politika

Otevřený protest proti šíření konkrétních desinformací ČT – 2.díl

Na Otevřený protest proti šíření konkrétních desinformací ČT, dostal  Jan Schneider následující odpověď. Úvodem připomeňme zde zveřejněný Otevřený dopis a tady následuje odpověď:

Vážený pane Schneidere,
děkujeme za vyjádřený názor i osobní postřehy.
Jak nám sdělili kolegové z Redakce zpravodajství, je třeba brát v potaz aktuální vývoj, viz Akční plán NATO z roku 2014
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/bezpecnostni_politika/nato/priority_cr_v_nato.html
NATO – hlavní funkce | Ministerstvo obrany (army.cz)
•    Zajišt’uje odstrašení a obranu proti všem formám agrese vůči území kteréhokoli členského státu NATO.

V podstatě totožný text Vašeho protestu evidujeme i z jiných adres, což je přinejmenším zvláštní.
Samotný rozhovor byl předtočený, víc nelze dodat.
Případně samostatně využijte našeho archivu na Portálu ČT24 zde  Téma Gruzie — ČT24 — Česká televize (ceskatelevize.cz)

S pozdravem
Ladislav Richtrmoc
Divácké centrum
Česká televize
Kavčí hory
140 70 Praha 4
T: +420 2 6113 6113
zc.eziveletaksec@ofni
www.ceskatelevize.cz

Moje odpověď do druhého kola byla tato:

Dobrý den, pane Richtrmoci,

děkuji za odpověď, kterou však shledávám v obou bodech neuspokojivou a zavádějící.

Ohledně NATO – aktuální vývoj NATO směrem k odstrašování je v zásadním rozporu se zakládajícím dokumentem NATO, jímž je Washingtonská smlouva. Ta však změněna nebyla, je stále platná a dodnes ji podepisuje každý nově do NATO vstupující stát. 

Její platnost můžeme přirovnat k ústavě – a s tou nesmí být žádné zákony v rozporu, a “aktuální vývoj” už ani omylem. Z toho lze vyvodit smutný poznatek, že NATO se ve svém “aktuálním vývoji” odchyluje od své základní normy.

Jde teď o to, zda se jako stát, který se chlubí odkazem na Václava Havla, budeme též řídit jeho odkazem. Připomínám, že Václav Havel jako jeden ze zakladatelů Charty 77 velmi dbal na to, aby státy a vůbec všechny instituce demokratického světa byly dbalé svých zákonů, jakož i mezinárodních smluv, a aby se od nich neodchylovaly, a to ani “aktuálním vývojem”.

Ten je totiž ve skutečnosti popřením smyslu NATO, které se odkazuje na dokumenty OSN – a ty žádným “aktuálním vývojem” směrem k odstrašování neprocházejí. Proto je nutno brát Washingtonskou smlouvu jako reálnou základnu našeho jednání coby členského státu NATO.

Nezbývá než konstatovat, že onen “aktuální vývoj” je odchylkou, která alianci NATO odebírá legitimitu. To je logický výsledek právně čisté úvahy, učiněné se zřetelem na odkaz Václava Havla (pokud ovšem vaši kolegové z redakce zpravodajství pro své účely nepodrobili i odkaz Václava Havla jakémusi “aktuálnímu vývoji”).

Nutno zdůraznit, že závazek z citovaného prvního článku Washingtonské smlouvy je jediným závazkem, který na sebe členské státy berou. Ostatní články Washingtonské smlouvy žádný další závazek neobsahují, přestože se objevují pokusy vykládat v obdobném směru například článek pátý, což pouze svědčí o negramotnosti, nebo cílené desinformaci.

Velmi bych uvítal, kdyby veřejnoprávní médium uspořádalo diskusi, týkající se výkladu základního dokumentu NATO, a legitimnosti “aktuálního vývoje”.

Pokud jde o Gruzii, nemíním se prohrabávat tunami polopravd, fejků a hoaxů a desinformací, vypuštěných do mediálního prostoru v rámci hybridní války. 

Jako členský stát EU musíme respektovat výsledek nezávislé expertní skupiny, kterou ustavila právě EU. A ten je zcela jasný. Po ročním šetření skupina došla k závěru, který ČT publikovala, že Gruzie vyprovokovala střet s Ruskem. Odlišná stanoviska komentátorů jsou pouze odlišnými stanovisky komentátorů, na závěru této vysoce odborné skupiny, ustavené vrcholnými představiteli EU, nemohou nic změnit.

Proto očekávám, že se k předtočenému rozhovoru v nějakém komentáři vrátíte a uvedete ony desinformace na pravou míru.

A ještě k tomu, co nespadá do vaší kompetence, totiž vyjadřovat nějaký podiv. Svůj protest jsem označil jako otevřený, což znamená, že jsem ho zveřejnil, a jak vidno, s jeho obsahem se ztotožnili i jiní lidé. Současně označuji i tuto svou repliku za otevřenou a vyhrazuji si právo zveřejnit vaši odpověď, jak tuto, tak i případné další.

S pozdravem
Jan Schneider

První zprávy
https://bit.ly/3uVmBQH

sdíletj na