nezařazenépolitika

Západ nás podvedl!

Zdeněk Jandejsek

Před necelým měsícem uplynulo 20 let od vstupu ČR do EU. Ve smlouvě o přistoupení deseti středo a východoevropských zemích do EU se Evropská komise zavázala do 10 let harmonizovat výši přímých plateb zemědělských dotací. Podle tohoto závazku EU měly české zemědělské podniky nejpozději od roku 2014 dostávat stejné dotace jako farmy v Německu, Francii, Holandsku nebo Belgii. K žádné harmonizaci zemědělských dotací ale nedošlo. Ještě dnes dostávají čeští zemědělci z rozpočtu EU dotace pouze ve výši necelých 92 % průměru EU. Je to ovšem průměr ze všech členů. Počítají se do něj údaje z nejvíce dotované Francie a nejméně dotovaného Lotyšska. Německé a rakouské farmy dostávají ve skutečnosti z Bruselu v průměru dvojnásobek než firmy v ČR. Průměrná výše přímé platby na obhospodařovaný hektar je v ČR jen 240 eur, ale v Belgii 400 eur.

Další ekonomická nerovnováha v náš neprospěch vzniká rozdílnými podmínkami pro spolufinancování investičních dotací z Evropského fondu rozvoje venkova. Vláda ČR usilovala o co nejmenší podíl spolufinancování ze státního rozpočtu. Souhlasila, že ze státního rozpočtu bude placeno maximálně 25 % z celkového příspěvku, který firma obdrží, a 75 % bude hrazeno z rozpočtu EU. Francie má míru spolufinancování 50 %, v případě Polska jsou některé projekty spolufinancované až do 90 %. To znamená, že každému euru ve Francii z bruselských peněz mohou zemědělci na investici přidat ze státního další celé euro a v Polsku ještě víc. U nás je to jen 50 centů. Ministrům financí, kteří jsou založením účetní a nikoli národohospodáři, se to zdá výhodné. Pokud ale bereme v úvahu, že část investice, na níž zemědělci přispívá rozpočet EU a státní rozpočet, musí platit sám zemědělec, zjistíme že pro hospodářství jako celek je nižší míra státní spoluúčasti ve skutečnosti nevýhodná. Francouzští zemědělci mohou díky větším možnostem národního spolufinancování rychleji modernizovat své provozy. Z každé investice má navíc stát příjmy z daní od výrobců a prodejců zemědělského vybavení.

Další ekonomická nespravedlnost, která znevýhodňuje naše zemědělce, je rozdíl v povolených dotacích z veřejných rozpočtů členských států. Pokud sečteme platby z rozpočtu EU, státní podpory a dotace z regionálních a obecních rozpočtů, a porovnáme je se stejným součtem z veřejných rozpočtů ČR, zjistíme, že německý a francouzský zemědělec dostává ČTYŘNÁSOBNOU dotační podporu než jeho český kolega. Česká i francouzská firma přitom prodávají svoji produkci na trhu EU stejným obchodním řetězcům. Každému, kdo aspoň trochu chápe ekonomické zákonitosti, je jasné, že za takových nerovných konkurenčních podmínek je česká firma ve velké nevýhodě. Francouzská firma může díky větším dotacím prodat supermarketu své zboží za nižší cenu, aniž by se tím dostávala do ztráty. V praxi může být rozdíl až o 35 %.

Tento problém vznikl ještě před vstupem ČR do EU. Vlády ČR z let 1993 až 2004 o něm nejenže věděly. Všechny polistopadové vlády ho svým přístupem k zemědělství způsobily. V rámci ekonomické transformace byly v letech 1990 až 1994 zrušeny téměř všechny státní podpory v zemědělství. Současně vlády ČR a dalších postsocialistických země podepsaly s Evropským společenstvím (předchůdce EU) smlouvu o přidružení v jejímž rámci Východ otevřel své trhy dovozů ze Západu mnohem více než Západ Východu. U nás byl výrazně snížena byla cla a množstevní omezení dovozu, které dříve vyrovnávala ekonomické účinky větší dotační podpory na Západě. V době, kdy západní země zvyšovaly objem dotací z evropského i národních rozpočtů investovaných do zemědělství česká vláda omezila dotace jen na pár míst s nejhoršími přírodními podmínkami pro zemědělství, jako horské a podhorské oblasti. Do nejúrodnějších oblastí nebyly vypláceny ani investiční dotace.

Poláci svým zemědělcům pomohli jak národními dotacemi, tak i rozsáhlými daňovými úlevami. Daňově bylo a je české zemědělství ve srovnání se zbytkem nejen západní, ale i střední a východní Evropy naprosto znevýhodněno sazbami všech daní, výší odpisů i neexistencí téměř jakýchkoli osvobození od daní. V Polsku nemusí zemědělci platit sociální pojištění a přesto jim stát vyplácí důchody, pokud po dosažení stanoveného věku předají farmu nástupci. Sazby daní z příjmů jsou pro odvětví zemědělství tak výhodné, že si mnoho podnikatelů z jiných oborů kupuje farmy, aby optimalizovali svou daňovou povinnost. Výsledek dnes vidíme v regálech maloobchodních prodejen na české i polské straně společné hranice. Pro české a moravské zemědělce i spotřebitele je velmi nevýhodný, ceny polských potravin jsou výrazně nižší a proto mnoho lidí jezdí za nákupy právě do Polska. Vláda si vůbec neuvědomuje, jak škodlivý to má dopad na naší ekonomiku, když „vyvážíme“ peníze za zboží, které si doma dokážeme vyrobit.

Jestliže je srovnání podmínek pro zemědělství v ČR a v Polsku pro nás špatné, je srovnání se západní Evropou naprosto zdrcující. V roce 2003 – tedy rok před vstupem deseti středo a východoevropských zemí do EU – povolila Evropská komise v notifikačním řízení vládám starých členských států obrovské množství národních dotací, o nichž si u nás můžeme nechat jen zdát. Většina českých občanů – včetně nejvyšších manažerů firem o nich nikdy v životě ani neslyšela. Několik příkladů z Belgie:

Na každého zaměstnance, který pracuje na farmě alespoň jeden celý rok, dostal zemědělec 4 800 eur ročně. U středoškolsky vzdělaného absolventa dostal farmář v Belgii 20 000 eur jednorázově a současně za každý rok po dobu pěti let 6 000 eur na rok. Na vysokoškolsky vzdělaného absolventa to bylo jednorázově 30 tisíc eur a 8 000 eur každý rok po dobu pěti let.

Podpora na výrobu kravského mléka je až 5,65 centu na kg. Na každé odchované tele ve stáří tří měsíců dostal farmář 260 eur. U chovu vepřů se vyplácela podpora na aplikaci kejdy ve výši 18 eur na tunu.

Mají i podporu chovatelů při modernizaci. Chovatelům skotu je kromě investičních dotací na jednotlivé projekty během modernizace provozu vyplácena také podpora produkce ve výši 2 eura na tunu hovězího masa ročně. Chovatel drůbeže ve stejném případě dostával ročně na každou tunu vyprodukovaného masa 93 centů.

