Nezařazené

Putinův nejúžasnější projev je zlomovým bodem v moderní historii Ruska

28. listopadu se konalo plenární zasedání „Celosvětové ruské národní církve“, na kterém vystoupil i prezident Vladimir Vladimirovič Putin. Podle řady odborníků tento projev představuje oficiální deklaraci rozsáhlého obratu v ruské zahraniční a domácí politice.

Dovolil jsem si text jeho projevu rozdělit na jednotlivé části, zvýraznit a analyzovat jeho nejdůležitější momenty a zde je výsledek:

Vladimír Putin:

…Tehdy [v roce 1993] se církvi podařilo sjednotit kolem společných cílů představitele Ruské pravoslavné církve, dalších náboženských organizací, politických stran a hnutí, kulturní osobnosti, vědce, podnikatele, lidi různých názorů, vyznání, národností, kterým však byla společná hlavní věc – jejich silné patriotistické pozice.

Výklad:

Od tohoto dne se v Rusku stává hlavní vlastností člověka přítomnost jednoznačného vlasteneckého postoje. Už žádní “světoví lidé” (v globálním smyslu), žádní kosmopolité. Existuje Rusko, jsou tu ti, kteří jsou s ním a pak tu jsou ostatní.

Vážení přátelé, náš boj za suverenitu a spravedlnost má bez nadsázky národně osvobozenecký charakter.

Přirozeně se nabízí otázka: od koho se v tuto chvíli osvobozujeme? Zdá se, že nás nikdo neobsadil. Lidé, kteří rozumí historii, si však okamžitě vzpomenou na rozpad SSSR a příchod Západu s jeho hodnotami a pravidly nepsanými nikde v našem světě. To bylo převzetí naší civilizace. Možná bez přímé vojenské konfrontace, ale přesto obsazení. Nyní se toho zbavujeme:

… bráníme bezpečnost a blaho našich lidí, nejvyšší historické právo být Ruskem – silnou, nezávislou mocností, civilizací země.

Nyní bojujeme za svobodu nejen Ruska, ale celého světa. …je to naše země, která je nyní v čele vytváření spravedlivějšího světového řádu.

Tady snad nebudu nic komentovat, protože o revoluční roli prezidenta a významu vítězství Ruska pro celý svět jsem psal ve svých článcích už loni v létě. Jedná se o tyto články:

Proč Západ potřebuje Ukrajinu a proč celý svět potřebuje vítězství Ruska?

Putin je revolucionář v celosvětovém měřítku!

.. A chci zdůraznit: bez suverénního, silného Ruska není možný trvalý a stabilní světový řád.

Bez Ruska (nebo místo Ruska) se se světovým zlem nikdo nevyrovná.

… Víme, proti jaké hrozbě stojíme. Rusofobie a další formy rasismu a neonacismu se dnes staly téměř oficiální ideologií západních vládnoucích elit.

Rusko nepovažuje národy Západu za své nepřátele. Jeho nepřáteli je současná západní mocenská elita. Je však nepřítelem i pro své vlastní národy.

… Chci zdůraznit: jakékoli vnější zásahy nebo provokace s cílem vyvolat mezietnické nebo mezináboženské konflikty považujeme za agresivní akce proti naší zemi. …A my podle toho odpovíme.

Jakékoli jednání jakýmkoliv způsobem související s extremismem a podněcováním k etnické či náboženské nenávisti budou od nynějška strážci zákona obzvláště tvrdě trestat. Například „neškodné“ pseudofilozofické příspěvky v minulosti na sociálních sítích o „nutnosti“ rozdělení obrovské země na několik „Švýcar“ již nejsou důvodem k diskusi, ale důvodem k trestnímu řízení. A všichni se musí řídit tímto:

.. Upozorňuji na to představitele všech subjektů Federace a spoléhám zde na autoritu pastýřů našich tradičních náboženství, na odpovědnost všech politických sil a veřejných organizací.

Následující odstavec je svým způsobem velmi důležitý a obsahuje dvě klíčové myšlenky:

… Myslím, že si všichni pamatujeme, a je třeba si to pamatovat, poučení z revoluce v roce 1917 a následné občanské války, i z rozpadu SSSR v roce 1991. Zdálo by se, že uplynulo tolik let, ale nyní žijící lidé všech národností, dokonce narození již v 21. století, dodnes, i po desetiletích, doplácejí na chyby, ke kterým tehdy došlo, na uvolnění separatistických iluzí a ambicí, na slabost centrální moci, na politiku umělého, násilného rozdělení velkého ruského národa. Trojjediného národa-Rusů, Bělorusů a Ukrajinců.

První myšlenka: neočekávejte slabost centrální vlády, jaká byla v roce 1917 (rozpad Ruského impéria) nebo v roce 1991 (rozpad SSSR). Odpověď na jakýkoli pokus o separatismus bude tvrdá.

Myšlenka druhá: Rusové, Bělorusové a Ukrajinci jsou trojjediný národ, velký ruský národ. Jakékoli narážky týkající se této záležitosti musí být vyloučeny.

A aby posílil pochopení vážnosti svých záměrů, Putin ještě jednou zopakoval:

… Chci znovu zdůraznit: jakékoli pokusy zasít etnickou a náboženskou nenávist a rozštěpit naši společnost, jsou zradou, zločinem proti celému Rusku. Nedovolíme, aby někdo rozděloval Rusko, které je jen jedno.

Druhá část projevu byla věnována tématu církve – „Současnost a budoucnost ruského světa“:

… Ruský svět jsou všechny generace našich předků a naše budoucnost, naši potomci, kteří bude žít po nás. Ruský svět je starověká Rus, Moskevské carství, Ruské impérium, Sovětský svaz, to všechno je moderní Rusko, které se vrací, posiluje a zvyšuje svou suverenitu světové velmoci.

Klíčové poselství: na území moderního Ruska (a nejen!) nikdy neexistovaly různé státy – to celé je historie vzniku a života jedné civilizace:

… Ruský svět spojuje každého, kdo cítí duchovní spojení s naší vlastí, kdo se považuje za rodilého mluvčího ruského jazyka, historie a kultury, a to bez ohledu na svou národní nebo náboženskou příslušnost.

Zde Putin učinil jedno velmi důležité upozornění:

… Ale chci zdůraznit: bez Rusů jako etnika, bez ruského lidu není a nemůže být ruského světa a Ruska samotného.

… Rus je víc než národnost. Tak tomu bylo mimochodem v historii naší země vždy. To zahrnuje kulturní, duchovní, historickou identitu. Být Rusem je především zodpovědnost. Opakuji, existuje obrovská odpovědnost za zachování Ruska, v tom spočívá skutečné vlastenectví.

Stejně jako u trojjediného národa Putin ukončil možné spory o tom, co pojem „ruský národ“ znamená a jakou roli pro Rusko hraje.

Poté se dotkl dalšího důležitého fenoménu – svobody. Ne pomíjivá západní „svoboda“ ošklivosti pod skutečným jhem vládnoucích elit ze století na století, ale skutečná svoboda, odpovědná svému lidu a zbytku světa:

… Co znamená suverenita pro náš stát, pro každou rodinu, pro každého člověka? Jaký je její význam, hodnota, skutečný obsah? To je především svoboda.

… Svobodní lidé, kteří chápou svou odpovědnost vůči dnešním i budoucím generacím, jsou jediným zdrojem moci, suverénní moci, která je povolána sloužit všem lidem, celému národu, a samozřejmě ne sloužit něčí soukromé, korporátní třídě, tím spíš cizím, zahraničním zájmům.

Mám podezření, že po těchto slovech kapitalističtí žraloci Západu a některé staré aristokratické elity Evropy místy znejistěli. Ve skutečnosti Putin několika slovy devalvoval falešný koncept západní „svobody“, kterou Západ rok co rok používal jako návnadu a chytal na háček křehké mysli občanů svých budoucích kolonií.

Dále prezident předložil návrh těm rozumným silám, které ještě zůstaly (včetně těch mimo Rusko), a implicitně nastínil přiměřenou umírněnost (neagresivitu) ruských ambicí:

… Skutečně svobodný člověk je vždy tvůrcem. Budeme proto podporovat touhu každého, ko chce prospívat zemi, společnosti a lidem.

… Musíme vyřešit kolosální úkoly při rozvoji obrovských prostorů od Tichého oceánu po Baltské a Černé moře.

– tedy v rámci stávajících území, kterých už máme spoustu (na cizí si neděláme nároky). A pokud chce někdo jít s námi po cestě tvoření, jste vítáni! Každý se může stát Rusem.

Prezident také věnoval pozornost konceptu „spravedlnosti“ v ekonomických a sociálních aspektech a nastínil svůj odpovědný, rozumný postoj:

… Suverénní rozvoj země, ekonomiky, podnikání a sociální sféry musí přinášet blahobyt všem občanům, všem ruským rodinám, a proto musí být spravedlivý. Tady nejde o primitivní rovnostářství, to samozřejmě ne. Spravedlnost znamená především slušné životní podmínky, moderní kulturní, zdravotní a sportovní zařízení ve všech regionech země. Jedná se o kvalifikovanou, dobře placenou práci. Vysoká společenská prestiž dělníka, inženýra, učitele, lékaře, umělce, kulturní osobnosti, podnikatele, každého svědomitého specialisty, řemeslníka. Spravedlnost také znamená rovné, široké možnosti vzdělání, startu do života a seberealizace pro mladé lidi.

Pokud jsem pochopil tuto nejdůležitější část prezidentova projevu, nejde o návrat k socialistické verzi 20. století, stejně jako o zachování kapitalistického modelu Ruska 21. století. Zřejmě byla vybrána nějaká verze „zlatého průměru“, jejíž podrobnosti o vytvoření je zatím předčasné zveřejňovat. Mohu se mýlit, ale existuje možnost, že v nepříliš vzdálené budoucnosti bude podnikání ve své čisté podobě ponecháno pouze těm oblastem činnosti, které jsou zodpovědné za zajištění kvality (pohodlí) života občanů. A všechny projekty a podniky kritické pro rozvoj a bezpečnost státu se dostanou pod přísnou státní kontrolu (v různých formách). Kdo chtěl odbočit doleva? Prosím. Bez zbytečných hesel a revolucí.

Bylo potěšující slyšet od prezidenta i o vzdělávání:

… A samozřejmě je pro nás důležité převzít vše nejlepší, co domácí i světový systém klasického vzdělávání nashromáždil.

… Potřebujeme celistvou sféru výchovy, ve které je rodina, vzdělávací systém, národní kultura, práce dětí, mládeže, sportu, vojensko-vlasteneckých organizací, široké mentorské hnutí a dodal bych i moudré slovo duchovních pastýřů – prostě nutné.

Klíčový bod: celostní sféra vzdělávání! Tedy sjednoceni ve svých ideách a úkolech týkajících se celé sady vektorů ve všech podobách. Jinými slovy, prezident nastínil nutnost vytvoření jednotné ideologie a komplexního systému jejího prosazování.

Třetí část Putinova projevu byla věnována rodině.

… Víte, že již byl podepsán dekret, kterým se příští rok 2024 vyhlásí v Rusku Rokem rodiny.

… V základu rodiny, při narození dítěte, je láska, důvěra a silná morální podpora. Na to bychom nikdy a za žádných okolností neměli zapomínat.

… Velké rodiny by se měly stát normou, způsobem života pro všechny národy Ruska. A rodina není jen základem státu a společnosti, je to duchovní fenomén, zdroj mravnosti.

... Záchrana a rozmnožování obyvatel Ruska je naším úkolem pro nadcházející desetiletí a hned řeknu více: pro generace příští. Toto je budoucnost ruského světa, tisícileté, věčné Rusko.

Každý, kdo studoval otázky vlády, ví, že hlavním zdrojem každého suverénního státu je jeho obyvatelstvo. Žádná ropa nebo plyn, žádné zlato nebo diamanty nemohou zajistit bezpečnost a ochranu státu. Jen lidé jsou zárukou existence naší země, hlavní hodnotou a zdrojem. Proto věnuje prezident tolik pozornosti otázce rodiny.

A nakonec prezident jednoznačně nastínil zdroj, o který se bude opírat při řešení zadaných úkolů – nejširší podporu obyvatel.

… Stojíme před mnoha velkými úkoly, jejich řešení vyžaduje skutečně soubornou práci a jsme na ni připraveni. Stali jsme se silnějšími.

... Petr Arkaďjevič Stolypin svého času zdůrazňoval, že nejvyšší věcí je právo, založené na moci lidu. A my jsme společně takovou celonárodní sílu a takovou celonárodní vůli, odhodlání bránit své vlastní základní zájmy, základní zájmy národů Ruska ukázali…

Tento odstavec Putinova projevu lze považovat za narážku na nepřátelské (destruktivní, pseudoliberální) síly v zemi: Můj tým a já máme nejvyšší, lidový mandát pro jakákoli rozhodnutí, včetně velmi tvrdých. Nesnažte se proto vkládat klacky do paprsků kol, nesvádějte k hříchu.

Závěr

Rusko v čele s naším vůdcem sebevědomě sleduje cestu osvobození ze západní koloniální závislosti, do které jsme upadli na počátku 90. let. Na tuto dobu patrioti čekali třicet let. A konečně to přišlo. Už to opravdu dorazilo!

zdroj
https://myslenkyocemkoli.blogspot.com

Vystavil Vlabi publikováno v 15:53  

Odeslat e-mailemBlogThis!Sdílet ve službě TwitterSdílet ve službě Facebook

štítky: PutinRF

sdíletj na

197 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Autor
11. 12. 2023 21:59
Ohodnotit příspěvek :
     

V podstatě říká to, co je naporosto nutné pro skutečný rozvoj země. Co se týče podnikání, tak žádné podnikání nemůže být odtrženo od své země, musí nejen využívat možnosti země a lidí v ní, ale také jí, té zemi, musí sloužit! Nejzásadnější lež v současné (ještě stále) podobě je ta, že kapitál, podnikání, podnikatelé, bankéři neznají a hlavně nechtějí mít hranice. To je psáno přímo na “tělo” anglosaskému systému již cca 500 let. Ale jen pro ně! Nikdy to neplatilo pro ty “druhé”, kteří měli jen paběrkovat a sloužit de facto jim.
V Číně rovněž již delší dobu se snaží usměrnit podnikatele, aby sloužili zemi.
A stále je očividnější, že pokud stát má ve svých rukách energie, suroviny, zemi (kterou pouze poskytuje “svým a pouze svým” k obživě, pokud řídí infrastrukturu, pak i podnikání, nebo chcete-li uspokojování potřeb lidí (a co by měla být vlastně jiného výroba a služby?) má stabilní podmínky a může se skutečně nezávisle rozvíjet.
S tím vším také souvisí výživa lidí – stabilní a kvalitní zemědělství. A nejlepší cestou se tu ukázalo ne podnikání “stakářů, latifundistů”, ale rozdělení práce, kdy se na venkově+ objevil – poprvé skutečný volný čas.

Autor
11. 12. 2023 22:08
Odpovědět  Peter 008

A právě TEN volný čas je to , co je nezbytnou součástí svobody všech a ne jen “vyvolených”. Ale volný čas musí být “zaplacen smysluplnou prací, která – ač to zní pateticky – vytváří a formuje člověka jako takového. Zdůrazňuji smysluplná.
V současném kapitalsimu výrobci vyrábí zboží a až potom přemýšlí jak ho prodat. A co se stane, když se bude vyrábět skutečně to, co bude potřeba PRO lidi i všechny jejich činnosti a ne harampádí, které “musí pak mít” všichni nebo jsou jen packalové …

Osobně bych s esnažil prosadit – jemně a postupně – povinnost chápat dlouhé texty a podporoval bych četbu od umělecké po odbornou … hihihihi .. 🙂 🙂 🙂 A kdo to nedokáže, nemůže být ani tím nejobyčejnějším šéfem ani těch posledních WC …

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Putinovec
11. 12. 2023 23:24
Odpovědět  Peter 008

Mnoho lidí se tomu ještě směje . Ale co odlišovalo socialismus od kapitalismu ? Otevřené plánování , rozdělené na etapy . Má snad kapitalismus nějaké otevřené plánování , jakým lze zvelebovat určitou zemi ? Tomuto plánování se říká drancování .
Nejdůležitější je vytvořit Koncepci , která bude buďto z lidí dělat otroky , nebo jim umožní , plně využít své geneticky jedinečné nadání , ku prospěchu všem . A teprve zde je možné připravit ideologii , která bude směřovat k vytvoření světa pro lidi , bez kastování , či rozdělování na elity a ten mluvící a pracující dobytek .
A zde je nutno začít plánovat . Co je nutno změnit a vybudovat v horizontu pěti let . Co na to bude plynule navazovat v příštích deseti letech . Co je potřeba vybudovat za období jedné generace , 25 let .
Musí být nastíněn směr postupu pro příštích sto let , což jsou čtyři lidské generace . A teprve tehdy je možno uvažovat , jakým směrem bude lidstvo postupovat , za dalších čtyřicet generací , 1000 let .
Bez pečlivého , vyváženého plánu , založeném na reálných možnostech , nelze nic budovat . Kdo jen okrádá , ten žádné dlouhodobé plány nepotřebuje a brání se jim zuby nehty .

JoFa
12. 12. 2023 12:53
Odpovědět  Putinovec

Použijem Putinove slová, že sila národa je v jeho ľuďoch a potom by som vás citoval: Nejdůležitější je vytvořit Koncepci , která bude buďto z lidí dělat otroky , nebo jim umožní , plně využít své geneticky jedinečné nadání , ku prospěchu všem . A teprve zde je možné připravit ideologii , která bude směřovat k vytvoření světa pro lidi , bez kastování , či rozdělování na elity a ten mluvící a pracující dobytek .”
Myslím si, že prienik týchto dvoch myšlienok je práve tu, citujem:” jim umožní , plně využít své geneticky jedinečné nadání”.
Presne o tom to je naša nezávislosť a jedinečnosť ľudí, v ich myslení a genetickej nadanosti, ak budeme schopní vytvoriť spoločnosť kde ľudia sa budú presadzovať už od útleho veku svojimi schopnosťami, dosiahneme obrovského skoku vpred.
PS. Aj úplný idiot v spoločnosti génia, môže ovplyvniť géniove myslenie v pozitívnom zmysle a vôbec si to idiot nemusí uvedomovať, v tom je krása myslenia.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jaro Jaroslav
12. 12. 2023 23:42
Odpovědět  JoFa

Radím to vynikajúce stránkovo málo,obsahom veľmi veľa brožurky a knihy od autora Kysuckého, na Obroda Slovanov! Ten to má vynikajúco rozobraté, kde sme geneticky my Slovania, a kde je zdegenerovaný Západ! Zbožňujem jeho diela!!!

