blog

Rozhodnou o udržení Fialové vlády u moci Sudeťáci?

MUDr. Ivan David

Právní řád netvoří jeden zákon, ale společně VŠECHNY v daný okamžik platné obecně závazné právní předpisy – od Smlouvy o EU a o fungování EU, dalších ratifikovaných mezinárodních smluv, nařízení EU, přes Ústavu ČR, zákony, nařízení vlády až po vyhlášky ministerstev. Části práv a povinností, které se na člověka nebo firmu vztahují, jsou napsány v jednom právním předpisu a další zase v jiném. Povědomí o úplném souboru práv a povinností by člověk mohl získat je přečtením všech v daný okamžik platných obecně závazných právních předpisů. Ústavní soud v jednom ze svých nálezů před časem konstatoval, že jeden člověk toho kvůli jejich záplavě prakticky není schopen.

Většina lidí i firem v životě obvykle postupuje jako by nepotřebovala znát do každého detailu úplně všechny obecně závazné právní předpisy. Mnoho úkonů prostě děláme podle intuice a znalostí jen těch částí práva, které jsme četli, protože je pro svůj život považujeme za důležité. To v lepším případě. Když se dostaneme do problémů, část z nás si na jejich řešení najme právníka, který ví, kde v té změti paragrafů najít VŠECHNY, jež týkají konkrétního problému. A případně klienta ve sporu o jejich výklad zastupovat před soudem.

Včera jsem zde psal o advokátech, kteří kromě toho zákony za vládu jako navrhovatele píší v zájmu kdo ví jakého/jakých klientů. Podle textu, který mi přišel, a jež jsem považoval za nutné zveřejnit, možná i ke škodě všech ostatních spoluobčanů. Dnes Vám chci nabídnout k přečtení text, který pro web Litterate napsala jiná advokátka – bývalá poslankyně Federálního shromáždění ČSFR Klára Samková.

Týká se rovněž novely zákona o státním občanství, kterou by údajně měla ke schválení do Sněmovny a Senátu předložit vláda. Spolu s novým volebním zákonem, o němž nyní jedná Sněmovna, by mohly vytvořit dvě společně působící právní kličky, jež by pětikoalici s pomocí potomků sudetských Němců, kteří již jednou naši vlast zničili, mohli umožnit zůstat u moci. I kdyby proti dnešním vládním stranám v den voleb hlasovala většina dnešních občanů ČR. Podle rozboru Kláry Samkové novela zákona o státním občanství obsahuje pro potomky Sudeťáků majetkový bonus, který by je zatraceně motivoval k volbě pětikoaličních stran.

Právní rozbor Kláry Samokové v plném znění:

… a na Bílou horu budeme v dobrém vzpomínat (aneb URNA klepe třikrát…)

Dnešní psaní je pro mne bolestné, protože veřejným prostorem se prohánějí dvě témata, ke kterým mám osobní vztah. Ten vztah se jmenuje smutek v duši a je okořeněn něčím, co musím považovat za svůj životní neúspěch. V dnešních konotacích se z tohoto neúspěchu však stává tragédie národa… Těmito tématy je české občanství (spojované nyní s korespondenční volbou) a restituce.

Pro ty později narozené si dovoluji připomenout, že po roce 1989 bylo přijato několik málo zákonů, kterým se souhrnně říká „restituční“ a kterými byl navrácen (některý) majetek (některým) subjektům. Protože jsem v letech 1990 – 1992 byla dopuštěním Božím poslankyní Federálního shromáždění, byla jsem u toho a myslím, že v kontextu dnešní doby je potřeba poukázat na některé události a souvislosti, které v dnešní době, avšak v návaznosti na restituce a diskutované udělování českého občanství, dostávají zcela nové souvislosti.

