blognezařazené

Torontské protokoly vznikly v létě 1967

 • 24.května 2014 v 1:56 | afinabul | Knihy
  Torontské protokoly vznikly v létě 1967, kdy tehdejší koordinátoři myšlenky vytvoření NWO
  (Nového světového řádu) se sešli ve velkém Kanadském městě, aby vypracovali svojí strategii
  na následujících 50 let. Na shromáždění se tehdy sešlo 18 lidí : 6 čelních představitelů
  nejmocnějších bank na světě, 6 čelních představitelů největších nadnárodních energetických
  společností a 6 čelních představitelů potravinářského konglomerátu.
  Tato skupina si vytýčila svůj cíl, dosáhnout dominanty ve třech oblastech. A to v oblasti
  hospodářství, politiky a společenského života.
  TORONTSKÉ PROTOKOLY shrnuté do 15 bodů:
 1. Je potřeba posílit “společnost zábavy”, která nám doposud prokazovala velkou službu.
  Uspokojení individuálních očekávání lidí řízené jejich prvotními pudy je slabé, přičemž
  výsledkem jsou ovlivnitelné a manipulovatelné generace. V zájmu toho, musíme využít
  všechny výdobytky audiovizuální technologie, a jejich prostřednictvím vychovávat lidi (s
  důrazem na mládež) k individualistickému světonázoru, neboť člověk budoucnosti, má být
  takový. Sobecký člověk nemá ideály, nemá sny a ani vnitřní charakterové držení.
 2. Posilovat rozšiřování anarchistických ekologických názorů, s důrazem na posluchače
  univerzit a vysokých škol, neboť oni jsou nepřáteli národních států. Takzvané myšlení
  “ochrany přírody” a “Zelení” jsou našimi přirozenými spojenci (ale jen taktickými), ale jen do
  té doby, dokud útočí na systém národního státu.
 3. Námi ovlivňovanou duševní chudobu musíme vyvážit falešnou virtuální technologickou
  masou, která se bude zdát jako vědecká. Nejvhodnějším prostorem pro to je školní systém,
  kde klasické humánní vzdělání musíme nahradit stejným pragmaticky technickým způsobem
  náhledu na svět.
 4. Musíme iniciovat mezinárodně svobodné obchodování, odstranit ekonomické a politické
  hranice a daně, které zatěžují zahraniční obchod, neboť tím národní státy ztratí jednu ze svých
  nejsilnějších zbraní. Národní a vlastenecké cítění se stanou čím dál tím směšnější, co
  napomůže globalizaci. Svobodný obchod bez hranic, napomůže zvyšování nezaměstnanosti,
  menší národní státy ztratí konkurenceschopnost a tradiční odvětví národních ekonomik se
  vyčerpá a ztratí své trhy.
 5. Naši lidé a sympatizanti v první řadě obsadí oblasti v národních státech, a to na
  ministerstvech zahraničí, na migračních úřadech a v mezinárodních migračních agenturách.
  Jejich úkolem je, aby brány vyspělých zemí otevřely co nejvíce pro migranty přicházející ze
  zemí třetího světa (hlavně z Afriky a Asie), neboť tak se zvýrazní napětí mezi domácími a
  přistěhovalci. Manipulováním tisku ovlivňovat veřejné mínění námi požadovaným směrem,
  způsoby které odpovídají našim zájmům a vždy rozšiřovat takové zprávy, které masy postrčí
  námi požadovaným směrem. V zemích třetího světa vznítí ozbrojené konflikty a války, neboť
  pod vlivem těchto událostí, pak migranti hromadně budou přicházet před brány Západu.
 6. Výrobu velkých průmyslových komplexů fungujících v západním světě, postupně
  přemístnit do těch států, které ještě věří ve všemocnost tržního hospodářství a jejich hlad po
  devizách, zatlačí do pozadí i ty nejzákladnější protiopatření: do zemí Východní Evropy, země
  Středomoří a Jižní Ameriky. Samozřejmě, nadnárodní společnosti tam zůstanou jen do té
  doby, dokud jim pracovní sílu mohou nabídnout za otrockou cenu. Jakmile to bude nutné a
  politické změny to umožní, třeba jít dále na východ: Sovětský svaz, Čína a ostatní asijské
  země. Hostitelské zemi je nutné namluvit, aby braly úvěry od mezinárodních měnových
  institucí (od IMF a Světové banky, které je v našem vlastnictví). Kdyby se zdráhali úvěrů, je
