KAUZA DIAG HUMAN

Rozhodčí tribunál se sídlem v Londýně vydal 18. května 2022 rozhodnutí, podle kterého musí Česká republika zaplatit firmě Diag Human zhruba 16 miliard korun. Z toho činí 12 miliard jen úroky z prodlení. Stát se sice odvolal, ale tím jenom oddálil definitivní porážku. ČR prohrává v kauze Diag Human jeden spor za druhým. Stát se však stále tváří, že se nic neděje, a nepodniká nic, co by alespoň zastavilo růst úroků z prodlení. Ty tak rostou tempem 1,3 milionu Kč denně. Cílem Kverulanta je tento stav změnit. V únoru 2020 se obrátil na Nejvyšší kontrolní úřad. V prosinci 2020 podal na liknavé politiky a jejich úředníky trestní oznámení za to, že ani nezastavili úročení dluhu. V lednu 2022 vyzval ministra zdravotnictví Válka, aby úročení zastavil on. Vše marně. Oceňte Kverulantův boj proti plýtvání veřejnými prostředky a podpořte jej alespoň symbolickým darem.

Fotokoláž: Kverulant.org

Počátek kauzy v roce 1992

Spletitá kauza kolem společnosti Diag Human se táhne roky. Její počátek leží v roce 1992 u tehdejšího ministra zdravotnictví Martina Bojara a jeho nepodložených vyjádření, kvůli kterým byl zastaven obchod Diagu s krevní plazmou. Arbitráž z roku 2008 přiznala Diagu náhradu škody ve výši 8,9 miliardy korun, a protože stát tyto peníze Diagu zatím nedal, částka denně narůstá o úroky ve výši 1,3 milionu. Celkem to i s úroky dělá více než 15,5 miliardy korun. Přes to všechno se zástupci státu už roky tváří, že se naprosto nic neděje a daňový poplatník už nikdy žádné peníze Diagu nebude muset platit. Přesto však Česká republika prohrává jeden soud za druhým, a to i když je zastupována těmi nejdražšími právníky. A aby byla iluze dokonalá, osoby odpovědné za vedení sporu ujišťují veřejnost, že stát se úspěšně brání. Zamlčují však, že se brání již jen exekucím. Meritorní spor je podle všeho již dávno a zcela prohrán.

Rozhovor s Janem Kalvodou

Koncem léta 2019 požádal Kverulant.org o rozhovor obě strany sporu. Právní zástupce společnosti Diag Human Jan Kalvoda s natáčením souhlasil. Zástupci Ministerstva zdravotnictví mluvit na kameru odmítli, ale slíbili odpovědět na písemné dotazy. Svůj slib však ani po urgencích nedodrželiVíce již v Kverulantově videu:

Londýnská arbitráž

Rozhodčí tribunál se sídlem v Londýně vydal v květnu 2022 nález v mezinárodní investiční arbitráži, ve které se společnost Diag Human SE a Josef Šťáva v žalobě z roku 2017 domáhali, aby jim ČR zaplatila 52 miliard korun. Podstatou tohoto sporu byla žaloba Diagu jako zahraniční firmy za to, že jí Česká republika nedostatečně ochránila investice, i když se k tomu jako každý slušný stát zavázala řadou mezinárodních smluv. Přestože tribunál nařídil ČR zaplatit žalobcům částku jen 15,5 miliardy korun z 52 miliard, které požadovali, lze to z hlediska ČR považovat za kolosální prohru.

Ještě horší pro ČR je zjištění tribunálu, že došlo ke zneužití policie i zpravodajských služeb, ke zneužití pravomocí parlamentní vyšetřovací komise a ke zneužití justice. Průkazné tajné vyjednávání představitelů státu s rozhodci a jednání o korupčních nabídkách výměnou za úspěch v obchodní arbitráži na nejvyšší politické úrovni byly shledány z hlediska mezinárodního práva jako nepřijatelné.