Odbytové organizace, které si farmáři zřídili jako protiváhu tržní síly obchodních řetězců za účelem společného jednání o cenách s odběrateli, získávali od státu 2 centy na každý kilogram prodaného kravského mléka, u vepřového to 5 centů a u drůbeže 3 centy na kilogram. V případě obilovin 5 eur na tunu a u olejnin 11 eur na tunu.

Státní podporu dostávají také odbytové organizace zpracovatelů, které získávaji 450 eur za každou tunu do maloobchodu dodaného másla. Stejná částka byla vyplácena jako podpora v případě vývozu masných výrobků mimo Belgii u hovězího, vepřového a drůbežího masa. A to je jen část dotací, jež dostávají v Belgii.

Dotační tituly, o nichž jsme u nás nikdy ani nesnili, jsou v různých západních zemích trochu odlišné. Italská vláda vyplácí při vývozu zemědělských produktů mimo Itálii paušální platbu na každý kilometr, který náklad urazil od výrobce do obchodu. Sazba byla aktualizována několikrát ročně v závislosti na vývoj cen pohonných hmot. Státní podpora pokrývá více než 90 % nákladů na dopravu potravin.

Ve Španělsku zase vláda uhradila téměř všechny náklady spojené se vznikem obchodní společnosti nebo družstva, pokud se několik farmářských rodin rozhodne spojit do ekonomicky efektivnějšího společného podniku. Dnes se v Španělsku platí i v případě, že dvě farmy se sloučí do většího celku do jednoho podniku.

Zelenou naftu – tedy vratku části spotřební daně z nafty – měly všechny západní země. Když ji zaváděla ČR, Evropská komise vydání povolení v notifikačním řízení zdržovala dlouhé měsíce naprosto trapnými dotazy. Odpovědi na ně musela znát z předchozích řízení, ale splnilo to účel poškozovat východní zemědělce co nejdéle.

Proč jsme jim naletěli?

V referendu o vstupu ČR do EU hlasovala většina zemědělců pro vstup právě pod vlivem příslibu, že do 10 let budou mít naše zemědělské podniky stejné podmínky pro podnikání, jako farmy na Západě. Dnes víme, že k tomu nedošlo a místo lepších podmínek pro práci nám Brusel nadělil spoustu nových a v mnoha případech nesmyslných povinností. V rámci Green dealu už po pěti letech můžeme hovořit nejen o zbytečné byrokracii, ale o cíleném zhoršování podmínek pro zemědělskou a potravinářskou výrobu.

Dodnes si pamatuji na větu, kterou tehdejší komisař pro rozšíření EU – Němec Günter Verheugen zdůvodnil, proč máme mít i po vstupu do EU a splnění všech povinností, které z toho plynou, ještě dalších 10 let nižší dotace než naši západní konkurenti: „Protože zemědělství ve východních zemích ještě není dost TRANSFORMOVANÉ“. Na řadu z povinností z Bruselu si staré země navíc vyjednaly úplné výjimky nebo dlouhá přechodná období , kdy je i na desítky let jejich firmy plnit nemusí.

Po desetiletích „ekonomické“ transformace a nejnověji „zelené“ transformace, prováděné politikou Green dealu, už mohlo leckomu dojít, že slovo transformace je v politice používáno jako synonymum slova ZNIČENÍ. Po ekonomické transformaci máme v ČR na místech kdysi po celém světě známých továren jako ČKD různé sportovní haly, koupaliště nebo zábavní parky. Nebo také 2 metry vysokou lebedu. Soběstačnost v základních potravinách mírného podnebního pásma klesla po transformaci zemědělství a restitucích na průměrných 55 %. V některých komoditách jako ovoce a zelenina je dokonce jen 25 %.

Československo bylo na konci socialistické éry plně soběstačné ve všech základních komoditách nutných k zajištění výživy vlastního obyvatelstva a část zemědělské produkce byla vyvážena. Ještě v roce 1993, kdy vznikla samostatná ČR, měl náš stát v zahraničním obchodu s agrárními produkty kladné saldo přes 50 miliard Kč. Více jme vyváželi, než dováželi. V loňském roce skončil účet agrárního zahraničního obchodu ČR deficitem ve výši 38 miliard korun, a to i s tabákem. Bez započítání cigaret s nižší spotřební daní by „sekera“ byla ještě větší. Nejde přitom o nějaký jednorázový výkyv. Do ČR je více potravin a zemědělských komodit dováženo, než je od nás exportováno, a to po desetiletí. Růst dovozu do ČR a pokles našeho vývozu začal krátce po vstupu v účinnost již zmíněné Dohody a přidružení s tehdejší ES (předchůdce EU).

Prakticky od roku 1990 Západ s Východem jedná jako nikoli s novými příteli a spojenci, jak nám tvrdí naši politici, ale jako se zeměmi, které prohrály studenou válku. Diktují nám pro českou ekonomiku nevýhodné podmínky a většina českých vlád tyto požadavky plnila, jako by naše země byla okupována vojsky západních zemí a jejich vojáci mohli kdykoli začít se zabíjením našich lidí jako za Protektorátu v letech 1939 – 1945.

Jestli má naše zemědělství přežít, je nejvyšší čas říci diktátu Bruselu a celého Západu Stačilo! Když oni nedodržují své závazky ze smluv, proč my bychom nemohli odstoupit od placení třeba emisních povolenek? Anebo všech grýndýlových nesmyslů. Okamžité odstoupení ČR od Green dealu byl jeden z pěti požadavků zemědělců, kteří demonstrovali 19. 2. 2024 s traktory v Praze. A stejné požadavky mají i zemědělci v dalších zemí EU.

Green deal stejnou cestou otevřeně sabotují i Poláci, kteří jednostranně odstoupili od nařízení, které firmám ukládá povinnost kupovat si emisní povolenky.

ČR nesmí být vazalem, jsme suverénní stát, tak podle toho musíme hájit i práva v Bruselu.“.

(Autor je generálním ředitelem zemědělsko potravinářského holdingu RABBIT CZ. V letech 2017 až 2020 byl prezidentem Agrární komory ČR. V roce 2001 vyhrál soutěž Podnikatel roku. Podílel se na svolání demonstrace zemědělců s traktory v Praze 19. 2. 2024. Po celoživotní práci v zemědělství se nyní uchází o zvolení do Evropského parlemntu na 21. místě kandidátky koalice Stačilo! jako nezávislá osobnost.)

sdílet na

Souhlas
Upozornit na
100 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Jura S
6. 6. 2024 10:27
Ohodnotit příspěvek :
     

Zítra to hodím KAČCE, …. fakt STAČILO !!!!
To jsou fakt plky, proč nás EU tak okrádá…. už jen Lipská burza, a “CO2 odpustky” jsou na popravu EU, a “baterkáče” jsou na poslání všech aktérů ke zdi před popravčí četu !!

