Všichni jsme „fiat“

Všichni jsme „fiat“

Jaroslav Tichý

18.3.2023 

Podle dlouhodobě platné legislativy nemají společnosti s ručením omezeným na rozdíl od akciových společností funkcionáře s titulem prezidenta. Znají pouze jednatele a dozorčí radu. Od neústavního rozdělení Československa v r. 1991 a přeměny obou jeho částí na s.r.o. není tato skutečnost u nás ani na Slovensku respektována. Je pak otázkou, jaké postavení v ČR s.r.o. má vlastně prezident, a to bez ohledu na jeho jméno. Ten současný není totiž první, který nastupuje do funkce v naprostém rozporu se současnýmregistrovaným právním statutem našeho státu. A není jediný, podobně je tomu i s dalšími ústavními činiteli, premiérem, vládou a orgány státní moci. Výjimku netvoří vlastně ani občané.

Jak k tomu vlastně došlo?

Po rozdělení ČSFR v r. 1991 byly uměle vytvořeny dvě společnosti s ručením omezeným namísto států, a to:

–  Česká republika, společnost s ručením omezeným (s.r.o.) a

–  Slovenská republika, společnost s ručením omezeným (s.r.o.).

V této souvislosti došlo k porušení zákonů a zejména pak ústavy přinejmenším z těchto tří důvodů:

1) K rozdělení Československé federativní republiky došlo neústavní cestou, tj. bez předchozího referenda občanů ČSFR, kteří by o případném rozdělení státu rozhodli či rozhodnout mohli.

2) Krom toho obě části rozdělené republiky byly změněny na s.r.o. registrované v zahraničí.

Tento krok proběhl rovněž v rozporu s platnou ústavou a navíc bez vědomí občanů.

3) Management společností s ručením omezeným sestává dle platných zákonů (a to i mezinárodních) z jednatele a dozorčí rady.   V době, kdy bylo možné naši registraci na výpisu z obchodního rejstříku v zahraničí ještě na Internetu dohledat, byl jednatelem ČR, s.r.o. někdejší ministr M. Chládek. Souběžná funkce vedoucího představitele společnosti s ručením omezeným (bez ohledu na jméno) v jiné funkci než jednatele přitom nepřichází ze zákona v úvahu.

Za dané situace mohli být voleni či jmenováni do čela s.r.o. pouze jednatelé takové obchodní společnosti, tedy nikoliv prezidenti, zatímco roli dozorčí rady by mohli teoreticky s velkým přimhouřením oka suplovat poslanci v obou státech. Zda a do jaké míry takovou roli v praxi naplňovali, by bylo předmětem samostatného pojednání. Nyní to komentovat raději nebudeme.

Je otázkou odborného posouzení ústavních právníků, do jaké míry mohla a mohou vedení těchto obchodních korporací tj. s.r.o. právoplatně podepisovat zákony, zavazovat naše občany a naše státy, když obě naše země po svém oddělení jako státy vlastně vůbec neexistují (Slovensko se nicméně později ke změně svého statutu na republiku vrátilo). Zabývejme se proto dále jen naší zemí v pozici s.r.o.

Jaký je tedy skutečný stav? 

Pokud nepojmenujeme správně skutečný stav věci, nemůžeme ho ani napravovat. Každopádně forma obchodní korporace namísto státního uspořádání umožňuje sice naše zadlužování („to se to utrácí, když nám jiní půjčují“), což zejména v posledním období probíhá nebývalým tempem, občané by si ale měli uvědomit, že ti, kteří je zadlužují, jimi nasekané dluhy splácet nebudou. Po skončení svého vládního angažmá zmizí i s jejich „těžce vydělanými penězi“, zatímco splácet to budou občané, které ještě předtím stihli přivést do bídy. Dlužno poznamenat, že někteří občané jim k tomu svojí volbou dopomohli.