Rozhodnutí tribunálu je konečné. Přesto Česká republika napadla nález z formálních důvodů. Ministerstvo financí nález v rozsahu přes 330 stran pečlivě analyzovalo a s jednomyslným souhlasem vlády podává dnes návrh na zrušení nálezu k Vrchnímu soudu v Londýně,“ napsala 15. června 2022 mluvčí ministerstva Michaela Lagronová. Šance na úspěch tohoto odvolání se však velmi blíží nule. Kverulant se nemůže ubránit dojmu, že stát před nepříjemnou pravdou opět strká hlavu do písku. Konečná prohra, která dopadne na již tak deficitní rozpočet, pak bude ještě horší. Více v reportáži Reportérů ČT ze září 2022:

https://youtube.com/watch?v=o6iCsKXMqGc%3Ffeature%3Doembed%26enablejsapi%3D1%26origin%3Dhttps%3A

Skrývání před věřiteli

Nejpozději od pravomocného uznání nálezu v Lucembursku v květen 2017 byl stát jako dlužník povinen hledat cesty, jak prohře čelit a jak nezvyšovat svůj dluh. Neudělal nic, přitom principiálně měl několik možností. První z nich bylo zahájení jednání s Diagem. Ten opakovaně tvrdí, že by v tomto případě zastavil úročení. Druhým možným řešením by bylo složení dlužné částky do soudní úschovy. Jde o takzvanou soluční úschovu, která ze zákona zastavuje úročení z prodlení.

Namísto toho se Babišova vláda uchýlila k nečinnosti a mystifikaci veřejnosti. Důkaz, že tak činila vědomě, nalezl Kverulant ve stenozáznamu prohlášení bývalého předsedy vlády Andreje Babiše ze dne 16. října 2017, kdy informoval sněmovnu: „Vážení, my jsme prohráli Diag Human v Lucembursku za 14 miliard. Já jsem ještě jako ministr financí stahoval naše aktiva na základě jednoho bezvýznamného dopisu, kde někdo napsal, že chce podnikat s krevní plazmou.“

Fotokoláž: ATEO

Kverulant píše na Nejvyšší kontrolní úřad

Kverulant se v únoru 2020 obrátil otevřeným dopisem na Nejvyšší kontrolní úřad, aby přezkoumal, zda stát v této kauze postupuje s péčí dobrého hospodáře. Počátkem března 2020 mu NKÚ dopisem odpověděl, že „vykonává kontroly výhradně podle schváleného plánu kontrolní činnosti“  a šetření v kauze Diag Human v plánu není. Zbývá snad jen dodat, že kauza Diag Human v plánu šetření nebyla nikdy a není tam ani v květnu 2023. Kverulant je postojem NKÚ roztrpčen, nikoliv však překvapen. Co také čekat od instituce řízené člověkem, kterému není stydno si vyrazit za peníze daňových poplatníků na předražený výlet na Machu Picchu?

Kverulant podal trestní oznámení

Kverulant se s liknavostí a alibismem státu odmítá smířit a koncem roku 2020 podal na politiky a jejich úředníky trestní oznámení pro porušování povinnosti při správě cizího majetku. Neudělali nic, aby alespoň zastavili úročení ve výši 1,3 milionu denně. Nejvyšší státní zastupitelství v roce 2020 postoupilo sice tehdejší trestní oznámení policejnímu orgánu, Národní centrále proti organizovanému zločinu (NCOZ) v Praze, ale nezajistilo dohled nad jejím postupem. O tři měsíce později pak NCOZ lakonicky oznámila, že „věc byla uložena ad acta“, neboť „po prošetření“ NCOZ nezjistila žádné okolnosti opodstatňující prověření podnětu.

Z textu vyrozumění, které Kverulant obdržel, nelze zjistit, zda policejní orgán NCOZ skutečně provedl zmíněné „prošetření“, přestože v jeho trestním oznámení byly označeny konkrétní informace a dokumenty jednoznačně podporující podezření. Policejní orgán se nevyjádřil ani k jednomu z přiložených dokumentů a důkazů. Nebylo proto možné žádným způsobem zjistit, o co je opřen jeho názor o neexistenci podezření ze zmíněného deliktu. A ještě hůře, nelze zjistit nic.

Podle názoru Kverulanta státní zastupitelství i policie v tomto konkrétním případě zjevně selhaly v plnění své zákonné povinnosti chránit zájem státu a bránit ve zvyšování škody, přestože to lze zákonnými postupy provést.