Dlužno říci, že ze začátku roku 1990 vypadal restituční proces velmi nadějně, protože (ještě před mým nástupem „na plac“, tedy kooptovaným Federálním shromážděním), byl přijat zákon č. 119/1990 Sb., nazývaný krátce „o soudních rehabilitacích“, který v zásadě říkal, že každý rozsudek, vynesený za trestný čin, který měl ideologický podtext jdoucí proti komunistickému světonázoru, má být zrušen. A to bez ohledu na občanství, které dotyčný odsouzený v mezidobí získal. Tyto rozsudky obsahovaly velmi často trest propadnutí majetku, takže bláhoví antikomunisté se naivně domnívali, že když se zruší rozsudek ex tunc (tedy od počátku), což bylo v zákoně uvedeno, automaticky se jim navrátí i zabavené majetky. Protirestituční boj začal prakticky okamžitě po volbách odehravších se na prahu léta 1990, ovšem opět na začátku to tak nevypadalo. Do ústavněprávního výboru Federálního shromáždění se dostavil tehdejší tajemník místopředsedy vlády, JUDr. Cyril Svoboda se seznamem nemovitostí, které žádá vrátit Římskokatolická církev a církevní řády s tím, že, poslouchejte dobře, už nikdy nic jiného církev žádat nebude. (dovoluji si připomenout, že jednání Ústavněprávních výborů obou sněmoven, která se konala společně, byla nahrávána, takže by to mělo i nyní být dohledatelné.) A členy výboru ubezpečil, cituji doslova, neb to bylo zcela zásadní a tudíž zapamatovatelné, že každé číslo popisné a katastrální území osobně zkontroloval a ubezpečuje členy výboru, že je vše v pořádku. Výsledkem byl známý průser, kdy byla řádu Voršilek vrácena Nová scéna Národního divadla. Cyrda zkontroloval čísla popisná – stavby bohužel nikoliv – a sestry Voršilky neměly tolik slušnosti, aby tento majetek, nabytý omylem, vrátily zpět, případně za finanční kompenzaci majetku původního. Zákonem by bývalo bylo možno učinit cokoliv – ale kdo by se namáhal, když to sypalo, že…

Po velkých dohadech jak to, že se nepojede dle zákona o soudních rehabilitacích a vrácení majetku má být provedeno dle zvláštních zákonů, byl za obrovského osobního nasazení jeho zpravodaje, Ing. Rostislava Senjuka, přijat zákon č. 403/1990 Sb., tzv. „malý restituční zákon“. Jednalo se o vydání především později, až po roce 1950 zabavené nemovitosti, zejména o činžovní domy. V zásadě se jednalo o domovní fond, dílny a drobné podnikatelské stavby, což odpovídalo poslední fázi znárodňovacího procesu, nikoliv o zásadní majetkovou podstatu výrobního charakteru. Oprávněnými osobami, tedy těmi, kdo mohl o vrácení majetku žádat, byly „fyzické nebo soukromé právnické osoby, kterým byly věci odňaty.“ Okruh oprávněných osob byl uveden v ust. § 3 cit. zákona a považuji za nutné jej zde uvést celý:

§3 Další oprávněné osoby

(1) Zemřel-li vlastník nebo byl-li prohlášen za mrtvého, vydá se odňatá věc dalším oprávněným osobám v tomto pořadí:

a) dědic ze závěti, dožil-li se dne účinnosti tohoto zákona;

b) děti vlastníka a jeho manžel, který žije ke dni účinnosti tohoto zákona; není-li některé z dětí vlastníka v den účinnosti tohoto zákona naživu, jsou na jeho místě oprávněnými osobami jeho děti, a není-li naživu některé z nich, jeho potomci;

c) rodiče vlastníka, nejsou-li naživu osoby uvedené pod písmenem b), kteří se dožili dne smrti vlastníka;

d) sourozenci, kteří žijí ke dni účinnosti tohoto zákona. V případě, že některý ze sourozenců ke dni účinnosti tohoto zákona nežije, jsou oprávněnými osobami na jeho místě jeho žijící děti.

(2) Nejsou-li osoby uvedené v odstavci 1, vydá se odňatá věc dědici vlastníka, a není-li naživu, jeho žijícím dětem.

