blog

Jak začít a (ne)vyhrát 3. světovou válku? (Metoda Overtonova okna aneb jak prosadit neprosaditelné)

Jak začít a (ne)vyhrát 3. světovou válku? (Metoda Overtonova okna aneb jak prosadit neprosaditelné)

Svět před 3. světovou válkou:

„Bůh svět stvořil, Mojžíš mu dal zákony, Ježíš svědomí, Marx vědomí a Einstein zjistil, že vše je relativní.“

Svět po 3. světové válce:  „Je tu někdo?“

Existuje postup (metoda, technika, technologie) manipulace s informacemi a s veřejným míněním, který dokáže prosadit a realizovat jevy a skutečnosti, které lidé (společnost) nechtějí, odmítají, považují za nepřípustné nebo nereálné. Jmenuje se metoda Overtonova okna (podle amerického sociologa Josepha Overtona, který ji definoval a podrobně popsal) a v minulosti již byla několikrát úspěšně použita. V současné době se objevují signály, že s její pomocí se začíná vytvářet informační pole pro změnu vnímání společnosti ohledně přípustnosti omezené jaderné války, případně vítězné 3. světové války

Třetí světová válka je už řadu desetiletí zmiňována jako konec civilizace, jaderný armagedon, nemyslitelná, nepřijatelná.

Opravdu to stále platí? V současné době sílí mezinárodní napětí, eskalují konflikty v Sýrii, Iráku, na Ukrajině, objevují se různé provokace a akce pod falešnou vlajkou a další excesy, včetně vystupování a projevů v Radě bezpečnosti OSN, v NATO i v Evropské komisi, a zejména nenápadné úvahy nejvyšších neokonzervativních kruhů v USA začínají toto tvrzení zpochybňovat a pokládat je za překonané. Podle nich lze omezený jaderný konflikt nejen ustát, ale i vyhrát!

Koneckonců – máme svobodu slova, tak proč bychom nemohli diskutovat právě o 3. světové válce?

Zatím není možno ji propagovat přímo a veřejně, protože společnost se postaví proti. Tato situace znamená, že problém legální diskuze o vzniku 3. světové války se nachází v nulovém stadiu „okna možností“ a podle Overtonovy teorie ji lze označit za „nemyslitelnou“. Nicméně právě uvedené úvahy jistých osob v nejvyšších patrech řízení světa nás posouvají kupředu.

Fáze 1 – nepřijatelné, ale mluvme o tom.

Téma 3. světové války je ve společnosti zatím ještě zcela nepřijatelné. Uvažovat na toto téma není žádoucí ani v médiích, ani ve slušné společnosti. Zatím je to jev nemyslitelný, absurdní a zakázaný. Abychom jej uvedli do první fáze, je nutné přesunout téma 3. světové války z oblasti nepřijatelného do oblasti radikálního.

Skupinám pečlivě vybraných odborníků je dovoleno studovat a vědecky zkoumat archivy, paměti, vojenské i civilní dokumenty z předchozích válek, přičemž v rámci liberalismu názorů neexistují zakázaná témata. Naskytne-li se možnost, svolá se odborné sympozium na téma  „chyby slavných vojevůdců, které ovlivnily historii“ , „vznik, průběh a  ukončení válečného konfliktu“ nebo „úloha zástupných armád v moderní válce“. A na něm se bude diskutovat o všech aspektech tohoto tématu, o všech možnostech, jak válku řídit a ukončit s minimálními vlastními ztrátami, budou uskutečněny pokusy modelovat průběh války z vědeckých úhlů pohledu. Tím dostaneme o průběhu a řízení války hodnověrné informace.

Fáze 2 – desakralizace

Overtonovo okno se posunulo. Po vědeckém přezkoumání pozic se zřetelně ukázalo, že o 3. světové válce lze na vědecké úrovni seriózně a bez emocí diskutovat. Tím je zajištěn posun od absolutně negativního postoje společnosti ke vztahu sice radikálnímu, ale přesto pozitivnějšímu.

Současně s touto pseudovědeckou debatou se musí bezpodmínečně objevit nějaké „společenství válečníků“, třeba válečných veteránů, kteří prošli několika válečnými misemi a jsou se svým působením v nich spokojeni – vždyť „bojovali u Kábulu za Prahu“. Nevadí, bude-li taková skupina (více skupin) aktivní zpočátku pouze na internetu, neboť takových hrdinů si lidé i média dříve nebo později všimnou a začnou se na ně odvolávat v rozbíhajících se diskuzích. Vzniká tak další možnost vyjádření kladného postoje k zahájení války a konečnému vítězství.

Zadruhé jsou tito veteráni, ale i jejich nadřízení, kteří je podpoří odbornými posudky, potřební k vytvoření obrazu radikální hrozby jako: „pokud nezačneme preventivní válku my, začne ji protivník“ a „nejlepší obrana je útok“. Oproti jiným strašákům budou stát v čele „boje za svobodu a demokracii“ a „obrany proti rozpínavému agresorovi“. 

Začnou se publikovat příběhy veteránů o tom, co prožili, jak slavně vítězili, co dělají dnes a vědecké zdůvodnění jejich úspěchů.

Výsledkem dalšího posunu Overtonova okna je uvedení nepřijatelného tématu do oběhu. Téma se odtabuizovalo a jednoznačnost problému byla zpochybněna.

Fáze 3 – nahrazení původního výrazu eufemismem a vytvoření podpůrného precedentu

V následujícím kroku se okno posunuje dále a téma 3. světové války se přesunuje z radikální oblasti vyhrazené „vyvoleným“, kteří už boj prožili, do oblasti možného.

V tomto stádiu pokračujeme v citacích „vědců“. Přece se nemůžeme odvracet od vědeckých znalostí o válce a jejím řízení ke konečnému vítězství. Každý, kdo odmítne na toto téma diskutovat, musí být ocejchován jako pokrytec a zrádce odmítající bojovat za zájmy své vlasti a podporovat naše spojence.

Je nutné, aby bylo pro válečníky vymyšleno mírnější označení, aby odpůrci války nemohli označovat tyto devianty nálepkou „válečný štváč“.

Vytvoření eufemismu, tedy nahrazení nepříjemné skutečnosti výrazem jemnějším je velmi důležitý moment a pro legalizaci nemyslitelného nápadu je tato záměna nutná.

Pojem 3. světová válka již neexistuje. Bude změněn třeba na „poslední fáze globalizace“ nebo „demokratizace poslední diktatury“. Nicméně i tento výraz může být ještě změněn, protože i toto označení bude určitou částí společnosti považováno za nevyhovující nebo nekorektní.

