politika

Článek Vladimira Putina „Rusko a Afrika: sjednocující úsilí pro mír, pokrok a úspěšnou budoucnost“

Ve dnech 27. až 28. července bude Petrohrad hostit druhý Summit Rusko-Afrika a Ekonomické a humanitární fórum Rusko-Afrika. V předvečer těchto rozsáhlých reprezentativních akcí, na kterých se setkají hlavy států a vlád, podnikatelé, vědci a osobnosti veřejného života, bych se rád podělil se čtenáři předních médií afrického kontinentu o svou vizi rozvoje rusko-afrických vztahů, abych určil oblasti spolupráce, které jsou prioritou pro společnou práci v nadcházejících desetiletích 21. století.

Partnerské vztahy naší země s Afrikou mají pevné, hluboké kořeny a vždy se vyznačovaly stabilitou, důvěrou a dobrou vůlí. Důsledně podporujeme africké národy v jejich boji za osvobození od koloniálního útlaku, pomáháme při vytváření státnosti, při posilování suverenity a obranyschopnosti. 

Pro vytvoření udržitelných základů národních ekonomik se udělalo mnoho. Do poloviny 80. let bylo v Africe za účasti našich specialistů vybudováno více než 330 velkých infrastrukturních a průmyslových zařízení: elektrárny, závlahové systémy, průmyslové a zemědělské podniky, které úspěšně fungují dodnes a nadále významně přispívají k hospodářskému rozvoji kontinentu. V naší zemi získaly vzdělání desítky tisíc afrických lékařů, techniků, inženýrů, důstojníků a učitelů.

Zvláště zdůrazním tradičně úzkou spolupráci na světové scéně, pevnou a důslednou obranu zájmů afrických zemí na mezinárodních platformách ze strany SSSR a poté Ruska. Vždy jsme se striktně drželi principu „africké problémy – africké řešení“ a byli solidární s Afričany v jejich boji za sebeurčení, spravedlnost a prosazování jejich legitimních práv. 

Nikdy jsme se nesnažili partnerům vnucovat vlastní představy o vnitřní struktuře, formách a metodách řízení, cílech rozvoje a způsobech jejich dosažení. Náš respekt k suverenitě afrických států, jejich tradicím a hodnotám, jejich přání nezávisle určovat svůj vlastní osud a svobodně budovat vztahy s partnery zůstává nezměněn.

Upřímně si vážíme poctivě nashromážděného kapitálu přátelství a spolupráce, tradic důvěry a vzájemné podpory, které se vyvinuly mezi Ruskem a africkými zeměmi. Spojuje nás společné úsilí vytvořit systém vztahů založený na prioritě mezinárodního práva, zohlednění národních zájmů, nedělitelnosti bezpečnosti a uznání ústřední koordinační role Organizace spojených národů.

V dnešních dnech je konstruktivní, důvěryhodné a prozíravé partnerství, zaměřené na budoucnost mezi Ruskem a Afrikou obzvláště významné a důležité. Ve světě se formují mocná ekonomická a politická centra moci a vlivu, která se stále důrazněji prosazují a žádají, aby se s nimi počítalo.

 Jsme přesvědčeni, že nový, multipolární světový řád, jehož obrysy již byly načrtnuty, bude spravedlivější a demokratičtější. A není pochyb o tom, že Afrika spolu s Asií, Blízkým východem a Latinskou Amerikou v něm zaujmou důstojné místo a definitivně se osvobodí od tíživého dědictví kolonialismu a neokolonialismu a odmítnou jeho současné praktiky.

Rusko s uspokojením vnímá stoupající mezinárodní prestiž jak jednotlivých států, tak i Afriky jako celku, jejich snahu výrazně dát o sobě vědět, vzít řešení problémů kontinentu do svých rukou. Vždy podporujeme konstruktivní iniciativy našich partnerů, usilujeme o to, abychom africkým zemím poskytli důstojné místo ve strukturách, které definují osud světa, včetně Rady bezpečnosti OSN a G20, za odpovídající reformy globálních finančních a obchodních institucí, které jsou v jejich zájmu.

