Kladivo na mozky v rukou člověka, co není v tísni

Kdo ovlivní mozky dětí a mladých, ten má moc a zajištěnou svoji budoucnost – tak uvažují i nátlakové politické „neziskovky“. Jak se taková neziskovka pozná? Ne malá, ne velká úvaha.

Tavení mozků dětí

– Podívejte, jak jsme hodní

– Historie učitelka

Nezisková chobotnice

– Jak se pozná divná neziskovka?

– Fakta o Člověku v tísni a dalších „neziskovkách“

Tavení mozků dětí

Když sem v tom věku byl, v kterémž se lidskému rozumu
rozdíl mezi dobrým a zlým ukazovati začíná, vida já rozdílné
mezi lidmi stavy, řády, povolání, práce a předsevzetí, jímiž se
zanášejí, zdála se toho nemalá býti potřeba, abych se dobře,
k kterému bych se houfu lidí připojiti a v jakých věcech
život tráviti měl, rozmyslil.
Jan Amos Komenský Labyrint světa a ráj srdce

Podívejte, jak jsme hodní

Kdo nic nezná, musí všemu věřit, říkal Jan Neruda a měl stoprocentní pravdu. Pokud si nenastudujete všemožná fakta, neosvojíte kritické myšlení a rovněž logické myšlení, může vám kde kdo cokoliv kdykoliv nabulíkovat. Z tohoto důvodu je důležité státem garantované všestranné vzdělání pro žáky základních škol –
s důrazem na samostatné a kritické myšlení.

Vzdělání musí být přísně apolitické a nenáboženské – do škol nepatří žádná ideologie, ale pouze fakta přírodních věd a matematiky, historie bez ideologického balastu a v rámci hesla v zdravém těle zdravý duch i sport a dále výuka češtiny plus jednoho cizího jazyka a nepolitická, nenáboženská prostě nevtíravá morální a etická výchova, ve které dítě pochopí co je úcta k životu, starým lidem, přírodě, vlasti. Později je důležité nemít profesní klapky na očích a nezapomenout přečíst si něco z jiných oborů.

Mladý člověk vybavený kvalitním vzděláním a schopný logického myšlení si pak sám objevuje svět, politiku, filosofii a třeba i udělá hodně chyb – jenže i ty ho vedou dál. Každé mládě si musí samo vše prožít, odžít a najít, aby bylo silné.

Ovšem samostatné myšlení mladých, neovlivněné něčí ideologií – to je trnem v oku těm, co oni chtějí formovat děti a adolescenty k obrazu svému, aby mysleli jen jak je potřeba, četli jen to, co mají, nenáviděli jen toho, koho jim poručí a milovali rovněž jen ty jim dané k milování a obdivu a hlavně aby vzali za svoji pouze a jen jednu správnou a korektní ideologii multikulturalismu, feminismu, neomarxismu, lásku k této EU a jejímu vedení a hlavně aby neměli vlastní mozek.

Výchova ovcí je ideálem nátlakových politických organizací. Všichni svorně budou obdivovat a chtít jen milovanou Evropskou unii a její zničující politiku.

Děti a mladí bez životních zkušeností jsou velmi dobrým objektem pro názorové ovlivňování, a tak vyrazil do škol Člověk v tísni – největší politická „neziskovka“ ve východní Evropě se svým mono-pohledovým programem Jeden svět a Týdny mediálního vzdělávání a se svými klanovými novináři a odborníky, kteří samozvaně za děti a mladé lidi rozhodují, co je pravda, co smí číst, a která média a lidi mají bez rozmyslu poplivat, protože jim to řekli lidi z Člověka v tísni.

Samozřejmě nejsou jediná „nezisková“ organizace, co politicky agitují ve školách – další je například Nadační fond Josefa Luxe se svým programem podpory etické výchovy – který zaštiťují členové KDU-ČSL – poslanec Mihola, europoslankyně Michaela Šojdrová.

Někdo může říci, že etická výchova jest kladná věc, a že sama v předchozím textu píši o nutnosti morální a etické výchovy – ano, ale netýká se to soutěže sponzorované politiky jedné strany a Evropské unie.
Na základní školy a na střední prostě politika, politici ani náboženství nepatří.

