blog

Západní vzdělání – základ porážky Západu

Rostislav Iščenko

Bismarckova slova o tom, že francouzsko-pruskou válku vyhrál pruský gymnazijní učitel jsou široce známa (No, nevím jestli zrovna u nás … Peter 008)

Kvalitu vzdělávacího systému vytvořeného v Prusku a jeho přiměřenost požadavkům doby nepotvrdily ani tak války (Německo pak prohrálo První i Druhou světovou válku a ani gymnazijní učitel nepomohl), ale jeho nejširší rozšíření a kopírování tohoto systému po celém světě. 

V SSSR se vzdělávací systém jevil kopií pruského systému (také přijatého v Ruské říši jako ruské gymnázium) od druhé poloviny 30. let až do rozpadu Sovětského svazu. Přitom se téměř nemodernizoval a zavedené novinky (např. odmítnutí opakování druhého ročníku a vyloučení ze školy) původní verzi jen zhoršily. I moderní ruský vzdělávací systém se ve všech svých vazbách odvolává na pruský systém zavedený v druhé polovině 19. století. Navzdory tomu, že to druhé již není aktuální, nikdo zatím nedokázal vymyslet nic dokonalejšího a úplnějšího. 

Jestliže však v SSSR/Rusku prožil pruský systém gymnaziálního vzdělávání dlouhý život a je dodnes společností žádaný (kvůli neschopnosti četných reformátorů nabídnout něco lepšího nebo alespoň adekvátnějšího aktuálním potřebám společnosti), pak se klasický Západ začal pozvolna vzdalovat německému modelu již v první polovině dvacátého století, po porážce Německa ve 2. světové válce a vytvoření struktur kolektivního Západu, v nichž se  rychle vytvořila dominance anglosaských zemí, byl to angloamerický vzdělávací systém, který tvořil základ reformovaného celoevropského. 

Západní a sovětský/ruský systém se až do poloviny 90. let vůbec nepřekrývaly. Západní žebříček univerzit proto neměl s ruskou praxí nic společného a dobrovolně aplikován na ruské vzdělávací instituce je uměle vrhal do středu, nebo dokonce dolů, ratingové stupnice. Pokus o reformu ruského systému tak, aby vyhovoval západním požadavkům, vedl nejprve k oddělení vysokoškolského systému od středního vzdělávání, poté ke snaze uměle přizpůsobit střední vzdělávání potřebám vysokoškolského vzdělávání nakonec způsobil masivní snížení požadavků na studentů. 

I v rámci současného systému je možné získat dobré vzdělání. Ale ten, kdo se chtěl učit, vždy získal dobré vzdělání v rámci jakéhokoli systému nebo i mimo systém pomocí sebevzdělávání. Průměrný školák získává při promoci nesystematizovaný soubor heterogenních fragmentárních znalostí (které neposkytují ucelený systémový světonázor) a také dokument o středním vzdělání, za kterým však často žádného tohože vzdělání není. 

Motivace studentů je vyšší, protože vysokoškolské vzdělání není nutné (a nezaručuje vyšší příjem než u toho, kdo se nezapsal na vysokou školu). Většina si záměrně vybere vzdělávací instituci, aby získala specializaci, která se stane základem jejich budoucího povolání, to znamená, že bude živit samotného studenta a jeho rodinu. 

Úroveň znalostí absolventa vysoké školy proto většinou odpovídá diplomu (ačkoli mnozí považují univerzitu za nadstavbu školy a nijak se zvlášť nenamáhají, raději se baví se spolužáky a „louskají“ „oříšky znalostí“). Ale z hlediska systémových znalostí, k odborným profesionálním požadavkům a absolventi vysokých škol také špatně splňují požadavky zaměstnavatelů, ale jsou zatíženi zvýšenou mírou vlastní důležitosti a bezrozměrnými platovými požadavky. 

Společnost dlouhou dobu standardně věřila, že západní univerzity učí lépe (hodnocení je přece vyšší (ale to už i „oficiálně“ přestává být pravdou, do popředí se derou především čínské univerzity – pozn.překl.)), a kromě toho do nich děti naší elity vstupovaly proudem, ale k nám se nijak zvlášť nikdo nehrnul. V posledním desetiletí, s eskalací konfrontace se Západem, která vyzdvihla skutečnou úroveň vzdělání a pracovní kvalifikace představitelů západní elity, byla tato důvěra otřesena. 

Posledním člověkem, skutečně vysoce vzdělaným a schopným talentovaně uplatnit své znalosti a nadání v praxi byl Henry Kissinger, který teď zemřel. Po něm je západní politický prostor (z hlediska vzdělání i talentu) už jen pouští. Ale významná část ruské společnosti, která se nezajímala o zahraniční politiku a americké zahraničněpolitické doktríny, věděla o Kissingerovi („válečném štváči“, což bylo v tomto případě velmi vzdálené pravdě sovětské propagandy) velmi málo, resp. vůbec nic (Nutno poznamenat, že Kissinger rozhodně nebyl žádné neviňátko, ovlivnil nepříznivě osudy mnoha milionů lidí. Oslavy „lidskosti“ nejsou na místě v žádném případě – pozn.překl.). Zbytek západních vůdců, které známe, často prokázal úroveň znalostí mnohem nižší, než je úroveň znalostí ne zrovna nejlepšího ruského absolventa střední školy. 

Stojíme před paradoxem západního vzdělávacího systému: vysoké školy se podle hodnocení zdají být pro nás nedosažitelným ideálem, ale absolventi těchto univerzit, kteří obsadili vysoké státní posty a zdá se, že ve studiu vykazují nejlepší výsledky, se být úplnými ignoranty ve zjevných věcech. 

Ve skutečnosti zde není žádný rozpor. Kořeny novodobé geopolitické a dokonce světově historické globální porážky Západu sahají právě k jejich vzdělávacímu systému, který se definitivně zformoval v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století, ale ve svých hlavních rysech se zformoval již v 60. letech. (S tím je možno „napůl“ souhlasit, ale postoj ke vzdělávání, způsob myšlení se formoval již mnohem dříve. Lze souhlasit však s tím, že uvedené období je bodem definitivního zlomu jedním směrem, který však byl „předpřipraven“ – pozn.překl.)

Během několika desetiletí jsem mohl tento systém pozorovat z různých úhlů. Jeho jednoduchost a ubohost na mne udělaly dojem. Poté už mne problémy akutního intelektuálního deficitu západních elit nepřekvapují. 

Poprvé jsem se setkal s obětí západního vzdělávacího systému v roce 1990. Učitelka angličtiny na univerzitě aktivně pracovala jako překladatelka. V této době proudil do země proud téměř kohokoliv náhodného, kdo prostě jen něco chtěl, ze Západu (od turistů po dobrodruhy). Kdykoli to bylo možné, snažila se přivést na naše hodiny rodilé mluvčí. Jednou přivedla postgraduálního studenta historie z nějaké málo známé americké univerzity. Historii neznal. Neznal ji vůbec. Dokonce ani historii USA. To ani nemluvím o použití historické vědy jako nástroje k pochopení současnosti, předpovídání budoucnosti nebo utváření politického procesu. 

Když jsme se s ním pokusili o těchto tématech mluvit, vzal na sebe podobu králíka před hroznýšem a řekl, že ve skutečnosti sloužil pět let na základě smlouvy jako člen posádky vojenského vrtulníku (zjevně ne jako pilot), načež byla armáda povinna hradit jeho vysokoškolské vzdělání. Armádní povinnosti se samozřejmě nevztahovaly na drahé univerzity. Vybral si něco bližšího k domovu (ve svém rodném státě) a historii, protože od dětství miloval příběhy (říkal to) a byl špatný v matematice. Doufal, že vojenská služba, diplom a známosti získané na univerzitě během studia mu umožní vstoupit do státní služby v rodném státě, a to ani ne v rodném státě, ale na nižší úrovni – okresní. A státní služba znamená zaručený příjem, prakticky nemožnost výpovědi, zdravotní pojištění a hromadu všemožných dalších drobných bonusů. 

Pak jsem si myslel, že máme i tuzemské pedagogické ústavy, jejichž absolventi jsou většinou stejně kvalitní, a nepřikládal jsem tomu význam. 

O tři roky později jsem byl vyslán ukrajinským ministerstvem zahraničních věcí (v rámci programu British Foreign Office) na stáž na University of Leeds. Tam jsem na jedné z recepcí potkal starší manželský pár profesorů, kteří přijeli do Británie učit ještě za dob SSSR. Jejich popis vlastních aktivit se scvrkl do permanentního boje o granty a také o prodlužování smluv. Zrovna, když jsme se tehdy bavili, byli hodně naštvaní, že se jim neprodlouží smlouva a budou se muset vrátit do vlasti. Naději na uplatnění na jiné vysoké škole však ještě neztratili. 