  třeba zakolísat s jejich ekonomikou, vyvolat krizi, nahnat je do spirály zadluženosti, pak
  nepřímo je nutit, aby přecházeli z jednoho krizového rozpočtu do druhého krizového
  rozpočtu.
 7. Vytvoříme globální hospodářství (Economie globální), nad kterým nebudou moci
  vykonávat žádnou kontrolu ani národní státy, ani odbory. Globální hospodářství dříve – či
  později vytvoří svou (také globální) politiku, důsledkem které se vytvoří nutnost znovu
  organizování politických systémů, a při jeho zrodu budeme my.
 8. Důsledkem globálního hospodářství je globální masová kultura, do které opatrně a
  vyváženě musíme dát z každého náboženství, z každé národní kultury, tradice, zvyků a trochu
  i z vědy, aby každý byl spokojený. Prostřednictvím tiskových a elektronických médií
  upevníme uniformované (a námi předepsané) reklamy, které vytvářejí vkus.
 9. Musíme osmělovat mírové operace a mírové mise (hlavně pod záštitou OSN a NATO),
  které podle možnosti před veřejností se musí jevit jako humanitární akce (viz ještě role
  médií). Tito ozbrojenci v podstatě slouží tomu cíli, aby naši lidé, kteří jsou umístěni v těchto
  organizacích, měli pod dohledem zájmové místa světa a ovlivňovaly tamní situaci. Místa
  mírových operací pak postupně proberou síly okamžité reakce a později i jednoduchá
  prevence může posloužit k ozbrojenému zásahu v libovolné zemi světa. Ke všemu je ale
  potřeba přetvoření základních dokumentů OSN a dalších mezinárodních vojenských
  organizací (kromě stávajících mezinárodních vojenských sil), aby dříve – či později byly k
  dispozici i mezinárodní policejní síly.
 10. Se všemi prostředky je třeba zabránit národním státům, aby samostatně
  zmodernizovali své hospodářské oblasti. Z tohoto hlediska zvláštní pozornost si zasluhují
  odvětví energetiky, finančnictví, zemědělství a nové technologie. To jsou ty neurologické
  body, které je třeba vyjmout z národní kontroly a přednostně je dát pod globální kontrolu.
 11. Tam, kde je možno pracovní sílu nahradit stroji, roboty – podle možností a vývoje
  technologií – nahradit i počítači.
 12. Jednotlivcům čím dál tím více zvyšovat jejich bezmocnost, a to v oblasti hospodářské,
  ideologické a citové. Je třeba zvyšovat hranici důchodového věku, zvyšovat v lidech nejistotu
  v jejich pracovních místech (musí být ztotožněni s tím, že kdykoliv mohou být propuštěni),
  postupně třeba snižovat nákupní síle jejich mzdy (například prostřednictvím uměle
  vyvolávané inflace), přitom je třeba zajistit možnost vymývání mozků jednotlivců (primitivní
  televizní programy, manipulované vzdělávání, řízený tisk, centra konzumní společnosti atd..).
  Vyplatí se zvážit, aby se vyvolávaly takové závažné trestné činy, které vyvolají tak velké
  pobouření a ohlasy u lidí, že lidé sami budou volat po větší bezpečnosti a přítomnosti
  příslušníků policii a tajných služeb.
 13. Vytvořit čím dál tím více databází – rozmanitými způsoby, v závislosti na vývoji
  technologií a shromažďovat čím dál tím více údajů o jednotlivcích. Tyto údaje v případě
  potřeby musí být propojené a jejich údržba a kontrola musí spadat pod národní svrchovanost.
  Jejich potřebu je lidem třeba odůvodňovat prevencí kriminality a bojem proti zločinnosti.
  Souběžně s těmito kroky, co nejvíce zpřísnit právní podmínky držení zbraní u jednotlivců.
 14. Národní státy, které se nám vzepřou, je třeba potrestat finančními a hospodářskými
  metodami, ideologickým znemožněním a v konečném důsledku takovými extrémními
  metodami jako elektromagnetickými zbraněmi, které vyvolají a řídí zemětřesení, změny
  klimatu a počasí, snižování plodnosti mužů a žen (úplnou nebo částečnou sterilizací), atd..
 15. Jednotlivci, kteří svými činy nebo slovy ohrožují vytvoření Nového světového řádu
  (NWO), je třeba znemožnit, třeba je označit, zesměšnit je a v konečném důsledku je i fyzicky
  zlikvidovat.