V dosavadním světového dluhovém systému je vše založeno právě na zadlužování, často záměrně vytvářeném, kdy cílem je podmanit si zadlužené subjekty a postupně je připravit o majetek. U skutečných států s jejich suverenitou to je komplikované, proto byly státy převáděny na obchodní korporace, které lze na bázi dluhu ovládnout ze strany věřitele.

Občané by především měli již konečně pochopit, že samotná výměna vlády, které se chodí pravidelně dožadovat na náměstí, bez souběžné změny stávajícího systému založeného právě na dluhu nic nezmění a změnit ani nemůže.

A je na škodu, že občanům právě a především toto nevysvětlují z tribuny ti, kteří je na demonstrace svolávají. Jenže usilují ve skutečnosti o nápravu?

Nápravu lze tedy zjednat následovně:

  • odchodem ze systému, který je na zadlužení států a občanů založen. Ne pouhou personální výměnou vlády. Ta další bude totiž (nucena) pokračovat dále ve stejných kolejích.
  • k tomu je ale třeba podívat se na to, kdo jsou protagonisté tohoto dluhového systému a kdo nám navlékl chomout na krk. A zbavit se též jich. Tento proces ve světě již probíhá. Položme si otázku, proč ho nechce nikdo nastartovat u nás.

Provedeme-li si malou rekapitulaci našeho vývoje po r. 1989, tak musíme konstatovat následující:

Po r. 1991 a tedy pro rozdělení Československé federativní republiky došlo bez referenda nejen k neústavnímu rozdělení naší republiky, nýbrž i k přeměně obou rozdělených částí státu na 2 obchodní korporace. Nastala tak situace, kdy podle zaregistrovaného stavu:

  • náš stát není republikou, ale korporací. Společnost s ručním omezeným ale nemá žádného funkcionáře s titulem prezidenta;
  • máme prezidenta republiky, nikoliv ale republiku z hlediska její oficiální registrace;
  • máme premiéra, místo jednatele společnosti;
  • máme parlament namísto dozorčí rady;
  • máme orgány státní moci, nemáme ale stát. V čí prospěch tedy tu moc vykonávají?
  • máme silové složky, otázkou je, koho či co ve skutečnosti dnes chrání či brání;
  • máme občany, avšak s.r.o žádné občany nemá. Má jen své zaměstnance;
  • tato země je řízena cizími zájmy, zatímco ty naše národní nejsme schopni ani formulovat, natož prosazovat a bránit.

Skutečnost tedy ukazuje na to, že jsme měli a stále ještě máme po provedené změně pouze jakési fiat prezidenty, „fiat“ jsou ale též další ústavní činitelé, jakož i orgány státní moci, podobně jako je tomu i u měn, tj. též nepodložené dostatečně podstatou. Fiat měny nemají žádné hodnotové krytí, fiat prezidenti zase žádnou republiku. Podobně máme vlády, které špatně spravují s.r.o., k jehož správě byly vesměs dosazeny, ačkoliv jim správa s.r.o. nenáleží, a které jsou stále více řízeny ze zahraničí, čemuž nasvědčuje i průběžně narůstající objem eurounijní legislativy na úkor té naší národní. Vlády ale nemohou vládnout neexistujícímu státu, neexistující stát nemůže mít ani své občany. Společnost s ručením omezeným takovým subjektem rozhodně není. A komu vlastně přísahají dnes ve skutečnosti příslušníci našich silových složek je též zajímavé téma.

Naše existence a fungování je tedy celé jaksi „na vodě“ či bez řádného podkladu. Prostě „fiat“. A tento stav se nás vlastně dotýká všech.

Je to velmi smutný výsledek naše polistopadového vývoje, který lze stále obtížněji označovat ještě za demokratický.

Jak zjednat nápravu?

Odchodem z dluhového systému se lze vrátit do pozice národního státu a tím i do obnovy plnokrevné funkce prezidenta našeho státu, který se opět stane republikou.