Vzdělávací proces označili za noční můru, protože hlavním úkolem bylo a je zalíbit se studentům, jinak se do vašeho kurzu nezapíší a vám pak neposkytnou granty a poté vám neprodlouží smlouvu. Samotní studenti, to jsem mohl pozorovat každý den, trávili většinu času buď v univerzitní hospodě, která byla vždy plná, nebo chodili za město na piknik v malých skupinkách (to bylo v květnu-červnu, v předvečer a během zkoušek). Univerzitní knihovna byla nápadná svou obrovitostí, digitalizací (už tehdy) a prázdnotou. Studenti se o dostupné knižní bohatství příliš nezajímali. 

Později jsem pozoroval podobnou situaci v Cambridge, kde za nejlepší a nejnadějnější studenty byli považováni ti, kteří veslovali v týmech osmiveslic vysokých škol této univerzity soutěžících o šampionát. Nejslibnější byli samozřejmě vítězové alespoň jednoho závodu. 

Pak jsem v průběhu desetiletí mohl pozorovat, jak odcházejí za studiem do zahraničí děti mých známých, bývalých spolužáků, přátel atd. Většinou ti, kteří odešli na Západ, nebyli zrovna nejnadanější a nejpracovitější. Kdo měl opravdu zájem o studium (znalosti), mohl si vybrat univerzitu v Rusku, Číně, nebo východní Evropě. Zajímala je jedinečná specialita, jedinečný učitel a možnost ponořit se do kultury, kterou studovali. Do USA a Británie (méně často do Francie, Švýcarska a Rakouska) odešli především ti, jejichž rodiče našli západní univerzitu, kde si mohli dovolit vzdělávat své dítě. 

K pochopení systému mi chyběla jedna maličkost: jaký má smysl platit spoustu peněz za život a studium v Londýně, když na Ukrajině můžete získat diplom mnohem levněji, a pokud chcete „západní“ prestiž, tak jet do EU Pobaltí. 

Mozaika se nakonec složila, když jsem kolem roku 2003 nebo 2004 mluvil se svou bývalou spolužákyní, která před deseti lety odjela studovat do Velké Británie (něco jako postgraduální program). Potkali jsme se náhodou u společných známých a já se přirozeně zeptal, co dělá a kde pracuje. Na což jsem dostal odpověď, že studuje v UK. Překvapilo mě to, protože nevypadala jako matka mnoha dětí, která by musela strávit pět nebo šest let na akademické dovolené. 

Ukázalo se, že ona nikoho nikdy neporodila a nebyla ani nikdy vdaná. Prostě se jí líbí žít v Británii a nepracovat. Řekla, že když jednou dostanete studijní grant, je mnohem snazší získat druhý a třetí je téměř zaručený. Takže v tu chvíli už dostala čtvrtý a neměla v úmyslu přestat. Jednoduše putovala z univerzity na univerzitu, když byl vzdělávací program dokončen. 

Nebyla to žádná hloupá holka a i po deseti letech takového studia se měla naučit alespoň něco, ale udivovala mne sterilní čistotou části mozku zodpovědné za vědění. Vysvětlila to jednoduše: kromě vzácných, opovrhovaných „botaniků“, zpravidla ze zemí třetího světa, nikdo nestuduje. A nechodí tam studovat, ale navázat potřebná spojení. Na prestižní univerzitě vystuduje mnoho ministrů a premiérů, protože na ní tradičně studují děti ministrů a premiérů. Jejich úkolem je poznat své budoucí kolegy ve vládě, v parlamentu, nebo, je-li univerzita „jednodušší“, tak po „hodnosti“ ve které budou pracovat. 

Na prestižních univerzitách se s budoucími kapitány byznysu seznamují i budoucí představitelé vlád a centrálních resortů. Menší firmy hledají kontakty na jiné úrovni. A nemyslete si, že když se dostanete do Cambridge nebo Oxfordu, vaši bývalí spolužáci vám pak otevřou dveře britských vládních úřadů. Pokud nemáte to štěstí a upřímně se nespřátelíte s budoucím premiérem nebo princem z Walesu. 

V ostatních případech pro ně zůstanete zbohatlíkem, povýšencem z nepochopitelné země. Ze stejného důvodu se rodilí „obyčejní“ Angličané nehrnou na nejprestižnější univerzity, pokud nepatří do odpovídajících kruhů, stejně jako se rodilí Američané (kteří však mají jednodušší morálku) nehrnou na univerzity Ivy League. Pokud se nemůžete stát součástí určité společnosti, ani diplom z nejprestižnější univerzity vám nepomůže, ale uškodí. Nestanete se jedním ze svých na vyšší úrovni, ale přestanete být vnímáni i jako jeden na nižší úrovni. 

Samozřejmě, že na západních univerzitách jsou vynikající, znalí profesoři, tím spíš, že prestižní univerzity mají peníze na to, aby si je koupily, a jsou tam chytří studenti, kteří znalosti hledají a dostávají je. Ale to jsou výjimky z obecného pravidla. V podstatě se anglosaský vzdělávací systém a na něj orientovaný vzdělávací systém EU proměnily v „pískoviště pro svoje“. Tam se neučí, oni tam vychovávají lídry (samozřejmě prozápadní. To procento těch, kdo získá skutečné vzdělání za takových podmínek, se odhaduje na zdaleka ne ani jedno jediné plné procento. Někdy se to uznačuje jako „sbpj či zkrat“ v systému – pozn.překl.)

Pokud je ale politický vůdce od dětství, od okamžiku socializace, oddělen od vlastního národa neprostupnou zdí de facto podmíněného vzdělání, jak pak může odrážet zájmy masy lidí, kterým je povolán vládnout? Odráží výhradně zájmy svého „pískoviště“ a považuje je za zájmy lidstva. 

Z toho vyplývá neustálé upřímné nepochopení západních vůdců, že jejich iniciativy nemají lidovou podporu. Proto odklon od principů svobody slova, svobody svědomí a principu otevřenosti. Skutečný svět neodpovídá jejich ideálním představám o něm, ale neučili je, jak s tímto světem zacházet, pouze je učili komunikovat ve svém kruhu, kde každý s každým souhlasí. 

Proto upřímně věří, že je to „Putinova propaganda“, která zkazila Evropany, a že pokud budou ruská média na Západě zakázána, život se okamžitě zlepší. Proto jsou velmi překvapeni, když zjistí, že v Rusku žijí stejní lidé jako na Západě, že mnozí z nich vědí a dokážou mnohem víc než oni, že život v Rusku dávno předčil západní život, pokud jde o pohodlí a bezpečnost. 

To se jim neskládá v hlavě, odporuje všem jejich životním zkušenostem a způsobuje podobnou agresi, stejně jako Trump u amerických politiků, protože ten nabízí věci, které jsou pro normálního člověka samozřejmé a užitečné pro Spojené státy, což může zlepšit pozici Washingtonu v konfrontaci. s Moskvou a Pekingem. Ale i Trump je pro ně nepochopitelný, jeho návrhy jdou daleko za hranice jejich chápání, a proto je v jejich chápání „Putinovým agentem“, naverbovaným KGB v raném mládí. 

Nebezpečí negramotných, ale sebevědomých západních elit spočívá v tom, že se vším, čemu osobně nerozumí, zacházejí s urputným nepřátelstvím. Současný svět je pro ně přitom čím dál tím více nesrozumitelnější. Opice s granátem není tak nebezpečná jako tyto ctižádostivé bytosti. Stále mají jaderný kufřík, kterým  se Biden chvástal, protože není čím jiným se chvástat. 

https://ukraina.ru/20231130/1051623264.html

image 1
image 1

sdíletj na

97 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
ijn
3. 12. 2023 22:55
Ohodnotit příspěvek :
     

Sázka na vzdělání se RF vyplatila,…..RF dnes vede v nové jaderné výstavbě v zahraničí. 
ROSATOM (300 000 zaměstnanců) zaujímá první místo v počtu současně realizovaných projektů výstavby jaderných reaktorů (3 bloky v Rusku a 33 v zahraničí v různých fázích realizace). 

Konkurenční sílu ruských návrhů lze přičíst vyspělým technologiím a nejnovějšímu know-how vyvinutému ruskými vědci a designéry. Všechny designové projekty splňují moderní mezinárodní požadavky a doporučení MAAE. Projekty navržené k výstavbě jsou založeny na moderních reaktorových instalacích modernizované konstrukce VVER (Ruský vodní vodní tlakový reaktor), který má mnoho let dobrou výkonnost. Ruské projekty výstavby JE jsou reaktory G III vybavené systémy aktivní a pasivní bezpečnosti. Úspěšné působení na mezinárodních trzích potvrzuje dobrou konkurenceschopnost ruských jaderných technologií: V roce 2021 přesáhl balík zahraničních zakázek Rosatomu 139,9 miliardy dolarů.

RF=Rosatom ovládá ze 60% palivový cyklus Země, k vítezství RF stačí U3O8 nedodat a nechat KoZa vymrznout….!!

romry
4. 12. 2023 09:16
Odpovědět  ijn

nebo reaktor bn-800 je uplne novy svět!)) sodíkem chlazený rychlý množivý jaderný reaktor!) energie na 1000e let!)) a taky bn-1200!!))

