Krize UKRAJINA

Cíle a úkoly ukrajinského masakru

Každá válka má svůj cíl. Navíc v každé válce je těchto cílů několik. Každý z válčících států (a může jich být mnohem více než dva) má svůj cíl. Kromě toho mají mnohé neutrální nebo částečně neutrálních země ve válce své cíle. Některé z neutrálních zemí mají zájem na jejím rychlém ukončení bez ohledu na vítěze, některé mají zájem o konkrétního vítěze, jiné naopak mají zájem, aby válka trvala co nejdéle.

S povzdechem vítěz kolem sebe

smutnýma očima hledí.

“Ach pole, pole, kdo tě

mrtvými kostmi osel?”  A. S. Puškin. Ruslan a Ludmila

Celkový souhrn těchto cílů a zájmů ovlivňuje povahu války, její trvání a rozsah. Rozhodující jsou však cíle a zájmy bezprostředních účastníků, tedy těch, kteří bojují na bojišti, nikoli těch, kteří je morálně a materiálně podporují. Dříve či později jeden nebo oba (nebo všichni nebo nikoli všichni, pokud jich je více než dva) účastníci přímých bojů dosáhnou svých válečných cílů nebo si uvědomí, že jejich dosažení není možné. To otevírá cestu k míru.

První případ. Cíle všech účastníků války jsou dosaženy (je to možné, protože válka je hra s nenulovým součtem, ale stává se to neuvěřitelně zřídka). S tímto vývojem se podmínky kompromisního míru formulují rychle a bez problémů, protože účastníci jsou spokojeni s dosaženým výsledkem a nemají žádnou motivaci pokračovat v boji a riskovat ztrátu potřebného kvůli zbytečnému.

Druhý případ. Všichni účastníci války již nejsou schopni pokračovat v bojových operacích, ale jejich cílů nebylo dosaženo. V tomto případě může být kompromis nalezen také poměrně rychle. Ale jeden nebo všichni účastníci se mohou pokusit blafovat. Když si uvědomí, že soupeř je stejně jako oni v kritické situaci, pokusí se demonstrovat svou schopnost dále bojovat, aby ho přinutili k dalším ústupkům. Tento blaf však nemůže být dlouhodobý, protože blafující riskuje náhlou katastrofu (nezáleží na tom, zda se stane na frontě, kde se armáda, která ztratila bojeschopnost, vzdá “předváděcích akcí”, nebo v týlu v důsledku vnitropolitické destabilizace společnosti unavené válkou).

Varianty třetího případu předpokládají, že jedna strana již dosáhla svých cílů ve válce a druhá ztratila schopnost dále bojovat. To předpokládá mír za podmínek vítězné strany, ale bez úplné kapitulace poraženého, protože cílů již bylo dosaženo a zbývá je jen právně zakotvit.

Varianty čtvrtého případu naznačují, že nikdo nedosáhl svých cílů ve válce, ale jedna strana může dále bojovat a druhá nemůže. V takovém případě, pod hrozbou dalších bojů, které nevyhnutelně povedou poraženého k národní katastrofě, ho vítězná strana nutí k úplné a bezpodmínečné kapitulaci, aby právně zajistila výsledky dosud nedosažené na bojišti, ale které odpovídají jejím cílům ve válce.

Jak je vidět, nikdo nebojuje z lásky k umění, kvůli přání vykonat co nejvíce hrdinských skutků nebo z důvodu špatné nálady. Obecně lze říci, že válku ukončí dosažení cílů ve válce alespoň jedním státem, nebo si všichni účastníci konfliktu uvědomí, že jejich cíle v této fázi jsou vojenskými prostředky nedosažitelné.

Jakmile je splněna jedna z těchto podmínek, začínají jednání o míru.

V současné době se však ukrajinská krize vyvíjí podle zcela jiných pravidel. Nebo spíše úplně podle jiných pravidel koná Ukrajina.

Rusko původně deklarovalo záměr vojensky dosáhnout zajištění své bezpečnosti západním směrem a zdůraznilo, že ozbrojená síla se používá jako argument pouze proto, že oponenti (především kolektivní Západ, ale také kyjevský režim) se zřekli jakýchkoli mírových způsobů urovnání krize, raději jen ignorují legitimní zájmy Ruska a stupňují vojenskou hrozbu na jeho západních hranicích. Rusko během celé krize demonstrovalo snahu o minimální použití síly, výhradně proto, aby přimělo protivníka k jednání.