Dlužno podotknout, že v době přijetí tohoto zákona platil ještě Občanský zákoník č. 40/1964Sb., poznamenaný sice třemi drobnými novelami, přijatými v průběhu roku 1990, leč na určení dědické posloupnosti, orientované především na možnost získání odúmrti státem, nebylo možno se pro účely restitucí příliš spolehnout.

Pozoruhodné je ovšem jedno, totiž ust. § 6 odst. 4, zákona o „malé restituci“, které znělo a stále zní takto:

(4) Je-li oprávněnou osobou devizový cizozemec, přiloží k výzvě potvrzení příslušné Správy pro věci majetkové a devizové, že nemovitost nebyla vypořádána mezistátními dohodami.

Což znamená, že pro vydání majetku nebylo vyžadováno české občanství. Zákon dbal pouze na to, aby někdo něco náhodu nedostal dvakrát, což je legitimní požadavek.

Zcela jiná situace byla při projednávání tzv. „velkého restitučního zákona“ č. 87/1991 Sb., který časově těsně předcházel zákonu o tzv. „velké privatizaci“. Už jen předřazení restitučního zákona před zákon o privatizaci byl skutečný porod, a to bez ohledu na logickou námitku, že dokud nevíme, co a jak se bude restituovat, není možné rozhodnout, co a jak se bude privatizovat. Již tehdy se objevily hlasy, že za nevůlí k restitucím stojí tehdy všemocný ministr financí Václav Klaus, který chystal kupónovou privatizaci a hodlal za její provedení získat Nobelovu cenu za ekonomii. Tomuto jeho postoji by odpovídalo i jeho jednání vůči mně osobně. Byla jsem totiž jedním ze tří zpravodajů (společně s Rostislavem Senjukem coby ekonomem a Václavem Bendou poskytujícím „ideologicko-filosofický dohled“) k tomuto zákonu. Račižte si povšimnut: v této věci jediný právník… holka, které bylo sedmadvacet a vůči níž Klaus nepřestával osobně intervenovat po všech koutech té šílené budovy, zvoucí se Federální shromáždění. Chodil po chodbách a provolával „tak bojujte proti té Samkové, tak bojujte…“ Já jsem kvůli tomu chodila plakat na WC, protože jinde soukromí nebylo. Nicméně jsem i přes to trvala na tom, že vrátit se má všechno, co bylo ukradeno – éééé znárodněno – a to všem. Přesto, že se mnozí poslanci významně angažovali stejným směrem (ráda bych připomenula: Pavel Bratinka, Jiří Skalický, Michal Malý a MUDr. Karel Novosad, který následně spáchal sebevraždu za okolností, které dodneška považuji za zcela nedůvěryhodné), výsledky byly naprosto chabé, a to zejména z dnešního hlediska.

Jaké majetky se vracely, ponechám ke samostudiu laskavého čtenáře, ovšem dovolím si významně upozornit na ust. § 3, které oproti „malému restitučnímu zákonu“ přidal pro žadatele o navrácení majetku významnou, ba přímo zásadní podmínku, a to státní občanství ČSFR, a to, pozor, nikoliv v době odejmutí majetku, ale v době podání žádosti o jeho vydání. To vyloučilo na příklad všechny emigranty z USA, kteří automaticky ztratili české/československé občanství přijetím amerického, neboť zde byla smlouva o nemožnosti dvojího občanství. A taky všechny ty, kteří byli odsunuti ze… Sudetoněmecké župy – to pro případ, kdyby jim nějaký majetek byl znárodněn až po 25. únoru 1948.