K tomu je dále zapotřebí zachovat si nejen zbytek kompetencí, které naši politici ještě nestačili předat do Bruselu, nýbrž získat ty zašantročené kompetence pro náš stát zpět. Pak opět budeme Českou republikou a žádným Českem, kam nás někteří posouvají s cílem zlikvidovat náš stát úplně, zatímco přitom skloňují pojem samostatnost ve všech pádech.

Tím by i ostatní složky ve státě nabyly původního významu, občany nevyjímaje.

Existuje taková alternativa?

Ano. Jde o nový světový finanční systém založený na kvantovém počítači a na národních měnách jednotlivých suverénních států krytých plně zlatem. Agenda související s jeho uvedením do praxe (a současně i dohoda všech členských zemí) se nazývá GESARA.

Tímto způsobem bude současně možné vytvořit si i základní předpoklady k tomu, abychom mohli obnovovat náš stát, jeho ekonomiku, obranyschopnost, soběstačnost, vzdělanost, sociální rozměr, jakož i plnohodnotnou funkci prezidenta republiky. Znamená to současně odmítnout globalisty lidstvu podsouvaný systém centrálními bankami řízeních plateb pod názvem CBDC.

Nemáme u nás prezidentský systém, máme zde poloprezidentský systém s často nejasně vytýčenými kompetencemi. I přes tyto nedostatky, které lze jistě při dobré vůli napravit, měla by mezi úkoly skutečného prezidenta republiky patřit i určitá role při formulaci budoucích cílů našich občanů a státu, jakož i obnova pozice našeho státu ve světě. A zejména určitá vize, kam by náš stát měl směřovat.  Prezident republiky by se jí měl zhostit o to více, oč méně na ni myslí stávající parlamentní strany a vláda. Role prezidenta republiky bude v tomto směru velmi významná, pokud bude zastávat tuto funkci k tomu vhodná osoba, schopná zhostit se dobře těchto úkolů.

To, že tak dosud nikdo u nás nečiní, souvisí i s polistopadovou rolí naší země jako kolonie, která nám byla přisouzena v souvislosti s naším vstupem do EU. Opustíme-li ale dluhový systém, zbavíme se též dluhového chomoutu.

Jak?

Možnosti máme v zásadě tři a to:

a) jednorázovým oddlužením po celosvětovém vyhlášení agendy GESARA nebo

b) naším návratem k právnímu stavu naší země ke konci r. 1991 (ČSFR), kdy jsme byli téměř bez dluhů, s ponecháním později nasekaných dluhů v onom s.r.o., které dnes předstírá, že je českým státem nebo

c) naším vyplacením se z dluhového chomoutu. Tato varianta je sice krajní a je v rozporu s probíhajícím vývojem ve světě, o němž nejsme u nás dostatečně informováni. Nicméně použití devizových rezerv ČNB a vypsání dluhopisů s výhodnou sazbou státem pro naše občany představuje lepší řešení, neboť je lepší, jestliže náš stát se přechodně zadluží vůči vlastním občanům, než aby byl trvale v dluhovém chomoutu cizích finančních žraloků. Občané se pak budou alespoň více starat o to, jak stát hospodaří, zda nevynakládá peníze nehospodárně, zda není státní rozpočet rozkrádán atd. Občané by se tak stali věřiteli státu a též jeho většími kontrolory. Vycházejme ale z toho, že existují řešení lepší.

Podle postupu v USA, které se zbavují korporace USA a vracejí se k republice USA podle původní ústavy z r. 1776, lze usuzovat, že naším distancováním se od ČR, s.r.o. bude možné zbavit se i všech dluhů a příp. i dalších závazků, které vedení této s.r.o. v průběhu doby nasekala.  Máme tedy možnost zříci se ve vhodnou chvíli onoho ČR s.r.o. a navázat na ČSFR z r. 1991. Tehdy byly naše dluhy zcela minimální, pokud vůbec tento stát byl vůbec zadlužen.