  Myslím si, že myšlenky napsané v Torontských protokolech, pohnuly s myšlením mnoha,
  kteří si to přečetli. Bohužel na internetu o nich nenajdete skoro vůbec nic. Je úplně jedno, za
  jakých podmínek vznikly Torontské protokoly, kdo to napsal a proč, jestli je to podvrh nebo
  originál … atd.. Je třeba se podívat na to, co se uskutečnilo z toho, co je napsáno v
  Torontských protokolech a zamyslet se nad budoucností.
  Torontské protokoly se naplňují. Globální totalita se blíží.
  Jan Sedláček, 8. prosince 2012
  Můj komentář k tzv. Torontským protokolům, což je dokument, který potvrzuje existenci snah
  určitých skupin lidí o dosažení globální totality. Ta je seriózní hrozbou, přestože mnozí
  nevěří, že by někdy mohlo něco takového vzniknout.
  V roce 1967 se v Torontu sešlo 18 lidí, kteří přišli s nápadem ovládnout svět. Jednalo se o 6
  představitelů největších světových bank, 6 zástupců energetických korporací a 6 představitelů
  potravinářských korporací. Tito lidé položili základ ideologie, která je daleko horší než
  nacismus nebo komunismus. Ideologie, která dostala název Globální totalita nebo také Nový
  světový řád čili NWO (New World Order). Cestu k nastolení NWO popsali v 15 bodech, které
  dostaly název Torontské protokoly.
  Přestože byly Torontské protokoly přísně utajené, francouzsko-kanadský investigativní
  novinář Serge Monast je objevil a poté zveřejnil v roce 1995. Už předtím jeho investigativní
  činnost vadila kanadským úřadům (zabavovaly mu různé dokumenty, aj.), ale až toto byla
  záminka k tomu, aby byl neprávem obviněn ze šíření poplašné zprávy. V roce 1996 jej policie
  zadržela a uvěznila. Den poté, co jej propustili z vězení, Serge Monast zemřel. Pitva, o kterou
  jeho žena musela složitě žádat, ukázala jako příčinu smrti selhání srdce, přestože Monast byl
  předtím zcela zdravý a poruchami srdce nikdy netrpěl. To je dost podezřelé, a i když bohužel
  chybí konkrétní důkazy, že zemřel cizím přičiněním, je možné, že byl takto úmyslně
  odstraněn. Ale ať už byla příčina smrti jakákoliv, je jisté, že Monast objevil dokument
  potvrzující, že určité skupiny lidí chtějí ovládnout svět.
  Nebudu zde vypisovat celé znění Torontských protokolů (najdete je např. na
  http://inwo.webnode.cz/news/co-jsou-to-torontske-protokoly/). Okomentuji zde jenom
  několik bodů, na kterých je nejlépe vidět, že se totalitní vize, které jsou v nich popsané,
  naplňují.
  Například v bodě 2 je popsáno zneužívání environmentalistických organizací k politickým a
  finančním účelům. Myslím si, že se tento bod vyplnil dokonale. Existuje mnoho různých
  organizací, které vznikly za účelem ochrany přírody, ale jen některým z nich o ochranu
  přírody skutečně jde. Bohužel je mnoho takových, kterým jde jen o moc a o peníze a na
  přírodě jim nezáleží – dobrým příkladem jsou různé skupiny napojené na Stranu zelených.
  Tato strana po vstupu do vysoké politiky ukázala, že jí o životní prostředí vůbec nejde a že jí
  jde jen o peníze. Navíc tato strana propaguje multikulturalismus, což je naprosto nepřijatelná
  ideologie, která napomáhá realizaci globální totality.
  Bod 4 je zde naplňován hlavně Evropskou unií. Příliš uspěchané otevírání mezinárodních trhů
  má za následek přesně opačný důsledek, než by mělo mít- menší firmy z národních států se na
  takovém trhu nedokážou prosadit a trh je brzy ovládán oligopoly nadnárodních korporací, což
  způsobí ztrátu konkurenceschopnosti národních států a růst nezaměstnanosti. Tato globalizace
  navíc likviduje národní cítění, takže my vlastenci, kterým záleží na budoucnosti českého státu,
  jsme v menšině.
  Bod 5 se také přesně vyplňuje. Zmanipulovaná média, široce medializované války a převraty
  v arabských zemích, nebo i české ministerstvo zahraničních věcí obsazené členem skupiny
  Bilderberg- to všechno sedí. V některých evropských zemích (např. ve Francii) už roste napětí