Bohužel vidíme, že současná situace ve světě zdaleka není stabilní. Dlouhotrvající konflikty, které existují téměř v každém regionu, se prohlubují, objevují se nové hrozby a výzvy. A Afrika, jako žádná jiná část světa, pociťuje tíhu globálních problémů. V těchto obtížných podmínkách očekáváme, že společně s našimi africkými partnery vytvoříme nediskriminační agendu pro spolupráci. 

Strategické směry naší interakce byly stanoveny rozhodnutími prvního Summitu Rusko-Afrika, který se konal v Soči na konci října 2019. Pro jejich efektivní realizaci bylo založeno Partnerské fórum Rusko-Afrika. Zřídili jsme dvoustranné mezivládní komise pro obchodní, ekonomickou, vědeckou a technologickou spolupráci s mnoha státy kontinentu, rozšířili síť ruských ambasád a obchodních misí v Africe. Dochází k aktivní tvorbě dalších nástrojů, které mají lépe strukturovat ekonomické vazby a dát jim větší dynamiku.

Chtěl bych s uspokojením poznamenat, že ruský obchod s africkými zeměmi se v roce 2022 zvýšil a dosáhl téměř 18 miliard amerických dolarů. Všichni si však dobře uvědomujeme, že potenciál našeho obchodního a ekonomického partnerství je mnohem vyšší. Ruské společnosti mají zájem na kontinentu aktivněji pracovat v oblasti špičkových technologií a geologického průzkumu, v palivovém a energetickém komplexu včetně jaderné energetiky, v chemickém průmyslu, v těžebním a dopravním strojírenství, v zemědělství a rybolovu. 

Změny probíhající ve světě vyžadují hledání řešení, která souvisí s budováním nových přepravních a logistických řetězců, vytvářením měnového a finančního systému a mechanismů vzájemného vypořádání, které jsou bezpečné a bez nepříznivých vnějších vlivů.

Chápeme důležitost nepřetržitého zásobování potravinami pro socioekonomický rozvoj a udržení politické stability afrických států. Na základě toho jsme vždy věnovali velkou pozornost otázkám souvisejících s dodávkami pšenice, ječmene, kukuřice a dalších plodin do afrických zemí. A dělali to jak na smluvním základě, tak bezplatně, jako humanitární pomoc, mimo jiné prostřednictvím Potravinového programu OSN. 

V roce 2022 tedy Rusko vyvezlo do Afriky 11,5 milionu tun obilí a za prvních šest měsíců tohoto roku o téměř 10 milionů tun více. A to navzdory sankcím uvaleným na náš export, které skutečně vážně brání exportu ruských potravin do rozvojových zemí, komplikují dopravní logistiku, pojištění a bankovní platby.

Mnozí pravděpodobně slyšeli o tzv. „dohodě o obilí“, původně zaměřenou na zajištění globální potravinové bezpečnosti, na snížení hrozby hladu a pomoci nejchudším zemím Afriky, Asie a Latinské Ameriky – ve skutečnosti právě proto se Rusko zavázalo, že bude pomáhat při realizaci této dohody. 

Avšak tato „dohoda“, kterou na Západě veřejně prezentovali jako projev jejich starosti, přínos a blaho pro Afriku, ve skutečnosti bezostyšně sloužila výhradně k obohacení velkých amerických a evropských podniků, které vyvážely a dále přeprodávaly obilí z Ukrajiny.

Posuďte sami: za téměř rok bylo v rámci „dohody“ z Ukrajiny vyvezeno celkem 32,8 milionů tun nákladu, z toho více než 70 % směřovalo do zemí s vysokými a vyššími středními příjmy, včetně Evropské unie, zatímco na země jako Etiopie, Súdán a Somálsko, stejně jako Jemen a Afghánistán připadlo méně než 3 % z celkového objemu – méně než jeden milion tun.

Zároveň nebyla splněna ani jedna z podmínek „dohody“ týkající se odstoupení od sankcí ruského vývozu obilí a hnojiv na světové trhy. Navíc se kladou překážky i darování našich minerálních hnojiv potřebným a nejchudším zemím. 

Z 262 000 tun produktů, které jsou zablokovány v evropských přístavech byly odeslány pouze dvě dávky:
20 000 tun do Malawi a 34 000 do Keni. Zbytek zůstává v bezohledných rukou Evropanů. A to i přesto, že se bavíme o čistě humanitární akci, na kterou by se už z principu neměly vztahovat žádné sankce.