S vírou, že tehdy nové vedení nebude pokračovat v zakrývání faulů minulé vlády, se Kverulant počátkem února 2022 obrátil na Nejvyšší státní zastupitelství, v jehož čele stanul Igor Stříž, vystřídavší Pavla Zemana.

JUDr. Igor Stříž, nejvyšší státní zástupce, foto: NSZ

První odpověď od Nejvyššího státního zastupitelství přišla překvapivě rychle. JUDr. Pavel Bernát v ní píše: „Nejvyšší státní zastupitelství ohledně přezkumu prověření skutečností vyplývajících z podaného oznámení nedisponuje ve vztahu k policejnímu orgánu žádným zákonným oprávněním. Avšak vzhledem k tomu, že z obsahu vyrozumění policejního orgánu Policie ČR, NCOZ Praha ze dne 29. 3. 2021, č.j. NCOZ-964-12/ČJ-2021- 410092, není v souladu s Vaší námitkou zřejmé, jaké skutečnosti v daných souvislostech policejní orgán prověřoval a na jakém podkladě učinil výše označený závěr, v rámci dohledové působnosti jsem dal státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze pokyn, aby způsobu vyřízení Vašeho doplňujícího podání ze dne 4. 2. 2022 věnoval náležitou pozornost, a to i s využitím jeho oprávnění vůči policejnímu orgánu vyplývajících z § 157 odst. 2 písm. a) trestního řádu.“ Toto vyrozumění dávalo Kverulantovi jistou naději, že se věci bude skutečně někdo věnovat.

Počátkem března 2022 však přišla studená sprcha v podobě vyrozumění od Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ). Právě tomu uložilo Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) věc vyřídit. Státní zastupitelství ovšem provedlo prověrku jen velmi formálně. NSZ vytýká, že z vyrozumění Policie o odložení Kverulantova trestního oznámení není zřejmé, jaké skutečnosti v daných souvislostech policejní orgán prověřoval a na jakém podkladě učinil výše označený závěr. Jinými slovy, NSZ vytýká policii nepřezkoumatelnost rozhodnutí založit oznámení „ad acta“. VSZ tuto výtku ignoruje a sděluje, že nejsou „nové okolnosti“, jež by měly vést ke změně závěrů policie. Samo VSZ nepodává nejmenší vysvětlení, které by reagovalo na bezobsažnost vyrozumění o odložení předmětného trestního oznámení. Kverulant se tak o „skutečnostech, jež policejní orgán prověřoval“ ani o tom, na jakém podkladě věc odložil, opět nedozvěděl nic.

Kverulant se s alibismem státní správy odmítl smířit a koncem března 2022 odeslal další žádost o prověření postupu policie. I tato žádost o nápravu byla marná. Na konci dubna opět obdržel zamítavé stanovisko.

Ilustrační foto: Arek Socha / Pixabay

Nová vláda, stará politika

V lednu 2022 získala ve sněmovně důvěru nová vláda. Ministrem zdravotnictví se stal Vlastimil Válek. Kverulant jej dopisem vyzval, aby „co nejdříve zajistil, aby Ministerstvo zdravotnictví, jako zodpovědná organizační složka státu, v nejkratší možné době zastavilo úročení dlužné částky a ochránilo veřejné rozpočty České republiky“.

Kverulant chtěl věřit, že Válek, jako člen vlády, která se zaklíná transparentností a prosazováním principů právního státu, konečně vypořádá letitý spor, jenž Česká republika bohužel prohrála. I když skutečnost, že členem vlády byl jmenován i Pavel Blažek, který je v kauze Diag Humen také namočen, vzbuzovala  obavy, že nový strojvůdce zapadne se svým vláčkem do starých, vyjetých kolejí. A přesně to se stalo, ministr Válek se ani nenamáhal Kverulantovi odpovědět.

Jak už bylo uvedeno, verdikt mezinárodních arbitrů nese datum 18. května 2022 a vláda Petra Fialy se proti němu o několik týdnů později odvolala, respektive podala návrh na zrušení nálezu k Vrchnímu soudu v Londýně. Jde však jen o oddalování nevyhnutelné prohry.

Spor tedy nadále pokračuje a také se znatelně prodražuje. Nárok Diag Human se za rok od Londýnské arbitráže na úrocích navýšil o 475 milionů korun a další vysoké desítky až stovky milionů tvoří na obou stranách náklady na právní služby.