All
12. 12. 2023 00:06
Odpovědět  Peter 008

Všimnul jsem si,že když normální lidé,i ti zdánlivě nejprostší,co žijí daleko od ,,civilizace”,když mají taky i dostatek volného času,tak začnou být tvůrčí,malují,vyřezávají,zpívají,šijí si nádherné šaty,zdobí a vylepšují své domy,atd..vytváří kulturu,přemýšlí a tvoří. Ti dnešní ,,vyvolení” to nedokáží,protože jen hrabou a jsou jinak líní anebo hloupí a když přemýšlí tak jen jak okrást,nahrabat,vládnout takto jiným.Netvoří,ničí, očkují strach, stres,nemoci a klidně i vraždí.Taky ,,ovcolidem” kradou jejich čas,aby se náhodou neprobudili,tak je nutí tupě čučet na TV bludy anebo do mobilů a neustále strašit a nahánět hrůzu,děs a běs a tvrdi dokonce,že sex je láska..bláblablá,místo toho,aby řekli pravdu,že ,,sex je krásný a normální,teprve až k němu přistupuje Láska,energie lásky. Taky existuje mnoho dobrých knih plné textů,které i psaným slovem rozvibrují psychiku a duši člověka na vyšší ůroveň,kdy člověku přichází další-,,skryté informace” přístupné a co do množství podle ůrovně čtenáře.Kdysi se takové texty a celé knihy takto psaly záměrně,energetizovaly a předávaly informace ukryté v prostoru.V rusku takové měli,psali a taky i u nás existovala podobná literatura.

All
11. 12. 2023 23:04
Ohodnotit příspěvek :
     

Velmi dobrý projev. Osobně nejvíce si cením slovům o Rodině a narození dítěte jejíž podstatou je Láska. ( Protože přítomnost lásky znamená přítomnost ,,Boha”,Tvůrce a tvůrčích božských sil na Zemi) A v návaznosti na skutečnou Svobodu,kdy ,,Skutečně svobodný člověk je vždy Tvůrcem “,kdy Touha po Tvoření je možná tam,kde základem je Rodina a dítě za přítomnosti energie Lásky.Dítěti a rodině je nutné dávat maximum,zajistit vzdělání,bezpečnost a rozvoj. Slova Vladimíra Vladimiroviče Putina jsou Pravdivá a skutečně Svatá,mají nejen pozemský,ale i vyšší spirituální význam.Klíčová slova tu jsou Touha-Láska-Rodina-Tvoření.Ty znamenají život zde na Zemi skutečný,jaký má být,tvůrčí a Tvořivý ve spolupráci s ,,Bohem”,Otcem-tvůrčími silami vesmíru,protože sami jsme Jeho Děti, a Trojjediní v Rodu ( Otec-Matka-Dítě) Otrok a později pouhý stroj nemohou být nikdy Tvůrčí,bez Touhy a energie Lásky to zde nepůjde nikdy,každá technokratická civilizace bez těchto sil zaniká.

Administrátor
P.A.Semi
12. 12. 2023 02:07
Ohodnotit příspěvek :
     

Inu, nadávají na “nacionalismus”, ale přitom to je přesně to, co tam mají – my jsme Národ, náš národ je nej… Správný Nacionalismus jak vyšitý…

V jednom ale zásadně nemá pravdu…

Totiž Demokracie je i v Rusku, srovnatelná s Českem, tedy podstatně lepší, než v Bruseli, a o něco horší, než v USA…

Ale Svobodu tam nemají… Ani na Západě už ji nemají, ale tady u nás ještě zbyla…
(Ty Putinovy “tvrdé tresty” pro “zrádce”, a musíte táhnout s námi nebo vás potrestáme… Na internet můžete jen po potvrzení sms, hlídají vás na každém kroku… Je tam spousta, co nesmíte a musíte… A je to pak i vidět, že je ten národ přímější, srovnání Ruské křesťanské společnosti a mládeže s bezbožnou Londýnskou jsme tu nedávno viděli – a to jsou ovšem tvrdé tresty, musíš a nesmíš, ale je nebo může to být pak vidět pozitivně na tom Národu, když jsou ta pravidla spravedlivá…)

Ale neumí si tam ani moc představit, co je Svoboda, a v čem jim tam chybí…

Na druhou stranu, je to jejich věc, jejich kolektivní rozhodnutí, a nám je do toho prd, jakou míru Svobody si kde vyberou…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
12. 12. 2023 02:17
Odpovědět  P.A.Semi

Třeba “lidový mandát pro jakákoli rozhodnutí, včetně velmi tvrdých … nesvádějte k hříchu …” není žádná Svoboda, ale Řád… “Skutečně svobodný člověk je vždy tvůrcem. Budeme proto podporovat touhu každého, kdo chce prospívat zemi, společnosti a lidem”… Inu, je prospěšné podporovat prospěšné lidi a dát jim volnost tvořit… Jenže to není skutečná Svoboda, to je třeba Prozíravost Moci, že volnost dostanou prospěšní, a škodlivé budeme potlačovat… Diktatura většiny zdaleka není totéž, co osobní Svoboda…

Jenže abychom to nechápali, tak nám ze Západu předhazují, že tam prý chybí Demokracie… Aby nám nedošlo, když se nám tu naši Svobodu snaží brát, abychom si jí nevážili a nebránili ji…

Předhazují nám z Brusele a z MSM Rusko nebo jiného cizího “strašáka”, abychom nevnímali, jak nás EU ovládá a tyranizuje různými direktivami a směrnicemi, postupně tu Svobodu ztrácíme také…
Protože si neuvědomujeme, že ji máme a jinde ne, a že my o ni můžeme přijít také…

Jenže ten “řád” nebo spíš Pravidla, co na nás valí z Brusele, je Špatný a Škodlivý, kdežto ten Řád, ke kterému vede Rusko Putin, je Dobrý a Prospěšný… Skutečná Svoboda se ale postupně vytrácí tady i tam…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
12. 12. 2023 02:31
Odpovědět  P.A.Semi

Svoboda se skládá ze dvou částí, z Pozitivní a NegativníMůžeš a Nemusíš
Naopak Útlak nebo Nesvoboda (nebo Řád) se skládá z Nesmíš a Musíš
(A je vnější, nebo vnitřní, kdy se člověku často z můžeš stává nesvobodné musíš, třeba v různých závislostech… toho rozdílu si člověk většinou všimne, až když je pozdě… pak se třeba nesvoboda musíš vyhání nesvobodou nesmíš…)

A ovšem jedna věc jsou formální pravidla, a druhá věc je, jak moc jsou vynucována… U nás je sice také spousta “nesmíš” a “musíš”, ale obecně se tu dost kašle na jejich vynucování, takže mi z toho nakonec stejně zbyde můžeš a nemusíš, ale jen dokud jsem neškodný… Kde není Žalobce, není Soudce, a kdo nedělá bordel, toho není třeba odklízet…

(příklad – ulice a semafory… to je sice nějaké pravidlo, že na červenou nesmím přejít, ale když nikdo nejede, tak si jdu, kdy chci a kudy chci… můžu a nikoho to nes.ere… zejména protože nikoho neohrožuji… až mě bude hlídat nějaký digitální automat nebo kamery, tak si to musíš a nesmíš vynutí mnohem důsledněji, a Svobody bude konec, bude tuhý Řád, jako jeden z nástrojů Útlaku, ale také definující a vymezující rovný růst, namísto rozplizlého plazení bez zábran…)

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
12. 12. 2023 02:50
Odpovědět  P.A.Semi

Tady se to zlomilo především za Covidu, kdy najednou začalo být spousta musíš a nesmíš, k vydírání a vynucování genocidní vaxxinace… To ještě asi přijde další kolo, to byla jenom příprava, moc se nezdařila… Ale Nesvoboda tu v Lidech zůstala…

Dnes tu nesmíš fandit Rusku, nebo jsi Vyvrhel… Lid, demokratická většina u nás, vyhazuje lidi z práce a ostrakizuje nás… Ale třeba tady na Pokecu jsme svědky, že Státní Aparát na to kašle, a reálně si můžeme fandit, komu chceme… (to třeba v Rusku nesmějí, utloukli by je, aparát i spoluobčané)
Protože tu přišli na to, že kde není Represe, není potřeba Revolta, a nemá potřebnou sílu, kterou by jí Represe dodávala… Kde není tlak, nemá sílu ani protitlak… (jako třeba i Legalizace, za kterou se bojovalo… nyní se nebojuje, Legalizace není a není potřeba, jen zmizela Represe…)

Ale v jednotlivých lidech už to takhle jednoduše nefunguje… Z práce učitelku Bednářovou nevyhodil Systém, ale Lidé, kteří se jaksi zapomněli v Covidové Totalitě, a tu Totalitu vymáhají zespoda, a v Totalitě pak žijí, nehledě na to, jak při tom mají plnou pusu vyprázdněného pojmu “Demokracie”…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
12. 12. 2023 02:59
Odpovědět  P.A.Semi

Jenže v konečném důsledku je přiměřený Řád pro Národ prospěšnější, než nepřiměřená Svoboda, protože dobrý Řád vychovává rovnější a silnější lidi, a předávají to dalším generacím, namísto čím dál horší Dekadence, kam přirozeně přílišná Svoboda vede…

(a to tady zřejmě rusofilní ale ateisté nebudou chtít slyšet, ale v Rusku je to nyní především Křesťanský Řád, prospěšný a spravedlivý, proti němuž stojí bezbožný západní Liberalismus jako Chaos a absence Řádu, nebo až překroucené k Totalitnímu vymáhání uctívání Dekadence a Perverzí, jakožto Anti-Řádu… Jenže jak vývoj ukazuje, Východní Říše, s převahou Řádu nad Svobodou, ve vývoji společnosti nyní vedou… a protože jejich Řády nejsou kompatibilní, tak si je navzájem nevnucují, drží si je doma pro své lidi, v konečném důsledku to vede k makro-svobodě národů si zvolit svůj Řád sami…)

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Standa
14. 12. 2023 05:14
Odpovědět  P.A.Semi

Represí je třeba.Proti svobodě slova.! Např. současnost v Česku,, Patnáct měsíců na tři roky.Netík se měl přečinu dopustit loni, když v živých videích na Facebooku opakovaně obhajoval ruskou invazi na Ukrajinu. Neváhal dokonce zalitovat, že Putin ve svém tažení nepokračoval ještě hlouběji do Evropy.
Chválil PutinaJeho výroky zazněly ve streamech, které muž natáčel obvykle v autě na dálnici D8. Chválil například Vladimira Putina za „čištění Ukrajiny od fašistů“, které někdy konkretizuje jako pluk Azov nebo banderovce, s tím, že by od nich ruský prezident mohl vyčistit ještě Evropu.A za ,, schvalování”…poněkud se vracíme….r.42

Administrátor
P.A.Semi
14. 12. 2023 15:42
Odpovědět  Standa

Akorát tady zatím dávají “podmínky”, aby ty lidi umlčeli a zastrašili…
V Rusku bručí bloggeři natvrdo…
V Číně prostě zmizí a ostatní se radši neptají kam, aby tam nezmizeli také…
Na Západě je zase občas zastřelí někde na ulici “mafián”, častěji než málo…
V Izraeli v Gaze je řízenou střelou rozstřelí s celým domem, s rodinou a se všemi sousedy, zejména po novinářích tam jdou…

Není to v pořádku ani na jedné straně…
Ale u nás je to ještě relativně mírné…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
12. 12. 2023 03:24
Odpovědět  P.A.Semi

A ještě poznámka k Nacionalismu – to je naopak to, co tady na Západě nejvíc chybí, protože se tu naše Národy snaží rozpustit a asimilovat, tak to národní cítění maximálně potlačují, a nahrazují anti-národním Globalismem…

V Ruské rétorice záměrně zamlžují a zaměňují “nacionalismus” s “rusofobií” a s Německým útokem na Rusko před víc než půl stoletím a s Ukrajinsko-Natovským nyní, “nacionalismus” je “fuj fuj fuj”, zejména když je otočen proti Rusku a Rusům… Zato když je pro Jednotné Rusko, náš Národ je Svatý, tak to je pro ně ok, ale hlavně nikomu neříkejte, že to je pravá podstata “Nacionalismu”, a také skutečný Altruismus, forma Lásky k Vlasti a jejímu Lidu…

Pro ně je sice tahle rétorika prospěšná, ale pro nás ne, protože nám nedochází, jak nám z Brusele kradou a ničí naše Národy, když si jich nevážíme dost, protože Nacionalismus a Národ jsou tu “fuj” (z obou stran Spektra), ale to je Chyba…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
12. 12. 2023 03:33
Odpovědět  P.A.Semi

(zjednodušeně – Nacionalismus neznamená nenávidět Rusko nebo naopak USA, ale Milovat svou Vlast, náš Národ, a je to naprosto prospěšné a nezbytné pro přežití Národa… Víte, ty ostatní Respektuji, ale naše Miluji a je v tom rozdíl… Ti ostatní ať si tam u nich dělají, jak jsou zvyklí, jaké tam mají národní tradice, ale mě zajímá především, co se děje u nás, naši lidé… A když je Respekt oboustranný, což by měl být, tak mají všichni dost prostoru pro svůj vlastní národ a zvyky a je to všem (nebo většině) prospěšnější…)

Putinovec
12. 12. 2023 09:27
Odpovědět  P.A.Semi

Ve skutečnosti nacionalismus je pocit toho , že Můj národ je ten nejlepší . To by bylo v pořádku , milovat svůj národ , ale nacionalismus zachází až za hranici morálky . Po oznámení , můj národ je nejlepší , přichází různě zaobalený dodatek “A ti ostatní jsou méněcenní protože …” .
Nacionalismus je počáteční fašismus . Je to hezké lákadlo , plně pod systémem Rozděl a panuj . Být ruským Čechem , Němcem , Italem , Tatarem , Gruzíncem , nemá s nacionalismem nic společného . Je to stav , kdy se národy a jedinci těchto národů , stávají jedním celkem , ne z donucení , ale z vlastního morálního cítění .
V Rusku není křesťanství jako takové . Toto svinstvo se tam nepodařilo , přes všechnu snahu Biblického projektu prosadit . Mají zde Pravoslaví , což je jedním z původních učení Krista , bez dodaného biblického svinstva .
Nicméně tato církev , byla pro Rusko ve svých cílech většinově zhoubná , protože je částí vnuceného Biblického otrokářského systému . Pro ruské “divochy” je přirozené vidět Božskou tvorbu všude kolem sebe , v Její nekonečné rozmanité MÍŘE .

Administrátor
P.A.Semi
12. 12. 2023 10:24
Odpovědět  Putinovec

To se mýlíte – Pravoslaví je to nejpůvodnější biblické a řecké Křesťanství – to Západ se poněkud odklonil… Chápu, že to nechcete vidět, protože vám to nezapadá do pověr, jež rozšířil Pjakin především a další v jeho sledu…

Jenže Rusko si nyní vybralo Křesťanskou cestu a plody vidíme, čím dál víc…

πα½

Putinovec
12. 12. 2023 11:34
Odpovědět  P.A.Semi

Je potřeba si to ujasnit . Existuje verbální učení , hlásané Isou , kterému se říká Kristus . Všimněte si , že jsem napsal verbální učení .
Isa ani Mohamed nic nesepisoval .
Takže vše , co je z této doby sepsáno , jsou konstrukty těch , kteří předkládají To , co svým rozumem pisatel pochytil a jak to on chápe .
A následně je to překrucované tak , aby Toto psané učení odpovídalo požadovanému záměru Toho , kdo jej chce používat k řízení procesů . A To může být držitel moci v nějaké části planety a nebo Ten , kdo se prokousal až na povrch potravního řetězce , v této ideologii .
S původním VERBÁLNÍM učením Isa – Krista , či Mohameda , který neuměl číst ani psát , tyto ideologické překrouceniny nemají nic společného .
Pokud jste tomu uvěřil , tak jste skočil na předpřipravené hrábě . Vyber si z Našeho ideologického chlívečku ten , který ti pasuje a začni nenávistně požírat jiné chlívečky .
Rusové , Slované , jsou Pohané . To je člověk , který vidí MÍRU všude kolem sebe a naslouchá Jazyku Životních Okolností , který je pro každou bytost jedinečně specifický .

Administrátor
P.A.Semi
12. 12. 2023 15:40
Odpovědět  Putinovec

Jak víte, že “tyto ideologické překrouceniny nemají nic společného”…?
To je Pomluva… a to další také…

(Mimochodem Mohamed to zřejmě tehdy sepsal… Evangelia sepsali Apoštolové, Markovo evangelium sepsal Petrův syn Marek…)

“Rusové , Slované , jsou Pohané”
To je Lež. Rusové jsou Křesťané již 1000 let a nyní zejména… Od té doby, co jsou Rusové… A zejména Putin to nyní vyjadřuje víc než jasně, za jakou kulturou stojí a kterou v Rusku znovu buduje…

V Rusku od 90-tých let postavili 30000 nových kostelů, to jsou tři denně v průměru…

A i proto Ruskou hymnu přepsali, že začíná Россия священная – Rusko je Svaté – především v Křesťanském smyslu…

To je především to, co nyní dělá Rusko takovým, jaké je, a proč ho Londýnští Židé a všichni jejich poskoci nenávidí…

A ovšem – mají tam také početnou minoritu muslimů a buddhistů, tak si je nechce znepřátelit, a postavil nacionalismus nad křesťanství…

πα½

Pijack
12. 12. 2023 10:32
Odpovědět  Putinovec

Fašizmus nemá s nacionalizmem nic společného. Fašizmus je režim, ve kterém se vláda spolčí s korporacemi. První hmatatelný fašizmus byl v Itálii před 2WW, kdy se Mussolini paktoval s korporacemi, tedy pak ty korporace vnutily Italům vlastní diktát a obyvatelstvo chudlo a vzájemně se začalo nenávidět. Podobné tendence pozorujeme už i u nás – Fiala protlačuje podporu bohatým (korporace) a na chudé kašle. Korporace si diktují ceny a společnost se začíná rozdělovat…

Putinovec
12. 12. 2023 11:20
Odpovědět  Pijack

Fašismus je všežravá ideologie , která je schopna vyrůst takřka z každého počinku . Aby mohl fašismus prorůst , tak potřebuje své podhoubí . A toto podhoubí vyrůstá i z nacionalismu .
Začíná to hláškou , Náš národ je nejlepší a časem se k tomu dodává : Náš národ má odvěké přirozené právo požadovat ….. to , co mají a vlastní ti druzí .
Pokud vidíte fašismus jen v dnešní době , tak jste se špatně díval do historie .
Pokud si projdete definici fašismu , která v podstatě mluví o tom , že jedna skupina lidí je vyvolená a ti ostatní jsou odpad , tak můžete najít fašismus v talmudu , cca 3000 let starý . Nebo se můžete podívat na kastovní fašismus v Indii , starý až cca 10 000 let .
Jak je starý fašismus anglosaské hordy , to už si musíte dohledat sám , v rámci samostudia .

Administrátor
P.A.Semi
12. 12. 2023 16:29
Odpovědět  Putinovec

Ještě jste mohl zmínit jeden další rys Fašismu – kult osobnosti silného Vůdce.

To putinovcům radši poněkud vypadlo z uvažování, aby to přehlédli…

πα½

Jaro Jaroslav
12. 12. 2023 16:26
Odpovědět  Putinovec

Rusi si nenahovárajú že sú ” vyvolený národ”, alebo ” exceptional” ( mimoriadny,zvláštny,specialny” ako židia či pozidovčené USA( USrael)…A Rusi ani nevyvraždili domorodcov aby sa mohli usadoť na ich území, a ukradnúť vsetko čo sa dá vyňuchať- Rusi nemajú veľké,dlhé a zahnuté nosiská!!!

