blognezařazené

Úsměvné obavy neinformovaných

7.9.2021 Jaroslav Tichý

Před časem jsem zaslechl v jednom z pořadů na Svobodném vysílači obavu volajícího posluchače z toho, že pokud bude obnoven státní sektor ekonomiky v tomto státě, že dojde k opakování r. 1948. Nešlo o můj pořad, nicméně chtěl bych na to reagovat a sdělit všem neinformovaným, že jejich obavy jsou za daných okolností opravdu úsměvné. Jasně totiž demonstrují, že současný vývoj v okolním světě buď vůbec nezaznamenali, nebo že ho naprosto nechápou.

Důvodů, jež mne k tomuto názoru vedou, je hned několik. Jsou všechny závažné, a proto se pokusím všem neinformovaným tímto článkem je vysvětlit.

Začněme ale popořadě. Tak tedy:

1.  dosavadní stav

Z pohledu dosavadního stavu je třeba objasnit důvody k obnově státního sektoru, jak následuje:

a) stát potřebuje mít vlastní peníze nad rámec těch, které vybere od lidí na daních.

Pokud stát potřebuje ve zvýšené míře peníze, jako je tomu např. v současném „covidovém“ období k podpoře lidí a drobných podnikatelů, kterým zorganizoval pracovní výluku, tak od lidí nejenže peníze formou daní nevybere, nýbrž lidé ještě za státem přijdou s žádostí o podpory.

Stát si na to zatím půjčoval z (převážně cizích) bankovních zdrojů, věřitelé již ale sami upozorňují na to, že se příliš rychle zadlužujeme a není přitom vidět naše opatření ke splácení vypůjčených peněz. Aplikace oblíbené fráze feldkuráta Katze „to se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou“ nám tedy v praxi už dlouho nevydrží. Stávající výběry daní nestačí, stát proto bude muset též obnovit zdroje příjmů ze zisku zestátněných podniků či z podílů na jejich zisku, jak dále naznačeno. I tak bude nucen vybírat další daně od lidí přímo pro Brusel. Ten totiž rovněž potřebuje mít „své peníze“ a nečekat jen na příspěvky od členských zemí.

b) má-li dojít k restrukturalizaci naší ekonomiky, bude k nim vesměs zapotřebí i státních investic, v současnosti vesměs do podniků soukromých vlastníků, kteří sami na podobné investice nebudou mít (či neseženou) peníze. Nikoliv formou půjček či snad nevratných dotací, nýbrž kapitalizací takových investic státem do těch podniků, které jsou perspektivní a které se bez takových investic neobejdou. V takových podnicích pak vzniknou vlastnické podíly státu a začne se tak obnovovat postupně státní sektor v ekonomice;

c) stát bude rovněž nucen ukončit dosavadní hospodářskou a daňovou praxi vůči zahraničním podnikatelům u nás všeobecně známou pod názvem „evropský krmelec“ a začít řádně zdaňovat podniky v cizím vlastnictví u nás. K tomu je třeba zavést „nostrifikační zákon“ po vzoru 1. republiky po jejím vyhlášení. Tedy zdaňovat tam, kde se zisk vytváří a nikoliv tam, kde je papírové sídlo příslušné firmy.

Budeme-li respektovat zákon o ochraně zahraničních investic, stejně jako právo cizích investorů na přiměřený zisk z činnosti podniků v ČR v jejich vlastnictví, řádné zdanění podniků cizích vlastníků u nás formou sektorových a strukturovaných pásmových daní (nejlépe v kombinaci), onen krmelec Evropy v ČR ukončí a k ohrožení cizích investic v ČR nedojde. Zahraniční podnikatelé pak buď budou pokračovat v podnikání u nás za přiměřený zisk, nebo někteří z nich odejdou poté, co zde již nebudou moci docilovat nepřiměřeně vysoký zisk. Půjdou prostě hledat pro sebe krmelec jinam.

Další možností zestátnění některých podniků bude tedy jejich zpětným odkupem od zahraničních vlastníků (ideálně podle vzorce: nabývací cena + investice – odpisy), budou-li někteří z nich z ČR odcházet. Bylo by žádoucí, aby za tímto účelem byl co nejdříve připraven a schválen příslušný návrh zákona.

Nostrifikační zákon se stejnou měrou bude týkat i firem českým vlastníků, kteří dnes „optimalizují“ své zisky v daňových rájích, kde si zřídili papírová sídla svých firem, resp. firmy vlastnící formálně jejich podniky v ČR.