Ani do školek – kam zamířil Europoslanec Zdechovský – opět KDU-ČSL.
https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/tydny-medialniho-vzdelavani-2018
http://www.fondlux.cz/programy/program_etv2018_zneni.html
https://twitter.com/TomZdechovskyEP/status/969256114444488704

Chybou je, že neexistuje žádný, pro všechny školy závazný, národní vzdělávací program, nejsou koncepty pro výuku, kvalitní jednotné učebnice – protože start má mít každý stejný a to vše vypracované skutečnými odborníky, kterým jde pouze o vzdělanost národa a tedy o jeho budoucnost a o rozvoj dětí.

Ministerstvo školství je vždy přiťuknuto nekompetentním lidem a političky na postu ministra školství byly vždy pouhou karikaturou politika. Jejich úřadování a prosazené novely ve školství – hlavně paní Valachové, to by snad mělo být i trestné, jako sabotáž vzdělání.

V programovém vakuu bez vize pak děti podle svého učí a mozky jim masírují politické nadnárodní „neziskovky“, což je velmi nežádoucí – vzhledem k nutnosti apolitického a nenáboženského vzdělání a opravdu svobodného rozvoje dětí.

Člověk v tísni píše, že na vzdělání a osvětu za rok 2016 vynaložili 60 618 000 Kč. Velmi zarážející částka a alarmující částka vynakládaná na ohýbání myšlení mladých lidí a nejen jich i učitelů a rodičů.

Pak je tu Step by Step což je taková dceřiná organizace Nadace Open Society Fund Praha- čili jak sám Pánek říká Nadace Sorose – zde 
http://osf.cz/wp-content/uploads/2015/08/OSF_10let.pdf

Step by Step – původní název programu je Začít spolu. Jedná se o alternativní vzdělávacíprogram, jehož realizaci zahájila Nadace OSF Praha v roce 1994 ve spolupráci s OSI NewYork a organizací Children’s Resources International ve Washingtonu. Program vycházíz amerického programu Step by Step a je určen mateřským, základním a středním školáma pedagogickým fakultám. 
http://www.zacitspolu.eu/o-nas/sbs-cr

SbS školí učitele, aby vyučovali podle jejich metod. A co tato organizace propaguje – hlavně inkluzi nebo matematickou výuku podle prof. Hejného – jejich metody jsou velmi kontroverzní až pavědecké, tvářící se jako spása pro úplně všechny děti ať jsou nadané nebo mají handicap, ale výsledkem je polovzdělanost všech dětí, potlačení nadání jedinci čili mrhání inteligencí a frustrace dětí potřebujících zvláštní péči, kteří budou mít problémy se začlenit do společnosti.

Bohužel i politici – jako dřívější ministryně školství Valachová, vyslyšeli příkaz zavést inkluzi do škol, což bude mít pro naše školství nedozírné následky i pro všechny zúčastněné.
http://www.zacitspolu.eu/images/files/kompletniucitel.pdf
http://www.ceskaskola.cz/2017/03/lubos-motl-hejneho-metoda-je.html

Historie učitelka

Není to poprvé, kdy někdo jde louskat hlavy školáků a studentů, lze najít několik historických paralel aneb Historia magistra vitae.

Dělali to masivně němečtí nacisti, dělali to velmi drasticky v padesátých letech komunisti a dělali to katolíci
– ti se v našich zemích vyznamenali už po roce 1620 čili po bitvě na Bílé hoře, která byla poledním pokusem
o zvrácení vývoje v Čechách.

Jak dopadla, to víme, zatýkalo se, konfiskoval majetek, sekaly se české hlavy, elita národa odešla do vyhnanství, nekatoličtí věřící byli popravování nebo museli přestoupit na katolictví.

Habsburská protireformační a rekatolizační politika způsobila jazykový a kulturní úpadek českého národa – tím že vyhnala z Českých zemí velké procento nekatolické inteligence – vzdělance, umělce a hlavně, co bylo
pro národ nejbolestivější – učitele – včetně Jana Amose Komenského.

Nahradili je jezuité a katoličtí duchovní – jiní vyučující nepřicházeli v úvahu, takže výchova a vzdělání další generace se neslo pouze v katolickém duchu a prohabsburském. Zanikla Karlova universita – Ferdinand III.
ji spojil s jezuitskou kolejí v Klementýnu a vznikla tak katolická státní vzdělávací instituce Karlo -Ferdinandova univerzita.

