politika

Prezident SDSN Jeffrey Sachs informoval Radu bezpečnosti OSN o udržení míru

[SDSN – Sustainable Development Solution Network – Síť řešení pro udržitelný rozvoj při OSN, podle ústředního webu existuje také pobočka v ČR, nicméně uvedený link na Karlovu Univerzitu nefunguje, proč asi? pozn. překl.]

Dne 20. listopadu 2023 se v Radě bezpečnosti OSN konala otevřená rozprava na téma “Podpora udržení míru prostřednictvím společného rozvoje” v rámci bodu programu “Udržování mezinárodního míru a bezpečnosti”. Prezident SDSN Jeffrey Sachs byl pozván, aby Radu bezpečnosti informoval.

Ve svém svědectví Radě prezident Sachs sdělil, že řešením základních politických a ekonomických faktorů současných válek může Rada bezpečnosti vytvořit podmínky pro mír a udržitelný rozvoj. Tvrdil také, že Rada by měla “posílit svůj soubor nástrojů tím, že se vedle obvyklejších rozhodnutí o hranicích, mírových silách, sankcích a podobně zapojí do budování hospodářského míru” a vytvoří “nový mírový a rozvojový fond, který by Rada bezpečnosti OSN mohla využít k vytvoření pozitivní dynamiky pro udržitelný rozvoj a k povzbuzení dalších investorů – jako je Světová banka, MMF a regionální mnohostranné rozvojové banky – ke spoluinvestování do budování míru”.

Přepis jeho řeči:

Pane předsedo, velvyslanci, generální tajemníku Gueterres , prezidentko NDB [New Development Bank – BRICS bank] Rousseff, vážení diplomaté, dámy a pánové. Dnešní setkání se koná v době, kdy se koná několik velkých válek. Ve svém svědectví budu odkazovat na čtyři:

Válka na Ukrajině, která začala v roce 2014 násilným svržením ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviče; válka mezi Izraelem a Palestinou, která se mnohokrát vypukla od 1967; syrská válka, která začala v roce 2011; a války v Sahelu, které začaly v roce 2012 v Mali a nyní se rozšířily po celém Sahelu.

Tyto války se mohou zdát neřešitelné, ale ve skutečnosti nejsou. Řekl bych, že všechny čtyři války by mohly být ukončeny rychle dohodou v rámci Rady Bezpečnosti. Jedním z důvodů je, že hlavní války musí být zásobovány zvenčí, jak vnějšími financemi, tak i výzbrojí.

Rada Bezpečnosti by mohla dohodnout, že tyto hrozné války utlumí zablokováním zahraničního financování a zbrojení, což by vyžadovalo dohodu mezi hlavními mocnostmi.

Dalším důvodem, proč tyto války mohou rychle skončit je, že jsou výsledkem ekonomických a politických faktorů, které mohou být řešeny spíše diplomatickou cestou než válkou. Poukázáním na základní politické a ekonomické faktory může Rada Bezpečnosti vytvořit podmínky pro mír a udržitelný rozvoj.  Podívejme se na každou z těch čtyř válek jednu po druhé.

Válka na Ukrajině má dvě hlavní politické příčiny. První je snaha NATO rozšířit se na Ukrajinu

navzdory včasnému a opakovanému námitkám ze strany Ruska. Rusko považuje přítomnost NATO na Ukrajině za významnou hrozbu pro bezpečnost Ruska.

Druhou politickou příčinou je etnické rozdělení Východ – Západ na Ukrajině, částečně podle jazykového a částečně podle náboženském rozdělení. Po svržení prezidenta Janukovyče v roce 2014, se etnické ruské regiony odtrhly od po-převratové vlády a apelovaly na ochranu a autonomii.

Dohoda Minsk II, jednoznačně schválená touto Radou v usnesení 2202 vyzvala, aby regionální autonomie byla zakořeněna do ukrajinské ústavy, ale tato dohoda nebyla nikdy realizována Ukrajinou navzdory podpory Rady Bezpečnosti OSN.

Ekonomická příčina války vyplývá ze skutečnosti, že ukrajinská ekonomika je orientována jak k Západu, k Evropské Unii, tak i na východ k Rusku, Střední Asii a Východní Asii. Když se EU snažila vyjednat dohodu o volném obchodu s Ukrajinou, Rusko vyjádřilo znepokojení nad tím, že jeho vlastní obchod a investice na Ukrajině by byly ohroženy, pokud by nedošlo k trojstranné dohodě mezi EU, Ruskem a Ukrajinou, což by zajistilo, že ukrajinsko-ruský obchod a investice by byly udrženy spolu s EU a ukrajinským trhem.

To je dobře známý fakt při obchodních jednáních. Bohužel EU zřejmě nebyla připravena jednat s Ruskem o takovou trojstrannou dohodu a konkurenční orientace Východ-Západ Ukrajiny nikdy nebyla vyřešena. 

