historie

Mágové proti Hitlerovi

Druhá světová válka stála životy 60 milionů lidí. Odehrávala se na souši, ve vzduchu, na moři, dokonce i pod mořem. Málokdo ale ví, že boje mezi sebou vedli také mágové. A i tato jejich válka byla nelítostná a krutá. Zuřila po celé Evropě. A také v Čechách.

Je jaro 2010 a já se nacházím uprostřed brdských lesů. Nepřivedla mě sem ani touha po klidu, ani záliba v turistice, přivedla mě sem vzpomínka. Protože právě někde v těchto místech se před 72 lety – přesněji v roce 1938 – sešlo v naprostém utajení několik mužů. Co bylo jejich cílem? Ať to dnes zní jakkoliv podivně – zaútočit na Adolfa Hitlera! Zaútočit na něho na dálku! Zaútočit na něho pomocí magie!

GÉNIUS Z KNIHOVNY

Podivnou skupinu vedl doktor Jan Kefer. O tomto doktoru filozofie víme, že se narodil v roce 1906 v Novém Bydžově. Později studoval v Praze, na tehdy velmi prestižním arcibiskupském gymnáziu. Jeho třídním učitelem byl, jak se můžeme dočíst v knize profesora Milana Nakonečného Novodobý český hermetismus, jistý Jaroslav Ovečka, teolog, spisovatel, autor knihy o mystice.

Možná právě tady lze vystopovat jeden z motivů pozdějšího zájmu Jana Kefera o mystiku, magii a další podobné disciplíny.

V červnu 1924 Jan Kefer na gymnáziu odmaturoval a nějakou dobu strávil v noviciátu strahovského kláštera; chtěl se stát příslušníkem premonstrátského řádu. Pak ale z noviciátu vystoupil a zapsal se na filozofickou fakultu Karlovy univerzity. Studoval hudební estetiku a filozofii.

Mluvil mnoha světovými jazyky, včetně latiny, řečtiny a arabštiny, ovládal rovněž staročeštinu.

Byl také vědec, uznávaný klavírista a hudební skladatel – prostě člověk, který zasáhl do nejrůznějších oborů lidské činnosti. Včetně magie… Pokud však chceme blíže pochopit mnohovrstevnatou osobnost doktora Jana Kefera, musíme ze všeho nejdříve zajít do pražského Národního muzea. Ve zdejším archivu je možné najít řadu dokumentů, týkajících se právě doktora Kefera. Prozrazují například, že doktor Jan Kefer byl mimo jiné dlouholetým předsedou společnosti Universalia.

Okolo tohoto sdružení českých hermetiků, které vzniklo v roce 1927, se dodnes vznášejí legendy a tajemství. Představitelé této společnosti se scházeli například v dnešní populární pražské kavárně Louvre a pokoušeli se proniknout do oblastí, které jsou běžnému smrtelníkovi zapovězeny. Tajné vědy, okultismus, astrologie, magie, cesty do jiných duchovních světů.

ROKY VE TMĚ

O nevysvětlitelných schopnostech Jana Kefera kolují dodnes nejrozmanitější legendy.
Tady je jedna z nich:
Jednou prý kdosi zaklepal na jeho dveře a doktor Kefer prý poznal, kdo za těmi dveřmi stojí. Dokonce prý věděl i to, co má ten člověk na sobě. Je něco takového vůbec možné?

Pavel Turnovský, jeden z nejznámějších českých astrologů, k tomu říká:
„Může to být pravda a nemusí. Ale předpokládejme, že člověk, který se věnuje magii, musí projít nějakým osobním výcvikem. Takže je tam určité jasnozření, jasnoslyšení. Mimochodem, Jan Kefer byl v dětství slepý,
a to také mohlo podporovat rozvoj jiných způsobů vnímání.“

Ano, Jan Kefer se podle vyprávěných legend opravdu narodil nevidomý. Přestože o jeho dětství moc nevíme,
je známo, že slepý byl až do tří let svého věku. Pak se mu jeho vrozená vada zraku zázračně upravila.
Dětským rokům ve tmě přičítají někteří historici a badatelé právě to, že Jan Kefer byl obdařený mimo jiné mimořádnou vnímavostí, citlivostí a intuitivností…

Jenomže později měly přijít další roky ve tmě. A dokonce i pro většinu Čechů. Dne 15. března 1939 obsazují němečtí nacisté Čechy a Moravu. Pro doktora Kefera začíná kritické období jeho života. Už od prvních dnů protektorátu se dostává do zorného úhlu pozornosti gestapa a hlavně nacistické tajné služby SD (Sicherheitsdienst).

