Čas přípravy české agendy NESARA přichází

Čas přípravy české agendy NESARA přichází

Jaroslav Tichý

4. ledna 2023

Před více než rokem jsem informoval čtenáře o tom, že k Pařížské klimatické dohodě, kterou uzavřely v r. 2015 všechny státy světa, prosadil americký prezident Trump po svém nástupu do funkce připodepsání dodatku pod názvem Global Economic Security and Reformation Act (Zákon o globálním ekonomickém zabezpečení a reformě).

Tento zákon měl být vyhlášen s jednotnou platností pro všechny země světa, návazně na to měl MMF vyhlásit přechod na Kvantový finanční systém QFS) a jednotlivé země vyhlásit a uzákonit své národní verze tohoto zákona pod názvem NESARA. Existence zákona GESARA byla po jeho podpisu před veřejností utajena, neboť k jeho vyhlášení za účelem kolektivního přechodu na tento nový systém v některých částech světa tehdy ještě nenadešel příhodný čas.

Podívejme se na to, jaký byl pak další vývoj celé záležitosti a jaká je situace nyní:

Vývoj událostí ve světě

Protagonisté globalistů, jakož i Deep state tomuto záměru nadále bránili. Nejprve prokázanými podvody ve volbách znemožnili znovuzvolení D. Trumpa za prezidenta USA v jeho druhém volebním období. To se následně projevilo i na mezinárodní vojensko-politické situaci, kdy americký Deep state spolu s představiteli globalistů připravili či přímo rozpoutali další války, čímž fakticky znemožnili uklidnění situace ve světě a tím i celosvětové vyhlášení GESARA. Ekonomická situace ve světě, kdy starý dluhový systém již začal kolabovat, si vyžadovala systémovou změnu, které však jak globalisté, tak i Deep state bránili, byť každý z jiného důvodu.

Výsledkem toho je jednak konflikt na Ukrajině, jednak možný vznik dalšího válečného konfliktu na Tchaj-wanu, v záloze jsou ale i připravované konflikty další (Kosovo, příp. Moldávie či některé z bývalých zemí SSSR na jižní hranici současné Ruské federace. Začínající konflikt v Kazachstánu byl za pomoci ruských jednotek v zárodku zlikvidován.

Zvyšující se odpor stále většího počtu zemí vůči této politice, který roste ruku v ruce se sílící pozicí Ruska ve světě, jakož i s průběhem konfliktu s NATO na Ukrajině, se ve svém důsledku promítá do rostoucího počtu zemí BRICS.

Svět se prakticky v přímém přenosu postupně mění z unipolárního na multipolární, kde bude hned několik regionálních leaderů s regionálními rezervními měnami. Stále více zemí již nečeká na oficiální vyhlášení zákona GESARA a bez velkého halasu začalo postupně realizovat některé kroky z toto agendy (nákupy zlata ke krytí vlastních národních měn, snižování či odbourávání DPH na základní potraviny a léky, unifikace daně z obratu/DPH, podpora inflací nejvíce postižených skupin osob, zejména pak seniorů, postupné omezování bankovních poboček atd.).

Pokračující střet ruských vojsk a vojsk NATO na Ukrajině vyčerpává země NATO natolik, že oslabil výrazně jejich vlastní obranyschopnost. Otázka obnovy arzenálu zbraní a munice není v některých případech jen otázkou času a peněz, které tyto země vesměs nemají, ale rovněž i chybějících výrobních kapacit, které byly v předchozím období v těchto zemích zlikvidovány.

Jejich obnova si vyžádá delšího času, který však Západ v současnosti již nemá.

Je zřejmé, že výsledek konfliktu na Ukrajině bude mít dopady i na další uspořádání některých evropských zemí a podobu či další existenci EU. To se pak projeví i v překreslování map některých zemí v souladu s výsledky jednání Jalta II.

Vytváří se tak postupně situace příznivá k oficiálnímu vyhlášení smlouvy GESARA. Na to pak budou navazovat vypracované a uzákoněné národní agendy NESARA (National Economic Security and Reformation Act, tj. Zákon o národním ekonomickém zabezpečení a reformě).

Příprava české agendy NESARA

Český program NESARA vychází tedy z intencí a rámcových podmínek dohody GESARA (Global Economic Security and Reformation Act (Zákon o globálním ekonomickém zabezpečení a reformě), která byla připodepsána formou dodatku k Pařížské klimatické dohodě z r. 2015. Tuto dohodu uzavřelo všech 209 zemí světa vč. ČR a SR.  (Dohoda GESARA vychází z původního amerického zákona NESARA /National Economic Security and Reformation Act/ z r. 2000, jehož cílem bylo nastolit nový světový finanční systém s národními měnami krytými zlatem namísto dosavadního dluhového, který jednotlivé státy světa a často i mnohé jejich obyvatele přivedl do situace nesplatitelných dluhů a dosavadní ekonomický systém do neřešitelné situace, kdy obyvatelstvo ve své většině průběžně chudlo, snižovala se jeho kupní síla, a to až do stavu ohrožujícího další ekonomický vývoj na planetě. Tato situace existuje v souvislosti s globalizací ekonomiky celosvětově, jejími protagonisty jsou globalisté, zejména pak její část označovaná jako Cabala (Deep State), k nimž patří chazarská mafie, banksteři, nacisté a další. Její spolupracovníci jsou i ve vedení mezinárodních finančních institucí (Světová banka, FED, MMF, ECB, BIS apod.).

Zahraniční odborné prameny uvádějí, že z celkem 209 zemí světa je v současnosti v rozvalu, úpadku či bankrotu již 195 zemí. Situaci je tedy třeba řešit zavedením nového světového finančního systému a souhrnem opatření a podmínek, jež mají usnadnit implementaci nového světového finančního systému do praxe a které jsou zahrnuty v obecně platnosti v dohodě GESARA s tím, že budou po jejím veřejném vyhlášení přeneseny v adekvátní podobě do národních programů jednotlivých zemí pod názvem NESARA.

Veřejné vyhlášení (dosud utajované) dohody GESARA bude největší finanční událostí v dějinách lidstva. Lze očekávat, že ho provede Donald Trump v k tomu vhodném okamžiku, který se nepochybně blíží.  Přesto jsou již nyní některé body této dohody jednotlivými zeměmi plněny (např. celosvětová unifikace sazeb daně z prodeje zboží či daně z obratu), stejně tak probíhá již napojování centrálních bank jednotlivých zemí na kvantový počítač, který bude nový světový finanční systém využívat (v říjnu 2019 to bylo již 100 centrálních bank v jednotlivých zemích, vč. České národní banky, Slovenské národní banky a ECB).

Východiska ke zpracování NESARA

Tato východiska vyplývají z obsahu dohody GESARA, jak následuje:

Vyhlášení dohody GESARA bude spojeno s okamžitým provedením těchto 3 kroků:

1) Globální a veřejné prohlášení globálního svátku – tzv. Jubilea neboli odpuštění všech dluhů a univerzální reset planetární Země/lidstva zpět na univerzální systém společné správy v transparentním dobrém stavu s ostatními členskými bytostmi Galaktické Federace.

2) Implementace GESARA jako univerzálního ústavního rámce pro globální správu věcí veřejných ve všech 209 suverénních zemích podle tajné dohody podepsané na Pařížském summitu o změně klimatu z roku 2015, počínaje obnovením republiky Spojených států (a zároveň ukončením Korporace Spojených států).

3) Hromadné odhalení existujícího mimozemského života na povrchu a pod povrchem této planety a v celé naší sdílené galaxii.

Provedení uvedených 3 kroků po vyhlášení GESARA má být provedeno hlavou státu.

Další kroky jsou podrobně popsány přímo v dokumentech GESARA, jak následuje. K těm nejdůležitějším z nich patří:

 • Povinnost vypsat nové nezmanipulované volby na vrcholné úrovni (parlament, zástupci v europarlamentu, prezident) v každé zemi světa do 120 dní od vyhlášení (hlasování pomocí kvantového systému, tudíž nezkorumpovatelné!)
 • Zrušení všech forem daňového systému, kromě jednotné daně z obratu ve výši 15%

(Její výši nutno ověřit dle celosvětové dohody z r. 2021)

 • Přetransformovat vládní systém ve funkční a silně redukovaný nástroj
 • Zločinci, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na aktivitách proti lidstvu (Covid, farmaceutický průmysl, obchod s lidmi, jejich orgány, pedofílie, Adrenochrom, vyvolávaní válečných konfliktů, sionistické ataky atd.) budou zatčeni a souzeni.
 • Zruší se stávající otrocký právní systém založený na námořním právu a zavede se nový právní systém založený na principech respektování člověka jako svobodné bytosti – obecné právo
 • Základní nepodmíněný příjem – každý živý člověk bude mít právo dostávat pravidelně základní příjem, aby měl zajištěny podmínky k přežití po dobu, dokud budou existovat peníze v té podobě, jak je známe dnes.
 • Bude odtajněno asi 6000 Cabalou utajovaných patentů, které zahájí prosperitu lidstva. Mezi tyto patenty patří generátory volné energie, antigravitační pohony, léčebné tachyonové technologie, potravinové replikátory a další.

Tyto a další kroky obsažené v podmínkách GESARA pak provedou příslušné rezortní orgány.

Nastanou mnohé další změny, o kterých je v tuto chvíli předčasné psát, protože si je většina populace neumí ani představit. Je třeba nicméně počítat s tím, že podmínky GESARA budou dále průběžně rozšiřovány. Aktuálně obsahuje GESARA 25 konkrétních podmínek.

Shora uvedené podmínky mají obecnou (globální) platnost pro všechny země světa.

Návazně na oficiální vyhlášení agendy GESARA má dojít i k oficiálnímu vyhlášení nového světového finančního systému ze strany MMF.

Dalším opatřením předpokládaným dohodou GESARA je příprava a přijetí národních plánů NESARA vycházejících z rámcových podmínek dohody GESARA. Jak bylo již zmíněno, těch je dosud 25, což ale neznamená, že tento počet musí být nutně kopírován v české NESARA. Podstatné však bude, aby česká NESARA náležitě reagovala na celý obsah agendy GESARA.

Shrnutí

 • Zpracování podmínek NESARA na národní úrovni je zapotřebí věnovat náležitou pozornost, neboť se následně stanou následně zákony či dokonce přímo součástí naší ústavy.
 • Již nyní ale upozorňuji spoluobčany na to, že prostřednictvím Kvantového finančního systému (QFS) a agendy GESARA přijdou mnohé změny, které nebudou zdaleka jen finančně-ekonomického či technického rázu (vynálezy uvolněné pro lidstvo atd.). K těmto změnám patří zejména změny v oblasti lidského myšlení a chování. To souvisí i s duchovním vzestupem lidí z prostředí 3D až do 5D (Živí či oživlí lidé s odpovědností za své jednání i za své rodiny, schopní svého přechodu do meritokratické společnosti. Ne všichni lidé ale budou ochotni či schopni těmto změnám se přizpůsobit.
 • Bude se tak postupně utvářet paralelní společnosti a bude nezbytné vyřešit vhodným způsobem jejich další koexistenci. Tato problematika v dosud známých textech k agendě GESARA není blíže dotčena. Je ale zřejmé, že v praktické rovině se jí NESARA v jednotlivých zemích bude nucena zabývat.

Zatímco některé jiné státy již postupně plní podmínky GESARA v podobě přizpůsobené národní agendy (NESARA), je na čase, abychom se vzdor našemu zápecnictví začali o této problematice alespoň bavit.

Prvotním návrhem podmínek českého programu NESARA, které stanoví obdobná opatření rámcového charakteru v rozsahu České republiky, se budeme zabývat ve 2. části tohoto článku.

Pokračování

sdíletj na

3.3 24 hlasy
Ohodnotit příspěvek
180 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Milan ze Zahrady Čech
5. 1. 2023 20:26

JEŽÍÍÍÍŠMARIJÁÁÁÁÁ !!!

Pane Tichý, býval jste slušný člověk a když s vámi sultánka Vítová sprostě vyj-ebala, bylo mi to líto.
Vy skutečně v tento projekt věříte? To Vás nikdy nenapadlo, že opět děláte užitečného idi-ota, tentokrát pro změnu globalistům? Že celá ta vaše GESARA/NESARA je plán bé globalistů? Případně součást univerzálního plánu globalistů, bod bé. To už můžete rovnou prodávat Strážní věž. Při Vaší vytrvalosti byste mohl mít úspěch.

Buchtík
5. 1. 2023 22:19

To si tak říkám, co to asi říká o tomhle webu, když dává opakovaně prostor tady těm bludům, nebo spíše svinstvu, že?
Ale je to samozřejmě téměř kacířská a veskrze řečnická otázka 🙂

Milan ze Zahrady Čech
6. 1. 2023 01:18
Odpovědět  Buchtík

Já bllb si dneska udělal, asiže mám málo starostí, takovej vejlet po různech podezřelostech, abych byl v obraze, když o nich padne zmínka, že někoho zblbnou a začne nad nimi plesat. A tak jsem se v tom od rána šťoural a pídil se. Nejvíc mě dostali Retoriáni ve spolupráci s tzv. Tvořivou společností, když s vážným ksichtem popisují roztržení zeměgule v roce 2036 a mezi jinými hovadinami tvrdí, kterak zeměgule ztratí gravitaci následkem zastavení jádra (sic!), v důsledku čehož na ni měsíc bácne spolu se všemi družicemi na oběžné dráze.
Takže země přijde o gravitaci a následek nebude ten, že od nás vše odpeláší, páč vše přijde o svou “tíhu” vůči zemi, a siroty bez tíhy budou nějaký čásek putovat vesmírem co bludní holanďani na špacíru, než je čapne gravitace nějakého jiného tělesa. Kdepák! Naopak! Měsíc a družice na nás hapají, alébrž zčistajasna přišly o zemskou gravitaci, která je udržovala na oběžné dráze kolem nás. Takovou pýčovinu by nevymyslel ani baron Prášil. A že takto přišel o část gravitace (!!!) Mars mě už dorazilo. Asi si budu muset dát do wordu nějakej seznam těch různejch alteroblbováků, co krměj blb-cům uši. S tím Marsem je to taky dobrý.