Tato Rada by mohla ukončit válku na Ukrajině rychle tím, že se bude zabývat jejími základními politickými a ekonomickými příčinami. Na politické frontě země P5 [Permanent Five, pozn. překl.] by se měly dohodnout na prodloužení bezpečnostní záruky Ukrajině a zároveň souhlasit s tím, že se NATO nebude rozšiřovat na Ukrajině, čímž by se vyřešily obavy Ruska z rozšíření NATO.

Rada by měla rovněž usilovat o dosažení trvalého řešení týkající se etnického rozdělení na Ukrajině. Na ekonomické stránce existují dvě úvahy, z nichž jedna se týká politiky a druhá financování. Co se týče politiky, Ukrajina má silný ekonomický zájem se připojit k Evropské unii a zároveň si zachovat volný trh a finanční vztah s Ruskem a západní Euroasií.

Ukrajinská obchodní politika by měla být spíše inkluzivní než diverzní, umožňující Ukrajině sloužit jako živý hospodářský most mezi východní a západní Euroasií. Co se týče financování, Ukrajina bude potřebovat finanční prostředky na obnovu a na novou fyzickou infrastrukturu, jako jsou rychlé železnice, obnovitelná energie, 5G a modernizace přístavů.

Jak popisuji níže, doporučuji, aby Rada Bezpečnosti zřídila nový Fond pro Mír a Rozvoj, který by pomohl mobilizovat finanční prostředky pro pomoc Ukrajině a dalším válečným oblastem, aby se mohly odklonit od války směrem k obnově a dlouhodobě udržitelnému rozvoji.

Uvažujme podobným způsobem o válce v Izraeli a Palestině. I zde by válka mohla být rychle ukončena, kdyby Rada prosadila ty četné rezoluce Rady Bezpečnosti OSN přijatých v průběhu několika desetiletí, vyzývající k návratu do stavu hranic z roku 1967, ukončení osidlovacích aktivit Izraele v okupovaných územích. A dvou-státní řešení, včetně rezoluce Rady Bezpečnosti č. 242, 338, 1397, 1515 a 2334.

Je jasné, že Izrael a Palestina nejsou schopny dosáhnout bilaterární dohody v souladu s těmito rezolucemi Rady Bezpečnosti OSN. Na obou stranách zastánci tvrdé linie opakovaně frustrují ty umírněné, kteří usilují o mír založený na principu dvou států.

Je tedy podle mě nejvyšší čas, aby Rada Bezpečnosti OSN prosadila svá rozhodnutí zavedením spravedlivého a trvalého řešení, které je v zájmu Izraele i Palestiny, spíše než umožňovat zastáncům tvrdé linie na obou stranách ignorovat mandát této Rady a tím ohrožovat globální mír.

Mé doporučení této radě je, aby okamžitě uznala Stát Palestinu během několika dní nebo týdnů a přivítat Palestinu jako plnoprávný člen Organizace Spojených Národ, s Východním Jeruzalémem jako své hlavním město a se svrchovanou kontrolou nad islámskými svatými místy.

Rada by měla zřídit mírové síly složené převážně ze sousedních arabských zemí, aby pomohly zajistit bezpečnost v Palestině. Takovýto výsledek je v naprosté vůli mezinárodního společenství a v demonstrovaném zájmu jak Izraele, tak i Palestiny, navzdory hlasitým námitkám z obou stran zastánců tvrdé linie.

Ekonomickou strategii musí doprovázet politická strategie. Nejdůležitější je, že nový suverénní stát Palestiny musí být ekonomicky životaschopný. Uváděl jsem několik příkladů, jak toho lze dosáhnout. Ale nejdůležitější je, že jak Izrael, tak i Palestina by se měly stát součástí integrovaného plánu udržitelného rozvoje pro východní Středomoří a Blízký Východ, který by podporoval odolnost vůči klimatu a přechod regionu na zelenou energii.

Podobně Rada může ukončit válku v Sýrii. Syrská válka vypukla v roce 2011, kdy několik regionálních mocností a Spojené státy spojily své síly na svržení vlády syrského prezidenta Bašára al-Asada. Tato hrubě zpackaná operace na změnu režimu selhala, ale vyvolala dlouhotrvající válku s obrovským krveprolitím a ničením včetně zničení starověkého kulturního dědictví památek.

Rada by měla jasně stanovit, že všechny země P5 a země v sousedství Sýrie plně souhlasí s tím, že všechny změny režimu pokusy jsou nyní definitivně ukončeny a že Rada Bezpečnosti má v úmyslu úzce spolupracovat se syrskou vládou na obnově a rozvoji.

Po ekonomické stránce je nejlepší nadějí Syrie, že se může úzce integrovat do východního Středomoří a Blízkého Východu, zejména prostřednictvím výstavby fyzické infrastruktury spojující Sýrii s Tureckem, Blízkým Východem a národy Středomoří.