Nicméně s pomocí Západu a se souhlasem a s podporou kyjevských úřadů konflikt jen eskaloval, čímž se dostal v současné době na pokraj celoevropské války s hrozbou přetékání do světové. Akce Západu jsou v rámci tohoto konfliktu pochopitelné. Aniž by byl (zatím) přímo zapojen do ozbrojené konfrontace, Západ otevřeně deklaroval svůj cíl způsobit Rusku geopolitickou porážku. K tomu je zapojen komplex metod: bezprostřední bojové akce (které v této fázi zajišťuje Ukrajina), ekonomické sankce kolektivního Západu, informační a diplomatická válka proti Rusku, to vše dohromady by mělo podle Západu přinést kumulativní efekt a ve výsledku přivést Rusko k porážce tím, že ho přinutí přijmout roli západního protektorátu, předat Západu kontrolu nad jeho surovinami, dosáhnout oslabení ústřední moci, a pokud se to podaří, tak i rozdělení Ruska na několik soupeřících, Západu podřízených států.

USA jako vůdce kolektivního Západu považují všechny národní zdroje vržené proti Rusku (Ukrajinu, ekonomiky zemí EU, dolar, jako světovou rezervní měnu a měnu při obchodování) za spotřební materiál. Z tohoto pohledu jsou jakékoli ztráty zdrojů omluvitelné, pokud nakonec zajišťují vítězství v boji s Ruskem. Takové vítězství by mělo podle plánu zajistit zachování globální hegemonie USA, což umožní nahradit materiální ztráty na úkor poražených.

Země EU, jako nejbližší spojenci USA a jako druhotní příjemci americké hegemonie, počítají také s úhradou ztrát po vítězství. To se týká zejména “starých členských zemí” EU, klasické západní Evropy. S určitými bonusy ale počítají i východoevropští členové EU.

Za prvé, kritické oslabení (až po zničení) Ruska je v souladu s koncepcí národního rozvoje Polska a Pobaltí nezbytnou podmínkou jejich vnější stability. V menší míře ale o totéž usilují Skandinávci (zejména Finové) a Rumuni.

Za druhé, Východoevropané počítají s tím, že ovládnutí poraženého Ruska vítězným Západem se bez nich neobejde, jako expertů na “ruskou otázku”. Nečiní si nárok na konkurenci se západními nadnárodními giganty. Chtějí být “jen” jejich “šerpy”, manažery, tlumočníky, policisty atd., zkrátka dostat své malé procento z gescheftu velkých dravců.

Je třeba poznamenat, že i když má Západ při konfrontaci s Ruskem obrovské ztráty ekonomické, finanční a v oblasti image, i když v mnoha zemích EU, a dokonce i v USA roste vnitřní nestabilita, nicméně přímých bojových akcí se Západ zatím neúčastní, neplatí “daň krví”, finanční a ekonomické náklady se chystá kompenzovat po svém vítězství. Tedy z pohledu Západu, protože cíle jeho války proti Rusku nejsou zdaleka naplněny, ale on sám válčit ve stejném režimu, jaký je nyní, ještě může, válka musí pokračovat. Západ v této fázi logiku standardní války neporušuje.

Nyní se podíváme na Ukrajinu.

Kyjevské úřady prohlašovaly, že pro ně je cílem války zachování suverenity a územní celistvosti Ukrajiny a také definitivní uspořádání ukrajinského národa. Dokonce se v roce 2022 chlubili tím, že válka údajně urychlila růst ukrajinského sebevědomí, proces definitivního odtržení ukrajinských občanů od historie a tradice, které mají společné s Ruskem, ukrajinizaci veřejných institucí a každodenního života atd.

Samozřejmě je možné slepě uvěřit ukrajinským úřadům, že proces “budování národa” dostal v roce 2022 reaktivní pohon, nahrnul se do nebes a novorozený ukrajinský národ se každým dnem stále více konsoliduje, stále více se vzdaluje Rusku, a na tomto základě shledat válku dobrem pro Ukrajinu. Ale fakta jsou vzdorovitá věc a hovoří o tom, že v průběhu bojů, někdy mezi koncem roku 2022 a polovinou roku 2023, Ukrajina ztratila všechny možnosti, aby alespoň částečně realizovala své cíle v tomto konfliktu.