Administrátor
P.A.Semi
12. 12. 2023 17:17
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Před časem jsem četl zajímavý článek, jak někde na jižní Sibiři jsou zbytky hradů, jen hvězdicové základy v zemi, snad desítky nebo i stovky…? (Osobně si myslím, že to asi odvezli na stavbu Velké Čínské Zdi?)

Tam ty národy Sibiře (Velkou Tartárii) za ně kdysi vyhubili zřejmě Mongolové, jejichž geny podstatná část Rusů dosud má…

Ale souhlas, že s nenávistí a falešnou nadřazeností Židů se asi nic nevyrovná…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2023 04:09
Odpovědět  jiří

Na trochu historických faktů tam lepí spoustu vymyšleného balastu, zcela to zkreslují k takovému obrazu, který se jim dneska hodí pro jejich agendu…
Oni se tu rádoby “Historii” z větší části snaží zpětně vytvářet… Je to víc podvod než pravda…

A ohledně toho, že prý tam žili Slované? Proč potom Putin tu mapu daroval Tatarům ?!

A jak docílili toho, že jim tam všem na dálném Východě zešikměly oči a nezbyl tam ani kus Slovanské DNA, co by tam nepřinesli Rusové v pozdním středověku…? (Zatímco třeba cestování Slovanů přes Irán do Indie se na mapách haplogrup zachovalo dodnes…)

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2023 19:36
Odpovědět  P.A.Semi

Ještě k té Tartárii dodám:

To, že (zřejmě Židé) z Amsterdamu a z Londýna měli na mapě něco nakreslené, jako pobídku investic do zahraničního obchodu, ještě neznamená, že to tam skutečně bylo, nějaká velká říše…

Pokud tam nějaká říše byla, tak ji převálcovali už Mongolové (Čingischán) ve 13. století, ne Křesťané nebo Rusové v 17. století, a už vůbec ne, že by tam něco takového zmizelo až v 19. století…

Tam zkouší tvrdit, že to na konci 19. století všude vymazali z map velkou říši Tartárii, protože někde se to zachovalo, nebo si to tam někdo vymyslel, a všude jinde to nebylo a není… a kdo to rozporuje, je prý placený trol, zavrhnout takový odpor byste prý měli…

Ale zkoušet z toho očerňovat křesťanství, že jsme za to zodpovědní, je jedovatá pomluva… My jsme to tam nevyhubili… (A ještě tak důkladně, že to tam na genetických mapách nezbylo, kdyby to měli být slované R1a ? Oni tu Tartárii kreslí až k Pacifiku a tam Slované nežili, původní národy tam alespoň zbytky zbyly i po příchodu Rusů v 17. století…)
πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jaro Jaroslav
12. 12. 2023 23:48
Odpovědět  P.A.Semi

Neviem o tom či majú Rusi mongolské gény,(prestudoval som za 67 rokov zivota veľa, hlavne v Library of Congress, kde som presedel spústy večerov a preluskal snáď 1500 vedeckych kníh pocas mojich štúdii v USA), ale ty máš naisto mongolské gény a agresivitu !!!

Putinovec
12. 12. 2023 23:03
Odpovědět  Jaro Jaroslav

A kde jsem napsal , že jsou vyvolení ? Psal jsem o tom , “být ruský” , což je něco specifického , co je třeba pochopit . Neznamená to , že jsou ostatním nadřazení . Dále jsem psal o tom , že Slované jsou Pohané .
Kdo to nechápe , ten by si měl ujasnit , že Biblická Koncepce je jařmo – zotročení a to ve všech jejich podobách .
Co dále nechápete . Vkládáte do svého textu hlouposti , které jsem nikde netvrdil .

Jaro Jaroslav
13. 12. 2023 00:04
Odpovědět  Putinovec

Práve to som vyzdvyhol u Rusov, že sa nenadraďujú ako židia a pozidočeni angláni! Zrejme necjápeš slovenské výrazy a text…Poznám Rusov, stýkal som sa s nimi v praci, denne, po mnoho rokov. Boli nápomocní, ferovi,spravodliví a priateľski ku mne, hoci som im šéfoval.O pozidovceních Poliakoch, zavistlivcoch a podrazakoch to uz povedať nemôzem.Mnohí poliaci sú odpad, netvrdim že vsetci.

Putinovec
13. 12. 2023 15:13
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Aha , teď už Vám rozumím . Člověk si přečte text a nezařadí si jej do souvislostí .
Podvraťáci jsou ve všech národech , ale důležití jsou ti druzí . Ti , kteří se snaží národ táhnout dopředu , tací , kteří nemyslí pro sebe , ale pro ostatní , ti , kteří jsou připraveni zalehnout se zbraní v ruce a zdržovat nepřítele tak dlouho , než jeho kamarádi ustoupí a zakopají se na další pozici .
Možná s tím ostatní nebudou souhlasit , ale právě takovým lidem říkám Bolševik .

Jaro Jaroslav
13. 12. 2023 00:20
Odpovědět  Putinovec

Ak sú ” židia vyvolený narod”, tak yeb..ť ich rasistickeho boha!

F S
14. 12. 2023 07:08
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Pokud znáte bibli, tak v ní Ježíš přímo říká: Jste děti Satana, váš bůh je ďábel. A ve starobylém snaskrtu je slovo: jáhvá – věčně zrozená, věčně mladý – to je podsvětní typ božstva šivaistického/setovského typu. U nás bychom řekli Satan. Starý zákon doporučuju přečíst. To je čirý satanismus

Administrátor
P.A.Semi
14. 12. 2023 15:43
Odpovědět  F S

Starý Zákon byl nesprávně přeložen, a to záměrně, čekalo to na otevření až v tomto věku…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2023 00:40
Odpovědět  Putinovec

Křesťanství tu vychovalo Západní civilizaci, vneslo do lidí Soucit, Svědomí, a Řád… Bez toho bychom byli barbaři jako arabové, nebo jako v Číně – technicky vyspělí, ale duch-ovno a spiritualita jsou tam bídné, ani vkus nemají, libují si v totálních digi-kýčích…

Bez toho Křesťanství se nyní Západ znovu propadá do Dekadence a primitivismu, konzumace…

Křesťanství je naše hráz, nejen proti migrantům, ale i proti hříchům a postupně čím dál horší dekadenci – protože když nic není dost špatné, tak je to čím dál horší a perverznější…

To naopak Hřích vás ujařmuje do Závislostí, a Křesťanství tomu staví hráz…

Slované byli pohané kdysi dávno, před víc než tisícem let… To byli leckde…
Ale naše Česká tradice je především Husitství, a to byla především snaha o nápravu (tehdejšího) Křesťanství, ne o jeho zrušení…
Ruská tradice a identita je celá založená na Křesťanské minulosti…

To jen ten Židovský GP a jeho poskok Pjakin a další se snaží pomluvami tu naši hráz rozložit a zrušit, abychom vlastní Kulturní Identitu sami zavrhli, protože bez toho by nás nezkazili tak, jak potřebují…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
katango
13. 12. 2023 11:04
Odpovědět  P.A.Semi

Obávám se velice, že v Číně nejsou barbaři. Myslím, že jejich náboženství jsou starší než křesťanství.

Ráda bych taky zdůraznila, že k řízení velké země je třeba přistupovat úplně jinak než k řízení malé země. Čína i Rusko jsou velké. Tam je prostě potřeba, aby to fungovalo jinak, protože jinak by se rozpadly na spoustu malých zemiček, které by byly rychle jedna po druhé slupnuty.

Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2023 17:43
Odpovědět  katango

Myslím, že v Číně si veškerou spiritualitu brutálně vybagrovali ve Velké Kulturní Revoluci, a proto jim tam zbyli samí bezdušší lidé, bez spirituality a nakonec i bez estetického vkusu… Jsou varováním, kam vede národ odstranění spirituality, a je jedno, jestli rychle nebo postupně…

A k té druhé části – čím multi-kulturnější země, tím tvrdší policejní režim je potřeba, aby se ta etnika mezi sebou neporvala…

πα½

Markýza
13. 12. 2023 18:09
Odpovědět  P.A.Semi

Ale nevíte to, pokud ovšem do Číny nejezdíte, že? I když musím souhlasit s jednou věcí: komunistické svaté nadšení dokázalo se spiritualitou všeho druhu udělat velmi krátký proces a navazuje se na to ztuha. Velice hezky o tom mluví třeba kniha Žítkovské bohyně.
Pokud ovšem nemáte tu spiritualitu dejme tomu tři tisíce let souvislou – víceméně, ať mě někdo nechytá za slovo. Předpokládám, že pak se na to s nějakými menšími potížemi navázat dá.
Anebo pokud vám nezbude nic, než ta spiritualita – jako třeba Rusům po rozpadu Sajuzu.

Putinovec
13. 12. 2023 20:18
Odpovědět  P.A.Semi

Ona ta Kulturní revoluce nespadla z nebe , zrovna tak jako politika jednoho dítěte . Obojí sloužilo k likvidaci kulturních zvyků a k odcizení generací . A nestalo se to samo od sebe , byl to dlouhodobě připravovaný plán , do kterého spadají i opiové války .
Ono se ani křesťanství neobjevilo jen tak samo od sebe .
Pokud si projdete historii , tak tu postupnou práci na ideologiích vhodných a upravovaných , jako nástroj k ovládání mas a národů , uvidíte taky . Jen je potřeba opustit ten vložený a udržovaný světonázor a sám sobě dovolit pochopit více .

Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2023 22:01
Odpovědět  Putinovec

Politika jednoho dítěte bylo dobře zvládnuté řešení populační krize… Číňané to zvládli, ale leckde se exponenciálně ženou do potíží

Putinovec
14. 12. 2023 16:33
Odpovědět  P.A.Semi

Politika jednoho dítěte , znamenala přímý zásah do generační filosofie Číňanů . Mimo jiné to znamenalo , že doktor , který pomáhal rodit dítě měl povinnost , v případě že se jednalo o druhé – zakázané dítě , usmrtit jej hned po narození .
Dokud toto dítě nezačalo plakat , tak měl doktor povinnost , vést ho jako mrtvé dítě .
Pokud se odvažujete tomuto fašismu říkat , dobře zvládnutelné řešení populační krize , tak buďto nechápete o co jde , protože nejste ochoten si dohledat praktické dopady této fašistické agendy a nebo se dobrovolně stavíte do pozice fašisty .
Protože schvalovat zabíjení právě narozených dětí , pronásledování rodiček , nucených pro záchranu svého dítěte , rodit někde v utajení a začasto při tom umírat i s dítětem , to je projev fašismu , srovnatelný s praktikou Mengeleho .
Čím více píšete , tím více je znát Vaše neznalost historických procesů , jejich průběh , důvod proč byl ten či onen proces spuštěn a k jakým očekávaným výsledkům toto mělo a má směřovat .
Samotné nadšení nestačí , jak Nám ukazuje např. průběh Velké Francouzské Prohry . Či likvidace socialistického Bloku , rukama jeho nechápajících obyvatel .

Administrátor
P.A.Semi
15. 12. 2023 01:55
Odpovědět  Putinovec

Je vidět, že nechápete Matematiku a Exponenciální Řady…

Je to asi nepříjemné, ale je to nutné…

A jestli se Afričané a Indové nezačnou nějak redukovat dobrovolně, tak je (a nás třeba s nimi) smete nějaká epidemie nebo hladomor…
A jestli myslíte, že “my to zvládnem”, uživit 4 miliardy černochů navíc, tak za další století jich bude 10 miliard a víc, a stejně se to jednou zhroutí…

Nejmírnější postup je zvýšit vzdělanost žen, nahnat je do škol…
(protože čím víc ženy studují, tím méně rodí)

Jenže někde to asi nebude stačit…

A čím později se začne Populační Krize řešit, tím nepříjemnější to řešení bude…

πα½

Putinovec
15. 12. 2023 18:50
Odpovědět  P.A.Semi

Zde můžete přímo sledovat , nastavení subjektivní morálky .
Já píšu o zabíjení novorozenců a Vy odpovídáte o tom , že nechápu Matematiku .
Tak o tom je to křesťanství ?
V tom pokračování dále , o tom , jak je potřeba skřípnout rodičky a zabránit jim v rození dětí , to myslíte vážně ?
Takže ten program , který zkouší Gates a spol v Africe , Indii a v poslední době po celém světě , jak pomocí vrahcín zabránit otěhotnění a vyvolávat tak potraty , to je to pravé ?
Pokud je Váš stroj psychiky nastaven tak , že je třeba lidi udržovat podle kodexu , který Někdo sepsal a nediskutuje se o tom , protože je to přeci sepsané , tak to je fašismus .
Budoucnost druhu Homo sapiens , který tvoří jen velice malou součást biosféry planety Země , není fašismus .
Je to evoluce . A to ne fyzická evoluce , ale duchovní . Evoluce , která z pudové , emoční a biorobotické loutky , která je schopna vykonávat jen zadané příkazy mluvících hlav a je jedno , zda jsou podávány slovem či písmem , vytvoří jedinečnou Lidskou Bytost . Protože každý z Nás je jedinečný .
Bytost , která je schopna přijímat ze VŠEDRŽITELNOSTI informace , poměřit je svědomím a rozumově rozvinout .

katango
16. 12. 2023 02:40
Odpovědět  Putinovec

O hrůznosti toho nelze pochybovat. A ani bych to nenazývala dobře zvládnutým, pokud odhlédnu od morálního rozměru. Oni totiž v naprosté většině dávali přednost narození chlapce a novorozené dívky zabíjeli. A tak tam teď mají plno ženichů a žádné nevěsty. Dít se tohle v Africe, tak už máme ty ženichy tady a ti se nezakecaj.

Administrátor
P.A.Semi
16. 12. 2023 16:28
Odpovědět  katango

Tuhle grafiku jsem kdysi stáhnul, a jen mírně doplnil…
Jmenovala se “world’s most important graph” a je mi líto, že to nechápete… Číňané už to naštěstí pochopili a vaše remcání to nezmění…

comment image

A tady ještě doplněné:
comment image

A to nemá nic společného s křesťanstvím, to je prostě matematika, exponenciální řada…

Když to budete (jako lidstvo) odmítat řešit včas, bude to řešení čím dál nepříjemnější…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
16. 12. 2023 16:33
Odpovědět  P.A.Semi

Takže najednou je u vás každý “jedinečná Lidskou Bytost”, a zájmy Národa i Lidstva jsou vedlejší, i když každou tu “jedinečnou” bytost a její potomky dovedou do smrti hladomory a epidemiemi, nebo do pekla krabic od sardinek…?!

Tak deset miliard navíc se nás tu vejde? Tak přibude dvacet nebo padesát miliard… Nevejde se to sem… Jednou ta Redukce přijde a bude to tím horší, čím později to přijde…

(Na tom grafu, růžovou – měl jsem spíš hnědou, jsem doplnil černochy, kteří se nevejdou do Afriky, už odtamtud začali přetékat… Třeba do Čech tam v OSN plánují 70M obyvatel, a podle toho grafu tu u nás má být 6 černochů na každého bělocha… Vstřebají nás, asimilují, a bude konec Slovanů?!)

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Putinovec
13. 12. 2023 15:26
Odpovědět  P.A.Semi

Pokud je to napsané v nadsázce , tak s tím mohu souhlasit .
Možná si to neuvědomujete , ale právě jste napsal o Slovanech , že do pokřtění , které se provádělo ohněm a mečem , byl Slovan podčlověk – podvraťák – odpad té pravé a jedinečné kultury .
Že arabský svět byl v mnohém napřed , než křesťanská smečka , že Čína byla po dlouhé generace velmocí , to už nevidíte .
To takzvané křesťanství , přineslo národům záhubu , mučení , tmářství , porobu a beznaděj .
Jak bylo těm milionům upálených lidí na hranicích ? Jak bylo těm stovkám milionům zlikvidovaných národů ve jménu kříže , v jižní a severní Americe ?
Jak bylo ruským obyvatelům , když křest probíhal jednoduchým výběrem ? Pokřtít , nebo chcípnout . Křesťanství , to je synonymum pro zotročení .
Křesťanství bylo vytaženo z klobouku po té , kdy původní otrokářský systém , už nepřinášel užitek . Tak se otrokářství převléklo do jiného ideologického hábitu .

Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2023 17:50
Odpovědět  Putinovec

To mi podsouváte něco, co jsem nepsal, že by byli “podlidé”…

Arabský svět byl napřed, Čína byla napřed a jsou inteligentnější (v průměru podle IQ), ale chybí jim v duši svědomí a soucit, jaké tady vychovalo především křesťanství…

“milionům upálených lidí” je jedovatá lež a pomluva… Upálili cca 1000 “čarodějnic”, to byla chyba… Inkvizice za celá staletí své působnosti popravila něco kolem 2000 lidí, možná méně, většinou asi Židovských konvertitů (maranos) ve Španělsku…

“stovkám milionů zlikvidovaných národů” je zase jedovatá lež a pomluva… Indiány povraždili osadníci, to je na širší rozbor ale především kvůli území, kolem sta milionů povraždili komunisté v Číně a v SSSR (dohromady)…

Středověké války měly různé zástupné důvody ale bojovalo se o moc a rozdělení vlivů…

Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2023 17:59
Odpovědět  P.A.Semi

Křesťanství tu především omezovalo vládce, aby se nechovali jak Faraon nebo Římští císaři, boho-člověk…

I ten mocný středověký král měl ve sbírce nějakou kost ze světce, která byla “cennější” než on, přinášelo to Pokoru…

Jako Karel IV a naše korunovační klenoty – tam je (údajný) trn z Kristovy koruny a asi i kosti z nějakého světce (teď přesně nepamatuji, jaké relikvie tam jsou), a to ostatní je pěkný “alobal”, do kterého je to zabalené, a přesně takhle to ti králové chápali…

Neovládali lid křesťanstvím, ovládali ho mečem, a ovládali by ho podobně ale brutálněji i bez křesťanství…

Křesťanství sem zaselo především Svědomí, Soucit, Pokoru, a určitý Morální standard… A také Estetické vnímání, i to se tu postupně utvářelo…

To je spousta věcí, které dnes považujete za “normální”, ale srovnáním s jinými kulturami je vidět, že bez Křesťanství by tu nebyly…

Technický pokrok bylo potřeba zabrzdit, aby k němu nejprve lidé dorostli mentálně, aby nedostali mocné Zbraně dřív, než Zodpovědnost a než Lidskost…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2023 18:01
Odpovědět  P.A.Semi

Při stavbě Katedrál se významně rozvíjela Architektura a stavební schopnosti, ona tu ta civilizace na něčem vyrostla… To dnes už také příliš nevnímáte, na jakých základech tu stojíme…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2023 18:09
Odpovědět  P.A.Semi

Když srovnáte naši kulturu a jiné – třeba středoamerické indiány, araby, indy a číňany, jsme objektivně lepší, nejen technicky, ale i morálně, esteticky, spirituálně…

Jednak je to trochu dáno geneticky, ale asiaté mají průměrné IQ vyšší, takže v tom to není…

A především to je dáno tím, že tahle naše Civilizace vyrostla v Křesťanství a ty jejich ne…

Víte, a není špatné být a chtít být lepší, jen se z toho nesmí vyvozovat závěr, že ty horší proto zničíme… Protože tím bychom okamžitě přestali být ti lepší a naopak bychom se stali ještě horšími…

Pýcha je špatná, je to jed svádějící na zcestí… Ale na druhou stranu si nenecháme nalhávat, jak jsme prý všichni stejní… To nejsme…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2023 18:53
Odpovědět  P.A.Semi

Křesťanství především přineslo změnu významu toho, co je Dobro.
A co je kolektivní Láska – Altruismus…

Hrdinou přestal být ten, kdo zmasakroval nejvíc nepřátel, (jako předtím ve fašistickém Římu i různých Řeckých království), (i když válčilo se předtím i při tom i po tom, ale Křesťanství to alespoň zmírňovalo…),
ale Hrdinou se stal ten, kdo se Obětoval pro druhé…
A také kdo padl při obraně naší Kultury, tedy i Víry…

Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2023 18:56
Odpovědět  P.A.Semi

Barokní umění přineslo Estetické rozvržení malby, kde třeba indické nebo arabské umění je “strakaté” ale nevýrazné kompozice, čínské a japonské je příliš strohé… a Židovské příliš Dekadentní…

Že Lid každý týden zpíval na mši, nám zaselo smysl pro hudbu, a dobrý a prospěšný vkus… Hudba z konce a následkem Baroka (Mozart, Beethoven a další) je tu asi vrcholem umění téhle Kultury… Na mnoho staletí tu vychovávali vkus a stavěli vysokou laťku…
Ale kladla se hráz výtvarným a performačním perverzím, to se tu neobdivovalo, a tak to tu ani příliš nerostlo… (Dokud nepustili Ž z ghet a nevmísili jejich kulturu do naší…)
A neopěvovaly se v umění masakry a bitvy a nejbrutálnější “hrdinové”, za hříchy se leckdo styděl…

Křesťanství v nás zaselo i Stud, a ovšem ten se v dětech pěstuje strachem z trestu, tak přiměřeně, čím míň stačí, tím lépe… Tak to bylo doplněné strachem z virtuálního trestu “potom” v posmrtném životě… jako zábrana leckterým hříchům to funguje správně…

Když se Hříchy neregulují, tak postupně rostou… Když nic není dost odporné, bude to čím dál odpornější… Dekadence není Stav, ale Proces, a je třeba se mu bránit, dokud to jde…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2023 19:06
Odpovědět  P.A.Semi

Víte, znám třeba lidi, kteří si každý den zpívají, nahlas a třeba i dohromady, a o svátcích si zpívají… Vy jich asi moc neznáte, nebo zajímavé vyjímky…

A znám lidi, kteří si aspoň každý týden něco zazpívají, učí se noty i čtení, a pamatování si melodií… To jsou křesťané a je nás dost… (to pamatování si melodie – ony jsou k první sloce noty, ale k dalším slokám už si tu melodii musíte pamatovat a umět zopakovat… i při Žalmu se lid učí zapamatovat a opakovat melodii a verš… je to správné a je to prospěšné…)

Víte, vy ateisté už si moc nezpíváte… Nebo někdo možná, ale většina už ne…
Anebo konzumujete hudbu, nějakou hvězdu obdivujete… To je ale něco jiného, než si spolu sami zpívat…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2023 19:18
Odpovědět  P.A.Semi

Víte, vy pjakinovci… Nemůžete bourat křesťanství, když místo něj nemáte lepší a (duchovně) prospěšnější kulturu, aspoň v dobrých základech… A morální imperativy, a důvod k nim… Bez toho jste jen bořitelé a škůdci…

Ale západní Hœllywood a další Židovská kultura, kterou konzumují, také nenahrazuje správně to, co by lid a jeho estetické schopnosti rozvíjelo, ale naopak je utlumuje, protože pak jen obdivují ty lepší a profesionálnější performery, místo aby sami něco hráli nebo tvořili…

Není to křesťanství úplně ideální, ale nic lepšího a společensky-duchovně prospěšnějšího tu ani zdaleka není a nebylo…
Tak místo toho zkuste vybudovat něco lepšího, pak teprve se to staré dá postupně vyfázovat a odložit… (když z lidí odstraníte hlavní část spirituality, postupně se stanou bezduchými otroky, bio-roboty…)

πα½

Markýza
13. 12. 2023 18:11
Odpovědět  P.A.Semi

Semi, proboha…..kolik milionů Číňanů osobně znáte, abyste mohl pronést tak bezohledný výrok? Ledaže byste tím chtěl ilustrovat, jak nás pokřivilo křesťanství 😎

Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2023 22:05
Odpovědět  Markýza

Víte, já vidím, co z nich čiší, a to je to, v čem tam žije velká část, zřejmě většina… Já je nemusím vidět každého zvlášť, já je vidím v trendech, v příkladech které se opakují častěji než málo… v jejich filmech, čím a jak se baví… v jejich kultuře, v tom, co jim tam nevadí a nepovažují to zřejmě za dost kýčovité, jaké to je… proč to nevidí, že to jsou (někdy i totální) kýče?

Putinovec
13. 12. 2023 20:37
Odpovědět  P.A.Semi

Já tu záplavu trochu zarazím . Sám si začněte zjišťovat , kolik lidí bylo upáleno jen v Anglii . Budete velice nepříjemně překvapen z výsledku .
Ta monumentální výstavba , stála na zbídačení ostatního obyvatelstva . Zatímco chudina chcípala hlady , tak samozvaní náměstci boha , si stavěli paláce a katedrály , pro svoji větší moc a slávu .
Níže píšete v té informační potopě , o nedostižnosti křesťanství .
V čem toto vidíte ? On snad nějaký křesťan postavil pyramidy ?
On se nějaký křesťan zasloužil o některý ze sedmi divů světa ?
Halo člověče , tak se rozhlédněte kolem sebe , kam svět dovedla křesťanská Evropa a křesťanská severní Amerika . Jen otevřete oči a podívejte se na ty stovky miliony obětí , téhle nechutné křesťanské primitivní tlupy . Kolik jen v jižní Americe zničila kulturních skvostů . Vy vážně věříte tomu , že osadníci mají prostředky , na likvidaci celých kultur ?
Člověče , to takzvané křesťanství , ta Biblická jidášská kultura , nás dovedla do pekla , ve kterém žijeme . Vy žijete na nějaké jiné planetě , nebo snad znáte nějaké jiné dějiny , či nejste schopen opustit kulturní program , který do Vás byl vložen ?

Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2023 22:11
Odpovědět  Putinovec

Oni běžní občané leccos nechápou, na co je architektura, vzdělanost… Nejradši by se starali o své pole a žaludek, o rodinu a možná o sousedy…

Proto Slované nic nevybudovali a nic po nich nezbylo, písmo téměř nepoužívali (s vyjímkami bohužel příliš vzácnými), protože žili v komunitách vesnic, a taková vesnice neuživí ani univerzitu, ani vojsko, ani stavebníky… na to byly potřeba velké říše… vesnice si nemusí nic zapisovat, protože si to tam všichni pamatují a vyprávějí…

Víte, ty Katedrály se také stavěly pro rozvoj stavitelského umění lidstva. (Je to dobře vidět na konceptuální rovině…)
Ty Univerzity nesly kulturu a vzdělanost…
A chudina to platila a živila, a nechápali by sami proč…

To si srovnejte bravurnost stavby Katedrály a Pyramidy… Pyramida je hromada štěrku, možná trochu naskládaná, ale pilíře katedrály nesoucí klenby jsou mnohem jemnější a složitější umění… Takhle postupně lidstvo rostlo…

Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2023 23:27
Odpovědět  P.A.Semi

Leckdo tu lamentuje, jak je ta současná mladá generace zkažená, a jak jim je jedno, že se to tu kazí…

Víte, špatně jste je vy starší vychovali, ta Ateistická Kultura, kterou jste tu v posledních generacích budovali, ty lidi nevede dobrým směrem…

A je potřeba odstoupit a podívat se na to pohledem pár generací, jakým směrem se to posouvá, a pak se zeptat a odpovědět si, proč… Protože s odstupem je to víc vidět, jak se to mění, než když jste v tom a jste součástí té změny… ((Postupně nás vaří jako žábu, ten příměr znáte…))

Ten dům Křesťanství a s tím spojené Morálky tu stál bezpočet generací předtím a byl stabilní, nebo se postupně vyvíjel Dobrým směrem… (S určitými výkyvy, to je třeba připustit… Ale současný Ateismus zatím nevidíme, jestli to je jen cesta do bažiny a do pekla, nebo jestli to bude mít také zpátky výkyvy k lepšímu… Možná to jsou ale jen plané naděje, protože kde nemáte Morální Hráz, tam máte Morální Průtrž a spoustu bahna…)

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2023 22:14
Odpovědět  Putinovec

Jidášská je zrada proti Křesťanství…

Do “Pekla”, ve kterém žijeme a je čím dál horší (v určitých směrech) nás tu především vede to, že jsme tu ztratili Víru, která nás před tím věky chránila…

A nezkoušejte nás tu programovat touhle anti-kristovskou Propagandou , jedovatými a působivými pomluvami, jednostranným zveličováním chyb po cestě, jako kdyby ty byly účelem a jediným plodem …

πα½

Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2023 22:59
Odpovědět  P.A.Semi

Víte, pjakinovci, nemůžete svými lžemi a pomluvami a zkreslováním bourat dům (Křesťanství), ve kterém se bydlí, dokud jste nepostavili žádný náhradní… (protože všechny (dostatečně rozšířené) alternativy tu zatím vedou špatným směrem… je mi líto, že to nevidíte a nechápete dost…)

πα½

Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2023 23:45
Odpovědět  Putinovec

Víte, my Křesťané jsme tu tu původní Slovanskou kulturu nevyhubili, ale vstřebali… Spousta Křesťanských svátků tu má původní pohanský-slovanský základ a prvky… Vstřebali jsme to a použili, nevylili jsme vaničku i s dítětem…

To se třeba podívejte, jak se liší Křesťanské tradice tady ve východní Evropě a na Západě… vy pod tím ten Slovanský základ nevidíte? je tam… to, jak se slaví velikonoce, vánoce, hromnice a další svátky… nebo třeba Mikuláš – na Západě neznají Čerty… to když chcete převzít jinou kulturu, tak to nelze pomluvit a zrušit a zahodit a být bez kultury, ale postupně nahradit lepší a dobré ze starého vstřebat a použít dál…

Vy nemáte pouze bourat, ale máte stavět lepší, a použít dobrý stavební materiál… Přijďte jako předtím Protestanté a postupně tu nabídněte něco srovnatelně Duchovního a prospěšného, jako bylo a je Křesťanství… Jinak to jsou jen Špinavé a Škodlivé Pomluvy, zaměňujete Chyby a Cíle, zaměňujete příčinu a brzdu problémů a chcete to vyřešit odstraněním brzdy… tomu je třeba předejít…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2023 23:51
Odpovědět  Putinovec

K tomu: “podívejte se na ty stovky miliony obětí” – fact-check – expanzivní osazování světa se dělo především z ekonomických důvodů, a kde si na to vzali do huby i Křesťanství, tam to byl jen prostředek a vzali by si jakýkoliv jiný důvod, kdyby byl po ruce…

Svých vlastních Křesťané z důvodu Křesťanství vyhubili poměrně málo za ty věky… Nebo možná dost – třeba Katary, byla to chyba, ale nebylo to pravidlo… (To ale byly tisíce nebo desetitisíce, ne stovky milionů…) (Devadesát milionů padlo Indiánů, ale to byla ekonomicky-motivovaná expanze a ne vina šíření Křesťanství… Křesťané tam posílali spíš Misionáře, ale Vládci vojáky kořistit… Víte, bez Křesťanství by to bylo zřejmě ještě o dost horší, takhle měli alespoň nějaké Svědomí… Možná ne dost, ale aspoň něco…)

(si řeknete – jak můžu vědět, že by to bylo ještě horší? inu, jsou trendy a jsou souvislosti a leccos lze chápat a vidět s určitým vhledem lépe… pokud to nechápete, nezamýšleli jste se o tom dost…)

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
14. 12. 2023 00:05
Odpovědět  Putinovec

K tomu “si stavěli paláce a katedrály , pro svoji větší moc a slávu”

… a také pro čím dál větší zručnost stavitelů…

Kdyby nestavěli paláce a katedrály, tak dodnes staví jenom chatrče a stodoly, protože vesničané nic lepšího nepotřebují…

Víte, co má dneska Kulturní Hodnotu ? Chatrče to obvykle nejsou, nebo někde občas kuriozita… Jenže to, co kulturně a smyslem převyšuje přes několik generací, si vesničané nevybudují, protože nechápou proč… Ani nechápou, proč by to měli sponzorovat…

Píšete “monumentální výstavba , stála na zbídačení ostatního obyvatelstva” – jako vždycky od pyramid a pak katedrál a klášterů přes univerzity a jaderné elektrárny, se to vybudovalo z potu a chleba rolníků… To “zbídačení” bylo vždy jen přiměřené, protože jinak byly revolty… Ale bez toho se nic Velkého nevybuduje, protože na Velké Dílo jsou potřeba Velké Prostředky… A to se těžko rolníkům vysvětluje, proč potřebujeme Velká Díla a pak ještě větší, oni nechápou, že na tom rosteme, a to dohromady i s nimi…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
14. 12. 2023 00:22
Odpovědět  Putinovec

K tomu “Já tu záplavu trochu zarazím” – víte, jste celkem kvalitní zástupce určitého myšlenkového proudu, a podobné námitky jako vy tam mají i další, já vám odpovídám kolektivně, na vašem příkladu…

Spravedlnost nespočívá v Rovnosti…

Na Knihu je to ještě krátké, ale třeba se to pak přeskládá do nějaké stati… Sepsané zde v Diskuzi, byl jste u toho a kladl námitky, já se s nimi vypořádávám tak, jak si myslím, že je potřeba… Já neodpovídám jen vám, ale tomu pjakinovskému myšlenkovému proudu, ale i dalším, kdo by tu chtěli rozvracet náš duchovní dům… A ty Argumenty docela znám, i s tím, co tu je zrovna nevyřčené…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
14. 12. 2023 00:22
Odpovědět  Putinovec

K tomu “On se nějaký křesťan zasloužil o některý ze sedmi divů světa?” Oni je pak přestali počítat… A přestali tolik obdivovat Pýchu, nebo ji skrývali lépe… Pravým Divem Světa je to, kam a jak se to vyvíjí… Není účelem stavět větší a mohutnější, ale duchovnější a mistrnější, a přitom mírné a prospěšné… Cítit zodpovědnost a pokoru před Stvořitelem… A fraktálně to pak šířit mezi Lid v menších variantách… (Oni nestavěli jen Katedrály, ale stavěly pak i vesnické Kostely, a i ten Lid z toho měl Duchovní prospěch, i když to třeba nechápali dost, stejně jako děti nechápou dost, k čemu je rodičovská výchova potřebná a prospěšná…)

πα½

Administrátor
P.A.Semi
14. 12. 2023 00:43
Odpovědět  P.A.Semi

To mi namítnete, že Vatikán a ta vysoká křesťanská šlechta byli pyšní a stavěli to na odiv… Však jim to také bylo vyčítáno, a když to nechtěli slyšet od Husitů, přišli s tím Luteráni, protože ten problém nezmizel tím, že se odstranili jedni kritici… Jenže oni touhle pýchou a luxusem vybočovali pryč z Křesťanství a ten duchovní proud je tam zase vždycky vracel a místo pýchy učil milosrdenství a pokoru… mohlo to být ještě lepší, ale lépe než nic… směřování v tom biblickém základu je vracelo z luxusu a pýchy zpět na duchovní cestu… víte, ale v luxusu by si libovali i jiní vládci, to nebyl důsledek křesťanství… to křesťanství to alespoň nějak stabilizovalo a vracelo k duchovnosti…

A Krása třeba Kostelů má smysl i opodstatnění, jež ale leží mimo rovinu toho luxusu…

A pak mi zkusíte spolu s rolníky tvrdit, že lékem na přílišný luxus a pýchu tehdejší církve je dát ten luxus a pýchu všem, aby si mohli rochnit také…

Jenže prospěšná je spíš Pokora, kterou to Křesťanství znovu a znovu bude vracet do hry, když jednotlivé skupiny vybočí zase do Pýchy, která je postupně duchovně kazí…

Křesťanství je a-i-nebo by mělo být hrází proti Pýše, směrovkou na cestu Pokory…

πα½

Pavel z Moravy.
14. 12. 2023 18:32
Odpovědět  Putinovec

Ne, Semi má manuál, který mu říká, že nebýt křesťanství, asi bychom tady vegetili na stromech. S náboženskými fanatiky nehnete.

Administrátor
P.A.Semi
15. 12. 2023 01:58
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Myslím, že pjakinovec “Putinovec” má manuál a zadání k očerňování křesťanství… Někdo je Konceptuálně Znásilnil…

—–
Inu, nebýt Křesťanství, tak by tu fašismus antického Říma a Řecka…

Ale Hospodin měl jiné záměry s civilizací…

πα½

katango
16. 12. 2023 02:44
Odpovědět  P.A.Semi

Já žádnej manuál nemám a jsem bezvěrec. Jak píše G.K.Chesterton, v Bibli, potažmo Starém zákoně, si najde každý to, co chce a co právě jeho přesvědčí, že koná správně a dle Božího úradku. Je to v jedné povídce z otcem Brownem, když budete chtít, dohledám to.

Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2023 20:13
Odpovědět  Putinovec

Takže k vaší tezi a pomluvě, že prý “Křesťanství , to je synonymum pro zotročení”

Víte, absence Křesťanství (a studu a svědomí a i strachu z trestu, který na vás nebude dělat váš soused ani policajt, ale kterého se dočkáte potom…) z vás dělá Otroky Hříchů, a pak i Závislostí… Otroky vašich digitálních tretek…
Už si nezpíváte, nebo jen málokdo, a smysl pro Estetiku upadá…
Když nic není dost Špatné, tak to bude čím dál Horší… Dekadence není stav, ale proces, v důsledcích dost nepříjemný…
Víte, ale Křesťané na to nepotřebují Policajta, který by tu Morálku vynucoval…

Ne, že by to Křesťanství fungovalo 100% proti různým hříchům, ale je to významná brzda, která ty lidi chrání před Peklem tady na Zemi pro jejich děti, kam by to postupným vývojem spělo… Když osobní Peklo spirituální nepřipouštíte jako Argument, a na děti (potomky, další generace), kam je tenhle vývoj bez Víry dovede, nemyslíte dost… Nebo vy třeba ano, ale většina ne, je to méně než dost na to, aby se ta společnost postupně nekazila čím dál hůř a pak i čím dál rychleji… A bez zpěvů čím dál mdlejšího ducha, vy to nevíte dost, co zpěv a hudba v mozku a v duši postupně rozvíjí, a u dětí především…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2023 20:26
Odpovědět  P.A.Semi

A Křesťanům bych dodal, že Andělům a Hospodinovi se ten zpěv v kostelech také líbí, příjemné a mírné melodie i slova, duchovně lahodné, a prospěšné pro duchovní rozvoj…

Ale i pro Ateisty jsou Argumenty, protože to Křesťanství bylo a je nejen Dobré, ale i Správné a Prospěšné… Z větší části… A kam spěje Svět bez Víry, vidíme již dost, ale důležité je vidět Trajektorii, než (pouze) lamentovat nad přítomným Stavem…
Protože když slepý vede slepé, oba spadnou do jámy… Slepý je ten, kdo nevidí dva kroky dopředu kam směřuje a jen vnímá svůj současný stav…

πα½

Putinovec
13. 12. 2023 20:54
Odpovědět  P.A.Semi

Abych viděl zázraky Stvořitele – VŠEDRŽITELE , tak kvůli tomu nemusím chodit do kostelů , postavených na posvátných místech kultur , zlikvidovaných křesťanským dogmatem . Nepotřebuji žádného náměstka boha , abych mohl vidět Boha , v jeho nekonečné Rozmanitosti a MÍŘE .
Každá kapka rosy , každá vločka , každý lístek , kvítek , každé semínko v sobě obsahuje Boha . Kdo pořád jen hledá boha , ten nikdy Boha nenajde .
Ale to je potřeba pochopit . A napřed si musí každý sám sobě umožnit , toto pochopit .

Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2023 22:36
Odpovědět  Putinovec

Vy možná nemusíte chodit do kostelů, abyste chápal velikost a skvělost Stvořitele, ale většina lidí to potřebuje, protože jinak na to brzy zapomínají…

To právě kolektivně nemáte dostatečný spirituální program pro širší masy lidí, a něco, čím je k němu přimějete… Oni totiž brzy zapomínají chodit obdivovat přírodu… Jenže to nestačí, je potřeba i nějaké duchovní vzdělávání, a přiměřený výklad…

Že vy výklad morálních pravidel a aplikaci na současné poměry nepotřebujete, neznamená, že by to mnohým neprospívalo, když jim to kněz jednou za týden zas něco dalšího vysvětlí… Oni se o to jinak nezajímají dost, spíš ani dost málo…

(to vedle argumentu, že bez mší zpíváte málo, méně než dost… křesťané mají jednou týdně hodinu zpěvu, něco známe co je tam pořád, něco se střídá nové…)

πα½

Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2023 22:54
Odpovědět  P.A.Semi

Víte, Skauti vychovávali chlapce ve Cti především, v leckterých dovednostech k tomu… Za Socialismu to byl Pionýr, i když tam ten důraz na Čest již byl menší, ale aspoň něco…

Dnes ty děti bezvěrců nic podobného nemají a rostou z nich o dost horší frackové…

Ne, že by mezi skauty nemohl být také, ale je jich podstatně méně, protože si navzájem posilují mínění a zvyky a vkus, morálku, nechtějí se před ostatními ztrapnit, protože (ostatní) pohrdají špatností… (“Tohle teda Ne… Fuj!” A přitom – Ne z nás dělá to, čím jsme…)

Nějak dnes chybí, kdo by vštěpoval Morálku, a z ní vyplývající Svědomí

πα½

katango
14. 12. 2023 00:31
Odpovědět  Putinovec

Naprosto souhlasím.

Administrátor
P.A.Semi
14. 12. 2023 15:51
Odpovědět  katango

Zřejmě ten souhlas Katango s tím, že Stvořitele můžete obdivovat třeba v přírodě a nepotřebujete na to kostel…

To je ale Elitářství… Duchovní Elity to zvládají a praktikují, ale ta většinová masa populace, na tu byste kašlali, ať si duchovně hnije na hokejových stadionech a u televize…?!

Morálku někomu není potřeba vysvětlovat a připomínat, zejména protože vás tahle Křesťanská civilizace takhle vychovala, ale většina lidí to potřebuje slyšet třeba jednou za týden, připomenuté a vysvětlené, protože jinak na to kašlou…

πα½

katango
16. 12. 2023 02:49
Odpovědět  P.A.Semi

Koukám, že ráčíte bejt dogmatik jak vyšitej.

Já jsem psychiatr se čtyřicetiletou praxí. Blízká setkávání s různými lidmi jsou, resp. byla, můj denní chleba. A byli to lidé velmi rozdílného IQ, velmi rozdílných povah a osobnostních poruch a lidé s různými duševními chorobami. V tom se elitářství nedaří, milej pane. To se musíte naučit přiblížit se ke každému, být ke každému empatický a s každým navázat tak dobrý terapeutický vztah, jak to jde.

S tím elitářstvím jste mne nasral.

Administrátor
P.A.Semi
16. 12. 2023 16:57
Odpovědět  katango

Nejsem Dogmatik, jsem Heretik snad úplně ve všem a všude…

A ovšem, také se umím přizpůsobit a s každým jednat jako rovný s rovným, i když jsem si mnohem lépe vědom naší nerovnosti…

Elitářství je, že seberete lidem Rituály, Svátosti a Spirituální rozvoj a ničím je nenahradíte, protože každý se přece může Stvořiteli obdivovat sám, třeba v přírodě, a nepotřebuje na to Kostel a Církev… To je Elitářství, protože Duchovní Elity, třeba Sv. František, to umí a praktikují, ale na prosté lidi při tom kašlete ?!

Psychiatr, nebo spíš Psycholog? – nahradili jste lidem Zpovědníky, protože tahle funkce je také potřeba, a když ji nezastává Kněz, tak ji pak musí zastávat Lékaři… A vede to ke slepému zbožňování Bílých Plášťů…

πα½

katango
16. 12. 2023 20:42
Odpovědět  P.A.Semi

Já nikomu nic neberu, to se sakra mejlíte. Psychoterapeuti nahradili zčásti zpovědníky, to ano, ale spíš byli vtaženi do vakua, které vzniklo, když lidi zpovědníky přestali navštěvovat. Spousta církevních rituálů má smysl i z psychoterapeutického hlediska, ale ta náboženská omáčka tam vadí.

Jestli vy slepě zbožňujete bílé pláště, to vám neberu. Není ale horší pozice pro lékaře, než je-li slepě zbožňován. Já jsem vždy trvala na téměř rovnoprávné pozici obou zúčastněných, téměř proto, že jsem přece jen měla navrch co se znalostí, dovedností a zkušeností týče. A bílej plášť jsem nosila akorát, když jsem pracovala v blázinci. Ona péče tam se neomezovala jen na povídání s lidma, ale i na péči somatickou. A mít civil od krve či od moči nebylo mým cílem. Taky semtam slina.

Vy holt máte svou pravdu, z které nehodláte ustoupit.. Budiž, mějte si ji. Ale pak mi tady nevykládejte, že nejste dogmatik. A opakuji, s tím elitářstvím jste mne nasral.

Administrátor
P.A.Semi
17. 12. 2023 11:05
Odpovědět  katango

Já lékaře nezbožňuji, ale vidím to tu všude kolem…

Já nemám “svou pravdu”, já jen vidím o dost dál, než většina z vás tady…

Víte, asi nejhorší mínění mám o Psychiatrech… To by bylo na jinou debatu, jak se snaží s psychofarmaky o to, na co by byl potřeba exorcismus, jak se tam většina lidí v blázincích jen snaží v teple najíst, a těm, kteří tam jsou opravdu s nějakou poruchou, tam ani trochu nepomohou, maximálně je psychofarmaky utlumí a utlumí tím v nich i duši… Viděl jsem dost…

πα½

Markýza
16. 12. 2023 20:49
Odpovědět  P.A.Semi

Semi, proboha. Kdo komu co bral?? Nebral. Lidi opustili a představte si, že ani ne tak tu spiritualitu, jako ty představy o ní (dogmatické).
No a teď někteří z nás holt hledají jinou, lépe pasující – elitářsky 😎

Administrátor
P.A.Semi
17. 12. 2023 11:07
Odpovědět  Markýza

Komunisti nám tu sebrali Křesťanství… Ostrakizací, pomlouváním, perzekucemi exemplárních případů, a pak to zcela vytěsnili ze škol a z výuky… Ničím konstruktivním to nenahradili…

πα½

Markýza
17. 12. 2023 12:02
Odpovědět  P.A.Semi

Souhlasím s vámi, že komunisti byli mistři v likvidaci spirituality. Nahradit si to ovšem musí každý sám za sebe – což je v konečném výsledku možná dobře.

Standa
17. 12. 2023 13:53
Odpovědět  Markýza

Někteří psychologové spojují smysluplně spiritualitu s devátým typem lidské inteligence – inteligencí existenciální, která se vztahuje ke vnímání a zpracování jevů, jež člověka v různých rozměrech přesahují.
Jiná studie zaměřená na výzkum spirituální zkušenosti realizovaná v České republice poukázala na vyšší spiritualitu mezi ženami a mezi vdovami a vdovci. S věkem také koreluje zvýšený výskyt spirituální zkušenosti. Jako omezení vzorku je ale konstatován nedostatečný počet věřících respondentů, což je důsledek realizace výzkumu na reprezentativním vzorku populace v (českém) sekulárním prostředí..
Výsledek je že spirutualita je duchovno v člověku a nikoli vnucované církví .Přečtěte si knihu , studii Pražský deník!

Administrátor
P.A.Semi
17. 12. 2023 16:42
Odpovědět  Standa

To je jak kdybyste tvrdil, že starší lidé umí lépe číst a jsou lépe celkově orientovaní, a proto jsou školy na nic a zrušíme je…

Spíš to vypovídá, že ani ateisti ani věřící nechápou dost, co je Spiritualita, když dělali ten výzkum…

πα½

Standa
17. 12. 2023 13:33
Odpovědět  P.A.Semi

Nesouhlasím a nemohu souhlasit s vámi. Církev dělá tisíciletí z lidí podajné a poslušné blbce, dojné krávy.
Když se vám líbí,, žijte v slzavém údolí , nebot je vaše království nebeské”!
Přeloženo,,, táhněte naší naloženou káru a neremcejte, až umřete přijdete do ráje” . krásný slogan a tak hezky demagogický. Ještě se nikdo nevrátil , aby to potvrdil-ten ráj. ( pokud si nešlehnul). Když se vám to líbí, vaše věc!
,, Blahoslavení chudí duchem” že?
Ta chudost ducha se jim vždy hodila( lidé jsou pokorní) a pěstovali ji v lidech staletí.A nyní znova-je ostuda , že jí někteří lidé statují!

Administrátor
P.A.Semi
17. 12. 2023 16:44
Odpovědět  Standa

Jsou to jen Pomluvy a Lži, vyplývající z nepochopení, jak by se to tu vyvíjelo bez církve…

Podívejte se, jak třeba dopadli v Číně…

Viz výše, vysvětloval jsem to už dost…

Myslíte, že vás Morálka zotročuje? Samé musíš a nesmíš… Jenže to přináší klid a pokoj, a ti lidé to nedodržují jen ze strachu před “policajtem”, kterého naopak potřebujete, když odstraníte duchovní morální imperativy… Bez Víry vás zotročují závislosti a marnivost, a je potřeba o dost víc Drábů, aby vymáhali Pořádek…

Víte, a ta Naděje těm lidem pomáhala snášet Středověké podmínky, které s Křesťanstvím nesouvisely a prostě to tak bylo, o dost lépe, než Beznaděj, kterou mají dnes… (a kultury, které Křesťanství neměly, se nevyvinuly k novodobé technice o nic rychleji, než my, takže to Křesťanství zas taková Brzda vývoje nebylo…)

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
17. 12. 2023 19:24
Odpovědět  Standa

Svědomí není samo o sobě, to se v Lidech postupně vypěstovalo, a v konkrétním jedinci se to postupně vypěstuje…
(ale dá se svědomí vypěstovat i v psovi, aby nebylo jen strachem z trestu, takže to není výlučně lidská vlastnost…)

Nějakou dobu (u dětí) je strachem z trestu, ale než se stane moudrým pochopením (proč má smysl morálka a ohleduplnost) a zvykem, je třeba je udržovat… Lépe když duchovně, než strachem z policajta… Nebo obavou z posměchu, protože to všichni cítí podobně…

Svědomí přechází do a doplňuje se se Soucitem, schopností vnímat duši a city druhého… To je také třeba rozvíjet, postupně pěstovat…
Bez svědomí, a pak bez soucitu, vychováte bezcitné ignoranty, častěji než vyjímečně… Bez morálního apelu nerozvíjíte svědomí dost a včas… Jak byste zdůvodňovali důvod morálky? Dřív, než může přijít dostatečné pochopení…
(a ovšem, andělé nebo Duch sv. vás vidí, ono to není jen plané zdůvodnění, ale i kdyby bylo, tak je prospěšné…)

Bouráte Pilíře a nemáte místo nich jiné…?

πα½

Administrátor
P.A.Semi
17. 12. 2023 19:54
Odpovědět  P.A.Semi

Svědomí vás nezotročuje, vy to pak dodržujete dobrovolně…
Ale když ho kolektivně máte dost bídné, protože není důvod ho rozvíjet včas, tak je potřeba spousta vyhlášek a nařízení, a ty vás pak svazují místo toho, a je potřeba někdo, kdo to hlídá a vymáhá…
Svobodu si zaslouží především neškodní, protože jsou zodpovědní…
(A to obvykle není samo sebou, to se postupně vypěstuje, a je lépe k tomu mít dobrý důvod…)

πα½

Markýza
16. 12. 2023 20:47
Odpovědět  katango

No ráčí a holt jsme každej nějakej, jen by to měl o sobě vědět.

Administrátor
P.A.Semi
16. 12. 2023 21:48
Odpovědět  katango

Zpověď je potřebná jako Možnost a ne Povinnost…
Člověk zformuluje a vyzná, co je hřích, a má lítost, a předsevzetí ke zlepšení… Leckdy to funguje, někdy ne…

Můžete se ale i zpovídat a zodpovídat před sebou a před Bohem, v duchu a bez institucí… Jak rozvinuté máte Svědomí? Sahá vaše Ohleduplnost tak daleko, jako dopad vašich Činů?

Jednou týdně opakujeme – “že často hřeším, myšlením slovy i skutky, a nekonám, co mám konat…” – to pro připomenutí a uvědomění, že činnost člověka se neomezuje jen na skutky, ale že myšlení a slova jsou často příčinou skutků… Člověk se pak víc zamýšlí nad tím, co dělá… Leckdy, ne vždy… Ale je lepší to zkoušet, a mít to alespoň rámcově předepsané a vysvětlované, než je nechat, jestli to někoho napadne samotného, že a proč je Morálka Správná, i když může být někdy nevýhodná…
Ty Obřady, vyzkoušené tisíc let i déle, měly Smysl i který nebyl vidět na první pohled…

Imperativ “Neměl bys Hřešit!” ale není Zotročení, spíš jim pomáháte být lepšími a přímějšími lidmi, a ve společenství Řád a Pořádek, který je přinášen Zodpovědností…
Když někomu předepíšete Pořádek, chráníte ho, aby nebyl válen v Blátě…

πα½

Markýza
16. 12. 2023 20:46
Odpovědět  P.A.Semi

Tak to vy mně řekněte: když ovládám něco, co masy neovládají, tak jsem elitářka, jo? Takže si to mám zakázat, nebo co?

Administrátor
P.A.Semi
17. 12. 2023 11:13
Odpovědět  Markýza

To zrovna ne… Ale pokud budete prohlašovat, že každý přece může ovládat to, co masy neovládají, takže oni nic místo toho nepotřebují, to už elitářství je…

To máte stejné, jako jsem nedávno v hospodě slyšel týpka, tak 40-50 let, asi podnikatel nebo fajnovější řemeslník, jak povídal, že by zrušil důchodový systém, protože si přece každý může vydělat a uspořit sám na sebe a nepotřebuje na to stát… To je Elitář, on jako zřejmě podnikatel na to má, a ostatní ať si trhnou… Takhle to ale nefunguje, protože ti zbídačení spoluobčané by mu to pak a jeho dětem “vrátili”, krádežemi a revoltami, hlad by je dohnal…

πα½

Markýza
17. 12. 2023 12:04
Odpovědět  P.A.Semi

Ok, tomu už rozumím.

Administrátor
P.A.Semi
17. 12. 2023 11:19
Odpovědět  Markýza

Jako Socialisti jste tu vychovali generaci, která vychovala dnešní mladou generaci, duchovně to tu jde do kytek, jsou posedlí digi-závislostmi a ignorují, co by ignorovat neměli…

Víte, to Křesťanství tu bylo přes tisíc let více-méně stabilní a nekazilo se to ani zdaleka takhle rychle, jako nyní se kazí morálně a duchovně Ateisté a jejich děti, a to máte sotva pár generací, a je dobře vidět, jak to jde dolu, s morálkou, se spiritualitou, a nakonec i s inteligencí a schopností číst a počítat…

To jsou také Důsledky Příčin…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2023 22:30
Odpovědět  P.A.Semi

Z Hokejového stadionu tu zní skandování, rytmické pár herzů, téměř zvířecí… Jak jim při tom hrubnou duše, nebo z dekadentních koncertů, zhrublí pak potřebují silnější stimulaci, větší dávky zážitkových drog, a i to pak vede do nesvobody otroctví… Víc alkoholu na otupení, víz zamlžit…

Když nejsou stavěni do Pozitivní kultury (třeba i na mších dost pravidelně, a i křesťanskou morálkou), svádí je to do Negativní pa-kultury… Víte, je to líto pohledět, v jakém se máchají blátě (leckteří leckde)… (Hle kam vede, že si nezpíváte dost…)

—–
Leckdo hřeší v tajnosti, myslí si, že je nikdo nevidí, ale Anděl strážný vás často doprovází a i sleduje… Nebývá to příjemný pohled, jak se duchovně kazíte… Stud a Svědomí by vám leckomu prospělo…

Leckdo svými hříchy ale také kazí druhé… Je třeba Hanobit Hanebné, my máme právo (i morální povinnost) učit své děti našemu vkusu a varovat a formovat včas…
Pohrdejte Špatným, ale pozor na Pýchu… (Jsme jedineční, ale oni také…)

Ošklivte si hnus (Ef4:26), nebo budete žít v čím dál ošklivějším hnusu…

Markýza
16. 12. 2023 20:52
Odpovědět  P.A.Semi

Jojo. Dneska stadiony, v antice taky stadiony, jen ten středověk měl k tomuto účelu popravy. Místo, abyste byl rád, že se sice huláká na stadionech, ale neumírá se u toho, tak se rozčilujete….mimochodem, ti nadšení sledovači poprav, to byli zatraceně dobří křesťané, že?