Na našem území působili velmi aktivně různé řády jako misionáři – hlavně jezuité.
U obyvatelstva byla kontrolována účast na mších a jejich smýšlení, udávalo se o sto šest, ale v rámci výchovy jim byly dopřány i různé katolické slavnosti, kde se hrálo divadlo, hudba a byl i ohňostroj.
Habsburkové i katolické církev věděli, že nejde jen vše potlačit bičem, že i ten cukr je nutný.

A k čemu vedla výchova poslušných prohabsburských katolíků? Ke konci Kališníků, Jednoty bratrské a dalších nekatolíků, ke konci jedinečného reformačního procesu v českých zemích
Nastala tvrdá rekatolizace v nejen u nás, ale i v celé Římské říši.
Ve městech byla násilná, protože byl zájem ze strany císaře i církve, aby proběhla v co nejkratším čase.

Ono co katolíky tak pohánělo? Nebyla to jen touha po majetku, moci, nebyl to jen strach z jiného nového a i kritického myšlení lidí, byla to i pomsta za reformaci, co u nás proběhla a odstavila je od korýtek – čili pomsta za husitství, které o sto let předběhlo evropskou reformaci.

Žili zde jedineční, nadaní a myslící lidé a to se neodpouští, takovým se vládne špatně, ty je třeba zlomit a jak nejlépe? Rigidním náboženstvím vtloukaným už do malých hlaviček dětí a bláboly o skvělých Habsburcích.

Co to jenom připomíná? Copak to neziskovky dětem tlučou do hlav? A kdo vlastně jsou?

Nezisková chobotnice

Na kterouž věc mnoho a často pomýšleje a s rozumem svým pilně se radě, na tom mi se ustanovovala mysl, abych sobě takový života způsob, v kterémž by co nejméně starostí a kvaltování, co nejvíc pak pohodlí, pokoje a dobré mysli bylo, oblíbil.
Jan Amos Komenský Labyrint světa a ráj srdce

Politické humanitární a lidskoprávní neziskovky jsou pro společnost jako rakovina pro tělo – pouze pojídají jednotlivé orgány, až ho úplně pozřou.

Jak se pozná divná neziskovka?

Představte si následující situaci – jste šéfové tajných služeb a potřebujete nenápadně a dokonce veřejně dostávat do míst svých zájmů své lidi. Jak to uděláte? Nabízí se jedno logické a lehké řešení – prostě založíte humanitární či lidskoprávní neziskovku anebo zaplníte svými lidmi již založenou a převezmete její vedení.

Jedině tak můžete vysílat své agenty do zemí, kde máte své zájmy a chcete ovlivňovat místní obyvatelstvo.
Elegantní, jednoduché a vtipné v tom, že peníze na vaše akce vám bude posílat i dobrotivý občan a samozřejmě v rámci krytí musíte občas i prokázat nějakou tu humanitární činnost – záchranu dětí v Africe, léčba smrtelných nemocí jako je třeba ebola…

To samé platí pro vlády- potažmo politické strany ve vládě – jak elegantně ovlivnit národ?
Jak si vychovat své voliče?
Jak si hlídat své zájmy doma i v cizině?
Nu, prostřednictvím humanitární či lidskoprávní neziskovky.

Jak poznáte takovou neziskovku, která kryje zájmy politiků, tajné služby či dokonce už to není ani na oko neziskovka, ale drze veřejně prezentovaná skvěle organizovaná nadnárodní politická organizace?
Vyměňte si na chvíli pozice s tajnými a sledujte je vy.

Sledujte, kdo je financuje, peníze a jejich množství prozradí leccos. Zjistěte si, kolik miliónů jim dává stát, kolik cizí mocnosti, kolik jiné podivné neziskovky.

Sledujte, kam jezdí, a uvědomte si, kam by měli jezdit se svojí pomocí a nejezdí tam.

Podívejte se, co mají ty země, kam jezdí za bohatství a co mají ty země, kam nejezdí, ač by měli.

Sledujte jejich politické aktivity, a koho preferují.

Sledujte, kdo je jejich VIP člen a kdo předseda a kdo je ve správní radě. Podívejte se kdo je kdo a na jejich vztahy s dalšími mocnými a médii a neziskovkami.

Opravdu pečlivě sledujte jejich činnost třeba i na sociálních sítích a nenechte se ukolébat srdceryvnými PR články o tom, jak jsou summum bonum čili nejvyšší dobro.