Začneme tím, že národ představuje nejen lingvistickou a duchovní, ale také územní a ekonomickou jednotu. Během bojů Ukrajina definitivně ztratila svou ekonomiku. Jak sám Zelenský, tak členové jeho vlády nejednou uznali, že celý ukrajinský rozpočet je utracen za potřeby Ministerstva obrany Ukrajiny, to znamená, že ukrajinská ekonomika již není schopna zajistit potřeby ukrajinské společnosti a státu. Ale aby toho nebylo málo, od konce roku 2023 začaly stále více zaznívat požadavky Kyjeva vůči Západu, aby zajistil ukrajinskou armádu také technikou a spotřebním materiálem, protože vlastní ukrajinská ekonomika, a to i v podmínkách, kdy je celý rozpočet vynaložen na potřeby MO, není schopna vyrábět v dostatečném množství novou techniku pro armádu, ani opravovat starou, ani zajišťovat OSU náboji, granáty a další munici.

To znamená, že ekonomiku, jako nezbytnou složku národní jednoty, Ukrajina ztratila.  Pravdivost této teze lze snadno statisticky monitorovat. Zveřejněné údaje o překročení hranic Ukrajiny, Ruska a zemí EU naznačují, že lidská populace, která se nachází na Ukrajině, z níž se měl vychovat ukrajinský národ, se rozpadla na tři části, které směřují k přibližné číselné rovnováze. Jsou to ti, kteří odešli z Ukrajiny do zemí EU, ti, kteří se přesunuli do Ruska a ti, kteří zůstali na Ukrajině.

Nominálně na Ukrajině zůstává stále více obyvatel, než se přestěhovalo do EU nebo do Ruska, ale celkový počet emigrantů, kteří odešli v obou směrech, již převyšuje počet Ukrajinců, kteří zůstali doma. Všechny současné odhady se přitom týkají lidí, kteří opustili Ukrajinu po roce 2014. Nejsou v nich zahrnuty miliony, které se v Rusku a v EU naturalizovaly dříve. Pokud sečteme všechny, kteří opustili Ukrajinu za roky nezávislosti (kdo je doposud naživu, což znamená, že by mohl být ukrajinským občanem), připočteme k nim ty, kteří by chtěli Ukrajinu opustit, ale nemohou kvůli uzavření hranic, pak se ukáže, že nevytvořený “národ” se rozdělil na tři stejné části. A počet těch, kteří na Ukrajině zůstali, se již blíží těm 15-17 milionům, které mohou žít na tomto území, živit se jen díky nejjednoduššímu polonaturálnímu zemědělství, a také minimálně nutné degradované správě státu degradované společnosti s tendencí k dalšímu katastrofickému poklesu.

Pokud počet obyvatel Ukrajiny klesne pod 15 milionů, bude to znamenat, že místní společnost upadne do předstátní éry, že degradace zachvátila již i základy zemědělství a že samostatná existence této společnosti i v nejjednodušší poloprvobytné fázi se stává nemožnou, degradace je bez vnějšího zásahu nevratná. Vlastním úsilím se může společnost zachovat pouze na úrovni reliktního kmene, jenž vede nejjednodušší způsob života prostřednictvím příspěvků od turistů, kteří se přijeli podívat na “divokého člověka ve volné přírodě”.

Neschopnost národní ekonomiky zajistit základní obživu více než třetiny z deklarovaného nominálního počtu národa je nezvratným důkazem destrukce ekonomických základů národa. Protože stát může existovat pouze díky nezbytnému a dostatečnému hospodářskému základu, hned po ekonomických se zhroutí i politické základy národa.

I v průběhu bojů Ukrajina ztrácí území, na kterých se měl vychovávat ukrajinský národ. Podle istanbulských dohod z roku 2022 Kyjev uznával pouze ztrátu Krymu se Sevastopolem (přechod k Rusku) a Donbasu (uznání nezávislosti DLR/LLR). Na podzim 2022 byly navíc ztraceny 2 oblasti: do struktury Ruska přešly na základě rozhodnutí místních referend dvě oblasti, Záporožská a Chersonská.

V této fázi ruské úřady neinformují o svých územních plánech na Ukrajině, omezují se pouze na frázi, že při jednáních je třeba vzít v úvahu vzniklou realitu. Moskva si nechává volné ruce pro přijetí jakéhokoli rozhodnutí. A to znamená, že čím déle probíhají boje a čím hlubší a zjevnější se stává kolaps ukrajinské státnosti, tím menší má Ukrajina šanci udržet se alespoň na nějakém kousku území. Zmenšuje se územní rozsah potenciálního šíření ukrajinského národa.