Pijack
6. 6. 2024 11:13
Odpovědět  Jura S

Máme tady další havárii vlaku. A ten Rakušan s Kupkou usoudili, že je třeba vyšetřit, jestli na naši dopravní infrastrukturu nezaútočili Ruští hackeři. Já už se smíchy nedokážu ani vys*rat 🙂 🙂 🙂

návštěvník
6. 6. 2024 12:00
Odpovědět  Pijack

Teda sleduju info všude, kde se dá, alezmínku o ruských hackerech jsem nikde nepostřehl. -PPa- Pce

Pijack
6. 6. 2024 12:26
Odpovědět  návštěvník

Tak jedna info – Kupka před nedávnem prohlásil, že dopravní infrastruktuře v ČR hrozí útok ze strany Ruska, tedy hackerů. On to na ČT řekl už několikrát. Sice nemá žádné důkazy, ale tvrdí to. On je tím posedlý. Musíte víc sledovat….

Slovan
6. 6. 2024 13:42
Odpovědět  Pijack

😆 😆 😆 😆
Vždyť je to tajtrlík, ten Kupka. Pozor, neplést si to s Trpaslíkem Holínkem obklopený plyšovýma sovičkama. A tááákhle tlustou prdelíííí.

Frank
6. 6. 2024 13:27
Odpovědět  Pijack

Je téměř jisté, že Putin přehodil veksle.

JoFa
6. 6. 2024 18:31
Odpovědět  Pijack

Ospravedlňujem sa za moju reakciu ná váš komentár, ale možno niekto pochopí, prečo som to urobil.
Rétorickú genialitu pana Sládka je možné vychutnať v tomto článku a konkrétne v diskusii v aréne Čtv, prosím vychutnajte si ju do konca tu: https://cz24.news/nadcasove-projevy-miroslava-sladka-rok-1995-a-2017-politicky-prorok-dokazal-vse-predvidat-a-varoval-videa/. 
Nájdete tam naozaj odpovede na dnešné problémy. To čo však naozaj na jeho diskusii oceňujem okrem perfektnej trefnej a vtipnej argumentácii je jeho úroveň diskusie-žiadne prehnané emócie, nikomu ani raz neskočil do reči a v absolútnej pohode a rovnováhe odpovedal aj na vyslovené provokácie. Klobúk dolu pred týmto rétorom. Češi by radi politikov typu Fica alebo Orbána, ale keď ho mali, tak ho nechali pochovať.
Máte šancu v euro voĺbách a voľbách do sněmovny to zmeniť!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
JoFa
6. 6. 2024 20:52
Odpovědět  JoFa

Vážení Češi a Slováci, som zdesený a sklamaný z celého procesu eurovolieb. Ja som sa snažil a snažím sa propagovať voľby a vaše právo voliť, ale ako v Čechách tak na Slovensku, postrádam jednu zásadnú vec. Diskusiu vlasteneckých a out eurounijných strán v televízii resp. alter. médiách či yuotube alebo inej platforme.
Všetci hrajú len na seba, nikto nepochopil potrebu spolupráce aj v povolebnom súboji.
Ak hrá teraz každý len za seba a propaguje len seba, tak aká bude spolupráca po eurovoľbách? Zamyslel sa niekto z vás nad tým? Veľa som tu o morálke a obrodení napísal, ale nikto z kandidátov podľa mňa nepochopil podstatu, že sám v europarlamente nič nedokáže, len zbohatne. Falošné vlastenectvo, alebo nepochopenie podstaty spolupráce na veľkom projekte. povedal by som, morálny úpadok je blok tohoto procesu.

JoFa
6. 6. 2024 21:14
Odpovědět  JoFa

Superdebata dnes na ČT1 je porušením moratória!!!

6. 6. 2024 11:30
Odpovědět  Jura S

PRO a Stačilo…jsou vyhozené hlasy…ani jedna strana nepřeleze 5%…
Akorát tím oslabíte SPD a posílíte vládní pětikolku…Páč milion hlasů zase propadne.

Pijack
6. 6. 2024 11:58
Odpovědět  Veny232

STAČILO i SPD přelezou. Otázka zní jinak – zločinecká agentura Kantar úmyslně vydává zmanipulované předvolební preference. Nejprve se usvědčili politici ODS, kteří již s předstihem vyhlašují, že volby vyhrají… i když důvěra veřejnosti je prakticky nulové. K tomu se v dalším kroku přidá Kantar i STEM. Proč přestřelují preference? Jednoduše proto, aby nebyla po volbách veřejnost zaskočená, protože tahle vláda ovládá ČSU (statistika) a tento úřad jednoduše výsledky zfalšuje. To předbíhání s 21% pro SPOLU, což neodpovídá jiným průzkumům má podezření z zfalšování otupit. Kdo sleduje a ovládá dedukci, ví o čem mluvím. Stejně postupuje u Motoristů a Svobodných. Tohle je na krvavou revoluci. Liberálové totiž s demokracií nemají nic společného. Kradou nám životy a svobodu.

Albi
6. 6. 2024 12:53
Odpovědět  Pijack

Asi před dvěma dny jsem si udělala volební kalkulačku – vyšlo mi 80% Stačilo. Tedy žádná novinka, stejně jsem už tak byla rozhodnutá.
Uvidíme, kolik tupců jim na tu manipulaci skočí.
Stejně nic víc udělat nemůžeme.

Pijack
6. 6. 2024 16:51
Odpovědět  Albi

Já jsem na tom podobně

Slovan
6. 6. 2024 13:46
Odpovědět  Pijack

Ty si fakt věříž že se po tomto víkendu něco změní?
Byl už jsi na PP? Jestli ju, tak všiml jsis toho článku miminko + blikadlo?
Proč by jinak ta námaha? Jestli se pletu, budu jen rád a narazím čerstvoně!! Přísahám, ale nevím, nevím, kujou pikle.

Pijack
6. 6. 2024 13:53
Odpovědět  Slovan

Jasně že nevěřím, protože u nás jsou volby vždy manipulované !!! Ale to ještě neznamená rezignovat. Já volit chodím. Všechno vychází z mizerného volebního zákona, který dovoluje veřejnost mystifikovat. Fabulátoři přes ČT a RADIOŽUMPU mají žně. Rutinně zneužívají průzkumů. Je to nechutné ovládání myšlení lidí… vyloženě podle zadání CIA – jak ovládat společnost. Kdyby byli zákonodárci neúplatní, nikdy by takový zprasený volební zákon neschválili.

Albi
6. 6. 2024 19:24
Odpovědět  Slovan

Ale Slovane – neblbni!
Ciopak se něco může změnit za víkend? 🙂
A to ani kdyby volby nebylyzmanipulované a 90% elektorátu volilo “alternativu”?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Slovan
6. 6. 2024 19:41
Odpovědět  Albi

Já už si nic nemyslím, já jen marně doufám. Můžu? 😊

Albi
6. 6. 2024 19:43
Odpovědět  Slovan

Povoluje se. 🙂

6. 6. 2024 17:13
Odpovědět  Pijack

No a právě pro to,to hodím SPD… 😀 To je přeci jednoduché ne? Nebudu nic ryskovat.

