nezařazené

Jak pilně chodí europoslanci do práce a kolik za to berou?

Poslanci Evropského parlamentu (EP) dostávají každý měsíc plat kolem 200 tisíc korun čistého. K tomu mají nárok na cestovní náhrady, denní příspěvek, příspěvek na všeobecné výdaje, náhrady za zdravotní péči a na vybavení kanceláře ve výši dalších, odhadem, 200 tisíc korun čistého měsíčně. Navíc poslanci EP ještě mají nárok na speciální starobní důchod poté, co dovrší věk 63 let. Kverulant.org se pokouší zjistit, kolik přesně dostávají čeští poslanci a jak často za to chodí do práce, a proto podal k Evropskému parlamentu žádost o informace. Ten mu je však odmítá poskytnout. Prý by to bylo v rozporu s ochranou osobních údajů poslanců. Proti tomuto postupu Kverulant podal stížnost a pravděpodobně ho čeká dlouhá a nákladná bitva. Rozežrané politiky je třeba kontrolovat neustále a to Kverulant dělá už od roku 2009.

 Podpořte ho v tom alespoň symbolickým darem.

Evropský parlament má 705 poslanců, z nichž Česko zastupuje 21 poslanců. Poslanci jsou voleni přímým způsobem a na pětileté funkční období. Naposledy, tedy v roce 2019, byli do EP za Českou republiku zvoleni tito poslanci:

Příští volby do Evropského parlamentu se budou konat od 6. do 9. června 2024. Poslanci, kteří se do EP už znovu nedostanou, budou mít nárok na odchodné ve výši jednoho měsíčního platu za každý rok mandátu. Typický poslanec tak dostane po pěti letech na odchodnou zlatý padák ve výši asi 1,2 milionu korun.

Plat poslanců

Podle jednotného statutu poslanců Evropského parlamentu, který je v platnosti od července 2009, pobírají všichni poslanci EP stejný plat. Je stanoven na 38,5 % základního platu soudce Soudního dvora Evropské unie. Podle informací EP činil od nového roku 2023 hrubý měsíční plat poslanců téměř 10 tisíc euro měsíčně, tedy něco málo přes 245 tisíc korun. Po zaplacení unijní daně a příspěvků na sociální zabezpečení je to 191 tisíc čistého měsíčně.

Je velmi pravděpodobné, že poslanci, kteří se nechají zvolit do mnoha výborů a podvýborů, za to, podobně jako poslanci českého parlamentu, berou další nemalé peníze.

Cestovní náhrady

Poslanci EP mají nárok na cestovní výdaje. Po předložení potvrzení o zaplacení je jim proplacena skutečná cena jízdenky nutné k dopravě na jednání, a to do výše ceny letenky business třídy, železniční jízdenky první třídy nebo 23,32 korun za kilometr jízdy automobilem. Jako bonus dostávají poslanci ještě paušální příspěvek podle vzdálenosti a délky trvání cesty určený k pokrytí dalších nákladů spojených s cestou. Kolik tento příspěvek činí, se Kverulantovi nepodařilo zjistit. U činností vykonávaných mimo vlastní zemi mohou být poslancům proplaceny cestovní výdaje, ubytování a související výdaje, a to až do maximální výše přibližně 115 tisíc korun ročně.

Denní příspěvek

Mimo to EP vyplácí paušální denní příspěvek ve výši €338, tedy asi 8300 korun, na úhradu ubytování a s ním spojených nákladů za každý den, kdy je poslanec EP v Bruselu nebo Štrasburku. Při schůzích konaných mimo EU činí příspěvek €169, tedy asi 4200 korun a ještě je zde refundace nákladů na hotel. K tomu, aby poslanec tyto peníze dostal, stačí jen ráno podepsat prezenční listinu a pak odejít. Že se něco takového děje, dokazuje kauza bývalého komunistického poslance Miroslava Ransdorfa.

Komunista Ransdorf byl v roce 2013 reportérem nizozemské televize Geen Stilj TV nařčen ze zneužívání poslaneckých náhrad. Podle reportéra Toma Staala přišel Ransdorf do budovy Evropského parlamentu jen na dobu několika minut tak, aby podepsal prezenční listinu, díky čemuž by měl nárok na denní poslaneckou náhradu. Tehdy ve výši 300 euro. Europoslanec reportéra odstrčil a odmítl odpovídat na jeho otázky. Sám pak později odmítl, že by zneužíval poslanecké diety: „Ten den jsem cestoval devět hodin, abych stihl odpolední konferenci o perspektivách levice. Poté jsem pracoval v kanceláři. Až večer v půl sedmé jsem se šel zapsat na prezenční listinu a chtěl odejít, ale před budovou se na mě vrhli novináři.“

V rámci objektivity dodejme, že v současné době se denní příspěvek ve výši 8300 korun snižuje na polovinu, pokud poslanec zmešká více než polovinu jmenovitých hlasování ve dny, kdy se koná hlasování na plenárním zasedání, a to i v případě, že byl přítomen a podepsal prezenční listinu.

Příspěvek na všeobecné výdaje

Tento paušální příspěvek je určen k pokrytí nákladů na parlamentní činnosti, jako je například pronájem kanceláře, telefon a předplatné, reprezentativní činnosti, počítače a telefony, pořádání konferencí a výstav. Příspěvek se snižuje na polovinu, jestliže se poslanec v jednom parlamentním roce (září až srpen) bez řádného odůvodnění nezúčastní poloviny plenárních zasedání. V roce 2021 byla výše měsíčního příspěvku €4778. To je za měsíc 118 tisíc korun.

Výdaje na zdravotní péči

Poslanci EP mají nárok na náhradu dvou třetin svých léčebných výloh.

Vybavení kanceláře a služební auta v Bruselu i ve Štrasburku

Parlament poskytuje poslancům EP zařízené kanceláře jak v Bruselu, tak ve Štrasburku. Poslanci EP mohou v obou městech používat pro služební účely služební vozy Parlamentu.