Čím vlastně nacistům tolik vadil? Na to jsem se zeptal autora již zmíněné pozoruhodné knihy Novodobý český hermetismus, profesora Milana Nakonečného.
„Němci šli po okultistech vůbec. Měli totiž v povědomí jejich možnosti a schopnosti a obávali se, že právě tito lidé by mohli působit nepřátelsky proti říši. Proč byl zatčen, na to je několik hypotéz. Měl pověst opravdu významného okultisty. A také se vědělo, že podnikl magickou operaci proti Hitlerovi.“

ÚTOK NA ĎÁBLŮV ASTRÁL

A opět jsme u utajené magické operace v brdských lesích v roce 1938. Co jí předcházelo? Krátce před touto událostí, tedy v době bezprostředního ohrožení republiky, byl dr. Jan Kefer na svou žádost přijat – společně se svým blízkým spolupracovníkem z Universalie Františkem Kabelákem – prezidentem Československé republiky doktorem Edvardem Benešem.

Podle profesora Milana Nakonečného zprostředkovali toto setkání pražští svobodní zednáři. Kefer a Kabelák nabídli Benešovi pomoc. Pomocí magie. Ať si dnes o tom myslí kdo chce co chce, prezident je nevyhodil.

Dnes už se ví, že prezident Beneš hovořil s oběma představiteli společnosti Universalia něco přes třicet minut. Nakonec jim poděkoval, ale jejích nabídku odmítl s tím, že už má svůj plán. A tak se skupina lidí okolo doktora Kefera rozhodla jednat na vlastní pěst.

Celkem mělo dojít ke třem magickým evokacím, tedy k útokům na ďábelského Adolfa Hitlera.
Jak vlastně takové útoky vypadaly?

Příznivci magie věří, že každý člověk má ještě svého dvojníka. Dvojníka takzvaně astrálního. Nehmotného. Neviditelného. Tedy jakési astrální tělo, které je nositelem vitality každého člověka. Když se tedy zaútočí na tento astrál, tak to de facto postihne to jeho fyzické tělo.

Je to v podstatě takzvaně černá magie – pomocí rituálů, využívajících magická znamení, kuřidla a zaříkávání, vysílá mág zlé síly nebo neviditelné astrální bytosti – démony, aby astrálnímu tělu oběti uškodili.
Škoda se pak přenáší i na tělo hmotné. Ovšem jak známo, oficiální věda a racionálně založení lidé něco takového odmítají. Jak ale připomíná astrolog Pavel Turnovský, magické útoky, kterým se někdy říká kletby, jsou známy po celém světě.

V každém případě se dnes už ví, že doktor Kefer podnikl se svými přáteli tři magické útoky na Adolfa Hitlera. První, jak už víme, v brdských lesích, druhý v soukromé vile v Mirošovicích u Prahy.
O tom třetím ještě bude řeč.

VÁLKA ASTROLOGŮ

Jak už bylo řečeno, oficiální věda nějaké magické operace odmítá. A různé případy, ke kterým skutečně došlo, se vysvětlují tak, že kletby, magické útoky a různá kouzla působí pouze proto, že na ně lidé věří. Nejsou to prý žádné nadpřirozené síly, ale podvědomý strach, který rozvrátí celou psychiku člověka, přivodí mu nemoc, někdy dokonce i smrt. Pravdou je, že lidské podvědomí má velký vliv na další osud člověka a skryté obavy se neustálým působením na psychiku často vyplní.

Zastánci magie ale naopak tvrdí, že jde o mnohostranný vědní obor, který se dá naučit, ale je potřebné mít vrozené nebo získané duševní schopnosti, jako mají třeba léčitelé či senzibilové.

Je známo, že němečtí nacisté využívali služeb mnoha astrologů. Hvězdou mezi nimi byl jistý Švýcar jménem Karl Ernst Krafft. Ten nacistickým pohlavárům sestavoval různé horoskopy a dokonce určoval příznivou dobu pro různé vojenské operace. A dělal rovněž různé věštby, včetně toho, že se snažil vykládat Nostradamova proroctví – samozřejmě ve prospěch nacistické třetí říše.

V roce 1939 vydal Karl Ernst Krafft příručku, ve které mimo jiné uváděl, že na základě rozsáhlých statistických výzkumů vysondoval existenci kosmických vlivů na lidské bytosti. Astrologům Krafftova typu podléhali leckteří nacističtí pohlaváři, Rudolfem Hessem počínaje a Heinrichem Himmlerem konče. Astrology však dovedl svého času umně využít i ďáblův náměstek, nacistický ministr propagandy Josef Goebbels.