Cílem vymýšlení nových pojmů je odvést pozornost od podstaty problému, odtrhnout formu slova od jeho obsahu ‒ a zbavit se tak svých ideologických odpůrců. 3. světová válka se změní na poslední fázi globalizace a pak třeba na sjednocení světové demokracie podobně jako zločinec mění příjmení a pas.

Souběžně s hrou na jména probíhá vytvoření podpůrného precedentu ‒ historického, mytologického, aktuálního nebo jen vymyšleného, co je však hlavní ‒ legitimního. Bude objeven nebo vymyšlen jako „důkaz“ toho, že 3. světová válka (její zahájení) může být v podstatě uzákoněna, podobně jako předchozí sankce, omezení obchodu nebo prohlášení protivníkových médií za „agenty cizí mocnosti“.

„Již antičtí bohové pomáhali smrtelníkům zvítězit v nerovném boji. Naši vojáci budou jako ti bohové!“

„Před 70 lety jsme osvobodili půlku Evropy, před 30 lety druhou půlku a teď osvobodíme i Asii!“

„Svobodná společnost má právo se bránit“.

„Naši spojenci vyznávají stejné hodnoty jako my a je naší povinností pomoci jim v boji s barbarskými nepřáteli západní civilizace, kteří znovu přicházejí z východu!“

„Je to naše křesťanská povinnost!“

Hlavním úkolem této etapy je alespoň částečně vyloučit zabíjení lidí (jsou to přece primitivní podlidé, kteří nějakým nedopatřením mají dokonce i jaderné zbraně, kterými ohrožují naši demokracii, naši bezpečnost a naše národní zájmy) a následně válečné zločiny z trestního postihu. Poněkolikáté, ale naposledy v historii.

Fáze 4 – z možného do racionálního

Poté, co je poskytnut legitimní precedent, objevuje se možnost posunout Оvertonovo okno z oblasti možného do oblasti racionálního. Na tomto místě je rozmělnění společenského problému završeno.

„Válka je u lidí geneticky zakódována, spočívá v lidské podstatě“.

„Někdy je nezbytné zničit darebný stát, protože existují nepřekonatelné okolnosti“.

„Byli jsme vyprovokováni!“

„My tvoříme právo a rozhodujeme o tom, na čí je straně!“.

„Je vůbec na válce něco škodlivého? Škodlivost není prokázána. Naopak. Válka vždy přinesla technický a kulturní pokrok“.

„Utekli k nám před válkou a teď jim tady hrozí znovu. Tomu musíme zabránit za každou cenu!“

„Opilí mužici nemají právo vlastnit takové území a takové bohatství. To patří celému demokratickému lidstvu!“

„Zničením Říše zla zavládne věčný mír!“

V povědomí veřejnosti se uměle vytvoří, „bitevní pole“ a na obou stranách se nepochopitelným způsobem vynoří radikální příznivci a radikální odpůrci války.

Normální lidi, kteří nechtějí být lhostejní ke směřování do válečných hrůz, se média snaží zařadit mezi radikální strašáky a zapsat jako nepřátele státu a společnosti. Role těchto strašáků spočívá v aktivním vytváření obrazu pacifistů a zrádců, kteří se raději dohodnou na kompromisním mírovém soužití s nepřáteli demokracie, než aby ji bránili. Odmítání „hodnot“ je kriminalizováno, společnost je štěpena na hodné demokraty a zlé podporovatele diktátorů. Možnost vystupovat v médiích však mají jen ti se „správnými“ názory.

Sami tzv. obránci demokracie zůstávají jakoby uvnitř „oblasti intelektu a vědy“, odkud se vším patosem „zdravého rozumu a lidskosti“ odsuzují „zrádce, zbabělce a pacifisty všeho druhu“.

„Vědci“ a novináři v této fázi dokazují, že lidstvo v průběhu své historie téměř neustále válčilo ‒ a že je to tedy normální. Nyní je možné téma 3. světové války přesunout z oblasti racionální do kategorie populární. Оvertonovo okno se posunuje o další krok dopředu.

Fáze 5 – popularizace

Je nezbytné, aby popularizace války byla podpořena populárním obsahem, vhodnými historickými a mytologickými osobnostmi a podle možností i těmi současnými, mediálními.

Příprava na válku masivně proniká do aktuálních zpráv a talkshow. Lidé bojují ve filmech, seriálech, v textech písní a videoklipech. Z archivů se vytahují staré válečné příběhy a dokumenty (samozřejmě jen ty vítězné a hrdinské) a točí se nové. Boj se stává nedílnou součástí života

Jeden z triků popularizace se nazývá „Rozhlédněte se kolem sebe!“

„Alexandr Veliký byl největší vojevůdce všech dob a řecká kultura, kterou šířil do světa, existovala přes tisíc let. To naše demokracie bude trvat věčně!“

„Copak jste netušili, že ten skvělý právník je bývalý zpravodajec a zmařil několik nepřátelských provokací?“

„I můj učitel byl několik let na zahraniční misi a byl za to vyznamenán.“

„Víte, kolik jich tam zahynulo? Obětovali své životy, abychom my mohli žít! 

„Jak se vám líbí nový klip Lady Gaga „Love and war is eternal“?“

Propracované téma v této fázi se časem nezávisle samoreprodukuje v masmédiích, showbyznysu a v politice.

Další efektivní způsob je vést o jádru problému aktivní a prázdné rozhovory na úrovni informačních operátorů (novinářů, vedoucích televizního vysílání, veřejných aktivistů…).  Ti ovšem vyloučí z diskuze odborníky.

V okamžiku, kdy se už všichni začnou nudit, a diskuse o daném problému dojde do slepé uličky, přichází vybraný profesionál a říká: „Pánové, ve skutečnosti je všechno úplně jinak. A nejde ani tak o to, ale o toto“ – a určuje další směr a tendenci, která se řídí posunem okna.

K ospravedlnění zastánců legalizace války se využívá zlidšťování zločinců pomocí formování jejich pozitivního obrazu, který nemá nic společného s charakteristikou zločince.

„Je to zásadový člověk. Zabil svou ženu, protože odmítala jeho hodnoty. No a co?“

„Vojáci mají sice nižší IQ, ale dodržují přísnou morálku“.

„Vojáci jsou sami oběťmi, jejich profese je k tomu donutila“.

„Vychovali je tak. Být vojákem je pro ně čest a rodinná tradice!“

„Budeme vám vyprávět tragický příběh lásky! Byl povolán do války. Šla bojovat po jeho boku a nakonec oba zahynuli!  Tomu se říká láska! Kdo jsme, abychom jim bránili? Kdo jste vy, abyste stáli v cestě lásce?!“

Takové vychytralosti jsou obsahem populárních talkshow a denně masírují podvědomí lidí.