Proti provozování takových off-shore společností nelze naopak nic namítat, pokud budou provozovat svoji výrobní či obchodní činnost ve třetích zemích, nikoliv však v ČR.

Krom toho, hovoříme-li o restrukturalizaci české ekonomiky, nesmíme zapomenout na to, že polovina z ní patří dnes zahraničním vlastníkům. Těm nemůžeme poroučet, co mají dělat, můžeme je ale usměrňovat potřebným způsobem a směrem vhodnými nástroji, především pak daňovými, příp. pak i dalšími, aniž by přitom měly vyloženě selektivní charakter.

Jinými slovy pro restrukturalizaci české ekonomiky je nejprve třeba vytvořit potřebný rámec a také plán těch oborů a podniků, do kterých bude stát v případě potřeby investovat. Rozpočet potřebných investic a jejich rozložení v čase, stejně jako kalkulace efektivnosti a návratnosti takových investic je pak samozřejmostí.

V tomto směru může být dotyčný posluchač, jakož i další naši občané bez obav, pokud si ovšem nezvolí do vlády opakovaně diletanty.

To ovšem platí pouze v případě, že naši budoucnost spojíme s alternativním uspořádáním budoucnosti vůči Novému světovému řádu (NWO).

2. posouzení z pohledu dalších možností vývoje a jeho alternativ

     A/ přechod na NWO

Pokud se ale nezasadíme o systémovou změnu a o náš přechod na alternativní uspořádání odlišné od chystaného NWO, měl by onen posluchač, jakož i další naši občané výrazně zpozornět. Jde totiž o to, že v případě nastolení Nového světového řádu (NWO) budou zavedeny mimo jiné následující podmínky:

 1.  Lidé nebudou nic vlastnit. Zboží bude buď zdarma, nebo musí být zapůjčeno od státu.

Vlastnictví nemovitého majetku (pozemků, staveb, výrobních prostředků vč. finančních společnosti, cenných papírů, peněz na účtech apod.) stejně jako movitého majetku (např. aut, vybavení domácností) skončí. Lidé, kteří se zbaví majetku (či spíše budou o něj připraveni) prý budou šťastnější, neboť se nebudou muset o něj starat. (Lidé ze skupiny těch nejbohatších, která se tohoto majetku zmocní, se tedy sami učiní nešťastnými v náš prospěch…..). Inu obětavci.

 •  Spojené státy již nebudou vedoucí supervelmocí, ale hrstka zemí bude dominovat.

Půjde na přechodnou dobu o blokové uspořádání, než má být vše sloučeno do jediného celku.

 • Orgány nebudou transplantovány, ale vytištěny.

Údajně by zbytek přeživšího obyvatelstva planety již nemusel čekat na dárce

orgánů. Lze ale s úspěchem pochybovat o tom, že by se to týkalo i budoucích nevolníků z řad občanů přeživších depopulaci.

4. Spotřeba masa bude minimalizována.

Zbytek přeživšího lidstva (kromě těch bohatých) by měl konzumovat hmyz jako náhražku za maso, hmyz má být dokonce základem budoucích cukrovinek po jeho adekvátní úpravě a oslazení chemickými látkami.

5. S miliardami uprchlíků dojde k masivnímu vysídlování lidí.

Má jít především o vysídlování bílých obyvatel Evropy a USA, zejména pak mužů a o jejich nahrazení migranty ze třetích zemí. Je zjevné, že jde o cílenou likvidaci bílé rasy a o její plánovitou náhradou. V Evropě a přilehlém Středomoří půjde o vytvoření nové světle hnědé rasy podle projektu Coudenhove-Kalergiho. Mnozí lidé však nepřežijí zahájené depopulační procesy.

 •  Aby se omezily emise oxidu uhličitého, bude globální cena stanovena na přemrštěné úrovni.

To se logicky promítne do zásadního navýšení cen výrobků a služeb všeho druhu a přivodí to pro většinu lidí cíleně nesplatitelné zadlužení. Jde po „covidu“ o 2. etapu přechodu na NWO pod názvem Green Deal.

