blogpolitika

O vztazích mezi Čínou a USA.

Anatolij Širokoborodov

5.8.2023

Na počátku 20. století byla mnohem starobylejší Asie podrobena impozantním a technologicky vyspělejším evropským říším. A zchátralou a rozpadající se říši Čching srazili na kolena nejen „barbaři ze zámoří“, ale také Japonci, kteří si dříve než ostatní v regionu uvědomili, že je nutné vybudovat průmyslovou základnu pro silný stát. 

Zpočátku přemýšlející čínská inteligence a kypící národní hnutí viděly jediné východisko pro rozvoj Číny v její transformaci po vzoru západních kolonistů. Tehdy v letech 1911–1913 nastala Sinhaijská revoluce, která ukončila moc mandžuské dynastie a vyhlásila v Číně republiku. Vůdce čínské revoluce Sunjatsen byl nositelem evropských revolučně-demokratických názorů, který se snažil zničit feudální řád v duchu Velké francouzské revoluce. Navzdory svržení císařské moci byla revoluce v podstatě poražena: Čína se rozpadla na mnoho vojensko-feudálních knížectví a proces kolonizace a zabírání území cizími mocnostmi pokračoval s obnovenou silou. 

Říjnová revoluce v Rusku neměla na národní hnutí v Číně menší dopad než evropské demokratické myšlení. Mnoho Číňanů, fascinovaných doktrínou „diktatury proletariátu“, vidělo v komunismu jiný, rychlejší a progresivnější způsob, jak zemi znovu sjednotit, oživit a rozvíjet (A také kolektivistické pojetí mnohem více odpovídalo asijským tradicím – pozn.překl.). A sám Sunjatsen, postava s absolutní autoritou mezi Číňany, byl fanouškem Října a Lenina: „Lenin byl vůdcem revolučního hnutí celého světa a největším mužem, bojovníkem za osvobození utlačovaných národů, který všem ukázal novou cestu k osvobození.“ 

V rámci čínské společnosti se takovým způsobem během dlouhého procesu národního osvobození zformovaly tři základní vize budoucnosti Číny. Za prvé: zachování starého feudálního řádu bez jakékoli reálné vyhlídky na odražení otrokářů a sjednocení země. Této vize se drželi především velkostatkáři, kteří uvažovali ve starých, již reakčních kategoriích a principech. Za druhé: budování demokratické republiky podle moderních „civilizovaných vzorů“ s podporou především Spojených států, které vypadaly jako progresivnější síla ve srovnání se starými evropskými říšemi. Tuto vizi sdílela významná část inteligence, městská vrstva a tzv. liberální statkáři. Za třetí: vyhlášení proletářské revoluce v Číně s prováděním politiky k obrazu a podobě sovětského NEPu s podporou SSSR. Tuto pozici zastávala nejradikálněji smýšlející inteligence a malá vrstva továrních dělníků ve velkých městech. Čína byla uprostřed občanské války mezi těmito třemi politickými frakcemi: válečníky, nacionalisty a komunisty. 

Během Druhé světové války se Čína stala jedním z hlavních cílů expanze japonského impéria, takže čínská osvobozenecká válka v situaci formování spojeneckého tábora proti zemím Osy byla podporována jak západními demokraciemi, tak SSSR. V rámci země uzavřeli nacionalisté a komunisté dočasné spojenectví. Po roce 1945 se situace změnila. Na jedné straně se Spojené státy a Západ, podporující Kuomintang, snažily z Číny udělat svou sféru vlivu a obrovský strategický odrazový můstek k vytváření napětí pro SSSR z východu, na straně druhé SSSR aktivně podporoval KSČ (Komunistická strana Číny – pozn.překl.), chtějící rozšířit komunismus v Asii a zajistit si pevný východní týl. 

Vážnost záměrů USA byla viditelná, už jen proto, že 30. září 1945 se v Tianjinu vylodila divize americké námořní pěchoty a koncem roku již čítala americká skupina vojsk v Číně 110 tisíc bajonetů a byla vyhnána až v roce 1949. Jen od srpna 1945 do února 1946 činily podle Trumana náklady na vojenské dodávky pro Kuomintang 600 milionů dolarů – v té době značná částka (cena všech dodávek Lend-Lease do SSSR na čtyři roky byla asi 10 miliard dolarů ). (V podstatě USA dělaly to, co dnes kolem Ukrajiny a dalších zemí, jen na tom nevisel až tak jejich vlastní osud, jako dnes – pozn.překl.)