Putinovec
4. 12. 2023 12:30
Odpovědět  ijn

Fašistický režim , který dělá z lidí otroky , nepotřebuje samostatné jedince , chápající objektivní svět .
Potřebují výrobnu konzumentů . Přeloženo do češtiny , konzument – blbec .
Proto už západní lágr prohrál .V banderstánu vidíme právě teď , nastávající budoucnost západu .

Gales
4. 12. 2023 15:39
Odpovědět  Putinovec

Od ledna klesne DPH na potraviny z 15 na 12 procent. Ještě v květnu Prouza tvrdil, že se to na ceně potravin projeví. „Myslím si, že je naprosto jasné, že k prvnímu lednu všichni sníží cenu potravin o ta tři procenta,“ řekl tehdy Prouza na tiskové konferenci Hospodářské komory.
Ujištění přímo od obchodních řetězců, že se pokles DPH propíše pozitivně do cen, v září dostali také premiér Petr Fiala a Výborný na společném jednání s osmičkou největších řetězců.
Nakonec je ale všechno jinak. V pondělí po téměř dvouhodinovém jednání se zástupci obchodních řetězců Výborný oznámil, že potraviny i přes pokles DPH zdraží.

Joe Arp
4. 12. 2023 16:43
Odpovědět  Gales

Tak nejen potraviny, ale české podnožky to vše vybalancují no né?

Slovan
4. 12. 2023 17:10
Odpovědět  Gales

Však ten Prouza je asi pěknej syčák, liška rezavá. Také mu Veleba, Jandejsek atd. nemohou přijít na jméno.

Radek5
3. 12. 2023 23:18
Ohodnotit příspěvek :
     

Moc s autorem nesouhlasím, respektive skoro vůbec. Nejsem příliš zastáncem formálního vzdělávání v České republice, Spojených státech a asi I v Rusku. Hlavní problém vidím v tom, že ačkoliv je škola “přípravou na budoucí zaměstnání,” nemá s tím moc společného. Možná tak ta vysoká škola, ale I tam dost omezeně a hlavně autor spojil ve svých myšlenkách jak gymnázium, tak VŠ. (Asi aby mohl věnovat konec tomu, jak to funguje ve vyšších vrstvách na Západě, což se ke zbytku moc nehodí. Proto to budu ignorovat.)

Co jsem se učil na základní škole, co jsem uměl na jejím konci, pak na střední, k maturitě, vysoké a co dělám teď. A hlavně, co si ze školy ještě pamatuji. Můj hlavní problém je naprostá nenavázanost na průmysl (všechny) a ekonomiku. Kdybych chodil na naprosto rozdílné školy, ve výsledku bych na svou kariéru byl připravený stejně. Protože školství nepřipravuje na budoucí zaměstnání ve velké většině případů. Je naprosto neefektivní. A ani neučí, jak nakládat s informacemi. Škola nikoho nenaučí učit se. To musí lidé zvládnout sami.

No a potom lidi zjistí, že po 5 letech praxe (kromě velice malé množiny vybraných oborů) není rozdíl mezi VŠ, gymplem, učňákem, nebo jen ZŠ.

Radek5
3. 12. 2023 23:19
Odpovědět  Radek5

A je to u nás. V USA. I v tom Rusku.

Za mě musíme najít ještě jiný systém než ten, co byl v Prusku. Nebo je na Západě. Nebo jinde.

Gales
4. 12. 2023 10:52
Odpovědět  Peter 008

Komu není shůry dáno v apatice nekoupí.Kdo se chce vzdělávat i po základce ať je mu to umožněno. Ale ve společnosti by mělo být společensky ohodnoceno i učňovské vzdělání a nikdo by se za to neměl stydět.Sice robotizace probíhá ale,slovy Terazkyho, ,,Na všetko je nám treba špecialistov”

Pavel
4. 12. 2023 12:54
Odpovědět  Peter 008

Vysvetlete ,co na nasem skolstvi byla ta vase Spicka..Kdo vsechno to tvrdil a nejaky fakta vo skutecnosti by neskodily.
Definice , co je Spicka ve skolstvi taky ne. Co je na ni tak spicatyho.

ModrýKlokan
4. 12. 2023 13:47
Odpovědět  Pavel

ČSSR byl stát s nejvyšším počtem hospodářských oborů na světě. Z toho při naší velikosti vyplývá, že i nejvíc na obyvatele. Hlavních oborů je cca dle použité metriky 3.500? No a ČSSR jich mělo na minimálně standardní úrovni cca 1.900? Rámcově, nebudu to ověřovat, kdo to ví, uvítám, když mě upřesní. No a s čím to asi tak může souviset? Že by s funkčním školstvím? Že by s nenávistným embargem a agresí kolektivního západu? Jakému dnes opět čelí například Rusko?
Jen pár příkladů týkajících se i školství a situace v ČSSR:
— lukrativní byznys počítačem řízených obřích fermentačních tanků v Agropodniku Slušovice / zničeno po 1989 / technologii zvládalo průmyslově cca 5 zemí na světě
— komerční sériová výroba vystřelovacích raketových pilotních sedadel stíhaček / zvládalo sériově cca 6 zemí na světě
— obecně letecká výroba, komplexní výrobní cyklus zvládnutý pouze zdroji a podniky na vlastním území / zvládá cca 10 zemí na světě, ČR dodnes, uměle sabotováno, vyráběli jsme tisíce proudových stíhaček
— komplexní dodávka jaderné elektrárny včetně turbín, generátorů, reaktoru a řídícího systému / zvládá cca 7 zemí na světě, ČR dodnes, uměle utlumeno a sabotováno (včetně výroby N-bomby)

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Spam Janka
5. 12. 2023 11:00
Odpovědět  Radek5

pointa vzdelavania je, ze Vas nauci urcitym sposobom mysliet……myslenie pravnika (pokial je dobry) je proste ine ako myslenie lekara a este ine ako myslenie inziniera. Nenauci Vas vsetko tak, ze si sadnete do fabriky A a budete pokracovat tam kde skoncil Vas predchodca a ked pojdete do fabriky B, ktora ma uplne ine zameranie, tak rovnako nahradite svojho predchodcu.
Ale nauci Vas flexibilite, pretoze mate siroky zaklad a ten zaklad myslenia je iny ako u tych, ktori tu vysku nestudovali. Proste niekto so SS v praxi nikdy nepocital integraly a ma pocit, ze to nikdy nepotrebuje (a on ani nie), ale proste su ine firmy, kde to treba je. A tam ma on smolu.
Keby to totiz tak nebolo, nikto by neprijimal v sukromnom sektore VS, ved su z principu drahsi. Ale robia to.A ano, prvych 5 rokov povedzme u cerstveho lekara sa zda ze nie je rozdiel u neho oproti povedzme vrchnej sestre,ale casom sa ten rozdiel zvyrazni……urcite ak by ste si mal vybrat, ci Vas bude operovat lekar s 10 rocnou praxou alebo zdravotna sestra s 10 rocnou praxou, tak si tu druhu moznost nevyberiete

Milan Jakeš
3. 12. 2023 23:45
Ohodnotit příspěvek :
     

Mé vzdělání je technické a matematicko fyzikální. Vysvětlím, čím se vyznačuje skutečné vzdělání. Skutečné vzdělání se vyznačuje efektivitou v řešení problémů. Vzdělání vás na řešení problémů vybavuje mnohými nástroji. Je to schopnost velmi rychlého a přesného hodnocení potencionálních řešení aplikací teoretických znalostí, což vám umožňuje nezdržovat se slepými cestami, zbytečnými pokusy a dává vám to jistotu, když se teoretické předpovědi shodují se skutečností. Vzdělání vás také naučí schopnosti řešit problémy na vyšší úrovni, než je úroveň problémů samotných. Vzdělání vás v řešení problémů velice vytrénuje tím, že během něj musíte vyřešit nespočet nejrůznějších teoretických úloh, pro jejichž zvládnutí je potřeba mimo nabytých znalostí zapojit i hodně invence a kreativity. Výsledkem je, že problémy řešíte čím dál víc systematicky a efektivně. Tak to je skutečné vzdělání. Samozřejmě ne každý má předpoklady ho dosáhnout. Tím úplně nejzákladnějším předpokladem pro to, abyste v mohli dojít ve schopnosti řešení problémů daleko je kupodivu opravdovost a skromnost. Bez těchto vlastností daleko dojít nemůžete, protože by vás rychle zahubila vaše vlastní pýcha.

vidjananda
4. 12. 2023 08:09
Odpovědět  Milan Jakeš

Jako začátek dobrý, ale chce to jít dál. Ale ve staré Indii se za začátek vzdělání považovala schopnost rozlišit hmotné od nehmotného. Začíná tím napr. Bhagavadgítá. Tomu odpovídalo rozdělení poznání do kategorií apará vidjá (řeší otázky “how”) a pará vidjá (“why”). Mj. podle toho, jak dalece byl kdo schopen v tomto pokročit, se řadil do varen, později zdegenerovaných v kasty.