V neposlední řadě sledujte do jakých oblastí celé společnosti neziskovka zasahuje – pokud svým dobrem obhospodařuje skoro všechny oblasti lidské společnosti – a angažuje se nejen v cizině, ale i doma – od umění až po výuku a media, od školek až po vysoké školy, od pomoci chudým dětem s doučováním až po pomoc s manželskými problémy, daněmi, dále „pomáhá“ na školách dětem i dospělým se správnými názory, vytváří ten jediný jakoby pravdivý pohled na historii, a také záměrně definuje pomyslného nepřítele a pořádá ony pětiminutovky nenávisti vůči němu a falešně definuje přítele.

Snaží se pod rouškou dobra o cenzuru a kriminalizaci jiných názorů… tak je jasné, že to není jen neziskovka, je to nadnárodní politická nátlaková organizace – až sekta, která se prorůstá státem a může připravovat – jak se říká – půdu pro evoluční převzetí moci, svými pravými vlastníky a nastolení diktatury.

Ano, za maskami dobrodějů se vždy skrývali jak diktátoři, tak sadisté a svět jim to nikdy neprohlédl a ti co prohlédli, ti prostě zmizeli bradou vzhůru pod zemí. A vždy na to jdou stejně – tváří se jako dobro pro celé lidstvo, snaží se ovlivnit mládež a ovládat nějak handicapované lidi, kteří pro ně z lásky a dobrovolně budou dělat špinavou práci.

Nakonec – hlavně neposílejte peníze humanitárním a lidskoprávním neziskovkám – pomáhejte přímo lidem, psům, kočkám, přírodě… ti to potřebují, politické strany, tajné služby a lidé bažící po převzetí moci, mají peněz dost.
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/lekari-bez-hranic-afrika-leky-charita-neziskova-organizace.A180621_101052_zahranicni_linv

Fakta o Člověku v tísni a dalších „neziskovkách“

Vraťme se k Člověku v tísni, který vstupuje do škol a nahrazuje veřejnou výuku tou svojí, za 60 618 000Kč a stát nečině přihlíží, ba je i financuje. Podle všech znaků se jedná o nadnárodní politickou nátlakovou organizaci – ovšem vedení se jeví jako místní klan. O čistou humanitární organizaci se v žádném případě nejedná už ze samotné definice humanitární a rozvojové pomoci a ani nesplňuje čtyři základní principy, jimiž se řídí humanitární intervence – viz :

Humanitární pomoc je pomoc poskytovaná typicky v důsledku humanitárních krizí. Reaguje na momentální nerovnováhu v oblasti základních potřeb pro život a je poskytována jen po dobu, kdy je daná země či oblast neschopná fungovat samostatně. Typickým příkladem jsou přírodní katastrofy (povodně, požáry, zemětřesení,…) a válečné konflikty.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Humanit%C3%A1rn%C3%AD_pomoc

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/humanitarni_pomoc/prirucka_WFP_pro_nevladni_organizace/zakladni_prehled_humanitarni_pomoci.html

·lidskost: zásadním cílem HP je záchrana životů a snížení utrpení lidí;

·nestrannost: HP se poskytuje výhradně na základě identifikovaných potřeb, bez rozlišování mezi příjemci podle jiných kritérií;

·neutralita: v ozbrojených či jiných konfliktech se pomoc nepřiklání k žádné ze sporných stran;

·nezávislost:cíle pomoci nejsou pod vlivem politických, ekonomických ani jiných zájmů dárce ani příjemce.

Nadnárodnost dokazují finanční toky:

V roce 2016 Člověk v tísni obdržel peníze od těchto subjektů:

Zahraniční státní rozpočty 618.601.000,

EU – Evropská komise a delegace EU 523.252.000 Kč,

Agentury OSN 171.964.000 Kč,

Státní rozpočet 146.940.000 Kč,

dary 104.748.000 Kč,

nadace a nevládní organizace 74.457.000 Kč,

místní rozpočty 44.623.000 Kč,

Operační programy 23.859.000 Kč.

Americká organizace National Endowment for Democracy (NED) 19 216 000Kč

Charles Stewart Mott Foundation 21 251 000Kč

Tato organizace mimo USA poskytuje peníze ve velmi omezené míře 
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Stewart_Mott_Foundation

A jak si korporace Mott prostřednictvím svých neziskovek zajišťují vliv v jiných firmách 
https://www.nytimes.com/2008/05/29/business/29sugarside.html?_r=0

Dárce mnoha milionů si je investuje s určitým cílem a málokdy dárce za svůj dar nic nečeká.