Vítězství KSČ v občanské válce v Číně, mírně řečeno, tedy nebylo součástí plánů USA a neodpovídalo jejich strategickému plánu v tomto regionu. KSČ zase považovala Spojené státy za agresivního imperialistu a Kuomintang za jejich loutkovou politickou stranu. Téměř okamžitě po vítězství v občanské válce a vyhlášení Čínské lidové republiky vyslal Mao Ce-tung statisíce dobrovolníků bojovat proti Američanům v Koreji. 

Podstata vztahů mezi Spojenými státy a Čínskou lidovou republikou se v tomto období scvrkla do konfrontace a pokusů Washingtonu úplně izolovat Čínskou lidovou republiku, která zoufale potřebovala technologie a zboží strategického významu. 

Na podzim roku 1949 v průběhu tajných jednání mezi Spojenými státy, Anglií a Francií uzavřeny dohody o koordinaci vývozu technologií a strategických materiálů do „zemí komunistického bloku“. Tak vznikla neformální organizace Coordination Committee on Multilateral Export Controls (COCOM). Následně se k němu připojily téměř všechny velké západní země, především členové NATO. Zpočátku šlo o tajnou organizaci, jejíž sídlo se nacházelo na území amerického velvyslanectví v Paříži. Pravda, informace o takové „gentlemanské dohodě“ unikla a v roce 1953 byla oficiálně uznána existence COCOM. Doktrína COCOM spočívala v řízeném technologickém zaostávání socialistických zemí, byl povolen vývoz pouze morálně a technicky zastaralého zařízení. Všechny seznamy komerčních produktů byly tajné, ale předpokládá se, že neustále obsahovaly asi 300 tisíc položek. 

S ohledem na to, jak se mladému sovětskému Rusku (za Stalina – pozn.překl.) podařilo postupně navázat ekonomické vazby s vyspělými západními zeměmi, nakoupit potřebné technologie, najmout kvalifikovaný personál, byl v rámci COCOM vytvořen zvláštní výbor pro Čínu („chinkom“). Seznam zboží zakázaného pro vývoz do Číny překročil seznam zboží zakázaného pro dovoz do zemí Varšavské smlouvy (prostě do socialistických zemí – pozn.překl.). Spojené státy také přijaly slavný „plán senátora Battleho“ o zbavení hospodářské, finanční a jiné pomoci jakékoli třetí zemi, která neuplatňuje embargo proti státům, které „ohrožují bezpečnost Spojených států“. 

Na diplomatické úrovni Spojené státy uznaly vládu Čankajška, který uprchl s pomocí Američanů na Tchajwan, kde se od roku 1947 nacházela americká vojenská základna. Namísto obrovského strategického předmostí proti SSSR v podobě pevninské Číny získaly Spojené státy tchajwanské taktické předmostí v podbřišku ČLR. 

Po Stalinově smrti se však mnoho změnilo kvůli rozkolu mezi KSSS a KS Číny. Krize vztahů mezi SSSR a ČLR, která přerostla nejprve v ideologickou lokální konfrontaci mezi dvěma stranami, a poté v rozkol mezi zeměmi a dokonce i v ozbrojenou konfrontaci, izolovala Čínu od zemí Varšavské dohody, jejichž společný podíl dosáhl třetiny na světové produkci. Mao Ce-tungova Čína, stále ekonomicky zaostalá, se ocitla téměř zcela izolovaná. 

Spojené státy evidentně doufaly, že politika izolace Číny povede k ekonomickým problémům a zhroucení komunistického režimu a Kuomintang z Tchajwanu se vrátí do Pekingu jako legitimní vláda. KSSS doufala, že ekonomické potíže způsobené izolací učiní KSČ vstřícnější a vrátí Čínu pod neformální vedení Moskvy. Stupeň stability moci KSČ se však ukázal být vyšší, než se očekávalo, a přes všechny zvraty „velkých skoků vpřed“ a „kulturních revolucí“ si čínští komunisté nejen uchovali moc, ale byli také schopni dokončit industrializaci země. Do 70. let 20. století Čína ovládla jaderné (postavila jak jaderné elektrárny, tak hlavice) a vesmírné (vypouštěla jak satelity, tak balistické střely) technologie a stala se soběstačná v ropě (Takže Čína mezitím nespala a snažila se podobně jako předtím Sovětský svaz zajistit si potřebné odborníky sama – pozn.překl.). Přestože byla země stále chudá a technologicky zaostalá, semikoloniální minulost skončila a k žádnému uškrcení nedošlo. 