A konečně, v důsledku obrovských ztrát OSU se v Kyjevě začalo hovořit o nutnosti povolat na frontu mládež od 20 let (návrh Tarase Čmuty, který vydělává na válce miliony, 32letého muže, který se z nějakého důvodu nevydal na frontu ani na základě povolávacího rozkazu, ani jako dobrovolník, i když má bojové zkušenosti, protože sloužil jako velitel zpravodajské čety praporu námořní pěchoty v roce 2017), a také ženy všech věkových kategorií (návrh lidové poslankyně Marjany Bezuglové a genderové poradkyně velitele pozemních sil OSU Oxany Grigorjevové, ani jim nehrozí, že skončí v zákopech). Bezuglová dokonce pateticky zvolala: “Buď toho dosáhneme, nebo budeme zničeni”.

Proč se mladé lidi do 27-30 let v normálních zemích snaží na frontu neposílat a upřednostňovat vyšší věk? Protože ve třiceti letech si už člověk většinou pořídil rodinu a děti. Takže i kdyby sám zemřel, přesto budou další generace žít a mít potomky, takže populace (národ) bude zachována. Pokud je mladá generace (od 20 let včetně žen) vyslána na frontu k jisté smrti, pak šance na přežití populace (národa) jsou nulové. S jejich smrtí zemřou i jejich nenarozené děti, vnoučata těch čtyřicátníků, kteří již zahynuli při protiofenzívě Zalužného a pravnoučata těch šedesátníků, jejichž těly se nyní Syrský snaží brzdit ruské průlomy pod Avdějevkou, Krasnogorovkou a Časovým Jarem.

Znamená to, že ve své snaze pokračovat ve válce je Ukrajina připravena zničit nejen ekonomické a územní, ale i demografické základy národa. Konkrétní kroky Ukrajiny se proto dostávají do rozporu s tím, co deklarovala jako cíl války. Čím déle boje trvají, tím méně zůstává Ukrajině ekonomiky, území a vlastně Ukrajinců, a tím menší je šance, že alespoň něco ze suverenity, územní celistvosti státu a národa jako takového přežije.

Jednoduchá logika napovídá, že i úplná a bezpodmínečná kapitulace ponechává Ukrajině více možností alespoň na minimální úrovni realizovat cíle války, které deklarovala než pokračovat ve vojenských akcích. Tím, že pokračování vojenských akcí zabíjí budoucnost Ukrajiny, se netají ani řada západních a vlastně i ukrajinských vojáků a politiků. I jedni i druzí však jsou pro pokračování bojů.

Z toho vyplývá jednoznačný závěr: cíle války deklarované Ukrajinou neodpovídají skutečnosti. Ani utváření ukrajinského národa, ani alespoň zachování jeho existujících zárodků kyjevské úřady nezajímají. Pokud jde o území Ukrajiny, zajímá je pouze do té míry, v jaké zdůvodňuje pokračování války. Ve skutečnosti jsou kyjevské úřady běžnými kondotiery. Pouze kondotier (z ital. condottiero – “velitel žoldáků”), když uzavíral “condottu”, přivedl s sebou zaměstnavateli do služby vojenský oddíl. Kyjevský režim přece odevzdal USA a jejich západním partnerům celý stát spolu s jeho nenarozeným národem.

Peníze jsou zaplacené, teď je třeba je odpracovat.

Jaký mají cíl ve válce Američané?

Porazit Rusko.

Souhlasí USA s tím, že tohoto cíle nedosáhnou?

Ne, nesouhlasí. Plánují, že se bude bojovat dál.

Co by měl dělat žoldák, který je najat, aby bojoval ve prospěch zaměstnavatele?

Bojovat, dokud zaměstnavatel neuzavře mír.

Jaké další otázky by ještě mohly následovat? Ukrajina bude bojovat do posledního Ukrajince a poslední Ukrajinky, nebo do toho okamžiku, než se USA rozhodnou, že s Ruskem je čas se smířit (podle toho, co nastane dříve). Nějak se mi zdá, že dříve skončí zástupci novorozeného ukrajinského národa. Stalo se tak mnohokrát v historii, kdy státy nesledovaly ve válce své národní, ale nějaké jiné (není důležité jaké, byť ty nejušlechtilejší) cíle. Záměna cílů vede k dezorientaci jak společnosti, tak státních struktur. Ztrácejí schopnost správně vyhodnocovat situaci a na základě správné analýzy činit správná rozhodnutí. To vše nevyhnutelně vede ke katastrofě.

Ať to zní jakkoli paradoxně, ale v takové situaci, čím dříve se katastrofa stane, tím větší má nemocná společnost šanci ji přežít a díky ní se uzdravit. Příliš pozdní katastrofa vede k tomu, že se již nemá kdo uzdravovat.