Důchod již v 63 letech

Práce evropského poslance je jistě natolik vyčerpávající, že do důchodu nemůže odejít tak pozdě jako běžný smrtelník. A tak členové EP ještě mají nárok na speciální starobní důchod poté, co dovrší věk 63 let. Jeho výše tvoří 3,5 % platu za každý celý rok ve funkci. Poslanec po pěti letech v EP může po svých 63. narozeninách počítat s měsíčním důchodem ve výši 43 tisíc korun. Náklady na tyto důchody jsou hrazeny z rozpočtu Evropské unie. Výplata českého důchodu z rozpočtu ČR tím samozřejmě není naprosto dotčena.

Kdo není přítomen, nezastupuje své voliče

Jedním z hlavních principů zastupitelské demokracie je hledání řešení v parlamentní rozpravě. Je zřejmé, že kdo není na této rozpravě přítomen, nezastupuje v ní své voliče a nevykonává svůj mandát v zájmu občanů ČR. Iniciativa Europarlament přehledně, která prezentuje svoje zjištění na síti X, přinesla v květnu 2023 tabulku, ve které sumarizuje absence českých europoslanců v hlasovacích dnech na plénu v roce 2022. Tento rok byl v tomto volebním období zatím jediným kalendářním rokem, kdy europoslanci hlasovali celý rok prezenčně. To znamená, že hlasovat mohli, pouze když byli přítomni v parlamentu.

Podíl hlasovacích dní na plénu, na který byli poslanci nepřítomni, zdroj: @EP PREHEDNE

Tajné poslanecké náhrady

Kverulant odhaduje, že měsíčně dostává každý jeden poslanec Evropského parlamentu cca 200 tisíc korun čistého. Kolik přesně činily poslanecké náhrady vyplacené jednotlivým poslancům, není snadné zjistit. V roce 2015 skupina novinářů ze zemí Evropské unie požadovala, aby europoslanci zveřejnili, jak utrácejí své peníze na náhrady. Evropský parlament tehdy novinářům nevyhověl, přestože například Parlament ČR tyto údaje v souladu s českým zákonem 106/1999 o svobodném přístupu k informacím běžně zveřejňuje. A tak se žurnalisté obrátili na Soudní dvůr EU v Lucemburku. Ten však v roce 2018 jejich žalobu zamítl. Při zveřejnění dokumentů o náhradách by podle soudu mohla být ohrožena bezpečnost osobních dat. Novináři prý navíc dostatečně nedoložili, že jsou pro ně dokumenty nezbytné. O této kauze v ČR jako první informoval Ondřej Plevák ze serveru EURACTIV.cz.

Kverulantova žádost o informace

Není pochyb o tom, že rozhodnutí Soudního dvora EU nastavilo nebezpečný precedens a dále prohloubilo nedůvěru, kterou mnozí k evropským institucím cítí. Veřejnost má mít právo vědět, za co jí zvolení zástupci utrácejí její peníze. Veřejnost má mít právo kontrolovat politiky, zda už nejsou rozežraní přespříliš.  O tom, že je tato kontrola nutná, svědčí výše popsaná kauza komunisty Ransdorfa. Proto Kverulant v listopadu 2023 podal k Evropskému parlamentu svoji žádost o informace, kterou se dožaduje přesného vyčíslení vyplacených poslaneckých náhrad všem českým poslancům od počátku jejich mandátu v roce 2019.

Dále Kverulant požádal o přehled účasti poslanců na hlasování od počátku 9. období EP, tedy od roku 2019. Iniciativa Europarlament přehledně sice zmapovala podíl hlasovacích dní v roce 2022, na kterých byli poslanci nepřítomni, ale není to podíl jednotlivých hlasování, na kterých europoslanci absentovali, a není to přehled za celé volební období, tedy od roku 2019. Navíc Iniciativa Europarlament přehledně je placena skupinou Greens/EFA, která zahrnuje zelené, pirátské, nezávislé poslance EP, poslance EP zastupující národy a menšiny bez státní příslušnosti, a tak je třeba jejich zjištění raději ověřit.

Obstrukce Evropského parlamentu

Několik dnů po odeslání žádosti o informace přišla Kverulantovi od Evropského parlamentu zamítavá odpověď. Informace, o které žádá, jsou prý chráněnými osobními údaji, a pokud Kverulant neprokáže „nezbytnost předání údajů pro konkrétní účel ve veřejném zájmu“, nic nedostane. Kverulant s takovým vyřízením žádosti naprosto nesouhlasí a podal proti němu stížnost.

Ve své stížnosti namítá, že ochrana osobních údajů není ani v Evropské unii bezbřehá. Pokud by tomu tak bylo, pak by nemohly být zveřejňovány jakékoliv údaje. Například o tom, jak konkrétní poslanci EP hlasovali v jednotlivých případech. To by byl jistě stav naprosto neslučitelný se základními principy zastupitelské demokracie.

Navíc u politiků je ochrana osobnostních práv nižší než u osob, které veřejně známé nejsou.  Důvodů tohoto principu je několik. Například se tím podporuje veřejná diskuse o veřejných věcech a svobodné utváření názorů. Osoba vstoupivší na veřejnou scénu musí počítat s tím, že jakožto osoba známá bude pod drobnohledem veřejnosti.

Požadavek EP, aby Kverulant prokázal, že hájí veřejný zájem, se jeví jako obstrukce, která ho má odradit od zjišťování, za co jsou ve velkém utráceny peníze daňových poplatníků. Kverulant hned v úvodu své žádosti o informace uvedl že „je obecně prospěšnou společností, jež se v rámci své činnosti zaměřuje především na prosazování veřejného zájmu v oblasti hospodaření s veřejnými statky a na dohled nad dodržováním zákonných, demokratických a hospodárných principů při správě státu a územních samospráv“. Evropský parlament si tak mohl a měl ověřit, zda Kverulant.org je vskutku zapsán v příslušném rejstříku obecně prospěšných společností. Pokud by tak úředníci EP učinili, zjistili by, že se tak stalo již před 14 lety, a to 23. července 2009. Prohlídkou internetových stránek Kverulanta by pak zjistili, že od svého založení v létě 2009 do současnosti Kverulant pracoval na více než 100 kauzách ve veřejném zájmu. Těch dokončených je více než 65 a na více než 35 se stále pracuje.