Poněkud složitější situaci lze spatřovat v případě Slovenska, kdy Slovensko se již před několika roky přeměnilo ze s.r.o. na stát, čímž fakticky zlegalizovalo předchozí Slovensko, s.r.o.. To zřejmě zkomplikuje budoucí situaci Slovenska při vypořádání jeho dluhové situace, jakož i obnovy jeho existence jako součásti Československa pouhým navázáním na náš předchozí společný stát, pokud se k takovému kroku Slovensko rozhodne. Každopádně bychom se měli nejprve vrátit do stavu r. 1991 a poté bychom měli o další cestě ČR a SR rozhodnout v referendu.

Otázka možnosti provedení tohoto kroku na Slovensku s ohledem na jejich realizovaný přechod ze s.r.o. na Slovenskou republiku je na posouzení ústavních právníků na Slovensku. V danou chvíli oddlužení podle smlouvy GESARA záměrně pomíjím. Na její aplikaci nejsme v ČR totiž zatím vůbec připraveni, většina lidí není ani dostatečně a popravdě o věci informována. Ke své škodě, jak jinak.

Obnovíme-li opět statut naší země jako státu (namísto stávajícího s.r.o.) a vyvlékneme-li se z chomout kolem našeho krku, máme šanci stát se suverénním státem. Tím splníme současně i jednu z podmínek pro naše celkové jednorázové oddlužení podle GESARA, které se týká jak fyzických, tak i právnických osob vč. státu jako takového. A je s podivem, že této možnosti naši občané nevěnují větší pozornost.

Nastává doba, kdy je třeba nejen učinit rozhodnutí o tom, o co chceme usilovat a tedy i kam směřovat, nýbrž zahájit k tomu i potřebné kroky. A nezapomeňte přitom vnímat, co vám lidem různí politici budou namlouvat. Doba „malin nezralých“ skončila, jdeme do finále. K tomu ovšem je zapotřebí též informovaných a vědomostně „zralých spoluobčanů“. A v tom spočívá až dosud „Achilova pata“ naší společnosti. I proto jsme všichni dosud stále  „fiat“ prezidentem počínaje a občanem konče.  

sdíletj na

4.2 13 hlasy
Ohodnotit příspěvek
Souhlas
Upozornit na
34 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
zuzana
18. 3. 2023 15:29

Afričané mají dost posedlosti Trudeauovy vlády prosazováním potratů v jejich pro-life zemích

https://aktax.cz/africane-maji-dost-posedlosti-trudeauovy-vlady-prosazovanim-potratu-v-jejich-pro-life-zemich/

ijn
19. 3. 2023 09:57
Odpovědět  zuzana

13 436tun měnového zlata nám dluží SRN za váleční reparace, doplatí-li SRN tak jsme bez dluhů a ještě máme 20 let vystaráno,…..chce to pouze státníky, nikoliv zloděje v čele státu ČR

Standa
19. 3. 2023 12:24
Odpovědět  ijn

Jak Vám odpovědět?
Po r. 91 se vrátilo něco zlata z GB, kde bylo zablokováno – prý socialismus- nelidská stránka lidstva , která popírá hodnoty( nevím ) jaké) a byla Havlovou vládou okamžitě prodána do Švajcu.
Za údajné Eurobondy! Kde jsou?

Teuton
18. 3. 2023 15:47

Sedíte v pražském metru, všude okolo vás zní ukrajinština. Jdete si do obchoďáku pro štangli salámu, zase barbarština. Chcete se odreagovat v kavárně u skleničky nějakého životabudiče a co myslíte, že okolo slyšíte ?! Nevím, jak u vás, ale tady v Práglu jich je jako komárů nad bažinou. A na Národním muzeu visí jejich vlajka. Naše nikde. Už je toho moc.