Milan ze Zahrady Čech
6. 1. 2023 01:25

Že přišel o část gravitace. Já vám to sem pro pobavení hodím. Naklikněte si čas1:43::30.

https://www.youtube.com/watch?v=kCQOe7eZ_jw&t=156s

Nakonec jsem nevydržel a pod vidko jsem je z voleje znectil, tak jsem zvědav, kdy mě vymáznou. Že mě vymáznou mě nes-ere, jen jsem chtěl Tvořivé společnosti, která to nadabovala, dát na vědomí, že Češi nejsou zazobaní amíci bez mozku, ani nejsou všici vymytí mamánci. A teď si představte, že jsem to protrpěl celý! Byl jsem totiž zvědav na řešení, jak bychom se jako té katastrofě vyhnuli. Víte jak? V kostce – budeme na sebe všici hodní a spravedliví a halejujah a hosabna – no a pak budeme vysmaženi co hodná a spravedlivá společnost, namísto té vošklivé, jakou jsme nyní. Mě by ale zajímalo čertovo kopýtko – například za jak dlouho od chvíle, kdy bych dělal, že jsem v balíku a že jim to žeru, by mi začali jít po kešeni. K čemu mi prachy, když budu tak jako tak vysmažen, žejo. Zatím co oni by je mohli investovat, abychom byli z tohoto slzavého údolí vysmaženi ještě hodnější a spravedlivější, než bez mého příspěvku. Aspoň mi to tím smrdí. Škoda že nemám na takový kravinky čas a náladu. A lidi jim ty kydy žerou…

Albi
6. 1. 2023 09:37

Já o tom plánu nic moc nevím, takže se vyjádřit nemohu.

A protože mi chybí i patřičné vzdělání “z oboru”, tak se zeptám odborníka:
Mohl bys mi nějak v krátkosti objasnit, co je to “hlasování pomocí kvantového systému, tudíž nezkorumpovatelné”?
Kvantový systém hlasování – to jsem ani nikdy nečetla, nemám páru o čem je řeč. Předem děkuji. Může se samozřejmě ozvat i kdokoliv jiný.

Pavel z Moravy
6. 1. 2023 10:47
Odpovědět  Albi

Paní Albi, to se nemůžete dozvědět, protože ještě vám nebyl udělen statut přechodu do meritokratické společnosti, což je společnost zásluhová. To musíte počkat až se jim plně podrobíte a oni vám potom ten zásluhový status udělí nebo ne. Jinak všichni ti od Trumpa a dalších ho již mají, poněvadž je to tak jak říkala stařenka Makovému mužíčkovi, který se rmoutil, že není prospěšný, ty jsi prospěšný Makový mužíčku jenom tím, že jsi náš. Oni ti vyvolení jsou zrovna tak prospěšní, u nás by si to museli ověřit. To je tedy prča.

Albi
6. 1. 2023 13:56
Odpovědět  Pavel z Moravy

Díky. 🙂 🙂 🙂

Petr z Pardubic
8. 1. 2023 22:08
Odpovědět  Pavel z Moravy

Takže paní Albi, jak píše Pavel z Moravy, vy až po přechodu…

Milan ze Zahrady Čech
6. 1. 2023 18:47
Odpovědět  Albi

Právě hlasování pomocí kvantového sytému ve mě rozblikalo první výstražný světýlka, který mě dokopaly k už zmíněnému podrobnému studiu projektu Gesara se Nes-ere. No a pak, když jsem narazil na oddlužení všecholida od somráků po korporace a na digitální měnu, tak přestala blikat a namísto nich se rozječela válečná siréna. A ječí doteď.
Hlasování pomocí kvantového není ničím jiným, než hlasování řízené počítačem, které se právě snaží (ta náhoda! ) protlačit Eurosajuz a kvůli kterému jsem minulý týden zvedl vojnu za Baštu s tím, že pokud nevyhraje Bašta, budou tyto prezidentské volby naše poslední svobodné volby.
Je to zkrátka vějička pro intelektuálně málo sebevědomé, s nosnou ideou, že když to bude zaobaleno do učených kvantových žvástů, neb kvatová fyzika je posledním hitem vědy (jakož i pavědy; podobně se manipuluje s genetikou), pročež ohromně kúl, vovce ten líbivej obal sežerou aj s obsahem.
Hele, nezlenivěla jsi nějak? Nebo mě jen zkoušíš? Přece stačí nagůglit “kvantový systém” a vyjede ti toto:

Milan ze Zahrady Čech
6. 1. 2023 18:51

Co je kvantový systém?
Kvantový počítač je oproti klasickému počítači, kde jsou data reprezentována bity, přičemž každý bit je buď 0, nebo 1, tak v kvantovém počítači se používají qubity (kvantové bity), které mohou být nula, jedna, nebo i kombinace obou.

No a že se Eurosajuz (jako návštěvnice michaapetr webu) snaží protlačit počítačové hlasování, snad víš, ne? Ale kdyby ti to náhodou uniklo, tady máš odkaz. Tož se pokochej.

https://www.michalapetr.com/page/2/

S tou nezkorumpovatelností je to ale dost primitivní finta.
Doteď platí Stalinovo “volby nerozhodují voliči, ale ti, co počítají hlasy”, no a nově bude rozhodovat programátor “nezkorumpovatelného” systému.
Je vůbec možné, že to někomu nedocvakne? Pokud ano, pak běda nám!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
6. 1. 2023 22:48

Nezlenivěla (aspoň doufám), ani tě nezkouším.
Jsem v poslední době otrávená jak malajská dýka, protože nenacházím jedinou pozitivní informaci, která by stála za slovo komentáře.
A ta plejáda prezidentských kandidátů a tanečky kolem, to je kapitola sama pro sebe. Nebo poslední analýzy MAP – to fakt nejsou žádné světlé výhledy do budoucna – spíš vyvolávají nostalgická ohlédnutí za dobou dávnou minulou
..
Dnes jsem v jedné diskuzi našla výborného Kollera – krítké video, podívej se – sice taky nic optimistického, ale aspoň někdo kdo nerecituje básničky, jak všechno skvěle zvládáme a nevidí stav republiky politicky korektně.
https://www.facebook.com/vaclav.smatolan/videos/1856697134694780

Albi
6. 1. 2023 22:51
Odpovědět  Albi

Jo – a děkuji za podrobnou informaci.

Milan ze Zahrady Čech
7. 1. 2023 01:42
Odpovědět  Albi

Jo. Takhle mluvil ještě před tím, než z-emanovavatěl a otočil. Ještě v době, kdy byl Babiš velezrádce a největší neštěstí které nás potkalo a kdy byl Fiala jen jeho slouha, nainstalovaný pouze proto, aby pokračoval v tom, co Babiš zdárně započal, aby se pak mohl Babiš s čistýma rukama stát prezidentem.
V době, kdy říkal “Pětikolka + ANO”. Ještě před tím, než se v ryze pomlouvačném manipulativním vidku vyjádřil, že Babiš “aspon usypal důchodcům nějaké drobky,” a že kdyby se s “Babišem nepohádal, hodil by to jako důchodce jemu,” čímž vyslal podprahový signál všem důchodcům, at to hodí Babišovi a ne Baštovii. A o to v celém tom sprostém vidku šlo.
No a od té doby si dávám na Kollera sakra majzla a beru jen ty části, které se týkají vojenské, a jen a pouze vojenské, analýzy. Můj závěr – skvělý vojenský analytik ale všivá lidská bytost. No a ty si udělej svůj názor; tvoje věc. Jestli jsem ti rozšlápul bábovičku tak promin, ale beru za svou povinnost lidi před povánočním Kollerem varovat. Díky své popularitě totiž může napáchat mnoho škod.
Takže tak. 🙂
P.S. Hergot, nenech se vystresovat a zlomit! Přece kurwa ještě něco vydržíme! Protože kdo, když ne my?
🙂

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
7. 1. 2023 07:50

No jo – časy se mění a lidé s nimi.
Pouvažuji nad tím, dík za info.

Ale pozor – konečně dobrá zpráva po dlouhé době.
Maďarsko vystupuje z EU – lhali nám, jde to a ani nemusíme být Británie.
https://www.youtube.com/watch?v=j-7kN41YZXk

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
7. 1. 2023 08:46
Odpovědět  Albi

Já se pídila, taky mě to zajímalo a dočetla jsem se, že Orbán žádný novoroční projev nepronesl, že to jejich prezidentka, která se o žádném vystupování nezmiňovala, jen tolik, že Maďarsko si stejně bude stát na svém, ať se Brusel třeba staví na hlavu.
Ale líbilo by se mi to, kdyby se do toho pustili.

Albi
7. 1. 2023 09:19
Odpovědět  Markýza

Uvidíme časem.
Ale v dnešní době jedině Maďarsko se zdá být ochotné i schopné něco takového rozjet.
Polsko je věrný spojenec USA a dnes i “mejdemokratičtější země v Evropě” – Ukrajiny, Slovensko už má sice všeho dost a stačilo to na svržení vlády., ale asi by nemělo dost síl k něčemu tak razantnímu.
ČR – zbytečné i mluvit/psát Ta je už úplně v háji.

Albi
7. 1. 2023 09:45
Odpovědět  Albi

Podívala jsem se taky trochu a jen tak letmo – jednak se hlavně ozývá český mainstream, to by nic neznamenalo, ale pravda je, že žádný novoroční projev Orbán nemněl, ale bylo vysvětleno, že v Maďarsku novoroční projevy nemají tradici.

Ale našla jsem projev V. O. z 21.12, který na adresu EU končí slovy:
“Budeme se bránit, ale nevzdáme se svých velkých cílů. Suverenita, svoboda, plná zaměstnanost a podpora rodin. Těchto velkých cílů se v roce 2023 nechceme vzdát ani uprostřed očekávaných složitých okolností.”
https://miniszterelnok.hu/orban-viktor-sajtonyilatkozata-az-evvegi-nemzetkozi-sajtotajekoztaton-2/

A dosáhmout toho všeho v EU je nemožné.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
7. 1. 2023 14:21
Odpovědět  Albi

Ano objevila jsem něco podobného. Máte pravdu, že Maďaři jsou momentálně jediní, kteří na něco takového mají koule a bylo by moc pěkné, kdyby spustili lavinu. Uvidíme.

albatros
7. 1. 2023 13:55
Odpovědět  Markýza

Je to fakenews pre hlupákov čo stlieskajú všetkému čo sa im páči.
Neoverujú si informácie.
zdroj vyšiel odtiaľto https://m.vk.com/wall-78071920_77990
vedel som že odkaz nájdem na debilnom TADESCO.
TADESCO je na bludy ako stvorené :))))

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
7. 1. 2023 14:24
Odpovědět  albatros

Tadesko je skutečně bludárium, nehledě k tomu, že “světlé zítřky” které prezentuje, se mi nelíbí. Občas to tam zkouknu, jestli se náhodou do něčeho netrefují, ale naštěstí snad ne.

albatros
7. 1. 2023 14:39
Odpovědět  Albi

Je to fakenews pre hlupákov čo stlieskajú všetkému čo sa im páči.
Neoverujú si informácie.
zdroj vyšiel odtiaľto https://m.vk.com/wall-78071920_77990
vedel som že odkaz nájdem na debilnom TADESCO.
TADESCO je na bludy ako stvorené :))))

Milan ze Zahrady Čech
8. 1. 2023 10:02
Odpovědět  Albi
Radek
7. 1. 2023 09:31
Odpovědět  Albi

GesaraNesara je blábol a Koller no to asi nesledujete co se děje

https://svobodne-radio.com/2023-01-03-studio-beta-nad-dopisy-posluchacu-s-interakci/

Milan ze Zahrady Čech
8. 1. 2023 09:59
Odpovědět  Radek

Díky Radku. Právě se poplácávám po rameni. Kdo jiný mě pochválí, že. Téměř doslova to, co jsem zde tvrdil o motivaci Kollera, včetně toho, že je všivá lidská bytost, mi tímto je potvrzené. Pro mě je to důležité tím, že to posílilo mou důvěru v… dejme tomu čuch? Instinkt?
To je fuk. Zkrátka jsem rád, že jsem se nemýlil a že jsem swini nekřivdil.

Administrátor
P.A.Semi
7. 1. 2023 03:50
Odpovědět  Albi

Kvantový systém” je totální podvod. Je to něco, co nemáte a nevíte, jak to funguje, a co nemáte jak zkontrolovat, takže leda byste slepě věřili, že vás nepodvádějí…

Používají to proto, že to zní “in” a módně a sami prd rozumí, co jsou kvantové jevy, a že každý flash-disk je “kvantový”…

Víte, u nás máme volby, které kontrolují prostí lidé z volebních komisí, dobrovolníci ze všech stran se kontrolují navzájem, a funguje to spolehlivě…

V USA ale mají volební automaty na scanování lístků, a najaté “poll workers” pracovníky na sčítání, a je to jeden velký podvod – automaty sčítají špatně a nikdo to nezkontroluje, najatí pracovníci plní zadání, na které byli najatí, a všichni drží spolu proti Lidu…
Takže tam v USA “nezkorumpovatelný” systém zní jako velmi lákavá pohádka…

Místo aby se tam občani sami zapojili do sčítání…
Jinak je to jedno, jestli za ně pracují roboti nebo najatí žoldáci Sorose nebo nějaký mystický Kvantový systém, ojebou je tak jako tak…
A pak je budou lákat, jak to zase za ně bez jejich přičinění vyřeší zas další mystický, najatý a zkorumpovaný systém…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
7. 1. 2023 03:58
Odpovědět  P.A.Semi

Volby by se optimálně vyřešily Průběžným Transparentním Systémem.