Václav
6. 6. 2024 13:00
Odpovědět  Veny232

Okamurovi vyhovuje být v opozici, na vládu si netroufne. SPD volit nebudu. Volím Rajchla

6. 6. 2024 17:11
Odpovědět  Václav

Snad vás bude dost…bylo by super, kdyby Stačilo i Rajchl uspěli…dost by to zamíchalo karty. Ale já prostě pudu na jistotu a hodím to SPD. S jejich prací v EP jsem spokojen…co se komu na jejich práci tam nelíbí? Prostě nemají sílu na to něco změnit, ale to se po těchto volbách už v tom EP změní, a SPD je zavedená strana se zavedenou frakcí, která ví jak to tam chodí…
A rozhdoně mě nezradila, tak jako třeba ANO a jejich Jourová, Tělička…atd…
Tak proč ryskovat?…Tak to vidím já.
Pokud se jen jedna z těch stran nepřehoupne přes 5% .tak to strašně posílí Pětilepru…
Protože to půjde 300 000 hlasů do háje…
A opravdu nevěřím,že to přelezou obě,tolik ne/diváků ČT tu zatím ještě není…

Slovan
6. 6. 2024 19:42
Odpovědět  Václav

Proč myslíš? Tak mu to hoďte a pak kritizujte. Může být už hůře? Může, válka, ale to nás už hlava bolet nebude.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Ladislav 💤
6. 6. 2024 12:39
Odpovědět  Jura S

👍👍👍já taky! Jen nechápu, jak někdo může tu hnědou zločineckou EU zbožňovat?
Byli jsme před EU, budeme i po EU!!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
6. 6. 2024 12:48
Odpovědět  Jura S

Podle EU měly české zemědělské podniky nejpozději od roku 2014 dostávat stejné dotace jako farmy v Německu, Francii, Holandsku nebo Belgii. K žádné harmonizaci zemědělských dotací ale nedošlo. …… atd.

Žádné překvqpení – když ptáčka lapají ….

Jura S
6. 6. 2024 13:45
Odpovědět  Albi

Mladí už neznají přísloví “vydojit kozu do krve” … ale na ČR to sedí…

mis12
6. 6. 2024 15:09
Odpovědět  Albi

Ptáček se jim na to taky může vysrat!

Frank
6. 6. 2024 13:29
Odpovědět  Jura S

Souhlas, já a všichni moji známí také. A je mi docela šum a fuk, jakou stranu zastupuje. Podstatný je program.

mis12
6. 6. 2024 15:11
Odpovědět  Frank

podstatná je činnost či nečinnost strany.

Albi
6. 6. 2024 19:45
Odpovědět  mis12

Ale musí taky dostat příležitost.

jmm
6. 6. 2024 14:24
Odpovědět  Jura S

Taky!

M.Š.
6. 6. 2024 22:36
Odpovědět  Jura S

Tak tak,soudný ovčan ani jinak volit nemůže……takže č.26.

zdendulka
6. 6. 2024 10:30
Ohodnotit příspěvek :
     

jo… přesně… a teď po nás ještě budou chtít nejenom přijímat imigranty a celého světa, ale i jít válčit s Rusy… a to jsme si mysleli, že jdeme do hodpodářského společenství a budeme s nimi jen vzkvétat. Vysmáli se nám, udělali na nás dlouhý nos a plať , čecháčku, plať a drž zobák…..

Slovan
6. 6. 2024 10:48
Odpovědět  zdendulka

No vono je to těžké, když ten čecháček jen čumí a čeká až to někdo za něj vyřeší. Celý ten 89 nebyl o ničem jiném než aby západ salámovou metodou mohl si plnit svoje dávno ukuté plány, zničit slovana a Rusko. Kdo to ani dnes nevidí, tak to je smutné. A asi se může stát, že za nedlouho tu psát nebudeme. A čecháčkové? NIC!! Jen dobře!!

https://pravyprostor.net/memorandum/#comments

Pavel z Moravy.
6. 6. 2024 11:13
Odpovědět  Slovan

Já sice necinkal ale tušil co se stane, ale řekl jsi to pěkně. Máš moje poděkování. A ať ti prospívají vrabčáci a vše na co sáhneš. Čau.

Slovan
6. 6. 2024 14:00
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Zdar dorostenče, jó kulový brabčáci se sereoouu jak jen to jde. Něco odchovávám, ale dávám si za tři. Chtěl jsem toho odchovat více. Ale někteří chovatelé jsou na tom mnohem hůře. Počasí jako na houpačce a to má strašný vliv na ten chov. Ovlivnuje to chování i páření. Pavle to je zrovna tak jako u lidí. Když chce samička a samec né, jsou čistá vajíčka. Když obráceně, tak se často stane že ji samec zabije. Musíš mít otevřené oči a sledovat to. No a sahat už radši na nic nebudu, já už se nadělal blbostí na tři životy dopředu. Příště budu mnich. Ve Vatikánu…..🤣🤣🤣

6. 6. 2024 11:33
Odpovědět  zdendulka

Ono totiž myslet znamená ho.no vědět… 😀
Kdyby lidé raději mysleli nad tím, kde Amerika bere své bohatství…a jak.

Rattus
6. 6. 2024 13:02
Odpovědět  Veny232

Učitel matematiky na střední nám vždy říkal,nemyslete ale přemýšlejte.

Albi
6. 6. 2024 14:56
Odpovědět  Veny232

A hlavně – kam se to americké bohtství asi podělo, když dnes je na pokraji bankrotu?

cool
6. 6. 2024 18:40
Odpovědět  Albi

Prostříleli to s válečným pluhem svým oligarchům na defraudaci čehokoliv a vymaření zmar beznaděj. Bohatnou tak že ostatní zbědují, však to vidíte i u našich “ústavních činitelů žvanírny a konírny. Ten poměr nejvyšší vůči mzdám obyvatel je jinde na “přesdršku a tady ne?

Albi
6. 6. 2024 19:53
Odpovědět  cool

Tady taky, jenže nikoho, kdo by jim dal “přesdršku” široko daleko nevidět.

Bonobo
6. 6. 2024 10:51
Ohodnotit příspěvek :
     

No voškliváci jedni škaredí 🙂 Slíbili vám podíl na lupu a ten penězovod teď vyschl. Co s tím kulaci, co? 🙂

Joe Arp
6. 6. 2024 11:00
Odpovědět  Bonobo

To je prdel co ubohý opossume, tak dobrou zábavu kreténe!

Standa
6. 6. 2024 11:05
Odpovědět  Joe Arp

Typické pro nedouka z inkluzivu! Plná ústa ho.nadávak na všechny okolo zde, že provokatére!

Joe Arp
6. 6. 2024 11:13
Odpovědět  Standa

Jedeš po mě co, máš někde slíbené odpustky bramboro?

Pravdomluvny
6. 6. 2024 16:34
Odpovědět  Joe Arp

Máš názorný příklad u těch dvou,že blbec nikdy nepřichází vstříc, vždy se postaví do cesty!

Joe Arp
6. 6. 2024 11:19
Odpovědět  Standa

A už jsi dodal potřebné informace, abys mohl být přivinut na hruď, neotálej než tam bude nával. A přestaň už chodit kolem té rakve alzhajmře!