Milan Jakeš
4. 12. 2023 08:30
Odpovědět  vidjananda

Věru nebylo mým záměrem napsat všechno najednou. Tak jsem už nerozebíral, odkud se bere skromnost a opravdovost. Věru těžko ji získá někdo, kdo nehledá skutečnou lásku a kdo se neptá na cestu do Božího království.

Francin
4. 12. 2023 16:02
Odpovědět  Milan Jakeš

Miláne souhlas a hlavní katastrofa ve školství a to od základní školy spočívá v tom, že děti nosí plné batohy knih a nejsou schopny ten rozsah vstřebat a přitom by stačilo je více zapojit do vlastního přemýšlení a vlastního úsudku což po nich nikdo ovšem nevyžaduje. Střední škola je už více odborná tak už by se měli připravovat na budoucí povolání, hlavně matematiku, logiku, kombinatoriku a také zapojit vlastní makovici. Vysoká už by měla být hodně odborná, ale dnes jsou vysokoškoláci jenom kvůli titulům a když řeknou co vystudovali, tak mám opravdu problém pochopit v čem jsou odborníci. Když jsem nedávno dělal výběrové řízení na ekonoma se znalostí mezinárodního obchodu tak jsem z dvaceti nikoho nevybral, protože absolventi VŠ z Prahy si pletli náklady a výnosy, tak strávili pět roků zcela zbytečně ve škole. Ovšem sebevědomí a platové podmínky měli vysoké. Podle mého názoru vyžaduje školství totální reformu, ale o tu nemá nikdo zájem viz třeba ta šílená inkluze, která brzdí ty chytré a těm slabým stejně nepomůže. Byl to záměr jak přibrzdit ty chytré. Náklady na školství jsou obrovské, ale přitom se propadáme ve znalostech s ostatním čím dál více ke dnu.

Albi
4. 12. 2023 00:02
Ohodnotit příspěvek :
     

Díky za článek.
Jen víc takových, aby konečně i ti “všeználkové” pochopili, že cesta k lepšímu vzdělání nevede přes peníze = zpoplatnění vzdělání, stejně jako ve zdravotnictví neplatí, že čím dražší, tím lépe pacienta léčí.

Protože aby bylo z koho vybírat ty talentiované, je potřeba mnít širokou základnu těch vzdělaných, což se nerovná těch bohatších. A nakonec ani pro ty méně talentované není vzdělání ztraceným časem.í.

A v neposlední řadě je to i ukázka toho globalistického výběru “elit”. Správné známosti a vhodné styky +”dobrý” sociální původ je to hlavní. Takoví se pak neptají, ale vykonávají nařízené.

Jaris
4. 12. 2023 00:27
Ohodnotit příspěvek :
     

Skola vam muze dat jen zakladni vzdelani. Dalsi znalosti je treba ziskavat sebevzdelavanim a praxi. Myslim, ze nejlepe jsou na tom ucenovske obory, kdy potrebne informace pro budouci profesi probihaji zaroven s praxi. Jsem presvedcena, ze jakekoliv remeslo je daleko uzitecnejsi nez jakesi pochybne vzdelani v humanitnim oboru.

Albi
4. 12. 2023 06:32
Odpovědět  Jaris

Bohužel učňovské školství jsme úspěšně zlikvidovali. Zato studium zbytečností tyou gender, LGBTQ+ apod. je jako máku.

Taky jak by ne – to je přece pro život a společnost to nejdůležitější. Nějaký diplom absolvent dostane a žádného “otitulovaného” se nikdo nebude ptát za co. 🙁

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Slovan
4. 12. 2023 09:25
Odpovědět  Albi

👍 👍 👍 🙋‍♂️

Bety
4. 12. 2023 18:05
Odpovědět  Albi

Sehnat dnes šikovného řemeslníka je nadlidský úkol. Když nám např. vyměňovali kotel, ptala jsem pracovníků té firmy, nakolik ten obor ovládají – “Bez problémů, byli jsme na šestitýdení stáži u výrobce.” Do dvou měsíců nastaly problémy, které neuměli řešit. Hlavně že jsme dostali stostránkový manuál a poraďte si sami.
A k tomu západnímu vzdělaní – viděla jsem videa z CNN, kde za reportéry visela mapa světa. Nevěřila jsem svým očím, Atlantikem tam byl označený Tichý oceán a obráceně –
to bylo nejkřiklavější. Jinak byli třeba schopni situovat Slovensko na Blízký východ a tak podobně. Pak se výšplechtům nějaké Psaki nemůžeme divit.
Ale výlučnost Cambridge a spol. nám do hlav nacpali velmi úspěšně. Stačí vzpomenout na Harvardské fondy – kolikrát já jsem dostala na vyslovené pochybnosti o jejich slibech odpověď – on je přece absolvent Harvardu a Harvard mluví sám za sebe – to ani nechtějte vědět.

Frank
4. 12. 2023 09:18
Odpovědět  Jaris

Neprostý souhlas. Jako příklad slouží náš premiér Fiala. Je to mamlas se čtyřmi tituly, ale kdo a nač takové žvanily někdo potřebuje?

ModrýKlokan
4. 12. 2023 14:18
Odpovědět  Frank

Náhodou RSDr. doc. WC40 Petro Nuttelovič Fyjalenko, PhD. AMD Athlon 64, CSc., je výkonný a užitečný model 5. generace. Není označení žvanivý mamlas poněkud přehnané, kolego?

jiří
4. 12. 2023 08:49
Ohodnotit příspěvek :
     

Nový pomník v Plzni vzbudil poprask. Obsahuje nápis kritizující Fialovu vládu, radnici vadí…
comment image
https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2023/11/monument-ktery-se-tyci-nad-plzni.html#more

Jura S
4. 12. 2023 10:03
Odpovědět  jiří

KRÁSA – určitě pěkná ukázka řemesla, ručně kované …

Standa
4. 12. 2023 12:04
Odpovědět  Jura S

Už bylo odstraněno! Vadilo!
PROČ?

Pavel z Moravy
4. 12. 2023 09:13
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak jsem teď četl, že Češi jsou neuvěřitelně odíráni, ale oni si prý na sobě nechají dříví štípat. Jsou prý těžce ožebračováni, ale oni to berou tak nějak normálně. Toto jsem si přečetl, když jsem si na seznamu otevíral mail. Takže nás zmrdi mají ofiko za trouby a hlupáky. Okrádají, oškubávají a zaprodávají nás čím dál více, protože vědí, že si to mohou dovolit. A ať se na mne nikdo nezlobí, o vlastním národu se tak mluvit nemá, ale jsme hlupáci toho největšího ražení. Kurdyna na co ten náš lid čeká? Jak psává paní Helena, budeme čekat, až z nás stáhnou poslední trencle a vyženou nás z baráku? Za našeho mládí, když žák ve třídě zlobil, tak ho učitel vyhostil za dveře na chodbu, některý ho vytáhl za ucho ven, měli jsme dokonce jednoho učitele, který nezbedníkovi jednu ubalil i když se to nesmělo, ale nikdo si doma nestěžoval, protože věděl co by ho čekalo. Tady nám na hlavu kadí každý den a my držíme jak troubové. To chceme čekat, až nás úplně oholí a ukradnou vše co jsme si naspořili? Nejsme Tykačové ani Křetínští, každý z nás si musel ty prašule naspořit. Co když dopadneme jako v Argentině nebo na Islandu?

Pavel z Moravy
4. 12. 2023 09:21
Odpovědět  Pavel z Moravy

Bylo by záhodno, aby se v naší republice našel alespoň jeden dobrý právník, který by podal na různé nelegitimní kroky vlády stížnost k ÚS. Těch záležitostí, které asi porušují ústavu by se asi našlo dost. Normální občan musí být vždy zastoupen právníkem, jinak to ÚS nepřijme. A ať mi nikdo neříká, že činy našich škůdců jsou všechny košer. Potom by se ukázalo jak to s výkladem práva u nás skutečně je. Už toho mám skutečně dost, aby mne kdejaký grázl okrádal jak se mu zlíbí.

jiří
4. 12. 2023 10:52
Odpovědět  Pavel z Moravy

No, už to u ÚS s právníkem zkoušel pavel zítko, s “protikovidovými” nařízeními, zmanipulovanými volbami, i prezidentskými a? A NIC.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
4. 12. 2023 11:37
Odpovědět  jiří

Jiří, tak se musí znovu.

Slovan
4. 12. 2023 12:07
Odpovědět  Pavel z Moravy

Je tuna zavedený nějaký systém a my tuna víme jaký a ten tuhle tu záležitost nepustí na světlo světa. Je tu mafiózní prostředí už 34 let.