Dáte někomu hlas a bude se to evidovat, a budete mít kontrolu, že tam ještě pořád je. Ty se jednou za měsíc nebo za čtvrtletí sečtou a vyhodnotí…
A taky ten hlas můžete kdykoliv změnit a svého vlastního Zastupitele tím odvolat, ale nemůžete odvolávat Zastupitele někoho jiného, narozdíl od většinového systému, který upírá menšinám zastoupení…

Že by to nebylo “stabilní” vládnutí? To je jedině dobře – protože nejhorší je stabilně špatná vláda – ta napáchá obvykle nejvíc škod, a taková by tam nijak dlouho nevydržela…

Ale bylo by zřejmé, že vaši Zastupitelé dosud mají vaši Důvěru a jsou dosud vašimi Zastupiteli a nedovolili by si místo toho jít na ruku Lobbyistům, protože by vašimi Zastupiteli okamžitě být přestali, vybrali byste si jiné…

Narozdíl od nyní navrhované Korespondenční volby, kde nikdo nemá žádnou kontrolu, jestli a jak váš hlas započítali, tady byste kontrolu měli…

(Technicky se to dá vyřešit, a to včetně toho, aby ostatní nevěděli, jak jste zrovna vy volil – třeba rozdělenou identifikací voliče… Jde spíš o to, aby lidé pochopili, proč je to správné řešení…)

πα½

Albi
7. 1. 2023 11:35
Odpovědět  P.A.Semi

Díky za vysvětlení.
Volby v našem pojetí začínají nějak vadit. Tak pokud se nezavede ten “kvantový systém”, americký nás minout nemusí.
https://www.forum24.cz/vseobecne-volebni-pravo-je-treba-revidovat-maji-mit-flastenci-pravo-mluvit-do-veci-verejnych/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Sice je to nesmyslný blábol Jiřího X. Doležala, ale Overtonovo okno se pootevřelo a tím ty průšvihy většinou začínají.

Administrátor
P.A.Semi
7. 1. 2023 12:24
Odpovědět  Albi

JXD je fašistický feťák… (A kdyby se mělo omezovat volební právo, tak zrovna tenhle by měl být omezen jako první…)

Markýza
7. 1. 2023 14:29
Odpovědět  P.A.Semi

No to nepochybně. A takový to býval dobrý reportér! Jeho by měli vozit do škol jako ilustraci protidrogových přednášek: vidíte, děti, takhle dopadnete.

Markýza
7. 1. 2023 14:28
Odpovědět  Albi

No, naštěstí i Overonovo okno může přibouchnout průvan, dokud není zaháčkovaný………

Markýza
7. 1. 2023 14:27
Odpovědět  P.A.Semi

Teda já jsem z toho trochu jelen. A zatím mi nikdo nevysvětlil, co je špatného na tom, vzít občanku, dojít vlastníma tlapkama do volební místnosti a hodit to do škatule? Těch asi tak 850 Čechů, co žijou v džungli, nebo buši a nemají, než ten svůj drahý noťas? To by byla vysoká cena…..

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Milan ze Zahrady Čech
8. 1. 2023 10:05
Odpovědět  Markýza

Snad laň, ne?

pařez
7. 1. 2023 13:13
Odpovědět  P.A.Semi

Jen poznámka
“…Víte, u nás máme volby, které kontrolují prostí lidé z volebních komisí, dobrovolníci ze všech stran se kontrolují navzájem, a funguje to spolehlivě…”
To je pravda – a pokud snad někde udělají chybu, celkový výsledek to neovlivní. Co je ale dál – jak to pak spočítá statistický úřad, JE NEZKONTROLOVATELNÉ! Výsledky jsou sice zveřejněny pro každý volební okrsek, ale nikdo není reálně schopen proklikat se těmi deseti tisíci či kolika volebními okrsky a přepočítat to ručně a neudělat chybu.
Co by bylo potřeba, aby existovala veřejná kontrola součtu hlasů provedená statistickým úřadem, je zveřejnění volebních výsledků v excelové tabulce (prakticky několika), ve které by byly uvedeny volební výsledky pro jednotlivé volební okrsky (co okrsek, to jeden řádek – tabulka by měla až několik tisíc řádků) – vy si ji stáhnete, ve svém PC otevřete, zkontrolujete správnost zápisu výsledků ve vaší obci, či kde vás to zajímá, a provedete kontrolní součet (sumu) celého sloupce (pro určitou stranu) – pokud výsledek sedí, a udělají to i ostatní, je to správně.
Podstatná je právě možnost veřejné kontroly – jinak volby rozhoduje ten, kdo pro statistický úřad vytváří program na zjišťování

pařez
7. 1. 2023 13:15
Odpovědět  pařez

volebních výsledků.

Administrátor
P.A.Semi
9. 1. 2023 04:01
Odpovědět  pařez

Běžně to v průběhu volebního sčítání stahuji třeba jednou za hodinu a porovnávám, jak se to mění… Všechny okrsky najednou, je to v XML souborech… Excel je jen pro klikače, to byste automatizoval těžko…

To je možné, že “normální” uživatel na to nemá technické prostředky, ale jsou tu v Čechách desítky nebo stovky ajťáků “statistických aktivistů”, kteří na to prostředky mají…

Takže pokud mně nevěříte, že to kontroluji, tak si najděte jiného programátora, který se tím bude zabývat a kterému věříte…

Viz volby.cz , tam si vyberete aktuální a někde tam najdete “OpenData”…

πα½

Jan
6. 1. 2023 09:38

V Arktide je ted nejvic ledu za poslednich x let. V Gronsku driv pestovali psenici (v prekladu zeleny ostrov) a nikdo tenkrat o oteplovani nemluvil. Ty nesmirne lzi o zmenach klimatu a CO2 v atmosfere, kterym musime celit jsou nastroje k nasemu zotroceni.
Lide, pochopte to konecne!!!!!
Zeme prochazi po tisicileti tepelnymi cykly, stridaji se studena obdobi s neurodou a tepla obdobi sucha. Na ne nema lidska cinnost naprosto zadny vliv. Z Bible: 7 let urody a 7 let neurody a hladu v Egypte jen jeden priklad!
CO2 je dulezity pro zivot a rostliny. Bez neho planeta vymre, stane se pousti!
Skutecne, neuplacene vedce, kteri to dokladaji statistikami nepousteji media do vysilani, ignoruji je a dehonestuji.

Lide, probudte se uz konecne. Musime ty zlocince a jejich pomocniky zlikvidovat drive nez oni nas!

me2d44
6. 1. 2023 10:26
Odpovědět  Jan

Jen by mě zajímalo, jestli si i sopky budou muset platit emisní povolenky. Sopka nemusí soptit – stačí, když uvolní plyny a je to horší výron CO2, ale i sirných par a dalších plynů, že to může ovlivnit počasí i na desítky let (kam se hrabou auta, letadla, zemědělství a průmysl celého světa dohromady – největší znečištění působí letadla, proto každé jelito létá soukromým tryskáčem). A faktem je, že rostliny CO2 ke svému růstu potřebují, takže bez produkce CO2 asi nic ani nevypěstujeme a nebude ani možnost jít se někam napást.

ijn
6. 1. 2023 12:15
Odpovědět  me2d44

povolenky = bič na lidstvo k likvidaci Evropy

Fanny
7. 1. 2023 12:39
Odpovědět  me2d44

O CO2 se přeci učí ve škole,nebo už to taky zakázali?
Nechápu jak se můžou nechat lidí tak oblbnout,stačí přeci selský rozum,tyto cykly se dějí po tisíciletí,tohle všechno je jen na zotročení lidstva,nic víc,nic míň.
Zajímalo by mě,kdo s tím přišel jako první,nevím,ale myslím si že to byl All Gore,ale ruku do ohně bych za to nedala😄

Administrátor
P.A.Semi
7. 1. 2023 13:46
Odpovědět  Jan

Kdy je v Arktidě nejvíc ledu ? Kde v Arktidě je nejvíc ledu ?

Plovoucí led na moři tam v průběhu roku pulzuje…

Maximum plovoucího ledu na severu bývá v březnu a je od 1980 více-méně stejné. Roční součet je také téměř stejný. Minimum na severu (v září) ale spíš klesalo do roku 2012, pak stouplo zpátky na úroveň 2009-10 a zatím tam drží…
(minimum ledu na severu na konci léta je zajímavé pro “Severní cestu” na dopravu z Číny do Evropy kolem Ruska…)

Maximum plovoucího ledu na jihu vzrostlo v 2006 a je pak přibližně stejné, mezi 2015-2019 tam byl pokles, nyní se to zase přibližně vyrovnalo. Minimum na jihu (v jižním létě) spíš stoupá, hlavně od 2002…

Takže jedni jsou příliš alarmisti, a druzí jsou zas příliš optimisti…

comment image
(modrá je severní, červená jižní)

Porovnání rozsahu plovoucího ledu v srpnu 1983 a 2019:
comment image
(zdroj: NOAA/NCEI OISST,Avhrr)

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
7. 1. 2023 14:31
Odpovědět  P.A.Semi

Možná myslel Antarktidu. Pokud vím, tam skutečně přibývá.

Milan ze Zahrady Čech
8. 1. 2023 10:06
Odpovědět  Markýza

Na jednom konci. Na druhém taje.

Administrátor
P.A.Semi
9. 1. 2023 03:54
Odpovědět  Markýza

Ono se to říká, že prý v Arktidě přibývá ledu, také jsem to někde slyšel… Ale není to tak, jen se tam to ubývání poněkud zastavilo… (Nebo ve srovnání s 2012, kdy tam bylo nejméně, tam o trochu zas přibylo)

Kolik ledu přibývá v Grónsku nevím, tam přibývá každý rok vrstvička a zase se z boků odlupuje…

πα½

katango
6. 1. 2023 10:25

Pokud nemůžu nějaké dění pochopit, zamyslím se, kdeže jsou v tom dění peníze a pak se pochopení rychle dostaví. Souhlasím s vámi, o nic jiného nejde.

Pavel z Moravy
6. 1. 2023 11:25
Odpovědět  katango

No jo, už dojíždějí ( myslím ta šlechta) tak jak to doprkvančic zase udělat abychom ty lulinky oblbli. Toť celé.

Administrátor
P.A.Semi
7. 1. 2023 21:33

(Indo-američané, Rotaract…)

Bohužel do toho česky žvaní a nenechá tam původní znění…
Navíc je ten dabbing asi o deset vteřin posunutý, takže tam ještě mluví česky ženská a na obrazovce už se střídají chlapi…
Že to nemůžou nechat v původním znění jen s titulky?

(je to příliš velké na to, abych to tady archivoval, a příliš dlouhé na to, abych je skoro tři hodiny poslouchal, jak žvaní…)

Teď teprve čtu, co píšete výše, že se prý změní gravitace? To naprosto jistě ne…
Zřejmě Indo-američané nemají příliš kladný vztah k Pravdě a klidně melou totální nesmysly…?

πα½

Milan ze Zahrady Čech
8. 1. 2023 10:14
Odpovědět  P.A.Semi

Jó, je s nima sranda.

Milan ze Zahrady Čech
8. 1. 2023 10:12

Tak jsem tam vydržel necelé dva dny, než mě vymázli, Šašci.

oldoo
6. 1. 2023 09:05

Ne,že bys neměl pravdu,ale podle pana Hampla je u nás nemyslících tupců 90% a já mu i věřím.Když se bavím s běžnými lidmi,jsou schopni věřit v jakoukoli hovadinu a čím mladší,tím ve větší hovadinu!

Milan ze Zahrady Čech
6. 1. 2023 19:41
Odpovědět  oldoo

No, když máš právě Hampla,
který zarputile bojoval za vakcinaci, urážel antivaxery a Soňu Pekovou nazval “Madame smrt”;

Hampla, jehož články urputně protlačující vakcinaci zčistajasna z internetu (ta náhoda!) zmizely a nedopatřením tam zůstal pouze jeden (z 2.1.2022, tedy z doby, kdy už bylo vše dohledatelné), z něhož cituji: “…sympatie se stanovisky Soni Pekové zvyšují riziko zbytečné smrti. Říkám si, jestli má ta paní svědomí a jak se asi cítí, když vidí, že lidé umírají a další mají dlouhodobé následky – v důsledku toho, co jim říká. Připadá si jako bohyně smrti? Nebo bude naopak tím usilovněji předstírat, že covid je chřipečka a vakcína smrtící, aby si nemusela přiznat další vinu?”

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Petr-Hampl-Madam-smrt-688229

když tedy máš tohoto Hampla mezi oněmi deseti procenty důvěryhodnými myslícími netupci, kteří nenaskočí na každou hovadinu a kterým dlužno věřit, pak k tomu nemám co dodat.

Snad jen, že pokud je Hampl myslící myslící netupec a přesto se o vakcínách vyjadřoval jak vyjadřoval, pak musel bejt dobře placenej netupec. Buď tupec – nebo placenej netupec.

