bloghistorie

Zánik

David Martínek: Prolog. Řím. | Part I.

Římská říše se začíná rozpadat.

Je to nepostřehnutelný okamžik.

Čas, kdy se konstrukt, mýtus i víra, na jehož základě byla říše vystavěna a udržována, změní v amfiteátru světa v pouhé obskurní divadlo.

Hodnoty, na kterých stála římská civilizace po staletí, se rozpustily v prachu Kolosea.

V amfiteátru, v němž davům pomáhá zapomenout na bídu civilizace, dluhy, obtíže, obavy a hlad krvavý zápas gladiátorů. Mužů, uloupených, od rodin, vesnic, příbuzných. Podobně, jako dnes, násilím odváděných na ulicích, v supermarketu, v čekárně u lékaře. Ve jménu války.

Žijeme v podobném monstrózním Koloseu světa jako naši předkové. V atrakci s nepřetržitým provozem. V matrixu digitální arény, v níž se plebejci i particiové mohou dosytosti realizovat v křiku.

Nenávist, zlost i vztek. Smích, výsměch, plané naděje a občasné, instantní chvilky dojetí.

Dav vzrušeně debatuje nad výkony zápasníků v cirku. Roztleskávačů davu. Prostitutů a zrůd. Poklesky mocných. Každý může fandit v ochozech. Tehdy, před staletími, i teď.

Je potřeba písek Kolosea neustále zaplňovat vzrušením. Masa musí zůstat u vytržení. Jedna atrakce proto rychle střídá druhou. Je nutné udržovat davy v napětí a strachu. Za cenu armády otroků, kteří se pro potěšení davu a za obrovských nákladů navzájem zabíjejí.

Řím za Dominitiána trpěl. Senát ovládli zdegenerovaní a poslušní. Už nikoliv budovatelé, vojevůdci, stavitelé. Někdejších 300 senátorů řídících rozsáhlý svět od Judee po Hispánii. Od britských ostrovů po města v písku, v horkém slunci pouště Sahelu, za nimiž následují jen karavany. Aristokracii nahradila bohatá, ale přízemní nobilita. V Senátu se hašteří bezcenní hlupáci, které si Řím, ukojený bohatstvím a nadbytkem zvolil dobrovolně. Císař Dominitián je na konci své éry pouze k smíchu. Vládce se stal lhářem, manipulátorem a nakonec tyranem, dštícím nenávist. Řím je prolezlý udavači.

Každý může lhát dle libosti. Vítězí nejprotřelejší intrikáni, kterým jejich úřady v tichosti sponzorují zločinci a ultrabohatí. A Senát? Je přehlídkou demiurgů, pro které je sebeprezentace smyslem života. Nezajímá je Řím. Jen vlastní moc, prebendy a pocty. Kteří se více než o budování státu starají o pikantní pomluvy, kterými častují v Senátu jeden druhého.

Římané vědí, že Koloseum, tato monstrózní stavba, div světa, je ve skutečnosti ztělesněním říše. Krev, meč, aréna, hédonismus. Provází je neustálý strach o život. Když se znelíbíš, dlužíš, máš nepřátele, špatnou víru, můžeš skončit v písku mezi otroky. Dav ječí a dupe v ochozech. Ale tuší, že ta nákladná a monstrózní show bude mít strašný konec.

𝗕𝗹𝗶́𝘇̌𝗶́ 𝘀𝗲 𝘃𝗮́𝗹𝗸𝗮.

Války mají po staletí týž průběh. Jako za Skythů, říše na východě, oplývající zlatem, mědí, obilím a levnými otroky, která se nepoddala ani Médům, ani Řekům, ani Sarmatům. Která Řím strašila ve snech po staletí. Obrazem nezkrotných jezdců na koních, kteří o světě věděli více, než Římané.

Válka má pro říši hluboký smysl. Nepřítel, 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑧 𝑛𝑒𝑝𝑟̌𝑖́𝑡𝑒𝑙𝑒, je základem všeho. Válka spojuje nepokojný římský lid. Ochotný kdykoliv ke vzpouře. Řím je tak postaven na dobývání, válce a neustálé expanzi.

Z každého dobytého území plynou do Říma obrovské zdroje. Obilí z Egypta, Numibie, Pergamonu, Syrakus. Vzácné dřeviny, fíky, datle, zlato z Judeje. Otroci ze severu Afriky. Hospodářská zvířata, obilí a potraviny z Hispánie a Germánie. Frumentum a cibari.

Celý tehdejší svět krmí Řím. A Řím ochotně polyká.

Obraz barbarského nepřítele je nezbytný. Jsou to vzbouření Batavové v Germánii. Divocí a nezkrotní Briganti, Silurové a Ordovici na ostrovech, se svými temnými božstvy. Silní, nepoddajní, jak napsal Tacitus: 𝑁𝑜𝑛 𝑎𝑡𝑟𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒, 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎 𝑚𝑢𝑡𝑎𝑏𝑎𝑡𝑢𝑟. Ani krutost, ani shovívavost nepomůže.

A teď, pro změnu, Dákové.

Ta špinavá sběř, vedená Decebalusem, barbarem a šílencem, žijícím kdesi na východě říše, zdecimovala posádku u Dunaje. Podle přeživšího zvěda římští legionáři odolávali do posledního muže. Vysmáli se i veliteli Dáků, nabízející jim život v zajetí. Jejich výkřik, jdi do pekla, je nyní na praporech legií.

Císař může konečně vytáhnout do boje. Řím je na nohou a vojáci odcházejí za potlesku.

Kohorty a setniny se valí po římských silnicích. Římská armáda, vycvičená, s vynikajícími veliteli i vojáky, zásobovaná zbraněmi ze všech koutů říše, ve formacích, střídavých útvarech, s rychlými přesuny vojsk, katapulty i ohněm, schopná přemostit i Dunaj či Rýn, míří do Panonie.