S ohledem na dosažený jaderný a vesmírný status Číny, stabilitu moci KSČ (ani během bouřlivého období „kulturní revoluce se západní agenti nedokázali projevit“), si vedení USA uvědomilo marnost doktríny ekonomické a politické izolace Číny a marnost nadějí znovu podnítit občanskou válku rukama Kuomintangu. V roce 1975 navíc Čankajšek zemřel a jeho syn Ťiang Čing-kuo se stal vůdcem Kuomintangu a prezidentem Tchajwanu, jehož postoj k vojenské eskalaci s KSČ byl mnohem skeptičtější. Zřejmě vzpomínka na studium na Moskevské univerzitě čínských pracujících Sunjatsena, stejně jako na Vojensko-politické akademii Rudé armády a léta tvrdé občanské války mu ve stáří odebrali zřejmě přání bojovat s komunisty. 

Ve Spojených státech s jejich liberálními politologickými teoriemi a představami o demokracii (nezapomínejme, že liberalní přístup ke všemu byl a je vždy základní doktrínou USA, jejich elit po velmi dlouhou dobu, ne-li de facto po celou dobu existence USA! – pozn.překl.) nikdy nedošlo k hlubokému pochopení vnitřních procesů v KSČ. V roce 1967 popsal americký novinář T. White politiku v Číně takto: „Boj mořských příšer. Pouze bubliny vycházejí na povrch, aby nám řekly, že probíhá hrozný boj, ale nevíme, kdo, o co a za co bojují.” 

Nepochopení ideologického a organizačního pozadí KSČ ztěžovalo vedení USA možnost vyvíjet přístupy k problémům Číny. Odpověď na otázku, jaká by měla být nová doktrína, vzhledem k americkým strategickým cílům dekomunizace a neokolonizace Číny, zejména v kontextu nevlídných vztahů mezi ČLR a SSSR, dal tehdejší prezidentský poradce USA pro národní bezpečnost a pozdější ministr zahraničí Henry Kissinger. Jeho koncept uvolňování (oteplování) vztahů mezi USA a Čínou byl silně ovlivněn chtivostí po zisku amerického byznysu a myšlenek … samotné KSČ. 

Nejprve však o proměně pohledu čínských komunistů na mezinárodní vztahy pod vlivem měnících se historických podmínek. 

Mao Ce-tung jako vůdce KSČ a čínského lidu formuloval základní principy zahraničních vztahů ČLR. Tím, že se KSČ dostala k moci, spojila formování nového politického a ekonomického kurzu pro zemi s novým počátkem čínských dějin jakoby z čistého stolu. Čínští komunisté dodnes nazývají ČLR „Novou Čínou“. Zahrnování dějin diplomatických a jiných vztahů s vnějším světem mělo začít bez zohlednění staletých zkušeností císařské Číny. Mao jako pilný marxista (no, spíše pilný žák Stalinovy koncepce a „výkladu“ marxismu-leninismu – pozn.překl.) považoval za hlavní principy zahraničních vztahů: absolutní prioritu státu v politických a ekonomických vztazích (monopol zahraničního obchodu, potlačování vnějších zásahů, kontrola nad veřejnými organizacemi ve styku se zahraničím atd.) a přistoupení Číny do „táboru socialismu“ vedeného SSSR“. Mao viděl Spojené státy jako hlavního nepřítele Číny: „Během antifašistické Druhé světové války, ve které byl hlavní silou Sovětský svaz, byly poraženy tři imperialistické mocnosti a dvě imperialistické mocnosti byly oslabeny; Na světě zbývá jen jedna imperialistická mocnost, která neutrpěla škody – Spojené státy americké. Spojené státy však zažívají velmi vážnou vnitřní krizi. USA se snaží zotročit celý svět; pomohli Čankajškovi vyhubit několik milionů Číňanů tím, že mu poskytli zbraně. Pod vedením Komunistické strany Číny čínský lid, který vyhnal japonské imperialisty, bojoval tři roky v Lidové osvobozenecké válce a v tom hlavním dosáhl vítězství.“ 

Cílem protiakce vůči USA bylo šíření komunismu po světě jako protiváhy hegemonie Západu: „Buržoazní civilizace Západu, buržoazní demokracie, projekty na vytvoření buržoazní republiky – to vše utrpělo bankrot v očích čínského lidu. Buržoazní demokracie ustoupila lidové demokracii v čele s dělnickou třídou a buržoazní republika republice lidové. Tak se prostřednictvím lidové republiky naskytla příležitost přijít k socialismu a komunismu, dojít ke zrušení tříd a nastolení velké harmonie po celém světě.“ 