Závěrem své stížnosti Kverulant znovu apeloval na EP, aby požadované informace poskytl, protože veřejnost má mít právo vědět, jak jeho volení zástupci pracují a za co utrácejí její peníze. Veřejnost má právo kontrolovat politiky.

Několik zkratek na E

Evropský parlament (EP) je jedním z orgánů Evropské unie (EU). Podle názvu by se mohlo zdát, že jeho úkolem je přijímat evropské zákony, ale není tomu tak. Evropská unie je „řízena“ evropskými nařízeními, které vydává Evropská komise (EK). EK je tvořena 27 komisaři, jedním z každé členské země a zaměstnává až 32 tisíc zaměstnanců. Ale ani EK není tím určujícím orgánem, který „vládne“.  Tím je Rada Evropské unie, někdy též Rada ministrů či jen Rada.

Rada EU je vlastně schůzí premiérů či ministrů všech členských států. Dříve, do listopadu 1993, proto byla výstižně zvána „Radou ministrů“. Zjednodušeně řečeno, každý návrh, například vytvoření nového evropského nařízení, musí být odsouhlasen minimálně 260 hlasy z 352 (tj. 73,9 %), přičemž hlasy jsou státům přiděleny takto:

  • Německo, Francie, Itálie: 29
  • Španělsko, Polsko: 27
  • Rumunsko: 14
  • Nizozemsko: 13
  • Belgie, Česko, Řecko, Maďarsko, Portugalsko: 12
  • Rakousko, Švédsko, Bulharsko: 10
  • Dánsko, Chorvatsko, Irsko, Litva, Slovensko, Finsko: 7
  • Kypr, Estonsko, Lotyšsko, Lucembursko, Slovinsko: 4
  • Malta: 3

Rozpočet EP

Rozpočet EP činil v roce 2022 celkem 2,1 miliardy eur, to je více než 51 miliard českých korun. Více než jedna polovina, přesně 54 % z této částky připadla na mzdové náklady, tedy na platy poslanců, poslanecké náhrady, platy asistentů, sekretářek, tajemníků, podtajemníků…

K nákladům na EP je třeba také připočítat státní příspěvek vyplácený Českou republikou na úhradu volebních nákladů pro volby do Evropského parlamentu. V roce 2019 tak politické strany dostaly celkem téměř 66 milionů korun. Příspěvek dostávají všechny strany, které získaly alespoň 1 % z celkového počtu platných hlasů.

Cirkus na kolečkách

Zní to jako zpráva z webu Sputnik, ale je to pravda. Evropský parlament se periodicky stěhuje z belgického Bruselu do francouzského Štrasburku a zpět. Dle platné evropské legislativy se ve Štrasburku musí ročně konat alespoň dvanáct plenárních zasedání. Toto stěhování je logisticky velmi náročné, přesouvá se 15 000 zaměstnanců, dokumenty, technika a podobně. Je také rekordně nákladné. Odhady se pohybují na úrovni 200 až 220 milionů eur, tedy kolem 5 miliard korun. Proti tomuto stěhování parlamentu vzniklo několik kampaní a iniciativ, nicméně proti ukončení stávající praxe se staví Francie a Lucembursko.

Prosba o podporu

Rozežrané politiky je třeba kontrolovat neustále a to Kverulant dělá už od roku 2009. Podpořte ho v tom, jakkoliv malým, zato však pravidelným darem. Kverulanta v této kauze velmi pravděpodobně čeká dlouhá a nákladná bitva s Evropským parlamentem.

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima

https://www.kverulant.org
Ilustrační koláž vytvořená Kverulantem za pomoci AI Bing images create, který používá technologii DALL·E 3

sdíletj na

84 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Pan Tau.
14. 11. 2023 20:13

Na ilustraci pravděpodobně zachycen Zdechovský, kterak se ubírá k EU píchačkám.

Gales
15. 11. 2023 09:52
Odpovědět  Pan Tau.

Já bych řekl že Pospíšil.

Zmatený
15. 11. 2023 13:02
Odpovědět  Gales

Pospíšil by šel až za ním…

Jaris
16. 11. 2023 01:17
Odpovědět  Zmatený

Clanek je hotove nemravne financni porno.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
JoFa
14. 11. 2023 20:47

Z EU treba logicky vystúpiť, pretože nič logického EU neponúka, drvivá väčšina nariadení je proti zdravému rozumu. Chcete sa riadiť logikou alebo tuposťou EU? Osobne čakám na Rusov až dokončia Ukrajinu a potom sa to položí aj samo, je to také pomalé zdochýňanie.
Ešte vám niečo pridám o Slovákoch:
https://zemavek.sk/transparency-international-potvrdzuje-ze-slovensko-uz-propagande-neveri/
tak čo Česi, logika a myslenie, alebo poslušnosť blbcom?

ali-baba
15. 11. 2023 12:13
Odpovědět  JoFa

Ach, zajo….☺

Aragonit
15. 11. 2023 12:47
Odpovědět  JoFa

Z EU sa stal nový žalár národov a celá EU sa premieňa na koncentračnú zónu riadenú rozprávkovo platenou zločineckou mafiou
https://aragonit11.blogspot.com/2023/11/zelenskemu-volali-z-domu-zo-slonoviny.html

sergej
14. 11. 2023 21:34

Správně je komorníci €araboafriky ECB dědičných kolonialistů kalergi zřízení bilderbergem globálních lichvářů pindostanu, privilegianty výměny obyvatel evropy za jejich prostředky. Pro naformátované a naivy eu. Nemyslete si že vás budu krmit od jeho založení mainstreamem 2-3 majitelů. 🙂

sergej
14. 11. 2023 21:42

Dobře důchod a musí odpracovat jako v lágru gutlinka 40.let?