Fáze 6 – z kategorie populární do sféry aktuální politiky

Dostáváme se k šesté fázi pohybu Оvertonova okna. Téma je připraveno na možnost přesunout ho z kategorie populární do sféry aktuální politiky.

Začíná příprava právního rámce. Lobistické skupiny se konsolidují a vystupují ze stínu. Jsou publikovány sociologické průzkumy prokazující údajně vysoké procento příznivců války. Politici začínají s pokusem veřejně se vyjádřit na téma zákonodárného ukotvení tohoto tématu a do veřejného vědomí zavádějí nová dogmata, jako:  „kdo je proti válce, je proti pokroku“ , „zákaz propagace války je nezákonný“ a „bude to poslední válka v dějinách“.  To je firemní specialita liberalismu ‒ tolerance tabu, odmítání varování před vražednými úchylkami pro společnost.

Společnost je během poslední fáze pohybu okna z kategorie „populární“ do „aktuální politiky“ rozpolcena. Nejaktivnější část bude ještě pokračovat v odporu proti ještě donedávna nepředstavitelnému zákonnému ukotvení. Celkově je však společnost zlomena. Souhlasila s vlastní porážkou.

Jsou přijaty zákony, změněny (zničeny) normy lidské existence, postupně se toto téma dostane nevyhnutelně do škol a mateřských školek, a to znamená, že následující pokolení ztrácí šanci na přežití. Tak to bylo s legalizací homosexuality (nyní vyžadují, aby se nazývali „gayové“) a dnes se před našimi zraky legalizuje pedofilie a dětská eutanazie. Legalizace 3. světové války pomocí zmíněné technologie Overtonova okna znamená konec existence lidstva na planetě zvané Země.

Fáze 7 – realizace

Po „naladění veřejnosti“, schválení zákonů a vyčlenění finančních prostředků přichází poslední krok – zahájení vojenských akcí. To už není Overtonovo okno, to je praktická realizace úmyslu dobýt a zničit protivníka. V jazyce propagandy se ovšem mluví o „demokratizaci a připojení ke svobodnému světu“ nebo „nutnosti zničení posledního vředu diktatury“. Obyvatelé Iráku, Libye nebo Sýrie to zažili na vlastní kůži.

Začne to drobnými provokacemi, ekonomickými sankcemi a vypovídáním diplomatů, pokračuje většími provokacemi a operacemi pod falešnou vlajkou a končí vyhlášením války nebo přímo ozbrojeným útokem.

Výsledek?

Ještě před několika lety jsme se nacházeli kdesi uvnitř fáze 1. Po vypuknutí občanské války na Ukrajině a vstupu Ruska do konfliktu se však jednotlivá okna začala jakoby otvírat souběžně a částečně překrývat. Mainstreamová média, neziskovky a koupení politici spustili kanonádu ze všech zbraní a ze všech stran.

Také v článcích a diskuzích na internetových médiích se pojem 3. světová válka a její nevyhnutelnost začíná objevovat stále častěji. Mnozí přispěvatelé tak vykonávají medvědí službu společnosti a (nechtěně) pomáhají těm, kdo o časově a územně omezené jaderné, případně 3. světové válce uvažují.

Nenechme se vtáhnout do Overtonova okna. Právě na alternativních médiích máme ještě prostor a čas k tomu, abychom lidem vysvětlovali, jak jsou podobné úvahy a následné postupy nebezpečné.

Jak technologii (okno) rozbít

Nejsnáze se „okno“ popsané Overtonem posunuje v tolerantní společnosti. Tedy ve společnosti, která nemá žádné ideály a v důsledku toho nemá jasné rozdělení na přirozené a nepřirozené, dobro a zlo, slušné a neslušné, svobodu a právo na jedné straně a morálku a povinnosti na opačné straně.

Chtěli byste pohovořit o tom, že je vaše matka coura? Chcete o tom napsat do časopisu? Zazpívat píseň? Veřejně a „vědecky“ dokázat, že být courou je normální a dokonce nezbytné? I k tomu poslouží výše popsaná technologie. Opírá se o VŠEDOVOLENOST,

ve které:

Neexistuje tabu.

Neexistuje čest, morálka, pravdomluvnost, spravedlnost, vlastenectví, udržování tradic.

Neexistuje pojetí posvátnosti a samotná diskuse o ní je zakázána.

Všeho toho se nedostává. A čeho se dostává?

Existuje takzvaná „svoboda slova“, která byla přeměněna na anarchii a na svobodu ztráty lidskosti. Před našimi zraky se postupně odstraňují zábrany, oddělující společnost od propasti sebezničení. Cesta je už otevřena.

Myslíš si, že sám nejsi schopen nic změnit?

Máš pravdu, člověk sám zmůže velmi málo.

Vědomím a myšlením jsi však povinen ZŮSTAT ČLOVĚKEM!. Člověk je schopen najít řešení jakéhokoliv problému.

Co nezmůže jeden, udělají LIDÉ, kteří jsou spojeni společnou myšlenkou. Rozhlédněte se kolem sebe a spojte se. Když každý z vás získá dva další lidi pro myšlenku odporu proti válce a z těch dvou zase každý získá dva, poroste řada geometricky. Za krátký čas nás, kteří válku odmítáme, bude naprostá většina. Přemýšlejte o tom – ale ne moc dlouho.

Zdroj: http://www.rodon.cz/clanky/Spolecnost/technologie-zkazy-o-teorii-tzv-oken-americkeho-sociologa-josepha-overtona–2776

P.S.

Podle vývoje mezinárodní situace a v souvisosti se stupňováním hysterie kolem zástupné války NATO – Rusko na Ukrajině se zdá, že jsme přeskočili všechny fáze a že stojíme na prahu 3. světové války. Jestli je tomu tak doopravdy, ukážou příští týdny.

http://casopisargument.cz/2018/04/06/pet-kroku-priprav-k-valce-jak-je-rozpoznat/

pro Pokec24: Jaromír Bradávka

sdílet na

60 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Jan
4. 2. 2023 17:54
Ohodnotit příspěvek :
     

Stale neverite, ze volby byly zfalsovane? A proc tedy jsou vysledky volby hlavounu vzdy ve stejnem pomeru? Co je tzv. diamantovy rez?
https://aeronet.news/diamantovy-rez-neuveritelna-shoda-pomeru-volebnich-vysledku-prezidentskych-voleb-ve-francii-na-slovensku-a-ted-i-v-cesku-naznacuje-desive-spiknuti-anebo-dusledek-genetiky/
Zadna genetika za to nemuze. Je to vzkaz globalistu nam vsem:
Chodte si k volbam, stejne dopadnou tak jak my chceme, vy idioti! Mame vse pod palcem jako prohru Trumpa!