Kolegové z Hlídacího psa zjistili, že Ministerstvo financí platí za služby americké právní kanceláře Arnold & Porter Kaye Scholer LLP. V registru smluv je zveřejněna rámcová smlouva z roku 2018 s touto kanceláří na částku šedesát milionů korun (bez DPH) na „právní služby spočívající v zastupování České republiky ve sporech se společností Diag Human SE a panem Josefem Šťávou na základě Dohody mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o podpoře a vzájemné ochraně investic“.

Další mnohamilionové sumy ale vykazují smlouvy mezi Ministerstvem zdravotnictví a právní kanceláří Bělina & Partners právě ve věci rizika exekucí majetku státu v zahraničí. Zatím poslední smlouva má datum 23. ledna 2023 a zní zhruba na šest milionů korun. Týká se zastupování před exekučními orgány deseti zemí (mimo jiné USA, Švýcarska, Rakouska, Belgie či Británie). Celkem lze od roku 2017 do současnosti dohledat podobné smlouvy přibližně za 42 milionů korun.

Podle kolegů z Hlídacího psa je ve hře i varianta, že by londýnský soud mohl Česku nařídit „preventivně“ složit do soudní úschovy část požadované částky, nebo dokonce celou sumu. Ministerstvo financí potvrdilo, že protistrana navrhuje, aby Česko složilo do soudní úschovy celou žalovanou částku.

Prosba o podporu

Kverulant zdvořile prosí o finanční podporu svého dalšího boje proti liknavosti politiků a vysokých státních úředníků. Podpořte naši práci jakkoliv malým, zato však pravidelným darem. Kverulanta čeká ještě mnoho práce a mnoho výdajů. 

Vojtěch Razima

sdíletj na

3.9 9 hlasy
Ohodnotit příspěvek
27 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
ijn
22. 5. 2023 00:09
Ohodnotit příspěvek :
     

zrada úředníků a státních činitelů je v ČR velmi dobře zaplacena … zločinné spolčení = DIAG HUMAN…….bývalý min. spravedlnosti si nahrál miliardový spor pro osobní prospěch???

ijn
22. 5. 2023 01:01
Odpovědět  ijn

české zrádné elity (politici + AK + znalci + soudci +………) jedou 33 let stejně,……podojit stát

Koloma
22. 5. 2023 08:00
Odpovědět  ijn

české zrádné elity…jedou 33 let stejně a mají něco stejného – etnikum.

Boomer
22. 5. 2023 07:28
Odpovědět  ijn

.. nápadný měl být už bleskový přechod jednoho z hráčů do týmu protivníka. V kdejaké firmě člověk při odchodu podepisuje závazek, že informace u ní v minulosti získané nepoužije proti ní v budoucnosti. Ovšem ministerstvo spravedlnosti, to je jiná liga..

Pavel
22. 5. 2023 09:20
Odpovědět  Boomer

Dneska jsou jen gangsteri a vydirani.

Teuton
22. 5. 2023 02:15
Ohodnotit příspěvek :
     

Víte, co mne fakt pobavilo ? Málem jsem smíchy proboural okno. Na Ukrajině se děti učí, že jsou Ukroušové Bohem vyvolený národ určený k vůdcovské roli v Evropě. Takže tihle přismrádlíci, jejichž genofond je rozmočen pravidelným lokáním z řepy pálené samohonky, což je na mnohých i vidět, jsou Bohem vyvolený národ…! No jak říkám, málem se mi smíchy hryzla pumpa. Bohem vyvolený národ !!!

Boomer
22. 5. 2023 07:33
Odpovědět  Teuton

.. během základní vojenské služby jsem nabyl přesvědčení, že největší samohonkoví vypatlanci jsou tzv. Vyhodňare, vydrželo mi to až do doby, kdy naše cykloparta začala poznávat krásy krajiny směrem na východ od Vihorlatu.
Vyhodňare jsou elita proti tomu co jsme tam viděli…

Milan ze Zahrady Čech
22. 5. 2023 16:31
Odpovědět  Boomer

Bábrle mi vyprávěla, že jí prarodiče vyprávěli, jak se chocholové z vedlejší vsi mlátili smíchy, jak jsou ti Češi co přijeli na Volyň a staví si vedle vesnici pitomí, když jim platěj i za howna. Oni totiž ještě neměli ani postavený pořádný chalupy a už od chocholů kupovali hnůj na budoucí pole.