Došlo také k dalšímu zásadnímu omezení okruhu oprávněných osob. Především byly jako oprávněné vyloučeny veškeré právnické osoby, což mělo pro rozsah restitucí zdrcující dopad. Důvodem byl zcela lživý důvod, že vlastníky obchodních podílů nelze dohledat. Není a nebyla to prokazatelně pravda. Ke stahování akcií došlo v rámci znárodňování naprosto koordinovaným způsobem a soupisy akcií byly v létech 1990 – 1991 stále uloženy v depozitu Živnostenské banky. Dohledatelných bylo přes 90 % akcií a obchodních podílů. Kde jsou ty soupisy akcií ovšem dnes, to ví snad Bůh. Tímto způsobem bylo zabráněno v restituci tisíců „rodinných akciových společností“, mimo jiné též továrny na znojemské okurky, jejíž majitel převedl svůj podnik na akciovku, aby mohl ve formě akcií vyplatit věno svým dcerám. Podobných případů pak byly desítky tisíc. Stejně tak byl omezen i výčet fyzických osob, které měly právo se o restituční nárok přihlásit. Na základě osobní intervence tehdejšího děkana Právnické fakulty UK, prof. JUDr. Mečla, z KSČ(M) (a opět, byla jsem osobně u toho, pamatuji si to…) byli praneteře a prasynovci shledání „příliš vzdálenými“ příbuznými původních vlastníků, takže byli vyloučeni z možnosti žádat rodinný majetek. Tím byli postiženi zejména čeští Židé, jichž se z koncentračních táborů vrátilo zpět žalostně málo a oprávněnou osobou po celé řadě příbuzných by byl právě jen prasynovec nebo praneteř. Byla tím zachována odúmrť pro dědictví státu tak, jak k tomu směřoval původní Občanský zákoník z roku 1964? Nikoliv… bylo zachováno portfolio majetku pro velkou privatizaci.

Nyní se podívejme na to, komu byl ve skutečnosti majetek restituován: nikoliv českým spolkům (s výjimkou Junáka a Sokola, kteří prokázali svou právní kontinuitu v zahraničí), nikoliv českým kampeličkám, družstvům, záložnám, společnostem s ručením omezeným. V zásadě restituce dosáhl pouze jeden právní subjekt, a to subjekt s mezinárodně-právní subjektivitou, totiž Římskokatolická církev. Nyní se nám objevuje na stole další osoba požívající mezinárodně-právní subjektivity, totiž Lichtenštejnské knížectví. Ani těm Schwarzenbergům, tedy hlubocké větvi, se majetek nevrátil, i když jim byl odňat na základě totálně právně absurdního „Lex Schwarzenberg.“ Neměli mezinárodně-právní subjektivitu, tak měli po ptákách.

Pro to, aby se mohlo jednat o lichtenštejnských restitucích, je ale nutno se vypořádat s tím občanstvím, které se, jak vidno dnes, v roce 1991 coby podmínka utilitaristicky schválilo v rámci zákona č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích – velké restituci. Tehdy podmínka občanství byla žádoucí, dnes je nežádoucí. Možná si řeknete, že je to nesmysl: se 108+1 jde přece lehce prosadit „lex antischwarzenberg“, který můžeme nazvat „lex Lichtenštejn“, nač se tedy párat s nějakým občanstvím?

Nu a teď to přijde:

JESTLIŽE dostanu občanství Lichtenštejnové, dostanu je zpět všichni bývalí sudetští Němci. Sorryjako, ale jejich vítačky Velkého Vůdce (a volební výsledky Henleinovy stany) jsou zdokumentovány příliš dobře, než abych byla ochotná souhlasit s udělováním občanství potomkům vlastizrádců.

JESTLIŽE budou mít bývalí obyvatelé bývalého pohraničí české občanství, kdo zabrání (však Posselt si na tom vybudoval kariéru, a nejen on…) restitucím sudetoněmeckého majetku, anebo jeho tučným náhradám? Omlouvám se, vážení čtenáři, ale otázka udělování občanství se vztahuje k Sudetským Němcům a jejich potomkům – nikoliv k emigrantům po roce 1968, jak je obecně prezentováno. To je prostě false flag…

Důsledky tohoto vývoje, jehož reálnou možnost vám zde předestírám, jsou několikeré:

a. Z hlediska restitucí bude objem navráceného majetku či jeho náhrad bude pro občany ČR s trvalou dlouhodobou rezidencí v ČR objemově neporovnatelně menší než „restituce“ dalších subjektů. Jinými slovy čeští restituenti budou majetkově ve významné menšině. Či ještě jinak: v ČR budou restituovat co do objemu prioritně nečeské subjekty, český ekonomický element potlačen ještě více než je nyní. Česká ekonomika bude, dle mého odhadu, méně v českých rukou než v 19. století.