Když tedy Spojené státy vytýkaly SSSR a Číně šíření komunismu a říkaly, že je třeba chránit „západní způsob života“ atd., nebyla to obecně prázdná slova. Po roce 1917 v průběhu 20. století rostl počet socialistických a prosocialistických zemí, což znamená menší zúženou zdrojovou základnu pro americký byznys, který se po Druhé světové válce z pochopitelných důvodů stal nejvlivnější a nejmocnější na světě. A čím menší měl americký kapitál přístup k levným zdrojům třetích zemí, tím méně se chtěl dělit s americkými dělníky a naopak (Takový nonsens – dalo by se říci, že i když počet a rozsah zdrojů rostl, americký byznys stejně se nechtěl dělit s americkými dělníky a pouštěl jim jen to absolutně nezbytné – pozn.překl.). Východní socialismus tedy skutečně ohrožoval „západní způsob života“, postavený na nerovné směně, vývozu zdrojů, odlivu mozků z nezápadních zemí atd. 

Mao Ce-tung a čínské vedení pevně stáli z ideologických důvodů v pozici „posílení jednoty se Sovětským svazem, stejně jako se zeměmi hlásícími se k politice socialismu“. A stejně rozhodně, z ideologických důvodů, obvinili Chruščova z antistalinismu, revizionismu, oportunismu atd., zcela tak narušili vztahy mezi zeměmi, nebáli se ani úplné izolace Číny. 

Namísto pozice „držet se jedné strany“ byla nahrazena Maovým novým principem: „proti revizionismu, proti imperialismu“. Konfrontace mezi USA a SSSR začala být vnímána jako boj dvou v podstatě identických sil o nastolení hegemonie nad zbytkem světa. Mao ve vztahu k poststalinskému SSSR předložil spekulativní koncept „sociálního imperialismu“ a tvrdil, že sovětská země téměř vykořisťuje „tábor socialismu“. Odtud slavná teorie tří světů, v nichž „prvním světem“ jsou dvě supervelmoci, „druhým světem“ je Evropa, Japonsko, Austrálie a Kanada a „třetím světem“ jsou zbývající země včetně Číny. 

Navzdory skutečnosti, že podle Maa, ideologicky a teoreticky, ČLR musela zlepšit vztahy se zeměmi „druhého světa“, aby vytvořila mezeru v jejich podřízenosti vůči Američanům, jeho teorie se stala bizardním základem pro normalizaci vztahů se Spojenými státy. Logika zde byla tato: pokud měl SSSR také kapitalismus a imperialismus, pak spolupráce s USA nebyla zločinem proti socialismu. 

Navázání a následný rychlý rozvoj vztahů mezi Čínou a Amerikou však nebyl ani tak výsledkem nějakých nových ideologických směrnic KSČ, ale souhrou dvou faktorů: změna zahraničněpolitické doktríny vedení USA ohledně Číny, protože ten předchozí zjevně nefungoval, a ekonomické příležitosti, které vedení ČLR vidělo ve zrušení blokády, sankcí ze strany Západu. 

V 70. letech 20. století ne příliš rychle, ale důsledně byly navázovány diplomatické vztahy mezi Spojenými státy a Čínou, za architekta je tu počítán Kissinger. 

V únoru 1972 Nixon navštívil Čínu a bylo podepsáno Šanghajské komuniké. Někdy to nazýváme důkazem téměř spojenectví Číny a Spojených států proti SSSR, což je nadsázka. Text v ruštině jsem na internetu nenašel, ale zde stojí za přečtení v angličtině.

1. května 1973 zahájila činnost styčná kancelář ČLR ve Washingtonu a styčná kancelář USA v Pekingu. 

V prosinci 1975 Gerald Ford navštívil Čínu. 

16. prosince 1978 vydaly Čína a Spojené státy společné komuniké o navázání diplomatických vztahů mezi Čínskou lidovou republikou a Spojenými státy. 1. ledna 1979 byly oficiálně navázány bilaterální diplomatické vztahy mezi ČLR a USA, Spojené státy oznámily přerušení diplomatických styků s Tchajwanem, stažení svých sil z ostrova a ukončení americko-čankajškovy „Smlouvy o společné obraně“. 

V lednu až únoru 1979 Deng Xiaoping (v té době místopředseda Státní rady Čínské lidové republiky) navštívil Spojené státy na oficiální návštěvě. Dne 31. ledna byly podepsány bilaterální dohody o vědecké, technické a kulturní spolupráci. 