All
14. 11. 2023 23:43

EU parlament je bordel hovniválů,parazitů a ůchylných psychopatů.Čím dříve se ČR osvobodí od tohoto bordelu,tím lépe,protože EU stoprocentně zanikne,přestane existovat a to velmi brzo,počínaje tak r.2025.Naprosto stejně jako EU zcela zanikne ukrajina,ta byla a je ruská a bude zase ruská.Všechno,už nyní,veškeré události k tomu směřují.MY,česká republika bude muset začít znova,zela odzačátku, restartuje,umíme to.Bude to tak.Protože už dnes je jisté,že dolar a usa totálně zkrachuje,200 let si sami kopali svůj hrob,nikdy nic jiného neuměli,než zabíjet a krást.Až to vše nastane a jistě se to taky stane,bude to zajímavé u sousedů,němců.Dá se očekávat,že tak,jak se rozpadne USA,rozpadne se i německo, a opět se zase rozdělí. A MY ? Máme svoje slovanské kořeny a dějiny sahající až tisíce let nazpět,proto jsme taky vynikali umem vždy.Ani poskok Fiala s destrukčními brusseloidy padlými na hlavu nemohou naše kořeny a prastaré dějiny vyrušit,je to utopie,dystopická utopie padlých duší vyloučených z vlastní společnosti.Vem je čert.

Pedro
15. 11. 2023 04:26
Odpovědět  All

Čuměním do mobilů toho mladí moc nezvládnou a nic jiného neumí.

ijn
15. 11. 2023 12:08
Odpovědět  All

nástup nacifikace přes EU je zřejmý,….. Adolfové jsou ale hodně přežraní

Chjo
15. 11. 2023 15:03
Odpovědět  All

Utopie = svět ve kterém se dobře žije.
Distopie = svět v kterém se špatně žije.

Slovo utopie opravdu neznamená že něco není možné.

Frank
15. 11. 2023 07:26

Jenže ti darebáci za ty prachy ještě škodí. Většina z toho, co ti lumpové vymyslí jde proti občanům a komplikuje jim život..

ali-baba
15. 11. 2023 11:11
Odpovědět  Frank

Jo, a ty jim to dovolis !!

ali-baba
15. 11. 2023 12:14
Odpovědět  Frank

Nemusel by ! Vy mate tiez hodne velky parlament..ci ?! A co robia ??

unor 2022
15. 11. 2023 08:19

Rusko vydrz. Spoleha se na tebe. My sami se z toho unijniho marastu nevyhrabeme.

Per
15. 11. 2023 19:45
Odpovědět  unor 2022

A že cechacci stále a opět čekají, až to někdo za ně vyřeší a pepici přijdou k hotovému, že to tak chtěli odjakživa. Stále jen kecate a neumíte se domluvit, a přejete si, ať sousedovi chcípnou ty kozy obě.

Spam Jan
15. 11. 2023 08:46

Pravidlo Hermetismu a Vesmírné zákony říkají “JAK NAHOŘE, TAK DOLE. JAK VE VELKÉM, TAK V MALÉM”. Dokud bude existovat hnojník s podivným, v historii neznámým názvem “česko” bude existovat i chaos EU. Až se vrátíme ke svým kořenům samostatných suverénních historických zemí Čechám a Moravě, dokážeme se osvobodit i z diktátu EU. Aneb nekritizuj souseda za chlív na jeho dvorku, když se ve vlastním domě brodíš po kolena v hnoji. Zameť si před vlastním prahem a pak poučuj jiné. Ovšem obávám se, že této sebereflexe nejsme schopni, takže se dál nic nezmění a skončíme u občasných nadávek na netu nebo na náměstích.

Markýza
15. 11. 2023 08:57
Odpovědět  Spam Jan

No? Trochu návratu ke kořenům by nám fakt nezaškodilo. Začala bych Bílou horou: poslouchala jsem tuhle Pjéra la Šéze a řekl velmi zajímavou myšlenku – že tuhle bitku jsme pojali tak, že jsem se pasovali do role oběti, ale že se to dá pojmout taky tak, že to byla oběť od nás. To se mi zdá strašně zásadní, kdyby chtělo k takovému obratu dojít – nejen co se Bílé hory týče. Abychom se konečně zbavili té blbé potřeby být obětí….z toho pak plyne, že bychom se nemuseli týrat naším milovaným masochismem, ale dopracovat se ke skutečné sebereflexi.
Ovšem pokud jste si myslel na vidle a kosy a planoucí pochodně (abychom jako neskončili jen u těch nadávek) tak to s vámi nesouhlasím.

Duudu Wo
15. 11. 2023 10:27
Odpovědět  Markýza

To už je daleko. Před tím Lipany a před nimi Libice nad Cidlinou ( Slamnikovci) a tam je zakopán pes.

ali-baba
15. 11. 2023 11:12
Odpovědět  Duudu Wo

Nezabudajte vstci ns knieza Pribinu. Kto nevie, nech si vygugli, mozno to tam bude…

Markýza
15. 11. 2023 16:12
Odpovědět  Duudu Wo

Možná – ty ale nemají takovou symbolickou sílu a o tu jde.

Autor
15. 11. 2023 12:14
Odpovědět  Markýza

Proč vzpomínat porážky? Vždyť každý jiný národ to nedělá rád, ale raději se dívá na své vítězství a úspěchy.
Husité a Jan Hus s Janem Žižkou … celý zbytek Evropy se třásl a pořádal Křížové výpravy a jen zrada je porazila. Víra, křesťanská víra se pak nedokázala již nikdy ani připblížit k prapůvodní ideji “čistoty myšlenek. A nic na tom nemění, že se jedná o de facto židovské texty. Vždyť marxismus také má spoustu protiřečí a dnes se vykládá všelijak, ale NE PRO LIDI. Ale jedno období tomu tak bylo.
Ale důležité jsou jejich SKUTEČNÉ MYŠLENKY ve které věřili! To je to hlavní.
Pokud úspěchy, pak jedním z takových období bylo např. to od r. 1945 do roku 1989. Tehdy se toho postavilo, vyrobilo a udělalo PRO naše LIDI tolik, jak za staletí ne.
Tato období a několik málo dalších jsou dnes dehonestována – pomlouvána a nesmí se o nich dobře mluvit.
Co se podařilo dobrého od r. 1989? Jednou z mála dobrých věcí je, že chodci – zatím – mají přednost. Když už se dnes všude válčí, pak si stačí připomenout kdy jsme měli skutečně silné armády.
Bílou Horou slavíme svého nepřítele, který nás ovládl nakonec na téměř 300 let … a komu to připadá podivné, kromě mne?

