politika

Největší bezpečnostní hrozbou ČR je Fialova vláda

Datum příspěvku 14. března 2024

Jan Schneider

Rozhovor vedla Monika HOŘENÍ, byl zveřejněn 13. března 2024, Naše Pravda

Dvanáctého března tomu bylo 25 let od vstupu ČR do Severoatlantického paktu, bez referenda. Příznačné je, že nadšeně o NATO hovoří především vládní politici. Co vy a čtvrtstoletí od vstupu do NATO? Jak alianci vnímáte?

Je to aliance adolescentních válečných štváčů, jejichž mysl je bizarní směsicí nadměrného sebevědomí a hluboké skleslosti, což se postupně může vyvinout v maniodepresivní psychózu, která ovšem nemívá dobrou prognózu. NATO je totiž organizace, která zcela nepokrytě dělá něco úplně jiného, než deklaruje. Stačí porovnat počet agresí, které od roku 1949 podnikly státy NATO. Dobře o tom vypovídá kniha Daniele Gansera: Nezákonné války (Jak země NATO sabotují OSN), Grada 2017.

Na nedávné Debatě v podzemí ve Slovenském domě v Praze na téma bezpečnostních hrozeb jste zdůraznil, že jediný bod zakládací listiny NATO, který je pro členské státy povinný, je článek 1, což zdůrazňoval za svého života nestor vašeho oboru Miroslav Polreich (na 15. března připadá páté výročí jeho skonu). My slyšíme, že se všichni členové NATO ohánějí zásadně jen článkem 5, co vy na to?

Ano, Miroslav Polreich neúnavně zdůrazňoval, že každý členský stát při svém vstupu do NATO podepisuje Washingtonskou smlouvu, v níž je jediný závazek v článku 1, který stojí za to neustále opakovat: »Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN.«

To, že různí pomatenci vykládají text článku 5 Washingtonské smlouvy jako »závazek«, a někteří dokonce blouzní, že to je »závazek vojenské pomoci«, vypovídá pouze o jejich – v lepším případě – hlouposti, anebo o bezostyšném lhaní a překrucování faktů v přímém přenosu a za bílého dne. Takoví lidé by měli být okamžitě propuštěni ze státních služeb.

Jak čtete výrok Emmanuela Macrona, že nevylučuje vyslání vojáků své země na ukrajinské bojiště? Je s podivem, že v minulosti se právě Macron choval konstruktivně ve vztazích Rusko-EU.

Myslím, že Macron má osobní problémy, a ani politicky se mu nedaří, a tak mele, co ho zrovna napadne. Bohužel, v dnešní době, kdy lidé obtížně chápou smysl sděleného či přečteného, a navíc rychle zapomínají, to v podstatě pro politický úspěch stačí. Lidé si totiž zapamatují pouze to, že o Macronovi neustále mluví celá Evropa – a tak nabudou dojmu, že to je asi důležitý člověk, a tak mu to ve volbách hodí.

Ukrajina a její spojenci stále opakují, že nikdo nebude rozhodovat o tom, jaké má být její zahraničněpolitické a bezpečnostní směřování. Ale ono to tak jednoduché není, i o tom jste na zmíněné debatě hovořil. Můžete to vysvětlit?

Ano, mnoho demagogů vytrubuje, že každý má přece právo zajistit svou bezpečnost způsobem, jaký uzná za vhodné – a tečka. Tento jejich žvást je lehce vyvratitelný – a už jsem to mnohokrát četl, ten protiargument se šíří – pouhým převrácením rolí. Například jestli by tato zkrácená teze platila třeba i v případě sousedů USA, tedy Mexika či Kanady, kdyby si svou bezpečnost chtěli zajistit aliancí s Čínou? Platilo by to podle těch demagogů i v tomto případě? V případě Kuby před 62 lety to neplatilo, to už víme. (Viz Karibská krize v roce 1962 – pozn. aut.)

