po celosvětovém vyhlášení dohody GESARA a dále o 25 programových bodů, které tato dohoda obsahuje. Ty mají být adekvátně přizpůsobeny podmínkám jednotlivých států formou NESARA.

Jak se tyto procesy navenek projevují

A/ Opatření směřující k zavedení NWO

 • depopulace formou tzv. očkování a nyní i přípravou hladomoru uměle vytvářeným nedostatkem potravin, chemtrails, války (v plánu je likvidace až 90 % všech obyvatel Země; (viz zlatá miliarda, později jen 500 mil. (+ personál a vedení NWO)
 • deindustrializace – viz Green deal či odstřihávání evropských zemí od energií a od dalších surovin či vytváření podmínek pro jejich neúměrné zdražování;
 • Great reset – nebudeme-li se zabývat líbivými hesly Klause Schwaba na toto téma nýbrž konkrétními dopady takového programu, který je již fakticky programem NWO, pak jde o následující:
 • neofeudální rozdělení trhů k zajištění zájmů velkých investorů;
 • výhody pro velké společnosti, zatímco střední a malé společnosti, jakož i osoby samostatně výdělečně činné celosvětově zahynou, přičemž
 • plány „Great Reset“ ruší občanské svobody a základní součásti svobodného sociálně tržního hospodářství a tento program přináší výhody pouze určitým velkým korporacím;
 • kontrolu lidí a jejich ekonomických a politických akcí: ať už prostřednictvím většího dohledu, likvidace národní suverenity, přechod k transhumanismu (přeživší lidé se stanou bioroboty), který lidi přeřadí do digitálního Světa strojů a do propojení s ním;
 • myšlenky „Great Reset“ neodpovídají ani příznivcům ekonomiky volného trhu, ani příznivcům sociální demokracie či socialismu
 • „Great Reset“ je kritizován jako obrovská propagandistická kampaň, která má pro převzetí moci globálními korporacemi získat pozitivní obraz. Mluví se o odpovědnosti vůči životnímu prostředí (změna klimatu atd.). Cílem je však již zmíněné rozdělení trhů pro velké investory;

Myšlenky „Great Reset“ neodpovídají ani příznivcům ekonomiky volného trhu, ani příznivcům sociální demokracie či socialismu. „Great Reset“ je elitářský myšlenkový konstrukt, je to „velký reset korporací“. Je to socialismus pro bohaté, ale kapitalismus pro chudé, který slouží pouze zájmům investorů.

B/ Opatření směřující ke Zlatému věku

Vzhledem k tomu, že vlády jednotlivých členských zemí EU, stejně jako její bruselské vedení jsou podřízeny zájmům světových globalistů, jsou informace o těchto opatřeních (stejně jako o celém alternativním modelu) u nás utajované, stejně tak i existence a obsah dohody GESARA, kterou dodatečně připodepsalo k Pařížské klimatické dohodě z r. 2015 všech 209 států světa vč. ČR (na základě tlaku následně nastoupivšího prezidenta D. Trumpa).

Případné zprávy o provedení některých dílčích kroků obsažených v GESARA (bez uvedení jakékoliv spojitosti s touto dohodou) pak proběhly mimo pozornost našich spoluobčanů, kteří bez znalosti potřebných informací a schopnosti dát si informace do souvislostí jim nepřikládali větší význam. K nim patří zejména celosvětová unifikace daně z prodeje či přihláška centrálních bank 204 z celkového počtu 209 zemí k připojení ke kvantovému počítači (přihláška ČR a SR je z r. 2019). Není ani zmiňován probíhající zpětný odkup dluhopisů či stahování fiat měny v některých zemích světa.

Případné pochybovače o existenci této dohody a o jejích podmínkách lze odkázat na úplný text amerického zákona NESARA, který je v mnohém identický či podobný obsahu GESARA a který je (na rozdíl od vlastní dohody GESARA) již dostupný.