Boomer
4. 2. 2023 18:11
Odpovědět  Jan

..pokuste se udělat si jasno v rozdílu mezi falšováním volebních výsledků a cíleným ovlivněním hlasování voličů.
Falšování je ve stávajících volebních systémech v Evropě možné, ale současně též organizačně a personálně velmi náročné na provedení, navíc spojené s obrovským rizikem provalu a následnou kriminalizací..
Cílené ovlivnění je také náročnou operací, leč zvládnutelnou při dlouhodobém masivním zapojení sdělovacích prostředků, PR, průzkumů veřejného mínění atd., ovšem kriminalizace tohoto jednání/prokázání zlého úmyslu je vyloučena.

Diamantový řez není shoda náhod, ale projev účinnosti sofistikovaného systému..

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jan
5. 2. 2023 08:53
Odpovědět  Boomer

Kecy, muzes to nazvat jak chces, rozhoduje vysledek.

Boomer
5. 2. 2023 16:53
Odpovědět  Jan

netykat, voni jeden intelektuální bezzemku!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
sergej
5. 2. 2023 09:57
Odpovědět  sergej
Boomer
5. 2. 2023 16:55
Odpovědět  sergej

.. serjožko, překladač bych uvítal na tu vaši hatmatilku, ale nic nenacházím..

sergej
5. 2. 2023 20:49
Odpovědět  Boomer

KlIknout na vlaječku a vybrat jazyk, třeba předlohu ale možná se ti to nezobrazilo.

Pavel z Moravy
5. 2. 2023 10:14
Odpovědět  Boomer

Kdyby ty volby v těch 3 zemích dopadly s rozdílem 3- 5 %, tak by je asi nikdo nerozporoval. Aby byly ale téměř na setinu stejné v zemích s různým voličským potenciálem je asi tak pravděpodobné, jako, že si třikrát nebo čtyřikrát hodím kostkou a vždy mi padne 6. Je to jako s tím sajrajtem, který chtěli napíchat do všech obyvatel planety. Ptal se vlastně někdo skutečně proč. Možná v tom velkou roli hrál zisk, ale předně šlo o přeformátovaní a změnu vědomí lidu. To byl alespoň dle mne hlavní cíl této akce. Tyto současné generace již samozřejmě načali výchovou ve školách a společnosti, aby přijali jejich vizi světa, to je fakt, ale šlo to pomalu a proto se začalo s dalšími akcemi. Vždyť podmanit si celý svět je touha určitých vládců právě tak stará jako naše civilizace. S dnešními možnostmi je to vcelku dobře realizovatelné. Nu a, že tuto vakcinaci a hru na spásu lidstva přijali i naši staří lidé, vždyť ti uvyklí socialismu by nikdy nepředpokládali, že jim chce systém úmyslně ublížit. Třeba se pletu ve všech bodech, ale takto to na mne vše dlouhodobě působí.

KMB
5. 2. 2023 16:12
Odpovědět  Pavel z Moravy

Píšete: Je to jako s tím sajrajtem, který chtěli napíchat do všech obyvatel planety.
Takže ty velmi podobné poměry čísílek jen ukazují na vynikající účinnost ovlivňování davu hlupců skrze masové sdělovací prostředky, desítky let vyvíjené metody syntézy biologie, psychologie a sociologie aplikované skrze tlampače na homogenní eurostádo nesou samozřejmě STEJNÉ výsledky, to že tomu třeba nevěříte nic neznamená ( i když z vašeho textu mi není jasné proč jedním dechem píšete o přeformátování davu a druhým nechcete vidět praktický výsledek) – není třeba hledat konspiraci, kde je zjevný zlý úmysl a úplné zdroje na jeho provedení.

Pavel z Moravy
5. 2. 2023 16:28
Odpovědět  KMB

Jak jsem psal, třeba se pletu, ale stejně to je velmi podivná shoda náhod. Pokud vy si myslíte, že ta vakcína má skutečně posloužit zdraví a blahu lidstva, já vám nic vyvracet nemíním. Každý máme svůj názor. Je ale podivné, že vše ohledně voleb a jiných událostí se děje v době postcovidové.

Boomer
5. 2. 2023 16:48
Odpovědět  Pavel z Moravy

.. tímto děkuji nicku KMB, že svým vysvětlením vám určeným mi ušetřil čas, který bych jinak byl nucen obětovat na vysvětlování něčeho někomu, kdo odmítá chápat.. třeba se i plete.. ale dál si stojí na svém, aniž by se to snažil obhájit logickou argumentací. Ovšem na podsouvání něčeho, co nick KMB nenapsal, ba ani nenaznačil..  že ta vakcína má skutečně posloužit zdraví a blahu lidstva.. tak na to jste kadet.

P.S.
Covid i doba postcovidová jsou jen dílčími etapami celého procesu.

Pavel z Moravy
5. 2. 2023 19:31
Odpovědět  Boomer

Naopak mně se zdá, že vy jste stoprocentně přesvědčen o čistotě všech těch voleb, proto zdejšímu osazenstvu tak vehementně vnucujete vaši verzi. Nu a já mám jinou. Možná, že je pravda jedna, možná také pět. Nick KMB říká jestli to dobře chápu, že není třeba hledat konspiraci. Já nevím, já ji nehledám, já to pouze tak vnímám. Spíše mám pocit, že jsem píchnul do vosího hnízda.

Pavel K
5. 2. 2023 20:03
Odpovědět  Pavel z Moravy

Pavle, už je to tady taky. Je to asi hodina co jsem to četl na Seznamu. Už jsme extremisté a rozvraceči státu. Já bych fakt zvracel. Asi čekali na PP.

Boomer
6. 2. 2023 13:44
Odpovědět  Pavel K

..jde o to, čím se cítíte být vy. Kdysi byli v módě ztroskotanci a zaprodanci..

Boomer
6. 2. 2023 13:41
Odpovědět  Pavel z Moravy

.. a víte, že vám to věřím? Vy rád pracujete s pocity, dát do kupy logickou argumentaci není prostě váš šálek čaje. Kecy..