Správně celá teze zní tak, že každý má právo zajistit svou bezpečnost, ale způsobem, který by jeho sousedi nepovažovali pro sebe za ohrožující. – A najednou je celá ta situace mnohem pochopitelnější. Vždyť od starověku zná každá civilizace, hodná toho jména, zlaté pravidlo, nedělat druhým to, co by člověk sám nerad strpěl.

Můžete připomenout, jakou funkci jste zastával po listopadu 1989 v našich zpravodajských službách?

V roce 1990 jsem nastoupil do Úřadu na ochranu ústavy a demokracie (ÚOÚD), který se posléze změnil na Federální informační službu (FIS), pak se z něj stala Federální bezpečnostní informační služba (FBIS), po rozpadu federace Bezpečnostní informační služba ČR (BIS ČR), a nakonec jen Bezpečnostní informační služba (BIS). Důvodem byly reorganizace, nejoblíbenější sport všech byrokratů a kádrováků, s patřičnými negativními důsledky na výkonnost a na personální složení služby. V roce 1996 jsem nastoupil na Úřad vlády jako ředitel Kanceláře Rady vlády pro zpravodajskou činnost, kterou měl na starost ministr Pavel Bratinka. V roce 2000 jsem přešel na policejní prezidium do kanceláře náměstka policejního prezidenta Václava Jakubíka. Po jeho odchodu jsem sloužil na cizinecké policii a v roce 2005 jsem odešel do civilu. Začal jsem se horkotěžko živit psaním na bezpečnostní témata, nicméně prostor pro takové hubaté autory jako já se postupně uzavíral, a důchod přišel právě včas, jinak bych asi skončil tak, jak jsem za normalizace začínal, jako manuálos.

Není vám líto, že jste tyto zpravodajské sféry opustil a že nemůžete mít do života zpravodajců vhled, zkrátka »držet prst na tepu doby«?

Bylo to nejzajímavější zaměstnání, které jsem kdy mohl dělat. Je to s ním ale tak, že čím je člověk životně zkušenější, když tam nastupuje, tím více z té branže může získat a naučit se a také na takové úrovni i odvést práci. Měl jsem štěstí, že jsem se mohl doma i v zahraničí setkat s mnoha vynikajícími profesionály. Bylo to ale všechno dost překotné, nicméně přece jenom se mi podařilo nahlédnout pod pokličku tohoto řemesla, a dovedu si proto i v současnosti – s menší či větší mírou pravděpodobnosti – leccos dovodit. A to mi stačí, protože se do této branže zase čím dál více vracejí leckdy dost příšerné věci, myšleno co do zákonnosti a důstojnosti profese. Ony z ní nikdy nezmizely, ale počátkem 90. let se zdálo, že by zpravodajské služby mohly více plnit to Polreichovo krédo být v předpolí diplomacie a pomáhat snižovat napětí a budovat důvěru. Vstřícnost Ruska si ale američtí jestřábi vyložili jako slabost a zatroubili k útoku (Drang nach Osten), a to přesto, že i ve Spojených státech pár vzdělanců varovalo, že si zase nabijí čuňu.

Vyděsil jste se také, když náčelník GŠ začal veřejnosti vykládat o mobilizaci? Je takové strašení, které je evidentně promyšlené a dávkované, korektní?

Manipulace se strachem je velmi účinná metoda, jak ovládat obyvatelstvo. Podstatou je, aby postrašení lidé volili postrašené poslance, a ti aby schvalovali vysoké zbrojní rozpočty, které ale obranyschopnost země nezlepšují – spíše naopak! Jak pravil americký generál a prezident Dwight Eisenhower, bohužel ale až když končil svou prezidentskou funkci: Dávejte si pozor na vojensko-průmyslový komplex, aby vám nepřerostl přes hlavu.

Nicméně větší strach budí samo personální obsazení resortu obrany a vedení armády.

Co mají dělat ti mladí muži, kteří mají s touhle válkou a tímhle válčením morální problém?