Všechno to vypadalo jako grandiózní vítězství ČLR a naprosté selhání politiky, kterou Spojené státy sledovaly od roku 1949 a na kterou utratily miliardy dolarů. 

Jak se to stalo možným? 

Z objektivní stránky se zaprvé americká strategie uškrtit Čínu ukázala jako špatná, protože byla založena na nesprávném hodnocení síly Maova režimu. Američané navíc tvrdošíjně věřili a stále věří v absolutní sílu své ekonomiky a světového trhu, který ovládají, proto jsou prostředky ekonomické izolace nechtěných zemí považovány za nejúčinnější (Ve skutečnosti věří jen v peníze a patenty, Spojené státy nemají silnou reálnou ekonomiku, ukazuje to problém se spuštěním výroby čipů v továrně, kterou jim zařídili Thajwanci … americká pracovní síla – i ta na vedoucích místech – není ochotna pracovat za podmínek, které jsou na Thajwanu naprosto běžné. Jednoduše řečeno nejsou ochotni makat jako mourovatej“ – pozn.překl.). 

Za druhé, Čína v 70. letech 20. století. nejen posílila jako země, ale také vypadala jako velmi atraktivní místo pro vytváření super zisků. Vznikla tam průmyslová základna, energetická a dopravní infrastruktura, stavěly se přístavy, byli k dispozici inženýři a dělníci a přitom cena zdrojů a práce byla extrémně nízká a zásoby té druhé byly prakticky nevyčerpatelné. 

Subjektivně, a to za třetí, Kissinger dokázal přesvědčit vedení USA a obchodní kruhy, že jedině správné by bylo takticky v diplomacii poustoupit  (na čas – pozn.překl.) Číně. A v tomto příběhu je jemná špionážní nuance. 

Tak se 21. února 1986 v jedné z amerických věznic, dva týdny po vyhlášení rozsudku ve výši dvou doživotních trestů, udusil vysoký představitel CIA Larry Wu-tai Chin pytlem na odpadky (zajímavý článeko tomto z 22. února 1986 v NYT). Byl zatčen v roce 1985, byl již přitom čtyři roky v důchodu. Obvinění byla založena na svědectví čínského zrádce a přeběhlíka Yu Qiangshenga, bratra vysoce postaveného čínského komunisty. 

Larry Wu-tai Chin se ve skutečnosti jmenoval Jin Wutai a narodil se v Pekingu v roce 1922. Začátkem 40. let si Jin na zvláštní pokyn Komunistické strany Číny zvykl na image prozápadního Číňana a spřátelil se s mnoha cizinci. V tom mu pomohlo studium na Yanjing University, což byla bývalá misijní vzdělávací instituce vyučující v angličtině. V druhé polovině 40. let 20. století se Jin již proměnil v Larryho Wu-tai China a získal práci na americkém konzulátu v Šanghaji a poté se přestěhoval pracovně na konzulát v Hongkongu. Po vypuknutí korejské války byl najat americkou armádou a sloužil v Koreji jako tlumočník při výslechu čínských válečných zajatců. Po skončení korejské války se přestěhoval do Spojených států, získal občanství a poté více než 30 let pracoval pro CIA a stal se předním analytikem na problematiku ČLR. Zřejmě to byly jeho doklady a zprávy, které byly umísťovány na Kissingerův stůl. Jin, jako nejvyšší zpravodajský důstojník, na pokyn KSČ prováděl práci zaměřenou na budování přesvědčení vedení USA o potřebě spolupráce s Čínou. V rozhovoru poskytnutém novinářům po vynesení rozsudku a těsně před „sebevraždou“ Larry řekl: “Vězení je malá cena za výhody, které miliarda Číňanů získala díky lepším vztahům se Spojenými státy.” 

Postoj Kissingera a vedení USA k Číně však přirozeně nemá kořeny ani tak v poznámkách CIA, jako spíše v ekonomických a politických zájmech amerických elit. Kombinace politických a ekonomických faktorů, otevřených dohod, kompromisů a skrytých plánů nové politické linie vypadá asi takto: 

Z vnější strany Spojené státy uznávají socialistickou Čínu, ustupují v otázce Tchajwanu a umožňují ekonomické vazby. To vyvolává řadu otázek. Pokud nyní ve věci dekomunizace a neokolonizace nejde o Kuomintang a Tchajwan, tak O co? Pokud je Čína vnímána jako neutrální nebo dokonce spojenecká síla ve studené válce, co pak zaručuje udržitelnost nové konfigurace? Odpovědi leží ve skrytých plánech Washingtonu. 