  mezi domácími a přistěhovalci. V České republice to zatím takový problém není, ale dá se
  očekávat, že podobné problémy se objeví i zde.
  Bod 6 již sice z části není aktuální, protože se východní blok již rozpadl, je tam však zmíněno
  systematické zadlužování států a jejich nevýhodná spolupráce s lichvářskými organizacemi
  jako MMF, což je aktuální stále.
  Body 7 a 8 znovu zmiňují globalizaci a multikulturalismus, což jsou v současnosti velmi
  aktuální problémy. To souvisí i s bodem 10, který se bohužel také stává realitou. Ekonomická
  nezávislost jednotlivých národních států (zejména v Evropě) je vážně ohrožena a mnohdy
  dokonce již ničena nedemokratickými integracemi typu Evropské unie. Je zde také
  zmiňováno vyjmutí zemědělství z národní kontroly, což je přesně to, co se právě v Česku
  děje. EU nám usilovně brání v tom, abychom se znovu stali potravinově soběstačným státem.
  Tím pádem jsme závislí na okolních státech, což ještě více prohlubuje nebezpečnou
  globalizaci.
  Jedním z bodů, jejichž realizace je v současné době nejviditelnější, je bod 12. Zvyšování
  pocitů nejistoty a bezmocnosti přispívá k tomu, že lidé jsou snadněji ovlivnitelní. Když se
  zvyšuje nezaměstnanost a centrální banky uměle navyšují inflaci přidáváním nových peněz do
  oběhu, tak lidé přicházejí o veškeré jistoty a přemýšlí jen o tom, jak mají vyžít. Poté snadněji
  podlehnou vymývání mozků ze strany zmanipulovaných médií. Na konci tohoto bodu
  můžeme najít dokonce i zřejmý odkaz na 11. září 2001 (přestože se jedná o text z roku 1967).
  Tím je v tomto bodě zmíněna i další důležitá věc – lidé se nyní vzdávají své svobody výměnou
  za pocit bezpečí.
  Tato myšlenka je více rozvinuta v bodě 13. Naši novodobí diktátoři se nás snaží mít stále pod
  dohledem, a tak vytvářejí různé databáze s citlivými informacemi o jednotlivcích, pomocí
  kterých budou moci kohokoliv zdiskreditovat. Navíc se nebezpečně rozšiřují kamerové
  systémy, které by byly v demokratickém státě naprosto nepřijatelné. S tímto problémem
  souvisí i projekt Indect, který jsem popisoval v jednom z předchozích článků. Pokud bude
  tento projekt realizován, bude to znamenat úplný konec svobody a demokracie v Evropě a
  vznikne zde režim, jaký popisoval George Orwell ve své knize 1984. Režim, který bude
  základem NWO.
  I k uskutečnění bodu 14 již světovládci mají prostředky. A bod 15 se již z poloviny vyplnil –
  lidé, kteří se nebojí říkat pravdu, jsou společností odmítáni a zesměšňováni. Fyzicky
  likvidováni zatím většinou nejsou, ale pokud bude pokračovat stávající vývoj, tak to časem
  také přijde.
  Od sepsání Torontských protokolů už uplynulo 45 let a ukazuje se, že se velká část jejich
  znění stává realitou. Hlavním problémem je to, že národní státy, zejména v Evropě, ztrácejí
  vliv na své vnitřní záležitosti a mnoho jejich původních kompetencí nyní spadá pod
  mezinárodní organizace. To napomáhá globalizaci, která je základem globálního totalitního
  režimu. Evropská unie nyní dokonce přichází s konkrétním návrhem (projekt Indect), jak
  tento totalitní režim vybudovat, byť zatím jen v kontinentálním měřítku.
  Přitom je tak jednoduché zabránit vzniku globální totality. Stačí zachovat či znovuobnovit
  suverenitu národních států a veškeré integrace buď zrušit, nebo omezit na svobodnou
  spolupráci nezávislých států. Tím omezíme globalizaci natolik, že nebude možné NWO
  zavést. Ovšem nejprve je nutné, aby lidé věděli, co se děje. Mediální vymývání mozků totiž
  způsobuje, že mnozí považují za ˮpřiblblou konspiraciˮ i takové skutečnosti, jako je možnost
  zavedení globální totality…
  Torontské protokoly v plném znění najdete zde:
  http://inwo.webnode.cz/news/co-jsou-to-torontske-protokoly/
  nebo zde:
  http://www.czechfreepress.cz/tema-tydne/torontske-protokoly.html