Válka v Sahelu má podobné kořeny. Zrovna tak jako regionální mocnosti a USA usilovaly o svržení režimu Bašára al-Asada, stejně tak se v roce 2011 hlavní mocnosti NATO podobně zaměřily na svrhnutí režimu Muhamára Kaddáfiho v Libyi. Při sledování tohoto cíle hrubě překročily mandát rezoluce Rady Bezpečnosti č. 1973, která autorizovala ochranu civilního obyvatelstva Libye, ale rozhodně neautorizovala NATO vedenou operaci na změnu režimu.

Násilné svržení libyjské vlády se rychle přelilo do zbídačených zemí Sahelu. Samotná chudoba způsobila, že tyto sahelské země jsou velmi zranitelné vůči přílivu výzbroje a milicí.

Výsledkem je pokračující násilí a několikanásobné převraty, které vážně podkopávají možnost ekonomického zlepšení.

Země Sahelu tvoří přirozené seskupení pro regionální hospodářské investice do infrastruktury. Celý region naléhavě potřebuje investice do elektrifikace, digitálního přístupu, k vodě a hygienickým zařízením a silniční a železniční dopravy. Jakož i do sociálních služeb, zejména vzdělávání a zdravotnické péče. 

Protože Sahel patří mezi nejchudší země světa, ne-li nejchudšími, ty vlády jsou naprosto neschopné financovat potřebné investice. Také zde, možná více než v jiných zemích, Sahel potřebuje externí financování k přechodu od války k míru a od extrémní chudoby k udržitelnému rozvoji.

Všichni členové P5 a dokonce i celý svět trpí nepříznivými důsledky pokračováním těchto válek. Všechny země platí cenu v podobě finanční zátěže, ekonomické nestability, rizik terorismu a rizika rozšíření války. Rada Bezpečnost je schopna přijmout rozhodné kroky k ukončení válek právě proto, že je jasné, že zájem všech členů OSN, členů Rady Bezpečnosti včetně všech zemí P5, je přivést tyto dlouhotrvající války k ukončení dříve, než začnou eskalovat v ještě nebezpečnější konflikty. 

Rada Bezpečnosti je pověřena dle Charty Organizace Spojených Národů značnými pravomocemi dle rozhodnutí svých členů. Může zavést mírotvorné síly a dokonce i armády, pokud je to nutné. Může uvalit hospodářské sankce na země, které nedodržují předpisy Rady Bezpečnosti OSN. Může poskytnout bezpečnostní záruky národům. Může odkazovat Mezinárodnímu kriminálnímu soudu (ICC), aby zastavil válečné zločiny. Stručně řečeno, Rada je jistě schopna prosazovat svá usnesení, pokud se rozhodne tak učinit. V zájmu celosvětového míru, nechť Rada teď zvolí ukončení těchto válek.

Rada Bezpečnosti může také posílit svůj soubor nástrojů zapojením se do ekonomického budování míru vedle obvyklých rozhodnutí o hranicích, mírových sil, sankcí a podobně. Jak jsem již několikrát zmínil myšlenku vytvoření Fondu pro obnovení míru a rozvoje, který by mohla Rada bezpečnosti využít k vytvoření pozitivní dynamiky pro udržitelný rozvoj a pracovat s dalšími investory, jako je Světová Banka, MMF, regionálními rozvojovými bankami, jako je NDB a dalšími, aby spoluinvestovali do vytváření míru.

Doporučil bych tři vedoucí linie pro takový Fond:

Za prvé by byl financován z prostředků velmocí, a to převodem části jejich vojenských výdajů vynaložených na globální mírotvornou činnost.  Například USA nyní vynakládá zhruba 1 bilion dolarů ročně na armádu, zatímco Čína, Rusko, Indie a Saúdská Arábie jsou dalšími největšími plátci s kombinovanými vojenskými výdaji tvořící zhruba polovinu výdajů USA.

Za předpokladu, že tyto země sníží vojenské výdaje o pouhých 10 % a přesměrovaly by tyto úspory do míru a rozvoje toho Fondu, to by samo o sobě uvolnilo přibližně 160 miliard dolarů ročně.

Za druhé, ten Fond by kladl důraz na regionální integraci, což je pro mírovou tvorbu zásadní, jakož i pro úspěšný rozvoj. Ukrajině by se pomohlo integrováním směrem na západ i východ. Izraeli, Palestině a Sýrii by se pomohlo integrováním do sítě východního Středomoří. Zemím SAHEL by to pomohlo prolomit jejich izolaci a nedostatek služeb prostřednictvím sítě infrastruktury.

Za třetí, Fond pro mír a rozvoj by byl dále financován partnerskými dalšími zdroji, jako je čínská Iniciativa Belt and Road, Global Gateway EU, partnerství pro infrastrukturu a investice G7 a zvýšením objemu půjček ze strany Bretton Woods institucí a regionálních rozvojových bank, jak generální tajemník nastínil v SDG [Sustainable Development Goals, pozn. překl.] stimulaci. Je zajímavé, že Fond pro Mír a Rozvoj by mohl být nástrojem pro větší investiční partnerství, spojující Čínu, EU, Spojené státy a státy G7. I to by bylo přínosem k míru, nejen v dnešních válečných zónách, ale také i mezi hlavními světovými mocnostmi.  