První a nejdůležitější věcí, která způsobila pokrok ve změně kurzu, byla touha vydělat peníze v Číně. V tomto případě ekonomika zvítězila nad politikou. Ale z politického hlediska byl zvolen přístup, že čím větší liberalizace v Číně, tím hojnější tok investic, čím menší liberalizace, tím skromnější investice. V tomto schématu Amerika v jakémkoli, i nejhorším scénáři profitovala z otevření čínského komoditního trhu. 

Druhá jsou strategické politologické myšlenky amerického vedení, že začlenění Číny do systému světového trhu nevyhnutelně způsobí vážné změny ve způsobu budování čínské ekonomiky a v povaze výkonu moci KSČ. USA nabídly Číně technologii a zboží a prosazovaly demokratizaci politik, o kterých se domnívaly, že způsobí krizi moci KSČ. Takže důraz při dekomunizaci a neokolonizaci Číny byl kladen na rozvoj domácího (čínského – pozn.překl.) trhu, vznik vrstvy oligarchů, prozápadní inteligence a obecně na nepokoje ve společnosti způsobené pronikáním západní kultury, západního zboží atd. do Číny. Zejména v těchto letech se formuje doktrína „měkké síly“, způsobená uvědoměním, že nejen údernými skupinami na letadlových lodích je možné ovlivňovat další země. (Události roku 1968 byly u nás pod podobnými postuláty americké politiky – pozn.překl.)

Kromě toho americké vedení navíc od počátku chápalo, že bude narušovat tyto dohody: našlo způsoby, jak dodávat zbraně na Tchajwan, prostřednictvím médií a „mezinárodních organizací“ bude zvyšovat kritiku čínských úřadů ohledně národnostních menšin, vměšovat se do vnitřních záležitostí, atd. Obecně používat standardní dvojité dno a pokrytectví diplomacie. 

Za třetí, i mírné sblížení mezi USA a Čínou velmi znepokojilo vedení SSSR, což znamená, že vývoj vztahů mezi oběma zeměmi ovlivnil poměr sil ve Studené válce. Navíc budování vztahů s Čínou mělo ukázat ostatním socialistickým zemím, že i ony mohou tím, že se odpojí od SSSR, získat výhody, se kterými KSČ počítala. 

Pochybnosti tak byly odstraněny a kritici uspokojeni. Nová strategie vůči Číně dala americkému kapitálu nové trhy, americkým politikům příležitost škádlit a dráždit SSSR a mazaný plán vnitřní restrukturalizace Číny. Při setkání s Mao Ce-tungem se Nixon a Kissinger snažili chválit a pohladit jeho hrdost, protože se považovali za mistry jemné vyjednávací hry s Číňany. Můžete se podívat do kuchyně vyjednávání. Za pomoci tohoto přepisu rozhovoru mezi Nixonem a Maem.

V KSČ však seděli neméně mazaní intrikáni. Z vnější strany Čína získala velké diplomatické vítězství a vytvářela dokonalé podmínky pro nekonfliktní návrat Hongkongu a Macaa, jejichž nájemní smlouvy vyprší v roce 1997. Čína v budoucnu získala přístup k technologiím, investicím a světovému trhu. Jediné, co bylo třeba udělat, bylo nějak teoreticky a ideologicky zdůvodnit nové hodnocení Spojených států. V roce 1976 však Mao Ce-tung zemřel a ve vedení KSČ začal boj, včetně ideologických otázek, který nakonec vedl k obecnému přeformátování ideologie KSČ a problém amerického hodnocení ustoupil do pozadí. Zvítězil pragmatický přístup a postupně se zapomnělo na teorii „tří světů“, která hovořila o mírovém soužití. V roce 1979 zahájil Teng Siao-pching rozsáhlé tržní reformy, mezi jiným i kvůli příležitostem, které nabízí ekonomická spolupráce se Spojenými státy a Západem obecně. 

Skrytým záměrem KSČ bylo za prvé nenechat ekonomickým procesům volný průběh a uvalit kontrolu a regulaci na západní podnikání ze všech stran. Za druhé, nenechat politickým procesům volný průběh a společně s ekonomickou liberalizací utáhnout šrouby v politice. Za třetí, nepřipustit žádné skutečné kroky ke konfrontaci se SSSR, ale naopak usilovat o uvolnění. Již v roce 1982 byl mezi Čínou a Sovětským svazem spuštěn „mechanismus politických konzultací na úrovni náměstků ministrů zahraničí“, v letech 1984 a 1985 začala dynamická expanze kulturních výměn; Probíhala jednání mezi ministry zahraničí, která se poté stala pravidelnými. 

