Listina základních práv a svobod a Kartous, aneb Cenzoři v akci!

Když jsem dopsal včerejší reakci na  naprosto neuvěřitelný  rozhovor, který  realizoval Český rozhlas  Plus s  tzv. mluvčím  tzv.elfů – Kartousem:
https://vlkovobloguje.wordpress.com/2019/01/03/lovci-trollu-a-copy-v-materske-skolce/
a provedl jeho závěrečnou redakci, nezbylo než konstatovat, že  je  sice  obsažný a nejspíš i výživný, ale  že, bohužel a k mé velké lítosti neobsahuje to nejdůležitější!

Totiž konstatování a doložení, že  se onen neohrožený  zastánce  liberální a vůbec  demokracie  Kartous,  dostal do brutálního střetu s  platnými zákony  republiky. Dokonce s  těmi úplně  nejhlavnějšími a nejzásadnějšími.  Konkrétně  s Listinou základních lidských práv a  svobod.
Což  hodlám dnes detailně  doložit.
Respektive  – mohu konstatovat, že  celé ono tzv. elfovské hnutí je založeno  na bázi porušování tohoto  základního zákona  České republiky.
Toto, beze  zbytku doložím.

Kdybych nebyl naprostým právním laikem a nebál se té, pro  mne sisyfovské práce – totiž prohrabávání  paragrafů  Trestního  zákoníku, zašel bych ještě  dále – článek by byl vyšperkován konkrétními odkazy  na příslušné paragrafy, jež jsou Kartousovou /a spol./  činností  dotčeny.
Nicméně  pokud by  orgány, činné v trestním  řízení  hledaly  podnět, aby  se o tzv. elfy  začaly  zajímat, myslím, že  dnešní text je  i tak dostatečným vodítkem!

Poprvé se  čeští tzv. elfové připomněli veřejnosti, když o nich publikovalo Aktualne.cz článek s  názvem

Čeští „elfové“ potírají dezinformace a propagandu. Jsou mezi nimi lékaři i vojáci

který Kosa komentovala  v  článku, na nějž  jsem odkazoval  už včera (viz. výše)

Přesto si z dovolím znovu z Aktuálně.cz převzít pár  autentických citací, protože  jsou pro dnešní  leitmotiv  důležité. Představitel tzv. elfů , označený  jako „otec zakladatel“ osobně říká:

Monitorujeme činnost nepřátel na internetu a získáváme informace o konkrétních osobách napadajících hodnoty, na nichž stojí Česká republika. Nepřátelské sítě nejen sledujeme, ale i aktivně podrýváme“

Cílem je zmapovat, kdo stojí za záměrným šířením dezinformací a proruské propagandy. Potom mají elfové několik možností – informace o diskutujících buď zveřejní, nebo budou proti trollovi bojovat humorem a zesměšní jej ve vlastní komunitě. 
Případně informaci předají dál, například zpravodajským službám.

A přidám znovu, co Kartous mimo jiné řekl v onom interview pro Český rozhlas Plus:

„Nikdo nemá zaručené právo mást ostatní a vést je zcela cíleně k tomu, aby se rozhodovali na základě dezinformace a lži,“  s tím, že celý koncept svobody slova vznikl dávno před zrodem internetu, takže v moderní době je tomu třeba se přizpůsobit.

Kartous má zkrátka za to, že nesmíme připustit zneužívání svobody slova!!!! A že on je  tím, kdo určuje, co je pravda a co lež!

Tolik anonymní elfí otec  zakladatel a mluvka  Kartous.
A  nyní se podívejme na  vybrané články  ze Základní listiny  práv a  svobod, což  je  integrální součást  Ústavy  tohoto státu:

Čl. 1

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Čl. 2

(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.

(2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.

(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Čl. 5

Každý je způsobilý mít práva.

Čl. 10

(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.

(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.

Čl. 13

Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením.

Čl. 17

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

Vybral jsem jen ty ustanovení Listiny  základních práv a  svobod, které  jsou  flagrantně  v kolizi s tím, co deklarují  tzv. elfové, respektive Kartous osobně.

Vezměme  to bod po bodu!

Čl.1  říká, že  Lidská práva jsou nezadatelná a  nezcizitelná:
Kartous  tvrdí, že  je potřeba je omezit! Protože  prý neodpovídají současné době!

Článek 2 konstatuje, že  stát je vázán na  demokratické ideály a naopak nesmí být  vázán na konkrétní ideologii. Kartous  a jeho partička  deklarují,  že  stát  je  jednoznačně  přivařen na  tzv. liberální demokracii
a  na nic jiného!