Armáda. Jedna za druhou je ale poražena na hlavu.

𝗥̌𝗶́𝗺 𝗼𝗰̌𝗲𝗸𝗮́𝘃𝗮𝗹 𝘀𝗻𝗮𝗱𝗻𝗲́ 𝘃𝗶́𝘁𝗲̌𝘇𝘀𝘁𝘃𝗶́.

Však se také všemožní trubači, herci, řečníci, stratégové předháněli v oslavných řečech.

Řím je přeci na vrcholu. Vrcholu všech vrcholů. Jak by jej mohli ohrozit hloupí, nízcí, nevzdělaní Dákové, žijící s ovcemi.

Přivedeme vzbouřence jako pokaždé. Procesí zajatců, přivlečených do Kolosea, kde budou obřadně roztrháni lvy. Jejich hlavy napíchnuty na kůly. Popraveni. Rozčtvrceni. Decebalus bude postaven před soud. Aby Řím viděl, že platí právo. Naše právo.

𝗥̌𝗶́𝗺 𝗽𝗿𝗼𝗵𝗿𝗮́𝘃𝗮́ 𝗮 𝘃𝗹𝗮́𝗱𝗰𝗲 𝗺𝘂𝘀𝗶́ 𝗹𝗵𝗮́𝘁 𝘃𝗹𝗮𝘀𝘁𝗻𝗶́𝗺 𝗹𝗶𝗱𝗲𝗺

Někde v dálce vojska ale prohrávají jednu bitvu za druhou. Aby nakonec Řím byl nucen přijmout potupný mír. Vládce navíc musí platit i tribut. 𝐽𝑎𝑘 𝑝𝑜𝑛𝑖𝑧̌𝑢𝑗𝑖́𝑐𝑖́. A poslat řemeslníky, stavitele a velitele, které si odbojný Decebalus vyžádal. Aby mohl budovat vlastní stát.

Jak se to mohlo přihodit?

Armáda je prolezlá korupcí. Císař honí vojska pro vlastní slávu, a ne z potřeby. Vojáci bojují bez zájmu a z donucení. Velitelé kšeftují se zbraněmi a proviantem. Vědí, že vítězství je lépe uplatit, ale Dákové odmítají římské úplatky. V Římě je válka předmětem obchodů s vojskem a salónních debat, kde se demiurgové předhánějí v ódách na statečnost armád a císaře.

Nikdo těm žvástům nevěří. Nikoho nezajímá utrpení lidí z vesnic, prchajících před římskou armádou. Jsou to přeci jen špinaví a zaostalí podlidé. Stačí jim vypálit vesnice, uplatit nebo popravit předáky.

Celý tehdejší svět tu hru zná. Velmi dobře.

Všechny národy, žijící „pod ochranou Říma“ byli Římem dříve poraženy. Říše je konglomerát podrobených národů. I Galové a Germáni byli nuceni nakonec podřídit se římskému právu. Moci římských legií. Organizaci a správě římské administrativy. Platí daně a odvádí velké tributy, poplatky a zásobují Řím. Vydržují římské armády. O jejich životech rozhodují vzdálení císařové. Děti podrobených vůdců kmene drží v Římě. A učí je římským pořádkům.

Otřesy v Římě, války, daně, násilí, převraty, boje o moc se promítají do celého tehdejšího civilizovaného světa.

𝗖𝗵𝗹𝗲́𝗯, 𝗵𝗿𝘆 𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗮𝗴𝗮𝗻𝗱𝗮

Císař prohrál a přesto uspořádá oslavy. Do Říma se musí vrátit jako vítěz. Co na tom, že po válce v celé říši panuje hlad a odpor. Řečníci a glorifikátoři musí nyní ukázat své kvality. Najatí herci objímají despotu, zachránce, a s hysterickým pláčem mu děkují za záchranu Říma. Despota předvádí cvičení s mečem a štítem. Do Říma se stahují armády. Půjdou znovu na Dáky. Bude jich stokrát více.

Ulice ale lemují lidé, svírající pěsti. Despota se nechá prohlásit doživotním censorem, neomezeným pánem Senátu. Rozdá peníze armádě, jak jinak, aby si pojistil vlastní krk.

Bouřlivé nálady Římanů je třeba ukonejšit. Davy dostanou další nevšední podívanou. Chléb a hry.

Krev v aréně, fascinující dravé šelmy, nádherné otrokyně, gladiátoři ze všech provincií. Extatický řev davu, kterému jsou každodenně předkládány masakry.

Protože pohled na krev dá zapomenout na vlastní mizernou existenci. Uvolní vášeň, vztek a vzdor. Který by se jinak promítnul do bouří v ulicích Říma. Krev otroků si zároveň podrobuje dav.

Nikdo se nechce stát další obětí. Dav reptá, ale jen potichu. A doufá, že toho parchanta, který všechno způsobil, zabijí spiklenci.

Císař nechá rozdat jídlo, ze zásob a skladišť, čert vem, co bude za čtyři roky. Dav mu provolá slávu a na chvíli se může zdát, že Řím je stále slavný, nezničitelný a mocný.

𝗩𝗮́𝗹𝗸𝗮 𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗿̌𝗶𝗻𝗲𝘀𝗲 𝗷𝗲𝗻 𝘂𝘁𝗿𝗽𝗲𝗻𝗶́ 𝗮 𝘇𝗹𝗼.

Šíří se hlad. Nemoci. Rostou daně, vybírané nemilosrdně ze všech koutů říše. Roste drahota. Ceny obilí, potravin, vína. Zatímco odměna za práci klesá. Po ulicích se potloukají vojáci, zmrzačení, slabí, někdejší hrdinové bitev a žebrají.