Autor
4. 2. 2023 17:56
Ohodnotit příspěvek :
     

Každý, kdo trošku přemýšlí a váží si života, musí být proti válce. To je přirozené, chybou je myslet si, že každý je přístupný “logickým” argumentům. Není. To by nebyla možnost manipulovat masami, davem.
Je to podobné, jako když stále hodně lidí nevěří tomu, že jsm vlastně již delší dobu kolonií. Do nedávna mohli říkat, podívejte se jak se máme dobře. Dnes i jim vznikají potíže, ale pořád věří tomu, co do nich hustili celou dobu a že když se “nic” nezmění, tak se budou mít nakonec dobře jako “dříve”. Za všechny svoje problémy budou obviňovat (dnes) Rusko i Čínu.
Mozek každého člověka vyžaduje zápřah, informace, které může zpracovávat. Bohužel mozek sám nemůže určit, co je správné a co ne, to dává jedinci celý souhrn vědomostí, proudu informací, které si připouští, jeho vlastní tradice, návyky a zvyky. Dobrým ukazatelem je mobil. Ten umožňuje zatěžovat a zaměstnat mozek kdykoliv a čímkoliv bez námahy mozku. Mobilista pak nemusí přemýšlet, jen proudí k němu “nějaké” informace. Pak si je dává dohromady, ale bez vědomosti, jak je spojit v jeden celek, člověk získává jen útržkovité informace a není schopen je zevšeobecnit, vidí svět jen bodově.
Proto je takový snadno manipulovatelný, protože, co bylo včera, tak už není. A na západě tohle v médiích platí již hoodně dlouho. “My” jsme je začali dohánět …

hlasování 04.jpg
Naposledy upraveno$ s uživatelem$
sizok
4. 2. 2023 18:43

Přesně tak, kolego. Bohužel, 93 % lidí je dle Junga
naprosto hloupých. Seber jim žvanec a máš revoluci. Žádný jiný
sofistikovaný důvod u nich neobstojí. Možná ještě “demobilizace,”
vypnutí všech sociálních sítí.

4. 2. 2023 19:56
Odpovědět  sizok

Vypnutí sítí by, pokud by bezmozci zároveň měli co tlačit do řepy, nic nevyřešilo. Jedině sáhnout hlupcům na žvanec – jiná cesta ke skutečné revoltě nevede.
Jinak má v tomto punktu Smrtonoš pravdu (leč ne s diktaturou proletariátu. Ta není řešením – proto se ostatně zhroutila ještě dřív, než kapitalismus). Jenže když jsem v počátcích doby covidové napsal do diskuze na NR, že vidím jediné dvě možnosti jak z těch sra-ček ven, a to buď puč a následné tvrdé tresty pro slouhy Pentagramu, a samosebou odtržení od Eurosajuzu, případně občanskou válku a odtržení od Eurosajuzu, nebo, jako druhou možnost, evropskou válku a likvidaci Eurosajuzu, protože jako zedník vím, že když je barák prolezlý plísní a v rozvalu, je lépe ho strhnout a postavit od základů nový, pustili se do mě zleva zprava jak do zemského škůdce.
Teď jsem celkem zvědav, zda se Eurosajuzu podaří protlačit tu ekonomickou mobilizaci. Ta sranda, až začnou mileniálům a lepšolidským namachrovancům zabavovat SUVéčka pro armádu. To bude řevu v kavárně! To se mi bude, při škrundání žaludku, který bude té mobilizaci vyhrávat do pochodu, moc dobře poslouchat.

Autor
4. 2. 2023 23:30

Znáte knihu Zakázaná ekonomika? Tak si přečtěte (buď znova nebo poprvé) celkem neznámou epizodu z dějin JIžní Ameriky. Je prakticky ihned na počátku, jako příklad. A pak pochopíte, že by nepomohlo udělat revoluci jen v jednom státě, to může na delší dobu uspět jen v případě určité velikosti (jako byl SSSR), ale musíte chápat, že to vyžaduje příznivé okolnosti i okolo nás. Pokud by to bylo jen u nás – jako příklad – následoval by obrovský nátlak na zemi s cca 10 miliony obyvatel ze strany prakticky všech sousedů. Ale ještě jednou doporučuji tuto knihu, lze ji najít na internetu (uloz.to), byla i vydána česky tištěná.Po jejím pročtení pochopíte, co to je skutečná suverenita a ekonomika a že nikdy nebyl “ten” volný trh.
Mimochodem, už jsem to snad jednou psal, ale sankcemi Rusku pomáhají získat jeho sílu! A sami se “tady u nás” oslabují jako dosud nikdy v historii. A nezapomínejte, že takoví, jako jsou u koryta dnes u nás a jejich příznivci (bez ohledu na názory, prostě proto, že je volili) jsou naprosto všude v každé zemi na planetě! Ovšem všude jsou i takoví, kteří se proti tomu snaží jít. A právě ti by se měli spojit.

5. 2. 2023 01:55

Do vetšiny bych musel ubrat dobře půl metráku. To se mi povedlo jenom jednou, když jsem na Bytízu držel hladovku. Jen tak, že jsem jsem se nudil a byl zvědavej, jak to budou řešit. Tak jsem si vymyslel důvod, proč ji držím. Byla to pr-del, jak se pak kolem mě hemžili vnitráci. Jojo, jsem slabota. Nechal jsem se přemluvit. Gándhí určitě v hrobě nad tou zbabělostí rotoval. Jo, a zašila mě, dělňase, právě ta tvoje diktatúra proletariátu, že jsem ved řeči a na hajzlu ztřískal milicionáře, co mě chtěl zbít, že jsem mu řek, že když chlastá v uniformě, tak není pěst dělnický třídy, ale ostuda dělnický třídy a vřed na hrbu českýho národa. Tak mě vyzval na hajzl a cestou mně sáh zezadu na rameno, že si mě otočí. Pak tu swini křísili a přes měsíc se na mě léčil, skunk. Asi pět let po hadráku jsem ho náhodou potkal v Lovosicích, kam se odstěhoval, v parku. Venčil pejska. Tak jsem ho z fleku profackoval a řek mu, že to popřu a v jeho bydlišti roztroubím, že byl práskač za pětikilo. Což byla pravda.
Smrtonoš se ti nepozdává? Tak sis neměl zvolit tak pitomej nick. Nemůžu za to, že mě to pak pokouší Smrtihlave.

P.S. To čemu ty říkáš diktatura proletariátu, říkám já právní stát.

Standa
5. 2. 2023 07:05

Za co jsi byl na Bytízu?
Za krádeře jistě ne. Lžeš!
Kdybych tě potkal profackuji tě také. Spíše si na tebe někoho najmu. Na lemply nemám čas!

5. 2. 2023 14:01
Odpovědět  Standa

Přečti si ještě jednou cos napsal, kašpárku.
(_!_)

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
5. 2. 2023 14:08

Smrťáku, konstatuji, že sebe vymáznou a zanechat jen odpovědi a ještě je zaonačit tak, jako bych odpovídal sám sobě, ti možná přijde vtipné, ale mě to přijde pokleslé a svým způsobem záludné. Zneužíváš totiž své “nadvýhody” admina, což je značně… řekněme nefér.

5. 2. 2023 02:04

Tak to seš ještě mlaďas, když na to vidíš bez brejlí.
Ta propiska je ta chilská od Transformátora? Tys mu ji šluknul, nebo ti ji daroval, že mu sčítáš hříchy, tak abys sem tam něco přehlíd?