Myslím, že takových lidí bude přibývat, a je povinností zákonodárných sborů pro takové lidi najít legální řešení i v době, kdy by byla třeba opět zavedena povinná vojenská služba. Absence alternativy ke službě ve zbrani by byla jednoznačným projevem totality.

Všiml jste si, že premiér Fiala vzal zpátečku? Bylo to patrné na tiskovce V4 v Praze, kdy se novináři ptali, zdali země V4 vyšlou vojáky na ukrajinské bojiště. Jsou to všechno pokusné balónky, které vláda a její loutkovodiči vysílají do společnosti?

Určitě to tak lze vidět a předpokládat u politických rutinérů. Nejsem si ovšem jist, zda je to Fialův případ, který spíše zavání zabedněností a vyprázdněností, čili totálním ideovým vakuem. Pokud ovšem jde o ty loutkovodiče, tam se jedná o činnost bezskrupulózních gaunerů.

Ochota bránit tuto zemi klesá. Osobně si myslím, že lidé nechtějí cedit krev za lidi typu Pekarové, Fialy či Černochové. Jaký vliv má charakter vlády na vztah k branné povinnosti?

Ano, tato vláda skutečně působí velmi odstředivě, co se ochoty bránit vlast týče. Oslabuje odhodlání občanů této země bránit vlast, které vládnou takoví pomatenci. Taková vláda je pro stát bezpečnostním rizikem.

Je zde výročí potupného 15. března. V roce 1939 se naši muži i ženy chtěli bránit proti německému nacismu, ale nebylo jim to umožněno. Dnes je situace odlišná. O čem to vypovídá, kam se tahle společnost úpadku hodnot dostala?

Výpověď je to tragická, což je vidět i z velmi slabé ozvěny, kterou má toto výročí v médiích. Ostatně celá Evropa hnědne a zločiny nacismu se relativizují – tím je ovšem z větší či menší míry popírán holokaust, což je trestný čin!

Ještě jednu zmínku k 15. březnu 1939 je třeba udělat. Toho dne, kdy nacisté obsadili Prahu, byla v Düsseldorfu podepsána »Německo-anglická průmyslová smlouva« mezi říšskou skupinou »Průmysl« a Federací britského průmyslu o prohloubení přátelských vztahů a spolupráce, která by zajistila jejich monopolní postavení a vyloučila jakoukoliv světovou konkurenci. Za tím účelem byl vytvořen společný výbor, který měl následně zasedat zase v Anglii. Docela příznačné, že?

Jsou stále ještě platné zákony na ochranu míru? I o tom jste hovořil na Debatě v podzemí.

Myslím, že by činnost této vlády zasluhovala zhodnotit z hlediska skutkové podstaty trestného činu přípravy útočné války, protože extrémně předraženým nákupem stíhaček F-35, které jsou z hlediska obrany státu téměř k ničemu (jejich schopnosti jsou podle expertů v tomto směru využitelné zhruba z jedné třetiny), se stáváme předsunutou americkou bází k dalšímu dílu již přes sto let trvajícího záměru největších zlosynů historie, tažení na Východ (Drang nach Osten). Člověku by se chtělo zoufat nad nepoučitelností z dějin a ze současně vše opanovávající chamtivosti a fanatismu (to jsou ostatně hlavní činitele nacistické realizace holokaustu). Proto je třeba zaujmout aktivní postoj a bránit se této vládě všemi legálními prostředky. Včetně toho hnoje – ale to je, jak doufám, jen začátek!

A na závěr z jiného soudku: Co říkáte tomu, že dosti krátce od smrti svého manžela byla vdova Julie Navalná přítomna na Mnichovské bezpečnostní konferenci, a upravená, nalíčená… Nebylo to divadlo, jak se vyslovil jeden německý poslanec?