**

Rostislav Iščenko, zdroj: voennoedelo, pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

sdílet na

41 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
16. 4. 2024 00:21
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak jest.

ijn
16. 4. 2024 09:46

český premiér žebrá peníze pro Ukrajinu v kongresu USA, == vlastizrada, proč se stará ČR o nacisticky řízenou společnost Ukrajinu,….. možná i současné vedení Izraele splňuje tytéž kritéria, podceňování vlivu pokřivené české diplomacie prohloubí nástup krize hospodářské i sociálně ekonomické Evropy,……řešení:…..naši idioti nesmí lhát a vládnout..!!!!!!!!!

Frank1
16. 4. 2024 10:05
Odpovědět  ijn

Cesky premier jako primluvce za nackovskou Ukradinu ! To jsme se dockali casu!

Pravdomluvny
17. 4. 2024 16:22
Odpovědět  Frank1

Banderonacistobič Fyjalenko NENÍ ČESKÝ PREMIÉR!!!!!

Pravdomluvny
16. 4. 2024 05:56
Ohodnotit příspěvek :
     

Ať bojuje těch milión Banderonacistů….a klidně do posledního 👎

Śverák
18. 4. 2024 10:36
Odpovědět  Pravdomluvny

však o to jde. Tohle se Rusům nepovedlo, spěchali do Berlína a Ukronácky nechali být.
Metastáze byly živeny západním světem a v roce 1991 konečně mohly dále plánovat Drang nach Osten. Vzhůru za zdroji.

Noobody
16. 4. 2024 07:08
Ohodnotit příspěvek :
     

Krásná analýza!!
Nejdůležitější je ten poslední odstavec: “Ať to zní jakkoli paradoxně, ale v takové situaci, čím dříve se katastrofa stane, tím větší má nemocná společnost šanci ji přežít a díky ní se uzdravit. Příliš pozdní katastrofa vede k tomu, že se již nemá kdo uzdravovat.”

Uvědomuje si svou situaci Zelenskyj? A jak moc si ji uvědomují jeho spolupracovníci ve vedeni Ua?
– Možná nikoli a nedůvodně věří a doufají, že USA, NATO a KoZa je nějakým zázrakem zachrání. V to ale příliš nevěřím. Ať je jkýíkoli komediant, tak to není idiot ahlupák.
– Nebo jsou dobře zpraveni a odpovědně se rozhodují co dál.
A zase je to o motivacích.

  • Zda chtějí (musí) až do roztrhání těla a národa sloužit cizím zájmům na oslabení a rozbití RF. Pak by možná mohli někteří jedinci doufat, že budou spaseni a svými páníčky zachráněni.
  • Nebo se mohou za nějakou (nemalou) cenu odtrhnout od svých loutkovodičů a záchranná rozhodnutí učinit sami. Nejspíš vojenským pučem s obětováním Zelenského a jeho nejbližších.
  • Nebo se Zelenským v čele aktivně nabídnout Putinovi bezpodmínečnou kapitulaci. Ale to by mu vlastní ochranka z britských SAS neumožnila, protože slouží vyšším páníčkům, než je Zelenskyj.

./.

Noobody
16. 4. 2024 07:23
Odpovědět  Noobody

./.
V každém případě je to stejně schizofrenní a neřešitelná situace, jakou prožíval AH od února r. 45. Tehdy už i jemu bylo jasné, že se západem nic nevyjedná, když ofenziva v Ardenách selhala a s bolševikem se o to ani nepokoušel, neb naděje na úspěch byla v nižší než nulová!

Bude Zelenskyj tak “pevný”, jako AH, čekat na zázrak až do poslední chvíle, aby pak spáchal sebevraždu, když národu byly utrhány všechny končetiny? Nebo se zkusí spasit úprkem? Ale kam, když v globalizovaném a elektronickou špionážní technikou prošpikovaném světě je to téměř nemožné? Všichni přeci ví, že po něm Rusové půjdou, jak slepice po flusu. I když, …. Kdo ví, zda náhodou nebyl figurou na šachovnici v jejich režii, jako třeba za 2.SV Martin Borman.

Kdo s čím zachází, tím také schází! A z čím větší výšky se padá, tím víc to bolí.
Myslím, že jeho vyhlídky jsou více než chmurné a obávám se, že by s ním dnes žádný rozumný člověk neměnil.