• Protože cca 40 let po Velké Sametové revoluci skutečně nebude moci být většina německého majetku fyzicky vydána, dojde na finanční kompenzace, jejichž výši si vůbec nedovedu představit. Ale jak praví známý marketérský slogan „kde je vůle – tam je cesta“, aneb kde je 108+1, tam se přece můžeme domluvit i na dnešních cenách včetně zohlednění inflace, což konec konců, už nám ukázal cestu zákon o církevních restitucích. Výsledkem může být naprostý finanční kolaps státu. Poté, co vlastně vůbec nevíme, kolik dlužíme/za kolik ručíme v rámci války na Ukrajině, bude tato rána poslední ranou k možnosti nazývat Českou republiku ekonomickou entitou. Čeká nás Argentina, v jejímž rámci se rozebere to, co by snad ještě zbylo.

• Sice tvrdím, že velká část německého majetku nebude způsobilá k fyzickému vydání, avšak jedna část zcela rozhodně způsobilá bude: totiž rodinné domy… Ty mají konkrétního fyzického majitele – českého, pochopitelně. Vydání nemovitého majetku tohoto charakteru nebude – při přijetí příslušného zákona – bránit vlastně vůbec nic. Pro korektnost je nutno dodat, že dle zák. č. 87/1991 Sb., tedy velkého restitučního zákona, nebyly povinny vydat soukromý majetek osoby, které získaly majetek po emigrantech, pakliže prokázali, že „nebyli protěžováni.“ Osobně jsem zastupovala svého času případ, kdy rodinný dům ve Střešovicích nebyl vydán, neboť jeho nabyvatel – ministr vnitra Obzina a jeho potomci prokázali, že „nebyli oproti ostatním žadatelům zvýhodněni.“ Takže summa sumárum komunistickým papalášům domy po emigrantech zůstaly. Co myslíte, budou mít Češi před Němci podobnou ochranu? A taky se už těšíte z toho, že potomkům a příbuzným obětí holocasutu jsme majetek nevrátili, ale potomkům podporovatelů režimu, které rodiny těch „nezpůsobilých k podání restituční žádosti“ poslali do plynu, těm ten majetek vrátíme?

Pakliže se skutečně vydáme touto cestou, je jasné, že se jedná o konečnou likvidaci České republiky jako – byť jen formálně – samostatného státu. I když tomu nebudeme moci třeba zabránit, je potřeba vědět, kam se řítíme a po věky budoucí pamatovat, kdo je původcem těchto zatím pouze jen plánů.

Na konci mi dovolte osobní poznámku: je mi celkem jasné, že tato moje úvaha je naprosto za hranicí snesitelnosti tolerance všech těch kumpánů, kteří jsou nyní u moci. A zde se nacházejí dvě možnosti: buď mě začnou stíhat pro šíření poplašné zprávy či spáchání nějakého podobného trestného činu… ovšem pak výše nastíněný scénář nemohou realizovat… Tedy realizovat jej samozřejmě mohou, ale bude zřejmé, že moje odsouzení bude protiprávní a v rozporu s realitou, anebo si tu realizaci ještě alespoň chvíli rozmyslí a nám se to přece jen podaří nějak ustát. Pokud tento článek, poslouží byť jen k minimálnímu oddálení bezbřehého udělování českého občanství a „restitucí na xicht“, splní svůj účel. Pokud k tomu URNA, či kdo má dnes ty protirežimní živly na starosti, potřebuje vůči mně nějakou akci, prosím, nechť slušně zazvoní. Přijdu jim otevřít. Při vyrážení dveří by si mohli namoci rámě, které by následně mohli případně i potřebovat pro svou vlastní obranu… protože znáte to… když chodili pro Židy, mlčel jsem… když chodili pro … no dál je to notorieta. Jen dnes, dle mého názoru a zachycených signálů je možno ještě přidat jedno „kdy jsem mlčel“… když přišli pro kolegy příslušníky…