Jedno nebo druhé.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
7. 1. 2023 04:09

Inu, Hampl je známý Židovský bojovník proti Islámu… (tedy že byl bojovník proti Islámu je známo, a že je Žid se někde povídá a vypadalo to dost pravděpodobně)

Tak se není co divit, že se v Židovském podvodu s Covidem a Vaxxínami angažuje takhle neférově…

πα½

Markýza
7. 1. 2023 08:49

No tak tuhle stránku vynechte (mně se taky nelíbí) a mrkněte se, jestli nemá nějaké použitelné názory jinde 😉

Milan ze Zahrady Čech
8. 1. 2023 10:20
Odpovědět  Markýza

Ale jo, akorát že jsem jsem ho přestal mít za důvěryhodného. Zmýlí se každý, jenže v jeho případě dle mého nešlo o omyl. Vím, že teď ukrutně vlastenčí, ale pokud zradil (zadara?) sám sebe, nevěřím, že by nezradil jiného. Jak říkal strejda – jednou swině – dycky swině. Jen názor – nic víc.
🙂

Okolo
6. 1. 2023 01:19
Odpovědět  Buchtík

Ne jen řečnická! Já byl v šoku, když místní admin Semi (nebo tak nějak), tu vyhlásil aspeňáka Babiše alias Bureše, za českého vlastence a vyzýval k sjednocení vlastenecké fronty za Babišem a vybízel nevolit J. Baštu, protože by odebíral hlasy Babišovi!!! Pro mě silný nářez na alternativě!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
6. 1. 2023 03:46
Odpovědět  Okolo

Jednak mám právo na vlastní názor…

Druhak mi bylo předem jasné, že to nepochopíte, a i kdyby, dosáhnu tím textem jen na pár lidí…
Psal jsem: “takže místo Babiše budou volit Baštu, který nemá šanci…”

Zatřetí viz anti-islamisti u Slovanky – skoro půlka si jich myslí s tím Babišem totéž, co já…

Babiš nás bránil před Migranty a nic není podle mě důležitější, než se tu nenechat smíchat s Afričany …

To i ti Ukrajinci nám tady pomůžou, že až zase budou chtít přerozdělovat Africké migranty, tak my můžeme a měli bychom říct – “sem ne, my už jsme přijali dost migrantů z Ukrajiny…” A samozřejmě radši Vasil než Mohamed nebo M’bongo…!
(Takže všechno zlé může být pro něco dobré…)
(Stejně nás sem praotec Čech přivedl odtamtud, jsou de-facto naše rasa, naši bližní…)

πα½

Jan
6. 1. 2023 09:49
Odpovědět  P.A.Semi

Radsi vubec zadna nebo restriktivne rizena migrace k nam. Nikdo nam nesmi diktovat, ze nekoho musime prijmout do zeme.To vyzaduje zmenu vlady. Ta nova musi zacit hajit zajmy teto zeme.
Vic lidi tady potrebuji jen podnikatele a vydridusi k jeste vetsim ziskum. Pricemz obyvatelstvo zaplati z dani vystavbu bytu a infrastruktury, socialni system kvuli prirustku obyvatelstva.

katango
6. 1. 2023 10:26
Odpovědět  Jan

Co zaplatí. Těm, kdo maj, to vláda vyvlastní.

Pavel z Moravy
6. 1. 2023 10:53
Odpovědět  P.A.Semi

Pane Semi, asi hukne na Lejnovou a nařídí, šéfko, žádná africká migrace tu nebude. To myslíte vážně?

Administrátor
P.A.Semi
6. 1. 2023 13:07
Odpovědět  Pavel z Moravy

Jak jsem psal – až sem budou chtít cpát Afričany přes kvóty, tak my ty kvóty už naplňujeme Ukrajincema… Nám stačí bránit Ukrajince, že mají přesně stejné nároky, jako Černoši a Ručníkáři… A pak když se ti “migranti” vyjádří v poměru k místní populaci, tak jich tu máme víc, než Němci a další národy, takže Afričané už se sem nevejdou…

Jistě je lepší si zachovat Národ čistý, ale na to mají tihle Ďábelští Globalisté příliš silný vliv proti Národům… Tady jsme takový Skanzen, protože takový poměr Bílých lidí (lidí Evropského původu), jako máme my, má už jenom V4, Polsko, pobalstké země a Ukrajina… To i v Rusku mají 10% muslimů a dalších nevím kolik procent Asiatů… Všude na Západ od nás to zanesli Černochama a Arabama… (Mt13:24-30)

πα½

Albi
6. 1. 2023 14:08
Odpovědět  P.A.Semi

Máte úplnou opravdu, s tím musí souhlasit každý – ALE!
To si na EU takhle dupne premiér Fiala – signalista I. ???

Pavel z Moravy
6. 1. 2023 15:19
Odpovědět  P.A.Semi

Prostě, řekněme si to na rovinu, jsme národ zbabělců a jeden z těch odvážných a rovných kandiduje na presidenta. Kdo jiný než pan Bašta by měl dostat šanci. Na svém názoru nezměním ani slůvko. Babiš není pronárodní a vlastenecký člověk a jeho ANO jsou pouze poskoci Bruselu. Kdyby on chtěl, už dávno by současní škůdci zemští dobačovali. On ale a všichni s ním Brusel potřebují, ti se ho budou držet jako ho.vno košile. Je to můj názor, já ho nikomu nevnucuji. Dialog je dialog nebo vzájemná diskuse více debatérů.

Buchtík
6. 1. 2023 18:27
Odpovědět  P.A.Semi

A už zase jedete agitku USA pro vytvoření Trojmoří 🙂
A proč USA o Trojmoří tolik stojí? Protože je to sanitární koridor, který izoluje Německo a Rusko, kvůli čemuž zničili i ty plynovody Nord Stream koneckonců, že? Protože ty plynovody měly přesně za účel tenhle sanitární koridor tzv. bypassnout, tzn. obejít.
Njn, svůj jidášský groš si holt musíte zasloužit.

Administrátor
P.A.Semi
7. 1. 2023 04:26
Odpovědět  Buchtík

Jo, jasně, “Putinův agent”, protože mu nevadí Rusko, a “Americký agent”, protože nemá rád černochy a EU, tak de-facto lobbuje za Trojmoří…?!

To jako myslíte vážně? A v čem se to nařkávání liší?

To jako když někdo zastává jiný názor (než něco, co vám nakukali a nemáte kapacitu nebo snahu na to pochopit důkladněji, v čem všem je to lepší nebo horší a co je důležitější), tak je najatý “agent” protistrany?

No, vidíte, a obešli ty plynovody přes Turecko… Tak zase mají žoldáci plynařů od proti-strany další úkol, co zničit…

A čí byl “agent”, kdo vám nakukal, že Plynovod je důležitější, než nevratné Rasové znečištění Národa ?! Víte, takový plynovod se postaví nebo zbourá snadno, ale vyčistit znečištěný národ už nejde… A podívejte na BLM riots a CRT indoktrinaci v USA, kam to pak vede i po několika stech letech soužití…

πα½

Buchtík
7. 1. 2023 10:09
Odpovědět  P.A.Semi

Myslíte, že Ukrajinci nás tady neznečistí? Že jsou mentalitou stejní jako Češi? Barvou kůže jsou možná stejní (i když i o tom by se dalo pochybovat, když jsem viděl spoustu videí, když to v únoru začalo, tak hned začali migrovat na západ nějací takoví černí “Ukrajinci”, kteří když se jich někdo na nádraží na Slovensku zeptal rusky, tak nevěděli, o čem je řeč), ale ti bílí Ukrajinci, i když jsou to ti západní z Haliče a Volyně nebo Kyjeva, rozhodně nejsou mentalitou to stejný jako Češi. Takže k tomu znečištění našeho národa dojde tak jako tak, protože Vámi protlačovaný Babiš tuhle ukrajinskou migraci dlouhodobě protalčuje (ústy svého superministra Karla “Great Reset” Havlíčka to dělal dávno před únorem 2022, kdy Havlíček tvrdil, že tady potřebujeme každou ruku, a proto bychom ročně měli přijmout 40 tisíc pracovníků z Ukrajiny).

Jinak jsem koukal na ten “Jáklův” film v americký produkci o tom slavném českém vojevůdci “Šiškovi” (aspoň jsem jim to takhle v té angličtině furt rozuměl). Je to tak průhledný, proč Američani mají takovou starost o naše vlastenecké cítění a točí takové filmy.

Okolo
6. 1. 2023 11:08
Odpovědět  P.A.Semi

Zřejmě Vám paměť dobře neslouží! Nebo nechcete paměť používat?
Pár příkladů vlastenectví a. Babiše a jeho vlády.
Babiš se svými 4 (!) ministry zdravotnictví rozjeli takový nátlak na občany při plandémii, že jsme se nestačili divit. Zavřeli nás do králíkáren, děti nesměli do škol, dokonce jsme nesměli z okresu do okresu, vnucovali občanům očkování škodlivými MRNA vakcínami, slibovali, že udělají tečku za covidem atd. atp., aby dostali občany na očkování neúčinnými a škodlivými vakcínami.
Byl to Babiš se Zaorálkem, kdo tady rozpoutal tu skutečnou celonárodní vlnu rusofóbie a to rozpoutáním akce: „Vrbětice“. (Neříkám, že byli 1., ale celostátně to rozjeli oni) a následným vyhoštěním cca 70 (?) zaměstnanců ruského velvyslanectví.
Byl to Babiš a ANO, který mohl osekat drápky propagandy ČT a odvolat generálního ředitele ČT atd. Stačilo, aby koalice tehdy neschválila rozpočet ČT! A ANO ho naopak podpořilo a to té ztelevizi, které je evidentně sluníčkářská a protibabišovská.

Okolo
6. 1. 2023 11:11
Odpovědět  Okolo

Pokračuji:
A k energiím (vůbec se nezastávám kašpárků z demolice)! To se zapomnělo, Že ta krize s energiemi začala za vlády Babiše cca v dubnu 202, kdy tu energetickou krizi odstartoval krach Bohemia Energy a dalších firem, který v ČR rozběhl nárůst cen energií?! (Samozřejmě Fiala &spol. to jen dorazili).
A to nevíte, že Babiš je plně pod kontrolou Německa, kde má svůj byznys a je tedy lehce vydíratelný? Nejednou se otočil jak korouhvička, když se Merkelové něco nelíbilo.
A takhle bych mohl pokračovat dál a dál.
Jediné plus vidím v tom, že jeho vláda zvedala důchody nadstandardně a a i jinak se chovala sociálněji, než ten fialový hnus, ale to jako prezident nebude mít k něčemu takovému pravomoci.
Fór roku: „Babiš vlastenecký kandidát na prezidenta“!!!
A že vlastenecká fronta není se schopna se sjednotit? Na Burešovi určitě ne, ale podívejte se na video v článku: https://protiproud.info/politika/6933-basta-vdebate-tv-prima-rozdrtil-sve-soupere-vlady-a-kavarny-temer-50-hlasujicich-mu-vyjadrilo-podporu-v-pripade-zvoleni-odvola-fialovou-zkazu-eu-je-klonsssr-mame-sanci-na-stat-bez-cenzury-bez-bidy-a-bez-valky.htm

Administrátor
P.A.Semi
6. 1. 2023 12:39
Odpovědět  Okolo

Energetická krize je celo-evropská záležitost, nad-národní židé-spekulanti vyšroubovali ceny emisních povolenek a zavřeli jaderné elektrárny ve Francii a v Německu… Malí dodavatelé jako naše Bohemia Energy zkrachovali všude možně, v EU i v Anglii…

Poděkujte “Green Delirium” a Greténům, jak jim to umožnili…

Babiš je vydíratelný z Německa kvůli tamním pobočkám Agrofertu, na tom ho dostali…

πα½

Albi
6. 1. 2023 14:16
Odpovědět  P.A.Semi

Okiolo a Semi – žádná krize neexistuje – jen ukázková blbost evropských politiků.
Krize mohou být způsobeny jen a pouze lidmi neovlivnitelnými přírodními procesy.
Ty tzv. krize, které si způsobují lidé sami (v tomto případě především evropští politici podvolením se diktátu USA/VB) jsou úmyslným vydíráním “lidu obecného”.
Plaťte a držte hubu – k ničemu jinému nejsme.

Pavel z Moravy
6. 1. 2023 11:35
Odpovědět  Okolo

Trochu vás poopravím, nebyl to Zaorálek, ale Hamáček a pokud vím tak admin Semi byl tvrdě proti očkování a často zde mluvil o tom co vakcinace způsobuje a jak lidem ublížila. Proto se divím, že tak fandí Babišovi. Ale je fakt, že každý máme právo fandit komu chceme. Já fandím Baštovi, hodně zdravíčka přeji Putinovi a celému ruskému národu držím palečky ať hnusárnu západu v pohodě přežije, neb kdyby nás Rudá armáda od nacistů neosvobodila, palečky bych jim držet nemohl, neboť bych nebyl. Volím Baštu a basta.
.

Administrátor
P.A.Semi
6. 1. 2023 12:58
Odpovědět  Pavel z Moravy

Vaxxíny byly celosvětová záležitost, s tím tady mohli málo co dělat…
Jinde v Evropě, v USA, v Anglii, v Austrálii a na Novém Zélandě na tom byli občané ještě o dost hůř, než u nás…

Babišovi nefandím, je to pragmatické jako šachy…
Hlavní problém, proč je česká opozice neschopná, je, že nejste (kolektivně) ochotni pochopit základní volební matematiku, a volíte pár-procentní strany, které nemají šanci, místo toho, abychom se spojili tam, kde to šanci má…

A protože už jsem mnohokrát psal, jakou chybu udělali Slováci – že Kotleba odlákal 10% voličů Harabinovi, takže v druhém kole jim zbyly už jenom dvě špatné volby, a vybrali si tu horší… Je to fakt trapné neumět se poučit u sousedů a po dvou letech zopakovat přesně stejnou chybu…

To i ti Arabové v Izraeli pochopili, že mají “Joint Arab List” sjednocenou stranu arabské opozice, a dosáhli před pár lety snad cca třetinu v tamním Parlamentu, už nevím, jak dopadli letos (možná už se zase rozpadli?)…

πα½

Mikelo
6. 1. 2023 15:01
Odpovědět  P.A.Semi

Takže dle toho blábolu mám největší šanci přežít popravu, když si k ní vyberu jednoho z osvědčených profesionálních katů.

Pavel z Moravy
6. 1. 2023 15:41
Odpovědět  P.A.Semi

Co s tím mohli dělat, no mohli jako chlapi prostě odmítnout. Vždyť oni ještě zvyšovali nervozitu lidí, nadměrně vyhrožovali, nafukovali to, jezdili v oblečcích a vymývali vše jak jen mohli, což bych chápal, ale pak by tedy museli tuto komedii dělat stále i teď, když má nyní někdo ten jejich kovid. Najednou už to dělat nemusí. To je opravdu zvláštní. Asi 3 maily jsem posílal Babišovi, nějaký Vojtěchovi a dalším. S výjimkou Havlíčka, který něco žbleptl se neozval ani jeden z nich nebo jejich asistentů. Nejsou to chlapi a v tom ANO už vůbec ne. Vaši šanci zvolit vám Babiše nikdo nebere, už jsem vám psal zrovna tak vy a ostatní můžete zvolit Baštu a my budeme mít po dlouhé době presidenta vlastence a já věřím, že by nezklamal. Zvolte si probruselského Babiše, který se proti Bruselským šíbrům nevymezí a počkejte si na to co s národem provede. Je mi jasné proč kandiduje, ale nebudu to zde dávat do placu. Kdyby se projevil jako chlap, tak už by dávno zareagoval na situaci, která zde je a my mohli být ušetřeni těch idiotských nápadů co zde předvádí pětikolka, vlastně už šestikolka.

