nezařazené

Varování politikům: jakýkoli nátlak na plošnou vakcinaci přípravkem, který ani nemá hotové klinické zkoušky, je biologickým pokusem a tedy zločinem proti lidskosti

Varování politikům: jakýkoli nátlak na plošnou vakcinaci přípravkem, který ani nemá hotové klinické zkoušky, je biologickým pokusem a tedy zločinem proti lidskosti.

Minulý týden Státní úřad pro kontrolu léčiv ( SÚKL ) začal posílat jednotlivým zdravotnickým zařízením a lékárnám tento dokument https://ulozto.cz/file/nnAcNUNR4GoP/sukl-k-vakcine-pfizer-biontech-pdf, který se týká vakcín od společností Pfizer/BioNTech ( jejich název je ,,Comirnaty 500“ ), jejichž vakcíny koncem roku začínají proudit do České republiky. V lednu a únoru jich mají dorazit miliony kusů. Jenže sám SÚKL porušil zákon a vlastní pravidla.

Úkoly SÚKLu jsou:

,,Každý hromadně vyráběný léčivý přípravek podléhá před uvedením na trh v České republice registraci.
V rámci registračního procesu se posuzuje dokumentace, ve které budoucí držitel registračního rozhodnutí prokazuje bezpečnost, účinnost a kvalitu přípravku. Posuzují se také indikace, kontraindikace, dávkování přípravku, klasifikace pro výdej, ale i příbalová informace pro pacienta a návrh textů na obal léčivého přípravku. Součástí rozhodnutí o registraci je i souhrn údajů o přípravku (SPC), který slouží lékařům a zdravotnickým odborníkům jako klíčový zdroj informací o léčivém přípravku.“

Jelikož chybí dokumentace o prokázání bezpečnosti, účinků a kvality přípravku, stejně jako údaje o kontraindikacích ( strana čtyři dokumentu ), takže SÚKL takový přípravek neměl vůbec zaregistrovat.

Vakcína podle ( strany 17/18 ) dokumentu nemá pro Evropskou unii finální schválení, ale pouze podmínečné schválení a farmaceutická společnost BioNTech jako partner Pfizeru musí do července 2021 dodat podklady pro konečné schválení, přičemž závěrečnou klinickou studii musí Pfizer dodat evropské lékové agentuře do konce roku 2023.

V Evropské unii se bude očkovat, tedy podle plánu Evropské komise, přes 300 milionů obyvatel vakcínou, která bude mít klinické studie hotové až v prosinci 2023. Jinými slovy, z obyvatel EU se stanou pokusné subjekty experimentu daleko většího, než prováděli nacisté v omezených prostorách koncentračních a vyhlazovacích táborů.

Zrekapitulujeme si současnou situaci, v jakém v kontextu je propaganda okolo očkování prováděna:

– VIR SE SMRTNOSTÍ 0,23% ( DLE WHO ) OHROŽUJE JEN JASNĚ VYMEZENÉ RIZIKOVÉ SKUPINY

– MÍSTO OCHRANY RIZIKOVÝCH SKUPIN SE PRONÁSLEDUJÍ ZDRAVÍ OBČANÉ ( TESTOVÁNÍ, TRASOVÁNÍ, UZÁVĚRY, LIKVIDACE ŽIVNOSTÍ I PRACOVNÍCH MÍST, VAKCINACE MÍSTO IMUNITY )

– ZNEUŽÍVÁ SE NOUZOVÝ STAV, KTERÝ MÁ SLOUŽIT JEN PRO SITUACE VÁŽNÉHO OHROŽENÍ, NIKOLI PRO SEZÓNNÍ VĚCI: DNES JSOU TO CHŘIPKY V CHŘIPKOVÉ SEZÓNĚ, ZÍTRA TO BUDE MRÁZ V ZIMĚ…

– LÉK, KTERÝ LZE POUŽÍT I PROTI COVIDU, EXISTUJE 50 LET A JMENUJE SE ISOPRINOSINE: JE TO AŽ 100% PREVENCE VZNIKU ONEMOCNĚNÍ A 70% ÚSPĚŠNÁ LÉČBA STŘEDNÍHO A TĚŽKÉHO PRŮBĚHU JIŽ NEMOCNÝCH. DÁLE JSOU K DISPOZICI ANTIVIROTIKA

– MÍSTO VYZKOUŠENÝCH LÉČEB PRO CÍLOVÉ SKUPINY SE PROPAGUJE VŠEOBECNÁ APLIKACE EXPERIMENTÁLNÍ VAKCÍNY, KTERÁ BUDE MÍT HOTOVÉ KLINICKÉ STUDIE AŽ V PROSINCI 2023