Boomer
16. 4. 2024 13:30
Odpovědět  Noobody

.. Zelenského vyhlídky jsou chmurné, ovšem u nás optimismu i peněz na rozdávání.. o víkendu byly zahájeny stavební práce na dálnici D46 z Vyškova směrem na Olomouc, sedmikilometrový úsek, určený jako záložní přistávací plocha pro stíhačky, bude vylepšen, zvýší se jeho únosnost, páč ty éra jsou těžší a těžší. V srpnu má být hotovo, půl miliardy za to.. tohle na mír nevypadá, takhle rychle se u nás nestavívá.

“Válka bude, víc vám neřeknu..” pravil Švejk. Načež civilní strážník Bretschneider vstal a řekl slavnostně:
“Víc nemusíte povídat, pojďte se mnou na chodbu, tam vám něco povím:”

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Petr
17. 4. 2024 12:29
Odpovědět  Noobody

USA byl natočen hezký film vrtěti psem. Doporučuji ho shlédnout pak si úsudek uděláte?

Monty
16. 4. 2024 07:24
Ohodnotit příspěvek :
     

Když ve stejném stavu věcí nutil k boji Hitler ,všichni věděli ,že je to jen prodloužení zabíjení i vlastních ,je .KONEC !
Dnes ? ? ano ,je KONEC ! Přesto ,.bojujte .je to nejlepší cesta ..Nenechte Rusy vyhrát ! ..

zdendulka
16. 4. 2024 12:03
Odpovědět  Monty

Jo… přesně, pořád se pokřikuje “Bijte Rusy” a to i za cenu obětování budoucnosti celé Evropy… jen když si v naději na naplnění bankovních kont páni “rádobypolitici” budou masírovat vlastní EGO, vykřikováním válečných hesel… na tribuně u mikrofonu si každý připadá úžasně a rozeštvává národy proti sobě… no, uvidime, až to skončí a začne se účtovat…..

Slovan
16. 4. 2024 08:45
Ohodnotit příspěvek :
     

Nebujte že by ti Banderonacistáni vymřeli, cha chááá. Však jich je po Evropě rozprchnuto celkem dost, možná bychom se i divili co je to za číslo. A to nejsou žádní rusomilci, to je to zdravé jádro ze západní ukrajiny. Takže klídek. Časem se to rozmnoží a už nás budou zase milióny. Taková rezerva pro příště. Sláva ………

Tupý hulvát
16. 4. 2024 09:29
Odpovědět  Slovan

A těch dětí,které k tomu smradu vychovali a vychovávají.Po převratu jsem měl pocit,že nebylo od komunistů správné postihovat děti politických nepřátel.To jsem byl ale naivní idiot,samozřejmě,že to dělali správně,podívejte se na to,jak se dnes chovají a co si myslí mladí vychovaní v bohatých rodinách.A nedivme se fanatizmu muslimů,být vychováváni jako oni,byli bychom stejní.A vlastně jsme podobní,podívejte se na názory mladých ZE VŠECH VRSTEV,rodiče už na jejich indoktrinaci skoro nemají vliv.

Pavel z Moravy.
16. 4. 2024 10:07
Odpovědět  Tupý hulvát

Formuje je prostředí, rodina je již mimo. Protože oni ti rodiče už nejsou klasickými rodiči.

Slovan
16. 4. 2024 11:04
Odpovědět  Tupý hulvát

Tak samozřejmě, ono by se to někde dalo i vysuplovat školstvím, společností, státem (různých organizacemi) ale ten mor je už všude. Konečná, jedině tvrdý náraz do zdi. Al beru své okolí a zas tak dalece už nedojdu, ale furt doufám že jinde to může býti lepčejší. Jinak hplt mušíme narazit. Ještě, ano, lidi jsou tací v jakém prostředí žijí. Když nás někdo od 10 bude učit depilovat kedlubny, tak bude po celý život normál provozovat, zavři oka brouku, šmiky, šmiky, šmik.

Pavel z Moravy.
16. 4. 2024 10:28
Odpovědět  Slovan

To my už tu nebudeme pantáto. Ale, že jsme si užili, co? Škoda, že ne v lepších časech na fajn místě a ve fajn společnosti. Co bych za to dal bavit se tak parádně jako za mladých časů se svými kámoši, kdy nás nic netrápilo a my blbli. Ale nepřejícní a milovníci kapíku říkají, že to bylo špatné. Ale kujwa, jak my jsme si užívali. Té legrace a pitomostí, které jsme natropili. A komouši nás nechali. Díky socíku jsem si užil kus krásného života, opravdového a bez přetvářky. Ani ve straně jsem nemusel být. Člověk má nezapomenutelné vzpomínky. Takže ať jdou se svými kecy současní buržousti do haj.zlu, mám je někde. Nejhorší je, že moji nejlepší kamarádi jsou již na onom světě. Ale fakt o nic nyní nepřišli. Toto by se jim nelíbilo, o tom jsem přesvědčen. To nebyli kluci typu hamty, hamty.