Přímo naproti nám je Izaiášova zeď s vizionářskými slovy velkého židovského proroka z 8. století př. n. l.: „oni překoví meče v pluhy a svá kopí v sadové nůžky; národ nepozvedne meč proti národu, ani se nebudou dále učit válčit“.

Je čas teď ctít Izajášova slova ukončením těchto zbytečných a ničivých válek, srazit vojenské výdaje a přeměnit ty úspory v nové investice do vzdělávání a zdravotní péče, obnovitelné zdroje energie a sociální zajištění.

Jako Američan jsem hrdý, že náš největší prezident Franklin Delano Roosevelt byl vizionář, jenž dohlížel na založení této skvělé instituce.

Pevně věřím ve schopnost Organizace Spojených Národů a této Rady Bezpečnosti udržovat mír a podporovat udržitelný rozvoj. Když všech 193 OSN členských států – nebo 194 se členstvím Palestiny – bude žít v souladu s Chartou OSN, budeme mít nový globální věk míru a udržitelného rozvoje. Děkuji vám.

Pro Pokec24: JaM

sdíletj na

53 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Keller
26. 11. 2023 19:35
Ohodnotit příspěvek :
     

Před panem Sachsem smekám klobouk. Nic lepšího jsem zatím nečetl a souhlasím bez výhrad.

Albi
26. 11. 2023 20:19
Odpovědět  Keller

Ano, výborný projev a potřebná slova.

Ale jen slova – nevěřím, že Rada bezpečnosti, nebo jakýkoliv jiný orgán OSN se jimi bude řídit.
Času měli dost, slov taky, a se stejným výsledkem – slovs, slova, slova – konflikty, sankce, války, statisíce mrtvých, miliony mrtvých, likvidace zemí – a konec zas jen slova.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
zdendulka
27. 11. 2023 10:53
Odpovědět  Albi

Kdyby Amerika věčně nešťourala do mnoha vybraných států a státečku, byl by klid a nebylo by potřeba dalších a dalších fondů, spolků, organizací mna podporu čehosi….
To je jako třeba s grafiti….grázlové pořád budou čmárat jde je napadne a stát bude pořád platit agentury na jejich smazání, až se na to vykašle (což už udělal) a budeme žít v tom počmáraném hnusu…..

Jura S
27. 11. 2023 11:10
Odpovědět  zdendulka

S grafiťáky se dá zatočit jednoduše – poprvé chycen – amputován malíček, nad amputací vytetován křížek, chycen podruhé – amputace 3 prstů….atakdále… 🙂

Joe Arp
27. 11. 2023 13:36
Odpovědět  Jura S

To by asi neprošlo, ale… co takhle svlíknout do slipů a vystříkat na něj všechny spreje co má u sebe, i na tlamu! Koupání doma v acetonu by ho možná vyléčilo.

Aragonit
27. 11. 2023 13:56
Odpovědět  Albi

Rada bezpečnosti je tam predsa od toho aby bezpečnosť nikomu negarantovala preto že to nie je v záujme zbrojárských nadnárodných koncernov a elít lebo práve tí Radu bezpečnosti pasú a riadia inak by sa nemohlo diať to čo sa deje
https://aragonit11.blogspot.com/2023/11/zelenskemu-volali-z-domu-zo-slonoviny-xv.html

Markýza
26. 11. 2023 20:32
Odpovědět  Keller

Ano, pěkné. Jen by mě zajímalo, jak pro své idealistické plány získá dejme tomu zbrojařské lobby. Velké banky. Zkrátka ty všechny, pro které je jakákoli válka vítaným přivýdělkem. Jak vlády a jejich ministři (samosebou, naprosto nezávislí na donorech!) tvrdě těmto odolávají. A co by pak bylo s oním zbožštělým pokrokem – jak známo, války jej nesmírně urychlují.
Představuju si, jak těm největším hráčům vstávají vlasy při slově “regionalizace”.
My chcimíři máme zkrátka těžký život.
Mimochodem – ani chytrý pan Sachs si zřejmě nestihl všimnout, že hospodářské sankce fakt nefungují……….

Boomer
26. 11. 2023 20:45
Odpovědět  Markýza

..tisíce rezolucí OSN.. a výsledek lze shrnout do slova o pěti písmenech, z nichž jedno musím nahradit hvězdičkou…ho*no. Ale sakra drahé ho*no, s ohledem na to, co už OSN za dobu svojí existence spolykala peněz. No ukažte mi vola, který by si něco tak nefunkčního vydržoval za svoje peníze?! I ten “smradlavej dostihovej vembloud” vám může jednou přinést prospěch. Ale OSN…

27. 11. 2023 05:51
Odpovědět  Boomer

dtto mme Markýza…

Ladislav 💤
27. 11. 2023 10:48
Odpovědět  Boomer

👍 přesně, slouha zločineckého usa!