Vzhledem ke všem těmto skutečnostem ztratilo pokračování „dohody o obilí“, které neospravedlňovalo svůj humanitární účel, smysl. Proti dalšímu prodloužení „dohody“ jsme vznesli námitky – od 18. července je realizace “dohody” ukončena. Chci vás ujistit, že naše země je schopna nahradit ukrajinské obilí jak komerčně, tak i bezplatně, zvláště když letos opět očekáváme rekordní sklizeň.

Nehledě na sankce Rusko bude i nadále energicky pracovat na organizaci dodávek obilí, potravin, hnojiv do Afriky a nejen to: velmi si vážíme a budeme i nadále dynamicky rozvíjet celou škálu ekonomických vazeb s Afrikou – jak s jednotlivými státy, tak s regionálními integračními sdruženími a samozřejmě s Africkou unií.  Vítáme strategický směr této organizace k další ekonomické integraci a vytvoření Africké kontinentální zóny volného obchodu. Jsme připraveni navázat pragmatické, vzájemně výhodné vazby, a to i prostřednictvím Euroasijské hospodářské unie. Jsme také odhodláni zintenzivnit spolupráci s dalšími regionálními sdruženími kontinentu.

V návaznosti na zavedené tradice plánujeme i nadále poskytovat pomoc v přípravě národních kádrů pro africké státy. Dnes v naší zemi studuje přibližně 35 000 studentů z kontinentu, z toho více než 6 000 je financováno z ruských stipendií. Každým rokem navyšujeme počet poskytovaných stipendií, stimulujeme vzdělávání na komerční bázi a v poslední době se rozšiřují meziuniverzitní vazby.

Je v našem společném zájmu posouvat na novou, vyšší úroveň spolupráci v humanitární sféře, v oblasti kultury, sportu a médií. Při této příležitosti bych rád pozval naše mladé africké přátele, aby přijeli do Ruska, do Soči, v březnu 2024 na Světový festival mládeže. Toto rozsáhlé mezinárodní fórum shromáždí více než 20 tisíc zástupců z více než 180 zemí k neformálnímu, přátelskému, otevřenému dialogu, bez ideologických a politických bariér, rasových a náboženských předsudků, spojí mladou generaci kolem myšlenek trvalého a udržitelného míru, prosperity a tvoření.

Na závěr bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že nadcházejícímu druhému Summitu Rusko-Afrika přikládáme velký význam. Na základě jeho výsledků se plánuje přijetí komplexní deklarace, řady společných prohlášení a schválení akčního plánu Fóra partnerství Ruska a Afriky na období do roku 2026. K podpisu se připravuje významný soubor mezivládních a meziresortních dohod a memorand s jednotlivými státy a regionálními sdruženími kontinentu.

Netrpělivě se těším na setkání s představiteli afrických zemí v Petrohradu a jsem připraven na plodnou konstruktivní komunikaci. Jsem si jist, že rozhodnutí Summitu a Fóra, stejně jako společná pokračující mnohostranná práce, poslouží k dalšímu rozvoji rusko-afrického strategického partnerství ve prospěch našich zemí a národů.

http://kremlin.ru/events/president/news/71719

sdílet na

12 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
ijn
26. 7. 2023 00:42
Ohodnotit příspěvek :
     

VVP=RF s ČÍNANY osází Saharu dřevinami (jako již sází u Saudů borovici černou) a zajistí velký koloběh vody na Severní Afriku, RF v Egyptě staví JE Al Dobáá 4×1200 MWe,

ČR naučila od r. 1970 Číňany sázet stromy v poušti Gobi, my z ČR se nemáme za co stydět např. lokalitu přehrady Tři soutěsky=24 000 MWe navrhli Češi (L. Záruba s týmem) před 50 lety,……!!!

Jaris
26. 7. 2023 01:31
Odpovědět  ijn

No konecne!!! Je treba sazet stromy a tim zastinit pouste pred zarem slunce a suchym vetrem. Stromy vytahnou spodni vody,ze stromu se zacne odparovat voda a nastane normalni kolobeh vody.