Obě strany (USA a Čína) tedy pochopily, že nejsou upřímné, a chápaly vzájemná rizika. Otázka realizace vztahů mezi zeměmi se posunula do roviny taktické konfrontace: kdo koho dokáže více přelstít a vytěžit ze spolupráce více výhod. 

V roce 2020 čínský ministr zahraničí Wang Yi v reakci na Pompeův projev o nové Studené válce s Čínou shrnul politickou linii, kterou si Spojené státy zvolily v 70. letech: „Více než 40 let od navázání diplomatických vztahů výsledkem společného úsilí generací se čínsko-americké vztahy staly jedním z nejvíce propojených mezistátních vztahů na světě s nejširšími oblastmi spolupráce a nejrozsáhlejšími společnými zájmy. Čína a Spojené státy vytváří více než jednu třetinu světové ekonomiky; příspěvek obou zemí k růstu globální ekonomiky přesáhl 50 procent. Za více než 40 let vzrostl obchod mezi Čínou a Spojenými státy více než 250krát a představuje jednu pětinu světového obchodu. Celkový objem křížových investic mezi oběma zeměmi dosáhl téměř 240 miliard dolarů. Vzájemné návštěvy občanů Číny a Spojených států ročně dosahují 5 milionů osob (statisticky, prostě přechodů hranic –  pozn.překl.). Obě země mají důležitou odpovědnost za téměř všechny globální otázky týkající se míru a rozvoje na planetě. Všechny tyto skutečnosti nelze popřít, tím spíše, že u nikoho nejsou síly, aby to udělal sám. 

O více než 40 let později se dnes Čína a Spojené státy liší, pokud jde o sociální strukturu a mnoho dalších aspektů. Takový rozdíl nenarušuje a neměl by narušovat mírové soužití a vzájemně prospěšnou spolupráci mezi oběma zeměmi, a to jak nyní, tak i v budoucnu. Není potřeba ani příležitost, aby se Čína a Spojené státy navzájem měnily, naopak, obě země musí respektovat vlastní volbu lidí druhé strany. Ohromné úspěchy Číny v posledních desetiletích ukazují, že cesta socialismu s čínskými rysy Číně vyhovuje, těší se nejširší a nejpevnější podpoře čínského lidu a prospívá všem zemím světa a jejich lidem, včetně Spojených států. Čína bude i nadále usilovat o rozvoj a pokrok, aby uspokojila touhy svého lidu a nově přispívala k lidskému rozvoji. Každý, kdo se rozhodne bránit nebo narušit tento proces, si koleduje o potíže.“ 

Nicméně nyní, v roce 2020, vše vypadá tak jak to vypadá. Období bezproblémového zlepšování vztahů mezi ČLR a USA netrvalo dlouho – do konce 80. let – počátku 90. let. 

Speciálně pro alternatio.org

https://alternatio.org/articles/articles/item/122063-ob-otnosheniyah-knr-i-ssha-chast-ii-priznanie-i-obmany

Překlad Peter 008

sdílet na

17 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Tarantina1
9. 5. 2024 23:49
Ohodnotit příspěvek :
     

“Nicméně nyní, v roce 2020, ” To musite byt na tom velmi zle, ked sem davate komentare z roku 2020 …!!!

Janaz
10. 5. 2024 05:09
Odpovědět  Tarantina1

Ty si fakt taký blbý, že nechápeš, že ide o sériu článkov popisujúcich vývoj vzťahov Číny a USA? Čítal si to vôbec, alebo si si zapamätal len jeden letopočet?

Standa
10. 5. 2024 07:05
Odpovědět  Janaz

Kdyby ten demagogický debil umě číst , tak článek je z 5.8.2023 . Je na tom tak zle,že předválečný komentář nebo článek zveřejněný od nějakého současného historika popisující vývoj vedoucí k válce ,např. Peroutky ,označí za jeho omyl a zpozdilost

Ja2024
10. 5. 2024 07:33
Odpovědět  Standa

Citas len nadpisy, Stando?

pedro
10. 5. 2024 08:25
Odpovědět  Janaz

To je curwa z bratislavské neziskovky P.S.-fajčí šimečkovi.