Autor
15. 11. 2023 12:20
Odpovědět  Peter 008

Dokončení: I tady není málo lidí, kteří tohle neradi slyší jako celek. Ale právě tím, že si lžeme o tom co známe, ztratili jsme minimálně na čas budoucnost, přesněji víru v ní. A bez toho nelze skutečně žít naplno.
Byl bych rád, kdyby se mohlo aspoň jen na chvilku každému přesně ukázat, kým a čím by byl, jak by žil, kdyby nebylo období mezi lety 1945-89. Podle toho, co znám z historií několika desítek lidí já, tak hodně lidí by se divilo, kde by skutečně byli a co by vlastně ani nikdy (ne)měli! Jen jednotlivci – a to ještě možná – by se dokázali nějak prosadit, ale nikdy by neměli takové možnosti.
Nejhorší není chudoba, nebo nemoci nebo špatné vztahy mezi různými lidmi, ale NEJHORŠÍ JE PRÁVĚ TA ZTRÁTA VÍRY V BUDOUCNOST.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
15. 11. 2023 13:24
Odpovědět  Peter 008

Petře, pravdu dítě, ale zrovna zde je tolik lidu, kteří vás nebudou chtít pochopit, ne že nechcou, ale nebudou chtít. Jejich jednoduchý svět, napřed já, potom dlouho nic a pak ti ostatní je pro ně to nejpřijatelnější.

JoFa
15. 11. 2023 13:31
Odpovědět  Peter 008

Vedel by som si vás predstaviť ako ideologického poradcu prezidenta alebo novej vlády podľa Bahynku- kazatel a nie Peter008.
Osobne si myslím, že otázka: kdy by? je zbytočná, pretože tu na Pokeci som sa sám presvedčil, že je to srata času. Ja by som si kládol ako národ otázku v dnešnej dobe: Kto?

ali-baba
15. 11. 2023 13:39
Odpovědět  Peter 008

No a slovensky minister obrany (zbytocny) a neviem proti komu, povedal toto: Nové vedenie ministerstva obrany chce posilniť aj kapacity a spôsobilosti ozbrojených síl pri plnení úloh pre zachovanie bezpečnosti občanov a štátu. Modernizácia sa bude sústrediť na minimalizáciu rizika ohrozenia životov vojakov. Ja tej politickej kauderwelš nerozumiem, vysvetli mi to niekto? Takze ziadne zbrane na Ukrajinu, lebo sklady su prazdne, ALE zbrojarske firmy mozu dalej produkovat a predavat. A tyimi ich zbranami sa nebude zabijat?!

Je to zvlastne na poke24, badatel.net su temy zbrane a cigarety absolutne tabu. Ktovie preco? Silna lobby??

JoFa
15. 11. 2023 13:47
Odpovědět  ali-baba

Tento tvoj komentár moc nesúvisí ani s komentárom Peter008 a ani s témou článku, okrem toho ja som tu už pranieroval postoj Ficovej vlády a vyjadrenie Blanára v Čechách nedávno.
Mýliš sa s tými zbraňami, keď budeš chcieť niečo o zbraniach, tak skús Boomra, si ešte čerstvo vyliahnuté kura tuná, tak trochu prečítaj aj pár článkov dozadu.

Joe Arp
15. 11. 2023 17:47
Odpovědět  JoFa

Čerstvo viliaahnuté kura tuná, zajímavý technikus. Poptat se pouze na zbraně velikána? Pozor bruslíš na tenkém ledě prdelko, nezkaž si hodnocení u moudré sovy! Pouze dobrá rada, přízeň velikánů je vrtkavá.

JoFa
15. 11. 2023 17:59
Odpovědět  Joe Arp

Môžeš sa k zbraniam vyjadriť aj sám, ak máš fundovaný názor, ja nemám problém, zatiaľ ste sa tu spolu len napadali, nižšie som písal o našom zbraňovom probléme, tak prosím, rád si ťa prečítam.

JoFa
15. 11. 2023 18:04
Odpovědět  JoFa

Ja tak trochu tuším kto ste a že sa s Boomrom poznáte je mi jasné, to že si názorovo nesedíte, mi je tiež jasné . Je to tak?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
JoFa
15. 11. 2023 18:15
Odpovědět  JoFa

To prdelko ma dost zarazilo, mám si chystať indulónu na diskusiu s vami? Jardo nebuď vopruz!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Joe Arp
15. 11. 2023 19:24
Odpovědět  JoFa

Klídek paniko, tady prdelko říkáme taky lidem “prdelkujícím” se kolem svých velkých vzorů. Ta indulona, nějaké zkušenosti? Poreferuj nezkušenému, já jí mám na ruce.

JoFa
15. 11. 2023 19:38
Odpovědět  Joe Arp

Sebaukájanie tiež pomáha, uvolní prebytočnú energiu, však to znáte..
Ja tu nikomu do pr..dele nelezu, priatelstvo a porozumenie, pochopenie je normálna forma medzi ľuďmi, ak máme iný názor, tak si ho povieme, ale neurážame sa , tákáto komunikácia je ako medzi otcom a synom, takúto komunikáciu si tu môžete vytvoriť všetci, no ide o určitý súzvuk vlnových frekvencií. Preto si tu s mnohými nerozumieme. Myslím, že aj vy máte na viac, na vyššiu úroveň komunikácie, len to blokujete- dôvod nepoznám.

Joe Arp
15. 11. 2023 19:44
Odpovědět  JoFa

Chytrej kluk, já důvod poznám, z některých lidí se mi ježí všechny chlupy. Nic ve zlém, druž se třeba s krokodýlem.

Markýza
15. 11. 2023 16:20
Odpovědět  Peter 008

No to taky – vzpomínat více úspěchů. Já bych to dala ruku v ruce. K tomu dobrému po 89 – to je dtto otázka. Ale řeknu vám: dálnice počítat nebudu, neb je nemám moc v lásce, ale kdo má – tak kromě D1 všechny. Odsíření fabrik. Čisté tím pádem Jizerky a Krušnohoří. Stovky čističek vod – Labe už je zase ke koupání. Stovky opravených vesnic, paláců, kostelů…..můj muž by mohl vyprávět, má nehynoucí zásluhy. Mimochodem – byl v rodině nápad udělat jeho stezku Prahou, jako po všech místech, která opravoval – no, nejde to, je toho šíleně moc.
Nebo takové sídliště Bohnice (Jižák třeba neznám) se z hnusného šedivého stalo docela pěkným a barevným.
O našem městečku ani nemluvě.
Uzavřela bych to jako malou ochutnávku.