Boomer
23. 5. 2023 17:28

..mně zase vyprávěl jiný pamětník, jak našinci koukali na ukrajinské vesnice, s chalupami porůznu obklopenými hranatými hromádkami hnoje. Nejdřív si mysleli, jak jsou ti domorodci pořádkumilovní, až po čase zjistili, že mají na prase malý dřevěný přenosný chlívek, až bylo hnoje po stříšku, prostě ho jen zvedli a přenesli o kousek dál, jaképak kydání. Natož hnojení..

tupý hulvát
22. 5. 2023 08:08
Ohodnotit příspěvek :
     

Je mi srdečně jedno jak to dopadne a kdo komu kdy zaplatí.
Zaráží mě,že nikoho nezaráží,že ten slavný kapitalizmus s tzv.právním státem,dokonce právním mezinárodem,není schopen nahradit škodu postiženému podnikateli za 31 let!Tupec,který VYSTUDOVAL MEDICÍNU A STAL SE MINISTREM něco plácne a třicet let se ani BOHATÝ člověk ničeho nedomůže!

Bety
22. 5. 2023 10:39
Odpovědět  tupý hulvát

Postižený pěkně vyčůraný podnikatel! Chtěl mít pod palcem to, co lidé dávali krevním bankám zadarmo a mastně na tom profitovat. Lidem se to nelíbilo a tehdejší politici couvli – jenže značně neobratně , takže mu jen nahráli na smeč.
A co se týká mezinárodních smluv, tak se nedejte vysmát! Ty platí a neplatí podle toho, jak se to hodí!

tupý hulvát
22. 5. 2023 11:00
Odpovědět  Bety

Já jsem tedy volil komunisty,ale chcete říci,že podnikatel nemá být “vyčůraný”?Má to být tedy hlupák?Aby byl někdo podnikatel,musí být ve většině bezohledný psychopat,to je ideální předpoklad k tomu aby mohl úspěžně vykořisťovat,okrádat ostatní ve svůj prospěch.Já jen tvrdím,že systém,který je na zlodějském principu založen,není schopen za třicet let ochránit jednoho ze svých.
A nenechte se vysmát,o mezinárodních smlouvách jsem nepsal nic,právním mezinárodem jsem myslel logicky arbitráž,tedy jakési hledání práva jakýmsi soudem mimo náš stát.

Bety
22. 5. 2023 14:14
Odpovědět  tupý hulvát

To bude tím, že tenhle nemá zázemí v té “správné partě”, nebo šetřil na úplatcích.
Ale vyjímám z toho ty malé podnikatele, kteří ani na jedno z toho nemají, jen se snaží přežít.
A ta mezinárodní arbitráž pracuje také na objednávku, zvlášť když se jedná o majetek Ruska, to jdou potom paragrafy stranou..
Můj manžel měl jako dárce krve zlatou Jánského plaketu , takže tady toho rozhodně nelituji. Navíc myslím, že nějaké tučné odškodné stejně dostal, jenže mu to nestačilo.

Pavel K
22. 5. 2023 08:14
Ohodnotit příspěvek :
     

Nejde to udělat jinak jak na Islandu před pár lety. Vše zkonfiskovat, všechny ty barbary pozavírat a vynulovat tyto kauzy, protože národ to neuzavíral. Ať se ti věřitelé obrátí na tyto zloduchy a k tomu nám Gosudar pomáhej. Lidi auštynk, jde vám o bytí.Vše jde jen chtít. A humanyta stranou. Lidi dávají krev za drátis a ONI budou na tom bohatnou, tak už tohle je postavené na hlavu.

Pavel z Moravy
22. 5. 2023 08:44
Odpovědět  Pavel K

Pavlíku, to šlo na Islandu, ale nepůjde to tady v té kolonii, tady to mají všichni ošetřené. Nezapomeň, že žijeme sice ve středu Evropy, ale jsme ti darební co byli spojeni se SSSR. A to se neodpouští. Vždy nás ti lukrativci ze západu brali jako barbary. Už by to měly tyto národy východu pochopit. Jediná naděje je rychle od nich pryč, změnit systém a pak se kouknout kdo se podílel na největší rozkradačce naší vlasti v dějinách. To je ale pouhý sen, jak říkává Milan, jdu od toho. Aby se něco takového událo, musel by zde žít důstojný národ s hrdým lidem. Takže nashledanou v lepších časech až najdeme tu naši zaslíbenou zem. A ty zaslíbené země budou, ale daleko od nás směrem na daleký východ.
.