All
26. 7. 2023 07:37
Odpovědět  Jaris

Přesně tak,chce to jen investice,dobrou vůli a tvořivou práci a sahara se může proměnit v ůrodnou krajinu schopnou uživit celou planetu.A nejen to,podnebí by se velmi vylepšilo a srovnalo i v Evropě a ve světě.Tohle je možné při dnešních znalostech a možnostech provést.Tam,kde rostou stromy jsou studánky a prameny,živá půda i ůrodná pole.

zuza
26. 7. 2023 09:39
Odpovědět  All

Kedysi som čítala knihu “Muž který sázel stromy” o francúzskom pastierovi, ktorý celý život sadil do pustej krajiny žaludy. Keď toho pastiera navštívil spisovateľ, kraj bol plný stromov, života a ľudí. Tento príbeh za zopakoval s obmenou aj v iných krajinách – na YT som videla film o indickom úradníkovi, ktorý po odchode do dôchodku premenil milión akrov púšte na les a záhradu, teraz som to video nenašla, ale v Indii bolo takých ľudí viacero, napr.
https://www.youtube.com/watch?v=06S3tQ6n4OM
čínska žena, ktorá sadila stromy na pieskových dunách
https://www.youtube.com/watch?v=zqkok2p-Kw8
jeden číňan trávil 36 rokov kopaním tunelu cez horu (vo voľnom čase) aby doviedol vodu pre svoju dedinu
https://www.youtube.com/watch?v=8CWpM4iNb2s
ďalší chlap – Ind to dokázal za 22 rokov
https://www.youtube.com/watch?v=UUkIBdJ4r2w
A toto dokázali jednotlivci, úplne obyčajní ľudia, bez peňazí, takmer holými rukami!
Takých ľudí by mal svet počúvať a nasledovať, nie retardované gréty.

Jaris
26. 7. 2023 10:19
Odpovědět  zuza

https://www.youtube.com/watch?v=W2oOaA2aqZQ
Tady to mate – ‘Muz, ktery sazel stromy’.

zuza
26. 7. 2023 17:59
Odpovědět  Jaris

ja som myslela toho indického dôchodcu, v studenej kamenistej pôde pod Himalájami, kde nerástla ani tráva, začal pracovať v r. 1998 a v r. 2021 zomrel, čiže za 20 rokov vypestoval les a ovocné sady
https://www.youtube.com/watch?v=-foEwcAu_zw
Úžasné sú aj tie nové v článku opisované africké projekty, čínske megaprojekty, saudsko-arabské – ale to sú všetko projekty za obrovské peniaze a napr. tie saudsko-arabské sú budované za cenu krvi a potu cudzích robotníkov (asi ako boli športoviská v Katare). Ja som chcela vyzdvihnúť tie neuveriteľné projekty, ktoré dokázali ľudia vlastnými rukami. Človek dokáže všetko, ak chce a má motiváciu.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
J.Sladin
26. 7. 2023 09:42
Odpovědět  All

Toto je řešení ekologických problémů světa, ne oblepování domů polystyrénem a další zhůvěřilosti které jdou přímo proti ekologii a stanou se v budoucnosti velkým problémem.

Albi
26. 7. 2023 10:53
Odpovědět  ijn

My z ČR se nemáme za co stydět – opravme na “jsme se neměli za co stydět” – dnes by se už ledacos – a to ne zrovna málo – našlo.

26. 7. 2023 17:17
Odpovědět  Albi

Vlastně mám problém nalézt v naší pohádrákové současnosti něco, za co bych se stydět nemusel.

Standa
26. 7. 2023 17:26

Máme nejvyšší spotřebu alkoholu viz.Dokoukat do konce!
https://www.youtube.com/watch?v=8lGxAMxlNks

Pavel z Moravy
26. 7. 2023 08:52
Ohodnotit příspěvek :
     

Přeji vám Rusové vše nejlepší, ať se vám podaří stmelit národy světa, které to chtějí a zaslouží si to. A na množství nepřátel a hlupáků na západě v Evropě a USA nehleďte. Ti se již v očích slušných a normálních lidí odepsali. Ponechte je svému osudu.

Gales
26. 7. 2023 10:36
Ohodnotit příspěvek :
     

My můžeme Afričanům jenom závidět.Tam se buduje a u nás se jenom boří.