Liba
18. 3. 2023 15:53
Odpovědět  Teuton

To je záměr nás zlomit 🥳🥳🥳my se nedáme ani Vás to nesmí sešrotovat hezké dny 😇 bude lépe,🍀🍀🍀🍀🍀

Pavel K
18. 3. 2023 17:15
Odpovědět  Liba

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 🙋‍♂️ 🍀 🌹

skeptik
18. 3. 2023 18:59
Odpovědět  Teuton

Jestli to není tím, že “uvědomělí” “inteligentní” Pražáci rádi volí ODS, TOP09, Piráty.

Pokleslá mravní a intelektová úroveň Pražáků a Brňáků https://www.novarepublika.online/2023/01/poklesla-mravni-a-intelektova-uroven-prazaku-a-brnaku

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Gene
18. 3. 2023 19:18
Odpovědět  skeptik

Skeptiků, tady to není problém jen České republiky, ale skoro celého tkz. vyspělého světa. Deje se skoro ve všech hlavních městech. Lide v těchto městech mnohem rychlejí degenerují a odcizují normálnímu životu.

Autor
18. 3. 2023 21:41
Odpovědět  skeptik

Víte, to je omyl. Jednak se do hlavních měst sjíždějí všichni parazité, zloději, kariéristé atd. jako švábi na pivo. Jednak jsem také nucen jezdit po “okolí velkých měst” a zjistil jsem, že třeba největší “Pražáci” žijí v jejím těsném sousedství … stejné to bylo ve Francii a v Berlíně.
Stačí si uvědomit, jak se lidé dříve starali o své potřeby ohledně brambor, masa, zeleniny na svých záhumencích a mohlo jim být jedno, co se kde děje – měli základ. Čím dál tím častěji na venkově vidíte neobdělané “záhumenky”, zahrady, především mladší se odnaučili postarat se o svůj základ a i ti z venkova si to raději koupí v obchodě, než aby se sami postarali. Dívejte se kolem sebe pozorněji!
Znám rodinku z města, která na celkem relativně malé zahrádce kolem domku na okraji velkého města dokáže vypěstovat téměř polovinu své spotřeby ovoce a zeleniny. A znám “venkovské” “bardy”, kteří už ani neumí pěstovat brambory a ani chovat třeba králíky …
Na venkově se “nemravnost” musí skrývat mnohem pečlivěji, pokud to jde, než ve městě. Takže ono je to vše relativní. Lidé jsou buď dobří nebo hlupáci a je jedno kde bydlí.
Dobře znám obě tato prostředí osobně, s dostatečnými rozdíly.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Milan ze Zahrady Čech
18. 3. 2023 23:20
Odpovědět  Peter 008

Ještě toto – jsou Pražané; strousedlíci, a jsou Pražáci – to jest náplava. Pražanů je už bohužel méně.

Pavel
19. 3. 2023 01:22
Odpovědět  skeptik

Nech lidi na skepti epileptiku pokoji , ty si nedas pokoj, ty bys nasral i dobytek. Abys moh penit nenavisti.

Fiat se nazyva dnesni dolar. Tedy papirek ,ktery se pouzije na vymenu za nej ,na zbozi .potravin ,atd.
Tedy zalozeny na duvere kazdeho.
Puvodni dohoda v B.Woods byla ,ze se muze vymenit za zlato.Ale jako vsecko ,to byl podvod aby vydirali penize z celyho sveta a meli se dobre.Bez prace.
Napr. toaletnimu paipiru taky a podobne duverujete ,ze s s nim muzete vytrit prdel..
Navic usa vlada dela vse a kazdej aby tu duveru ztratil..
JIstej p. Maly jinde pise peticku policejnimu presidentovi , generalmajorovi ,Vazeny pane a s uctou ..
Proc se ponizuje k nekomu , kdo nechal mlatit Cechy , kdy na misto peticky ma napsat durazne upozorneni ,ze general a jeho urady porusuji zakony CR ./Ohledne tech praporu/.
Vazenej a pane takovej neni a nebude a uctu takovym neni mozny ani pujcit.