Pavel z Moravy
4. 12. 2023 14:46
Odpovědět  Slovan

Tak si necháme kamaráde úplně nas.rat na hlavu? Tak potom je to opravdu národ hlupáků. Tím pádem souzním se Sizokem, 93 % hlupáků. Vždyť já nikde v obchodě, na poště a jinde neslyším, že by někdo otevřel hubu a na něco remcal. Všichni jsou vystrašení jak zajíci před odstřelem. Já vypadám jak provokatér, když otevřu hubu a mluvím o škůdcích. Už abych měl strach, že mne i zlynčují, že jim tak haním jejich zaběhnutý život v žumpě. Házím bobek na celý tento národ. Ámen.

ModrýKlokan
4. 12. 2023 15:06
Odpovědět  Pavel z Moravy

Jen drobné upozornění. Ve frontě u pokladny v obchodě nemá smysl na nic politickýho remcat. Jen tím zdržujeme zbytečně ostatní zákazníky. Ta prodavačka nemůže nic podstatnýho ovlivnit, majitelé obchodu jsou v Německu a Holandsku. Ředitelé jsou v Praze.

Prodavačka může jinak hlasovat u voleb, ale to asi neřešíme u pokladny, že. Taky můžu prodavačku poslat do podzáda, pokud mě obtěžuje a terorizuje kvůli roušce a podobně. To se ale nyní neděje a vaginátoři a respirátoři pochopili již za Kokovidu, že se mají stáhnout a dát si bacha na držku.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
ModrýKlokan
4. 12. 2023 15:14
Odpovědět  Pavel z Moravy

Vzkaz adminovi. V dnešní době mi čeká na schválení příspěvek, kde jsem použil slovo “prdele”, aniž bych vedl shitstorm a někoho tady urážel? Jde jen o věcný popis ve věcné části dané poznámky k tématu, zavedeným způsobem, společensky přijatelným a stručně účinným.

To se do kdy budeme věčně strachovat o něco, před něčím? Před udáním? Před vrchností? Poblytyky? Před policajty? Před pohoršenou soudružkou z nedělní školy práce? Před automatizovaným SW robotem? Nechápu.

Administrátor
P.A.Semi
5. 12. 2023 09:24
Odpovědět  ModrýKlokan

To máte jako ten Americký “rules based order“, řád založený na pravidlech…

Prostě je takové pravidlo, tak se musí dodržovat…(?)

(Já jsem si to nevymyslel a tak to ani sám nezruším… Částečně je to zdůvodněno tím, že to udržuje určitou úroveň diskuze, že si lidé dávají víc pozor na to, co říkají, a když ne, tak mají pár hodin penaltu…)

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
ModrýKlokan
4. 12. 2023 15:16
Odpovědět  Pavel z Moravy

Zdravím Pavle. Jen drobné upozornění. Ve frontě u pokladny v obchodě nemá smysl na nic politickýho remcat. Jen tím zdržujeme zbytečně ostatní zákazníky. Ta prodavačka nemůže nic podstatnýho ovlivnit, majitelé obchodu jsou v Německu a Holandsku. Ředitelé jsou v Praze.

Prodavačka může jinak hlasovat u voleb, ale to asi neřešíme u pokladny, že. Taky můžu prodavačku poslat do podzáda, pokud mě obtěžuje a terorizuje kvůli roušce a podobně. To se ale nyní neděje a vaginátoři a respirátoři pochopili již za Kokovidu, že se mají stáhnout a dát si bacha na držku.

Slovan
4. 12. 2023 17:06
Odpovědět  ModrýKlokan

Viz můj příspěvek dole-ji a Pavel snad nemyslel prodavačku, ale spoluobčany okolo sebe.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
4. 12. 2023 17:28
Odpovědět  Slovan

Jo, myslel jsem spoluobčany kolem, prodavačka je ráda, že je ráda. Ale občas Jim připomenu, že makají na západní dacany jako otroci, obzvláště když mně v Penny kde chodím, neb to mám nejblíže markují zboží tak rychle, že to nestačím odebírat. Už jsem si volal vedoucí a sdělil jí, že by tam měli dát pracovníka, který by to zboží tedy dával do koše. Jim totiž to markování počítají, takže oni musí chvátat. Německý majitel by české otroky asi zdrbal, nebo jim nedal prémie. My s tím nemůžeme nic dělat, slyším. Říkám, tak jste tedy otroci a odpovědí je mi smutné pokývnutí hlavy. Kurdyna, za socíku se jim nelíbilo všechno, každá kravina jim vadila a nyní je zotročili a pohoda. Teď u nás napadlo hafo sněhu, na chodnících je z toho břečka, oni to ani nestáhnou a tak mi ještě zní v uších jak řvali za socíku, když to náhodou neuklidili. Teď opět nic, každý v tom šlape jako kdyby šlapal zelí, ale jelikož jim řekli, že toto je ten správný systém, tak drží hubu. Kurdyna, na socíku jim vadilo i prd.nutí šéfa, teď si s nimi mohou vytřít a pohoda. Tento národ už nemíním řešit, jdu od toho.

katango
4. 12. 2023 17:33
Odpovědět  Pavel z Moravy

No, chodníky vlastní obec, tak ať uklidí obec (je to dokonce v zákonech nebo nařízeních, nevím přesně). Když si na chodník něco dáte, platíte za zábor. Dřív se na chodnících robotovalo jako na panském, dnes už ne. Ale dobrovolnosti se meze nekladou.

Boomer
4. 12. 2023 19:08
Odpovědět  katango

.. jo, o změnu letité robotní právní úpravy se postaral pan Kubera, současný stav je předmětem občasných sporů, v nichž se každá strana ohání jiným zákonem či nařízením a s tímhle maglajzem si láme hlavu i Ústavní soud, ale jak trefně připomínáte, každý ať se zařídí po svém. Já si obouvám pořádné boty…

Pavel z Moravy
5. 12. 2023 08:48
Odpovědět  katango

Ale paní doktorko, kdybych s tím šel na úřad, tak by mi řekli, že jsem jediný co si stěžuje. Asi tak před 5 roky nás v noci budíval neuvěřitelný hluk, jako kdyby někdo frézoval silnici. Pak se zjistilo, že se jedná o nějakou drtičku plastů. Ani si nedovedete představit co jsem se s jednou paní, která bydlí v paneláku na ulici naproti naběhal na úřad, než se to dalo do pořádku. Ostatní to slyšeli také, ale cudně mlčeli, co kdyby se náhodou nějak znelíbili vrchnosti. Všichni kolem toho našlapovali tichounce, neb se jednalo přece o pana majitele a jeho provoz. Policajti sloužili a lidé drželi hubu, dělali, že to neslyší a nebo měli možná na uších ty Otíkovy sluchadla. Názor na absolutně zbabělý lid tohoto národa jsem si udělal již dávno, zůstávám mimo toto stádo, to je asi to nejlepší co může člověk udělat.

katango
5. 12. 2023 11:18
Odpovědět  Pavel z Moravy

Ale o tom nemluvím. Jistě že se vám ouřad vysměje. Oni chodníky neuklízejí, nějak si spočítali, že se jim vyplatí, když semtam zaplatěj odškodnění za nějakou tu zlomenou nohu. Ale i tady se snažej neplatit nic s tím, že člověk měl určitě nevhodný boty s hladkou podrážkou a ještě šel tak, že jednu nohu nechával za druhou.

My třeba chodník tak zhruba protáhneme a téměř všichni, ne-li všichni, to dělaj taky. Akorát nás nepotahuje z moci ouřední nějakej mamlas.

Našemu úřadu bych ale křivdila. Oni to semtam projedou takovým malým traktůrkem s malou radličkou.

Joe Arp
4. 12. 2023 18:12
Odpovědět  Pavel z Moravy

Nejdeš od toho, proto to sem píšeš. Nátura a výchova ti to nedovolí, a to je naše neštěstí, na rozdíl od splachovacích mimoňů, kteří si na rozdíl od tebe u pokladny v pohodě skládají zboží do tašek a se*rou na frontu za nimi. Ty se snažíš nepřekážet a fofruješ, nervuješ se a stáváš se potížistou na rozdíl od skutečných potížistů.

ModrýKlokan
4. 12. 2023 23:20
Odpovědět  Joe Arp

Tyhle zákaznický mimoně u pokladny občas taky zjebu, když si jich všimnu a mám náladu. Ale je jich čím dál míň, asi byli patřičně proškoleni a stáhli ocas, balvani tupí.

katango
5. 12. 2023 11:21
Odpovědět  Joe Arp

Když jsem měla měsíc před porodem druhého dítěte a prvnímu bylo něco před dva roky, taky jsem si skládala nákup pomaleji a ještě k tomu jsem nechala staršího sedět na vozíku, aby mi nezdrhnul a něco si neudělal. Nepřejte si slyšet, co jsem schytala od jednoho dacana. Slovo neohleduplná bylo to nejmírnější. Psal se rok 1991.