Slovan
6. 6. 2024 14:03
Odpovědět  Joe Arp

Si dopadl, vybral si radši modrou krev a jestli má nacvičený přískoky, tak modrá je modrá. 🤣

Pavel z Moravy.
6. 6. 2024 11:17
Odpovědět  Joe Arp

Tak on je Joe ten bonobo obdarován dokonale. Hloupost prostě kvete.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
bonobo
6. 6. 2024 17:07
Odpovědět  Joe Arp

🙂 Ano. Je

Slovan
6. 6. 2024 20:48
Odpovědět  Joe Arp

…..ale ale jakpak si to mám teď vyhodnotit? Ty jsi taky kulak? 😊

Joe Arp
7. 6. 2024 09:15
Odpovědět  Slovan

Pouze příznivec NAŠICH českých plantážníků, bez ohledu na výměru plantáže!

Slovan
7. 6. 2024 13:25
Odpovědět  Joe Arp

Tak to jsme na tom stejně. A proto jsme také vyrovnaní, klidní, nejsme zlý a přející spoluobčané, nezatížení žádnými restitucemi a máme klid v duši a necloumá s náma nenávist ke všemu státnímu majetku.😊👍

Pijack
6. 6. 2024 11:10
Ohodnotit příspěvek :
     

Prý solidarita je základ, prohlašuje největší blbka Danushe 🙂 Je to k smíchu a současně k pláči. Zapomíná totiž dodat “solidarita ke komu? Solidarita s čím a s kým? Tuhle blbku to vůbec netrápí. Ona vyštěkne jen očesanou floskuli, což určitě základ není. Je ta blbka vůbec svéprávná? Ono se totiž do této věty musí vložit “s kým, s čím…”. Jinak nedává solidarita smysl. Tohle stvoření je exkrement jako výsledek našeho liberálního vzdělávacího systému !!! Solidaritu lze také po muslimech vyžadovat. Ovšem tohle blbka Danushe vůbec nepochopí. Vyštěkává slovo “solidarita” na každém kroku, ale neví o ní vůbec NIC. Nevědí to ani v 5demolici. NIKDO z nich to totiž nepřiznává.

Mě už tihle tupí a dutí politici fakt nebaví. Oni si myslí, že jsme idioti. Takové povyšování nad celkem inteligentní společností je zločin, protože takhle se chovají jen sociopati.

Standa
6. 6. 2024 11:24
Odpovědět  Pijack

Otázka je : jsme idioti nebo ne ?

Slovan
6. 6. 2024 14:05
Odpovědět  Standa

Tak si představ Stando, já jsem si třeba myslel do včerejška že ne. Pak jsem zíral jako kráva před kopcem. 🤣👎

katango
6. 6. 2024 20:30
Odpovědět  Pijack

ynucená solidarita není solidarita ale loupež!

6. 6. 2024 11:29
Ohodnotit příspěvek :
     

A musím se zeptat co jste čekali? Sledovali jste Cowbojky a pojídali arašídy, pěli chvalozpěvy…
A přitom jste vůbec neuvažovali nad tím, že se díváte na zloděje a vrahy…kteří se pro zisk neštítí ničeho…
O tom totiž celá ta kultura Cowbojů je…od začátku dodnes…
Kultura zlodějů,co se kloní tomu největšímu zloději z nich…Imperialisti..
Snad jste si nemysleli že ta špína za Oceánem, chce jen vaše blaho? Že jim záleží na tom,jestli se tu máme dobře? :)))))))))))))
To si pak zasloužíte facku sami,jestli jste tomu opravdu věřili…a čím starší tím víc facek…páč Komunisti mu to říkali. A nevěřil tomu, neměl na to dost mozkových buňek…ten člověk narozený za Komančů…jakýkoli.
Vzhlíželi jste ke zlodějům a vrahům,jen pro to,že to bylo moderní…
Zakázané ovoce nejlépe chutná. To byl celý ten Hadrák.
Hrstce rodin šmejdů, to přineslo závratné bohatství…ten zbytek ryje držkou zem…
To je ten váš západ…jen překabátěný Feudalismus.
Takže opravdu nevím,čemu se dnes divíte…

Pavel z Moravy.
6. 6. 2024 14:22
Odpovědět  Veny232

Tady na pokecu to myslím Veny většina lidí chápe. Myslím, že i ti co cinkali vědí, že byli podvedeni. Je tu občas nějaká výjimka, ale s nimi ani ten největší propad kvality života nehne. Asi mají svoje jisté.

6. 6. 2024 16:36
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Já vím,ale nemám to kam jinam napsat 😀 Páč moje myšlení se neshoduje s fašounky u moci… 😀
Sry, tak to musíte pokaždé brát, že nemluvím k vám osvíceným… 😀
Ale prostě jen mluvím,všude kde ještě můžu….

Jméno
6. 6. 2024 14:45
Odpovědět  Veny232

A co Ty? Tys dělal co? Měl ses teda bít za komouše, měls vzít flintu a hlídat s milicionáři klid na náměstích, nás zahnat do obýváku “ke kovbojkám”. Namísto toho čuměls zalezlej, a teď nám chceš něco vyčítat. A když ne s flintama, mohli jste i bez flint. Proč jste se neaktivovali? Proč jste nesvolali straníky a stoupence do ulic vy? Šlo o všechno a vy jste chrněli! Milion členů, statisíce poskoků na gumičkách, a vy nic.
Mimochodem, když my jsme cinkali, tak rozhodně ne za kovboje za oceánem, ale za fakt, že uprděnci z ÚV místo planého žvanění měli dávno začít už konečně přestavovat, a že bylo co. A že jejich silové složky zmlátily pendrekama hlava nehlava i děcka, dokonce svá vlastní svazácká děcka.
Uprděnci se chovali jako pštrosi a magoři. Nikdy neřekli, že co dělá Gorby je nebezpečné, že je to reakční, oportunistické, ohrožuje to výdobytky a kdesi cosi. Přihlásili se k tomu, podporovali to hubou, ale zároveň alibisticky zjevně stáli nohou zapření na brzdě, takže sami přispěli k pnutí a mišmaši. A vyústilo to tím zpropadeným hadrákem, bodejť bychom tehdy žádný klíče v kapse neměli…

Noobody
6. 6. 2024 16:11
Odpovědět  Jméno

To Jméno 6. 6. 2024 14:45
Jo, spousta byla jen u komunistů a ten zbytek byli převážně naivní a tudíž systémem podvedení. Kdo měl čas a chuť číst ty tlustospisy, kde sice bylo vše napsáno, ale celkem dovedně zakamuflováno? Kdo se chtěl vracet ke kořenům a přemýšlet o tom co a proč bylo právě takhle a ne jinak a analyzovat tehdejší možnosti a vlivy na chod státu i jednotlivých partají, aby z toho byl schopen predikovat děje budoucí? Ne, ne!! Takhle to nefunguje, protože jsme lidé s omezeným rozhledem, vytíženi vlastní prací, péčí o rodinu, se svými zájmy a preferencemi, mezi něž politika zcela jistě nepatří. Takže VĚŘÍME svým voleným zástupcům a nekontrolujeme je. A proto dopadáme stejně jako naši SOKOLové, kterým zástupkyně ředitelky zdefraudovala 50M, ředitelka prohlásíla, že na chod organizace to nemá žádný vliv a bezostyšně chtěla být znovu zvolena. Prostě sebereflexe a ODPOVĚDNOST je u nás nízká, ale důvěra v nadřízené a ty ostatní vysoká. Asi je někde v nás jakási zásadní chybka!