Administrátor
P.A.Semi
19. 12. 2023 01:56
Odpovědět  Markýza

(Popravy ve Středověku nebyl problém Křesťanů, ale všeobecné Kriminality… V Antice se na těch stadionech také především vraždilo, gladiátorské zápasy…)

—–

A také postrádáte Dobré Oslavy…

My křesťané slavíme Vánoce, Tři Krále, Hromnice, Masopust, Velikonoce, Letnice, Věrozvěsty a Jana Husa, Nanebevzetí Panny Marie, bývaly Dožínky, pak Martin, Mikuláš a Advent, a mezitím spousta dalších menších svátků, pořád je důvod něco oslavovat… Příjemně a mírně… Vy Ateisté jste pak hladoví něco oslavovat, ukájíte to jinde jinak…

To když chcete “bourat”, musíte mít jiné svátky a oslavy místo toho…

Nebo z Vánoc (protože ty jsou důležité i Ekonomicky a Sociálně a ani Socialisti je nezrušili) jste udělali svátky Konzumu a Obžerství, a pak následuje Silvestr jako svátek Opilství… To nejsou moc dobré náhražky…

Lidé nejsou “zotročeni” tím, že mají předepsané svátky, zejména ne v kontextu, že jim ty svátky berete a nedáváte jim nic místo toho, nebo tím, co jim necháte, je víc kazíte než bavíte…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
19. 12. 2023 02:05
Odpovědět  P.A.Semi

Co že se slaví na Svátek Práce? Nějaká Demonstrace v Chicago?? Slavilo se i VŘSR, které ale vedlo k masakrům Rusů… Slaví se konec Války, ale anglo-židé ho s nějakou lží posunuli o den vedle na 8.5. na svátek archanděla Michaela, ten už prakticky vytěsnili… (Podobně jako Hiroshimou chtěli schválně vytěsnit svátek Transfiguration…)

Víte, tyhle socialistické svátky byly takové falešné, ale aspoň něco… Ale v novější “demokratické” materialistické nadvládě to zrušili úplně, nechali snad jen vánoce, pondělní torzo velikonoc a pár minut hry na “Válku” na Silvestra mezi chlastáním…

(Už to ani nevíte, co vlastně nemáte… Jak vám Ateisté ukradli Svátky…)

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
19. 12. 2023 02:21
Odpovědět  Markýza

Ale asi máte pravdu, že je lepší, když se baví hokejem nebo fotbalem, než když se tahle sorta lidí bavila popravami a souboji… (kde ale souboje byly příprava k bojům, jež v té době bývaly takové…)

πα½

Administrátor
P.A.Semi
16. 12. 2023 21:27
Odpovědět  P.A.Semi

Jak leckteré “Pořady” v Televizi jsou dnes spíš Obřady – vážení porotci, prosím o hodnocení páru číslo devět, tyhle čtyři lidi se nikdy nepotkali, a další… Stávají se Rituálem, jsou to spíš už Obřady – ale čeho ? Marnosti, jen tak, Konzumace, protože vy ten Obřad z Pořadu jen Konzumujete, co vám oni Produkují…
Za rok nebo dva bude zas jiný, až se tohle oposlouchá… Když se to nemusíte učit a mít zažité, tak proč ne… Nikomu to ale nepředáte, nic po vás nezbyde…

Zaplňují tím přirozenou potřebu Lidí účastnit se Obřadů, mít radost spolu… (Jenže to z TV je jen falešná náhražka, pouhá konzumace cizí produkce…)

Že lidem předepíšete nějaké obřady, třeba mše, není zotročení, ale lépe si to pak přes generace předávají, nedegraduje to tolik, jako libovolné zábavičky… A je to aktivní, ti lidé se sami na tom obřadu, na mši podílejí… (Rok má pak správný Rytmus a Řád, od Oslav k Oslavám…)

πα½

Markýza
17. 12. 2023 12:13
Odpovědět  P.A.Semi

Vy jste moc kách. Ano, lidi ztratili jistou pospolitost – a s ní ztratili i dejme tomu dřinu, krátké životy, nevzdělanost a podobné věci. A budou si muset vytvořit nějakou jinou pospolitost, to je celá věc. Ono to vaše křesťanství už taky nevyhovuje……….a nezapomínejte, že k dobrovolné askezi se propracujete pouze přes to, že se přežerete. Jinak budete neustále snít o holubech do huby. S duchovnem je to podobné – lidi budou tápat a zkoušet, jestli by nefungovaly zábavičky…..nefungovaly? Njn, musí se hledat jinde.
Když se tak dívám na ten svět mám dojem, že se dělí podle jiných čar – dejme tomu venkov/ města. Netuším, kam to povede, ale tak se mi zdá, že se nám tu vyvíjejí dva rozdílné druhy lidstva, no a s tím tedy žádné stávající náboženství nehne…..možná hinduismus, ale ten je nám naprd, že.

Administrátor
P.A.Semi
17. 12. 2023 17:16
Odpovědět  Markýza

Jenže odstranění “dřiny” náhradou lidí za stroje nesouvisí s křesťanstvím ani s ateismem… Ohledně “nevzdělanost” – ale křesťané tu dva tisíce let udržovali školství a opisovali písemnosti, které by se mezitím dávno rozpadly na prach, kdyby to pořád dokola neopisovali…

Že nevidíte rozdíl mezi křesťany a ateisty – protože jste se neobtěžovali podívat dost, a protože přehlížíte leccos…

πα½

Markýza
17. 12. 2023 17:49
Odpovědět  P.A.Semi

Semi brzděte: křesťané fakt nevynalezli písmo a nebyli první, ani jediní, kdo udržoval školství, to jako fakt ne.
Ohledně toho technického pokroku bych jim ale zásluhy přisoudila – ne že by mě to dvakrát nadchlo, ale jsem osoba spravedlivá. Luteráni (nebo protestanti, jak chcete) – jejich morální a myšlenkový úzus, ten z toho trčí jako sláma z bot.
Kde jsem proboha řekla, že nevidím rozdíl mezi křesťany a ateisty?? To jste si normálně vymyslel! Takovou blbost jsem říct nemohla už proto, že na žádný ateismus nevěřím. Já kupříkladu se považuju za panteistu.

Markýza
13. 12. 2023 18:24
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Já bych byla se všch nejraději, kdyby si nenahovárali, že jsou národ vyvolený. Sklony se k tomu ovšem objevují…..”bojovat za svobodu celého světa” tím pěkně zavání a já jen pevně doufám, že to byla kapka v moři zdravého rozumu – a že to nebyla kapka inkoustu.

Pijack
12. 12. 2023 09:27
Odpovědět  P.A.Semi

Žasnu, jak vás mnozí čtenáři hodnotí negativně. Neumím si to vysvětlit. Zřejmě to budou ti, kteří si pletou nacionalizmus s nacizmem, patriotizmem, národovectvím, tradicionalizmem a podobnými izmy… a míchají všechno do kupy. Nerozumím tomu.

janko z polanky
12. 12. 2023 11:01
Odpovědět  Pijack

Pak stejně jako P.A.Semi si pleteš pojem svoboda s pojmem anarchie. Ale jako filozofický postoj anarchisty a jeho pohled na svět, dobrý… inspirující k přemýšlení. A to ovčani neumí. Přemýšlet.

Administrátor
P.A.Semi
12. 12. 2023 16:20
Odpovědět  janko z polanky

Naši “anarchisté” naráží na to, že omezují svobodu druhých…

Svoboda jednoho by měla končit tam, kde začíná svoboda druhého…
Mělo by to být vyvážené…

Víte, zvlášť k těm anarchistům jsem psal, že kdo nedělá bordel, toho není třeba odklízet…

Mimochodem – víte třeba o útlaku punkerů v Rusku…? Inu, dělají tam Bordel v nevhodnou dobu a je bohužel potřeba je odklízet…

πα½

Jaro Jaroslav
13. 12. 2023 00:07
Odpovědět  P.A.Semi

To je slniečkársky výraz libtardov: svoboda jednoho končí tam kde začíná svoboda druheho…Čistá chujovina, pteto tu mame bordel…

Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2023 04:30
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Inu, mně přijde jako “chujovina” to popírat… (že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, s výhradou, že by to mělo být vyvážené…)

Nicméně tahle úroveň diskuze mi poněkud nevyhovuje… Vy jste psal minule něco o “čtvrté cenové skupině” ? Že by Tříska a Trám, Projekce ?

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
All
12. 12. 2023 10:46
Odpovědět  P.A.Semi

Rusové jsou pohostinní,přátelští a především srdeční.Tohle jsou vlastnosti slovanů,všech slovanů.Umíme obdarovat,pomáhat,spolupracovat.Umíme milovat přírodu,slované mají velmi blízko ku přírodě,spojovat se s přírodou,žít s ní.V přírodě se dokázali slované propojovat s Tvůrcem a Vesmírem (,,Bohem”) V kostele ani já ,,boha” nenacházím,spojuju se však s Tvůrcem spíše v Přírodě,v lese,u čistých studánek a pramenů. Tohle cítím a znám odmalička a tam,v lese a přírodě dostávám nejvíce,včetně intujice, odolnost,zdraví.Jestliže mám pohodu v rodině a tvůrčí síly dokážu vidět a čerpat z přírody,jsem ucelený,propojený a prožívám ,,Pocit Vnitřní Svobody”.Ta je ve mně,uvnitř mne a nikdo mi ji nedokáže vzít.Tak žiju a znám dobře tyhle pocity. Tohle taky moc dobře znají v Rusku,rusové milují přírodu,les,svou tajgu,jsou srdečnější,pohostinnější.A především skrze přírodu a propojení s ní milují svou vlast,svou velkou rodinu…Hitler porazil pravidelnou armádu Ruska a postupoval.Ale později začali nastupovat do armády proti nacistům chlapci a děvčata ze sibiře,čistí,přírodní lidé,sibiřané a tito lidé nacisty porazili. Na výložkách měli ,,CA” ,značí to savjetskaja armija, nebo taky sibirskaja ?

Pijack
12. 12. 2023 11:13
Odpovědět  All

Zjevně si uvědomujete své zakotvení. Chválím. Jsem na tom stejně.

Jaro Jaroslav
13. 12. 2023 00:16
Odpovědět  All

Klobúk dolu! Sám chodím objímať stromy a nacerpať novú energiu z prirody, stromov, bystrín a jazier…Do kostolov chodia otroci čo nedokážu za seba myslieť, a slepo nasledujú iných slepích! A ak tam vyznavajú ” vyvolený narod”, tak kašlem na takeho ” boha- resistu”!!!

Pavel z Moravy.
12. 12. 2023 11:08
Odpovědět  P.A.Semi

Chvála pánu Bohu, že my jsme zde měli tu tisíciletou křesťanskou demokracii řízenou z Říma všemi těmi pomazanými papeži, kteří nařizovali, přikazovali, své kohorty na neposlušné posílali a dnes v rámci zmoudření už i tu rodinu degradují. Kurdyna, tady v této kolonii tedy svobody je přehršel. Nášivka na batohu a trest, jiný názor a trest, a o covidu nemluvě. Tak buďte rád, že ta svoboda tady ještě zbyla. On se vám o ni zasadí určitě Jurečka, to je přímo vzor demokratů.

Administrátor
P.A.Semi
12. 12. 2023 16:07
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Však píšu, že už se tu ta Svoboda kazí…

Víte, udělali tu pár exemplárních případů, aby se další báli… Bednářová, Čermák, a tyhle nášivky, a pár dalších… Hrdinové naší doby, ale použili je jako nástroj na zastrašení, a bohužel funguje, třeba na učitele… Ale Bednářovou nevyhodil Režim, ale zmagoření Lidé, a celkem “demokraticky”, protože takhle zmagořili podstatnou většinu…

Víte, ale třeba narozdíl od Západu můžete jít do lesa, vzít si kytaru, mít v batohu nebo v kapse nůž… To všechno v Anglii nebo v Kanadě už nemůžou… V Praze se běžně na ulici hulí jointy a prakticky nikdo se nad tím nepozastaví…

S tou “demokracií”, to je dudlík, abyste dřímali a mysleli si, jak tu prý vládne Lid, všechna moc patří Lidu… Kecy… Víte, jsou mnohem lepší režimy, než Demokracie, třeba osvícená Monarchie, jako mají nyní v Rusku, i když tam to má i demokratickou podporu, o jaké se tady na Západě, snad kromě Orbána, nikomu ani nesní…

πα½

Standa
12. 12. 2023 16:26
Odpovědět  P.A.Semi

V Rusku mají,, Osvícenou monarchii”? To jsou věci!

Administrátor
P.A.Semi
12. 12. 2023 17:21
Odpovědět  Standa

Jo, přesně takhle Putin vypadá a funguje… Osvícený Vládce je lepší, než “demokratický” 51:49 útlak většiny populace nějakou klikou, pracující pro lobbyisty… (z těch 51% jsou utlačovaní také, jen jim to nedochází…)

πα½

Administrátor
P.A.Semi
12. 12. 2023 16:37
Odpovědět  P.A.Semi

A ovšem – víte, kolik v Rusku bloggerů a novinářů bručí za mřížemi?

Nejsou o nic lepší než Západ s Assangem…

Spíš bych řekl, že svoboda slova je nyní v Rusku ve velmi špatném stavu, těch perzekuovaných je tam víc než málo…

Co třeba Evan Gershkovich, západní novinář vězněný bez soudu v Rusku?
https://www.infokuryr.cz/n/2023/11/29/rusky-soud-prodlouzil-vazbu-na-reportera-wsj/
Že je novinář a dělal nějakou reportáž je zcela běžná novinářská práce, ale že je za to skoro rok bez soudu ve vazbě není v pořádku…
(Asi tam viděl něco, co Rusové nechtějí, aby Západ věděl…?)

O tomhle se na Západě ví, protože byl ze Západu, ale kolik vězní ruských bloggerů tady na Západě nikoho konkrétně nezajímá, když jste je neznali…

https://www.theguardian.com/world/2023/dec/08/journalist-masha-gessen-kremlin-wanted-list

https://www.theguardian.com/media/2023/dec/08/journalists-killed-imprisoned-2023-ifj
The biggest number were jailed in China and Hong Kong – 80 journalists – followed by 54 in Myanmar, 41 in Turkey, 40 in Russia and Russian-occupied Crimea, 35 in Belarus, 23 in Egypt.

International Federation of Journalists says 68 killed covering Israel-Gaza war…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
12. 12. 2023 17:00
Odpovědět  P.A.Semi

https://www.hrw.org/news/2022/03/24/russia-arrests-harassment-ukraine-war-dissidents
(což je ale poněkud staršího data…)

To když se chcete dozvědět, co dělá která strana špatně, tak je třeba sledovat ty ostatní, co na ni žalují, a pak posoudit, jak moc je to zkreslené nenávistnou perspektivou…
O hříších Západu se dozvíte celkem dobře třeba v RT, o hříších Ruska třeba u HRW…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
12. 12. 2023 17:07
Odpovědět  P.A.Semi

Ohledně Masha Gessen – inu, v Rusku se dnes nesmí Lhát o válce na Ukrajině, podobně jako u nás se nesmí říkat Pravda o válce na Ukrajině, ale u nás za to nijak moc lidí nevězní, kromě jednotek exemplárních případů…

(zřejmě se toho Gessena snaží perzekuovat za jeho lži o Buče…)

Ale v článku Guardian píší – Between late February 2022 and early this month, 19,844 people have been detained for speaking out or protesting against the war while 776 people have been implicated in criminal cases over their anti-war stance

Takhle Svoboda rozhodně nevypadá….

πα½

nedůležitý
12. 12. 2023 11:17
Odpovědět  P.A.Semi

No, hlavní otázkou je pojem svoboda. Neomezená svoboda jedince je umělý konstrukt. Jeden člověk sám na světě nic nezmůže, nic není, sám nepřežije. Historicky lidé přežili jen proto, že vzájemně kooperovali, žili ve skupině, jinak by nepřežili. Proto musí být lidská svoboda chápána ve smyslu rozvoje člověka v rámci společnosti a tudíž primární důraz v životě jedince musí být důraz na dobro a rozvoj dané komunity, společnosti. Máte výrazně zkreslené představy, v USA zaprvé není a nikdy nebyla žádná demokracie a tudíž v USA nemůže být ani skutečná svoboda. Nebo snad svoboda volného rozhodnutí zabít druhého je skutečnou svobodou? jistě uznáte, že svoboda jednoho zasahující do práv druhého, svobodou nejspíš nebude, nebo snad ano? A u nás? Také žádná svoboda není,. napadlo mne možná v 90., ale to také v kontextu s předchozím nebylo. Ne nadarmo mají východní Asiaté nejvyšší průměrné IQ mezi lidskými rasami – z mého pohledu je skutečně správným přístupem ke svobodě člověka Konfucianismus – zabezpečující rovnováhu mezi zájmy člověka a potřebami společnosti. Jak je vidět na Západě bezbřehá svoboda jedince vede nejen k rozkladu společnosti, rozkladu společnosti, zotročení obyvatel celých náro

nedůležitý
12. 12. 2023 11:29
Odpovědět  nedůležitý

.. celých národů a také ke ztrátě pudu sebezáchovy. Nakonec tento trend vidíme nyní v přímém přenosu u nás na Západě. Udržujeme korporátní fašismus, systematicky dovážíme nové obyvatelstvo,… dejme tomu do roku 2025 (jak jsem se loni s kamarádem vsadil) se rozpadne EU, možná v souladu s Irlmaierovým proroctvím, bude do posledního kamene zničena Praha,… a proč? Protože západní svět ovládají obří korporáty? Když nějací např. z Black Rock ovládají desítky procent světového bohatství,… jak, proboha, může být na Západě nějaká svoboda jedince – ano, vyvolených jistě,… ale co ten zbytek? Vy, stejně jako já, jste u nás pouhým otrokem, pouhým švábem, kterého druzí zítra mohou naprosto bez jakýchkoliv zábran a následků zašlápnout. Nakonec, všichni známe z minulého režimu případ Pavla Woňky,… podívejte na Slovensko, jak se u nich za minulé vlády rozmohly politicky motivované vraždy ve vyšetřovací vazbě – viz. advokáta Krivočenko v nezákonné vazbě a umučení exředitele policie gen. Lučanského v prosinci 2020 – a pak, je u nás opravdu větší svoboda než v Rusku?

Pavel z Moravy.
12. 12. 2023 12:06
Odpovědět  nedůležitý

Díky za vaše skutečně perfektní zhodnocení a nepotřeboval jste k tomu ani tolik prostoru co Semi.

Putinovec
12. 12. 2023 12:24
Odpovědět  nedůležitý

Velice přesně je to vyloženo v tomto románu .
https://1url.cz/Uu4xR
Kdo si to přečte , ten by měl princip fašismu snadno pochopit .
Protože to , co výše popisujete , to je fašismus ve své pravé podstatě .

Administrátor
P.A.Semi
12. 12. 2023 16:25
Odpovědět  Putinovec

Když píšete “v tomto románu” a dáte odkaz na zatajenou url… To nemůžete napsat, jaký román to je, abych nemusel klikat na nebezpečné odkazy, které si vás někde logují ? 1url je zlá služba…

Víte, to předpokládáte, že vaše sdělení je dost zajímavé na to, abych klikal na url, o které nevím, co je zač… Proč jako? Bohužel tak zajímavé sdělení to samo o sobě není…

πα½

Putinovec
12. 12. 2023 23:10
Odpovědět  P.A.Semi

Mě se ten odkaz běžně zobrazuje . Jinak , je to kniha Železná pata , kterou napsal Jack London .
Pokud to pro Vás není zajímavé , tak se nedá nic dělat . Třeba to zaujme někoho jiného . Já to nepíšu pro vybrané jednotlivce .

Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2023 00:49
Odpovědět  Putinovec

To je možné, že se zobrazí, když na to kliknete… Já jen, že nevím, proč bych na to klikal, když nevím, kam to míří…

Jack London psal zajímavé věci, něco jsem četl, tohle zrovna ne…

(bych doporučil k odkazu, kde to v url není vidět, třeba dodat krátce, co to je… to samé, když sem někdo dá odkaz na Youtube a neřeknou, co to je… Proč bych na to měl klikat ?)

Putinovec
13. 12. 2023 09:45
Odpovědět  P.A.Semi

Ten odkaz na databázeknih jsem dal proto ,aby se každý pouhým jednotlivým kliknutím , mohl seznámit s obsahem knihy a popřípadě si přečíst , co o knize soudí jiní čtenáři a vytvořit si tak určitý přehled o věci samé .
A do zkracovače jsem tento odkaz dal proto , aby zbytečně nezabíral více místa , než celý původní text .

Pavel z Moravy.
13. 12. 2023 10:11
Odpovědět  Putinovec

Výborná kniha a to bez debat.

Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2023 22:41
Odpovědět  Putinovec

ok, dík za odkaz.. já jen že v té diskuzi je lepší na první pohled vidět, co vlastně nabízíte… odkaz, jenž uvedete “tohle je perfektní kniha na pochopení fašismu” a url bůh-ví-kam není moc lákavé se tam jít podívat, tak pak vlastně ani nevím, o co jsem přišel…

Administrátor
P.A.Semi
12. 12. 2023 16:17
Odpovědět  nedůležitý

Máte zkreslené představy o Demokracii v USA…
Tam si volí i Šerifa, i státní zástupce, a spoustu dalších funkcí… Parlamenty mají jednotlivé státy a lidé si tam demokraticky zvolí směřování a pravidla, v různých státech různé… Jako třeba rozdíl mezi Kalifornií a třeba Kentucky nebo Texas… (někde jsem četl, nepamatuji si přesně, ale mají tam řádově statisíce volených funkcí…) Tohle v Evropě nemáme…

Irlmayer je velké Zlo, největší Zlo… Jeho “proroctví” jsou spíš velmi zlé Programy, které nepředpovídají, ale snaží se vyvolat… Nešířit, zapomenout, zrušit…

Já myslím, že EU se rozpadne někdy v rozmezí 2029-31, uvidíme…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
12. 12. 2023 16:21
Odpovědět  nedůležitý

Víte, Svobodu si zaslouží především Neškodní…
A že ji tu nevnímáte a nevyužíváte dost je především asi vaše chyba…

A jsme u toho, že je správné postavit zájem národa nebo etnika nad svobodu jednotlivce, jenže tím značná část těch jednotlivců tu osobní svobodu ztrácí… V zájmu “Lidu” …

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
JoFa
12. 12. 2023 13:24
Odpovědět  P.A.Semi

Ja s vami súhlasím aj keď máte toľko mínus, nacionalizmus môže byť pozitívny aj negatívny. Prečo by sa niekto nemohol ohradzovať vočí iným rasám alebo etnikam, ak má na to taký názor, veď záleží na tom ako tá ostatná spoločnosť myslí a či s takým názorom súhlasí alebo nie. Ak áno, potom sa spoločnosť mení a niečo sa deje a ak spoločnosť nesúhlasí s takým názorom, tak taký postoj proste zanikne a nebude prijatý, alebo bude odsúdený ako práve ten váš teraz. Ale tá sloboda prejavu musí byť, v tom je tá sloboda, inak je to zase len ovplyvňovanie a riadkovanie do šíku..
V novej spoločnosti by mi to vôbec nevadilo a ani to, ak niekto niečo rozbije alebo zničí, materálne škody sú obnoviteľné a vyčísliteľné, avšak ubližovanie druhým najmä fyzické z akejkoľvek príčiny by som trestal nemilosrdne- to je obmedzenie slobody druhého-ublíženie blížnemu.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jaro Jaroslav
12. 12. 2023 16:34
Odpovědět  JoFa

Takže duchovne ubližovať povoluješ…Ja som preto išiel voliť, aby som zamedzil aj duchovnému ubližovaniu, aké tu bolo posledných 3,5 roka v SR…

JoFa
12. 12. 2023 18:36
Odpovědět  Jaro Jaroslav

To som nenapísal, ale už si si to hneď odvodil. Napísal som najmä. Ubližovanie blížnemu môže byť aj nefyzické, ale narobí menej škody a druhá vec je, ako sa k takému aktu postaví spoločnosť.
“duševní mučení, ekonomické mučení, kulturní devastace, ničení školství, zdravotnictví, průmyslu, domácností…”
Tieto procesy čo sa tu popisujú sa neodohrajú hneď a majú nejakú zotrvačnosť a teda spoločnosť ich toleruje alebo odsúdi, ak takéto niečo pretrváva, tak je to voľba spoločnosti, ak jej to neprekáža.
Myslím si, že každý zákon by mal byť tvorený diskusiou spoločnosti, ak väčšina niečo odsúdi, tak je to voľba väčšiny zákonom akceptovateľná. Takto sa dajú nastaviť aj mantinely slobody slova, kedy je to ešte slobodné vyjadrovanie a kedy je to už ubližovanie niekomu druhému.My sme si strojcami svojho šťastia.

Standa
12. 12. 2023 16:43
Odpovědět  JoFa

Tak např. já bych ,, bližnímu” klidně ublížil! Nechce se mi, ale čekat ve Sněmovní před Parlamentem.,,, nacionalizmus môže byť pozitívny aj negatívny.
I sadismus může mít tyto obě strany! Jak , já bych si tam pomučánkoval. ,,, avšak ubližovanie druhým najmä fyzické z akejkoľvek príčiny by som trestal nemilosrdne-” Je ,, akejkoľveka príčina” duševní mučení, ekonomické mučení, kulturní devastace, ničení školství, zdravotnictví, průmyslu, domácností…………..?
To znamená, že ,, nemilosrdný trest” by padl na současnou ,, elitu” , která vykradla stát , jako larva a stát je dutá skořápka.
U nás je svoboda projevu? V úterý bylo zakázáno 39 stran a spolků( nehodících se) a na dalších 5 se čeká.WWW jsou zakazovány na běžícím pásu za nepatřičné názory. Lidé jsou vykazováni s médií, propoutěni. Je omezována právě ta svoboda slova!

Administrátor
P.A.Semi
12. 12. 2023 17:26
Odpovědět  Standa

A nějaký příklad těch “zakázaných WWW” ? (ono to třeba půjde prohlédnout v archive.org , když víte, co přesně tam hledáte …)

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
HonzaJF
19. 12. 2023 03:18
Odpovědět  P.A.Semi

… ta poslední věta má plný význam, To před tím – balast.

Jiří
12. 12. 2023 07:21
Ohodnotit příspěvek :
     

President Putin dokázal vrátit Rusku tvář jakou měl před rokem 1993 ,ale bohužel dává do popředí podnikání ,jistě malé podniky jsou přínosem ,ale velké strategické podniky musí být státní jinak se povede Rusku jak nám ,čili stále větší zadlužování.

Pijack
12. 12. 2023 09:35
Odpovědět  Jiří

Řekl bych, že dal Rusku tvář, kterou zažívalo v době posledního Cara, než tam židi udělali majdan zvaný VŘSR. To vzniklo CCCP, do nějž se zamíchala i Ukrajina. Kultura Ukrajinců pak Rusko devastovala prakticky ve všem. Rusko na CCCP doplatilo nejvíc ze všech, protože KOZA jej i nadále považuje za světové zlo, místo toho, aby za světové zlo byla považována Ukrajina. Dnes se to ukazuje v celé nahotě. Byla velká chyba Rusů, že jsou trpěliví a mírotvorní a nechali si vzít svá území, které Ukrajina zabrala. Jelcin asi moc chlastal. Ukrajina se rozkládala vždy jen kolem Lvova po Kyjev, který má být Ruský. Ukrajina ani neměla nikdy hranice s Černým mořem. Jen vinou vlídných Rusů se Ukrouši dostali k tak rozsáhlému území. Naštěstí to Moskva pochopila včas.

Karel
12. 12. 2023 09:48
Ohodnotit příspěvek :
     

Putin je úžasný. Kdyby ho Rusko nemělo, muselo by si ho vymyslet.

Slovan
12. 12. 2023 09:50
Pavel z Moravy.
12. 12. 2023 10:28
Odpovědět  Slovan

Co z toho kamaráde, když tady to jde do kytek. Použiji jednou vyslovená slova Nikoly Bornové, pevně se držte, jedeme na vozíku do bazénu s kyselinou. Jsme pouhopouzí otroci v instituci zvané EU a NATO. Neznamenáme vůbec nic. A nejhorší je, že ta většina tam být chce a sloužit chce také. Kdo by se tady vzbouřil a řekl, do prde.le jsem svobodný člověk nebo otrok? Jestli jsem svobodný, tak z tohoto společenství grázlů vypadnu. Borell přece řekl Orbánovi, že je nikdo v EU nedrží. Ani on nedokázal tvrdě odpovědět. Tím dávají všichni najevo jak jsou asi spokojeni s účastí v tomto konglomerátu, který nám brzy vezme všechna práva a národní státy přestanou existovat. A tady těch 93 % troubelínů tomu bude ještě tleskat. Nu prostě Drang nach Osten se jim daří. S tak vytuněnými generacemi ani není divu. Už se pouze čeká až vymřou ti nejstarší a je v našich krajích dobojováno. Vždyť tady dnes té většině vlast a národní uvědomění nic neříká. Tak si pořádně lidičkové procvičte germánštinu, budete ji potřebovat. 10 % lidí tady osvětu neprovede, na to zapomeňme. A klidně bych se vsadil, že tady je minimální naděje na změnu, neboť otroci si již zvykli na svůj post sloužit. Páníček něčeho trochu

Pavel z Moravy.
12. 12. 2023 10:44
Odpovědět  Pavel z Moravy.

pohodí a ovce se utloučou, jak se na to vrhnou. A budou v předklonu děkovat s tělem zaraženým v análu až po kotníky. Zhruba tak 10 % volí SPD a vlastence. Dnes jsou jasní vlastenci i komunisté, myslím, že oni byli vždy. Nějaké Pepany a další podobné tvory z toho samozřejmě vynechávám. Vidím to i z chování lidí v našem panelovém domě. EU nařizuje to, EU nařizuje to a oni jako přízd.sráči hned skáčou a plní příkazy páníčka, aniž by se ptali sami sebe, jestli tyhle 3.14 čoviny může normální člověk akceptovat. Ať už Putin dělá tak nebo tak, on má zájem o svůj národ. A ti, kteří chtějí sloužit cizím zájmům by neměli mít místo ve společnosti země, která chce dobro pro svůj vlastní lid. Chceš sloužit cizákům, odeber se k nim. A nepleť do toho nacionalismus.

Pavel z Moravy.
12. 12. 2023 10:52
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Otroci se nikdy nevzbouří. Na to zapomeň. Oni si již na svůj stav zvykli. A když je páníček pohladí a trochu mláta pohodí, jsou dostatečně uspokojení. Tak jsem se příliš rozepsal, ale když může Semi, tak já snad také. Vím, že mně budeš zase vyčítat ten pesimismus, ale kamaráde to opravdu pesimismus není, je to holá realita, sice hůře stravitelná, ale je. Tak se měj.

Administrátor
P.A.Semi
12. 12. 2023 18:10
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Omlouvám se, asi jsem to přehnal…
Ale na druhou stranu, jistě že můžete, ale oba riskujeme, že to ostatní přestanou číst, když to bude moc dlouhé…

Také volím SPD, už ani nepamatuji, kdy jsem naposled volil něco jiného… (Zemana a Babiše, ale stranu nevím…)

“Putin … má zájem o svůj národ” – a v tom to je, osvícený vládce, šťastný a hrdý národ…

πα½

Pavel z Moravy.
13. 12. 2023 10:29
Odpovědět  P.A.Semi

Můžeme se rozcházet v mnohém, ale ta slova, že Putin má zájem o svůj národ a je osvícený vládce jsou naprosto trefná. Takové jedince si člověk představuje ve vedení státu, rovné, úpřimné, snažící se maximálně o prosperitu vlasti a nejen materiální, ale hlavně i duchovní růst svého lidu. A to, že toto je Putinovým hlavním cílem se nedá pochybovat. A jestli jsou takoví, kteří mu do jeho díla, prospěšného pro celý národ chtějí házet vidle, není pochyb, že musí být umravněni. Myslím, že on ty liberály v Rusku nedrží, mohou klidně odejít, jak jim jejich srdce velí. Obohacování, které je u zdejších tzv. elit zde na západě tak běžné je to co vyvolává ve společnosti absolutní morální rozklad. Proto jsme tam kde jsme, protože to většina vzala za své. Proto takový odpor pro zákonné schválení referend. Ale záleží pouze na lidech, jestli a kdy pochopí co tady s nimi hrají za hru.

Slovan
12. 12. 2023 10:54
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Pane kolego klídek a nohy v teple, ono to nějak dopadne, držme se stranou a vzad, jak to dělá spousty mammrdůů, kteří kritizují a napadají spoluobčany, že nepřemýšlí jako oni. Ale na partyzánský odpor nemají koule, veřejně vystoupit a zvolat národe povstaň. Zkrátka vzít tu zodpovědnost na svá bedra, když druzí na to nemají. Teď jsem doposlouchal tu lůdru Tománkovou, kde byla Maříková pospíšil a další. Skáče opozici neustále do řeči a pospíšila nechá plynule žvatlat jak korenpodenční volba je výborná a spravedlivá. Takže nám budou kecat do státu lidi trvale bydlící po celé zemeguly. Já ti řeknu jak to dopadne PROTO JSOU SI TAK JISTI, v r.25 to právě přes korenspodenční volby zase vyhraje pětikolka, pak už je jen konec ČR.

Pijack
12. 12. 2023 11:19
Odpovědět  Slovan

Nejenže nám budou kecat do státu lidi trvale bydlící v cizině. Podle mně jich bude maximálně 20%, protože odešli a nemají zájem o dění v naší zemi. Jenže to není účelem korespondenční volby. Je to jen záminka. A vsadím gatě, že se to hned objeví ve statistikách – v zahraničí volilo 90% voličů strany ODS, TOP09 a STAN. Těch 70% bude prostě fixlování a falšování… protože to korespondence umožní bez kontroly.

Pijack
12. 12. 2023 11:21
Odpovědět  Pijack

Ještě doplním – ostatní strany se v korespondenci neobjeví. To není náhoda, i když rozložení preferencí platí i pro voliče v zahraničí.

Slovan
12. 12. 2023 11:44
Odpovědět  Pijack

Maříková ho dobře utřela až se mu zatáhnul svěrač. Říká mu když po tom tak toužíte a jste borci, tak vyhlašte Referendum jestli lidi s tím souhlasí, tak mi došlo video, ale pospíšil jen blekotal.

Pavel z Moravy.
12. 12. 2023 12:24
Odpovědět  Slovan

Předsedu vlády Švýcarsko nezná. Vláda rozhoduje v konsensu nebo hlasováním, rozhodnutí jsou ale podřízena lidu a parlamentu. Repre funkci federálního presidenta vykonává vedle svých dalších funkcí každý rok jiný spolkový radní. Holt přímá demokracie. TO BY TADY ALE BYLO PRO TY SOUČASNÉ DACANY FUJ. Takže ještě trochu tady těm našim trotlům vymýti mozečky, podluchmat je jako tvoje vnučka vaši kočku a vyplivnout je na smetiště. Tato země porodila tolik přizdi.sráčů až z toho jde jednomu hlava kolem. Ještě, že mi je tolik kolik mi je. Už mi to opravdu začíná být absolutně u zádele a ani se sám sobě nedivím. Nemá li problém řešení, starosti nepomohou a tady by bylo jediné řešení, ty i já víme jaké. Takže se měj a jinak nohy i hlavu v teple mám, to už je na stáří povinnost.

Slovan
12. 12. 2023 13:24
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Uvidíš že nakonec všechno dobře dopadne. 🙋‍♂️

Pavel z Moravy.
12. 12. 2023 16:12
Odpovědět  Slovan

Když myslíš. Já si naopak myslím, že tady už chcípl pes, teď se čeká na funus. Ale hlavu vzhůru. Třeba to bude funus s fanfárami, až nás budou přebírat do své péče ti praví vyvolení ze západu.

Jaro Jaroslav
12. 12. 2023 16:29
Odpovědět  Slovan

Z 13oschodia ešte nikto dobre nedopadol…

Slovan
12. 12. 2023 19:52
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Tak já znám jednu a to jsem z vesnice, ta dopadla z 10 km a vztala a odešla.

Janaz
13. 12. 2023 08:43
Odpovědět  Slovan

Myslíš tú juhoslovanskú letušku?

Slovan
13. 12. 2023 09:31
Odpovědět  Janaz

Jóó. 👍👍🙋‍♂️

Pavel z Moravy.
13. 12. 2023 10:41
Odpovědět  Slovan

Ty začínáš nějak kamaráde měknout. Dej mi zde pár dobrých důvodů, abych uvěřil, že to tady dobře dopadne. To se ti naši většinově oblouznění spoluobčané mávnutím kouzelného proutku jako najednou změní v super myslící jedince? To nemůžeš myslet vážně. A kdo s nimi bude jako pracovat? Géniové typu Fialy a Pekarové? . Oni a jim podobní je právě vychovali k tomuto nepřemýšlení. Vždyť jim to kdysi už říkal i Topol, vy se koukněte na telenovely, nakupte si v marketech a myšlení nechte na nás. A co se od té doby změnilo. Z mého pohledu how.no.

Slovan
12. 12. 2023 11:40
Odpovědět  Pijack

No jistěěéééé!!
Homokláda ze zplzně říkala 300-500 tisíc voločů. 🙄🤦‍♂️

JoFa
12. 12. 2023 13:52
Odpovědět  Pijack

Myslím že sa tu všetci traja mýlite, korešpondenčné volby máme aj my a zvládli sme to. Výhodou kor. volieb je, že koľko ľudí takto môže odvoliť viete dopredu, koľko môže takto libfašizmus získať.U nás to bolo len cca70 tisíc. Problém je v domácich a nie v tých z vonku, zase sa len snažíte ospravedlńovať svoju chybu, áno vašu, vás domácich Čechov. Nemáte systém ako voľby vyhrať, ste rozhádaní a nejednotní.Ak chcete SPD, musíte k nim získať strany ktoré sa buď zjednotia, alebo ponúknu to “najlepšie” v prospech jednej strany ako u nás SNS. Ak nebude mať Okamura aspoň jednu stranu s 10-15% a príp. ešte jednu s 5-6%, tak to nemôžete vyhrať a zostaviť vládu, veď Spolu aj Piráti májú stále ešte moc %, tak bude vládnuť Babiš s nimi a nič nezmeníte.