27. 11. 2023 05:51
Odpovědět  Markýza

Typický čecháčkovský komentář. My přece nemáme rádi, když někdo chytrej něco chytrého řekne. Možná chytrá madame Markýza má lepší návrhy na řešení? Třeba všechny hned postřílet, nebo něco podobně?

Jistě, hospodářské sankce nefungují – někde (kde asi?). Ale tam, kde je chytrý pan Sachs navrhuje, by jistě fungovaly: Nedodat a nepomáhat Ukrajině/Izraeli (nehodící se škrtněte) nic. Jak asi by si pomohli?

Markýza
27. 11. 2023 08:35
Odpovědět  primak

Taktak, odhalil jte mne! Stydím se a zalézám pod stoleček. Jak jste vy bystrozaký zjistil, že nesnáším všechno chytré? Celý život se snažím každého chytráka pošlapat, do země zadupat a vy mi na to přijdete…..
Jen mně tedy odpovězte na moje otázky (sankce už jste probral i když vámi navrhované teda nejsou sankce, jen by se přestaly cpát šišky do husy)

Boomer
27. 11. 2023 11:46
Odpovědět  Markýza

..tak nějak se mi jeví, že jsme se oba dopustili příliš složitých myšlének, bez ohledu na to, jak na kterou stranu dopadnou. A to máme za to…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
27. 11. 2023 13:39
Odpovědět  Boomer

Myslíte? Já teda většinou důvěřuju bystrosti diskusního protějšku, třeba to bylo ztraceno v překladu.

Boomer
27. 11. 2023 13:59
Odpovědět  Markýza

.. bystrý protějšek se nesnaží z vašeho vyjádřené vypíchnout jen něco, na čem potom postaví útok ad hominem, ač by měl držet lajnu ad rem, natož aby vám podsouval cosi, co jste ani náznakem nezmínila. Vás si s palnou zbraní nedokážu představit, ani kdybych požil, hoódně požil… ;o)))

katango
28. 11. 2023 15:32
Odpovědět  Boomer

A mne jo? Ptám se, protože mne to zajímá, není to invektiva.

Boomer
28. 11. 2023 17:11
Odpovědět  katango

.. no vás jo, vzhledem na zátěž vašeho povolání by mne u vás nepřekvapilo odreagování se na střelnici. Akorát bych chtěl vidět, co máte jako terč.
Pistoli bych odhadoval na ráži .380 ACP
Nebo luk 32 lbs..

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
27. 11. 2023 05:45
Odpovědět  Keller

Ano, souhlasím. Velmi pěkné, stručné zhodnocení situace přímou řečí, kterou někteří přísedící (kteří to asi byli?) neradi slyšeli. A také střídmý návrh, co s tím udělat, zdá se velmi jednoduché. Kdy jsme něco takového slyšeli? A od někoho, kdo je Američan, Žid, a má v Americe – a nejen tam – nějakou váhu?

Pochopitelně, pro ty, kteří to neradi slyší, jistě neproveditelné. Ale nějak se začít musí.

27. 11. 2023 06:08
Odpovědět  primak

Škoda, že jsme neviděli obličeje těch, kterých se to týkalo. A jak na to honem honem odpovědět – pokud neopustili sál spolu se všemi jejich mopslíky, jak je jejich zvykem, když nechtěj něco slyšet. Jistě tým chytrých expertů v Bílém Domě vymyslí nějaký projev.

Pavel
27. 11. 2023 08:31
Odpovědět  primak

Ano, proto máme ministry,kteří se už ani nebojí říci otevřeně svému plebsu ,že ani ty prachy o které nás okradli na válku na Ukrajině nestačí a tak si půjčujeme od MMF. A co ovce, drží hubu a vedou stávku za zvýšení platů! Ne za okamžité odvolání vlády a potrestání těchto vlastizrádců.Pokud se má někde začít, tak na ulici a ne slova a bílé rukavičky,ale pěkně od podlahy a bez servítků tak jako naši předkové za bratra Žižky! Na to tu ale nikdo nemá koule,tak jen meleme a držíme dál! Bohužel, teď už se na nás Rusové zvysoka,jsme na špatné straně a špatně skončíme!

Pavel z Moravy
27. 11. 2023 09:13
Odpovědět  Pavel

Tady se vždy ozvou pouze určité skupiny, když jde o jejich živobytíčko. Zájem celku nikdo neřeší. S tímto lidem problém nemá řešení.

Radegast
27. 11. 2023 15:15
Odpovědět  Keller

Vaše tupost je opravdu děsivá. Naposled židák Jeffrey Sachs v Česku v 90. letech privatizoval státní předem vybraným kámošům za pár šupů!

Pavel z Moravy
26. 11. 2023 20:28
Ohodnotit příspěvek :
     

Jak je tam zmiňován MMF, Světová banka a blízký východ s udržitelným rozvojem a přechodem na zelenou energii, tak si myslím svoje. Velký byznys plán, nejprve rozdrbat a pak vydělat, ale také asi zúčastněné zadlužit. Jinak proti Sachsovi nic nemám, ale proč jste takovou iniciativu nepodporovali dříve. Proč mám pocit, že jde opět jenom o prachy pro určité kruhy.