Burák
18. 3. 2023 20:47
Odpovědět  Teuton

Na vánoce jsem byl v Praze a také jsem zíral. Všude Ukrajinci.

Zdena
19. 3. 2023 00:13
Odpovědět  Teuton

Jdete do Lidlu ukrajinština jdete do školy ukrajinština, jdete domu a na chodbě ukrajinština ať se hněte kam chcete jsou jak sarančata, před Albertem bojujou Ukrajinci s flaškou v ruce a pozor nejsou to stáří dedci,jejich děti mlátí ostatní děti vychovají se jako by jim ta naše zem už patřila ,to píší z Karlových Varů

Frank
19. 3. 2023 05:20
Odpovědět  Teuton

Na to je jednoduchá odpověď. V Práglu se za ta léta nahromadil největší odpad z celé republiky a podle toho to tam také vypadá. Volíte piráty a TOP09 a stále si myslíte, že jste pupek republiky a všichni ostatní jsou vidláci a póvl. A kdyby jenom to, ale z nevolitelného místa na kandidátce jste třeba vykroužkovali a zvolili parazita Bendu. Tak si to tam užijte. Oni vám ti Ukrajinci brzy ukážou, kde je vaše místo. A nejen Ukrajinci. A chtěl bych dodat, že Brno na tom není o mnoho lépe.

katango
19. 3. 2023 09:56
Odpovědět  Frank

Největší odpad je z Moravy, hlavně pak z Brna.

Roman
19. 3. 2023 05:56
Odpovědět  Teuton

Tak je to správné a tak to má být, ty “Teutone”.

Pražáci mají největší kus másla na hlavě za bordel, který tu panuje. Za jejich mnohaleté “odreagování” v kavárnách, zatímco bylo potřeba demonstrovat a na náměstí se přitom sjížděli lidé ze stovky kilometrů vzdálených měst i vesnic.
Za volbu všech těch pětikolek, modroptáků, knížat, prasat a zlodějů všeho druhu.
Za jejich pasivitu při veřejných urážkách, které organizoval Černý a různé neziskovky. Za pasivitu při likvidaci památníku Koněva a dalších.

Teď si užijte, bando líná, vlastizrádná.

Pavel z Moravy
19. 3. 2023 08:49
Odpovědět  Roman

Teuton pouze komentoval stav, nemůžeme zevšeobecňovat. Důstojnost většiny lidu tohoto národa je v nákupním košíku z nadnárodního supermerketu. Tady je asi největší problém v tom, že u nás už ta většina je ráda zotročena a chrochtá si s pouty na rukou a nohou. Otrok si prostě zvykl. A to vše je důsledek nedostatku samovzdělávání, neboli přemýšlení, neboť honba za zbytečnostmi, tím pozlátkem západu tu společnost úplně změnila. Empatie, spolupráce mezi lidmi, úcta a láska jsou již minulostí. Taková společnost musí zákonitě padnout. Víte, když se probírám svými vzpomínkami jak se lidé v 50 a 60 letech, myslím ty běžné občany k sobě chovali, bydlel jsem v Havířově a ti lidé dospěláci byli skvělí, pomáhali si, respektovali se a my děcka jsme mohli přijít i k cizímu a on vám poradil nebo pomohl. Zničili jsme to a bylo by zajímavé co by nám rodiče nebo prarodiče řekli. Myslím, že by nás pouze politovali, protože k tomu v jaké žumpě jsme se ocitli není ano moc co říci.