Administrátor
P.A.Semi
6. 1. 2023 17:34
Odpovědět  Pavel z Moravy

Ne, nebudete mít prezidenta vlastence…

Chcete něco a proto dostanete něco jiného…
Proto, že chcete nejlepší variantu a nespokojíte se s nejprůchodnější, tak dostanete nejhorší variantu…
(víte, vzpomněl jsem si u toho na Marfušu, nevím proč?)

Leda by vás Romantiků bylo dost málo na to, abyste to Realistům proti Šmejdům nezkazili…

Je mi líto, že to nechápete…

Viz třeba u sázkařů – voliči Pavla a Nerudové nebudou volit Baštu ani náhodou, a ten i kdyby dostal všechny hlasy těch kandidátů, co byli na Primě, tak má cca 18 procent a je na čtvrtém místě…
Jediné, čeho můžete dosáhnout, je vyšachovat Babiše, aby tam zbyl Pavel s Nerudovou…

πα½

Clpx165882_crop.jpg
Milan ze Zahrady Čech
6. 1. 2023 20:11
Odpovědět  P.A.Semi

“Chcete něco a proto dostanete něco jiného…”

S tím souhlasím. Vzpomeňte si na to.

Milan ze Zahrady Čech
6. 1. 2023 20:03
Odpovědět  P.A.Semi

“Babišovi nefandím, je to pragmatické jako šachy…
Hlavní problém, proč je česká opozice neschopná, je, že nejste (kolektivně) ochotni pochopit základní volební matematiku…”

Takže nejste… Ne nejsme, případně někteří z nás nejsou, či proč jsme jako opozice neschopni, ale nejste.
To to trvalo, než jste se odkopal.

O základní volební matematice tu můžeme pobublat až po volbách, nemyslíte? Máte se za majitele nezávislého myšlení, a při tom ve své “pragmatické šachové hře” táhnete figurami dle manipulovaných průzkumů…
Fascinující.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
7. 1. 2023 04:35

Tak mi ukažte lepší “nezmanipulovaný” průzkum, který zohledňuje různé sociologické skupiny férověji, než čtenáři vybraného webu nebo diváci jedné televize…

A zase mi jednou ty minulé parlamentní volby daly zapravdu, že kdo je vlastenec a nevolil SPD, tak nepochopili, jak tu ten Systém funguje, a de-facto pomohli SPOLU do vlády, že ji uzmula i s podporou 41% voličů, tedy jen 28% občanů…

(a pak se můžete falešně přesvědčovat, že je ten systém “zmanipulovaný” nebo sčítání “podvodné”, ale on to je špatně nastavený systém a bohužel tu vyhráli přesně, ale podle špatných pravidel… jenže ty jsou dané a na jejich změnu by byla potřeba revoluce, na kterou nemáme podporu lidu ani vlastní odhodlanost…)

πα½

Milan ze Zahrady Čech
7. 1. 2023 05:49
Odpovědět  P.A.Semi

“A zase mi jednou ty minulé parlamentní volby daly zapravdu, že kdo je vlastenec a nevolil SPD, tak nepochopili, jak tu ten Systém funguje, a de-facto pomohli SPOLU do vlády, že ji uzmula i s podporou 41% voličů, tedy jen 28% občanů…”
V tomto se bezesporu shodneme. Nyní však, v těchto prezidentkách, stejně bezesporu, ani náhodou.

Administrátor
P.A.Semi
6. 1. 2023 12:49
Odpovědět  Okolo

Tyhle věci je třeba vidět v mezinárodním a v časovém kontextu…

Plandemie byla celosvětová záležitost, Židovský útok na celé lidstvo…
S tím Babiš nebo kdokoliv tady mohl málo co dělat, v celé Evropě se jim úspěšně postavil jediný Lukašenko v Bělorusku, na celém světě by se ty země, kde se jim úspěšně postavili, daly spočítat na prstech, a všechny za to platí tím, že jsou terčem různých sankcí…

Vrbětice spustili v 2021 kvůli plánu nakoupit vaxxíny Sputnik v Rusku, BIS v režii britské MI6 to předala novinářům Respektu a Babiše s Hamáčkem donutili, že jestli s tím nevylezou hned sami o víkendu, tak to v pondělí vyjde v tisku…

Dnes už po Vrběticích neštěkne pes, a oni to Globalisté už tehdy věděli, že poštvou Ukrajinu proti Rusku a tím celou EU proti Rusku – Merkelová a Hollande to de-facto přiznali…
Vrbětice byla relativně drobná česká záležitost, tehdy právě především kvůli tomu Sputniku…

πα½

Mikelo
6. 1. 2023 15:03
Odpovědět  P.A.Semi

Bezva volba zvolit si toho kdo se vždy nísto obrany vlastních posral strachy.

Pavel z Moravy
6. 1. 2023 15:51
Odpovědět  Mikelo

Jo, přesně tak, když nám zítra Unie nařídí třeba naplácat si na hubu hnědý krém, abychom změnili rasu nebo uříznout si ucho, tak naši milánci se asi nevzbouří, protože šéfstvo EU a globálu je prostě šéfstvo a to se musí poslechnout. Trochu jsem to zveličil, ale chci ukázat právě ten kontrast co v tomto EU společenství znamenáme. Prd.ím na celé vaše EU a jeho poskoky. Chci zůstat důstojným člověkem a jak říká to ruské přísloví, raději zemřít ve stoje než přežívat v kleče.

Okolo
6. 1. 2023 11:29
Odpovědět  P.A.Semi

Ano, máte právo své probabišovské názory šířit. Klidně podporujte lidi z Aspen Institutu.
Komu Vy tady sloužíte s tím, cituji: “Psal jsem: “takže místo Babiše budou volit Baštu, který nemá šanci…”
Přesně tací se se snaží odebrat možné hlasy nerozhodnutých voličů.
Vy a Vaše názory prostě na tento web, kde píše skvělé články Janinna a další nepatříte. To je zase můj názor.
J. Bašta nemá šanci? A viděl jste jak dopadlo hlasování na Prima CNN? Byť tan nebyli ti 3 koně, Bašta získal mezi těmi 6 diskutujícími 47% hlasů tv diváků!!!
A já mám právo na tenhle web chodit či nechodit, neb na názory zaslepených fandů aspeňáka Babiše, kteří jen rozbíjejí vlasteneckou frontu, místo toho, aby ji spojovali, tu vlasteneckou frontu,která se sjednotila za J. Baštou (víte vůbec o široké podpoře J. Bašty od osobností alternativy?), mohu klidně chodit třeba na jakýkoli mainstream.. Tam má celkem ještě A.B. celkem dost obhájců.
Takže se odmlčím a počkám si, kam se tenhle web posune.
Koneckonců, bez článků a překladů Janinny se tady jen kopírují články, které jsou běžně uváděny na jiných webech. Nic výjimečného.

Administrátor
P.A.Semi
6. 1. 2023 13:15
Odpovědět  Okolo

Na Prima CNN nebyli tři kandidáti s většími šancemi, než Bašta… Takže z toho zbytku na čtvrtém a dalším místě má Bašta největší šance…

Vy si choďte, na jaký web chcete… Měl byste pochopit Svobodu Slova, svobodu názoru, a svobodu volby… (já vás odtud nevyháním, i když se mnou nesouhlasíte)
Když někdo není stejně hloupý a omezený, jako vy, tak sem nepatří?
“Hloupý” proto, že nechápete volební matematiku, “omezený” proto, že nechápete mezinárodní kontext Covidu nebo vztahu Západu s Ruskem a myslíte, že “Vrbětice” byly něco důležitého a navěky neodpustitelného, třeba i ve srovnání s Černo-Fialovou zbrojní podporou Ukro-Teroristů…

A jak jsem tam také psal – že nebudete volit Babiše, protože nejste schopni odpouštět svou vlastní nenávist… Tomu se říká Zaslepenost, být zaslepený vlastní nenávistí a pocitem křivdy a neumět kvůli tomu rozumně uvažovat…
Takže důsledkem toho, protože takových je tu v opozici hodně, tu budeme mít slizského generála nebo ještě víc slizskou sudetskou couru…

Je to smutné vidět, kam se ten vlak řítí, a nemít šanci s tím něco udělat…
(volte si koho chcete, těch pár lidí, co mají šanci to pochopit, s tím stejně nic nenadělají…)

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Mikelo
6. 1. 2023 15:05
Odpovědět  P.A.Semi

Takže tradiční tschechische předposranosti se teď říká volební matematika?

Pavel z Moravy
6. 1. 2023 16:07
Odpovědět  Mikelo

To je ten správný názor. Holt my alternativci nemáme ten správný pohled na světové dění a asi nic nechápeme. Je skvělé, že všichni vědí, že holt Bašta nemá šanci. Nu tak my mu ji dáme. A já se mohu také zeptat, kdo byl ten Babiš než přišel do politiky? Užasné kádrování člověka, myslím tím Bašty, který ještě nemohl ani ukázat co v něm je, ale prý je starý, šišla a než se vyžvejkne. Jste vy ale lidičkové tolerantní. Místo abyste byli vděční, že je tu jediný správný a odvážný chlap, tak aniž ho znáte, tak ho urážíte. Ono je to ale většinou tak, kdo nemá odvahy ani za mák tak závidí tomu kdo ji má. Jak to říká ten v okovech na toho souseda, proč on je volný a není v okovech, místo aby řekl, proč já nejsem volný? Přátelé volíme Baštu a do rodiny jsem již poslal několik mailů, ať ho volí. Snad jsem oslovil alespoň někoho. A i při neúspěchu mne bude hřát svědomí, že jsem udělal dobře.
.

Administrátor
P.A.Semi
6. 1. 2023 17:37
Odpovědět  Mikelo

Odkdy se Zdravému Rozumu říká “tschechische předposranost” ?

Jste Agenti Pavla a Nerudové, ale schováváte to za agitaci pro Baštu…

Mikelo
6. 1. 2023 18:02
Odpovědět  P.A.Semi

Vy mě znáte líp jak já sám a to jste neviděl ani moji fotku.

Administrátor
P.A.Semi
7. 1. 2023 04:55
Odpovědět  Mikelo

Já vás nemusím vidět na fotce, mně stačí vaše texty, abych vám viděl do duše, a co zhruba čtete a čemu a jak moc z toho věříte…
(protože u těch dalších vašich textů v tomto vlákně zhruba vím, odkud pocházejí nebo kde je také šíří… máte celkem dobrý vkus na informace, ale něčemu také věříte příliš – třeba s tím, že by Rusko jelo podle stejných not jen s drobnými vyjímkami…)

To byste se divil, kolik toho na člověka prozradí i písemný projev…

πα½

Mikelo
7. 1. 2023 13:37
Odpovědět  P.A.Semi

Co to je, ten vkus na informace?

Administrátor
P.A.Semi
7. 1. 2023 05:11
Odpovědět  Mikelo

A ovšem je fakt, že jsem tu blbě nařknul “jste agenti” a o den později se tu vedle rozčiluji, že mě někdo také nařknul, že jsem prý “agent”… (jenže ten to ještě okořenil “jidášský groš”, kdežto já tady ani nemyslel, že byste vy a další měli být placení agenti…)

piangendo
6. 1. 2023 20:16
Odpovědět  P.A.Semi

To jsou hlouposti. Někdo možná volí prohraného Baštu, aby volbou Babiše neztratil sebeúctu. Někdo z téhož důvodu nejde k volbám vůbec. Migrace je jen část mozaiky, hlavní problém je EU a k té je Babiš přišroubovaný. Babiš je zcela evidentně ze stejné stáje jako Fiala. Pokud si tu budeme přehazovat panáky z pětikoalice a anofertu (prý šestikoalice), nepohnem se z místa. Kdo volí Babiše, tak si rovnou může píchnout tu sračku, protože “ten virus je zabiják lidi, věřte mi!”

Milan ze Zahrady Čech
7. 1. 2023 02:21
Odpovědět  piangendo

Hm… Já to mám obráceně. Sebeúctu bych ztratil, kdybych nevolil Baštu prvoplánově, ale na základě kalkulu. A volím ho proto, aby i můj hlas přispěl k jeho volbě.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Milan ze Zahrady Čech
6. 1. 2023 20:14
Odpovědět  P.A.Semi

Vy nikoho nevyháníte?! A kampak se vytratil Vláďa z Brna?!

A dál. Dvakrát jsem si přečet reakci Okolo. Ani jednou se neposunul do osobní roviny a nesnížil se k tomu, aby vás urazil tím, že by dehonestoval váš intelekt.

Co vám, navíc adminovi, tedy dává právo takovéto reakce? Cituji:
“Když někdo není stejně hloupý a omezený, jako vy, tak sem nepatří?”

Uvědomujete si vůbec, že máte za Pokec spoluzodpovědnost; že nejde jen o jednoho čtenáře, ale že jakýkoli čtenář je především a v první řadě klient Pokecu?! A že jste tímto vyjádřením čtenáře Pokecu, z řad dle vás “hloupých a omezených”, tedy z řad všech, kteří zastávají jiný názor než vy, urazil?

Že bez čtenářů, tedy bez klientů, které svými postoji znechutíte, a znechucujete, bude Pokec jen ostudnou vzpomínkou a varováním jak se žádný alterweb chovat nesmí?