Náklady na dvůr a výdaje císaře strmě rostou. Výdaje na armádu, poplatky špiclům, hetérám a pochlebovačům, kteří okázale velebí tyrana. Koloseum, monstrum smrti, postavené z peněz, zlata a vzácných předmětů z vypleněného židovského Chrámu je nyní v provozu každodenně.

Je počátkem zkázy.

Řím se stal pouhým spektáklem. Koloseem. Divadlem pro masy. Kulisou k bytí.

Přestal být státem, vzniklým z potřeby chránit občany. Domovem. Řádem.

Odkaz Dáků, kteří úspěšně, alespoň na čas, dokázali vzdorovat mocnému impériu zažehne ohně napříč celým tehdejším světem. V každém koutu světa si lidé šeptají. Proč živit Řím. K čemu je dobrý. Dokážeme žít bez něj. A bude nám lépe.

Když Domitianus zahyne dýkou spiklenců, jeho obrazy jsou zničeny, sochy rozbity na padrť a památka prokleta.

Řím je ale už na cestě, vedoucí k postupnému zániku.

𝑃𝑟̌𝑖́𝑠̌𝑡𝑒̌, 𝑐̌𝑎́𝑠𝑡 𝐼𝐼., 𝑍𝑣𝑒̌𝑠𝑡 𝑜 𝑗𝑖𝑛𝑒́ 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖

sdílet na

85 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Ladislav 💤
25. 3. 2024 11:25
Ohodnotit příspěvek :
     

Ještě bych se chtěl dožít a vidět tuto západní zdechlinu padnout na držku!
Už aby se to neprodlužovalo!

Slovan
25. 3. 2024 11:34
Odpovědět  Ladislav 💤

Jó máš pravdu, také někdy propadám skepsi, jen ať je to za námi. Já to mám jednoduší, bo mě život uštědřil už dvě kruté rány. Ale upřímně lituji, co k tomu přijdou nespravedlivě. A co je vlastně zase ta spravedlnost, když je slepá. Spousta lidí ji očekáívalo a stejně se jí nedočkali. Věřím že nejsme ve vesmíru sami, chtěl jsem se toho ještě dožít, že uvidím IT. Zase uvidím kulový. Tak příště to snad vyjde. 😥

Pavel z Moravy
25. 3. 2024 16:06
Odpovědět  Slovan

Sami ve vesmíru nejsme určitě. Kosmonauti by nám to objasnili. Ale to víš, museli mlčet jako hrob.

Pravdomluvny
25. 3. 2024 16:11
Odpovědět  Pavel z Moravy

Myslíš ty z uSSa, který na odvrácené straně Měsíce viděli válčit Transformers a Deceotikony…..a okolo nich letech Santa Claus 🤓

Pijack
25. 3. 2024 11:36
Odpovědět  Ladislav 💤

Asi máme smůlu. Takové procesy trvají desítky let. To není jako ve filmu, kde se jedna éra vejde do 1,5 hodiny. Mezi tím budeme spíš prožívat perzekuce, teror, cenzuru a jiné fašistické metody.

25. 3. 2024 18:06
Odpovědět  Pijack

Netrvají. Rusku to trvalo 13 let – od r. 1905 do r. 1918. Což není ani generace. Otci helénismu, abych sáhl hlouběji do historie, Alexandrovi Makedanskému 16 let, než staré zrušil a nové nastolil. Opět necelá generace.
A co zakladatel Koruny, Boleslav I. Veliký?
Během čtrnáctileté války se Sasy založil profesionální armádu – první v naší historii – podmanil si kmenová knížata a zcentralizoval moc, takže se stal prvním suverénem české historie, a po válce zchristianizoval Bohemii (jeho zavčasu zneutralizované dvojče s bídou Pražsko, ale rámus kolem toho dodnes – nepřímo, přes svou dceru Doubravku, přivedl křestanství i do Polska), a založil energetickou magistrálu (dopravní tepna pro kšeft s otroky) sahající od Německa po Kyjevskou Rus, se stálými vojenskými posádkami podél této, takže: Frága (Praha) se stala “obchodem ze všech nejbohatším městem zemí severu” (země severu – severně od Alp), a z českého (už) státu “ta nejlepší a potravinami nejbohatší země.” jak r. 965, tedy patnáct let po válce, napsal židovský kupec, diplomat a špión, Ibráhím Ibn Jákúb.
Kdepak žádný “na generace”. Pravda, Boldovi ta přestavba zabrala cca 20 let, ale to furt ještě jde.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
25. 3. 2024 18:14

Akorát žádnýho Boldu nikde nevidět. Saša Něvský aspon reinkarnoval do Putina, ale u nás nikde nic.

Putinovec
25. 3. 2024 11:55
Odpovědět  Ladislav 💤

Právě to vidíme . Ani dům nepadá okamžitě . Nejprve se části konstrukce začnou přemáhat . Vznikají trhlinky , které se zvětšují . Praskají zrcadla , padá omítka , dveře nejdou otvírat ani zavírat . Ozývá se praskot . A potom se to všechno zhroutí .
V současnosti jsme u praskotu .

Mike
25. 3. 2024 13:30
Odpovědět  Putinovec

Jo, ale to zhroucení jde tak rychle, že nestihneš zdrhnout.

Pravdomluvny
25. 3. 2024 16:12
Odpovědět  Mike

Hlavně 11.9.2001 po řízené detonaci….

Putinovec
25. 3. 2024 16:49
Odpovědět  Mike

To nikdo z Nás . Hroutí se už nefunkční Koncepce zotročování světa . A ty otřesy , ty pocítí všichni .