Článek 5. jasně  a bez jakýchkoliv  debat  sděluje,  že  každý je  způsobilý  mít  svá práva.
Starý, mladý  zrzavý, nadprůměrně i podprůměrně  inteligentní, tlustý, hubený, malý, velký, atd.
Takže Kartous i vlk. Jenže  Kartous  a ten spolek za ním ,je přiznávají jen stejně smýšlejícím nebo těm, kteří neprezentují žádné názory.

Článek 10 říká, že  každý má právo na ochranu  dobré pověsti, cti a osobní důstojnosti.
Dále také to, že soukromí a rodinný  život  je nedotknutelný a  zrovna  tak osobní údaje!
A  co Kartous  a tzv. elfové? 
Že budou špehovat, shromažďovat  osobní údaje,  zesměšňovat a  skandalizovat ve veřejném prostoru!!!!
Eventuálně  nezákonně  získaná data postupovat  dalším osobám a organizacím!

Článek 13 jasně stanovuje, že  nesmí být porušováno listovní tajemství, ať už  v jakékoli formě.
A co na  to Kartous a elfové?
Přesně tohle  zřejmě  dělají! Viz řetězové emaily a jejich sledování!

Článek 17 říká, že  svoboda projevu je zaručena a každý má právo na svůj názor a na jeho šíření všemi technicky  dostupnými prostředky a to i za hranice  státu.
A Kartous  chce  toto  zásadně negovat a omezovat. Podle něj a podobných smí být  šířeny jen  názory, s kterými on souhlasí!!!!….. Čili potlačuje  svobodu projevu.
Propaguje a prosazuje  cenzuru, ačkoli Listina  říká jednoznačně, že  cenzura  je  nepřípustná!

Vůbec nepochybuji, že  by se nyní odvolal na  odstavec  (4) čl. 17, který konstatuje že: 
Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnost

Ano svobodu projevu  lze omezit .
Ale  zákonem Kartousi, zákonem!  Nikoli jinak!
A pokud takový zákon  neexistuje, což je  naštěstí pořád naše  situace, není o  čem se  bavit! 
Každý totalitář  a každá totalita  hledala  nějaký důvod,  jak zatočit  se svobodou projevu a svobodou přístupu k informacím. Kartous  hlásá a  chce to samé. A  ani se u toho trochu nezastydí!

Nepřekvapuje mne  to. Takovíhle lidé  to mají v genech.
Aniž  by jim doklaplo, že  jakmile tohoto džina  jednou pustí z láhve, už nikdy  jej nevrátí zpět.
A  že nic  není dáno na  věky.
Pokud se dnes  cítí být  na koni, zítra, za  rok, za  deset, za  dvacet let, prostě někdy  to bude určitě úplně  jinak. Stačí si připomenout  oposmlouvu, kde Klaus a Zeman předělali  volební  zákon a zvýhodnili vítěze  voleb.
Tehdy si mysleli, že jejich partaje a především oni,  z toho budou  profitovat na věky.

ODS  i soc dem jsou dnes marginální  partaje, profit z nadměrného množství poslanců má oligarcha  Babiš!   Volat po zavedení cenzury, omezení práva na  vlastní  názor a jeho šíření, v době, kdy je u moci právě  Babiš /a další podobní  do politiky  vstupují také/, mi přijde totálně  dementní!!!

Myslím, že  více není potřeba  rozebírat a  dokazovat! 
Výroky  Kartouse  a toho elfího fotra zakladatele zcela jasně  jsou v kontrapozici s Listinou základních práv a  svobod. Nechápu, že  orgány  činné  v trestním řízení nehnuly  brvou. 
Jak je možné  porušovat, respektive  vyzývat a to beztrestně k porušování  Ústavy?

Ještě  daleko horší mi přijde,  že  Kartous a spol. mají naprosto neomezený,  ba preferovaný přístup do sdělovacích prostředků. Včetně  těch veřejnoprávních – ČT a ČRo!
Jak je něco takového možné,  že  člověk a skupina, která vyzývá k omezení občanských svobod  má takovýhle prostor  k prezentaci  svých názorů a cílů a nikomu, včetně  vedení sdělovacích prostředků a  všelijakých televizních a rozhlasových a kdo ví jakých rad, to nevadí???!!!

Nechápu to a pokládám to za  naprosto skandální! 
Naproti tomu ti, kteří nemají  mediálně konformní názor, příležitost  k prezentaci svého vidění světa  nedostanou. Nebo jen minimálně!
A to včetně  bytostných  a  nezpochybnitelných demokratů.
Abych demonstroval na konkrétním příkladu – takový Jan Petránek, který už  bohužel není mezi námi, skvělý člověk  i  novinář, s encyklopedickými  znalostmi a excelentní rusista měl zcela evidentně  dlouhodobě  neoficiální stopku u veřejnoprávních.
Soukromé nezajímal nikdy. Na rozdíl od Kartouse  nebo hlupáka  Jakuba Jandy.