sdílet na

9 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Ijn
4. 12. 2022 21:21
Ohodnotit příspěvek :
     

Je lepší se postarat o naše největší zrůdy v politice, zavřít je a odhalovat souvislostí, kdo jim dovolil zdražit energie v ČR 5x!!! Kam jsou prachy z rozdílu burzy 90€/MWh a zpětně kupujícímu za 350€/MWh rozdíl 260€ =6 500,- Kč pokud tam pošlou denně jeden blok z Temelína 24000*6500=156 mil. Kč a pokud celé jádro české 600 mil. Kč denně …..prachy na Kypru,….. totéž za plyn,!!! BIS MLČÍ,….VŠE K ZLOČINU na ČR PŘIPRAVENÉ,….. naše české zrůdy se nezastaví před ničím, projebaná justice ČR zrůdy kryje…..!!!!

Administrátor
P.A.Semi
4. 12. 2022 22:14
Ohodnotit příspěvek :
     

(trochu jsem v tom spravil číslování, doufám, že to nevadí…)

Ijn
4. 12. 2022 22:29
Odpovědět  P.A.Semi

Lze odhadnout, že se ztratí denně 1miliarda Kč bez DPH!!! Za covidu se také AB vládou rozkradlo asi 500 miliard Kč, tak ODS vymýšlí jak AB dohonit…

Krach Bohemia Energy byla zkouška DPI, kolik lidé unesou zdražení elektřiny 4x !!!

Fiala jde po vyzkoušení scénáři AB vlády!!! Koupena opozice proti vládě SPD+ANO tupě MLČÍ, na regulérní odpor se nezmůže.

Autor
5. 12. 2022 06:46
Odpovědět  Ijn

A teď si spočítejme, kolik se ukradlo od listopadu ….-

Sakra, to ti komunisté teda byli hodně špatní hospodáři, ne?

A počkejte, jak se bude zvyšovat cena el. až budou a jestli budou dostavovat jaderné elektrárny!
A že my opravdu dostáváme hóóódně peněz zpátky z EU. Jak to vypadá, de facto jsme zasponzorovali celé Pobaltí!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
5. 12. 2022 17:27
Odpovědět  Ijn

A povedzte mi Kefalín, čo si predstavujete pod hentakým regulérním odporom, ha?

Gales
5. 12. 2022 10:45
Ohodnotit příspěvek :
     

Osmnáct lidí s mocí a financema chce ovládnout svět.Všechny jejich Jidáše poslat na Ukrajinu vychcípat.

Pavel z Moravy
5. 12. 2022 10:47
Ohodnotit příspěvek :
     

Ve své podstatě tento plán již vznikal po válce, jehož autoři bratři Dullesové ho vypracovali pro východní Evropu. Dobře o tom píše Dr. Killev ve své knize Chruščov a rozpad SSSR. A nyní se obracím na Pavla. K, pokud jsme příteli rozebírali důvody, proč se tento lid této zvůli nepostaví a já říkal, že není duševně zralý atd, atd, pravdu jsi měl ty a jednoznačnou, když jsi tvrdil, že když s lidmi mluvíš, že jim to je jedno co se děje a co s nimi dělají. Máš skutečně pravdu, většině je to, co se děje jedno, jedno a jedno, hlavně když nemusí přemýšlet a zatím jakžtakž žijí. Ale opravdu jim to je jedno.

IGV
5. 12. 2022 11:47
Ohodnotit příspěvek :
     

37% studentů českých vysokých škol si myslí, že Soroš vůbec neexistuje, že je to výplod konspiračních teorií.