Boomer
5. 2. 2023 17:01

..kdysi mě stran opravitelnosti baráku prolezlého plísní, dřevomorkou a tesaříkem přesvědčoval architekt. Poslal jsem ho do řiti a stavěl v novotě.. dodnes nelituji. Takže asi tak i v jiných oblastech.
Žďáření..to znali a používali už naši prapředkové.

ladik
4. 2. 2023 18:55
Ohodnotit příspěvek :
     

v úvodu je zformulována jedna velká moudrost. Vyjímám z něho právě tu, kdo dal světu vědomí. Studujte vědeckou teorii vývoje společnosti, kterou dal světu K. Marx. Najdete zde příčiny i důsledky všech událostí, které hýbou kapitalistickým uspořádáním. Člověk vyzbrojený takovým vědomím nikdy nemůže podlehnout lživé masírce informací, vyblitých prorežimnímy propagandisty.

Pavel z Moravy
4. 2. 2023 20:50
Odpovědět  ladik

Nu a jsme zpět u věty, Socialismus, nebo barbarství a chaos.

ladik
4. 2. 2023 19:03

Diktatura proletariátu zde možná byla chvíli po převzetí moci. Ale jak psal Engels, každý dělník měl mít doma Winchstrovku a 200 ostrých. A to tak dlouho, dokud by společnost nedospěla k emancipaci dělníků.

Gales
4. 2. 2023 19:04

Až přijde na lámání chleba,tak voliči válečníků se budou prát v kanálech o místo s potkanama. Jedině dělnická třída pod vedením komunistické strany může otočit kormidlem dějin kupředu.

Pavel K
4. 2. 2023 19:11
Odpovědět  Gales

….levá, zpátky ni krok. 🤣😋🙋‍♂️

Vladimír
5. 2. 2023 02:08
Odpovědět  Gales

Kde a konkrétně kdo je dneska dělnická třída? Existuje ještě?

Domluví se (ti různorodí následníci nástupci a potomci dělnické třídy)? Vědí, že mají společné zájmy? Kdo je zorganizuje? Komunisti? Existují ještě?

Existuje ještě komunistická ideologie? Nemyslím skanzen, ale živá, přizpůsobená době, dnešku? Rozvíjí ji někdo?

Umí dneska někdo dělat revoluci? Nemyslím Majdan za 5 miliard dolarů… A když se takoví najdou, nebude to jen parta lumpů, kterým půjde především o moc?

Pavel z Moravy
5. 2. 2023 11:02
Odpovědět  Vladimír

Vladimíre, co na to říci. Staří komunisté a pár jsem znal, poctiví a čestní, kteří v padesátkách budovali vlast, pracovali na stavbách mládeže a byli šťastní, že dělají něco pro novou republiku. Obrovsky nakydaná špína, která se snesla na většinu poctivých komunistů, kteří nám zajistili slušný život za socialismu úplně zdegradovala tuto společnost. Kdybychom měli socialismus posuzovat a srovnávat s dnešním kapitalistickým zřízením, tak tento neuvěřitelný hnus, který tento systém vyprodukoval by musel být odsouzen na tisíce let dopředu. Mne potom vždy napadají slova Řeka Zorbase- chceš- li člověku dobře, vyškrábe ti oči, chceš li mu zle, plazí se před tebou. Komunisté jsou na tom asi tak, jako celá naše dnešní společnost. S materiálem jaký dnes zde žije, jsou již pouze potomci těch, kteří chtěli spravedlivější život.

Vladimír
5. 2. 2023 13:03
Odpovědět  Pavel z Moravy

Pavle, já jsem kdysi, jako student, vstup do KSČ odmítl. Byla to doba, kdy ta strana byla plná kariéristů a to mě znechucovalo. Vysvětlovali mi, že bych měl snazší život, lepší možnosti kariérního růstu. Já jim tehdy odpovědět, že to je právě ten důvod, proč se k tomu nechci připojit.

Můj tatínek komunista byl, byl poctivý a myslel to dobře. Moje rozhodnutí moc nechápal, mrzelo ho to. Odklon od socialismu v roce 1989 bylo pro něho zklamání, ale vždycky říkal, že stejně lidé budou časem chtít spravedlivější společnost.

No, a když se podíváš na nedávné prezidentské kandidáty, tak to jsou přesně ti, se kterými jsem v jedné straně nechtěl být. Nezajímala mne politika, vystudoval jsem přírodní vědy. Ale tolik vím, že pokud ta spravedlivější společnost má vzniknout, nebude to samo od sebe.

Vladimír
5. 2. 2023 13:17
Odpovědět  Vladimír

(pokračování) Musí nejdřív vzniknout nějaký projekt, je nutné se poučit z chyb. Ten školní marxismus-leninismus jsem rád neměl, bylo to mlácení prázdné slámy, už tehdy, před rokem 1989. Pokud má vzniknout znovu socialismus, někdo musí ty myšlenky kriticky zhodnotit, najít a opravit nedostatky a přizpůsobit nové době. Protože struktura společnosti se velmi změnila. Proto jsem se ptal, co nebo kdo vlastně je dnešní “proletariát”, “dělnická třída”.

Ano, stále vidím na chodbě uklízečky, stále (asi) někde v továrnách pracují dělníci u pásu, havíři v dolech rubou ten “koks” a kopáči příkopy pro kabelový internet. Ale řada lidí pracuje ve službách, na počítačích, spíš se podobají tzv. “pracující inteligenci”. Kde je nějaká většina, co jsou společné zájmy pracujících? Jak to sjednotit? Společnost je dnes hodně jiná a pokud se tomu staré myšlenky nepřizpůsobí, spravedlivější společnost bude jen snem a komunizmus jen skanzen a muzeum.