Albi
26. 11. 2023 21:26
Odpovědět  Pavel z Moravy

To není dojem, Pavle – kéž by byl, ale bohužel.

ijn
26. 11. 2023 20:38
Ohodnotit příspěvek :
     

J.Sachs tuší, jaké metody KOZA využívá,….. a dodnes všechny odbojné činitele likviduje Kaddáfí Husajn a další, vždyť KOZA dokázala zabít i JFK 23.11.1963

………jinak od KOZA použili peníze_ DOSTALI NAŠI POLITICI 5-10 mil. Kč úplatek, ABY NÁS KOZA MOHLA O MILIARDY ROČNĚ OKRÁDAT!!!

jaký cíl sdělením je sledován??? jaké nálady chceme u lidí dosáhnout???

zítra stávka ODPOR K VLÁDĚ A POLITIKŮM== NEOMEZENOU STÁVKU A ÚČINNÉ PROTESTY== DEMISI DEMISI DEMISI,

jak to CIA+KGB v r.1989 zrežírovaly,… i mrtví student Šmíd a zpravodajec ÚHL+Šabatka byli připraveni

 Odpovědět

ijn
26. 11. 2023 20:50
Odpovědět  ijn

politici KOZA chtějí války,….. jsou vlastníky zbrojovek,….. a ty musí míti odbyt zbraní na bojišti, že se zabíjejí lidé je jim zcela jedno,……psychopaté u moci KOZA k nim i naši čeští POLITICI dnes v ČT OVM dokázali SVOJI ZVRÁCENOST, KRVELAČNOST, nulovou odpovědnost za zabité vojáky…..!!!

Markýza
26. 11. 2023 20:45
Ohodnotit příspěvek :
     

Mimo téma, ale tyhle čerstvé novinky sem musím hodit:
https://www.michalapetr.com/
Můj nos praví, že válka na Ukrajině spěje ku konci.

Albi
26. 11. 2023 21:36
Odpovědět  Markýza

Se nedivím, že zdrhají – když Putin nasadit svou tajnou zbraň. 🙂
Už jsem včera dávala odkaz – možná žes tu zrovna nebyla. Tady je znovu:
https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2023/11/ukrajinsti-vojaci-si-stezuji-na-omrzle.html

Jen ve zkratce:
“Personál jednotek kyjevského režimu nacházející se na linii bojového kontaktu čelí velmi vážnému problému – invazi myší do zemljanek a zákopů. …..

—- Myši totiž znamenají nejen ožvýkané elektroinstalace terminálů a aut, ale také zkažené potraviny, poškozené oblečení a také riziko šíření nebezpečných chorob přenášených hlodavci,” Atd.

Jasné, že s “ožvejkanými kabely” je celá ta elektronika !v kelu”, ať je jakékoliv provenience, dokonce i západní.
.
Divné mi na tom přijde jen jedno – jak ty myši vědí, které kabely ožvejkávat je to pravé ořechové? 🙂 🙂 🙂

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
26. 11. 2023 21:40
Odpovědět  Albi

PS: Nevíš, kam a proč se ztratil Milan?

Markýza
27. 11. 2023 08:39
Odpovědět  Albi

Proč to tuším ale kam….možná do garáže? Má nové ojeté auto, prý si s tím hraje. Já nabyla dojmu, že jste sousedi, tak jsem se chtěla tuhle zeptat tebe, ale on se včera nebo předevčírem mihnul, tak je zřejmě živ a zdráv.

27. 11. 2023 15:50
Odpovědět  Markýza

Včera jsem si už dohrál, akorát že už ten podarok od synků není Julča. Mám totiž letitý zvyk tankovat od plna do plna, takže když si to pak vydělím najetými kiláky mezi tankováním, vím na centilitry přesně kolik mi postrk žere. No a to je důvod, proč mu teď říkám Pažravec. Jakápak Julča, když žere jako Žigul, žejo. A jo – živ a zdráv a nas-ranej.
Jo, právě jsem byl na houbách. To jest vylezl jsem ze dvěří, udělal cca dvanáct kroků, a pak asi čtvrt hodiny šmidlal. No a teď musím očistit a nakrájet k sušení 2,3 kg. kloboučků václavek.
🙂 🙂 🙂

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
27. 11. 2023 16:05

Sory. Hodil jsem sem letecký foto z Map, kde jsem byl na těch houbách, ale teď mi docvaklo, že jsem tím na sebe prásk přesný bydliště, tak jsem to radši vymáz.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
27. 11. 2023 15:32
Odpovědět  Albi