Pijack
25. 3. 2024 11:29
Ohodnotit příspěvek :
     

Rozdíl mezi svazáky dneška a těmi z padesátých let není jen v rétorice. Je pouze v tom, že ti z padesátých let chtěli budovat, chopili se lopat a krumpáčů a stavěli paneláky a infrastrukturu. Ti dnešní mají plnou hubu smělých plánů, ale pracovat se jim nechce. Chleba a bydlení jim zajistí umělá inteligence 🙂

Jestli mne znalosti z historie neklamou, tak v Římě se před rozpadem společnosti také nechtělo Římanům pracovat. Od toho byli určeni otroci. Vztahy otroků k vládcům byli identické s těmi dnešními.

Pan David Martínek mě dnes opět potěšil nesmlouvavou argumentací. 5 hvězdiček !!

Slovan
25. 3. 2024 11:37
Odpovědět  Pijack

Děkuji za první odstavec, to sedí na ty pííííčussyy.

katango
25. 3. 2024 12:49
Odpovědět  Pijack

Nejen pracovat, nechtěli ani bojovat.

marie
25. 3. 2024 16:24
Odpovědět  Pijack

I já mu fandím. Díky za skvělé přirovnání. Jestlipak si to ale lidi uvědomují?

stan
25. 3. 2024 11:30
Ohodnotit příspěvek :
     

Krásný popis pádu impéria, ke kterému tak obdivně vzhlížejí všichni, kteří se opájejí mocí a věří , že právě jejich říše bude mít nekonečné trvání a bude diktovat celému světu co je pravda a co lež.

Pavel z Moravy
25. 3. 2024 12:03
Odpovědět  stan

Je nesmírně zajímavé, že ale ta většina ten konečný pád ani několik roků, či nějaké desetiletí před tím koncem vůbec necítila. Úplně stejně jako dnes. Takže ten lidský tvor se prakticky co se týká své vlastní intuice vůbec nezměnil. I zde nyní většina žije v domnění, že vše zůstane takto, tedy ve starých kolejích. Ono opravdu ta nevědomost a ztráta pudu sebezáchovy je ten nejvíce znepokojující faktor lidských jedinců. V normální společnosti by to asi byla témata na diplomovou práci. Ale tady v této konzumní společnosti s těmi pokřivenými hodnotami to je již úplně jiné.

All
25. 3. 2024 17:23
Odpovědět  Pavel z Moravy

Pavle z Moravy vidím to podobně ten problém,že lidé nejsou ochotni se změnit a dělají stále dokola pořád stejné chyby.Zejména vždy naletí na sliby těch,co jim vládnou,jako nyní na sliby politiků.Sliby,sliby,sliby. Lidé se nechávají velmi snadno a lehce ovládat falešnými sliby,když zaremcají podhodí se jim tučnější kostička,nebo nějaký pamlsek a pak se jede znovu,podvádění,zotročování a války místo spolupráce a rozvoje.Ti nejhorší parchanti se potom povyšují na samozvané bohy,jak to nedávno udělal i ten proklatec Schwab.Já jim říkám,že onemocní ,,Hvězdnou nemocí”.Vpodstatě to ale jsou zrůdy,ůchylky.A takové nechávají lidé vládnout. Vždy jim naletí a stále dokola.Nehledají smysl života zde na Zemi,odpojují se od přírody a vesmíru,kvůli takovým parchantům,vpodstatě odpadlíkům a zpozdilcům ve vývoji.

krůtí brko
25. 3. 2024 12:10
Ohodnotit příspěvek :
     

Konec se vskutku blíží. Snad to přežiju, protože se na něj docela těším.

Dvě informace ze článku od Pepe Escobara (na Zvědavci):
1) Crocus prý vlastní jakási rusko-ázerbájdžánská skupina, která se velmi přátelí s Donaldem Trumpem
2) Vojáci NATO, konkrétně Němci, Francouzi a Poláci, oficiálně dorazili na Ukrajinu. Ubytovali je v čerkasských školách, jižně od Kyjeva.

Rusům skončil státní smutek, teď začne závěrečné dějství.

Helena
25. 3. 2024 13:18
Odpovědět  krůtí brko

Nad námi už několik týdnů několikrát za den duní těžká pomalá hluboce třaslavě dunící letadla. To nejsou obyčejná dopravní letadla. Se všemi událostmi dohromady to dává obraz, že dolar padl, západ zkrachoval a než se to propíchne na veřejnost, tak se chtějí postarat o kráter místo Evropy. Putin balancuje na ostří nože – ten musí mít nervy jak ocelové špagáty – je to opravdu zdatný šachista.

All
25. 3. 2024 17:39
Odpovědět  Helena

Tady u nás kolem Mošnova to lítá taky a dost často to jsou i letadla co přelétavají a zcela jistě nejsou civilní a letí směr Č.Těšín-Polsko,anebo ty těžší to točí taky na poláky,pravděpodobně Rzeszov. Ty dnešní blumy,co nám vládnou se ani už z ničím netají a lidem vůbec nevadí,že máme ty nejhorší z nejhorších za posledních 100 let.Vakcinace jen potvrdila,kolik je u nás lidí neochotných myslet a vzdělávat se. Dostali autíčka,bazény na zahrady,sekačky na trávy a mobily na čučení do blba.Ten trest přijde,ono to přichází,jak na ty blumy,tak čumily.

Boomer
25. 3. 2024 12:49
Ohodnotit příspěvek :
     

.. milí “diskutující”, a vy si to zhroucení sytému Západu představujete jako cosi, co půjde mimo vás a vy budete jen pobaveně přihlížet? A po večeři si otevřete další pivo?
Možná vám to nepřišlo na mysl, ale právě vy budete patřit mezi první oběti. Proč?! Protože přežijí jen silní a připravení.