Tak se všichni držte…

Klára

P.S. Omlouvám se, že je to tak dlouhý, ale víc už historii zkrátit neumím…“, napsala advokátka, která jako poslankyně byla u tvorby právních předpisů o restitucích a o části privatizací. Pamětníci jsou velmi cenní lidé. Cenné jsou i fotografie s vypovídací hodnotou. Na té, kterou dávám jako ilustraci k ilustraci příspěvku je ministr Fialové vlády Mikuláš Bek s předsedou Sudetoněmeckého Landsmannschaftu Berndem Posseltem na Sudetendeutscher Tag 2023

sdíletj na

104 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Slovan
29. 1. 2024 08:55
Odpovědět  josh-xy

Díky, mě to nedavno přistálo do mobilu, ale neum to přenést sem. 👍

skeptik
28. 1. 2024 18:23
Ohodnotit příspěvek :
     

Mne by jen zajímalo, jestli jsou voliči pětikatastrofy a hradní ostudy stále nadšeni, že vyhráli.

sergej
28. 1. 2024 18:34
Odpovědět  skeptik

Škodiči? Asi je hřeje naplnění cíle. Ti byli a jsou výběroví, vysvětlí někdo jejich počínání? Lidsky to nelze byť akceptovat. Bez morálky, svědomí, kodexu příslušnosti zaměstnanců voličům. Troubace

Autor
28. 1. 2024 18:53
Odpovědět  skeptik

O tom nepochybujte. Pro ně je to co se děje jako Boží (vlastně Ďáblova) milost. Když se pokusíte s nimi diskutovat – přesto že víte, že to nemá smysl – pak oni horlivě obhajují – s nuancí toho koho konkrétně volili – všechno. Naprosto všechno a jakákoliv jiná varianta politické scény u nás je nesmírně rozčiluje.
Jim záleží jen na jejich většinou jen domnělém osobním prospěchu. A mladí, nezkušení, to považují za výzvu svým rodičům, když paradoxně volí často ještě starší lidi, než jsou jejich rodiče. Ovšem drtivá většina jejich rodičů je také dost zmanipulovaná, ale volí “přece jen” jinou stranu” z té směsi u kormidla. Takové případy znám z několika rodin širšího okolí.

28. 1. 2024 19:07
Odpovědět  skeptik

Bl-bí jsou na to dost.

jiří
28. 1. 2024 20:24
Odpovědět  skeptik

Volby jsou ojeb.
comment image

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
28. 1. 2024 21:37
Odpovědět  jiří

Josh si myslí, že to tu přeháníte, a já asi taky, nebo nevím…
(Prý tu z toho děláte druhý PP…)

Obrázky z Telegramu nebo Twitteru sem laskavě nepřidávejte přímo…
(hlásíte jim seznam čtenářů článku…)

πα½

jiří
28. 1. 2024 22:46
Odpovědět  P.A.Semi

comment image

Administrátor
P.A.Semi
29. 1. 2024 01:44
Odpovědět  jiří

»… Ovšem pozor na zmýlenou – ten, koho považujeme za blbce, považuje za blbce nás. …«
https://nasregion.cz/25-nejlepsich-citatu-jana-wericha-o-blbcich-a-blbosti-ktere-znate-57522/

πα½

Pravdomluvny
29. 1. 2024 06:32
Odpovědět  jiří

Blbec NIKDY nepřichází vstříc,vždy se postaví do cesty.
K.Poláček
P.S.
Tvoje obměna slov W+V.

Administrátor
P.A.Semi
29. 1. 2024 01:33
Odpovědět  P.A.Semi

Příspěvek výše https://www.pokec24.cz/blog/rozhodnou-o-udrzeni-fialove-vlady-u-moci-sudetaci/#comment-153746 má aktuálně 5 unikátních mínus, ale ukazuje -32, protože tam jeden podvodník (jiří) kliká jak o závod z různých IP adres…

Možná je takhle zkreslené to hlasování i jindy…?