Pavel z Moravy
15. 11. 2023 18:36
Odpovědět  Markýza

Tak buďte ráda, že se vám tak dobře žije. Proč tedy ta kritika dnešních mocipánů, když všechno tak skvěle po tom 89 provedli. Možná budou za chvíli chodit v 70 letech do důchodu, jestli ten vůbec bude a každý bude muset šetřit na splacení dloužku, který tady vaše panstvo nadělalo. To odsíření fabrik proběhlo, ale je to úsměvné. My ještě nějaké máme? I elektrárny, přehrady, zdravotní střediska, kulturní střediska, školy a jiné postavil tento režim? Ten minulý postavil dokonce i celé město Havířov s kompletním vybavením a věřte nevěřte za pár roků a žilo se tam parádně. A myslím, že i nějaké městečko v Čechách, ale teď si nevzpomenu na název. No a to nabarvení fasád to je opravdu úžasná třešnička na dortu tohoto systému.

Slovan
15. 11. 2023 19:23
Odpovědět  Pavel z Moravy

Pavle a víš coje největší prča, že je to povětšinu všechno na sekeru a ta sekera patří asi komu, to ti nemuším říkat. 🤣🤣🤣🤣🤣🙋‍♂️

Markýza
15. 11. 2023 20:21
Odpovědět  Pavel z Moravy

Ééé………..no kurwa, jak bych vám to jen řekla: opravdu si nemyslím, že mocipáni jsou Dobří a Zlí, opravdu si nemyslím, že když mám někoho ráda a on udělá něco ekl, že ho mám rovnou odepsat a obráceně. Opravdu si nemyslím, že musím být buď Pro, nebo Proti, jinak zhynu……opravdu si myslím, že je strašná spousta lomených tónů, různých odstínů, že i vrahoun může zachránit koťátko a Ježíš se zachoval jako hajzlovitý narcisek. A přesto nepopřu, že vrah je vrah a Ježíš je Ježíš.
Nevěřím zkrátka ani koutečkem mysli v Dobro a Zlo – že existuje dobro a zlo samozřejmě nepopírám.
Stačí to takhle?

Pavel z Moravy
16. 11. 2023 09:44
Odpovědět  Markýza

Tak proč ta trvalá negace celé minulosti. To vše, co se zde udělalo se udělalo samo? Já znal mnohem starší kamarády než jsem já a ti makali při výstavbě země jak diví a nestěžovali si, neb oni to brali jako službu vlasti. Je to podobné tomu co řekl v Rusku Velký Muftí – máte být Rusové na co hrdí, na vše to, co jste během socialismu vybudovali, neplivejte na to. Že to holt někomu neneslo? Nu, ono kolektivismus je něco jiného než sobectví jednotlivce v kapitalistické zemi. Netvrdím, že někteří lidé vzhledem ke svému vzdělání a schopnostem neměli být lépe ocenění. To jsem zde nikdy neřekl. Ale také by si měl každý uvědomit, že to vzdělání nebylo zadarmo a že jim ho platil stát z peněz veškerého lidu. Moc dobře je všem známo kolik se třeba ve státech platí za vysokoškolská studia. A ta, pokud nemáte bohaté rodiče, kteří vás zainvestují potom roky splácíte, neb si ty peníze musíte půjčit. Takže je to vše na jedné straně plus a na druhé mínus. Teď se jenom dobrat toho tolik toužebného středu. Jenže když chce být někdo velký boháč tak mu je lhostejné, že ten druhý bude muset být absolutní chudák, aby se to srovnalo. A takto se právě chová kapitalismus, až na výjimky toho slušného

Pavel z Moravy
16. 11. 2023 09:54
Odpovědět  Pavel z Moravy

kapitalisty, který se ke svým zaměstnancům chová dobře a slušně je platí. Moc takových ale není i když se občas bílá vrána mezi nimi najde, netvrdím, že ne. Víte, pracujete třeba v restaurační kuchyni svého šéfa, který se chlubí tím, že nosí v kapse milion a kdykoli si zamane, koupí si kdekoli vozítko dle svého přání. A jeho služebníček co mu vaří nebo dělá pingla dostane pár drobných a je rád, že je rád. A o tom co se na tom pracovišti děje se musí pomlčet. Nestalo se to mně, ale vím o tom. Takže, takhle si tu převážně žije zaměstnaný plebs. Sláva, ten pravý kapitalismus k nám dorazil, sice se zpožděním, ale vždy záleží kdo je v jaké pozici. Být zde kmán se kurdyna nevyplácí. Tím bych to ukončil.

Markýza
16. 11. 2023 15:06
Odpovědět  Pavel z Moravy

Víte, mně nevadí, že mě pořádně nečtete – já taky půlku jen proletím. Ale buďte pak od té lásky a negeneralizujte. Nikdy jsem se nikde neprezentovala jako apologet “trvalé nenávisti k minulosti”. Ani bych nemohla, protože já k ničemu, ani k té minulosti žádnou nenávist nechovám, natož trvalou…..od nenávisti tu máte přehršle jiných.
Vy jste velice pohroužen do vlastního světa – což je jen vaše věc. Pak je ovšem vaše vidění světa okolo zákonitě mimo.

Spam Jan
15. 11. 2023 09:10

Zrcadlo nám pouze ukazuje náš vlastní obraz. Jsme stejní jako ti, na které nadáváme. Můžeme neustále nadávat zrcadlu (což je pohodlnější, ale nic to nezmění) ANEBO SE MŮŽEME ZMĚNIT (A TÍM ZMĚNÍME I ODRAZ V ZRCADLE, což je pro nás pracnější).

Gales
15. 11. 2023 09:53

Mimo téma….Čínský prezident přiletěl do Kalifornské republiky na summit APEC a čínská média píší o návštěvě Kalifornie a nikoliv USA! Guvernér státu nařídil vyhnat bezdomovce z ulic San Francisca a Joe Biden se setká s prezidentem Xi na okraj summitu! Zpravodajský štáb České televize se stal během natáčení summitu terčem loupežného přepadení! Globalisté rozbíjí USA v přímém přenosu!