A nic z toho vy nejste… ;o))))))

stan
25. 3. 2024 13:05
Odpovědět  Boomer

Boomere, souhlasím s tebou, pokud nastane to zhroucení Západu, tak budeme první, kdo to odsere.A nepomůže nám ani to, že budeme silní a připravení. Řekl bych , že budeme takovou testovací zemí mezi Ruskem a Západem. Pokud to vypukne, tak nás nečeká nic hezkého.Říci, že jsem s tím smířený, je hodně silné, protože nikdo z nás neumíral při jaderném bombardování.

Slovan
25. 3. 2024 14:09
Odpovědět  stan

Ani si to možná neuvědomíš, ale mě už těší teď že ty swyněě co jsem v životě poznal a narazil, ale i ty které jsem nestačil objevit chcípnou se mnou. Proč mě to těší, protože je to jejich zásluha. 😈

Pavel z Moravy
25. 3. 2024 16:44
Odpovědět  Slovan

Možná s tím posledním pivem budu umírat spokojeně. Tolik arogance a pýchy, kterou tady někteří oplývají, to je vskutku síla. Chápu, že pokud náleží ke kastě vyvolených tak budou mít už zajištěné nějaké únikové cesty a přístřeší. Ale koneckonců, když jim takový osud pomůže k přežití mezi tou zrádnou bandou, která si dnes tak přeje válku, ať si užijí.

Boomer
25. 3. 2024 16:54
Odpovědět  Pavel z Moravy

..kdo a proč by prostému venkovanovi zajišťoval únikové cesty a přístřeší, ty jelito? Fakt, že ty jsi se vší svojí podlézavostí komunistickým lhářům skončil v paneláku a nemáš ani obstarožního prorezlého žigulíka, ještě neznamená, že jiní si nedokáží poradit sami, že budou s rukama v klíně jako ty lamentovat a čekat na Godota…
Co vy v tom klubu pohraničí děláte, co vy jste proboha mohli přednášet ve školách dětem?!
;o)))))

Pavel z Moravy
25. 3. 2024 17:25
Odpovědět  Boomer

Arogancí a sebestředností jsi prolezlý dokonale. Ne, nemám ani prolezlého žigulíka, protože by mi k ničemu nebyl. Prozatím na rozdíl od tebe jsem ještě majitelem kvalitního mozku. Ubohost z tebe prýští dokonale, tak se opatruj, abys o ni nepřišel. Byla by škoda, kdyby lidská společnost přišla o takového jedince jako jsi ty. Můžeš použít svoji novou krasavici, kterou jsi se zde chlubil k útěku do tvého západního ráje. Vždyť po tom určitě toužíš. A již ti odpovídat nebudu, nebudu mít na tebe již čas. A jinak, pěkně se odkopáváš tím jak zneužíváš jakoukoliv informaci od zdejších pisatelů pro svoji kartotéku ať již psanou nebo uloženou ve své hlavě. Podíval jsi se někdy na sebe do zrcadla co jsi za člověka? Já tě již mohu pouze politovat. A jinak mi polib. Pá, pá.

Boomer
25. 3. 2024 17:36
Odpovědět  Pavel z Moravy

..ano, jistou míru arogance přiznávám, vychází z mého vědomi vlastních schopností, díky nimž jsem, i přes odpor přizdisráčů jako ty, tam kde jsem. Nemám se za co stydět, nedovolávám se něčí podpory, necouvám, neomlouvám se předem za to co napíšu, řeknu nebo udělám, jako to zde běžně děláš ty.
A pamatovat si kdo je kdo a z toho s jistou mírou pravděpodobnosti dokázat odvodit kdo byl čím v minulosti, a co od něho tudíž lze očekávat v budoucnosti, to je základem mezilidské interakce.
O kvalitě tvého mozku nehodlám vést polemiku, vysvědčení si vystavuješ sám…

P.S.
..co to blábolíš, o útěku do západního ráje jsem neuvažoval ani v dobách, kdy zde vládli komunisti za mlčenlivé podpory lidí jako ty, tak proč bych odcházel dnes, kdy už vám končí vegetační období? Nebo si snad myslíš, že vám někdo na stará kolena ten váš socialismus ranného mládí znovu nainstaluje? ;o))))))
I v Rusku už na něco takového ani ve špatných snech nepomyslí. Budíček…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
25. 3. 2024 19:51
Odpovědět  Boomer

Nejsem zvědavý, ale fakt by mne zajímalo jak jsi se ty choval za socíku. Já vím, že pro tebe jsou všichni nicky, nu co už, nikdo tě předělávat nemíní. Musím se upřímně usmívat tomu, jak se sám nazýváš prostým vesničanem. Tak toto ti tady neuvěří nikdo, ani tvoji nejbližší podporovatelé. Já zde nepotřebuji žádný socík instalovat, pokud tato společnost přežije tento marasmus kapitalismu, tak se k nějakému podobnému systému vrátí. Chápu, že pro tvoje ego jsou všichni ostatní přizdisráči, já se ale tedy divím, že s nimi ztrácíš čas. Urazit člověka nemůže takový jako ty, to si zapamatuj. A i přes ten odpor přizdisráčů jako jsem dle tebe já, jsi tam kde jsi. To by mne tedy zajímalo kde? Vlezlý někde hluboko v dupě? Co jsi bohatýre udělal tak zásadního pro změnu v této žumpě, která je pro tebe hodnotnější jak socík. Já ale dnes o socíku a komunistech vůbec nemluvil, nemám důvod. I já si pamatuji co jsi zde psal o Háchovi a další podrobnosti. Nejsem ale ten, kdo by si něco zapisoval, na to jsou tady asi jiní.