Neztratil. Jsem tu furt, ale: “Maličko a neuzříte mne, a opět maličko maličko, a uzříte mne…”
A proč? Více důvodů. Jedním z nich je úspora předkremačního času. Příklad – kdybych se měl vyjádřit například k těm ruinám a pyramidám, vzniklo by z toho ve finále jen časově náročné a nikamvedoucí jalové slámomlácení.
Nebo, jiný příklad, kdybych se chtěl vyjádřit k prófovi Sachsovi, tvůrci ruského rozvratu, na což již téměř všichni zapomněli.
Nebo k té arabsko-židovské šarádě, co rozjel pan Globál a svět mu to, ve své většině, s výjimkou pracovní skupiny Putin a spol., žere. Atd. atd. Ale to není jediný důvod, jenže to by bylo na dýl.
Tak se na mě nezlob, ale já ten čas, co si našetřím vyhýbáním se slámomlácení, teď nutně potřebuji – ale k čemu, tak to právě by bylo na dýl. 🙂 🙂 🙂
.P.S. Jo, a byl jsem dnes jsem na houbách – viz re Markýze.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
27. 11. 2023 15:48

Úspora předkremačního času – jojo 😀

Albi
28. 11. 2023 19:45

To je v pořáídku. Jen jsem si myslela, abys Pokec nevzdal definitivně.

Standa
27. 11. 2023 08:35
Odpovědět  Albi

Takový Šídlo, Honzejk, Mitrofanof by ti odpověděl ( možná, že i Fiala, Lipavský a naprosto mimon Adamová,Vystrčil atd.) TO JSOU RUSKÉ MYŠI!

Markýza
27. 11. 2023 08:37
Odpovědět  Albi

Jo, myši mě taky dostaly! 😀 to by jedna neřekla, koho všeho ten Putin naverbuje, co……současně jsem s těmi vojáky ale soucítila, myši dokážou být děsní parchantíci.

Markýza
27. 11. 2023 08:44
Odpovědět  Albi

Ad kabely – vsadím se, že žvejkají všechny a v rámci toho i Starlink 😀 😀 Njn. Tohle je kouzelná předváděčka Harvardova zákona – ani geniální magor Musk s něčím takovým nepočítal 😀

Boomer
27. 11. 2023 12:03
Odpovědět  Markýza

.. nevýhodou současných technologií je skutečnost, že jsou příliš citlivé na změny stanovených parametrů. myš vám ten kabel či hadici nakousne třeba jen minimálně, minimální je i následná změna parametrů poškozené části, ale řídící jednotka ji zaznamená, vypíše chybové hlášení a současně omezí či přímo stopne činnost zařízení. Přitom by zařízení klidně mohlo fungovat dále, což se i děje, automechanik připojí diagnostický přístroj, chybové hlášení vymaže a klidně jezdíte dál.. až do okamžiku, kdy sytém opět načte stejnou chybu.
Na staré škodovce jste mohla mít kabel napůl uklepaný, ale jezdilo se vesele dál než se uklepal docela. Řídící jednotkou bylo vaše nebo mechanikovo rozhodnutí, že to ještě chvíli vydrží. A dochází k paradoxu, kdy zařízení jsou tak složitá, že ani vyškolená obsluha netuší, jak a proč vlastně fungují nebo nefungují. A jenom mačkají tlačítka + nebo –
;o))))

Markýza
27. 11. 2023 13:41
Odpovědět  Boomer

A čeho je moc, toho je příliš – přechytralý mašiny nevyjímaje. Jezdím Yetim a moji mechanici říkali, že to je ještě taktak. Nevím, co budu dělat, až mi klekne – shánět blbý auto je jako shánět blbej mobil.

Boomer
27. 11. 2023 14:09
Odpovědět  Markýza

.. mezi národem střeleckým je dodnes legendou, a to legendou stále oblíbenou, používanou a přednostně vyhledávanou, Mauserův závěr M 98.. světlo světa spatřil v roce 1898.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
All
26. 11. 2023 21:57
Odpovědět  Markýza

Celá okrajina je ruské ůzemí,až bude očistěna a bez nacistů a bez vlivu usa bude moci rusko zase normálně dodávat plyn a ropu i do evropských zemí,pokud bude zájem o spolupráci.Ale až bude anglie,skandinávie ,holandsko a polovina itálie pod vodou a začnou tu řádit hordy džihádistů alias Šaría díky pičusům jako je i fialpětka u nás,bude doděláno.

x-13
26. 11. 2023 21:01
Ohodnotit příspěvek :
     

Takhle se dělá “mír”https://www.infovojna.bz/article/vedouci-ukrajinske-delegace-z-istanbulu-a-predseda-parlamentniho-klubu-zelenskeho-strany-odpalil-na-ukrajinske-televizi-pravdu-ze-valka-na-ukrajine-mohla-skoncit-v-breznu-2022-ale-tehdejsi-britsky-premier-boris-johnson-to-zamitl

Jaris
27. 11. 2023 01:25
Ohodnotit příspěvek :
     

Zidak Sachs si zajiste z lidi dela legraci. Dobre vi, ze OSN je bezzuba organizace, skrz naskrz skorumpovana hladova roura na penize. OSN je stejne jako EU nereformovatelny kolos na hlinenych nohou. Nemusim snad psat, ze tahle obluda tresta vsechny mozne staty, krome valecnickeho Izraele, ktery jeste NIKDY za sve teroristicke ciny, a tim nemyslim jen Palestinu, nebyl touto prohnilou organizaci OSN potrestan. Takze mily pane Sachsi, strcte si ty svoje sladke zidacke rady, ktere jsou mimochodem znamy od zalozeni OSN, pekne za klobouk.