Albi
22. 5. 2023 09:41
Odpovědět  Pavel K

No – a jak to na Islandu dopadlo? Špatně. Nadšení není na místě.

“Před finanční krizí byl Island vydáván za extrémně úspěšnou západní zemi. V r. 2007 OSN uvedla tuto zemi na žebříčku kvality života na prvním místě. Univerzitní profesoři přednášeli o islandském „ekonomickém zázraku“.
Když se na obzoru začala objevovat světová ekonomická krize, tento zázrak zmizel, pyramida již nerostla, odpisy bank v zemi vedly v roce 2008 k neschopnosti vyplatit 85 miliard dolarů.
Islandská vláda jednala v souladu s recepty používanými adepty ekonomického liberalismu: a) vláda převzala závazky splatit dluhy věřitelům zkrachovalých bank; b) byl vyhlášen státní krach; c) vláda se obrátila o nouzové vyplacení k Mezinárodnímu měnovému fondu; d) stát souhlasil, že splní podmínky nadiktované MMF a dalšími možnými „zachránci“. V souladu s iniciativou Reykjavíku na konci roku 2009 parlament dokonce připravil zákon, s cílem kompenzovat ztráty zahraničním vkladatelům

https://zvedavec.news/komentare/2013/10/5719-island-revoluce-pod-vedenim-bankeru.htm

Pavel K
22. 5. 2023 10:41
Odpovědět  Albi

Vy dva mě mušíte do všeho hodit vidle ať napíšu co napíšu. A já vesničan myslel jak jsem zabodoval na pokecu a vono zase nic. I to hezké pondělí mě mušíte skazit a teď si mohu všechno do prrrrdelee vrazit. 🤣 😊
Tak budeme holt pořád brečet na netu nó. 😥

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Milan ze Zahrady Čech
22. 5. 2023 17:22
Odpovědět  Albi

No, ono je to drobet jinak. Mimochodem, nějak mi tom manipulativním článku schází, že hnali k soudu bankéře včetně premiéra a že většina mazala do tepláků. Minule jsem ti posílal i odkazy na islandské zdroje, leč ty věříš tomuto. V pořádku, věř si čemu chceš, ale musím zareagovat už jen pro vyváženost. Popravdě Katasonovi sice jinak věřím, ale jeho filtrujju a věřím mu od cádle po cádle. A kór, když přímo na islandských zdrojích najdu diametrálně odlišný popis kotlíkové revoluce. Ale už jsem si zvyk, že co se týká Ben Ešedy a Islandu, neshodnem se. A jo, parlament na konci roku 2009 připravil zákon, s cílem kompenzovat ztráty zahraničním vkladatelům – a proto také vyrazili Islanďané do ulic! Vi
Tohle je článek, který jsem si uložil, leč zapomněl si k němu přidat odkaz a podle názvu už nejde dohledat. Jo, a ještě toto. Článek od Katasonova je z r. 2013, tento z r. 2019.

Milan ze Zahrady Čech
22. 5. 2023 17:22

ISLANDSKÁ CESTA Z BANKOVNÍ KRIZE V KROCÍCH:

2009
Islanďané protestují před parlamentem a donucují k rezignaci předsedu vlády a celý jeho vládní blok.
(Svět volá po splacení dluhu vůči Británii a Nizozemsku v astronomické výši 3,5 miliard eur.)

2010
Islanďané vyšli do ulic a vybojovali si zákon o obecném referendu. V lednu 2010 ho prezident odmítl do schválení EU ratifikovat. Lidé znovu vyšli do ulic.

V březnu rozhodli v referendu odmítnutí zaplacení dluhu Britům a Holanďanům; klientům islandské zkrachované internetové banky Incesave a donutili vládu, aby vyšetřila, kdo z vládních činitelů je odpovědný za krizi. Zatčeno několik vedoucích bankéřů a manažerů.