Divadlo mám staromilsky spojeno s důstojností. Toto byla šmíra, nicméně velmi prokomponovaná. Objevují se náznaky, že úmrtí Navalného bylo načasováno. Kým? Tím, kdo z něj nejvíc profituje, to je pro kriminalisty »stará vesta«, jak se říká. Ostatně Navalnyj sám tvrdil, že Putin by z jeho smrti neměl žádný prospěch.

Sdílet

sdílet na

36 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Eva
14. 3. 2024 22:07
Ohodnotit příspěvek :
     

👍👍👍

Bai
14. 3. 2024 23:15
Odpovědět  Eva

S kým byl rozhovor veden?

Administrátor
14. 3. 2024 23:37
Odpovědět  Bai

Jan Schneider  

15. 3. 2024 04:15
Odpovědět  Bai

Monika Hoření, Jan Schneider.

Putinovec
14. 3. 2024 23:12
Ohodnotit příspěvek :
     

Ne , největším nebezpečím pro každý stát jsou nemyslející telátka , která mají svůj mozek v tv geblsovce .
To ostatní jsou následky .

Ladislav 💤
15. 3. 2024 06:53
Odpovědět  Putinovec

Telata!

Pavel z Moravy
15. 3. 2024 09:48
Odpovědět  Putinovec

A co s tím chcete dělat? Když se bavím s různými sousedy a známými pouze tak od vidění, jsem zděšen. Úroveň myšlení většiny z nich- něco otřesného. Proto to tady vše jde a půjde ke dnu.

Slovan
15. 3. 2024 09:56
Odpovědět  Pavel z Moravy

To je na stěhování, to já si tuna s plynaři notuji. Jsou čtyři a stejné názory. Mám dobrý pocit. Už jsem ti psal musíš jít dál a hledat. Tam kde je nebezpečno, tak zavčasu odejít, když to nestihneš je hádka. 😊🙋‍♂️

orinoko
15. 3. 2024 12:14
Odpovědět  Pavel z Moravy

Musíš hrrr na ně:
orinoko
15. 3. 2024 9:41
PePa mi otevřel mysl a já si vzpomněl na starý příběh:
Majstrovstva sveta v jebacke.
Celkem nuda, ale jen do chvíle, kdy do arény vstupuje ruský borec.
Slovenský komentátor – Joj, to su guliska. Vidím dobre, mám treti rad. Rus si počíná suverénně. Jedna žena, druhá žena, treti žena… první rad, druhý rad, treti rad…. pomoooc…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel
15. 3. 2024 14:40
Odpovědět  orinoko

A končí to, a ja, jaj mňa netrtkaj,to som ja,Gabo Zelenaj. .)

Gales
15. 3. 2024 19:28
Odpovědět  Pavel

A žen niet.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
cool
15. 3. 2024 00:29
Ohodnotit příspěvek :
     

“Nechci to rozvádět ale kudlanka má taky větší “lýtka jak hlavu.
comment image

Helena
15. 3. 2024 09:04
Ohodnotit příspěvek :
     

Všechno závisí na tom, čím Pyjalovi a jeho doprovodu při návštěvě 15. 4. USA pohrozí, jak ho tam přiškrtí, či rovnou “nešťastnou náhodou” zamordují. Clinton byl u Pávka vyhrožovat a pozvat na koberec do USA – to nemůžou domlouvat telefonem ani jinak, jen a jen osobně. USA potřebují válku na ukradině vyeskalovat – Rusko plné surovin je příliš velkým lákadlem – v Evropě v býv. vých. bloku, ale chuť k eskalaci ukrválky ustává, a tak ustává i konflikt na ukradině. Takže co se nabízí: usáci plně podřízeni židoLondýnu nařídí Pyjalovi poslat vojáčky-čecháčky do mlýna na ukrsmrt. “Chudák” Pyjala – bude s.át magi v kostkách, aby splnil páníčkovo rozkazy, ale aby ho doma lůza nerozcupovala, pošle vojáčky co jsou v armádě – být jimi, zdrhám z armády hooodně rychle.