Jak tyto procesy vnímají u nás občané a jak na ně reagují

Je smutnou skutečností, že naprostá většina našich občanů tyto procesy nechápe, často nezná ani souvislosti mezi jednotlivými jevy. Je tak snadno manipulovatelná mainstreamem či vládními představiteli přip. členy zastupitelských sborů. Často pak dochází k případům, kdy z návodu jmenovaných:

 • někteří starší lidé chodí paradoxně demonstrovat proti svým zájmům a dokonce i na podporu těch, s nimiž máme historicky ty nejhorší zkušenosti (následek uplatňování 3. priority zobecněných prostředků řízení lidstva),
 • ti mladší lidé, kteří již nevědí nic o okupaci Československa za 2. sv. války a o řádění benderovců na Ukrajině (ale i u nás po skončení války) chodí též demonstrovat nevědomky proti svým zájmům (následek uplatňování 2. priority zobecněných prostředků řízení lidstva), zatímco
 • žáci a studenti jsou lživě indoktrinováni již ve školách svými kantory v rámci „nových učebních programů“. Podle toho pak mnozí příslušníci mladé generace postupují i v praxi. Zajímavé přitom je zjištění, že středoškolští studenti mají často méně zkreslené názory a více „zdravého rozumu“ než studenti na vysokých školách. Nepochybně proto, že studenti na vysokých školách jsou déle podrobeni této indoktrinaci.

Existují ale i další skupiny našich občanů, kteří vidí či alespoň podvědomě cítí, „že je něco stále více v nepořádku“. Nejsou ale schopni ani rozeznat příčiny, ani označit hlavní pachatele, natož určit formu boje za účelem nápravy. Často se to projevuje jen jejich citovými výlevy na Facebooku či sociálních sítích, příp. požadavky na výměnu toho či onoho ministra příp. celé vlády. Nechápou přitom tu skutečnost, že vlády v této éře jsou jen koloniální správou cizích kolonistů, kteří u nás (a podobně i v dalších postsocialistických zemích EU a často nejen tam) ve skutečnosti vládnou (nadnárodní řízení). To platí i pro zákony, směrnice a nařízení EU vnucované členským zemím. A to vše je ještě v intencích záměrů a plánů globálního řízení. Zvláště zřejmé je to v ČR a na Slovensku, kde národní vlády přestaly fungovat, čímž se rozpadlo i řízení na národní úrovni a bylo proto nahrazeno řízením nadnárodním.

Pokud bez změny systému budeme usilovat jen o změnu vlády, nepomůžeme si. Nejspíše pak „vyfasujeme“ ještě něco horšího, než jsme měli dosud. Vidíme to nakonec jak v ČR, tak i v SR.

Do dalších skupin patří osoby, které:

 • na stávajícím systému zatím profitovaly a nechápou, že postupně i na ně dojde řada, že i ony budou připraveny o majetek a většina z nich i o život v případě nastolení NWO či
 • nechtějí jít do nových podmínek a stále sní o návratu do starého „normálu“.

Těmi se zvlášť zabývat nechci. Nehodlám nikoho o ničem přesvědčovat ani ho přemlouvat. Mohu pouze informovat, příp. argumentovat.

Přesto pro lepší pochopení uvádím na závěr následující příklad docela dobře demonstrující současnou situaci obyvatel naší planety:

 • obyvatelé se nacházejí na lodi jménem Titanik, která během plavby narazí/vybuchne;
 • loď začala nabírat vodu, cestující nižších tříd se tlačí na palubu, neboť voda se valí již do podpalubí;
 • cestující ve vyšších třídách někteří ještě v sále tančí, příp. rozptylují obavy dalších, kteří odcházejí ze sálu, aby se mohli evakuovat. Hudba ještě hraje, někteří muzikanti ale již začínají pauzírovat a balit si své nástroje;
 • další cestující z nejvyšších tříd se již perou na palubě o záchranné čluny, kterých není evidentně dostatek, další skáčou do vody, jiní vyčkávají na palubě klesající lodi na příjezd záchranných lodí, které je „přece musí zachránit“, neboť jsou VIP pasažéři;
 • posléze skutečně přijíždějí hned 2 lodě, jedna pod názvem Nový světový řád, druhá jako Zlatý věk a dochází k rozuzlení, lidé se dělí do několika skupin, jak následuje:

1.  skupina – lidé se nechají evakuovat na loď Nového světového řádu. Přiblížila se jako první. Netuší, že na její palubě budou všichni okradeni, že 9 z každých 10 bude během další cesty hozeno přes palubu žralokům a každý desátý bude odvezen na ostrov Hrdlořezů, aby tam trvale otročil. Loď má sice vyvěšenou černou pirátskou vlajku, avšak lidé zlověstným záměrům posádky nevěří (nikdy nic podobného přece nepamatují);

2.  skupina – další lidé se nechají evakuovat na loď Zlatý věk. Přežijí a v pořádku se dostanou do přístavu své definitivní záchrany.  Ztroskotání zdárně přežijí;

3.  skupina – utopila se v podpalubí či ve vodě (nejspíš kvůli špatnému fyzickému stavu po očkování) a

4. skupina – setrvává na palubě Titaniku, příp. v jeho kajutách a trvá na návratu Titaniku do mateřského přístavu. Chce se prostě vrátit do stavu před odjezdem. Jak asi dopadne?

A do které z uvedených skupin se řadíte vy, vážení čtenáři?  Už jste o tom přemýšleli? Pokud ne, je teď již nejvyšší čas.

A nezapomeňte přitom na to, že záchrana musí být především v zájmu tonoucího.  Chybný výběr záchranné lodi stejně jako volba jiného chybného rozhodnutí bude mít pro vás obdobné následky jako pro mnohé pasažéry na Titaniku. Teď již vám jde o všechno.

sdíletj na

18 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Milan ze Zahrady Čech
21. 6. 2022 00:35

No jéje, to víže jsem o tom přemýšlel. Až se mi z deklu hulilo pane Tichý. A rozhodl jsem se, že budu vodám Velkého přerodu dál čelit na svém letitém, leč bytelném parníku Selský rozum, na kterém nebude jediná elektronická součástka. Jo a jako počítač si s sebou vezmu starej dobrej abakus – to kdyby náhodou vypukla ve Vesmíru či na Slunci silná elektromagnetická bouře, nebo se nějaký anarchistický nepřejícník rozhodl ten kvantový počítač Zlatého věku usmažit nějakým tím pulzem, tak abych nebyl tak dokonale v pr-deli, jako v takovém případě bude celý Zlatý věk. Hádám, že tak do půlroka po Velkém výboji by se mohl přejmenovat na Strašný doby, později na Loď kanibalů. A teď vážně – má to být digitální, bezhotovostní, zlatý věk? Má. Už mě to nebaví. Když ptáčka lapají, hezky mu zpívají. Namísto elektronického koncentráku NWO, elektronická klec Zlatý věk – klec kdykoli dokonale schopná transformace v koncentrák. Osobně vnímám Gesara/Nesara jako hrozbu, ne jako záchranu, a to z více důvodů. Ale ta podobenství s těmi loděmi a záchranou a pod. se mi moc líbila. Připomněla mi dětství. Podobná podobenství zpracovaná do příběhů mi četla babička z “Posla pokoje” – to byl takový křesťanský čtvrtletník. Ale i ve Strážní věži jsem narazil na podobné blbůstky. No, jako smráděti se mi to líbilo. Jenže už nejsem smrádě. Ani prostomyslný blbeček. Ani Američan. Protože když z toho odrbu ty mašle ušlechtilosti, co zbude? Holá kostra digitálního světa kontroly od dudlíku po vegetbednu.