Pavel z Moravy
5. 2. 2023 13:48
Odpovědět  Vladimír

Já jsem to zde již také psal, já jsem ve straně také nebyl, ale znal jsem spíše ty poctivé komunisty, kterým nikdy nešlo o vlastní prospěch. Člověk tak nějak vždy nakonec tíhne k tomu, co sám cítí. Nestudoval jsem marxismus, pracoval jsem v dělnických procesích, ale dá se říci, že většinou se ke mně na všech pracovištích nadřízení chovali slušně. Myslím si, že znalost marxismu- leninismu i když může být suchopárná je ale prospěšná. Máte pravdu, že by se to ale nemělo zaměňovat za mlácení prázdné slámy a odfajfkování, toho, že dotyčný byl přítomen, aniž něco pochopil. Myslím, že nejdůležitější je mít lásku k druhým lidem, ke společnosti a spravedlivému uspořádání této společnosti ve svém srdci. K tomu nepotřebuji žádné poučky. Tito myslitelé chtěli ale ukázat lidem cestu a tím pádem si myslím, že znalost těchto teorií je určitě člověku prospěšná i když já osobně prakticky nic z toho nevím a už se mi v mém věku nechce tuto složitou filosofii studovat. Jsem v poslední etapě života a snažím se chovat tak, abych se nemusel sám před sebou stydět. Prohřešky mládí byly, ale kdo je nemá. Nikdy jsem ale nikoho nepodrazil, to nemám v povaze. A lepší spravedlivější společnost –

Pavel z Moravy
5. 2. 2023 13:55
Odpovědět  Pavel z Moravy

Možná, že k tomu právě není společnost ani zralá. To mi říká můj téměř 50 letý syn a ani nikdy nebude. Ale já si zase tím pádem vzpomenu na kubánského básníka Bernala, jehož báseň jsem si kdysi dávno přeložil a už zde citoval. A jedna z prvních slok zní – Vše co je sladké nese v sobě hořký boj. Vyhrát ho dle mne ale může pouze slušnost a nesmírné odhodlání. Teď je to ale již na jiných generacích než na té, kterou představujeme my staří bardi.

ladik
5. 2. 2023 15:10
Odpovědět  Vladimír

Dělníci jsou ti, kdož tvoří veškerý materiální společenský svět. Jakákoli myšlenka, byť sebegeniálnější, pokud nenajde materializaci prostřednictvím dělníka, je pouze bublina. Jasně, že struktura společnosti se mění, zejména v těch “vyspělých” zemích, kde se rozvíjejí služby. Ale výroba se stěhuje do jiných zemí a bez výroby společnost stagnuje, zahnívá a nakonec musí zahynout. A to, že jste nepochopil vědeckou analýzu společenského vývoje, kterou vypracoval Marx a která přesahuje horizont událostí, je jen Váš problém.

Vladimír
5. 2. 2023 16:34
Odpovědět  ladik

Obávám se, že Vy zase ani za mák nechápete, co je to horizont událostí, ten obor jsem zase vystudoval já 🙂

Pavel z Moravy
5. 2. 2023 16:42
Odpovědět  ladik

Ládíku, myslím si, že to není v tom, že by to Vladimír nepochopil, spíše si myslím, že se mu to tehdy zdálo suchopárné. Ono se také přistupuje k určitým tématům jinak ve 30 letech a jinak v 60 letech. Já věřím, že ve svém dnešním věku bych tomu určitě dokázal porozumět, mám jenom takové ty zběžné znalosti z komunistického manifestu, ale jsem ve věku kdy už to opravdu pro mne nemá cenu. I když učit se, učit se a učit se je asi správné.

Vladimír
5. 2. 2023 17:03
Odpovědět  Pavel z Moravy

Děkuji, Pavle. Když jsme u toho učení, jistě znáte ten vtip – Marx, Engel a Lenin se přou, co je lepší, jestli mít manželku nebo milenku. Nakonec zvítězí Lenin: Manželka si myslí, že jsi u milenky, milenka, že u manželky. Zatímco ty si sedíš pěkně v knihovně a učíš se, učíš se, učíš se…

Mě se zdá, že možná přesně to je to východisko, co má smysl dělat v dnešní době. A předávat to dál. Porozumění problémům nás zbaví pocitu prohry a vytvoří naději, s kterou se už dá žít.

Vladimír
5. 2. 2023 16:48
Odpovědět  ladik

Kromě toho, pane, já nepsal nic proti Marxovi, ale Vy, ačkoliv jste nepochopil moje legitimní otázky, reagujete přesně jako můj přiblbý učitel marxismu-leninismu. Pro něhož byli příslušníci tzv. inteligence vždycky podezřelí, protože jim to příliš myslelo.

Někde jsem četl, že fakt, že agenti Pávek a Bureš to dotáhli tak vysoko, je příklad jedinečného úspěchu kádrové politiky KSČ. Ale je to přesně obráceně – ta kádrová politika upřednostňovala a nahoru protlačovala bezcharakterní a všeho schopné kariéristy, jakým je zvolený prezident. Neschopnost rozeznat čestné a inteligentní lidi, upřímně hledající pravdu, potlačování těch, co kladli nepříjemné otázky, způsobila právě ten pád.

ladik
5. 2. 2023 18:37
Odpovědět  Vladimír

Pokud jste objevil v marxismu jen mlácení prázdné slámy, není Vám pomoci.

Vladimír
5. 2. 2023 23:08
Odpovědět  ladik

Zkuste si to ještě jednou přečíst. Psal jsem o povinné výuce marxismu-leninismu pro vysokoškoláky za minulého režimu. Možná někde to bylo jinak, ale to, co jsem měl možnost absolvovat já, takové jak píšu, bylo. Vy jste tam, předpokládám, nebyl, pokud ovšem nejste ten bývalý lampasák, který nás učil.

Jednoduše to stálo za prd, mladé lidi nenáviděl, diskuzi nepřipouštěl, na všechny řval a neustále někoho zastrašoval. Za kritické připomínky ke svému stylu výuky sliboval vyhazov ze školy. Ačkoliv jsme jako studenti evidentně nikomu nic zlého neudělali, byli jsme pro něj jako třídní nepřítel. Po roce 1989 se po něm slehla zem. Jestli si takhle představujete komunistu, tak jsme opravdu každý na jiné straně.

Nebyl takový sám, ale ani nebyli takoví všichni.

Pavel K
4. 2. 2023 19:27

Pane naprosto přesně napsáno. Máte pravdu, že je to tady samej buzerant a to není dobře, tak mašírunk na pozice. 🙋‍♂️

4. 2. 2023 19:55

“Znovu musí nastoupit … … …, bolševické vedení státu. Diktatúra proletariátu.”
Ostrý nesouhlas.

Markýza
4. 2. 2023 20:27

Hoši klídek. Radši se koukněte,jak dopadla Bajdnova administrativa: v jeho administrativě více než polovina žen jsou ženy!
Tak bacha na švédy!
Abyste viděli, že nekecám.
https://www.youtube.com/watch?v=crWLgXsEde8
Moc mě ovšem mrzí, že jsem se nedověděla, co je ta druhá polovina….no, jedna nemůže mít všechno.
Takže…..počkáme, co řekne pan prezident USA, žejo.