Slovan
16. 4. 2024 11:07
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Příteli víš co je důležité, že už nás potom hlava bolet nebude. Jdi se občas projít okolo cintorína a zatrénuj. Jestlipak jsi si všimnul toho pozitiva, že jsou tam samé plusy. Cože? 😊🙄🙋‍♂️

Tupý hulvát
16. 4. 2024 11:15
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Samozřejmě,že nemusel,když mě ve dvaadvaceti nabízeli členství,odmítl jsem s tím,že kromě porad bych musel chodit ještě na schůze a tam by mě jeb-li podruhé.K ničemu,kromě starostí, jsem členství nepotřeboval.

Pavel z Moravy.
16. 4. 2024 11:49
Odpovědět  Tupý hulvát

Tak to jsme měli podobné. Za mnou také přišli s nabídkou ke vstupu jednou a to brzy po vojně. Já řekl pouze ne a tím to skončilo. Také to bylo proto, že jsem na nějaké schůze nebyl.

Slovan
16. 4. 2024 12:12
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Jste holt všichni vypadali důvěryhodně, že vás oslovili, holt typičtí komouši. 🤣 U mě se ani nesnažili přijít, neměl jsem důvěru, já vůbec jsem problémovej “člověk”. 🙄🤦‍♂️🤣

Pavel z Moravy.
16. 4. 2024 14:15
Odpovědět  Slovan

Ale blbost, manželka byla výborná pracovnice a za ní nepřišli.

Slovan
16. 4. 2024 14:35
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Tak POZOR!! ONI potřebovali TY co jim to politicky myslí, né úderníky. 🤣🤣🤣

Jozef
16. 4. 2024 14:46
Odpovědět  Slovan

Toš Ogare. Já som zase totál atip.Nakoľko sa mi tedajšia politika papalášov nepáčila a chcel som zmenu.20 rokov tom sa tlačil do tej strany a oni ma tam nechceli,Stále mi tvrdili že som ešte nie dosť morálnopoliticky vyspelý, až do októbra 89, kedy mi slávnostne odovzdali stanícky preukas. Ztri mesiace na to, všetci tý morálnopoliticky vyspelý stáli na druhej stane barikády a všetku špinu nechali hodili na nás, ktorý sme chceli len aby pravda zvíťazila.

Slovan
16. 4. 2024 15:26
Odpovědět  Jozef

Vždyť to povídám, chce to mít politický rozhled a vědět na kterou stranu přiskočit, jako to dělají Moudré Sovy. 🤣 🤣 🤣 🙋‍♂️

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
zdendulka
16. 4. 2024 12:05
Odpovědět  Slovan

Bohužel máte asi pravdu…. takže mír maximálně na pár desetiletí ?

Slovan
16. 4. 2024 12:09
Odpovědět  zdendulka

Však po IIWW si ty fašouny taky uklidili na Západ a v devadesátkách se to tuna začalo hned rozlézat. ONI nejsou štonc vymyslet něco nového, stejný mustr.

Pavel z Moravy.
16. 4. 2024 14:17
Odpovědět  zdendulka

Za deset roků je to zpět a bude to masakr.

Frank
16. 4. 2024 08:46
Ohodnotit příspěvek :
     

Je otázkou, jestli má smyl nějakou společnost uzdravovat a jestli to vůbec jde. Je spousta příkladů, kdy je jednodušší a daleko efektivnější něco eliminovat.

Pavel z Moravy.
16. 4. 2024 10:12
Odpovědět  Frank

Tak tady tuto egoisticko – kapitalistickou společnost nikdy neuzdravíte. Není to možné, kvůli způsobu života, jaký tato společnost vede. A teď se na mne mohou obdivovatelé kapíku vrhnout, dopřeji jim to potěšení.

Tupý hulvát
16. 4. 2024 11:19
Odpovědět  Pavel z Moravy.