Autor
10. 5. 2024 08:30
Odpovědět  Tarantina1

Myslíte, že každý rok se mění historie? Myslíte, že se to mění s každou vládou? (Mimochodem právě proto anglosasové ve skutečnosti prosazují (otrokářskou) demokracii, která znamená nemožnost cokoliv skutečně podstatného změnit za krátká období vlády? A že přitom v USA a v Anglii je to v podstatě naopak, kdy vládnou vždy představitelé těch samých kruhů, kteří určují politiku a ekonomiku, jen se liší konkrétním účtem, který po určitou dobu získává více? Důkazem jsou i vztahy USA-Čína, kdy se mění prostředky, ale nemění se cíle USA. Důkazem je i neměnná politika Anglie.
Právě “demokracie” po První sv. válce s vládními krizemi, s volbami prakticky každý rok, ničenou ekonomikou, zničila Německo, přitom jim to “zavedly” Anglie, Francie a USA NUCENĚ. A připravily si tak tehdejší Ukrajinu – Hitlerovo Německo.
Vztahy USA-ČLR jsou a budou určující pro to, co bude následovat. Mimochodem i proto, že např. i “naši” podnikatelé de facto skoro nic nevyrábí a “naše” výrobky mají až příliš často označení Manufacturing of China … stejně jako drtivá většina “echt” německých … A znát průběh těchto vztahů je tak důležité, nebo ne?

Pavel z Moravy.
10. 5. 2024 08:54
Odpovědět  Peter 008

Petře, jaký smysl to má někomu takovému vysvětlovat? Můj syn mi říká, jak myslí studovaní vysokoškolstí spolupracovníci u něho v práci. Škoda slov. Přiznejme si, že tady to nemá východisko. Australanka Jaris to řekla dobře, myslím, že jste již dojeli. Tak duševně většinově vyprázdněná generace jako tady, to se jen tak nevidí. Toto je tady nyní skutečně ubohá společnost bez důstojnosti. Těch pár procent rozumných jedinců to nezachrání. To je realita, nic víc.

10. 5. 2024 13:18
Odpovědět  Tarantina1

…a dáváte prostor členovcům. Tož si namasíruj snovací bradavky, zabal se do kokonu, a nezas-írej prostor.

Boomer
10. 5. 2024 21:39
Odpovědět  Tarantina1

.. musím uznat, že se snažíte, leč chybička se vám vloudila, originál článku totiž končí takto:

“Nyní, ve 20. letech 20. století, to však vypadá takto. Období bezmračného navázání vztahů mezi Čínou a Spojenými státy netrvalo dlouho, až do konce 80. a začátku 90. let.”

A snad jen pro vaši informaci.. dvacátá leta jakéhokoli století jsou vymezena roky 20 až 29, poté následuji leta třicátá, čtyřicátá, padesátá.
Píšeme-li letos rok 2024, nacházíme se v první polovině let dvacátých tohoto století.. ach, ty nešťastně nedotažené překlady!

A co tam máte dál? A neukvapujte se, prosím… ;o))))))))

katango
12. 5. 2024 10:41
Odpovědět  Boomer

Jen ať se ukvapí, ať je aspoň nějaká sranda.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
12. 5. 2024 20:43
Odpovědět  katango

.. inu, zábavné byly i popuzené reakce některých “diskutujících”, které ukázaly, že taky zrovna moc pozorně nečtou… ;o))))))

Ja2024
10. 5. 2024 07:36
Ohodnotit příspěvek :
     

Zdravim vsetkych, co maju aspon tri neurony a este na pokec 24 chodia. Tie sproste urazky si nechajte pre niekoho ineho.

Joe Arp
10. 5. 2024 10:44
Odpovědět  Ja2024

Tarablběna opět v novém, tož vítaj čaputino akési. Ale velký písmeno na začátku věty už tě tu naučili. Za pár let budeš možná i normálním člověkem.

Pravdomluvny
10. 5. 2024 13:01
Odpovědět  Ja2024

F73,zmlkni!!!!!

Janaz
10. 5. 2024 14:58
Odpovědět  Ja2024

Čo je, blbeček trolicek, ešte nemáš dosť na fet?

ModrýKlokan
13. 5. 2024 00:43
Odpovědět  Ja2024

Koukám, že pacienti dostávají hromadný vycházky.

Gales
10. 5. 2024 10:33
Ohodnotit příspěvek :
     

V Číně vládnou komunisté a roste. U nás vládnou západní nacionalisté,prej demokrati,a jde to všechno do kopru.