Připravují novou ústavu, která již není kopií dánské, jak tomu bylo doposud.

Ústavotvorné shromáždění složené z lidí přímo volených občany zahájilo svoji činnost v únoru 2011 a předložilo návrh ústavy na základě konsensu a doporučení. Tato je schválena parlamentem, který byl vytvořen po nových volbách.

Milan ze Zahrady Čech
22. 5. 2023 17:23

2011 – 2015
splacení úvěru Faerským ostrovům, Polsku a severským zemím. V říjnu 2015 splacen úvěr MMF.
Stahují svou žádost o vstup do EU (podanou 2009). Přístupové rozhovory zastaveny. (Se vsadím, že teď předou spokojeností)

2016
V plné výši odškodňují všechny klienty zkrachované internetové banky Incesave – tedy včetně Britů a Holanďanů.

(A to přesto, že nemuseli, jak rozhodl r. 2013 soud Evropského sdružení volného obchodu. Jinak řečeno, dokud na ně vlády Británie a Holandska vyvíjeli tlak a zostouzeli je, naprdli jim, teprve až po vyhraném soudě Holanďanům a Britům dali dobrovolně a ze své vůle to, nač v podstatě neměli právní nárok a oč tak vehementně a nevybíravě usilovali. Hm… Už chápu, proč je nejstarší parlament světa právě na Islandu.)

Současnost: Všechny dluhy splaceny, země na vzestupu.
Jo, mají problémy – aby taky ne -, ale řeší je!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pan Tau.
22. 5. 2023 09:14
Ohodnotit příspěvek :
     

Je neetické kšeftovat s lidskou krví, zdravím,..Co na to ti, co dobrovolně, grátis a z přesvědčení darovali krev?

Franko
22. 5. 2023 10:41
Odpovědět  Pan Tau.

Je příjemné slyšet, že je o naši slovanskou krev zájem (jen tam nebudou naštěstí naše GENY). Měli bychom si ji vážit a pozor na její případné prolévání,..kdesi a za kohosi.

Gales
22. 5. 2023 09:26
Ohodnotit příspěvek :
     

Vlády se mění a dluh narůstá.Které připadne černý petr?

Zmatený
22. 5. 2023 09:29
Ohodnotit příspěvek :
     

Tenhle stát nedopadne dobře, to je jistota! A z Londýna není dobrý ani vítr a to všichni dobře víme, odkud fouká!!! Shalom…

Albi
22. 5. 2023 09:34
Ohodnotit příspěvek :
     

Všimli jste si, že kdysi zrušili finanční platby za darovanou krev s odůvodněním, že “krev je tak cenná, že ji nelze penězi ohodnotit”?

Takže dárce dostával jen svačinu (nevím, jak to je dnes, možná už ani tu, musíme přece šetřit).
Ale – jakmile krev “opustí dárcovo tělo”, cena se okamžitě spočítat dá. A dokonce jak je vidět na téhle kauze, stejné množství krve (možná už zpracované a využité, takže nadále jen virtuální, hypotetické) vydělává neskutečné peníze automaticky dál.

Bylo vynalezeno dokonalé perpetuum mobile. Pak, že to odporuje fyzikálním zákonům. Přitom jen záleží na tom, kdo a jak šikovně UMÍ.
A my to nejsme. My jsme jen dokázali z dárců “vyždímat” potřebné množství té nejcennější tekutiny světa za rohlík a 10 dkg šunky. Prodat už ne.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
23. 5. 2023 00:04
Ohodnotit příspěvek :
     

Co tehdy řekl ministr o Diag Human nebylo “nepodložené”, ale velmi prozíravá pravda… Jsou to Šmejdi a Vyděrači, a s těmi se stejně jako s Teroristy nejedná!

A Jan Kalvoda jako zrádce, zástupce této Ďábelské Upírské společnosti… Ani mě to nepřekvapuje… Jako bývalý ministr spravedlnosti zrovna v době, kdy v 90-tých letech rozkrádali Českou Republiku…

Na stránce https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Šťáva o majiteli Diag Human se lze dočíst, že mezi své nejbližší přátele považuje Kalouska… Opět – proč mě to ani nepřekvapuje, že tenhle arci-šmejd je zase v něčem, co škodí naší Republice ?

πα½