Čínský prezident Xi Jinping přicestoval v úterý do Kalifornie na zahájení summitu asijsko-pacifické ekonomické spolupráce APEC [1], který se koná v San Franciscu a jde o přelomovou událost, protože čínská média společně označují návštěvu prezidenta Xi jako cestu do Kalifornské republiky namísto do USA.

Tenhle na první pohled bezvýznamný detail je ve skutečnosti výstřel z pistole do hlavy amerického systému Pax Americana, protože globalisté tím předpovídají odtržení státu Kalifornie od USA po zvolení Donalda Trumpa příští rok v listopadu. V Kalifornii se již mezi politiky vedou otevřeně rozhovory, že pokud by se Trump dostal znovu k moci, Kalifornie by odmítla zůstat ve svazku se Spojenými státy.

sergej
15. 11. 2023 09:55

Prostě je to záběr na likvidaci posledních dvou % bílých, statisticky 7? ze 30 v osmdesátkách za pomoci v ničem se neorientujících se hlupáků “pyjalismu. Prý obyvatel v blahobytu ale z podmínek vymírajících zátěže kryplátory. V africe je zem slunce a blahobytu a i vodu jim tam dovezou i když na 80% území stačí 4.metry studna ale to by to někdo musel udělat a udržovat, trubky. Jdou a utrhnou nebo zastřelí nebo jim humanitárníci obstarají za klimatické nepřízně hlavně na svůj vexl který platí hlupáci oblbovákům kteří už až svým lžím a zdebilitě věří.

ali-baba
15. 11. 2023 11:14
Odpovědět  sergej

To sa neda citat, pisem zrozumitelne !!!

sergej
15. 11. 2023 11:43
Odpovědět  ali-baba

Vezmi si slabikář gramatika bajoneta. 🙂

Pavel z Moravy
15. 11. 2023 13:31
Odpovědět  ali-baba

Ali- babo, Sergej to vysvětluje rozumně, prostě říká jsme v dupě. Více říkat není potřeba. Co si většina přála, to obdržela. Někteří procitli, ale to na změnu nestačí, když ta většina má již manuál jak být věrný svým vůdcům zafixovaný v makovici.

ali-baba
15. 11. 2023 13:41
Odpovědět  Pavel z Moravy

Ty si jeho hovorca? Ke nevie, tak at nepise. Ja to tiez neskusam v cudzej reci, tak jednoduche to je.

Pavel z Moravy
15. 11. 2023 18:40
Odpovědět  ali-baba

Sergej tady píše mnohem déle než vy, takže tak. A komu to vadí, ať ho nečte.

Zmatený
15. 11. 2023 13:11
Odpovědět  sergej

Nejhorší pak je, když černoušci pro samé oslavy a tance zapomenout zasít! To nesrovná ani úspora za otop a zimní ohoz…

sergej
15. 11. 2023 16:31
Odpovědět  Zmatený

To asi nebude košer od -, cože asi dvouprocentního rasisty vší, pardon ujelo mi to. ::-)

Gales
15. 11. 2023 09:56

Odchodné činí 1,2 miliony korun. Nechce někdo zafinancovat jejich odchytné?

katango
15. 11. 2023 13:45
Odpovědět  Gales

A co takhle odstřelné?

Pavel z Moravy
16. 11. 2023 10:00
Odpovědět  katango

Vy teď opravdu vtipem záříte. Tak přeji hodně zdravíčka, neb to člověk k vtipu potřebuje.

Vaska
15. 11. 2023 11:19
Zmatený
15. 11. 2023 12:58
Odpovědět  Vaska

Je to prča, když jediný osobák vyřadí z provozu 4 obrněné transportéry. Asi “západní” kvalita ! Už se nedivím, že to na okrajině Rus drtí ve velkém. A to byl jen Hjundaj :o). Co teprve tam poslat Fabii, jako v roce 2019 na té D1. Tehdy ty nabouraná vozítka naše udatná armáda opravovala tři roky. No nekupte to. A kuwa Halík nesmějte se tomu, páč to stejně zaplatíte na daních…

Markýza
15. 11. 2023 17:18
Odpovědět  Zmatený

Jo, hned jsem si na to vzpomněla! A řekla jsem si, že fakt nepotřebujeme armádu, stačí nám pár Fabií 😀 😀 Vzpomínáte, co na to vniklo fórů? Škoda, že sem nemůžu vkládat uložené obrázky – mám pár schovaných. Ale říkalo se tomu Ťokův vražedný průsmyk 😀

Putinovec
15. 11. 2023 17:31
Odpovědět  Vaska

Já bych se tomu nesmál . Tohle může být matriční událost a dozvuky mohou být dalekosáhlé , co se týče tohoto státu .

Markýza
15. 11. 2023 17:55
Odpovědět  Putinovec

No když nebyla ta předešlá, nebude ani tato a až se to stane potřetí, vznikne rozkošná tradice.

zuzana
15. 11. 2023 12:06

Studie: Očkované děti prodělávají COVID-19 až 3x déle než neočkované děti

Nový výzkum zveřejněný 23. října v časopise JAMA Pediatrics ukazuje, že očkované děti, které mají pozitivní test na koronavirus COVID-19, prodělávají „virus“ až třikrát déle než neočkované děti.

https://aktax.cz/studie-ockovane-deti-prodelavaji-covid-19-az-3x-dele-nez-neockovane-deti/

sergej
15. 11. 2023 12:48
Odpovědět  zuzana

Až na to že ty viry jsou odpadní metabolity otrávených buněk z detoxikace. …mýtus virologie až víra religiózníků, kacíři. 🙂

ali-baba
15. 11. 2023 13:43
Odpovědět  sergej

Virologia je vymysleny odbor, tam nie je o com….

sergej
15. 11. 2023 13:51
Odpovědět  ali-baba

tak

zuzana
15. 11. 2023 12:45

Izraelští politici požadují, aby Západ přijal uprchlíky z Gazy

Výzvy, aby Západ přijal uprchlíky z Gazy, jsou v dokonalém souladu s Izraelskou politikou etnických čistek, která spočívá v přesídlení většiny Palestinců z Gazy.

https://aktax.cz/izraelsti-politici-pozaduji-aby-zapad-prijal-uprchliky-z-gazy/

Pavel z Moravy
15. 11. 2023 13:13

Vůbec tam nemusíme jako stát pobývat a tím pádem se ani zajímat kolik berou. K čemu to všechno, aby se lid zabýval srač.kárnou místo důležitých věcí? Zabývejme se tím jak vypadnout z toho molochu. Podejte návrhy.

ali-baba
15. 11. 2023 13:45
Odpovědět  Pavel z Moravy

Vystupt alebo ignotovat rozhodnutia EU. Najlepsie vsetky vetovat ! Zatial to ide, ale musel by tam byt niekto, kto by tu odvahu mal.