– FAKT, ŽE VAKCÍNA MŮŽE ZAMEZIT VZNIKU ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NEZNAMENÁ, ŽE ZAMEZÍ VIRU SARS-COV-2 VE VSTUPU DO ORGANISMU A JEHO PŘESUNU NA DALŠÍ SUBJEKT. JE TEDY ZHOLA NESMYSLNÉ HOVOŘIT O „ODPOVĚDNOSTI ZA OSTATNÍ“ ANEBO DOKONCE NA ZÁKLADĚ (NE)PODSTOUPENÍ VAKCINACE NĚKOMU DÁVAT BONUSY NEBO PROTIÚSTAVNĚ ODEBÍRAT ZÁKLADNÍ PRÁVA

– OMEZOVÁNÍ CESTOVÁNÍ A POHYBU ( ČI JEJICH PODMIŇOVÁNÍ VAKCINACÍ ) BY MĚLO SMYSL V SITUACI, KDY BY SE NĚJAKÁ VYSOCE SMRTNÁ NEMOC ŠÍŘILA LOKÁLNĚ ( NAPŘ. AFRICKÁ ŽLUTÁ ZIMNICE ) Z DŮVODU, ABY SE NEDOSTALA DO DALŠÍCH REGIONŮ A ZEMÍ. V SITUACI, KDY SE JEDNÁ „JEN“ O NOVÝ CHŘIPKOVÝ VIRUS, KTERÝ JE JIŽ PO CELÉM SVĚTĚ, ŽÁDNÉ OMEZOVÁNÍ CESTOVÁNÍ A POHYBU NEMÁ SMYSL

Z výše uvedeného je zřejmé, že se politici, kteří se experimentu, jeho propagace a vymáhání jakkoli zúčastní, tedy osoby veřejné moci jednající jménem státu, dopouští podle mezinárodního práva zločinu proti lidskosti.

Zločinem podle mezinárodního práva rozumíme chování těch fyzických osob, které v postavení státního orgánu způsobily, že jejich chování je přičteno státu jako porušení jus cogens a toto porušení pak je kvalifikováno jako mezinárodní zločin státu samotného. Jedná se o odpovědnost jak státu, tak odpovědnost konkrétních fyzických osob.

vacc safe
vacc safe

Dokumenty Amerického úřadu pro kontrolu nakažlivých nemocí uvádí, že 2,79% lidí, kteří se zúčastnili tohoto pokusu utrpělo ihned ( v řádu max. dní ) vážné zdravotní následky, které vyžadovaly nemocniční péči a dlouhodobou pracovní neschopnost

ZLOČINY PROTI LIDSKOSTI

− Čl. 7 Statutu

− Můžou být spáchány i bez souvislosti s ozbrojeným konfliktem (posun od Norimberku)

− Musí být spáchány „jako součást rozsáhlého nebo systematického útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu

− Skutkové podstaty:

· vražda

· vyhlazování

· zotročování

· deportace nebo násilný přesun obyvatelstva

· zbavení svobody při porušení základních pravidel MP

· mučení

· znásilnění, sexuální otroctví, nucená prostituce, nucené těhotenství, sterilizace

· persekuce určité skupiny z politických, rasových, národnostních, etnických, kulturních, náboženských a jiných důvodů, které MP nedovoluje

· nedobrovolné mizení osob

· apartheid

· jiné podobné nelidské činy, způsobující úmyslně velké utrpení

Skutkové podstaty:

· úmyslné zabití

· mučení nebo nelidské zacházení, včetně biologických pokusů

· úmyslné způsobení velkého utrpení nebo vážné tělesné újmy či poruchy zdraví

· rozsáhlé ničení a přivlastňování si majetku, které není ospravedlněno válenou potřebou

· nucení válečných zajatců nebo jiných osob, požívajících ochrany, ke službě ve vojsku

· svévolné zbavení válečného zajatce nebo jiné osoby, požívajících ochrany, práva na spravedlivé a řádné

Jak sami vidíte, tak to, co připravují naši politici pod vlivem globalistů a farmaceutických kartelů, splňuje hned šest skutkových podstat zločinu proti lidskosti. Něčeho se již dopustili a to hlavní je teprve před námi.

Pokud myslí vážně některé své úvahy a budou na nich trvat i v situaci, kdy budou již přímé škody na zdraví a životech jako následek této vakcinace (zatím vyplouvají na povrch v USA, kde 3150 lidí z 112 807 očkovaných skončilo v dlouhodobé pracovní neschopnosti a v nemocnicích), tak mohou politici svůj zločin proti lidskosti rozšířit o úmyslné zabití, případně o genocidu, pokud se škody na zdraví budou jevit jako ohrožující celou společnost.

Takže politici, máte poslední varování. Pak vykročíte na cestu, ze které pro vás už nebude návratu a nakonec budete mezinárodními elitami předhozeni davu, obětováni.

Autor: Daniel Novák

sdíletj na