6. 6. 2024 16:38
Odpovědět  Jméno

V klidu…to nebylo pro ty co vědí…kde je chyba. A jsem pyšný, naštval jsem tě. A to je dobře…tenhle Národ měl být naštván, řádně naštván, už dávno…jak mu stále cizáci kradou budoucnost…https://www.youtube.com/watch?v=o5kqz4hDgZw

Pavel z Moravy.
6. 6. 2024 17:33
Odpovědět  Jméno

Podívej se jak to řezali na západě ty demonstranty a to hlava nehlava a nikdo se jim neomlouval. Za takové velké železné lady Margaret Thatcherové mlátili policajti na demonstracích a při stávkách havířů lidi jak neurvalí. A jak si žili třeba havíři v sedmdesátých letech v Kansasu, v čem bydleli, jak se stravovali, jakou měli zdravotní péči a jak všechny těžce vydělané prachy zase vraceli majitelům dolů, neb neměli kde jinde nakupovat jako u nich a jaké měli pracovní podmínky. Až se ti zbožňovatelé kapitalismu seznámí s tím, jak si tam na tom ” obdivuhodném ” západě žil obyčejný plebs, tak ať potom ty svoje jedovaté sliny na minulý režim prskají jak libo. Prskat je mohou i teď, ale jsou nesmírně trapní, neboť většina z nás obyčejných ví jak jsme si žili a jak se k nám plebsu v zaměstnání chovali. Já tedy žil důstojně jako člověk a za to patří můj dík socialismu a je mi jedno co kdo žvatlá.

Joe Arp
6. 6. 2024 20:58
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Pavle ten mustr podle kterého kapíci jedou je tu od 18.stol. Když čteš Germinal od E. Zoly tak se ti otvírá kudla v kapse, a ten chlap si to nevycucal z prstu, několik měsíců žil s horníky, fáral s nimi se svolením majitele dolu a navštěvoval je v kolonkách, ubytovnách a hospodách. Prolezl všechna pracoviště v dole. Dnes jsou podmínky samozřejmě lepší, ale gró chování našich starostlivých vydřiduchů zůstává.

Slovan
6. 6. 2024 21:25
Odpovědět  Joe Arp

Proto je pokud možno ignoruji. Dnes nás tuna vedle zase nazval vypitýma mozkama, nebo tak nějak, já si složky nedělám. Tak jsem se chudákovi zasmál a šel dál. Kdoví jestli nebere nějaké uklidnující léky a na to se napít nemůže, takže asi závist.

Joe Arp
6. 6. 2024 21:56
Odpovědět  Slovan

No Pavle od mozků vyprášených lepším matrošem to musíme holt skousnout nenarodili jsme se se stříbrnou naběračkou v mordě, tak jsme zůstali u piva. HANBA NÁM!

Bety
6. 6. 2024 18:06
Odpovědět  Jméno

Dokud budou lidé takoví, že v koutku duše budou snít o povýšení do vyšší kasty, dotud
s nimi ty vyšší kasty budou točit, jak budou chtít. Tuhle v jedné francouzské detektivce chodili všichni okolo majitele zámku po špičkách a jeden policajt řekl: Copak neví, že revoluce byla úspěšná? No byla, dočasně. Pak pod líbivými hesly převzal moc Napoleon, a ejhle, nová šlechta byla na světě, a ani ta stará nakonec nedopadla špatně. Tenhle sajrajt vždycky vyplave nahoru a ten kdo chce do něj patřit se vždycky pozná podle
hbitého převlečení kabátu. A také podle nadšené spolupráce. A lidé, kteří neví která bije
pak jako trdla zvoní klíčema. Otec jedné známé, pravověrný komunista, se po převratu zabil a zdaleka nebyl sám. I nějaká samoupálení na protest se vyskytla, ale o čem média mlčí to neexistuje.

Pavel z Moravy.
7. 6. 2024 09:19
Odpovědět  Bety

Bety, tak nám určitě mozek nevymyjí. A to je nejdůležitější.

Albi
6. 6. 2024 20:00
Odpovědět  Jméno

Nikdy neřekli, že co dělá Gorby je nebezpečné, že je to reakční, oportunistické, ohrožuje to výdobytky a kdesi cosi.
Tady je zas někdo chytrej až když zná průběh a důsledky. Takových je dnes minimálně 13 do tuctu!

Noobody
6. 6. 2024 23:45
Odpovědět  Albi

To Albi 6. 6. 2024 20:00
Zajímavé na komunistickém vedení je, že každý u moci je neomylný a když ve funkci skoná, tak je v zápětí prohlášen za zrádce, oportunistu, reakcionáře, nebo alespoň pomýleného. Nastoupí nový a celý cyklus se opakuje, aby i on byl zavržen a oslavován nový. Král zemřel, ať žije král! U nás se tomuto zhanobení vyhli jen 2. Jedním byl Ludvík Svoboda, který se pro těžkou nemoc nemohl výkonu funkce věnovat a druhým byl Gustáv Husák, který dožil jako prezident Č-SSR a zemřel v demokratické zemi, kde již nebylo nutno novému stranickému vedení připravit prostor očerněním předchůdce.

Na Vaši poznámku v úvodu – Proč tomu tak bylo?
Protože komunisté z prvé ruky věděli, jak se strana nekompromisně po bolševicku vyrovná se všemi malověrnými, neloajálními, váhavými. A tak si veškeré pochybnosti nechávali pro sebe a na veřejnosti tleskali ve stoje a na povel se smáli či plakali – viz dnes masové akce v S.Korei, kde to dotáhli k naprosté dokonalosti. Ona ta vnitrostranická demokracie je totiž faktická totalita!!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
stan
6. 6. 2024 11:30
Ohodnotit příspěvek :
     

Západ si s námi akorát vytírá zadek a naše nynější vláda zaprodanců při tom ještě s požitkem mlaská a má pocit, že nás Západ bere jako rovnocenné partnery.Jsme dobří tak na to pro korporáty levně makat a přežívat.Vidím to tak, že je potřeba aby se EU rozpadlo, každý stát začal pracovat hlavně pro sebe, pro svou zem a hlavně aby zmizel četník světa USA.Je potřeba rozbít dominanci dolaru a zrušit 800 vojenských základen USA po celém světě a stejně tak zničit stát Izrael.Ale to všechno bude ještě nějakou chvíli trvat, ale věřím že už není cesty zpět.Hegemon USA prostě končí, je jen otázky kdy

Burák
6. 6. 2024 11:42
Ohodnotit příspěvek :
     

Že by si už někdo uvědomil, že jsme pouhá kolonie a od začátku nám byla přisouzena role otroků??? Už Hitler mluvil o potřebě kolonií, aby si Němci udrželi životní standart. Tak to prostě je. To by všichni živite ty západní zadky, kteří se pak navíc povyšují na své chlebodárce.

orinoko
6. 6. 2024 11:46
Ohodnotit příspěvek :
     

https://youtu.be/2xXOuTJCPPI?si=tpWExdXLElnrpvyG

Jura S
6. 6. 2024 13:47
Ohodnotit příspěvek :
     

No dle EU jako chlapi půjdeme na Moskvu a manželky, barák, firmu nám “povopatrujou” Mustafa a Ali s Volodymyrem…

Horňák
6. 6. 2024 13:52
Ohodnotit příspěvek :
     

Stačí odejít z Bruselu a nemusíme žebrat v Bruselu. EU je jen neziskovka, která hospodaří jen s tím co u nás vybere.