ModrýKlokan
5. 12. 2023 14:14
Odpovědět  katango

To nedělám. Je to zbabělá ubohost, napadat někoho slabšího, například rodiče s dětma, nebo nemohoucí starší důchodce, s objektivním problémem, který logicky bohužel může zdržovat. Nemůžete se bránit, protože musíte například hlídat děcka. Řada těch zbabělců to dělá podle mě vědomě, ví, že jsou vlastně před váma chránění vaší povinností vůči vašim dětem. Jednou na mě tak nastoupil kvůli parkování ráno u školky dost hustej chlápek. V náručí jsem měl dítě 2,5 roku a řešte agresivního magora. Rok 1998.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
katango
6. 12. 2023 13:41
Odpovědět  ModrýKlokan

Že to byl dacan, o tom žádná. Zajímavý ale je, že než se mi měl narodit syn (1988) a ještě k tomu jsme bydleli ve Strašnicích, bylo mi až trapný chodit nakupovat, všude mne pouštěli před sebe, když jsem se někde opřela, hned abych si šla sednout, i dozadu do krámu…Jaký kontrast proti tzv svobodě v r.1991 v mém rodném městě na okraji Prahy!

ModrýKlokan
6. 12. 2023 14:44
Odpovědět  katango

Je to zajímavý. Taky jsem něco takovýho vnímal. Když se lámou dějiny, dojde asi i k rychlému přeformátování společenského vědomí (paradigma? :-D)) Já ten zlom pozoroval v tom, jak během krátké doby po euforii 89, najednou začali ti starší viditelně taktizovat. Zadržovali informace a v očích jim blikaly dolary. Škoda mluvit. Teď už to dohnalo skoro všechny.

Slovan
4. 12. 2023 19:35
Odpovědět  Pavel z Moravy

😊 😊
Já to nevidím jinak ale měli bychom se domluvit a jít spolu něco nakoupit. To by bylo facek a “ostudy”. 🤣🙋‍♂️

Albi
4. 12. 2023 22:41
Odpovědět  Pavel z Moravy

Kurdyna, za socíku se jim nelíbilo všechno, každá kravina jim vadila a nyní je zotročili a pohoda“.

Za socíku zas byly banány jen sporadicky, dnes jsou celoročně – v současné době 1 kg za 20, brambory za 30 kč. Ó my se máme!

ModrýKlokan
4. 12. 2023 23:24
Odpovědět  Albi

:-D))) Ó my se máme, Albi má mísu, maso z Polska mele Manekýn Pávek, třeba dá Albi čuchnout, Albi mele cvrčka…

Pavel z Moravy
5. 12. 2023 09:08
Odpovědět  Albi

Albi, kde žiješ, že je máte za 20, u nás tak běžně za 30. Ale prd.el to stejně je, když se dnes pouze banán a mandarinka srovnává s tím co bylo za socíku. Včera jsem vzpomínal, jak v Olomouci na hlavním nádraží v docela pěkné restauraci, asi 3. skupina, chodili číšníci ve fráčcích a servírky ve svých zástěrkách, jídlo přiváželi na vozících, neb to byl obrovský plac a člověk si dal nějaké chutné jídlo na objednávku za 15 Kč. Dnes ti ledaskde přinesou nějaké kafe za 60 v ušmudlaných montérkách a pohoda. Už i páni doktoři chodí ven na obědy v jakémkoliv počasí v pracovním, pouze s nějakým kabátem přes sebe, přesně jak u amíků, kde tak jak chodí v práci, tak i v tom stejném oblečení jedou v městské dopravě domů. Prostě západní kultura stolování a všech dalších aspektů života, tak jak má u kapounů být. Ale nejvíce mne pobavily ty oblečky těch výsadkářů za covidu, ale když potom covid pokračoval a totalita se zmírnila, už pracovali bez oblečků. Ani nemuseli už nic umývat. Holt covid již ztratil asi na síle. Takhle si tady prostě v tom blázinci, jak by asi řekl pan Cimický žijeme. Tak si ho dnes všichni užívejme.

katango
5. 12. 2023 11:24
Odpovědět  Pavel z Moravy

Cimickýho sem netahejte, to není pan, ale hajzl. Tím jsem si naprosto jistá. Pokud chcete, vysvětlím, proč to tvrdím.

My jsme v blázinci v Kosmonosech taky chodili do jídelny v bílým. Taky jsme chodili v bílým už z ubytovny. Ale obojí bylo v areálu léčebny. Proč bychom se převlíkali? Natolik vážení jsme nebyli, abychom si svou pověst museli udržovat. Byli jsme pro všechny plebs, tak jsme se jako plebs chovali.

Pavel z Moravy
5. 12. 2023 12:10
Odpovědět  katango

Tak Cimického neznám, ale běžně vidím pány doktory, kteří šlapou ve svém bílém pracovním pouze s nějakým kabátem přes sebe po ulicích a přes špinavou cestu, na oběd, který mají mimo své pracoviště. A pochybuji, že by ty bílé oblečky střídali, tedy jeden pracovní a jeden vycházkový. Ale koneckonců je to jejich problém. Ale paní doktorko, víte kolik byste dnes měli práce. Ta doba a to prostředí je na to přímo jak dělané. I když na druhou stranu, kdo by se chtěl považovat za nenormálního. Ze škůdců určitě nikdo.

ModrýKlokan
5. 12. 2023 14:20
Odpovědět  katango

Mě by to paní doktorko zajímalo, to o Cimickým. Stejně ho čeká soud, Tam properou veřejně všechno, tak se o tom můžem bavit.

katango
6. 12. 2023 13:49
Odpovědět  ModrýKlokan

Dlouho se vědělo, co dělá. Nebo alespoň velmi blízko tušilo. Ovšem taky se vědělo (nebo hodně blízko tušilo), že donáší StB. Takže se ho všichni báli, což v těch letech bylo naprosto pochopitelné. Proto taky z Bohnic odešel na svobodě a ne do lochu. Řekla bych, že StB měla dlouhý prsty ještě dlouho po r. 1989.

No a ještě k tomu – práskněte něco takovýho na miláška masmédií! Udělaj z vás lhářku a hysterku, když ne něco horšího. A rozhodně vám nebudou věřit, protože jste psychiatrická pacientka a těm se ze zásady nevěří nic.

To je to nejhorší, zaměřit se na ty nejslabší s vědomím, že za to nebudu pykat. Je to zbabělec. Teď si radši vzal nějaký prášky a pak zase spad ze schodů, jen aby ten soud odročil. Už mu nejspíš začlo docházet, že kamarádíčkové, co by ho z toho vytáhli, už nejsou.

Slovan
4. 12. 2023 16:49
Odpovědět  Pavel z Moravy

Tak Pavle vždyď nic takového nepíšu, jen že je tu vše svázané a propletené mafiány. Reakce na ty stížnosti, které nic neřeší. Si z toho i v karikaturách a jinde i dělají srandu….A NIC. JEDE SE DÁL. Co se týče toho žvatlání, já to málo kdy vydržím. Má to dvě možnosti, buď si hezky “pokecáš”, nebo si naběhneš minimálně na slovní bitku. ALE POZOR!! Máš čisté svědomí, žes splnil svoji vlasteneckou povinost, a to se nahoře počítá. Hezký večer.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
zuza
4. 12. 2023 14:37
Odpovědět  Pavel z Moravy

na Islande dopadli dobre,. vyhodili bankárov a banky a dali si hospodárstvo do poriadku. Len sa o tom radšej nehovorí, aby si náhodou niekto nevzal z toho inšpiráciu. Argentína – to je iné kafe, tí akonáhle trocha zdvihnú hlavu, dostanú po nej, aby pochopili že strýček Sam na svojom zadnom dvore neposlušnosť nestrpí.

ModrýKlokan
4. 12. 2023 14:58
Odpovědět  zuza

@ Zuza

Jo. Je zajímavý jak ten Island dokážou tak ututlat a odignorovat. Techniky mediálně psychologickýho ovlivňování jsou již fakt na úrovni zbraní hromadnýho ničení.

Taky je pro mě zvláštní a nepochopitelný, jak se ti banksterský gauneři jako Ročildi a Rokefeleři rozhodují, když nechají například vzpurný Island na pokoji a Argentinu vždycky zaříznou. Tato informace by se nám mohla hodit jak v ČR tak SR.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
katango
4. 12. 2023 17:34
Odpovědět  ModrýKlokan

Třeba že Island je malej? Lidí tam žije prej asi jako v Brně.

ModrýKlokan
4. 12. 2023 23:26
Odpovědět  katango

Tak to jsi mě uklidnila, třeba na nás taky nedojde až tak úplně :-D)))

Pavel z Moravy
5. 12. 2023 09:15
Odpovědět  katango

To je fakt, že jich je málo, ale i tak, nejsou asi připodělaní strachy jako tady. Tady je to prostě hobby, držet hubu a nechat si sr.át na hlavu. Nobelovku by si za to těch 90 % národa zasloužilo. Mohli by se tím prsit v okruhu svých známých, předčilo by to i fakt, že se posadili na lavičku Havla.

katango
5. 12. 2023 11:26
Odpovědět  Pavel z Moravy

Jo, žít v takových podmínkách – drsné nehostinné prostředí a sopky, co si často zasoptěj… tam nemůžou žít žádný měkkoni.