Pak bude následovat 3. etapa pod názvem Great Reset spočívající v oddlužení nesplatitelně zadlužených proti jejich náležitému zaočkování a proti písemnému souhlasu s převodem veškerého jejich majetku na některou společnost úzké skupiny vlastníků (příp. se tvářící jako společnost státní). Jde v zásadě o regulérní poslední vůli. Pak bude již následovat nástup lidí přeživších depopulaci do NWO a tedy do novodobého otroctví.

 •  Lidé se mohou připravit na cestu na Mars a vydat se na cestu za mimozemským životem.

Ve své podstatě nepůjde pro běžné lidi o nějakou turistickou či kosmickou vyjížďku, nýbrž o pracovní přidělení k otročině na jiné planetě. Tyto možnosti již dnes existují a v některých případech již probíhají, ač je nám to dosud tajeno. Mars (mimochodem) k těmto planetám patří.

 •   Západní hodnoty budou testovány až do bodu zlomu.

Do bodu zlomu a dále až za něj jsou testovány již nyní. Jde jen o to říci si, o jaké „západní hodnoty“ se vlastně ještě vůbec jedná, zvláště pak:

 • po ukázce podvodů a zmatků při a po volbách v USA či
 • po ukázkách nových demokratických hodnot v USA prostřednictvím BLM, Antify apod.
 • po postupné výměně oněch „západních hodnot“ v západní Evropě za právo šaríja, či za práva jiných připrchlíků;
 • při prosazování LGBT agendy postupně v celé Evropě;
 • po implementaci Istanbulské úmluvy (odebírání dětí rodičům apod. s výmluvou na ochranu žen před násilím v rodinách atd.) do právního systému jednotlivých členských zemí EU (v ČR právě probíhá proces ratifikace této úmluvy (sněmovnu již prošel, nyní je v senátu). A občané k tomu mlčí.

Již sám název tohoto bodu indikuje národnostní (či náboženskou) příslušnost autora, který hovoří o „západních hodnotách“. Nikoliv o hodnotách evropských, našich společných apod.

Již z toho je zřejmé, že jsme postaveni do nerovného boje, kde však přesto musíme v zájmu naší záchrany uspět.

Otázku plánované depopulace Země ze strany globalistů v této souvislosti záměrně pomíjím.

Pokud se budeme ale držet původního tématu, zajímá nás hned první z podmínek souvisejících s přechodem na NWO, podle které do r. 2030 nebudou (přeživší) lidé vůbec nic vlastnit. Dokonce ani spotřební zboží. Nějak se mi nechce věřit tomu, že budou z toho štěstím bez sebe, ačkoliv dnešní propaganda je v případě mnoha našich spoluobčanů mocnou čarodějkou.

A pokud jde o ten majetek, bude zde oproti vzpomínanému r. 1948 ještě jedna zásadní odlišnost:

 • zatímco v r. 1948 byly výrobní prostředky znárodněny a výtěžek z jejich užívání připadal státu, který ho dále rozděloval na různé investice a na podporu budování sociálního státu, tak
 • od r. 2030 má být majetek odebraný lidem (a to kompletně) převeden úzké skupině nejbohatších vlastníků (tj. onomu necelému 1 % stávající populace, které již nyní vlastní až 90 % světového majetku. Lidé z něj již žádný prospěch mít nebudou, stejně tak z jeho výnosů nebude obnovován žádný sociální stát.

Tato perspektiva přitom ale zanechává dotyčného posluchače (stejně jako množství dalších našich občanů) v klidu. V tuto chvíli je nezbytné a nanejvýš aktuální položit si otázku PROČ?

 • Buď proto, že se o dění kolem sebe a tedy ani o politiku tito lidé nestarají, takže o něčem takovém nevědí a (třeba jen nevědomky) papouškují hesla jiných, kteří se snaží odpoutat pozornost lidí od skutečných problémů, či
 • spíše proto, že tomu tito lidé nevěří (nic takového zde přece nikdy nebylo – vše posuzují jen podle svých osobních prožitků a zkušeností). Ano, to tady ještě skutečně nebylo. A ani být nemohlo za situace, kdy nyní vrcholí několik tisíc let starý projekt globalizace světa. A natolik staří tito lidé nejsou, aby pamatovali podobný proces předtím, neboť dějiny se často opakují.

B/ přechod na alternativní model uspořádání lidské společnosti

Jak jsem již vícekrát v minulosti upozorňoval (např. 2020-12-02 – Doba osudového rozhodnutí nastala.docx), lidstvo se dostalo na křižovatku, odkud:

A/ bude buď dále pokračovat k naplnění projektu NWO, a to se všemi fatálními důsledky pro naprostou většinu lidstva, nebo

B/ zamíří k novému uspořádání lidské společnosti. Zatím je takové období označováno jako Zlatý věk. To ale ještě neupřesňuje formu uspořádání života a společnosti na planetě Zemi.