Burák
6. 6. 2024 16:21
Odpovědět  Horňák

Od politiků odchod nečekejte, protože jakýkoliv chce do EU parlamentu, aby pobíral poté doživotní rentu. EU je vymyšlená chytře. Všimněte si, že žádný politik si nechce zničit kariéru kvůli plebsu, který ho dosadil. Tady už pomůže jenom revoluce a okamžitá politika všech směrů. EU by nám po odchodu ihned vyhlásila sankce a zavřela všechny kohoutky. U Británie se rovněž snažili..

Horňák
6. 6. 2024 13:54
Ohodnotit příspěvek :
     

Hledám stranu, která chce odejít z EU a nechce jen renovovat zloděje.

Ladislav 💤
6. 6. 2024 14:03
Odpovědět  Horňák

👍👍👍👍👍👍👍

Ladik
6. 6. 2024 15:11
Odpovědět  Horňák
    Komunisté
Noobody
6. 6. 2024 15:59
Odpovědět  Ladik

To Ladik 6. 6. 2024 15:11

Kolego, komunisté byli první, kteří ideu globalismu předestřeli světu pomocí internacionalismu. Nemyslím, že dělat kozla zahradníkem a z pytláka hajného je dobrý recept na dnešní EU, která je jednoznačně projektem Globalistů.

6. 6. 2024 17:30
Odpovědět  Noobody

Internacionlismus nemá s globalismem nic společného, jen ten Globus. Jak to že za komunismu, kdy byly hranice zavřené a těžko se i zahraničně obchodovalo – proto jsme měli na všechno svůj vlastní výzkum (co Čech to výzkumník) – ale přesto jsme nehospodařili nijak blbě, tak jako teď s levným dovozem (toho, co jsme si dřív dělali sami) z Číny a ostatních levných zemí?

Zase ta demagogická mánie?

Albi
6. 6. 2024 20:17
Odpovědět  primak

1+++

Noobody
6. 6. 2024 23:09
Odpovědět  primak

To primak 6. 6. 2024 17:30
Ještě musíte hodně studovat a ještě víc přemýšlet, abyste se oprostil od své prvoplánové naivity a měl šanci nakouknout za oponu.
Možná Vás omlouvá mládí, ale v každém případě máte příliš ztopořené sebevědomí nepodložené znalostmi. Možná by to chtělo více skromnosti a hlavně – hodně PŘEMÝŠLET a méně psát, abyste své DOJMY nevydával za realitu!!

Ladislav 💤
6. 6. 2024 17:15
Odpovědět  Ladik

👍👍👍👍👍 přesně!

mis12
6. 6. 2024 15:23
Odpovědět  Horňák

No to musí být alespoň SMER , který se vysmekává z řízení brusele jako kolonie.

Noobody
6. 6. 2024 15:20
Ohodnotit příspěvek :
     

Njn, je to tak, jak píše Jandejsek, ale pořád nevím, čemu se divíme a proč se vztekáme?!

Už to tu někdo psal, že když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. A Pražáci vymysleli to kouzelné: “Slibem nezarmoutíš.” Nemusíme chodit daleko do historie a najdeme spoustu příkladů, kdy se slibovalo, skutek utek a trest za plané sliby nepřišel. Proto se v tom pokračuje a přitvrzuje. Stačí vzpomenout na projevy Vency Lahváče Veškrny o nevstoupení do žádné voj. aliance, o zbytečných obavách ze světlé a zářné budoucnosti, kde nebudou žádní nezaměstnaní, natož žebráci a td. Stačí pohlédnout na vystoupení jednotlivých politiků před volbami a reálné plnění jejich slibů po nástupu do vládní odpovědnosti a je každému myslícímu jasné, že SLIBY SE SLIBUJÍ A BLÁZNI SE RADUJÍ. Takže klídek!
Za těch skoro 35 let po plyši jsme si již mohli zvyknout, že plujeme na lodi bláznů a když aktivně nevystoupíme proti lhářům, tak si nikdy jejich respekt (oprávněnou obavu z nás – podvedených) NIKDY nezískáme!!

Ono to tu graduje posledních 5 let, kdy se globalisté rozhodli zatroubit k frontálnímu útoku na lidstvo a začali pomocí Covidu 19 vehementně zkoušet, co vše jim ještě projde. ./.

Pijack
6. 6. 2024 15:37
Odpovědět  Noobody

Tak já předpokládám, že ti migranti se nastěhují napřed do Prahy. Ve Strakovce to chtějí, tak ať se obohatí. Pak bych dal všem pokrokovým elektromagorům elektro auta zadarmo, ale s tím, že do auta se spalovacím motorem nesmí usednout. Pak by mělo osazenstvo Pražských divadel sestavit rotu odvážných bojovníků proti Rusku a velitelem by byl Marhoul… a hned by měli odjet na frontu… Ona je ta sranda hned přestane bavit. 🙂

Noobody
6. 6. 2024 15:55
Odpovědět  Pijack

To Pijack 6. 6. 2024 15:37
Tak na to bych si vsadil!! Jenže to dopadne jako s BRD a Merkelovou. Merkolová pozvala, potom hlásala “Wir schafendas.” a dnes máme podepsaný Migrační pakt a povinné kvóty. Ty však nejsou kvótami, jen povinnou solidární pomocí, nebo ještě povinnějším odpustkem na který jaksi nemáme. Ale mafián Kuliočko nic, on muzikant, on přeci nic nepodepsal a ty kvóty tam také napsány nejsou, že? Merkelová je mimo, připrchlíci zaplavují Evropu a problém roste a graduje, místo aby odezníval.

Jak já to vnímám, tak ono je to bavit nepřestane, protože jim nic jiného nezbývá. Jednou se spřáhli s Ďáblem a ten svazek nejde rozvázat. Buď budou plnit a dostanou pašalíky, nebo nebudou plnit a dostanou po gulách. Nebo se vzepřou a půjdou proti a budou beradou hore. To si ti zemtci uvědomují a tak raději plní a berou pašalíka a mnozí pitomci jim to ještě závidí. Asi pro to, že nevidí čím za to platí – velmi zřetelným, byť zatím potencionálním, prohlášením za vlastizerádce se všemi s tím spojenými důsledky!! Jen doufám, že až se to zlomí a otočí, tak již nebude platit žido.havlovské: “Nejsme jako oni.”, ale starozákonní: “Oko za oko, zub za zub.”