Ladislav 💤
15. 11. 2023 13:48
Odpovědět  Pavel z Moravy

Vyrábět Semtex na tři šichty!

sergej
15. 11. 2023 16:39
Odpovědět  Ladislav 💤

To spíš ten ten hexa..píp na přímý odpal vodíkovek bez at. Voda je všude, stačí natelpat. Krásný fialový zášlech a pocitově i když to bylo asi optikou stlačeného vzduchu že tam je snad časový “hejbl.

Pavel z Moravy
15. 11. 2023 18:43
Odpovědět  Ladislav 💤

Perfektní.

unor 2022
15. 11. 2023 13:18

Jeden maly diskusni hrich o ubohe ztracene zemi bez kultury. Lec tezko si ho odpustit.
Na co takovy Puskin, kdyz ma Ukrajina sve basniky a prozaiky typu Bandera.
//sk.news-front.su/2023/11/15/banderovci-zhodili-puskinov-pamatnik-v-kyjeve/

Pavel z Moravy
15. 11. 2023 13:35
Odpovědět  unor 2022

Jaký národ, takový lid. Ještě ať mi někdo říká, jací jsou to chudáci.

katango
15. 11. 2023 13:46
Odpovědět  Pavel z Moravy

K..vy to jsou!

ali-baba
15. 11. 2023 13:54
Odpovědět  unor 2022

Rozumie niekto tej hre novej slovenskej vlady? Blanar a Kalinak vysmiaty so Soltenbergom, a on stastny ze mu vsetko slubili a oni zrejme tiez ze budu vyzbrojovat slovensku armadu ! No dakujeme pekne ! Uz ste dostali doveru, ta budete robit, co chcete, ci ako tomu mame rozumiet?!

JoFa
15. 11. 2023 14:00
Odpovědět  ali-baba

Počuj ali, myslím že si liberálny trolík, každý mladý v tvojom veku maká teraz v robote a nemá čas na vykecávanie a ty ho máš dosť veľa na môj vkus, takže si zrejme v práci a toto je tvoja pracovná náplň.
Zober si mikrofónik a svoje otázky polož rovno kompetentným a nevytváraj tu diskusiu o tvojich problémoch. Mali ste tu už 3 roky možnosť a stálo to za veľké hov.no. Teraz budete šúpať nohami a keď nesklapnete, tak si budete v base krémovať kakáča.

unor 2022
15. 11. 2023 14:25
Odpovědět  JoFa

Neco tu nekomu nezapada do jeho prohlaseni o genialnim prozrivsim slovenskem narodu a zaostalem ceskem?

JoFa
15. 11. 2023 14:56
Odpovědět  unor 2022

Polož otázku adminovi, že kde sa vzal -tu sa vzal? Si zaujatý imbececil.
Ja s ním súhlasím, ale nesedia mi iné veci.

JoFa
15. 11. 2023 15:20
Odpovědět  JoFa

S jeho komentárom sa nedá nesúhlasiť, kto má všetkých 5 po hromade vie, že ak vyhlási Kaliňák, že treba zmluvu s NATO prehodnotiť, tzn. v preklade, že cena všimného za odber zbraní z USA sa zvýšuje a tak nabehol Stolči a cenu dohodol.Američania nemusia v zmluve so Slovenskom nič meniť, nijako ich to nezaväzuje.Okrem toho američanom je naše vyhlásenie o Ukrajine u ri.ti, to je náš biznis, oni si robia svoj.
Akú logiku má, že naša vláda zastaví dodávku zbraní na Ukrajinu a prezbrojujeme zbraňami USA a nie ruskými? Americké zbrane sa neosvedčili na Ukrajine, Rusi si s nimi poradili a S400 by bolo pre nás určite lepšie riešenie ako Himars, na to nie som odborník, ale Boomer by vedel viac.

JoFa
15. 11. 2023 15:25
Odpovědět  JoFa

Okrem toho my máme svoju Slovenskú a úspešnú firmu, čo sa týka krátkych zbraní a samopalov a úspešne vyvážajú do USA kde sú žiadané, tak prečo by sme kupovali tie americké?

JoFa
15. 11. 2023 16:22
Odpovědět  JoFa

Je to celé zase len sprostý biznis a Slovaci to mohí vedia, ale nemali vo voľbách na výber. Preto vás vyzývam, Velebte Blahynku a formujte novú stranu, nič lepšie neurobíte ani keby ste sa posra..li.!

primak
15. 11. 2023 13:53

Jak vlastně ti EU poslanci hlasujou? Podle toho, co chce jejich vláda, nebo podle toho, co chce jejich strana? To asi přináší velké rozpory. Podle mého, kdyby tam měly fungovat jako zástupce státu, tak by to mělo být dosazeno třeba ministerstvem zahraničí.

Nezpochybňuji, jestli ta vláda je dobrá či špatná, to je jiná otázka. Jeden hlas za stát, ne přehršle strejců a tet, každý pes, jiná ves, přehršle hlasů. Kam to pak kočírujou? Jsou tam za svůj stát nebo za svou stranu?

ali-baba
15. 11. 2023 15:25

Nechapem ako chce byt niekto suverenny, ked je v takych kluboch ako EU a NATO…….

sergej
15. 11. 2023 16:44
Odpovědět  ali-baba

Prozřetelné