Na rovinu – kdybych byl majitelem jakéhokoli webu a kdokoli z redakčního týmu by se pod hlavičkou admin vyjádřil: “Vy si choďte, na jaký web chcete…” jen proto, že dotyčný slušnou formou vyjádřil svůj názor, opačný k mému, letěl by na hodinu. Okamžitě a bez pardonu.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
6. 1. 2023 23:37

Jaký “klient” ? Jste tu zadarmo, já tu dělám drobnou výpomoc a spoustu keců také zadarmo, je to oboustranně dobrovolné…

To mi teda osobně nadával – “vy a vaše názory na tento web nepatříte”…
A “zaslepených fandů aspeňáka Babiše”…

Tak jsem mu to po pravdě vrátil… Víte, zaslepení jsou třeba ti, co nechtějí vidět realitu…

Víte, napsal jsem “hloupý a omezený” a oba ty pojmy jsem vysvětlil… “Omezené” je vidět jenom Českou Republiku a myslet, že jsme pupek světa a nic okolo nemá význam. Omezujete svůj rozhled na domácí scénu a pak nechápete celo-světové události – třeba Covid, ani si nejste schopni nebo ochotni porovnat situaci se sousedy…

A “hloupé” je nechápat volební matematiku, že když váš kandidát neprojde (ať už do druhého kola, nebo strana do parlamentu), tak se váš hlas de-facto přiděluje vítězům především…
(To třeba ti, co volili ČSSD, KSČM nebo Šlachtu a malé strany, tak de-facto dali hlas SPOLU, díky nim tam dnes Fiala je, i když je volilo jen 41% voličů, jen 28% občanů – protože se jim k tomu přerozdělily hlasy od těch neúspěšných… Ty první dvě levicové strany to nemohly vědět, že neprojdou, těm ostatním to mělo být jasné předem…)

πα½

Milan ze Zahrady Čech
7. 1. 2023 02:54
Odpovědět  P.A.Semi

Já to věděl! Já věděl, že mi omlátíte o hubu, že jsem tu zadara, už když jsem to psal! Ostatně proto jsem použil pojem klient a ne pouze čtenář. Jen tak dál, a nebudete tu mít, krom pár souznějících flegmoušů, nikoho jiného. To bude radost, až nebude mezi diskuzí na Pokecu a volnou diskuzí na schůzí KSČ neblahé paměti krom pojmosloví žádný zjevný rozdíl.
Jinak nemám co dodat. Co jsem říci musel, jsem řekl.

Administrátor
P.A.Semi
7. 1. 2023 03:37

Tak nemáte takhle kecat, že jste tu “klient”… A naznačovat, že bych se měl chovat servilně…?

Milan ze Zahrady Čech
7. 1. 2023 05:57
Odpovědět  P.A.Semi

A vy nemáte kecat, že komu se to nelíbí at si táhne.
Zdvořile není totéž, co servilně!
Můžete si klidně sprostačit jak chcete, ale zároven být zdvořilý – jde to. Stejně tak ale můžete nepoužít jediný expresívní výraz, a při tom být sprostota sama – i to jde.

Mikelo
6. 1. 2023 14:58
Odpovědět  P.A.Semi

By mně teda fakt vážně zajímalo jak nás nebureš bránil před migráčkama.

Administrátor
P.A.Semi
6. 1. 2023 17:38
Odpovědět  Mikelo

Třeba tím, že nepodepsali Marakesh…

(U čehož nutno chápat, že je k tomu donutil Okamura svým držkováním ve sněmovně… Především proto jsem Okamuru volil…)

A spolu s V4 jsme odmítli Kvóty na migranty…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Radegast
7. 1. 2023 04:32
Odpovědět  P.A.Semi

Jistěže Babiš podepsal Marrrakéš, podepsal jej za Česko Babišův ministr vnitra Metnar (ANO)! Marakéšská deklarace = změna nelegální imigrace z Afriky na imigraci legální!

Na vrcholných zahraničních schůzkách:

 • schválili Dublin IV (Babišův ministr Metnar 5. června 2018 na zasedání Rady ministrů v Lucemburku, Dublin IV odmítli ministři vnitra 7 zemí Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Itálie, Španělsko, Rakousko a Rumunsko),
 • schválili Marakéšskou deklaraci (Metnar 2. května 2018 v Marrakéši),
 • podepsali dohodu pro potírání hybridních hrozeb (osobně Babiš 21. května 2018 ve Finsku)
 • schválili Globální pakt OSN o uprchlících (stálá představitelka ČR při OSN Marie Chatardová Mrkosová 17. prosince 2018 v New Yorku)
 • a pak do očí lhali českým lidem, že prý “bojovali proti kvótám”!

Dejte nám pokoj s masovým travičem, kleptooligarchou, šišlavým psychopatickým zločineckým blbem z Ukrajiny Andrejem Babišem!

Děláte českému národu jen ostudu!

Administrátor
P.A.Semi
8. 1. 2023 00:08
Odpovědět  Radegast

Aha, myslel jsem, že tu Marrakéšskou deklaraci měl ratifikovat parlament, protože vím, že to tam projednávali…
To jsem se zmýlil

Co k tomu říkal Metnar v PSP:

https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/013schuz/s013082.htm

»Nejedná se o žádnou právně závaznou mezinárodní smlouvu či memorandum. Dokumenty se proto fyzicky nepodepisují. A ještě jednou chci zdůraznit, jsou právně nezávazné a pro některé, tak jak v poslední době se to objevuje i na tom nápisu k podpisu protokolu – opravdu žádný protokol, žádná deklarace nebyla mnou podepsána.«

πα½

Gales
6. 1. 2023 10:20

Čiň čertu dobře a peklem se ti odmění.Jen aby to nebyl nějakej vejmrd na lidi.Jak je oklamat pod slibem světlých zítřků.

jiří
7. 1. 2023 18:05

Čas přípravy české agendy NESARA přichází.
https://www.youtube.com/watch?v=Yj03UwnB2Rc

Administrátor
P.A.Semi
7. 1. 2023 23:48
Odpovědět  jiří

Tak to mě překvapuje, kdo je ten Jaroslav Tichý

Já myslel, že těmhle nesara-bludům věří jen puberťáci (nebo nezkušení mladíci), a on je to přitom stařec – s poněkud křivým pohledem a výrazně pesimistickou pusou…

πα½

Gales
7. 1. 2023 18:17

Pokud neuvidím nad hlavou brázdit koráby mimozemců,tak nevěřím ničemu a tomu,že se chystá pro lidi něco dobrého,už vůbec ne.

Pavel z Moravy
5. 1. 2023 20:37

Pane Tichý, nechci být neslušný, ale vám už z toho asi zjankovatěl mozek. Vždyť to má být jenom druhá strana mince co zde připravuje Schwab a jeho banda. Ale nechám vám možnost stát se otrokem, když vám nestačí normální svobodný stát se svými zdroji, měnou, průmyslem, a vlastní historií. Dobře to mají ti amíci ošetřené a na lidi připravené. Jsem asi palice dubová, věřit v dobro pocházející z té strany kterou zmiňujete, no potěš koště.

Milan ze Zahrady Čech
6. 1. 2023 01:48
Odpovědět  Pavel z Moravy

Pavle, jukni na ten odkaz co jsem hodil Buchtíkovi, ať se drobet pobavíš. Dal jsem tam čas, zaručuji ti tak tři minuty zábavy. Tři minuty stačí. Jinak by tě mohlo taky trefit. Hm… Nedá mi to, neocitovat svého druhého guru, svou bábrli: “Se vzdělancema se to má tak. Někerý sou vzdělaný a vod přírody moudrý lidi. Ty sou velkým přínosem. A na zbytek, co je ho nejvíc vidět a slyšet, platí, že čím věčí vzdělanec, tím věčí bl-bec. Ty by bylo nejlíp utratit. Sou škodlivý.”

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
6. 1. 2023 10:05

Hezké a správné.
Jen dnes poněkud komplikovanější.
Tvá babička to měla trochu jednodušší – tehdy se ti vzdělanci museli skutečně vzdělávat a přesto se i tak muselo vybírat podle kvality.

Ale dnes máme ještě třetí kategorii vzdělanců.- vyrobené za pomoci peněz a kandidátky na prezidentku “tetuše Danuše”.
A i mezi tou třetí kategorií mohou být nějaké rozdíly. Výjimečně! Někdy, náhodou, nepochopitelným božím řízením i “slepé kuře může najít zrno”: 🙂 🙂 🙂

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Milan ze Zahrady Čech
6. 1. 2023 21:29
Odpovědět  Albi

No, bábrle nás opustila roku 1998, takže měla širší jak geopolitický – narodila se na Volyni -, tak časový – 1901-1998 – záběr než by se zdálo.
Když tady to vyžvejkla, týkalo se to pohadrákových poslanců. Ona totiž na telce na druhém programu sledovala přenosy ze sněmovny. Čert ví co ji k takovému masochismu vedlo.
S tím slepým kuřetem je to fakt. Třeba když se Táňa Fischerová vytočila, a vpálila, tuším že Mackovi, že plácá kraviny; že když bude stát ekonomicky silný, unese na hrbu jeden pracující klidně dva důchodce a ani se neprohne. Nic jiného si z jejího působení nepamatuju, ale tato pregnantní, až precizní úvaha, se mi do řepy zadřela trvale.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Mikelo
6. 1. 2023 15:06
Odpovědět  Pavel z Moravy

Qanon ovcím mozek nevrátíte.

ma.ni.
6. 1. 2023 17:21
Odpovědět  Mikelo

Já jsem bývalá qanon, skončila jsem s nimi na podzim 2021! Tyhle kecy, spolu ask a auroranem jdou v ruku ruce k NWO a ještě velebují muska a bílé klobouky. To Qtardům asi nedojde. Chcou mít nad hlavou satelity, 5g a muska. Nikdy!

Pavel z Moravy
5. 1. 2023 21:00

Už určitě víte jak vyřešíte tu paralelní společnost těch tzv nepřizpůsobivých a určitě již víte, které elity to budou řídit. Vy nám to tady tak vnucujete, že začnu věřit, že už tam máte ve vedení zabezpečený nějaký dobrý flek. Ale třeba já obyčejný blb se mýlím a ze všech těch grázlů, kteří nám tu desítky let ničí životy se vyklubou mírotvorci a naprosto slušní a bezúhonní lidé. Nu, říká se věř a budiž ti přáno, nebo také věř a víra tvá tě zachrání. Já vám ale nevěřím ani slovo, neboli projektu, který zde neustále předkládáte. Ámen.

Milan ze Zahrady Čech
6. 1. 2023 01:53
Odpovědět  Pavel z Moravy

Jestli to maj porychtovaný jako Tvořivá společnost, tak je řešení jednoduché. Bude se s nimi zacházet jako se zvířaty. Dobrý, ne?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pedro
5. 1. 2023 21:17

TADESCO jsem opustil po hodině čtení hovadin.

albatros
5. 1. 2023 21:43
Odpovědět  Pedro

TADESCO sú iba šmejdi, ak niekto do diskusii prinesie odlišné informácie tak je zablokovaný, majú mnoho falošných diskutujúcich na podporenie diskusie, je to podstránka na na lákanie potenciálnych klientov pre stránku https://aluska.org/.
Sú to kolotočiari a ciganí a tých zaujíma iba ako parazitovať na spoločnosti.

Jan
6. 1. 2023 10:00
Odpovědět  albatros

tadesco uverejnuje lzi a fantasie CIA dezinformatora B. Fulforda. Cilem je, ubrat tlak pod kotlem, lidi ukolebat, ze se veci vyvijeji k dobremu pro ne. Uz ta vyzva: Nedelejte nic az to prijde!
Lidi, nikdo to neudela za vas, to vycisteni chliva, ktery nam sem nasrala kabala a jeji poskoci!

Mikelo
6. 1. 2023 15:08
Odpovědět  Jan

Máte recht. Ale Qanon ovcím se to nesmí říkat aby je z toho neporazilo.

ma.ni.
6. 1. 2023 17:21
Odpovědět  Pedro

René Koukal.

Vladimír
5. 1. 2023 21:22

Nový světový finanční systém vyhlášený …. MMF….. to stačí

zuza
5. 1. 2023 23:02

kedy že bude ten globálny sviatok – odpustenie všetkých dlhov? Idem si ešte rýchlo nakúpiť na dlh nejakú tú chalúpku pod Tatrami a nejakú rekreačnú vilku pri Jadrane…

Milan ze Zahrady Čech
6. 1. 2023 02:11
Odpovědět  zuza

Náhodou! To s těma dluhama je dobrý! Výrobní sektor se na celé zeměguli za posledních dvacet let zvýšil o sto procent. Finanční sektor za tutéž dobu o čtyři sta procent. A ejčkon mudrujte o vztahu mezi nadnárodnímu korporacemi, finančníky, oddlužením, digitální společností, Gesara se Nes-sere, depopulací, mRNA “vakcínami”, a panem Globálním… Zkrátka těmi “za oponou”…
Místo chaloupky si raději kupte bunkr a těžký kulomet.

Jan
6. 1. 2023 10:42

Financni system se sam chamtivosti zahnal na kraj propasti a ted potrebuje ten pruser odvratit oklamanim verejnosti. K tomu slouzi i Tichy a jeho clanky. Odpusteni dluhu (hlavne bankovnich institutu), bezcenne Hedge fondy, konec ovlivnovani kurzu na burze, atd. Konec se blizi a je treba oklamat a okrast lidi a vyjit z toho pokud mozno s malymi ztratami. Jo na Zidy my Gojimove nemame!

Pavel z Moravy
6. 1. 2023 11:51
Odpovědět  Jan

Tedy Jene, vy jste to trefil dokonale.

Gales
6. 1. 2023 10:57

A aj Žižkovi dajtě do ruky ťažký guľomet.

Lenka
6. 1. 2023 00:09

S odsuzováním Gesary/Nesary bych byla dost opatrná. Věnuje se tomu dost lidí a někteří jsou dost vzdělaní. Není to téma – jedna paní povídala.
To samé u Tadesca – dlouhodobě navazující informace. tzv. “netlučou” se mi s jinými zprávami. Dobře se mi doplňují k jiným údajům – jsou jako puzzle.