Standa
15. 3. 2024 09:23
Odpovědět  Helena

Nelze nesouhlasit.Ovšem to se zapojí do války přímo NATO.A Česko bude přímo první v jádru! Nad jadernou mocností nelze vyhrát a RF hraje o existenci!

Helena
15. 3. 2024 09:39
Odpovědět  Standa

Však oni umí dávat katastrofickým situacím úsměvné názvy. Poslání vojáčků na smrt se může třeba jmenovat humanitární pomoc, nebo humanitárněbezpečnostní zajištění pomoci armádě, nebo přímo mírová mise….

Gales
15. 3. 2024 10:01
Ohodnotit příspěvek :
     

Z Ajronetu – Generál-prezident Petr Pavel otevřeně podpořil vyslání českých vojáků k plnění “nebojových” úloh na Ukrajině! Rusko prý nemá nárok a právo určovat, jaká vojska si Ukrajina pozve na své území! Šokující výroky českého prezidenta přiblížily Českou republiku k zatažení do válečného konfliktu na Ukrajině! Porcelánová mise NATO na Ukrajině se již rýsuje jako hotová věc!

Válečné bubny v Evropě duní na plný výkon a přízrak III. sv. války se nám zhmotňuje před očima s čím dál jasnějšími obrysy. Overtonovo konceptuální okno bylo vyrváno z pantů a uneseno do černé díry s názvem UkrajinaGenerál-prezident Petr Pavel totiž ve čtvrtek v posledním rozhovoru [1] pro server Aktuálně.cz plně podpořil vyslání českých vojsk na Ukrajinu k plnění “nebojových” úloh nejrůznějšího charakteru, jako je např. výcvik ukrajinských vojáků na Ukrajině.

Helena
15. 3. 2024 10:26
Odpovědět  Gales

Válečné bubny neduní v Evropě, ale pouze nyní už jen v ČR a Polsku – a vida vymysleli další pojmenování – “nebojové úlohy” – kam oni na to chodí !!! Proto taky do USA jede jen čecháček a poláček. Ale být těmi kluky, co jsou nyní vojáci z povolání i policajti, celníci – tak zdrham a zdrham.

Pavel z Moravy
15. 3. 2024 11:32
Odpovědět  Helena

Tak když se jim bude chtít za škůdce umírat, tak ať jedou. Přece jim nemůžeme bránit. To mně absolutně vrásky nedělá. Je to jejich volba. To, že do toho svinstva zatáhnou nás ostatní je již jiná. Ale lid si je zvolil, lid je má. Musel bych znovu opakovat Platóna a to již nechci, je to trapné.

ModrýKlokan
15. 3. 2024 16:41
Odpovědět  Pavel z Moravy

Lidi se mafiánské oligarchii na válku akorát vykakají.

Pouze Jindvich Fídlo s Lipánkem Honzíkem odjedou ešalonem na frontu jako bitevní strašidla páté generace F 3,14 CZ…

Ruská vojska umřou smíchy a tím válka skončí.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Ladislav 💤
15. 3. 2024 13:28
Odpovědět  Gales

👍je třeba toho hradniho magora sesadit a urychleně podle článku co chtěli použit sernátoři proti Zemanovi, myslím 61 pro neschopnost a bláznovství! Tehle pitomec patří do blázinca a ne na hrad!

Pravdomluvny
15. 3. 2024 14:44
Odpovědět  Ladislav 💤

Serenátory by museli odvolat pro neschopnost též…..

Pavel
15. 3. 2024 14:53
Odpovědět  Ladislav 💤

Ten jeden magor nic neřeší! Těch magorů u nás máme téměř 50 %. Generace pod 60 roků je totálně přeformátovaná a “de fakto” jim tito dementi pokud jde o Ukry mluví z duše! Jak píše můj jmenovec z Moravy, jsme totálně v řiti a museli bychom vyměnit 75 % obyvatel, aby jsme s těmito negramoty mohli něco udělat! Tato banánová republika nemá perspektivu a je odsouzená k zániku!

katango
17. 3. 2024 10:52
Odpovědět  Ladislav 💤

Ne do blázince! Tam není co léčit. Do vězení!