Pokud jde o projekt NWO, jsme svědky realizace postupných kroků k jeho úplnému zavedení, jak následuje:

1. covid, očkování – jako používání biologických zbraní za účelem depopulace lidstva

     (jsou přitom avizovány další „viry“, vyvolání hladomoru apod.) Tato fáze bude probíhat paralelně s dalšími fázemi, jak následuje:

2. Green Deal – kdy pod záminkou záchrany planety před CO2 jsou vnucovány obyvatelstvu vyspělých zemí různá nesmyslná opatření (elektromobilita, výroba energie jen pomocí přírodních zdrojů apod.), zatímco vynálezy, jako je volná energie či auta na alternativní pohon jsou již desetiletí skrývána před veřejností. Cílem je urychlené zadlužení států a občanů do nesplatitelné výše pomocí různých ekologických daní, zdražení výrobků a služeb z těchto důvodů a příprava na další fázi přechodu na NWO, kterou je:

3. Great Reset – oddlužení všech dlužníků za podmínky jejich plného proočkování a odevzdání veškerého majetku firmám onoho necelého 1%, které je dnes označováno zavádějícím názvem neomarxisté, ačkoliv veškerý majetek má končit v rukou úzké skupiny zbohatlíků a nikoliv nějakých proletářů.

     Bude to jakási obdoba poslední vůle pro mnohé z nás, pokud se zadlužení nepodvolí, nastoupí exekutor.

Nový světový řád (NWO) – Ti, co přežijí depopulaci a ztrátu veškerého svého majetku vč. majetku charakteru spotřebního zboží, octnou se v NWO, stanou se údajně šťastnými, neboť se již nebudou muset o žádný majetek starat. Ten bude vlastnit stát (fakticky ale úzká skupinka nejbohatších a ostatním ho bude půjčovat a ti ho společně sdílet). V této souvislosti je nepochybně třeba ocenit obětavost této skupinky osob, které se obětují a stanou se s takto nabytým majetkem nešťastnými pro dobro zbytku lidské společnosti, kterou takto od majetku a starostí osvobodí.

Pokud jde o alternativní model obecně označovaný jako Zlatý věk, v tomto směru je z hlediska plánů na nové uspořádání lidské společnosti zřejmě nejdále Rusko, které hovoří v této souvislosti o „Ruském světě“, který bude zřejmě představovat modernizovanou variantu uspořádání společnosti Velké Tartárie.

Zatím není jasné takové uspořádání v dalších částech světa, který má být několika blokový (blok čínský, indický a americký).

Závěrečný vzkaz onomu posluchači (a nejen jemu):

 • Svět již nikdy nebude jako dříve. A s ohledem na vyčerpanost kapitalismu takový být již ani nemůže. Tento systém byl založen na neustálé expanzi, zatímco počet států na Zemi, jakož i nerostných a přírodních zdrojů na Zemi je omezený. Nelze jimi tedy dále plýtvat jen kvůli dosažení zisku stále užší skupiny lidí. Krom toho stále více lidí se bude probouzet z Matrixu, v němž po několik tisíc let žijeme, ač bychom mohli žít daleko lépe;
 • je proto třeba začít se dívat vpřed a přemýšlet o výběru té pro většinu z nás vhodnější alternativy. Jsou v zásadě jen dvě, tolik práce a přemýšlení to tedy nevyžaduje, neboť jen jedna z nich znamená naše přežití a další rozvoj jak osobnostní, tak i společenský. Rozhodneme-li se pro alternativu vůči NWO a svět k ní již směřuje, otázka následného uspořádání lidské společnosti pak již může být záležitostí diskuze. Náš postup směřující k přežití a k postupu do vyšší formy lidské společnosti je však nyní imperativem.

sdíletj na

1 Komentář
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Michal47
8. 9. 2021 11:26

Jak by ti pindostánští ubožáci chtěli “osídlovat” Mars, když i ty jejich “cesty” na Měsíc byly nejčistším podvodem v ateliérech někde v Nevadě a jejich “sondy na Mars” byly natáčeny někde na Fuerteventuře, či Lanzarote?!????