Boomer
25. 3. 2024 20:01
Odpovědět  Pavel z Moravy

..vy všichni joudové z klubu infantilních uplakánků víte, co je Boomer zač, jste si jistí, že je naprosto a zouplna jiný, než o sobě píše, ale osobního setkání se bojíte jako koza nůž. Neunesete pohled do očí chlapovi s rovnou páteří? ;o))))))
A teď už vylulat a na kutě, jo?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
ModrýKlokan
25. 3. 2024 23:15
Odpovědět  Boomer

Ještě jsem neslyšel chlapa s rovnou páteří, aby se tím chlubil. Docela se dnes odkopáváš, žeby nějaký nervičky?

Prezentuješ se tady jako pěknej zmrd. Tak jsi podle svých slov asi za vodou, bohatý, a co jako? Máme se z tebe podělat?

Slovan
26. 3. 2024 08:38
Odpovědět  ModrýKlokan

Kámo serrttee na to, Pavlovi to říkám taky a nedá na mě. Čím více s ním budete diskutovat tím více mu bude zvedat ego, jak vám to v diskuzi nandal. Tohle samé dělá na PP a podobně i jinde. Naposled před pár dny jsem ho zaznamenal na PL. I on dělá chyby. Pavel to konrčně včera taky napsal, že sbírá na diskutující kompro. Tak co to asi může být za ……..A jsem utvrzen že těch nicků má více. Kdo chodil na PP ví o čem píšu. Prý rovný a paragán. 🤦‍♂️ Co já si pamatuji tak soudruzi vybírali lidi odolný, sportovně založení. A všichni podléhali psychtestům, tenhle nemohl nikdy projít. 🤣

Boomer
26. 3. 2024 08:50
Odpovědět  Slovan

.. no tak mi ukaž, kdy jsem podle tebe přispíval do diskuse na PP, taky před pár dny na PL a i jinde. Když něco tvrdíš, měl bys to taky dokázat.

Psychotesty neřeš, nevíš o čem to je, při tvém IQ se tě nikdy nemohly týkat, pro práci s lopatou u míchačky nebyly potřebné

ModrýKlokan
26. 3. 2024 09:25
Odpovědět  Slovan

@ Slovan

Zdar. Já ho mám v paži. Na nějakou férovou a opravdovou diskusi nemá, to už jsem si dávno ověřil, nereaguje adekvátně na argumenty.

Smysl pro humor a sebekritiku taky moc nepobral, nemá otevřený přátelský přístup. Zavile krouží kolem a číhá koho bude vysírat.

Jen když vyplivuje prášky a moc zlobí, tak ho trochu pro legraci vypeskuju. Bzučící moucha po které se občas oženeš :-D))))

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Slovan
26. 3. 2024 10:19
Odpovědět  ModrýKlokan

🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 Ten předposlední odstavec -Touchéééé!! A nejen to, ani si udělat srabdu sám ze sebe. Když ho budeš obdivovat, jako zdejší jeho myší ocásek I když, kdo ví, jsou lidi co ovládají břichomluvu. Tak budeš nejlepší, ale běda jak si dovolíš štípnou Pana Někoho, je zle a rázem gentleneme je hnůj nevětšího smrdění. Vytahují se rázem složky a veškeré kompro. Nepřipomíná ti to různé pracovní obsazení? Bo mi bylo i pohrozeno, že ten vedle něj by mi dal hned pěstí. Moc divná situace, no nic. 🙋‍♂️

Pavel z Moravy
26. 3. 2024 08:52
Odpovědět  Boomer

Ty chytrolínku, jak by asi řekla stará tetka Pánková, myslíš, že si před tebú všichni sednú na nočňák? No někteří asi ano, ale já ne.

Slovan
26. 3. 2024 09:02
Odpovědět  Pavel z Moravy

Pavle tady máš důkaz jak to tu hlídá. 12 minut a přískokem vpřed alla Holyna kupředu levá, zpátky ni krok. Ale má i lepší mezičasy, tohle je slabota, stárne, bude si asi mušet skočit. 🤣🤣🤣

Boomer
26. 3. 2024 09:18
Odpovědět  Slovan

..má milá Lojová koule, já si jen vypil ranní kávu před vycházkou se psem a když vydrží počasí, na tebe a tobě podobné nebudu mít čas hoóódně dlouho. Tak si nefandi, že vás hlídám a ze všech sil užívej posezení u výčepáku ve sklepě, víc už ti život neposkytne…

Pavel z Moravy
26. 3. 2024 10:51
Odpovědět  Slovan

Dojděte si pro holiny, jinak se k nám do doliny jít prostě nedá. V úterý déšť hustý počal, proměnil les v pustý močál. Ó ťřikrát běda.

katango
26. 3. 2024 13:07
Odpovědět  Boomer

Já se s váma klidně osobně setkám. Ale nejsem chlap.

Joe Arp
26. 3. 2024 19:13
Odpovědět  katango

Jsme vám vděční pí. doktor, že se ho chcete ujmout. Pozor bude to složitý případ, spousta jiných psychiatrů se stáhlo poté co zjistili, že znehybňuje do tří vteřin a zabíjí do pěti sekund, cokoli i Pragu V3S a že ta něco vydrží!

Slovan
26. 3. 2024 19:27
Odpovědět  Joe Arp

🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣

Boomer
26. 3. 2024 21:22
Odpovědět  katango

..dobře, beru, až budu mít cestu do Prahy, dám vám vědět předem. Nejste sice chlap, ale rozum a oči máte…

Slovan
25. 3. 2024 17:17
Odpovědět  Slovan

Jj ten Holýnek z FKÚ, ten je vždy připraven ze všech nejlépe. Ale nevím to poslední foto co na PP pověsila Lady, tak taková tuková koule ba naopak bude nádherně hořet, jako fangle. Protože co? Protože sádlo podporuje hoření. 🤣🤣🤣🤣

Slovan
25. 3. 2024 17:21
Odpovědět  Slovan

Tak to bylo pro nepřipraveného kamaráda Pavla. 🤣🤣🙋‍♂️

Ladislav 💤
25. 3. 2024 14:04
Odpovědět  Boomer

Nevadí, ale ten blahý pocit, bude to nádhera!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
25. 3. 2024 14:18
Odpovědět  Ladislav 💤

..no, obešel bych se bez něho. Ale kam se vrtnem, když přežijem?