Pavel z Moravy
5. 12. 2023 12:14
Odpovědět  katango

Když dávali kdysi jakýsi krimi seriál z Islandu, byl tedy docela dobrý, bylo to vidět, fakt žádní měkáči. Potřebovali bychom je poslat do Strakovky.

Pijack
4. 12. 2023 09:32
Ohodnotit příspěvek :
     

Vzdělání je jedna věc. Inteligence je věc druhá. V tom se vyzná i to prase 🙂

ModrýKlokan
4. 12. 2023 14:23
Odpovědět  Pijack

Vzdělaný blb s titulem, je horší jak hurikán Ottis.

zdendulka
4. 12. 2023 14:46
Odpovědět  ModrýKlokan

fialinka, fiala 🙂

ModrýKlokan
4. 12. 2023 15:20
Odpovědět  zdendulka

:-)) Petro Nuttelovič je jejich nejvyšší uctívaný guru. Jinak je tou otitulovanou škodnou zaplevelenej celej stát.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Ladislav 💤
4. 12. 2023 15:46
Odpovědět  Pijack

👍Ježiši Maria, copak ma západě je nějaký vzdělanec? To všichni u nás co dostali vzdělaní za nádherného socialismu, by měli proti nim dostat Nobelovu cenu za chytrost!

Frank1
4. 12. 2023 09:44
Ohodnotit příspěvek :
     

Politicka indoktrinace, zakazy informaci, zamlcovani a lzive vykladani udalosti a historie formuji mladou generaci ve skolach a na VS.
Ja zazil komousskou totalitu na vysoke a na vojne. Nemohu rici, ze by nejak formovala muj nazor. Take jsme se ovsem mylili. Neverili jsme varovanim komunistu o podlosti a prolhanosti zapadu a jeho propagande. My studaci jsme chapali ubohost a zakernost komousskych aktivistu uz na VS. Mstili se spatnymi posudky tech, kteri ‘nezrali’ aktivne rezim.
Proto si nemyslim, ze dnesni formovani mladeze muze mit trvale nasledky na jejich konceptualni vzdelani. Je to samozrejme individuelni. Uvidime. Kazdopadne politicka negramotnost vetsiny obyvatelstva neustalym vymyvanim mozku medii mne sokuje. 30 let od sametu sirene informacni pole je uz v lidech pevne vypaleno jako na chipu.

ModrýKlokan
4. 12. 2023 14:28
Odpovědět  Frank1

Jo, na to taky čumím jak puk. Jak snadno z vohnoutů a vovcí uděláš blbce, luskneš prstem a je to. Neuvěřitelný. Tak 75 % lidí jsou naprostí dementi na úrovni jednoduchých živočichů. Prase domácí, nebo pes, či vrána, jsou proti standardním vovčanům ČR vyspělé sofistikované bytosti.

Pavel z Moravy
4. 12. 2023 14:51
Odpovědět  ModrýKlokan

Kurdyna chlape, ty mně mluvíš z duše. Že ty jsi také z Moravy. To u nás na Ostravsku, kde jsem jako kluk vyrůstal bylo co na srdci, to na jazyku. A ty havíře, které jsem znal, to byli správní chlapi. Co řekli, to udělali. Žádní přizdisráči.

ModrýKlokan
4. 12. 2023 23:29
Odpovědět  Pavel z Moravy

Z Brna. Ale ve skutečným životě, ne na netu, jsem na upřímnost párkrát dost dojel. Takže si dávám bacha. Mlčeti zlato.

Pavel z Moravy
5. 12. 2023 09:29
Odpovědět  ModrýKlokan

Nemohu říci, že znám Brno dobře, ale byl jsem tam mnohokrát. Vždyť jsem se narodil v blízkém městě s vojenskou posádkou. Jo, a ještě máte pořád prázdné kasematy na Špilberku? Brr, tam byla ale nepohoda. Někteří chtějí zase to císařství, tak pak se možná zase zprovozní. Ona fakt ta většina neví co chce. Nebo vlastně ví, chce se mít dobře, ale tak nějak bez vlastních zásluh. Nejlépe oškubat svého bližního a pak se jít vyzpovídat panu faráři, to duši strašně ulehčí. Tak se měj a přeji pohodu v Brně.

Jura S
4. 12. 2023 09:50
Ohodnotit příspěvek :
     

Jako Ing technik mohu jen přitakat, úroveň vysokoškolstého vzdělání netechických směrů je přímo šokující, profesor, docent HUHUmanitárních oborů neovládá ani tročlenku. Třeba ten Gryndýl a uhlí – logicky váha země je cca 6*10na 21-tou tun. Roční spotřeba uhlí na celé planetě je cca 5,4*10 na 9-tou tun. To je poměr 1,1*10 na12 tou – tedy pro laiky příměr – na jednu hromadu na váhu dáte vlas o tisícině gramu, na druhý konec železo o váze 1 100 tun !!! Jak zahřeje spálení toho vlasu oněch tisíc tun oceli ? Jenže “fylozofycký” dobytek, ať má titulů kolik chce tohle nepochopí….

ModrýKlokan
4. 12. 2023 14:45
Odpovědět  Jura S

@ Jura S

To je krásně občerstvující, když si na veřejným médiu přečtu pár vcelku obyčejných čísel a jednoduchých převodů jednotek, i když s dost velkým počtem řádů, … A výpočty jsou správně!!!

Neuvěřitelné, fascinující. Doteď jsem byl cca 33 let zvyklý, že jakékoliv (opakuji JAKÉKOLIV) číslo, jednotka, procenta, cokoliv matematického v novinách či televizi, bylo špatně. Pokud v jednom vydání se dopustili presstituti zveřejnění 2 čísel, všechny byly špatně. Pokud 12 čísel, všechny byly špatně. Procenta, jednotky, to je fuk. Všude byly vloženy “rafinované” i obyčejné chyby.

Presstitutům masoméééédyjí by mělo být státní mocí zakázáno (kromě jiných věcí) používat jakékoliv matematické symboly, jednotky, čísla, včetně logických výroků, zda je něčeho málo, mnoho, zda je něco vhodné, či nevhodné… atd. V podstatě by ta profese v masomééééédyjích měla přestat existovat. Absolutně se sami sebe zprofanovali a zneuctili, odrovnali se. Milují ty kraviny kolem UI (umělá inteligence) a ta samá UI je v podstatě do roka může nahradit. Všechny. Prej se budou znovu otvírat uranový doly a kamenolomy. Co vy na to šmejdi?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jura S
4. 12. 2023 15:18
Odpovědět  ModrýKlokan

A pro zasmání : BIOMASA- megapíčůůsovina : Vezměme strom, buk stáří 100 let, bude mít tak 3 tuny, něco je voda tak po vysušení 2,2 tuny, což je při výhřevnosti 15 MJ/kg tak 33GJ energie. ovšem “joule” je wattsekunda, tedy je to 9,17 MWh, což ovšem ponásobíme účinností spalování 0,6 a máme 5,5 MWh, což je tak polovina energetické spotřeby 2+1 bytu za rok…  tedy 8-patrový panelák s 4-mi byty na patro by potřeboval ročně 64 stoletých buků, dubů… No jo, jenže takový strom roste sto let a zabere plochu cca 100 m2. 
Tedy žgryndýlisté toho paneláku by k ekologickému využití potřebovali 6400 stromů na ploše 640000m2 (640hektarů) 
Jesliže vezmene onen “fiktivní panelák s 32byty po 4 lidech a lidi v celé ČR pak by
 “udržitelné topení biomasou” potřebovalo rozlohu 500 000 km2. No jo, jenže ČR má rozlohu jen 78 870 km2… Aha

ModrýKlokan
4. 12. 2023 15:37
Odpovědět  Jura S

@ Jura S

Tvoje příklady a “eko” úvahy naprosto skvělý, baví mě to a je užitečný mlátit to ovcím vo hlavu.

Teď jsem z hlavy vypočítal poslední výsledek a nesedí mi to, vyšlo mi 50.000 km2. Teď nemůžu, za chvíli to půjdu přepočítat znova. Samozřejmě je jasný že ty bio eko kraviny jsou kravina i pro 50.000 km2. Natož 500.000 km2.