Milan ze Zahrady Čech
6. 1. 2023 02:13
Odpovědět  Lenka

Kdo chce kam, pomozme mu tam.
Vzdělaní?! Aspoň jako kandidátka Pičuše, či snad dokonce jako jako byli všichni naši ministři zdravotnictví v době covidfašismu?
Dámo, blb-ce najdete všude. I na bublinu vzdělanců platí Gaussova křivka.
A ne, není to téma jedna paní povídala. Je to téma mnoho šmejdů manipuluje.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
6. 1. 2023 10:08
Odpovědět  Lenka

Paní Lenko, již z dálky je z toho sakra cítit podvod na lid obecný. Ta stejná ekipa současných mocnářů opět hledá jak totálně oblbnout to stádečko, které jim tak důvěřuje. Zase z toho mají vyjít vítězové v podobě supermocných a superbohatých, ovládající zhlouplé masy s nepodmíněným příjmem a nějakým čipem v paži nebo kebulce a to je ještě ten lepší případ. Úžasné je jak již dnes přemýšlí co udělají s tou paralelní společností, což jsme my nevěřící Tomášové a vzpurná chasa. Nu, on je ten svět dnes docela švihlý, ale, že všem těm bludům propadne tolik lidu?

albatros
6. 1. 2023 12:41
Odpovědět  Lenka

Lenka, neviem či fake diskutér, ale je to jedno. Na Tadesco som chodil aj ja. Priniesol som tam info napríklad o Black Rock a o ich financovaní, nabádal som ľudí aby si overovali informácie. Neskôr vydali posmešný článok https://tadesco.org/vzkaz-od-q-pred-velkou-udalosti/
v ktorom uviedli Tak se může třeba opět pan BLACK ROCK rozčílit a zesměšňovat.
Gól prišiel po pol roku keď Fulford začal informovať o BlackRock v ktorom potvrdil moje informácie.

Ľudia musia začať rozmýšľať, uvažovať nad informáciami nie ich iba zožrať a čakať na ďalšie.

Milan ze Zahrady Čech
6. 1. 2023 21:34
Odpovědět  albatros

BINGO!

Mikelo
6. 1. 2023 15:12
Odpovědět  Lenka

Proč by se to mělo tlouct?
Darpa, sýajej, efbýaj, komise300, apod.nedělají chyby.

Administrátor
P.A.Semi
7. 1. 2023 04:41
Odpovědět  Mikelo

… až na případy, kdy chyby vždy jednou za čas udělají…

Mikelo
7. 1. 2023 13:43
Odpovědět  P.A.Semi

Které chyby to byly?

Rapa
6. 1. 2023 01:49

Nesara přichází nějak podezřele už velmi dlouho.A těch termínů co už bylo ! A kolik dalších bude ? Stačí ůplně,že to přichází ze západu,vždyť co odtud vždy přišlo,dobře víme.Podvody,zrada,korupce,okradání.Blablabla,gesaronesaro,natahovací gumo.

Milan ze Zahrady Čech
6. 1. 2023 02:18
Odpovědět  Rapa

No a? Je to tradice. Něco jako čekání na konec světa. Jehovisti ho očekávají zhruba každé století. Ale teď už vím přesný rok, heč! Konec světa bude v r. 2036. Vypočítali to Retoriáni a Tvořivá společnost.

me2d44
6. 1. 2023 10:51

Zažil jsem na škole (VVTŠ Liptovský Mikuláš), když Jehovisti očekávali konec světa v roce 1982 – hasiči je nahaté (v 10° mrazu) sundávali z korun stromů půl dne – hned je sanitky lifrovaly kvůli podchlazení do nemocnice. Ale jednou za rok obcházejí Jehovisti ve dvou ( letos přišli před Vánocemi – jsem na Kladně) se Strážní věží – někdo je pustil do vchodu. Byl jsem slušný, jen jsem se zeptal, zda nabízejí Strážní věž – a pak jsem doplnil, jestli jim už někdo namydlil schody, že bydlím ve třetím patře a mohlo by je bolet pozadí…

albatros
6. 1. 2023 11:16

Všetky cirkvi sú nato aby parazitovali na ľuďoch, bránili v seba rozvoji.

Milan ze Zahrady Čech
6. 1. 2023 21:45
Odpovědět  albatros

Všechny ne. Bratrská jednota Baptistů například, jako jediná ze 17 našich církví, odmítla církevní restituce (228 melounů), z toho důvodu, že, cituji:
“V preambuli zákona je řečeno, že to má sloužit k vytvoření materiální základny pro činnost církve, a to nám není blízké.”
A že raději zůstanou u samofinancování.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/baptiste-neprijmou-financni-odskodneni.A130211_143855_domaci_jj

Mikelo
6. 1. 2023 15:14
Odpovědět  Rapa

Ja ja, i ten Byl Gatěs už byl roztavený v centrálním slunku aspoň 10x a furt se neroztekl.

Administrátor
P.A.Semi
6. 1. 2023 04:05

NESARA/GESARA je směs bludů, a velmi zlých plánů v podstatě totožných s tím, co proti nám nyní šijí globalističtí bankéři, tedy zavedení výlučné digitální měny CBDC…

Ten jejich údajný Kvantový Finanční Systém je jen podvod a zrada…
Prosazují proti nám globalistickou měnu, zatímco my bychom měli lpět na Kč dokud to jen trochu jde…

Takže pozor, že to jsou z části blázni, a z části zlí šmejdi…

Až na to, že tyhle “utajené dodatky” k Pařížské nebo jiné smlouvě existují jen ve fantazii a lhaní těchto pohádkářů…

Je to úplně jedno, jaká bude správa té digitální měny, bude to vždy špatně a proti občanům, odebírající nám svobodu a anonymitu bankovek a mincí… Protože papírová bankovka narozdíl od všech digitálů nemá “historii”, a nelze u ní zavést omezení, kdo smí a kdo ne a kolik a za co…

Je to zajímavé, že jednotlivé bankovky a mince nemají “historii”, ale naopak “peníze” jako Idea jsou podložené velmi dlouhou Historií s vahou téhle Civilizace, narozdíl od všech Digitálních Tokenů, kde každý má v tom block-chainu svou “historii”, kdo to vlastnil před vámi a kdo vám zaplatil a komu jste zaplatili vy, ale tyhle digitální měny nejsou podložené žádnou skutečnou Historií praktického používání, takže nikdo tu nerozumí, jak je proti nám Vládcové mohou zneužít…
(S vyjímkou Bitcoinu, který je podložený kratičkou Historií, kdy byl zneužíván na platby teroristům a na burzovní podvody typu FTX…)

Takže pozor na tohle bankéřské NWO s názvem GESARA/NESARA !

πα½

Administrátor
P.A.Semi
6. 1. 2023 04:16
Odpovědět  P.A.Semi

Měny podložené zlatem jsou fantazie z první poloviny minulého století…
Světový obchod a průmysl a zemědělství má nyní mnohem vyšší objem, než kolik je na planetě Zlata…
Stejně tak u každého národa velikost ekonomiky násobně převyšuje objem zlatých rezerv…

Takže by cena Zlata musela velmi stoupnout, aby to bylo realizovatelné, a tím by velmi vydělali ti, kteří nyní zlato vlastní… (stejně to Zlato je u Digitálních Měn je podvodná “vějička” na nalákání lidí, ale je na tom vidět, že to jsou Podvodníci s cílem nás Podvést a Okrást…)

——-
Dále – odpuštění dluhů musí začít převedením všech akcií firem na stát, kde sídlí provozovna…
I akcie jsou forma dluhu investorovi, a i tyto, nebo především tyto, budou “odpuštěny”…!
(tedy všechny akciové společnosti budou vyvlastněny, a drobných podnikatelů se to nedotkne…)
Což bude vyžadovat, aby na Západě zavedli normální spravedlivý důchodový systém, protože nyní velká část těch akcií je vlastněna důchodovými fondy, které zkrachují…

——-
Ta jejich “Galaktická Federace” je jenom Ďábelský podvod, jak zatajit lidem Boha…

Administrátor
P.A.Semi
6. 1. 2023 04:16
Odpovědět  P.A.Semi


——-
To jsem zvědav, jakou silou to budou Globalisté chtít vnucovat těm státům, které na to nebudou chtít přistoupit?

Ta Gesara je špatná a zlá a my si nenecháme zničit Národní Suverenitu těmito Globalisty…!

Každý Národ a Stát má právo na svou Suverenitu, tu si rozhodně nenechme vzít, žádné peníze v žádné formě za to nestojí…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
6. 1. 2023 04:38
Odpovědět  P.A.Semi

Měny podložené Zlatem jsou tam jako evidentní nečestný podvod, zlaté lízátko pro nalákání nechápajících občanů, ale vymyslel to buď Diletant, nebo Podvodník, protože Zlata není ani zdaleka tolik, jaký je objem Ekonomiky, a to nikde, v žádné zemi…

Někdo tvdil, že současné měny jsou podložené Dluhem, ale to je omyl… Tak jsou možná vytvářené…

Národní měny jsou podložené mocností Ekonomiky… Když jich stát vydá víc, než jakou má mocnost Ekonomiky, tak ty peníze ztratí hodnotu, protože je nikdo nebude chtít kupovat, takže zase budou mít dohromady jen cenu, jakou má daná Ekonomika…

Vyjímka z toho jsou Dolar a Euro – nadnárodní měny jsou nástrojem vykořisťování. Dolar má hodnotu jako celo-světová Ekonomika, ale vydávat ho může jen někdo (Fed, USA), kdo pak parazituje na ostatních státech, kteří jej vydávat nemohou…
(Měnu by měl vždy vydávat národní stát, ne banky… To by teprve bylo spravedlivé…)

A ta jejich Gesara by bylo přesně to samé, někdo by tím parazitoval na Ekonomikách všech států…
Ne nadarmo se spravedlivé Rusko a další státy dohodly na obchodování v národních měnách, je to mnohem spravedlivější…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
6. 1. 2023 04:47
Odpovědět  P.A.Semi

Jakákoliv Digitální Měna je Transparentní. To se hodí pro Průmysl a Státní Správu, obecně pro Veřejné instituce…

Kdežto my, Privátní občané, si zasloužíme Privátnost, a ta je jedině v ne-digitálních nesledovatelných a neomezovatelných bankovkách a mincích…

(A pokud jsou používány platební Karty, vždy musí být na výběr z mnoha nezávislých bank bez přímé kontroly státu, protože když vás jedna naštve nebo začne utlačovat, můžete přejít k jiné… To je asi jediné, v čem máte navrch nad mocnými bankéři… Možnost Volby… Stát má jen vytvářet obecná pravidla a vymáhat jejich dodržování, ale nesmí mít možnost ovládat a omezovat finance jednotlivých lidí, pokud nejsou řádně odsouzení…) (To samé – možnost osobní volby, by mělo fungovat ve Zdravotnictví…)

Mělo by každému dojít, že Transparentnost je opak Privátnosti, česky Soukromí…
(pak nás tihle Globalističtí Pohádkáři “neopijí rohlíkem”, jak jsou prý ty jejich CBDC systémy údajně přínosné pro občany…)

Taky nežijete v prosklených ložnicích, a stát nemá v našich ložnicích kamery, a pozor na někoho, kdo by to chtěl zavádět…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jan
6. 1. 2023 10:05
Odpovědět  P.A.Semi

Mas to sam jasny. Ovcanum to ale nevysvetlis. Malokdo cte a ma cas na alternativni cteni. A ta mala skupina co vi a bude demonstrovat proti likvidaci hotovosti v penezenkach a jejich nahrade plastikovou kartickou, tem rozbiji gorily hlavy a bude klid.

Administrátor
P.A.Semi
6. 1. 2023 13:34
Odpovědět  Jan

Ona naštěstí tahle NESARA je jen pár tlučhubů pohádkářů, leda by dělali v žoldu nad-národních bankéřů… (jinak za tím nikdo nestojí)
Ale zatím jsou v úrovni slov, která se slovy dají vyvracet…

Mě to asi příliš vytočilo, vidět tu takovouhle snůšku naprostých lží…

Trump od Pařížské smlouvy odstoupil, nic tam nedopisoval – to si mohli vybrat aspoň něco méně okatě prolhaného…
Kdyby s něčím souhlasilo všech 209 států, tak by to určitě mezitím někdo z nich vypustil na veřejnost…
V USA ten zákon NESARA navrhovali, ale nikdy to neodsouhlasili… Od té doby se to tam traduje jako jedna z pohádek, tam to je o dost živější mezi určitou částí fantasmagorických disidentů… (a hlavní účel to má v tom, že pak jen čekají, až to nějací White Hats za ně vyřeší…)

Ale hlavní v tom je ten problém s digitálními měnami, ať už to je Gesara, nebo CBDC… A druhý hlavní problém je s nad-národní měnou, ať už to je Gesara, nebo Dollar nebo Euro – to jen vyměníte jedny vykořisťovatele za jiné…

Víte, a k tomu “malá skupina co ví” – já doufám, že jednou možná brzy prorazím cenzuru a ignoranci, a změní se leccos… Takže píšu už předem s tím, že si to přečte dost lidí někdy potom…

πα½

me2d44
6. 1. 2023 13:33
Odpovědět  P.A.Semi

Milý Semi, máte ještě někde v archivu aspoň jednu bankovku z předlistopadové doby, nebo jste ji aspoň viděl? Na každé se psalo, že bankovka je “Podložena zlatem a ostatními aktivy státní banky Československé” – platilo to až do sametu, kdyy se ostatní aktiva – průmysl, zemědělství, přírodní zdroje, jako uhlí, uran, voda, začaly ve velkém rozkrádat. To je dnešní výsledek – peníze jsou nekrytý toaleťák, ale jeho výroba je dražší, než když by posílali peníze jen na účet. Ale na tom účtu si strhnou i to, co si člověk neobjednal – i proto nepoužívám SIPO – to bylo to samé. A na účtu se snažím držet jen “aktivační minimum”.

Albi
6. 1. 2023 14:49
Odpovědět  me2d44

“Aktivační minimum” – a co děláte s ostatní hotovostí?
Myslíte, že stát nemá i jiné možnosti, jak vás okrást, než čísla na účtu?