Autor
18. 3. 2023 16:20

Ta achillova pata není jenom u nás. Mělo nás jako celek vaovat, co se dělo na “západě”, ale drtivá většina viděla jen lesklé a zářivé výlohy, barvami přetékající letáky, a to vše, jak je dnes víc než kdy jindy zřejmé je jenom klam, fasáda za níž je ten nejhorší možný bordel, špína, krutost, lhostejnost, bezohlednost. Tohle všechno nenáviděli nejenom naši skuteční předkové, ale všichni, co chtěli kdy spravedlivou společnost.
Dnes se také ukazuje, že nikdy nelze uspokojit všechny. Kdo se nechce podílet na díle obnovy země, jejím hájení, neměl by mít práva jako ti, co to skutečně dělají. A pokud chceme obnovit stát, pak také musíme vědět, co udělat s těmi, co se na nás přiživují, získávají tady velké zisky, ale nechtějí nic společnosti navracet, pomáhat ji.
Pro první chvíli – pryč s liberastami, stejnými zvrhlíky jako těch 299 pohlaví, či co to jako má bejt. Oba “druhy” patří za mříže.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel K
18. 3. 2023 17:18
Odpovědět  Peter 008

Peter když jdeš na pstruha tak se ty nástrahy taky hezky třpytí a hrají všemi barvami.🙋‍♂️

treza
18. 3. 2023 16:58

V historickém centru Banské Štiavnice hoří sedm domů. Škody jsou nepředstavitelné. Slováci jsou hodně proruští. Co myslíte, proč hoří?

Autor
18. 3. 2023 17:27

Trump prohlásil, že jej mohou zatknout v úterý 21.3. a vyzývá , aby si Američané vrátili Ameriku. Jedná se případ jeho obvinění, že údajně zaplatil pornoherečce Stormy Daniels za mlčení o “jejich románku”. Rovněž prý někdo té “herečce” vyhrožoval, pokud nebude mlčet.
Jak to vypadá, veselo bude …

https://ria.ru/20230318/tramp-1858799097.html

Pavel
19. 3. 2023 01:39
Odpovědět  Peter 008

Probiha monstr proces v Usa se skupinou lidi, kteri se prosli jednou na chvili a mirumilovne v kongresu.
Policie je doprovazela ,jako turisty , jako jinde, byly tam cesticky vymezeny snurama..
Kongres vybudovanej za penize volicu a voleny clenova jsou placeni lidmi a tak jim patri..Lidu Usa.
A muze se tam prochazet..
S tim, ze vse zorganizoval Trump. Kterej nekde jinde cestoval autem..
To vypada , ze chteji za kazdou cenu a zoufale a s velkou snahou vyvolat reakce..
Rezim a kazdej musi upevnovat upadek svoji moci ,ale misto upevnovani vse si podrazi nohy, represemi..
Kdyz to ale nedela konci..
Ktery nemusi pro ne dopadnout dobre. Ale jako vzdycky v takovych momentech ,nemuzou jinak..Delaji co nejvic na svuj pad..
A lidi to pak rezim shnilej a tak zralej ,odstranuji..
Na to sou ty nepsany zakony..

Gales
18. 3. 2023 18:32

Vono nestačí že jsou tu podfukáři,manipulátoři,válečníci,placení přivandrovalci,zparchantělí politici a jiná protilidová svoloč. K tomu všemu jsme pouze s.r.očko yebte nás.Tohle už je na mně moc.Jdu si dát panáka..

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Gales
18. 3. 2023 20:39
Odpovědět  Gales

To ale potom znamená že majetek lidí je majetkem s.r.očka a může být použitý k likviditě dluhů?Mně z toho yebne.Du si dát druhého panáka.

sergej
18. 3. 2023 18:54
Pavel K
18. 3. 2023 20:34
Roman
19. 3. 2023 06:14

Autor článku, Jaroslav Tichý, se ve svém spravedlivém hněvu hluboce mýlí v důrazu nebo naději v aktivitu “občanů”.

Dokonce sám píše :

je s podivem, že této možnosti naši občané nevěnují větší pozornost.
Nastává doba, kdy je třeba nejen učinit rozhodnutí o tom, o co chceme usilovat a tedy i kam směřovat, nýbrž zahájit k tomu i potřebné kroky
.”