5. 2. 2023 01:15
Odpovědět  Markýza

Ale vždyť jsem v klidu. Já jen že jakákoli diktatura obsahuje gen sebezničení. Jak dopadly všechny diktatury co jich jen bylo? A bolševické vedení? Jinak.
Všechny ideologie v sobě nesou gen sebedestrukce a to z jednoduchého důvodu – nejsou v souladu s lidskou přirozeností. Jsou vertikální a snaží se zformovat člověka, svobodnou bytost, k obrazu té které ideje. Proto také všechny dříve či později vyhnily. Proto vyhnilo otrokářství, proto vyhnil feudalismus, proto vyhnil socialismus, který měl velkou šanci na úspěch, leč posr-ali to, proto vyhnil kapitalismus, který je na konci své cesty a řešení vidí v depopulaci a návratu k otrokářství. Málo prostoru, zkrátím to.
Musí tedy nastoupit takový model společnosti, který bude vycházet z lidské přirozenosti – ne naopak. Myslím, že právě o to se Putin snaží. Ani kapitalismus, ani socialismus, postavené na vertikále, ale horizontála – vlídná společnost, vycházející z přirozenosti Člověka. Jen takový můj dojem. Uvidím. Čína zvolila podobnou cestu jako kapitalismus – návrat k otrokářství. Sice k blahovolnému a zdánlivě vlídnému – ale vocuď pocuď! Jinak běda ti, červe!

P.S. Blbá zpráva – ani dvě prej nemůžou mít všechno.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
5. 2. 2023 08:27

Souhlas. Chtěla jsem jen nalejt trochu oleje na vodu, když vy jste si ho vzájemně lili do horkých hlav. Přiznám, že zcela sobecky, abych měla kam chodit diskutovat 🙂 protože už se perou prakticky všude.

Pavel K
5. 2. 2023 10:53
Odpovědět  Markýza

To klidně můžete lít v mém případě i do ohně. Dělat si srandičky, prdelky to je moje, ale nadávat si ostře? To není moje parketa. Ano párkrát na PP jsem se chytil s těma kryplama s V3W, nebo jak Bouše vymyslel to označení, ale povětšinou to bylo, jak se do lesa volá…….🤣🤣🙋‍♂️

5. 2. 2023 14:33
Odpovědět  Markýza

Ale kdež. Horkou hlavu jsem měl až před chvílí, když jsem zjistil, že smrtonoš sebe z diskuze vymáznul a ponechal jen některé mé odpovědi z vlákna, přičemž je zároveň pozměnil tak, že to nyní není reakce na smrťáka, ale odpovídám sám sobě. Ostatně to, co teď vypadá jako počátek tohoto vlákna, byla původně reakce na smrťáka, jak jistě víte. Asiže mu to přijde vtipné. Mě ne. Mě to přijde nefér, protože zneužívá své “nadmožnosti” admina, a jako fór infantilní. No nic. Každej jsme holt ňákej.
P.S. Raději na tohle nereagujte.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
5. 2. 2023 17:07
Odpovědět  Markýza

.. no, já začínám mít takový neblahý pocit, že tu někdo zkouší totéž, co už nějakou dobu probíhá na PP.. říkám tomu hyenizace nicků. Nějaký šmejd tu píše pod cizími..

5. 2. 2023 01:57

Koukejte se, bando líná, s těma mínusama polepšit! Abych měl, až vstanu, něco hezkýho do novýho dne.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
4. 2. 2023 20:41
Ohodnotit příspěvek :
     

Nechci zde hrotit diskuzi, ale všichni ti mladí si opravdu musí projít tím peklem poznání o kterém hovoří smrťák. Pád na absolutní dno a poté možná změna, která by mohla přijít z vlastního poznání.

Spam vlasta
4. 2. 2023 22:03
Odpovědět  Pavel z Moravy

Pyrhovo vítězství…………………
Fialové mládeži v padesáti odstínech modrožluté:
S odstupem a nadhledem nad výsledky voleb, se musím, já starý důchodce, smát.
 Starší generace, převážně volící mír, národní hodnoty a prosperitu národa v těchto volbách neprohrála.
Nemá totiž vzhledem k budoucnosti, co prohrát !!
My starší jsme chtěli zvolit budoucnost ne pro sebe, naši budoucnost už neřešíme, ale pro mládí, pro ty, co měli pokračovat v tom, za co umírali naši předci. Ale pro dnešní mládež to jsou jen neznámá slova.
Sami jste si zvolili své katy. 
Zkušenosti jsou nepřenositelné!
Tak vzhůru mládeži. Sáhněte si na ta kamna, jak budou pálit, až se rozhoří ! Bude to vaše bolest ! Smích?? Přejde !!

Spam vlasta
4. 2. 2023 22:03
Odpovědět  Pavel z Moravy

Svoboda půjde do kopru stejně rychle, jako vám zmizí radost nad výsledky voleb. Ale to už bude pozdě. To byla jedna z posledních šancí, jak to, co se tady děje a co někteří nevidí, zastavit.
Tak si to užijte. Tupé zvíře taky stračí hlavu do oka, když nevidí dál, než na návnadu. My už to nezastavíme, voliči se zdravým selským rozumem už vymírají a mládí každý rok víc a víc nastupuje do voleb se svou naivitou. Podle toho taky vypadají výsledky. Je čas přijmout tuto realitu a nezbývá nám, než dožít v těch sračkách, co volíte, s tím, že vy, až se spálíte životem, si jistě poradíte už sami. Pokud vám to taky nepřekazí nastupující generace po vás.
Naše úloha skončila. Není už co bránit.
Vlast i iluze jsou rozkradené a umírat za cizí zájmy budete už jen vy, mladí. Bude to vaše bolest. 
Rychl

Pavel z Moravy
5. 2. 2023 10:29
Odpovědět  Spam vlasta

Paní Vlasto, velké díky za ta perfektně formulovaná slova. Opravdu není co dodat, jsme na absolutně stejné vlně poznání. Díky.

Vladimír
5. 2. 2023 02:19
Odpovědět  Pavel z Moravy

Nic proti peklu poznání, ale než z něho vzejde pro všechny zřejmá a masově pochopená pravda, my, co tady diskutujeme, tu už nejspíš nebudeme.

Raději se ptejme, co rozumného můžeme dělat teď…Nechci dělat chytrého, nic mne nenapadá, kromě obyčejného, čestného způsobu života.

Pijack
5. 2. 2023 11:04
Ohodnotit příspěvek :
     

8. fáze – angažovaná tvorba naší umělecké úderky. Ještě je na hudebním nebi málo revolučních a oslavujících písní našeho generalisima Petra Pavla. “Náš vůdče, ty neochvějný hrdino, veď nás do boje. My budeme následovat tvé kroky s nasazením života za lepší zítřky Americké oligarchie” 🙂 🙂 🙂
Takový Koler s Bangou by měli pořádat veřejné koncerty na podporu naší skvělé mini armády 🙂

Boomer
5. 2. 2023 17:11
Odpovědět  Pijack

.. možná by jim mohl pomoci Uhde s nějakým úderným textem.. Do bitev půjde před řadami.. to byl flák jak Brno!