Pavel
21. 6. 2022 08:13

Posledními pěti větami jste řekl to, co mám na jazyku i já, takže můj příspěvek by byl zbytečný. Vyjádřil jste to přesně.

Lekno
21. 6. 2022 08:42

suhlas, digitalizacia ma slabinu, lahkej kontroly. historia nas poucila, ze vyvoleny elitar je asocial a kontrolu/dohlad pre strach z vlastnej smrtelnosti pozadovat bude.
digitalizacia penazi je rovnake otrokarstvo, ale v inom kabate – hra na dobreho/zleho fizla

Milan ze Zahrady Čech
21. 6. 2022 14:59
Odpovědět  Lekno

Taky to může bejt NWO 2.0 – záložní plán, kdyby plán NWO 1.0 nevyšel, žejo. Což si myslím, že přesně je. Nevyjde to dveřmi, zkusíme to oknem. Nevyjde to “po dobrém”, nevadí. Tak holt zatlačíme na pilu. Od čeho tu máme (námi placené !!!) WHO a OSN, abych jmenoval aspoň ty hlavní páky; hlavní hráče ve službách NWO. Nemluvě už o provázanosti se silovým a bankovním sektorem. Osobně považuji pana Tichého za člověka čistého myšlení, který sedl na lep. Ono totiž nezáleží na dosaženém vzdělání – naopak. Všimněte si vzdělanostního (nebo jak to jednoslovně nazvat) rozložení členů různých sekt. Proč to tak je? Protože fenomén Rasputin. Proč? Protože člověk je člověk; Člověk i jen člověk.

Petge
21. 6. 2022 09:07

Něco se v brzké době “semele” a semele to doslova na prejt hodně lidí. Takže podstatná depopulace proběhne bez ohledu na to, která strana bude mít navrch. A pokud vůbec zůstanou nějací lidé, jejich starosti budou zcela jiné, než “myslet na světovládu”. Technika a technické znalosti se budou jevit jako jakási koruptela stavu. Něco na způsob “zpátky na stromy”.

Milan ze Zahrady Čech
21. 6. 2022 15:01
Odpovědět  Petge

Už se mele a semílá. Dva roky.

Helena
21. 6. 2022 15:05
Odpovědět  Petge

I já si myslím, že něco visí ve vzduchu. Mám ten pocit přesně jako ten před spuštěním kovidteroru a při zavírání všech fabrik.

Milan ze Zahrady Čech
21. 6. 2022 20:01
Odpovědět  Helena

Jak by řekl klasik – doba je těhotná očekáváním. Něco jako ty signály fialového chrchle.

janle57
21. 6. 2022 09:57

Až mladí čummobilové konečně zjistí,že jim ten jejich mobil bochník chleba nevykouzlí
a na Facebooku,Instagramu a dalších hovadinách si s tímhle problémem taky neškrtnou,
pak se jim konečně v těch jejich zabedněných makovicích konečně rozsvítí,před tím ovšem
musí nejméně 10 let rýt svým ksichtem v bahně,přespávat v krabicích od ledniček
a večer si uvařit pár shnilých brambor na lihovém vařiči,dokud to PePo ještě bude,
k téhle realitě se všichni tihle mladí rusožrouti kvapem blíží.

zdena
21. 6. 2022 10:45

Ten Nový světový řád vymyslel který autor dekadentních sci-fi ???

Gales
21. 6. 2022 10:51

Pokud bez změny systému budeme usilovat jen o změnu vlády, nepomůžeme si.?? Ale pomůžeme.Každou špatnou vládu hned něčím potrestat a oni už si Jidáši rozmyslí ,,vládnutí za cizí zájmy”. A ta GESARA,NESARA,jestli je pravdivá,tak by měla být na veřejnosti víc prezentovaná a popularizovaná. A společnost by se měla,ve svém boji o lepší zítřky,o něco opřít. Takhle je to pouze v rovině fikce a lidé tomu nevěří.Faktem ale je,že Rusko hraje velkou roli při prosazování jiného řádu společnosti. A proto budu raději bojovat s Moskvou za mír než s Fóšingtonem za demokracii.