V knize Astrologická válka, kterou napsal Ellic Howe, se mimo jiné píše:
„Nesmíme zapomínat na to, že vynalézavý ministr propagandy Joseph Goebbels si brzy uvědomil cenu astrologické propagandy a na svém ministerstvu zřídil speciální oddělení s názvem AMO, tedy Astrologie, metapsychologie a okultismus. Nacističtí astrologové rozesílali články do novin po celém světě, aby připravili veřejné mínění na události, na které chce Hitler soustředit pozornost veřejnosti.“

Dlužno dodat, že prominentního astrologa měla v té době například také Velká Británie. Byl jím Louis de Wohl. Stal se dvorním astrologem různých britských zpravodajských oddělení, včetně Oddělení zvláštních operací (SOE). Ten podle knihy Astrologická válka pracoval mimo jiné na tvorbě nejrůznějších dezinformací. Připravoval například astrologické „mapy“ vysokých nacistických pohlavárů a pak vykládal vybraným skupinám novinářů o „astrologicky špatných aspektech“, které měly vyhlédnuté oběti v blízké budoucnosti postihnout.
S nadějí, že dotyčné oběti získají pověst, že se jim smůla lepí na paty…

KEFEROVO ZATČENÍ

V roce 1941, přesně 13. dubna v pět hodin ráno, uskutečnil doktor Jan Kefer se svými přáteli třetí magickou operaci, jejímž cílem měl být právě Adolf Hitler. O necelé dva měsíce později přicházejí do jeho bytu v pražské Švandově ulici příslušníci pražského gestapa. Doktor Kefer (v té době byl už ženatý a měl pětiletého syna) je zatčen. Nacisté měli při zatýkání mimořádný zájem o jeho archiv a ještě více o jeho okultní a hermetickou knihovnu.

V knize Novodobý český hermetismus Milan Nakonečný napsal:
„Mezi gestapáky je i muž, který si pozorně prohlíží Keferovu pracovnu, která byla současně sekretariátem Universalie, osobně zabavuje a odnáší některé spisy a zle se obořuje na gestapáka, který se předtím těchto spisů nešetrně dotknul. Keferova pracovna je zapečetěna a Kefera odvážejí.“

Zatčení Jana Kefera zřejmě bezprostředně souviselo s velkou razií nacistů proti okultistům. Příčinou se stala dodnes záhadná událost z 10. května, kdy druhý muž v nacistické straně a známý příznivec okultních věd Rudolf Hess uletěl do Velké Británie. Byl to skandál. Hitler hledal záminku, jak ze svého kdysi tak blízkého kamaráda udělat blázna. A tak se vydalo prohlášení v tom smyslu, že Rudolf Hess byl nejenom vyšinutý, ale především podléhal zhoubnému vlivu astrologů, jasnovidců a okultistů. Začala velká razie. V říši byly zakázány veškeré produkce, které obsahovaly esoteriku či magické prvky. Mimochodem, za mřížemi, kde měl nakonec zemřít, se rovněž ocitl vzpomínaný nacistický dvorní astrolog Karl Ernst Krafft…

SMRT PŘIŠLA V PROSINCI

Jana Kefera odvlekli nacisté do jednoho z nejhorších nacistických koncentračních táborů, do Flossenbürgu. Kefer byl nucen pracovat v pověstném kamenolomu a vláčet po strmém schodišti těžké balvany. Hodně zeslábl a prudce se mu zhoršila jeho cukrovka. Jednoho dne se snažil vzít lehčí balvan. Zpozoroval ho však horlivý esesák, surově a dlouho pak Kefera bil. S pomocí spoluvězňů se ještě dovlekl do tábora.
Věděl už ale, že zemře. Ještě se však stihl pomodlit za svého vraha.

Smrt přišla 3. prosince 1941. I kolem ní však kolují legendy. Mezi některými okultisty se dokonce mluví o tom, že Jan Kefer doplatil právě na magické operace proti Hitlerovi, které se prý nepovedly a při té třetí, poslední, měl Kefera zasáhnout blíže nespecifikovaný zpětný magický náraz.

Okultní legenda také praví, že se právě při té třetí magické operaci měla zjevit jakási blíže nespecifikovaná inteligence, která měla údajně Keferovi říci:
„Tvůj slib, že český národ přežije, splním, ale ty za to zaplatíš svým životem.“

Putování osudem doktora Jana Kefera končím opět v pražském Národním muzeu.
V Pantheonu, kde v mezipatře visí na stěně skromná pamětní deska. Mezi jmény nacisty umučených a popravených pracovníků této instituce, je i Keferovo jméno. Když zahynul, bylo mu pouhých pětatřicet let.
Co všechno mohl v životě ještě napsat, co všechno mohl ještě dokázat…

Ať už si o metodách jeho boje proti nacismu myslíme cokoliv, zasluhuje naši úctu. Stejně jako jeho další přátelé ze společnosti Universalia, kteří se od počátku postavili s tím, co uměli a čemu rozuměli se vším odhodláním proti Hitlerovi.

A mnozí za to zaplatili svými životy. Stejně jako doktor Jan Kefer – muž, který tolik miloval tajemství.

Stanislav Motl
http://www.czech-press.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=6502:magove-proti-hitlerovi-sp-1350374468&catid=1714&Itemid=148

sdílet na