Problém je, že ekoaktivistům je jedno jaká je realita a dosavadní skutečný výzkum a poznatky. Za svou zločinnou a hloupou činnost jsou placení, je jim fuk jak to dopadne, jde o prachy. Standardní ekoaktivista bere cca 30.000 měsíčně za účast na ekosabotážích a demonstracích.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jura S
4. 12. 2023 16:13
Odpovědět  ModrýKlokan

jo, je tam chyba : 64 stromů ročně na 32 bytů(2 stromy na byt). Jelikož je dle “sčítání lidu 2021” cca 4,48 mil. bytů = 8,96 mil stromů * 100 = 896 mil. m2= 896 km2 lesa ročně, což už nezní jako totální 3,14159-ovina :-))

ModrýKlokan
4. 12. 2023 23:48
Odpovědět  Jura S

@ Jura S

Je to stále pičovina, ve formě jediné direktivně prosazované povolené možnosti. V rámci zvykového energetického mixu nebylo, není a nebude problém, individuálně si pořešit topení dřevem. Žádný stát ani ekoteroristi do toho kecat nemusí, pokud to má fungovat. Vymýšlení nových názvů jako biomasa, je kouřová clona kryjící další podvody. Stále stejný scénář mafie politiků a korporací.

V poslední iteraci jsi zapoměl na 100 letý růst stromu! Ten můj odhad byl tedy dobře a tobě předtím ulítla desetinná čárka. Podle tvého nového přesnějšího výpočtu, je to tedy cca 90.000 km2. Ale raději to zkontroluj, čověk nikdy neví, jak je vidět, ať se neztrapníme jak ti presstituti :-D))))))

Frank1
4. 12. 2023 10:29
Ohodnotit příspěvek :
     

KoZa nahnal Ukrajinu a Rusko do bratrovrazedne valky Slovanu. Mimo jine jsou dusledky zmrzaceni tisicu zdravych a mladych vojaku. O tech mrtvych nechci psat. Nevyresilo se vubec nic. Zapad neuspel.

Pijack
4. 12. 2023 11:04
Odpovědět  Frank1

Ne tak všechno. Třeba Ruská armáda získala vynikající příležitost se zmodernizovat a nové zkušenosti. Když už tak už. Armáda, která si několik desítek let lebedila v klidu, ztrácí akceschopnost. Tohle “demokraté” v USA trochu přepískli a teď se chytili za nos. V podstatě to byli oni, kdo se o znovu oživení Ruské armády zasloužili. A to jim pochopitelně nevyhovuje. Nakadili si do vlastního hnízda. Nejhorší by pro svět bylo, kdyby Ruská armáda usnula na vavřínech. Tohle je plus současné války.

Pavel z Moravy
4. 12. 2023 11:41
Odpovědět  Frank1

Tenhle prohnilý a zdegenerovaný západ nelze ani komentovat. Ale když je ten náš lid tak tupý a drží se ho jak hov.no košile, my s tím nic neuděláme. Spadneme do absolutní žumpy a konec. Ámen.

Pavel z Moravy
4. 12. 2023 10:33
Ohodnotit příspěvek :
     

Dnes mám ještě jeden příspěvek.
Průměrný měsíční důchod v Rakousku z roku 2005 byl 1260 Euro, bylo to 72% čistého příjmu před odchodem do důchodu, minimální výše penze v té době 644 Euro po splnění pojistné doby 20 let. Částky jsou po zdanění, ale jsou samozřejmě každý rok valorizovány. Novější čísla jsem nenašel, tedy tyto údaje jsou již 18 roků staré. Průměrná mzda v té době 1950 Euro, tedy × asi 25 = 48 750 Kč.
Švýcarsko- je to z roku 2011,
minimální roční důchod 13920 franků, tedy měsíčně asi při stejném kurzu jako za Euro asi 1160 franků ×25 = 29000kč.
Maximální roční 27840 franků, tedy měsíčně 2320 franků, což je 58000 Kč. Neznám ale život. náklady
Nu a jinak cena zlata je rekordní a dále poroste, za unci je nyní 2100 dolarů, asi 47000 Kč. Unce 31.1g.
Snižování úrokových sazeb, které čekají ve státech a pokles dolaru prý budou cenu zlata dále zvyšovat, takže je to nejlepší komodita. Cena prý poroste i celý příští rok, protože se navíc počítá s válečnými konflikty. A centrální banky prý zlato skupují ve velkém. Dávám to jako info, kdo by si chtěl zachránit nějaké prašule, neb grázlové se Čechům smějí, že si na sobě necháváme dříví štípat. Já už mám tedy grázlů plné zuby.

Pijack
4. 12. 2023 11:46
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak mám zlé tušení, aby zase náš “spojenec” nevyhodil do povětří terminál v Lanžhotě a nedopadl jak NS1 a NS2. „Vzhledem k tomu, že plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 nejsou v provozu, těžko se mohlo jednat o plyn přitékající jinou hraniční stanicí, než je již zmíněný Lanžhot. Uvedený objem 79,6 milionu metrů krychlových, který uvádí ministerstvo, činí v přepočtu 839,8 milionu kilowatthodin. Tudíž 96,4 procenta plynu, který podle údajů NET4GAS letos v říjnu protekl Lanžhotem, bylo – dle dat ministerstva průmyslu a obchodu – ruského původu. Jestliže by totožný podíl platil také letos v listopadu, znamenalo by to, že Česko v uplynulém měsíci dovezlo 2 007,4 milionu kilowatthodin ruského plynu,“ nastínil Kovanda. Pokud by i nadále mělo jít o ruský plyn, znamenalo by to tedy, že je aktuálně pro Česko hlavním zdrojem.

Burák
4. 12. 2023 11:49
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak ono se stačí podívat na západní vývojové skupiny lidí, kteří jsou srdcem jakékoliv firmy. Kdysi jsem jen tak ze zajímavosti v reakci na podobný článek začal googlit a fotky týmů mě vlastně ani moc nepřekvapili. Všechno to jsou lidi z východu a převažují Asiati. Takže dávám autorovi článku za pravdu.

jiří
4. 12. 2023 12:23
Ohodnotit příspěvek :
     

Česká věda a školství se propadají na úplné světové dno doslova fialovým (raketovým) tempem, a vláda jen vymýšlí, jak by vědu a školství, navzdory stávkám, ještě více ožebračila.
https://cz24.news/fiala-trhnul-dalsi-svetovy-rekord-ceska-veda-a-skolstvi-se-propadly-pod-uroven-iranu-turecka-a-brazilie-zdrcuji-statistika-bankeru-a-eu-ukazuje-kam-nas-vlada-sileneho-profesora-vede/

Putinovec
4. 12. 2023 13:08
Ohodnotit příspěvek :
     

Systém školství a jeho zaměření , je jen jedním dílkem Koncepce změny , kterou musíme nastartovat .
V podstatě tu současnou barabiznu budeme muset zbourat a postavit od základů znovu . A při tom se zbavit hnízd parazitů , kteří mají potřebu povyšovat se na bohy .
Našel jsem článek , který přibližuje podstatu této činnosti .
https://1url.cz/judqO

Albi
5. 12. 2023 00:58
Odpovědět  Putinovec

Výborný článek,
Jen se mi zdá, že na zbourání té barabizny a výstavbu nové, ale hlavně zbavit se těch hnízd parazitů jeden stát nemůže dokázat i kdyby chtěl – a on ani nechce!

zuzana
4. 12. 2023 16:03
Ohodnotit příspěvek :
     

Právníci: Sekvence DNA ve vakcíně proti COVID-19 od Pfizeru by mohla být podnětem k novým žalobám

https://aktax.cz/pravnici-sekvence-dna-ve-vakcine-proti-covid-19-od-pfizeru-by-mohla-byt-podnetem-k-novym-zalobam/

zuzana
4. 12. 2023 16:36
Ohodnotit příspěvek :
     

Šéf NATO: Západ by se měl připravit na další „špatné zprávy“ z Ukrajiny

https://aktax.cz/sef-nato-zapad-by-se-mel-pripravit-na-dalsi-spatne-zpravy-z-ukrajiny/

Markýza
4. 12. 2023 18:22
Odpovědět  zuzana

Zprávy z Ukrajiny přímo z lidu – honem zkoukněte, počítám, že to trubka do hodiny smaže:

https://1url.cz/Tudlg

JoFa
4. 12. 2023 19:09
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak dnes vám pripojím jedno vynikajúce stretnutie ČechoSlovákov a vyzdvihol by som príhovor PhDr.J. Skálu vo videu od cca 3:38min. tu : https://www.youtube.com/watch?v=bu4aYFGJMiU&t=13796s kde hovorí čo sa v Čechách ohľadom volieb chystá a že voľba ANO a príp. jeho spojenca nič nerieši, čo som vám tu nedávno písal, preto začnite uvažovať a sledovať čo sa formuje a v akej kvalite. Nespite!!! Zaujímavé je celé video, ale Skála z hĺadiska vašej perspektívy to vystihol najlepšie.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
5. 12. 2023 09:37
Odpovědět  JoFa

Copak bys zaznamenal, že my tady na Pokecu spíme? My jsme vzhůru až až. Ale většina národa má spánek jako Šípková Růženka. No a 100 roků, je 100 roků. Princové došli, nebo možná pošli. Pošlete nám nějakého od vás. Třeba takový Lubo Blaha by se hodil, ten by to tady probudil a nebo by ho souvěrci škůdců tvrdě znectili a lid obecný by tomu zatleskal.