Vůbec mu přitom nedochází, že i pasivita, lhostejnost a naivita jsou součástí hry na demokracii.

Ano, lidé, ať již vědomě nebo z hlouposti, umožnili svými volbami ( i nevolbami ) současný stav. To je to “rozhodnutí”.

“Demokraticky” vybrali své otroctví, své obelhávání a okrádání.

Tohle nepůjde změnit výzvami k nějaké občanské aktivitě. Vždyť by tím lidé popřeli to, co dělali předchozích 34 let.

jiří
19. 3. 2023 07:20

GESARA – NESARA.
https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2019/09/10/agenda-g-e-s-a-r-a/
Peter Staněk: “JAK rozpoznat pravdu od lži? Svět čeká na vaše probuzení.”
https://www.youtube.com/watch?v=X53lf5Ls6Nk
Q.
https://kresadlo.com/q/

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Gales
19. 3. 2023 10:22
Odpovědět  jiří

13) IRS, FEMA, lobbisté stínové vlády – Státní Mafie budou všichni uvězněni, zatčeni nebo ještě hůře……….. Popraveni? I u nás?

jiří
19. 3. 2023 11:35
Odpovědět  Gales

Jsem o tom přesvědčen. Budou probíhat vojenské a lidové soudy. To jaký trest dostanou, rozhodnou tyto soudy.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Standa
19. 3. 2023 12:13

O Pražácích bych zde nedebatoval. Jsem pražák , narodil jsem se tam v Z. Městě a žiji tam( momentálně jsem dovče na chalupě pod Blaníkem) a mám jistý názor na tuto nelegální vládu ,která vede stát pod vodu( at se každý postará sám o sebe , (máme se nejlépe za 30 let-Fiala-) ,( vláda není od toho aby se starala o lidi- Pekarová..)….
V Praze jsou demonstrace proti této vládě!
A záběry a videa proti demonstraci na sítích a zkrvavených demonstrantů po útocích těžkooděnců jsou prý,, manipulativní, dezinformační,drzé- nyní prohlásil Rakušan na CCN.
Jsou demonstrace u Vás!
NE! My protestujeme!Vy NE.

A proto senioři vadí! A valorizační vzorec? Důchody této vládě vadí!Není na F-35, tanky, vrtulníky…
Důchodový systém zde probíhal vždy , pak se začlenil do systému státního rozpočtu a….zmizel!

Standa
19. 3. 2023 12:35

ANO , jsem proruský a chápu Putina! Brání vlast! Na svých hranicích.
Jsem rusofil a proto mohu být za ,, schvalování” trestán!
Být amerikofil mohu být ve vládě!
Nutná podmínka!

Zmatený
19. 3. 2023 13:20

Vidíte holomci? I Matouš to údajně říkal…

z Evangelia Matouše:

Sluchem uslyšíte, ale nepochopíte,

zrakem uvidíte, ale neprohlédnete.

Neboť srdce tohoto lidu ztvrdlo;

ušima ztěžka slyšeli a oči pevně zavřeli,

jen aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli,

srdcem nepochopili a neobrátili se,

abych je nemohl uzdravit…

Je to prostě marný, je to marný…:o)

Milan ze Zahrady Čech
19. 3. 2023 20:21
Odpovědět  Zmatený

Nemůžu si pomoct, ale ten kralickej překlad je hezčejší. A vůbec mi přijde překlad Bible kralické lepší, než ty ekunemické překlady. No, porovnejte sám:

A naplní se na nich proroctví Izaiáše, řkoucí: “Ušima uslyšíte, ale nesrozumíte; a hledíce, hleděti budete, ale neuzříte. Nebo ztučnělo jest srdce lidu tohoto, a ušima těžce slyšeli a oči své zamhouřili, aby snad neuzřeli někdy očima a ušima neslyšeli a srdcem nesrozuměli.”

No, není to nádhera?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$