Nadia369
21. 6. 2022 13:58

K tomuto clanku a komentarum nize, muzu napsat jen toto. Vedomosti a informace znamenaji svobodu. Ale je potreba je opravdu hledat. Ja je hledam a vim, ze pravda nekdy zni podivneji nez fikce.Mala otazka. Proc president Putin a s nim dalsich nekolik velkych statu prave ted podkladaji sve narodni meny zlatem, mluvi o QFS (kvantovy financni system) a proc V.V Putin pred par dny zacal mluvit o novem svetovem poradku a vymene elit? Mozna je cas se uklidnit a zamyslet. Stojime na krizovatce a neni to cviceni, ted je to doopravdy. Pred rokem jsem slysela jednu moudrou vetu od moudreho cloveka.”Neni mozne osvobodit otroka ktery se pevne drzi svych okovu.” Mejte pekny den.

Milan ze Zahrady Čech
21. 6. 2022 15:04
Odpovědět  Nadia369

Protože NWO versus KSB.

Nadia369
21. 6. 2022 17:01

Diky za odpoved. Jsem otevrena kazdemu nazoru. Momentalne nikdo z nas nemuze rict na 100% co je dobre a co ne. Ja si myslim, ze Schvabuv Great reset a green deal je cesta do pekla. Ale mozna vy mate v hlave nejaky napad, nebo reseni jak se dostat ven z techto sracek. Ted to nemyslim ironicky, protoze kazdy dobra myslenka by mela byt vitana. Lidi by se meli spojit ne rozdelovat.

Gales
21. 6. 2022 18:49
Odpovědět  Nadia369

Jak lvové bijem o mříže… Svobodůůůůů…

Milan ze Zahrady Čech
21. 6. 2022 20:23
Odpovědět  Gales

Asociace je sfiňa:

Jako lev tam o mříž bil
když jim čestně přislíbil
že nasadí si náhubek, navlékne okovy
za tu láci podmíněné svobody.

Jako lev tam o mříž bil
když nám pravdu vyjevil
že řvoucí lev ten, bohatýr naší doby
trapný šašek… lvíček papírový

Tímto, rabům pro výstrahu
na vědomí dáno z Hradu
že avantgardou pokroku
mrzký národ otroků!

Tenhle pamflet vznikl v NVÚ Litoměřice v květnu 1989, když Všašek Absurdita, budoucí Pravdoláska, sliboval v tv novinách že už soudruhy nebude zlobit. To jsem viděl našeho čackého prvního disidenta poprvé. A udělalo se mi z něj tak šoufl, že jsem mazal na hajzl a tam to vyzvracel do pamfletu. Poučení: Jednou rabové – nafurt rabové.

Necumsem
22. 6. 2022 09:33

Musím uznat, že autor si dal s námi, tj. s lidským bio-odpadem, poctivou práci při snaze mu pomoci či jej nějak zachránit v iluzi objektivní reality.Nějak jsme zapomněli, že jsme úžasně zdegenerovali – a to pomocí svých skutků, vědy, techniky a informací, a že povětšinou tuto smrtelnou chorobu chceme řešit stejným způsobem jako vznikla. Jedná se o bezpříčetnou závislost na procesu přirozené a zejména umělé degenerace a devastace lidské bytosti a přírody. Je to jistě správná pojistka v plánu (iluzi) stvoření, vetknutá do jeho samé podstaty. Jinak by ono šílené utrpení a umírání, které nejapně nazýváme štěstím, svobodou, demokracií a jiným nesmysly, a také světem či vesmírem, nemohlo nikdy skončit….Alespoň na chvílí, než vznikne problematické nové další…

Gales
22. 6. 2022 11:00
Odpovědět  Necumsem

Tys to rozebral až moc do hloubky. To už je v rovině – Být či nebýt…