Paragáni ustupují až po splnění úkolu a svoje zraněné a mrtvé si berou sebou…

stan
25. 3. 2024 15:33
Odpovědět  Boomer

Myslím, že je lepší být v epicentru a raději nepřežít, protože pak nejspíš ti co přežijou , budou závidět mrtvým. Pokud to začne lítat, tak minimálně Evropa,USA, Británie a Rusko budou bez lidí.Když si uvědomím jak málo stačilo k zahájení 1.světové války, tak v tuhle chvíli jsme mnohem, mnohem dál………bohužel.USA rozjebali všechno co se rozjebat dalo a budou provokovat ……jak dlouho to Rusko bude snášet? Putin je trpělivý, ale má to své hranice……….

Jura S
25. 3. 2024 15:43
Odpovědět  Boomer

Já s rodinou jsem “naštěstí” v perimetru totálního zničení letiště Mošnov…. 🙂 takže se nemusím srát s otázkou, co bude… “DEN POTÉ” …. Bude ze mě pěkně vaporizovaný oblak… Nezůstane ani železná přeska od kalhot…

Boomer
25. 3. 2024 16:57
Odpovědět  Jura S

.. buďte oba v klidu, relativně tedy. Žádná jaderná válka v Evropě nebude, ale občanské asi jo…

zdendulka
25. 3. 2024 19:01
Odpovědět  Boomer

kéž by tomu tak bylo…..všichni tady asi máme děti, vnuky a vnučky… nám nejde už o nás…..

Boomer
25. 3. 2024 19:34
Odpovědět  zdendulka

.. já jsem ze zásady i proti té občanské, následky jsem viděl v Jugoslávii, máme tam dost příbuzných…

zdendulka
25. 3. 2024 18:59
Odpovědět  Boomer

může se stát, že živí budou závidět těm mrtvým…. to nejspíše…..

Boomer
25. 3. 2024 19:33
Odpovědět  zdendulka

.. no, kdyby vás to snad postihlo, dejte vědět, ukončím vaše trápení, aspoň poznám, jestli to není zase jenom klišé bez skutečné náplně…

pedro
25. 3. 2024 19:55
Odpovědět  Boomer

Paragáne, že sis jednou přivázal padák opačně, za nohy a přistál jsi na beton bez helmy?

Boomer
25. 3. 2024 20:11
Odpovědět  pedro

..o co ti jde, hňupe, co nechápeš z toho, co jsem napsal?

ModrýKlokan
25. 3. 2024 23:19
Odpovědět  Boomer

Pedro myslím chápe dobře, spíš je problém v tvé duté kebuli. Chováš se jak mistr světa amoleta. Zklidni hormon a nevybíjej si své neštěstí na veřejnosti, nikdo na to není zvědavý.

Slovan
26. 3. 2024 08:41
Odpovědět  ModrýKlokan

I to je jedna z možností, třeba dostal k Vánocům kopačky. 🤣🤣😲

Jura S
25. 3. 2024 15:38
Odpovědět  Boomer

NO šak já připraven jsem ! :-)) Zhroucení Práglu, Leipcigu, Berlína či Paříže jde mimo mě ! :-))

Pravdomluvny
25. 3. 2024 16:14
Odpovědět  Boomer

To máš pravdu,nejsme vyvolení.🙋

Boomer
25. 3. 2024 16:59
Odpovědět  Pravdomluvny

.. vyvolení vysmahnou včas, aby na ně náhodou nedošlo. No a my se budeme muset životem probíjet jak se dá, jak kdo umí, jak kdo může…

Pravdomluvny
25. 3. 2024 18:08
Odpovědět  Boomer

Omyl,v uSSa je nechtějí a Banderonacistán kryty nemá.
Kéž by každý z nich skončil jako Savonarola 🔥🔥🔥

Boomer
25. 3. 2024 18:36
Odpovědět  Pravdomluvny

.. Země je poměrně rozlehlé místo k životu, plné pěkných míst, jsou-li peníze.

zdendulka
25. 3. 2024 19:02
Odpovědět  Boomer

budou-li ještě k něčemu…..

Boomer
25. 3. 2024 19:40
Odpovědět  zdendulka

.. papírové na podpal, kovové jako surovina pro výrobu užitečných věcí. Vyvolení vlastní území, která je uživí a přejdou na ekvivalentní směnu zboží a služeb, symbolickým platidlem může být cokoli, to už lidstvo zažilo..

ModrýKlokan
25. 3. 2024 23:21
Odpovědět  Boomer

Tvoje megalomanské kydy mají zajímavě vzestupnou tendenci. Žeby zanedbaná medikace?

Boomer
26. 3. 2024 08:54
Odpovědět  ModrýKlokan

..vzestupnou tendenci mají i tvoje minimalistické příspěvky o ničem a vždy mimo téma. Na tvoji hloupost medikace není..

ModrýKlokan
26. 3. 2024 09:38
Odpovědět  Boomer

Jak můžu na “nic” reagovat o “něčem”? :-D)))

Tak schválně. Je tady nějakej trochu políbenej oborem, metalurg, nebo zámečník, nebo tak něco kolem technologií a materiálů? Aby se vyjádřil k těm tvým “užitečným nástrojům” z mincí.