Že se jedná o politickou organizaci, je dokázáno jejími aktivitami.

Člověk v tísni je politickou a ve své podstatě i nátlakovou organizací– toto je jasné už z jejich výročních zpráv stačí si dát práci a pročíst si aspoň tu za rok 2016 
https://www.clovekvtisni.cz/media/publications/757/file/1498836816-cvt-vz2016-navigace-lg-3.pdf

Žádná opravdu humanitární organizace se ve své domovské ani v jiných zemích, neúčastní na politickém dění a na jeho ovlivňování. Jejich aktivity například v Bělorusku, na Ukrajině i Kubě a v dalších zemích jsou ryze politické – zde přímo jimi dané důkazy pro Kubu:
https://ona.idnes.cz/jak-se-stat-tajnou-agentkou-pres-inzerat-jako-pavla-holcova-p4n-/spolecnost.aspx?c=A080820_103205_ona_ony_jup

V roce 2006 organizace začala podporovat projekt na podporu hnutí Kubánských nezávislých knihoven. Uspořádala několik bytových seminářů na Kubě a zprostředkovala důležité kontakty pro kubánské disidenty. Je členem Europe –Cuba NGO Network, což je síť neziskových organizací zaměřených na Kubu. Začala vydávat anglicko-španělský bulletin Cuba Europe Dialogues.
http://cubalog.eu/

citace z https://is.muni.cz/th/v196o/Koprova_magisterska_prace.pdf

https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/lidska-prava-ve-svete/prima-pomoc-politicky-perzekvovanym/svobodne-cestovani-po-kubansku-147gp

Pro Venezuelu také nemají žádnou humanitární pomoc – cituji:

Prostor, v němž může občanská společnost ve Venezuele provozovat své aktivity, se neustále zužuje. 
Člověk v tísni bude i v této kritické situaci podporovat místní iniciativy a organizace…
https://www.hedvabnastezka.cz/zeme/amerika/venezuela/32974-venezuele-hrozi-stupnovani-nasili-lidem-chybi-zakladni-potraviny-i-leky-protesty-proti-neunosne-situaci-jsou-brutalne-potlacovany/

Dále žádné humanitární organizace nedistribuují a nepodporují tvorbu dokumentárních filmů natož politicky čistě jednostranně zaměřených, bez vyjádření druhé strany. Jejich úlohou není měnit svět, ale pomáhat pouze humanitárně a rovněž úlohou humanitární organizace není vydávání propagačních politických materiálů – například příručky pro novináře, jak mají psát o nějakém tématu.

Promítáme filmy, které mění svět. Příběhy skutečných lidí vzbuzují u mnohých festivalových diváků a divaček touhu poskytnout pomoc či vyjádřit podporu. Proto se Jeden svět zaměřil na tzv. filmy se sociálním dopadem.

Jejich příručka pro novináře – Jak psát o migraci. 
https://www.clovekvtisni.cz/media/publications/674/file/1482421626-prirucka-mlg-5.pdf

Humanitární organizace nepůsobí na státních školách – nepořádají pro učitele kurzy a pro děti volby nanečisto – viz několik citací z 
https://www.clovekvtisni.cz/media/publications/757/file/1498836816-cvt-vz2016-navigace-lg-3.pdf

Na našich kurzech získávají pedagogové dovednosti a kompetence potřebné k úspěšnému zvládání společného vzdělávání v praxi. Kurzy se zaměřují na práci s emocemi, na principy respektující, nezraňující a partnerské komunikace. Učíme je pracovat s různorodým kolektivem žáků…

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE A ANALÝZA VZDĚLÁVACÍ POLITIKYV rámci projektu Global Schools vznikla Analýza vzdělávací politiky České republiky ve vztahu k výchově ke globálnímu občanství a základnímu vzdělávání

Novinkou roku 2016 je soutěž Hledá se LEADr. V ní chceme aktivní mladé lidi motivovat, aby v budoucnu vstoupili do místní politiky.

Na podzim jsme už pošesté pořádali studentské volby. Před řádnými volbami do krajských zastupitelstev tak volili středoškoláci „nanečisto“ politické strany, hnutí a koalice, které kandidovaly v jejich kraji. Svůj hlas odevzdalo 31 867 studentů z 254 škol.