On měl ten marxlenin pravdu,musí být splněny podmínky,k tomu je ještě daleko.TEDY RADIKÁLNÍ ZMĚNĚ,NE UZDRAVENÍ,TO OPRAVDU NEJDE.

zuzana
16. 4. 2024 09:39
Ohodnotit příspěvek :
     

Co se děje s Bitcoinem?

https://aktax.cz/co-se-deje-s-bitcoinem/

Jura S
16. 4. 2024 09:45
Ohodnotit příspěvek :
     

Zaměstnanost ukrajinců v ČR – PARADOXY :
Pydlaja se prsí vysokou zaměstnaností ukro-migrantů, jenže čím – v televizi byl krásný příklad -ukro učitelka je u nás zaměstnaná na plný úvazek -BRAVÓ, jenže ve škole má jen jednoho žáka- nezvladatelného vlastního syna…. BRAVÓ…
JEN MI UNIKÁ PŘÍNOS PRO ČR : máme tu dva hladový krky na živení, ale “statistika” se nažrala….

Frank1
16. 4. 2024 10:04
Ohodnotit příspěvek :
     

Posledni veta sedi. Ukrajina zanikne. Nema silu nevenek ani uvnitr neco zmenit.

zdendulka
16. 4. 2024 12:11
Odpovědět  Frank1

A Zelenský už vlastně není prezidentem a od půlky května už to bude úředně potvrzené.

Helena
16. 4. 2024 20:55
Odpovědět  zdendulka

Kdy už pochopíte, že tady už žádná pravidla, zákony, úmluvy dávno NEPLATÍ!!
Tady platí jen to co rozkáže USA, Anglie a skopčák.

Miro 2
16. 4. 2024 11:33
Ohodnotit příspěvek :
     

Ano. Tak to je. Pokud jde jen o Ukrajinu, ta již válku s Ruskem prohrála i za vydatné pomoci celého Západu s USA, které Ukrajinu do tohoto úpadku dostaly. Nyní se Ukrajina nachází ve smrtelné křeči majíc zničenou infrastrukturu, obrovské škody na majetcích, nemajíc použitelné lidské zdroje k čemukoliv. Nejenže Ukrajina již není schopna bez dostatku vlastních vojáků, dodávek západních zbraní, munice odolávat a bojovat, ale není ani schopna bez finanční pomoci EU a USA hradit chod státu. Musí se ustavičně dožadovat pomoci, bez které se sami neobejdou ani, kdyby už válka nebyla. Ukrajinci udělali v roce 2014 obrovskou chybu, kdy se nechali nalákat USA k provokacím a zbrojením proti Rusku. Lidem zdravého rozumu bylo předem jasné, že když si Rusové podali návrhy k NATO a USA na oboustranné bezpečnostní záruky, které jim byly odmítnuty, tak že se o svou bezpečnost budou muset postarat sami. Rusové dlouho kritizovali Západ, že se neustále snaží přibližovat k jejim hranicím a stupňují hrozbu napadení. Ale jak vidno hamižný Západ toužící po ruských přírodních zdrojích se přepočítal. Nebudou tam těžit ropu, ani plyn, ani ostatní ruské suroviny.

Pavel z Moravy.
16. 4. 2024 11:57
Odpovědět  Miro 2

Parchanti ze západu se prostě přepočítali. Mám hřejivý pocit u srdíčka.

Jura S
16. 4. 2024 17:57
Ohodnotit příspěvek :
     

no projížděl jsem úsek D46- (Brun- Ostava) ve čtvrtek podezřelejch fizlů a dodávek u toho polního letiště ale na dálnici – NIC, v sobotu nazpátek výluka jak prase a stojím koukám, došourám se k “přistávací rampě” a už SE BOURÁ !!!
Migy tam přistávaly normálně, určitě ani Gripeny by s tím neměly problém, tak mi to došlo – americké sračky F35 – a už je jim dělá VOJENSKÉ LETIŠTĚ !
A zde potvrzení : Novinky.cz : Opravená D46 u Vyškova bude i pro stíhačky !!!Jiný technický důvod pro to není, slavná ODS dálnice Ostrava -Bohumín má lochny 10 let že děcka vždycky kvičely abych tomu s teréňákem “vytnul” a chvilku zažily stav beztíže…. čemuž se náramně chichotaly… :-)) samo ferrari s 40 mm podvozkem by bylo na odpis…
A ejhle betůnek jak mlat už na “dálnici” je vymlácenej (od minulýho čtvrtka) zázrak… Pydlajovo kouzlo – miliardy čáry máry sem… že… herka F35 přiletí…

Gales
16. 4. 2024 19:09
Odpovědět  Jura S

No jestli to udělají vlnovité jako některé úseky dálnic,tak se jim ta rachotina při přistávání rozpadne.

Pavel z Moravy.
17. 4. 2024 09:21
Odpovědět  Jura S

V kolonii s protektorem to takto chodí. Však ona si ta omladina zvykne, ráda se uskromní. Z vyššího principu patolízalského tato kolonie zvládne vše.