Fakt bych chtěl vidět po VP (Velký průser) civilizačního rozpadu, jak nějakej cvok “vyrábí” nějaký užitečný nástroje z mincovních slitin. Podle mě kravina už od začátku toho nápadu. Ale samozřejmě se můžu nechat přesvědčit ověřitelnýma, nebo věrohodnýma argumentama.

Tak poď do mě, Boo Vyvolený Mistře Zen a Přilehlého Vesmíru i svých Poslušných Poddaných. Vysvětli nám jak Vyvolení jako ty, mění zboží a služby na svém území po přechodu fronty :-D)))))

Teda už jsem četl ledacos, ale ty jsi na špici pelotonu.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Slovan
26. 3. 2024 12:00
Odpovědět  ModrýKlokan

🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣

Boomer
26. 3. 2024 21:19
Odpovědět  ModrýKlokan

..Klokánku, až /pokud se to sesype, můžeš zapomenout na to, co jsi kdysi možná věděl i to málo, co jsi uměl.
Přihlas se na nějaký prepperský kurz přežití, ať jsi aspoň trochu v obraze, co znamená třeba život bez elektřiny.

A mezi vyvolené se nepočítám, ti se na naše pinožení budou dívat z bezpečí a pohodlí. Svět není jenom tvojí vinou zchátralý a zanedbaný baráček po pracovitých předcích…

Woodu
25. 3. 2024 20:34
Odpovědět  Boomer

Nevím co zde nosatí sosají, ale jelikož jsou platícími této estrády ( pominu teď z koho ty prašulky sosají) a již dlouhou dobu to zde považuji za své území tak určitě nedopustí něco co nebudou umět řídit. Takže cyklisté! Přikrčit a pořádně se opřít do pedálů.

Boomer
25. 3. 2024 20:42
Odpovědět  Woodu

.. nazdárek sergeji!

Gales
25. 3. 2024 13:36
Ohodnotit příspěvek :
     

A opět Řím útočí a opět prohraje.Jenom škoda že jsme jeho součástí.

Jura S
25. 3. 2024 15:35
Odpovědět  Gales

Jako valach se rozhodně necítím celý život jako “říman” či dokonce “aglosaský papeženec”…. 🙂

anonym
25. 3. 2024 15:15
Ohodnotit příspěvek :
     

Skvele napsane.

Jura S
25. 3. 2024 15:27
Ohodnotit příspěvek :
     

No mám drobnou výhradu, klasický ŘÍM byl zcela jiné národnostní a kulturní povahy, než zde deklarovaná “říše římská s anglosasy” . Julius Caesar vedl proti “keltským kmenům” – (frantíci žijící jako opice v lesích s nulovou kulturou) četné války zakončené popravou Vercingetotorixe v Římě… Angláni nebyli na tom kulturně o nic výše, římané však již tehdy měli pochopení pro ekologii a na “britských ostrovech” udělali val – první REZERVACI pro Anglány… (něco jak pak angláni v americe o 18 století později pro Indiány)…
Anglosasové nikdy i po pádu Říma nedosáhli TECHNICKÉ a KULTURNÍ vyspělosti říše Římské dob Julia Caesara… Kde na hradech evropských “opičích” králů angie, skotska, germánie byly VYHŘÍVANÉ PODLAHY ! LÁZNĚ s průběžně tekoucí teplou vodou… nehovořím o AKVADUKTECH…
Anglosasové se NEMYLI a s prominutím “kakali” na ulicích – “Windsorové” (ti ale se tak jen pojmenovali aby to znělo “čači” když byli z reichu a král musel odstoupit páč byl nácek)

katango
26. 3. 2024 13:10
Odpovědět  Jura S

Francouzi srali v zámku ve Versailles do koutů a někdy ani to ne. Marie Antoinetta prý byla velmi zhnusena.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jura S
26. 3. 2024 13:59
Odpovědět  katango

Ano, proto tam byly zdobné “závěsy” :-)) V sále se rokovalo, jedlo, tančilo a skočil jste za závěs a položil tam “dáreček”…. Hlavně že lustry byly za zlata…. 🙂

zuzana
25. 3. 2024 15:49
Ohodnotit příspěvek :
     

Teroristický útok v Moskvě byl zjevně proveden s pomocí Ukrajiny a CIA

https://aktax.cz/teroristicky-utok-v-moskve-byl-zjevne-proveden-s-pomoci-ukrajiny-a-cia/

All
25. 3. 2024 17:49
Ohodnotit příspěvek :
     

Každopádně jsme svědky zániku téhle civilizace.Tohle vždy přináší bolest.Jedni do nebe,jiní do pekla.Každému co jeho jest a po zásluze.Spravedlnost existuje,vesmír je spravedlivý

Pravdomluvny
25. 3. 2024 18:10
Odpovědět  All

Vesmír na něco tak nicotnýho,jak lidský odpad z vysoka 💩…..rád se nás zbaví a na planetě bude klid 🥳

zuzana
25. 3. 2024 19:22
Ohodnotit příspěvek :
     

Teroristický útok v Rusku má na svědomí USA

https://aktax.cz/teroristicky-utok-v-rusku-ma-na-svedomi-usa/

Vladimír
25. 3. 2024 19:48
Ohodnotit příspěvek :
     

Depresivní čtení.

pedro
25. 3. 2024 19:59
Ohodnotit příspěvek :
     

Přenést už tu válku k anglosasům, potřebují to jak feták cocotain.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
M.Š.
25. 3. 2024 22:09
Ohodnotit příspěvek :
     

Přesně tak,státy ovládají nejhloupější,všehoschopní neschopní,hulváti,zaprodanci,neumětelové a břídilové,prostě a jednoduše Koukolíkovy deprovanti a psychopati…..ó my se máme