Pro vyučující jsme připravili metodické materiály a dokumentární filmy s tématem voleb, které mohli využít ve výuce

Je politickou nátlakovou organizací zřejmě spolupracující, jak s naší vládou, tak s vedením EU a úředníky v USA a různými lobbystickými subjekty jako Open society Sorose.
https://legacy.blisty.cz/art/45794.html
https://legacy.blisty.cz/art/15651.html
https://legacy.blisty.cz/art/11987.html

Zaměstnanci a milci

Zaměstnanci mají mnohdy naivně levicové spíš neomarxistické smýšlení ovšem jako celá organizace se zálibou v názorovém totalitářství a denunciaci a ostrakizaci názorových oponentů. Že se jedná i o místní klan, dokazují například propojení VIP pracovníků Člověka v tísni s jejich novináři
https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/tydny-medialniho-vzdelavani-2018/novinari-a-medialni-odbornici

Kristýna Taberyová předsedkyně správní rady Člověka v tísni, je poradkyní generálního ředitele České televize a spolupracuje s Nadačním fondem Josefa Luxe. Matka Erika Taberyho, pro ČvT přednášejícího novináře, který byl člen správní rady Sorosovy Nadace Open Society Fund Praha.
https://rejstrik.penize.cz/25755277-clovek-v-tisni-o-p-s
http://www.fondlux.cz/programy/ca2007_cely_clanek.html
https://rejstrik.penize.cz/47611804-nadace-open-society-fund-praha

Šimon Pánek – ředitel Člověka v tísni
https://rejstrik.penize.cz/25755277-clovek-v-tisni-o-p-s
https://rejstrik.penize.cz/simon-panek

Open society fund Praha – Sorosova nadace a Šimon Pánek byl předsedou její správní rady 1999 -2006
http://osf.cz/wp-content/uploads/2015/08/OSF_10let.pdf
http://osf.cz/wp-content/uploads/2015/03/OSF_VZ_2005.pdf
https://www.facebook.com/zpravy3/videos/1839706536326728/
https://rejstrik.penize.cz/47611804-nadace-open-society-fund-praha
http://www.nasipolitici.cz/cs/regionalni-projekty/i30-osf-fond-otakara-motejla-nejvetsi-cesky-fond-proti-korupci

Ing. Jan Kamenický finanční ředitel Člověka v Tísni – spolupracuje s vládou a Nadací rozvoje občanské společnosti.
https://www.nros.cz/people/ing-jan-kamenicky/
http://slideplayer.cz/slide/1895860/
http://www.annojck.cz/anno/prihlaska-anno-jck/prezentace-jan-kamenicky-clen-rady-vlady-pro-nno-a-financni-reditel-clovek-v-tisni
http://psych.upol.cz/clovek-v-tisni-o-p-s/

NROS financována i Sorosem – zmínka v knize:
Koncept občanské společnosti: Nepřítel svobodného občana?
Od autorů: Ladislav Jakl, Miroslav Novák, Michal Semín, Vladimír Železný, Václav Klaus, Hynek Fajmon, Jefim Fištejn, Miroslav Ševčík, a kol.
https://books.google.cz/books?id=RZblBgAAQBAJ&pg=PT36&lpg=PT36&dq=Nadace+Rozvoje+Ob%C4%8Dansk%C3%A9+Spole%C4%8Dnosti+soros&source=bl&ots=GDCTGhkGZM&sig=DDhhJtJ1G51widmJc917o_tfx_4&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjxtaTMo-XbAhUGb1AKHUL8BzAQ6AEIQjAC#v=onepage&q=Nadace%20Rozvoje%20Ob%C4%8Dansk%C3%A9%20Spole%C4%8Dnosti%20soros&f=false

Zmínka v článku 
https://www.respekt.cz/tydenik/1999/51/priloha-vychazi-za-laskave-podpory-nros-a-open-society-fund-praha

Politické mono-pohledy ČvT na svět

– Jsou pouze pro EU
https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/lidska-prava-ve-svete/festival-jeden-svet-zacina-v-bruselu-v-sidle-evropske-unie-otevre-zasadni-lidskopravni-temata-5016gp

– je součástí EU klanu a penězotoku
https://www.clovekvtisni.cz/eu-aid-volunteers-4137gp

V roce 1995 pomoc jen zemím kde je Islám
https://www.clovekvtisni.cz/media/publications/742/file/vyrocni-zprava-1995.pdf

Autor: Jita Splítková
Zdroj: https://splitkova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=668723

Přihlásit: Login
2000
  Souhlas  
Upozornit na