politika

Síla systému je určena silou nejslabšího článku

Ani jediný jev, událost neexistuje vně, mimo spojení s jinými jevy a také nemůže být uskutečněn bez ovlivnění mnoha jiných jevů, událostí – hlásá Marxistická dialektika.

Společnost je provázaná, jeden celek – všechny její strany, všechny procesy, které se v ní odehrávají, jsou vzájemně propojeny, proudí jeden od druhého.

Lidé jsou organizováni ve společnosti na základě produkce zdrojů své existence, své obživy, a proto ze sociálních vztahů vyplývají další sociální a společenské vztahy: politické, právní, ideologické. 

Společenské skupiny a třídy, bez ohledu na to, jak rozdílné a dokonce protichůdné by byly jejich zájmy, jsou vždy navzájem propojeny jako součásti jedné společnosti.

Zrovna tak, jak přítomnost slabých neúspěšných studentů ve třídě nevyhnutelně podkopává kvalitu přípravy lídrů, tak i přítomnost nechráněných sociálních vrstev nevratně neguje obecný blahobyt společnosti.

Pokud nejsilnější článek společnosti je na seznamu Forbesu a nejslabší tráví noci nad topným kanálem, celková síla systému se sníží na úroveň topného kanálu.

Kapitalistická společnost jako systém vztahů všude demonstruje důsledky křehkosti svých „slabých článků“.

Vezměme ekonomickou sféru. Procesy ekonomického života nejsou od sebe navzájem izolovány, ale naopak jsou vzájemně úzce provázány a propojeny. 

Nadprodukce komodit spojená s nedostatečnou kupní silou populace je klasickým příkladem rozporu kapitalistického způsobu produkce a výrobního režimu. 

Situace nadvýroby nezbytných produktů, jejichž nákup není k dispozici těm, kdo je vyráběl, byla již mnohokrát popsána za časů Marxe a je výmluvným příkladem vadného ekonomického systému, který obsahuje slabý článek, slabý ekonomický pól.

Pandemie koronaviru COVID19 opět zdůraznila význam otázek veřejného zdraví. 

Nejmodernější technologie v medicíně nezaručují sílu v systému epidemiologické bezpečnosti, pokud nejsou vyloučeny sociální předpoklady vzniku epidemií a pandemií: přítomnost bezdomovců, chudých, lidí pro které není k dispozici správná výživa, prevence nemocí a zdravý životní styl.

Je nemožné se izolovat, stát odděleně od takového spojení příčin a následků, takového spojení jevů, které nevyhnutelně určují určitý průběh událostí, které se odehrávají s přirozenou nutností, běh událostí.

Ano, technologie umožňují bohatým a mocným hodně věcí, jako je například nákup ledviny od polohladového obyvatele země třetího světa a nechat si ji implantovat. 

Peníze umožní omlazení pomocí kmenových buněk, náhradní mateřství nad rámec svých reprodukčních schopností, zázraky plastické chirurgie, a tak dále.

Avšak bída a chudoba jiných sociálních vrstev spojená s nehygienickými podmínkami a neexistencí základních preventivních opatření nevyhnutelně povede ke vzniku a šíření smrtelných virů a bakterií, které neberou ohled na materiální, finanční a sociální status.

Ztráta smyslu života, morální degradace. 

Četné projevy duševních poruch, bezpříčinné krutosti, sebevražedné chování, a to i mezi mladými lidmi a nezletilými, se již dávno staly pravidelnými zprávami zpravodajských kanálů. 

Co se transformuje v hlavách lidí, se promění ve veřejné vědomí. A toto veřejné vědomí bude mít na všech úrovních vzájemné propojení, vzájemné svazy a vzájemnou závislost na všech úrovních.

Je nemožné pro sebe, individuálně, soukromě vyloučit morální vady a psychologické problémy prostřednictvím osobního psychologa, elitních škol a vysokých škol pro potomstvo, pro vybraný kruh společnosti. 

Jevy spojené s prvky, které jsou sociálně slabé, degradované, přivedené do bestiálního stavu, dříve či později, prostřednictvím nespočetného počtu propojení zasáhnou jako koroze, podobně jako infekce, všechny části sociálního systému.

Ekologický ráj s alpským vzduchem ve Švýcarsku nebo nedotčenými loukami Nového Zélandu nebude záchranou před globální ekologickou krizí, způsobenou dravým přístupem kapitalistické produkce k přírodě. 

Propojení v přírodě nezná hranice:
v případě přechodu kritických kvantitativních ekologických změn – budou obyvatelé ráje nevyhnutelně pod stejnou ranou jako obyvatelé průmyslových oblastí pokrytých smogem.

„Musíme být schopni v každém okamžiku najít ten konkrétní článek řetězu, který musíme všemi prostředky uchopit, abychom udrželi celý řetěz a připravili se na přechod na další článek řetězu, pořadí článků, jejich forma, jejich propojení, jejich vzájemný rozdíl v historickém řetězci události nejsou tak jednoduché a tak hloupé jako v obyčejném řetězu vytvořeném kovářem.“ (Lenin, Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 42, с. 290).

https://bit.ly/2RJw4Km

sdíletj na