Pavel
15. 3. 2024 14:47
Odpovědět  Gales

Nelámejte si s tím hlavu, oni si už s tím Rusi poradí. Pustí tam Iskandr nebo salvu Solpcenoku a řeknou sorry, netrefili jsme se mělo to jít na Ukrajince. Jinak pro Pávka,jak pravil Bolek v dědictví: “mně nevadí,žes vstůpil, ale žes vystůpil”! Za tu zradu jednou zaplatí a jako bývalý rozvědčík ví ,že pro zrádce platí všude ve světě jen jeden trest, absolutní!

Frank1
15. 3. 2024 11:49
Ohodnotit příspěvek :
     

Cesti vojaci jsou dobri jedine k tomu, aby chranili zadek americkeho Zidaka.

Frank1
15. 3. 2024 11:51
Ohodnotit příspěvek :
     

Kecy a kecy. Jeste, ze mel Benes vic rozumu jak jeho generalove! To byste cumeli, jak by nas Teutoni prevalcovali. Pak by to nebyl zadny Protektorat. ale otrocky stat.

orinoko
15. 3. 2024 12:37
Odpovědět  Frank1

Suma sumárum – Rus českému ehm narodu prodloužil život minimálně o 60 let.
My aspoň pochybujeme, vznášíme Led Zeppelin, ale jinde, tam je úplně vygumovano. Montreal CanadiEND – zvolili si svobodně mořskou sviňuchu, Arménie – armagedon, zabozrouti – nechali si vypálit i Quasimoda z Vysočan, poblati – katastrofální rasputice Fickinga, Polsko – na okrese rozkladu, Mongolsko – krize Velikého churalu v čele s Jumdzaginem Cedembalem, USA – bidet: my uprchlíky potřebujeme do výroby. Tacos do každé rodiny.
Atd., atp….

Pravdomluvny
15. 3. 2024 14:45
Odpovědět  Frank1

Beneš byl sketa,ne politik a už vůbec ne prezident…..až na světlý okamžik, když podepsal své dekrety.
P.S.
Škoda, že mu generál Prchala nerozbil hubu!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Ladislav 💤
15. 3. 2024 13:23
Ohodnotit příspěvek :
     

Chtěl bych ty kluky vidět po prvním výbuchu FAB 1500!! Po čtyřech pelášit a zasraní až doma !

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel
15. 3. 2024 15:00
Odpovědět  Ladislav 💤

Povinně zavést PŠM a v rámci toho i sledování kultovního filmu z I.světové ” Signum laudis”. Vlado Müller tam má skvělou repliku, která pravdivě popisuje to, co zažívá voják v zákopu a jaký má pohled na politiky!!!

Pravdomluvny
15. 3. 2024 15:13
Odpovědět  Pavel

Ty dnešní žoldácký sráči by byli schopni prohlásit štábního kapitána Pavlíka a s ním i ostatní obránce Czajánkových kasáren za vlastizrádce 😡

ModrýKlokan
15. 3. 2024 16:50
Odpovědět  Pavel

@ Pavel

Zdravím. Tos kápl na opravdový klenot. Signum laudis by měly ty dnešní pitomé učitelky povinně promítat děckám. Místo těch zločineckých sraček o genderu a LPGTDI+

ModrýKlokan
15. 3. 2024 16:47
Odpovědět  Ladislav 💤

@ Ladislav

No nevim. S ustřelenou nohou a střevama v náručí se utíká dost nepohodlně…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
David
15. 3. 2024 15:42
Ohodnotit příspěvek :
     

Nikdy nepodceňujme hloupost vlády!

ModrýKlokan
15. 3. 2024 16:53
Odpovědět  David

Správně.

Zasedací pořádek vlády a Pochvamentu: Blbeček, stračena… pitomec, slepice… a vzadu dva debilové vedle sebe.