Pavel z Moravy
6. 1. 2023 16:22
Odpovědět  me2d44

No samozřejmě, že to bylo podloženo všemi těmi aktivy kromě zlata. Po výprodeji a rozkrádačce státního majetku to již samozřejmě není kryté. Semi to ale určitě ví, nechtěl pouze zmiňovat socialismus.

ma.ni.
6. 1. 2023 17:24
Odpovědět  P.A.Semi

Galaktická federace existuje, ale pouze GF světla nebo světů, jsou podvodníci.

Peter 008
6. 1. 2023 07:20

Stačilo si vždy položit jednoduchou otázku – Sakra, proč by banky měly uznávat nějakou fiktivní měnu, která má jako za úkol obcházet právě je? Je to v podstatě další forma pyramidy.
V každé kryptoměně je zakódován nejen “zdrojový majitel”, ale i všichni ostatní následní.
Digitální peníze umožňují prostou kontrolu nejen oběhu financí, ale také jakékoliv manipulace v průběhu sekundy na jeden klik. Takže se bude moci dělat cokoliv, kdykoliv a jakkoliv. Jediní, kdo na to doplatí budou normální lidi, kteří v podstatě budou mít vše na “jednom účtě (bez ohledu u kolika bank) a nemohou si vytvářet bez souhlasu majitele digitální měny ani “zálohu” pro nepředvídané případy.
Ze začátku bude vše jako by dosud. Ale po plném zavedení a rozjezdu – odhaduji na max dva roky – už to bude přímý a bezohledný nástroj manipulace. Buď uděláš co podle nás máš nebo zdechni.
Pokud nevěříte, pak si uvědomte, že i ve “vyspělých zemích” umírají lidé hlady, přestože”hned vedle” mají přebytek … Za První republiky tak bylo a hladovějící dostávali maximálně žebračenky a polévku pro chudé. Zatímco se o kousek dál ničily hromady zemědělských produktů.
Navíc ty bitcoiny apod. jsou v podstatě jen spotřebovaná energie na fiktivní výpočty …

A funguje to asi takhle:

IMG_20220611_112944_348.jpg
Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Co ja viem
6. 1. 2023 07:31

Pan Tichy, su tu nejake otazky na ktore by ste mohli aj nejako reagovat. Ja mam tiez jednu. Ktore krajiny uz na to prechadzaju? Lebo to zatial vyzera, ze vsetky idu rovnakou cestou, do …… 😊

sergej
6. 1. 2023 07:56

Co dodat zrůžovokřivoliníci. 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=E-H0jvWosC8
Neprat ani na soutoku divoké a tiché biečwy !!

PENNYS
6. 1. 2023 08:49

PŘEKRÁSNÝ ČLÁNEK VÝBORNĚ NAPSANÝ,ALE K SMÍCHU!!!!
VV.V.PUTIN TO JE ZMĚNA .

Jan
6. 1. 2023 09:00

comment image

Jan
6. 1. 2023 09:23

Vzhledem k tomu, ze touto agendou popsanou v clanku maval uz roky dezinformacni a pod CIA vlivem stojici web tadesco.org, je duveryhodnost techto zprav velmi sporna!
Soucasna situace pane Tichy tomu nenasvedcuje. Cabala zdaleka neni porazena, t.j. ma stale ohromne prostredky na uplaceni politiku a ovlivnovani vyvoje v USA a tim i ve svete.
Konstituovani organu v Kongresu USA po ziskani republikanske vetsiny se nehyba z fleku. Hodne republikanu proces sabotuje a spolupracuje s Demokraty. Ani Trump to mozna nebude, kdo zahaji Jaltu II. Uz ma soupere, ktery ho uvnitr strany porazil – mladeho DeSantise. Biden posila dalsi Himersy na Ukrajinu, zabijejici civilisty a deti, Macron taktez nezustava v dodavkach zbrani pozadu. Cely vyvoj potrebuje jeste cas chudnuti a rozvalu zapadnimi tzv. ‘cennostmi’, ktere jsou jedem pro spolecnost.
U nas vlada lidem lze a zamlcuje smlouvy s Ukrajinou, ktere maji primy dopad na bezpecnost zeme a hospodarskou situaci. Bezprecedentni podporou nacistickeho rezimu na Ukrajine jsme ozebracovani a nase bezpecnost visi na vlasku. Nejenom ta vnitrni prilivem migrantu, ale hlavne kvuli moznym utokum ruskych raket kvuli podpore Ukrajiny. Jako spojenec a NATO clen se podilime na valce NATO a USA proti Rusku.

ladik
6. 1. 2023 10:02
Odpovědět  Jan

Řešením může být jen drtivé vítězství Ruska nad fašistickým kolektivním Západem.

Pavel z Moravy
6. 1. 2023 11:53
Odpovědět  ladik

Tak jest.

Mikelo
6. 1. 2023 15:22
Odpovědět  ladik

Ani náhodou, protože Rusko jede úplně stejné agendy jako kolektivní západ.
Jen si vymínilo jisté modifikace pro sabe za to, že bude pro NWO zajišťovat energetické a surovinové zdroje.

Administrátor
P.A.Semi
7. 1. 2023 04:45
Odpovědět  Mikelo

V Rusku jedou dost odlišné agendy…
Křesťanství, národní stát, síla místo slabosti a rovnost místo úchylnosti, úcta k vlastním i k oponentům, respekt jejich odlišností…

Víte, v tom, co je skutečně podstatné, se to liší zásadně…

πα½

Mikelo
7. 1. 2023 13:56
Odpovědět  P.A.Semi

Vaše domněnky jsou sice vedeny touhou po lepším světě, ale fakta jsou jiná.
Rusko je integrální součástí plánu na digitální otroctví lidstva.
Jakými frázemi pro naivní publikum je to maskováno je zcela jedno.
Podpisy konkrétních smluv a další činy jsou to co rozhoduje.

albatros
6. 1. 2023 13:14
Odpovědět  Jan

 :)), tadesco.org, rozhodne nieje pod CIA. Kvalita ich článkov je skôr navodzujúca pre nových čitateľov pocit WAU, a to oni potrebujú, všimnite si ako podstrkujú medzi ich ´´ užasne info´´ odkaz na ALUSKA.ORG.
:)) sú to šmejdi.
AE NEWS je web podozrivý. (aktuálne info, info málo známe a vedia poskladať image)

Jan
6. 1. 2023 13:44
Odpovědět  albatros

Aluska nema s politickym a fantastickym gulasem na Tadesco nic spolecneho. Nepotlacuje anonymni prispevky a jeji clanky maji humanitni naboj. Snazi se delat lidi lepsimi.
K tadescu uz jsem sve napsal, verit nemusis.

albatros
6. 1. 2023 14:04
Odpovědět  Jan

Jan, to nie je o tom či verím alebo neverím. ale to tom čo vidím a čo nevidím.
Ak veríte bez videnia, tak ste slepý a ľahko manipulovateľný a to se vyplatí. 🙂

albatros
6. 1. 2023 19:00
Odpovědět  Jan

Neviete to, ale TADESCO len kopíruje informácie bez toho aby im vysvetlili čo tie info znamenajú.

Jan
6. 1. 2023 09:54

Kvantovy bankovni system, odpusteni vsech dluhu. I kdyz mam sam sekeru na baraku, zadne odpusteni dluhu nechci, protoze kdyz nekomu neco odpustim, veriteli budou ty prachy chybet. Pane Tichy, vysvetlete nam to, rad si to prectu. Vubec neznate jak funguje dnesni bankovni system, jinak byste ty kraviny nepsal! Vy jste to opsal z Great Resetu buzerantu Schwaba a Haririho.

david
12. 1. 2023 23:07
Odpovědět  Jan

Dohledejte si na webu jak vznikaji pujcky nebo hypoteky v bankach. Nejaky manazer z banky to podrobne popsal. Ve zkratce: Banky nemaji zadne penize. Vytvori dluhopis na kazdou pujcku, vam vytvori digitalni penize ktere realne neexistuji a vam naskoci digitalni neexistujici penize na uctu. Tim ze splacite tak az tehdy se vytlaci skutecne penize ktere si banka vezme a z penez ktere neexistuji sa stanou diky vam existujici penize. Banka nevi prokazat z jakeho uctu vam dala penize, na jaky ucet penize jdou a kam ty penize jdou (jestli na placeny valek, terorizmu atd), banky nemaji licence od roku 2013 na pujcovani penez !!! a mnoho dalsiho. Strucne napsano. Banky anebo podobne instituce pachaji uverove podvody z jejich strany coz je mnohokrat uz prokazano a kazdy si to sam muze overit. Neexistuje zadny veritel kteremu lze splacet pujcku.

Pavel z Moravy
6. 1. 2023 10:32

Takže- co důležitého je řečeno.
To souvisí s duchovním vzestupem lidí z prostředí 3D až 5D ( živí či oživlí lidé s odpovědností za své jednání i za své rodiny schopní přechodu do meritokratické společnosti). Ne všichni budou ochotni či schopni se změnám přizpůsobit.
Bude se vytvářet paralelní společnost a bude nutné vyřešit vhodným způsobem její koexistenci.
TAKŽE MERITOKRATICKÁ ZNAMENÁ ZÁSLUHOVÁ SPOLEČNOST, nám říká pan Tichý. Tak on se zasloužil, protože ji stále propaguje, takže místečko na slunci u elity má jisté. To naše zásluhy by musely spočívat v absolutním podrobení se těm, kteří si chtějí stvořit tento svůj vysněný svět megalomanů a vládců všeho universa. To budou určitě genetické sra.čky a jedy všeho druhu, všemožné čipy a úpravy v lebeni a kdo ví co ještě. Nu a paralelní společnost, jistí vládci v minulosti to řešili po svém, šoupli lidi tam, odkud nebylo úniku. Teď nevím, když si to tak vše proberu, mohu mít pravdu přátelé, nebo jsem již z těch šílenců zblbnul?

Dana
6. 1. 2023 11:12

Když se tady tak většina dohadujete a osočujete p. Tichého, napadlo vás, že v MMF už mohou být jiní lidé? Vždyť na naší planetě se ve skrytu dělo tolik věcí a stále se děje. Normálně si neověřím, zda existují vojska Aliance nebo že např. Putin a Trump jsou mistři, kteří řídí to velké divadlo… Ověřovat se dá jedině srdcem. Ale hlavně můžu žít pravdivě, poctivě atd. atd. už teď. To je základ nové světové společnosti, včetně tolerance jiných názorů a těch, kteří jim věří. Jinak jsme stejní jako ti, co dnes vládnou 🙂

Pavel z Moravy
6. 1. 2023 12:03
Odpovědět  Dana

My vám víru v lepší svět prezentovaný panem Tichým paní Dano nebereme. Jsme k ohlupování pouze skeptičtí, tak to neberte zase vy nám. Jestli se ale do té tzv. zásluhové společnosti, protože slůvko merit znamená zásluha se musíme prokousat totálním se podrobením těch tzv. vůdců, kteří si to tak nastavili, potom vám tu účast v té společnosti s láskou přenecháme. Vše je volba každého jedince, já tu vaši plně respektuji.

Jan
6. 1. 2023 13:39
Odpovědět  Dana

Vsechny organizace jako OSN, WEF, WHO, AI, MMF, OS, atd. jsou prosyceny poskoky kabaly a pracuji pro Great Reset. Ani Putin ani Trump sam geopolitiku primo neridi. Putin bojuje s vnitrni 5. kolonou doma a Trumpa bazina kabaly vysusila. Puvodne slibil, ze ji vysusi on. Ted se ani neuprdne jak mu jdou za obsazeni Kapitolu po krku. Kabala vubec neprohrava jak se nam sugeruje.

Mikelo
6. 1. 2023 15:27
Odpovědět  Jan

Asi tak. Ale slaboši vždy chtějí věřit na spasení bez přičinění.

Mikelo
6. 1. 2023 15:26
Odpovědět  Dana

Jasně. Do MMF tajně přišli poslové galaktické federace a všechny grázly jen tak bez odporunahradili poctivci se svatozáří.
Dnešní vystresovaná ojroofce uvěří fakt čemukoli.

Dana
6. 1. 2023 19:20
Odpovědět  Mikelo

Tak si zkuste všichni přečíst “Můj otec byl MiB”, pak možná pochopíte, co jsem myslela těmi příklady. Na spasení bez přičinění nevěřím, ale záleží, čemu říkáte přičinění. Někdo chodí na demonstrace, někdo pracuje v tichosti jinak. Každý máme svoji cestu, která by měla být v souladu s naším posláním – tak si ho zkuste najít a nikoho a nic nesuďte, protože je potřeba přijmout, že vše je možné. A bez zásahu z vesmíru se z toho sami nedostaneme, protože jsme se do těchhle průšvihů dostali také zásahem z vesmíru.

Mikelo
7. 1. 2023 14:00
Odpovědět  Dana

Je nesmírně ulehčující dovědět se, že za šechny mé (potažmo naše) problémy mohou zásahy z vesmíru.

Pája
6. 1. 2023 11:49

V zájmu zachování si své dobré duševní pohody toto radši nečtu. Stačilo to zvýrazněné na začátku a bylo to jasné 😀

Veny232
6. 1. 2023 14:05

Nebude….to by svět museli vést uplně jiní lidé….

ma.ni.
6. 1. 2023 17:16

GESARA A NESARA JE NWO!!!!!

Pepa 8765
9. 1. 2023 22:28
Odpovědět  ma.ni.

Zoufalé zvolání zoufalého člověka, který neví NIC. Buď nevidí, nebo neslyší nebo se nenaučil číst.

Pepa 8765
6. 1. 2023 18:02

Pane Tichý, váš článek jako obvykle je precizní a přínosný. Chybou je, že ho místní obec nepochopila ani z 5%, patrně čte jen nadpisy a následně co vás prohlásí za globalistu ještě vše, co máte napsáno ‘pro jistotu’ obrátí naruby. Pak se snadno např. z GCR stane v jejich podání NWO a neštěstí je hotovo. Přeji vám, aby vaše články doputovaly k bystřejším a vnímavějším lidem. Až toto pochopí Láďa Vrábel a Peter Staněk, budou se dít věci.

Ferko
9. 1. 2023 16:37

Bože, to je ale kravina.