Noobody
6. 6. 2024 15:39
Odpovědět  Noobody

./.
A tak v zásadním rozporu s ústavami států, Kochovými postuláty, Hipokratovou přísahou, preambulí WHO, přísahami premiérů a prezidentů, že budou činit v nejlepším zájmu občanů svých zemí a tisíců dalších právních i morálních závazků zahájili prověrku demokratické senzitiviti lidí na planetě Zemi. A zjistili, že jen pár států a jejich vlád se nepodělalo, nezakázali Ivermektin, nehonili občany do lockdaunů a nedůvodných karantén, nekupovali vražedné a neotestované fuckcíny a jak psychoptičtí blázni jimi netečkovali lidi a nesankcionovali netečkované. Většina vlád Světa prokázala naprostou poslušnost a příkladnou loajalitu s globalisty. U nás se bezvadně vybarvil s.Babiš a hned v zápěští jej předhonil ukrajinský místodržící v Praze – s. Petro Ulhanovič Fijalenko. Babiše lze snad omluvit tím, že na něj globalisté mají přes jeho firmy v Německu sakra dlouhou páku a drží jej pod krkem, proto možná podlehl a šel s Eurobandity. Co ale ten politologický jeliman Fiala? Co ten všechno a všem nasliboval a jak krásně a z patra mluvil o tom, že bylo dost EU a jejího diktátu? A pamatujete kolikrát veřejně v ČTv …. s vážnou tváří prohlásil, že nebude zvedat a rozšiřovat daně?!!!

zuzana
6. 6. 2024 15:37
Ohodnotit příspěvek :
     

Mainstreamová média začínají přiznávat, že očkování proti COVID-19 nebylo nikdy o zdraví

https://aktax.cz/mainstreamova-media-zacinaji-priznavat-ze-ockovani-proti-covid-19-nebylo-nikdy-o-zdravi/

Horňák
6. 6. 2024 15:55
Ohodnotit příspěvek :
     

Nás nepodvedl západ. Nás podvedli naši politici!

Horňák
6. 6. 2024 15:58
Ohodnotit příspěvek :
     

Všichni chtějí napravovat zločiny Bruselu? Není lepší odejít a sami si vyžrat dluhy po Bruselu?

zuzana
6. 6. 2024 16:08
Ohodnotit příspěvek :
     

Kreml poprvé nazval USA nepřítelem

https://aktax.cz/kreml-poprve-nazval-usa-nepritelem/

cool
6. 6. 2024 18:22
Ohodnotit příspěvek :
     

Spolčení €araboafriky ECB privilegiantů kalergi zpytlíkované bilderbergy alias eu dědičných kolonialistů globálními lichváři soukromé tiskárny FED. Pomalu chápající zkuste dělat velemávajícího větráka “kalkulu jako blištivý pjotr ukrajinovič. 🙂 marně

cool
6. 6. 2024 18:26
Odpovědět  cool

A ctrl
5.6.2024 v 21:12

Líbí? & výtah
Víte, války vždy končí jinak, než jste si původně mysleli. Proto dnes miliony mladých Evropanů leží v masových hrobech. Proto není dost Evropanů, proto je málo evropských dětí. Válka zabíjí. Jeden zemře se zbraní v ruce. Druhý zemře při útěku. Někteří zemřou při bombardování. Ještě další v nepřátelských věznicích. Ostatní na epidemii. Další zemřou hladem. Někteří jsou mučeni. Znásilněni. Někteří jsou uneseni jako otroci. Hroby seřazené v nesčetných řadách. Matky pláčou pro své syny. Ženy pláčou pro své muže. Tolik ztracených životů. Jedno víme: Tam, kde se zmocní vlády válka, není úniku. Válka nás dostihne. Nemůžete se jí vyhnout, nemůžete se před ní schovat.
Jediným lékem na válku je mír. Držte se mimo válku a udržujte Maďarsko jako ostrov míru. To je naše poslání. A pokud nechceme, aby nás válka dostihla, musíme ji zastavit. Nyní!
Tento mír nelze vyhrát zbraněmi. Tato válka nemá řešení na bitevním poli. Existuje jen smrt a zkáza. Musí dojít k příměří a musí dojít k jednání. Ale nejdřív se musí vyhrát volby. Volby musí vyhrát příští týden. A za týden budeme mít posily ze všech evropských zemí a můžeme vytvořit evropskou koalici

cool
6. 6. 2024 18:26
Odpovědět  cool

dokončení
 Volby musí vyhrát příští týden. A za týden budeme mít posily ze všech evropských zemí a můžeme vytvořit evropskou koalici pro mír v Bruselu. Na podzim si Američané mohou zvolit mírumilovného prezidenta a s nimi můžeme vytvořit všezápadní, transatlantickou mírovou koalici. Na začátku roku jsme byli v menšině a do konce roku bychom mohli být většinou v celém západním světě.
https://www.pokec24.cz/nezarazene/evropa-se-pripravuje-na-valku-projev-viktora-orbana-na-mirovem-shromazdeni-v-budapesti/

JoFa
6. 6. 2024 19:17
Ohodnotit příspěvek :
     

Tento pán by mal byť ministrom zemědelství, vy máte ľudí, len ich potrebujete zjednotiť do jednej vlády a potom sa môžete stať lídrom Európy, pridajte ešte k nemu Blahynkov plán, pridajte vlastenecké strany a pridajte k tomu podporu voličov a pridajte ďalších vlasteneckých mysliteĺov ako je p.Skála, pridajte žurnalistov a analitikov ako je Svatoš, pridajte odborníkov a zachránite svoj štát a svoju budúcnosť.

JoFa
6. 6. 2024 20:08
Odpovědět  JoFa

cz24-news ma v posledných dňoch fascinuje svojimi príspevkami, dnes je to o slobode prejavu a práve na súkromie, pre vás diskutujúcich, je to manna nebeská: https://cz24.news/prosluly-anonym-na-x-com-soukromi-je-nezcizitelne-lidske-pravo/
Toto je odkaz pre nášho jebn..ho Danka!!!

cool
6. 6. 2024 20:17
Ohodnotit příspěvek :
     

Je to západní ho.not?
comment image?f&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1AqJTfRBlzcKeD0-fUB9sOcMYK95mOczpYXmtFD5BwsoWhvXebljE9I4A_aem_AdzeAjl6PfyZzEfpkvbJdht25TFjP3gogvf79-mudUNhR7krCrZJRNuijXjff_pMgHOzeSO72wfbswtr3NSmrVlA
https://www.facebook.com/reel/476520651483179

Aleš
6. 6. 2024 20:18
Ohodnotit příspěvek :
     

Západ vždy jen kradl, krade a záleží jen na nás jestli nás bude okradat dal.
CZEXIT