27. 11. 2023 05:54
Odpovědět  Jaris

dtto mme Markýza… Jestli je OSN bezzubá organizace nebo ne, o to v návrhu Sachse vůbec nejde. Právě proto jeho návrh ozřejmuje, že se s tou bezzubou OSN něco musí udělat…

Jaris
27. 11. 2023 09:10
Odpovědět  primak

To by melo. Zrusit, rozpustit, zlikvidovat tohle zmiji doupe!
Jenze to neni v dlouhodobem planu sion globalistu. OSN jen ceka na to az dostane od vsech statu pravomoc vladnout svetu s nastupem NWO, ktery je, da se rici, za dvermi.
Neco podobneho, jako predstupen, se snazi globalisti zavest v Evrope. Bohuzel zatim uspesne.
Pan Sachs svou elegantni reci samozrejme neobjevil Ameriku a nerekl nic noveho. Ze by OSN mela fungovat naprosto jinak uz o tom ve svem poslednim projevu rekl Gadafi a nakonec mrstil tou jejich ‘bichli’ zakonu a prav do prednich rad obecenstva. OSN je zidovska organizace, ktera chrani predevsim zajmy Izraele a USA. Ostatni zeme jsou v tom spolku akorat pro srandu kralikum.

ladik
27. 11. 2023 15:48
Odpovědět  Jaris

A nemlich tak USA. Jak by mohla potrestat samu sebe?

Standa
27. 11. 2023 09:26
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak se dívám na Fialu! Lidé , občané prý pravdu nemají!!!!!!.Máme MY pravdu říká.! Odbory a občané nechápou , co my chceme.?? Důchodová reforma( sebereme jim všechno na , co si během věků vydělali),situace se zradikazizovala, předáci odborů stojí na demonstracích pod ,, komunistickými vlajkami).Ježíš , to je vůl. ,,Nebudeme jednat pod tlakem lůzy na ulicích….!
Vychechtává se lidem do obličeje.Žvaní a žvaní a snad si ještě věří! Je na kraji zhroucení…,, Odbory jsou údajně slabé, když chtějí vyjednávat”! 27.11. DEMISE!

Standa
27. 11. 2023 09:39
Odpovědět  Standa

Prý ,,ozdravný balíček “…a stovky škol nemají pravdu, dělníci pravdu nemají , at už ze Škodovky po lékaře,setry po Třinec Liberty , Steal , horníky ,autobusáky ( prý cestující jsou rukojmí) a odbory prý nemají pravdu!Žije snad v jiném světě. Děti jsou ,, rukojmí” .Rodiče prý také.Občané jsou také ,, rukojmí”! Nejsou i pacienti tím samým? Nejsou ,, rukojmími ” této vlády.?????
VIDÍM ,, OZDRAVNÝ BALÍČEK” někde jinde. DEMISE!Defenestrace? Vidle mám!!!
Dělá se mi zle , když vidím jeho KSICHT!

Jura S
27. 11. 2023 11:07
Ohodnotit příspěvek :
     

Celkem rozumné ŘEČI, krom té Ukrajiny… ta by se neměla měnit v “průmyslový most” mezi KOZA a Ruskem ale v DEMILITARIZOVANOU ZÓNU s malozemědělským charakterem farmiček, slepičáren, vepřínů a továrniček na zemědělské výrobky…. Lidi stejně zdrhli nebo byli postříleni, nebo jsou mrzáci z války, venkov jim bude vyhovovat… Samozřejmě mělo by se jednat o cca 100-200 km široký flák země kolem Polska, Slovenska a Rumunska…

Gales
27. 11. 2023 11:24
Ohodnotit příspěvek :
     

https://youtu.be/xMiKiVCl6-Qka

Markýza
27. 11. 2023 13:47
Odpovědět  Gales

Zase na druhou stranu by se to jistě celé táhlo déle, kdyby se ukrajinská věrchuška neprezentovala jako banda nafoukaných arogantních hajzlíků a Putin si nedržel svůj přezdvořilý styl. Takhle už má Ukrajiny plný zuby už i KoZa. Jen ta naše Markét v blembáku ne!
Pěkný poslech přeju
https://1url.cz/PuTXA

Radegast
27. 11. 2023 15:21
Ohodnotit příspěvek :
     

Jeffrey Sachs je špinavý zlodějský Turkotatar Chazar z Ukrajiny, jestli se zrovna hlásí k židovství nebo katolictví je fuk. Naposled rozkrádal státní podniky v Česku v 90. letech.

Takováhle ukrajinská mafie vládne Západu, protože západní muži odmítají s nimi bojovat.