JoFa
12. 12. 2023 13:58
Odpovědět  JoFa

Ak ste to sledovali u nás, tak do parlamentu sa prekrúžkovali všetky osobnosti čo tam Danko tesne pred voľbami naťahal a zo starej SNS okrem Danka tam nie je nikto, chápete čo sa tu stalo? Milovníci burčáku tomu hovoria VÝMENA KRVI.Ale neschopný vred ostal a už sa plazí do europarlamentu.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
JoFa
12. 12. 2023 14:11
Odpovědět  JoFa

Danko dotiahol svoju SNS po skončení vlády s Ficom a Bugárom na úroveň percent plnotučného mlieka tzn. mimo parlament a na sneme ho neskôr idioti z SNS opäť zvolili za predsedu – to je čistý idiotizmus a dnes všetci vyhoreli, ale velký Danko žije ďalej.
Poučenie z príbehu: Bez idotov to niekedy nejde…

JoFa
12. 12. 2023 14:20
Odpovědět  JoFa

Keď už sme pri tej idiocii, viete že psychopat Matopič oklamal všetkých cigánov a s pomocou ich vlastných Polákovcov, no títo úbožiaci ho volili a po voĺbách nariekajú , že im nedal slúbených 500€. Opäť tí istí idioti.
Pointa: V idiocii sú si rovní zástupci SNS aj slovenskí cigáni.
A teraz mi dajte locické vysvetlenie na moju otázku: Ako je možné, že na Slovensku sme uskutočnili prevrat?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy.
12. 12. 2023 16:08
Odpovědět  JoFa

Vždyť tady je to 80% lidí u prde.lky, jestli bude opět vládnout Babiš nebo někdo kdo slouží cizákům. Nesmíme se tady na to dívat z pohledu tohoto Pokecu a pár dalších opozičních médií. Těch lidí, kteří si uvědomují skutečný stav, který zde panuje a dokáží pochopit co se děje je strašně málo. Víte kolik tzv. Husákových dětí, tedy lidí narozených někdy po roce 1970 vnímá současnou situaci jako nebezpečnou pro jejich další život. Je to velmi malé procento. A to jsou právě ti, kteří by měli být právě tou nejaktivnější silou v koncepci národního probuzení. My staří před kremací to nezměníme. Mějte se.

12. 12. 2023 13:26
Ohodnotit příspěvek :
     

… Rus je víc než národnost. Tak tomu bylo mimochodem v historii naší země vždy. To zahrnuje kulturní, duchovní, historickou identitu.
Není co dodat…

Markýza
13. 12. 2023 18:19
Odpovědět  Veny232

No vidíte a já si až doposavad myslela, že když něco “zahrnuje kulturní, duchovní a historickou identitu” tak se tomu říká národ – aby se to nemuselo říkat tak dlouze 🙂

Markýza
13. 12. 2023 18:26
Odpovědět  Markýza

A teď koukám, že jste zapomněl ocitovat “zodpovědnost” – no dobrá, ovšem v tom smyslu, jak o ní mluví, bych to prostě zahrnula pod národ taky. Co jiného by to bylo?

Jaro Jaroslav
12. 12. 2023 15:47
Ohodnotit příspěvek :
     

Putin je dobre oboznámený s tým že sa blíži Zlatý vek Východu kde bude vládnuť HARMONICKÁ SPOLOČNOSŤ, čo je aj isťý druh a forma SOCIALIZMU S ĽUDSKOU TVÁROU! A preto sa snaží tvoriť a spájať celú Trojjedinú Ruskú spoločnosť pre tento cieľ! Len škoda že neponúkol spoločnú cestu všetkým Slovanom, ktori by sa chceli a mohli pridať k Rusom v tomto šlachetnom projekte do Spoločného Zlatého veku harmónie a dobra v Krite-juge pod Kristom! Aspoň najprv tým Slovanom, čo majú bielo-modro- červenu trikolóru a blízko k Ruskej duši spravodlivosti a ferovosti! Lebo je zrejmé že požidovčení Poliaci pôjdu opačným smerom, ako vždy…Rusko prestrojilo pomerne rýchlo politiku týmto smerom, a ekonomika dobieha tento smer…Cína prestrojila ekonomiku, nateraz potrebovali surový kapitalizmus k rýchlemu rozvoju, a ich komunisticka vlada sa pretaví aj s ekonomikou na Harmonickú spoločnosť a typ socializmu v Zlatom veku! Či neboli kedysi Inkovia v Zlatom veku prvý socialisti??? Aj preto má Čína všetky významné pamiatky pod zemou( mimo Čínsky múr v dĺžke polovice Precesneho roku; a zakázané mesto Gugong), lebo prichadza ich ZMŔTVYCHVSTANIE!!! Bez poznania cyklického vesmíru a nasej galaxie, solarneho sys-

Jaro Jaroslav
12. 12. 2023 15:59
Odpovědět  Jaro Jaroslav

tému a cyklov Zeme sa neda planovať a budovať spoločnosť! Či nezanechala antická Čína spústu písiem a pamiatok o Ceste a Chode Nebies? Či nemala a nemá Čína 5 druhov farieb Drakov ako 5 vekov slnka, kde Zlatý, Zelený a Červený su najvyššími? Či nezanechala terakotovú armadu ako unikatny soli-lunarny kalendar sveta s tromi generálmi ako symbol galaktickej Trojice? A nie je Biela pyramída Žltého cisara Ši huang-tiho o Mliečnej dráhe a ZNOVUZRODENIACH!??? “Ako hore, tak aj dolu”- ma na strope Mliecnu dráhu z bielych perál, toĺko koľko má písmen Tóra a hviezd co naratali viditéĺne voľným okom v Mliecnej bohyni nebies, a jej lono je vylozené čiernymi perlami a zlatom! A na podlahe je rieka v tvare Y-psilonu napustená tekutym striebrom= ortuťou, a na nej pláva cisarova Trojitá rakva z drahokamov do sútoku s otvorom-jaskyňou znovuzrodenia!!! A jeho Biela pyramída je nad povr hom cez 42 metrov, teda presne 135 stôp, co je číslo konca Anno Magnus cyklu, kedy príde a prichadza k prerodeniu sveta, zo starého v nový !!! A nie je prave teraz tento proces aj v nasom svete???

Jaro Jaroslav
12. 12. 2023 16:15
Odpovědět  Jaro Jaroslav

A bola len náhoda že Vatikanskej bazilike Sv.Petra dali rozmery 135 m x 135 m x 216 m= vsetko astronomické čísla cyklov? Bola len nahoda že NASA dala do Apollo(= slnko a svetlo) programu údajneho pristatia človeka na Lune( Mesiaci) dala číslo 135 do letov, a aj údajneho pristátia Apolla 11 v 135.minútu GMT/ UTC? A potom 135.letom skončila lety raketoplánov? Len nahodne vybrala židovská ECBanka 16 krajín aby vyrazili po 8 €uro mincí = 128 + 7 papierových bankoviek= 135? A v ich rozmeroch sú vesmírne cykle oiba náhodou? Je len nahoda že teroristická Al Kaida( Databáza v preklade) má gematria hodnotu mena 135 ??? A bola len nahoda že oberovaný Prigožin mal byt, no nebol v lete Embraeru 135? ( Ten doletel v poriadku)…Vieme (poniektorí) že na 9 súhvezdiach prerodenia sveta na Aztéckom kompletnom kódexe Mendoza je spolu 135 hviezd??? Nekomunikujú židomurarske lóže sveta formou ČÍSIEL a SYMBOLOV??? Alebo je to len ” náhoda a zhoda okolností”???

Jaro Jaroslav
12. 12. 2023 16:20
Odpovědět  Jaro Jaroslav

A príde ” odborník na všetko” P.A.SEMI – so stovkou ci tisicovkou mínusiek(-) v jeho komentaroch, a mňa nazve blbcom, konšpiratorom a dezolatom…Už viem že je to Fialov agent, tak mu držím palce, aby získal aspoň desať tisíc mínusiek! Predtým som čítal len články na Pokeci, nevedel som o tomto Fialenkovi P.A.SEMI-ovi, no teraz už viem…A tak zasa budem iba čítať članky, veď takých ” odborníkov na všetko” mame dosť aj na Slovensku, chvála Bohu, uz mimo vládu!!!

Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2023 01:19
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Vidím, že jsem tu nevhodně zavedl psaní komentářů na pokračování, a hned se toho chytili další, nejen vy, a vidím, jak je to nevhodné… Tak sorry…

Víte, to, kolik mi dají mínusů, vypovídá spíš o nich, kolektivně… Já to snesu… Pravda se neměří demokratickou většinou, Pravda nevzniká ani nezaniká hlasováním…

  • V jakých že jednotkách je Velká Čínská Zeď “polovina precesního roku” ?
  • Čína má z taoismu hlavní symbolismus 5, jako 5 elementů atd… Rozhodně to nemá nic společného s “pěti věky slunka”…
  • V Číně že mají na stropě hvězd, “toĺko koľko má písmen Tóra” ? To tedy pochybuji…
  • A zase už někde měřili v Britských stopách a je v tom zakódován nějaký význam? Víte, Číňani jak jsou menší, řekl bych, že mají obvykle i menší stopu?
  • A ve Vatikánu něco měřili v metrech? Kdy ? Metr zavedli ve Francii na konci 18. století, v roce 1791 (takže krátce po 1789)…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2023 01:30
Odpovědět  P.A.Semi

Tak ještě fact-check:

https://en.wikipedia.org/wiki/St._Peter%27s_Basilica
Length   220 metres (720 ft)
Width   150 metres (490 ft)
Height   136.6 metres (448 ft)

Někdy se Wikipedie mýlí a leckdy vysloveně lžou, ale v takhle základních věcech většinou ne?

Tam je ještě zajímavé, jak píšou, že na stavbu použili kameny z Colosseum… A na dvoře tam mají falický obelisk z nějakého Egyptského pohanského chrámu, který pak byl právě na tom Koloseu a vraždili pod ním křesťanské mučedníky ve 3. století…
To se hlásí k poněkud nevhodné tradici…!

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
14. 12. 2023 01:19
Odpovědět  P.A.Semi

Ale je to škoda (že tam ty rozměry nesedí), protože jinak by to bylo zajímavé, že se to Michelangelo snažil postavit jako Krychli, a teprve potom při stavbě mu z toho udělali zase kvádr…

Ale ukazuje to, jak chápali Zj21 (Nový Jeruzalém) jako popis Krychle, a on je to přitom popis Koule – viz Nový Jeruzalém

—–
Další zajímavost je, že právě kvůli stavbě téhle Svato-Petrské Baziliky a financování z odpustků se vzbouřili Protestanté obecně a Luther konkrétně…

Také to mělo smysl a vedlo to k také dobré cestě, ale nepochopili dost, jak a proč byla velkolepost Církve v konečném důsledku Lidstvu prospěšná, tím jak vychovávala, jak držela stabilitu… A nakonec i tím, že vypudila ty Pokornější na alternativní cestu – když byla Petrova loď plná, bylo potřeba povolat další lodě (Lk5)…

A také to byl trest Katolíkům za přílišnou pýchu, jak si chtěli postavit Nový Jeruzalém na dvorku ve Vatikánu…

πα½

vlastimil.dorotik@ictbenefit.cz
12. 12. 2023 18:08
Ohodnotit příspěvek :
     

Zlo přináší jen další, nové zlo. Podstatné je, kdo je původcem zla? Ten projev ve veskrze nacionalistický a diktátorský. Proč asi? Proti zlu nejde “Ty po mně kamenem, já po tobě chlebem”. Hitler ve zdecimovaném Německu se vzmohl jen díky bezbřehé finanční a materiální injektáže ze západu, USA, ale za to musel vytáhnout proti SSSR. USA vstoupily do II. sv. války na poslední chvíli, aby si zajistily podíl na zjevném vítězství, válečné kořisti a poválečném mezinárodním vlivu. SSSR byl II. sv. válkou zdecimovaný a ztratil kolem 30 miliónů lidí. Ještě na konci války Amíci s Brity vedli úvahy, zda nerozdat zbývajícím poraženým Němcům zbraně a společně nevyrazit na SSSR. II. sv. válka pro SSSR skončila v září 1945, ale už v únoru 1946 Churchill stahuje železnou a rozpoutává studenou válku proti SSSR. Další rok přichází Trumanova doktrína proti komunistickému SSSR, následně vzniká NATO, válka v Koreji, Indonésii, Bangladéži, Vietnamu, ……. Ne, že by SSSR a dnes Rusko bylo nějaký Antoušek, ale kdo by se divil, že se už z pudu sebezáchovy chová, jak se chová. Válka na Ukrajině je zjevně vyprovokovaná a pro Rusko obranná, jinak by Amíci už dávno bombardovali Moskvu jako Jugoslavii a pod.

katango
13. 12. 2023 00:51

Nemá být místo antoušek svatoušek?

Standa
14. 12. 2023 15:04

Doufali, že SSSR vyčerpané a opotřebované bude klást malý odpor. Chtěli pokračovat.
Teprve Koněvova Berlínská operace je uzemnila!

Standa
14. 12. 2023 15:11
Odpovědět  Standa

Nějak se mi vyymazal začátek. Ami brali celé nacisické divize i se zbraněmi a ubytovávali je v Belgii. Zbytek je nahoře.

Jaro Jaroslav
13. 12. 2023 00:32
Ohodnotit příspěvek :
     

Mnoho ” kresťanov” nechápe toto” ak sú židia ” vyvolený národ”- tak ich boh je skurvený rasista!!! A ja nasledujem našu staroslovanskú vieru, nie židovský podvrh Hadich kultúr Mezoameriky odkiaĺ slizský zidia pochadzajú! A viem to dokázať, ako aj to, ze 1/3 ich biblie má svoj pôvod v Hadich kultúrach Mezoameriky!

Eva
13. 12. 2023 07:42
Ohodnotit příspěvek :
     

Budu se jenom opakovat.
Putin je člověk, jaký se narodí snad jednou za tisíc let.
Má své chyby – je přece člověk.
Ale jeho myšlení, jeho láska k vlasti, jeho láska k lidem, to je nepřekonatelné.

Pavel z Moravy.
13. 12. 2023 10:43
Odpovědět  Eva

Ano, naprostý souhlas.

Standa
14. 12. 2023 14:45
Odpovědět  Eva

Souhlas. Proto ho tolik nenávidí. To dělají malý lidé vždy.Vždyt je uzákoněné, že i mluvit o něm dobře je trestné.

Vladimír
14. 12. 2023 14:34
Ohodnotit příspěvek :
     

P.A.Semi – grafoman

Administrátor
P.A.Semi
14. 12. 2023 15:32
Odpovědět  Vladimír

Inu, jsem spisovatel, jsem syn spisovatele (táta psal sci-fi romány), můj bratr je také tak trochu spisovatel…
A jsem z učitelských rodů z obou stran…
To, co píšu, má a doufejme bude mít smysl…

(Víte, přijde doba a budou říkat, proč jsem toho nenapsal víc… Nebyl zájem, oni to nechtěli číst a snažil jsem se být stručný, ale ne zas moc…)

(Třeba v tomto vlákně je obhajoba Křesťanství proti mocnému proudu Ateistických kritiků z Leva-net (pjakinovci), protože nám svádějí značnou část lidí na zcestí falešnými a překroucenými Argumenty, snaží se vylít vaničku i s dítětem a nedávají místo ní žádnou lepší… A obhajoba Nacionalismu (Vlastenectví) a Svobody… a další…)

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy.
14. 12. 2023 18:59
Odpovědět  P.A.Semi

Takže jak to tedy je? Kdo vždy přísahá na bibli než začne reformovat a vraždit druhé, ať už to bylo v historii nebo nyní. Pokud vím tak to je běžné v křesťanské kultuře, nebo snad historické prameny lžou o tom co dělali všichni ti zbožní jezuité, misionáři a všichni církevní duchovní jak v cizích zemích tak doma. Je snad lež, že kdo nesdílel jejich víru byl odsouzen k věčnému zatracení a likvidaci? Toto co zde nyní předvádí kapitál ze západu pochází právě z křesťanské ideologie. To je právě to nejsmutnější, že toto provádí právě ti, kteří se ohání Bohem. Prostě je toto vše vrchol pokrytectví. Rozbor je dále zbytečný.

Administrátor
P.A.Semi
15. 12. 2023 02:05
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Zdeformovali vám to a nafoukli pár excesů. Ve srovnání s Komunisty za ta staletí Křesťané zavraždili relativně dost málo lidí kvůli víře, mnohonásobně méně…

Některé náboženské války také byly, ale často za to schovali jen ekonomické důvody a snahu o moc… Byla vedle toho spousta válek z jiných důvodů…

Co píšete “tak to je běžné” jsou většinou pomluvy…

“Co zde nyní předvádí Kapitál ze Západu” – to jsou už několik staletí především Židovské rody, anebo (bývalá) Šlechta…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
15. 12. 2023 02:06
Odpovědět  P.A.Semi

(a ovšem měl jsem psát něco jiného, než se tu hádat, ale já nevěděl, jak, tak jsem místo toho psal tady…)
πα½

Pavel z Moravy.
15. 12. 2023 08:55
Odpovědět  P.A.Semi

A ta násilná rekatolizace byla prosím co? Rozvádět to nebudu.

Administrátor
P.A.Semi
16. 12. 2023 17:05
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Násilná rekatolizace byla chyba, a takových chyb byla spousta, ale přes všechny ty chyby tu nic lepšího nebylo a není… Kam dovedli národ ateističtí komunisté za 40 let jsme viděli, ne ekonomicky, ale spirituálně…

(o tom, jak po zničení Utrakvistů u nás tu bylo Katolictví dům na písku, který nevydržel 40 let “bouře” Ateismu, a proč Slovensko, Polsko a Maďarsko jsou dnes Křesťanské a Čechy jsou Ateistické, i když jsme tu měli podobné podmínky, by bylo jiné pojednání…)

πα½

Markýza
17. 12. 2023 14:45
Odpovědět  P.A.Semi

No já vám nevím. nebylo a není nic lepšího…….je tedy dost podivné, kolik lidí se tomu tak bránilo (dnes už naštěstí nemusí).
Nevím, jak byste s touto myšlenkou uspěl u dobrých tří čtvrtin lidstva.

Vladimír
15. 12. 2023 09:41
Odpovědět  P.A.Semi

Pokud vím, tak KSB nevyznává ateismus (vy záměrně manipulujete) ale nevyznává ani vašeho falešného boha, kterého si oficiální historické křesťanství překrucováním Božího slova prostřednictvím bible vytvořilo. Vidno, že otec psal sci-fi

Administrátor
P.A.Semi
16. 12. 2023 16:36
Odpovědět  Vladimír

Původní KSB ne, ale především slovenský proud na leva-net … (Dřív to tam bylo dobře vidět, jak ty slovenské “překlady” byly dost odlišné, dnes už to asi rozšířili víc a ten rozdíl se tam možná setřel…)

Ateistická je především jejich falešná teorie o GP, kterou se snaží popřít působení Boha v dějinách lidstva a místo toho podsouvají nějaké falešné anti-božstvo GP, operující podle nich snad už od Egypta… Jen aby nemuseli mluvit o tom, jak Židé dnes ovládají svět, a také jak Bůh a Andělé zasahovali do dějin…

πα½

Vladimír
17. 12. 2023 13:25
Odpovědět  P.A.Semi

Kydy grafomana, na které reagovat, znamená být jejich účastníkem.