Vadí a popouzí mne to. V žádném případě nejsem příznivcem naprosto obskurních mediálních úkazů typu Aeronet hradní mluvčáček, Hájek a  podobných. Nicméně  zdravá společnost  se  dokáže  vyrovnat  i s jejich  informačními průjmovitostmi. Pokud ovšem zdravá  zůstane. Což  znamená  poslat Kartouse  a podobné  rychle  do patřičných mezí.

Myslím, že je nejvyšší  čas, aby si jejich aktivit  všimly  jak ony  už  vzpomenuté orgány  činné v  trestním  řízení, tak vedení  mainstreamových sdělovacích prostředků. Zejména  těch veřejnoprávních.
S takovým A. B. Bartošem  se  ti i ti, vypořádat uměli.
Kartous je pro mne  Bartošův  komplementární doplněk. Protože  oba  chtějí ve  svém důsledku totéž – omezit, cenzurovat, vylučovat, nepřipustit, skandalizovat
!https://vlkovobloguje.wordpress.com/2019/01/04/listina-zakladnich-prav-a-svobod-a-kartous/

Pokračování v dalším článku:
https://vlkovobloguje.wordpress.com/2019/01/05/cenzori-v-akci/

sdílet na

16 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Editor
6. 1. 2019 14:38
Odpovědět  Janinna

jsem myslel, že máš být na horách v Itálii

Editor
6. 1. 2019 15:37
Odpovědět  Janinna

Aha …

Administrátor
6. 1. 2019 23:41
Odpovědět  Janinna

Ahojky, ne, nejseš….;)

Administrátor
6. 1. 2019 23:56
Odpovědět  Janinna

Ahoj Večernice,…jdu sem najisto;)
Byla puštěná tv a běžel film „Občanský průkaz“ a já jsem si nemohl odpustit, abych si ho nevychutnal. Má v sobě dost pasáží, které, jakoby se mě dotýkají, zrcadlí, jak jsme si byli v těch letech podobní ať vzhledem, názory, hudbou, rebelií, vším, co nás doba obklopovala. Dobré na filmu je i to, že ta mládež byla vytvořena neherci a dávala tak punc větší věrohodnosti…. dávám za jedna.

Administrátor
7. 1. 2019 00:08
Odpovědět  Janinna

Ty jsi vlastně s povolením trampíka ztrávila neděli v pyžamu a knížkou. Také dobré. Tady u nás také počasí, že i kocour se rozmějšlel, jestli potřebu předržet…No, ale teď večer víc než toaleta, ho žene volání té jejich divočiny. Tak jsem Krakena vypustil. Ráno se vratí, nafoukne tím, co spořádá a přečká den s vidinou večerních bojů a lásek.

Administrátor
7. 1. 2019 00:25
Odpovědět  Janinna

Někdy, když to má domluvený v noci, tak do něčeho neúprosně, avšak tak, aby nepoškodil, zatne drápy a to nás každého nadzvedne, že ho jdem vykopnout. Vydrží tam i dva dny i když je 15. No, co můžou dělat. Pokud se neperou a tak na sebe čumějí beze slova a čumějí si do očí, jako my s prvními láskami. No, a až jim zakručí v žaludku, To pak přiběhne a žere v letu, aby zase vypadl, že mu to až od huby padá a běží ven…Kolikrát si říkám, že oni mají v sobě hodiny a plánovací kalendář.

Administrátor
7. 1. 2019 00:37
Odpovědět  Janinna

Něco v sobě maj. Chodí nás vyprovodit a dost daleko, když mu řeknem, jdi už domu. Když se vracíme, tak musíme jít stejnou cestou a zavoláme a nebo se zjeví sám z úkrytu, kde čeká, až ho vyzvedneme. Ví, že ho vyzvednem. Jak pes. I u silnice se tak chová. To jsem s ním vždy počkal a pak povídám,…a běžíme,..Tak snad je neučenej, že ho nic nepřeválcuje. Ty, co choděj se psama, ti se na nás koukaj jak na blázna,…Taková divná dvojka;) A to i blbě koukají i ti jejich psi,..ale ti spíš závidí, že ten malej šmejd není uvázanej a je svobodnej a má je ná háku;)

Administrátor
7. 1. 2019 00:55
Odpovědět  Janinna

Ahoj,…