Mělo by se to filtrovat, ale jednodušší je podobně jako s volebním zákonem, neumožnit hlasovat ze “zahraničí”, to jest i ze zahraničních vpn… (to jsou ti, co tu mají fialovou dvoj-šipku u jména) Protože v tom (někteří z nich) podvádějí…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
28. 1. 2024 21:45
Odpovědět  jiří

comment image

Komu tu vyhovují obrázky od Jiřího, ať dá +1,
komu nevyhovují nebo jich je moc, ať dá -1 …

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
jiří
28. 1. 2024 22:08
Odpovědět  P.A.Semi

Vy dva “myslitelé”(džošh/N.E.sermi), těch palečků nahoru si můžu naklikat, kolik se sem vejde(VPN).

Administrátor
P.A.Semi
28. 1. 2024 22:30
Odpovědět  jiří

Tak od toho pak odečtu hlasy přes vpn a jiné duplicity? (spíš je to asi moc práce…)

Možná by se tu hodily různé ankety v prostoru vpravo vedle článku, jako začaly mít v poslední době další weby…
Akorát že to kromě toho, o čem se hlasuje, vypovídá spíš o tom, jaká skupina a orientace lidí tady hlasuje, není to celo-společensky směrodatné…

Jako třeba na necenzurovanapravda.cz by volby vyhrálo SPD a za prezidenta bychom měli Baštu… Jenže to není reprezentativní vzorek populace…

πα½

jiří
28. 1. 2024 22:37
Odpovědět  P.A.Semi

Tak já už budu hodný, hlavně neplakej.

jiří
28. 1. 2024 23:50
Odpovědět  jiří

Tak jestli si mě to už odečetl, tak to vychází pořád výborně. Možná by bylo nejlepší, nepohodlným zakázat komentovat.

Administrátor
P.A.Semi
29. 1. 2024 01:09
Odpovědět  jiří

Prostě to tu zapleveluješ přemírou obrázků, leckdy dost pitomých…

Viz tady dole odpověď (taky spadla do koše)…
https://www.pokec24.cz/blog/rozhodnou-o-udrzeni-fialove-vlady-u-moci-sudetaci/#comment-153753

πα½

Administrátor
P.A.Semi
29. 1. 2024 01:30
Odpovědět  P.A.Semi

Prozatím k 2024-01-29 01:24 unikátních 6+ a 5- , plus jeden podvodník 32 hlasů…

Výsledek k 2021-01-29 16:04 unikátních 17+ a 6- (počítadlo ukazuje 48+ a 6-, je v tom 32x jiří, a nejsem v tom já s jedním mínus, na svém vlastním hlasovat nemůžu…)

Většina lidí by tu zřejmě chtěla spíš omalovánky, ale pár lidem (čtvrtina hlasujících) to také vadí… Možná kdybys s těmi obrázky trochu šetřil…?

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Ladislav 💤
30. 1. 2024 07:33
Odpovědět  jiří

Ropušan jak vyšitý!

Slovan
29. 1. 2024 09:04
Odpovědět  skeptik

JSOU!! Mám to v příbuzenstvu, je to měsíc co mě po přeposlání karikatury pětižumpy napsal toto: 1. abych mu vícekrát už neposílal tyhle blbosti. 2. Já se mám dobře byl jsem (v r. 23) 5x u moře, 4x na horách, s rodinou na dovolené u dalšího moře a ty výlety po celý rok po ČR nespočítám. Kde jsi byl TY? V prdeliiiii. Nó ale nejhorší na tom je že má pravdu, jsem klasický neprduch. Někde jsem asi něco udělal blbě.

Pavel z Moravy
29. 1. 2024 09:48
Odpovědět  Slovan

Nezlob se, ale takového sebestředného týpka bych nesnesl. U mně by nepochodil.

Slovan
29. 1. 2024 10:58
Odpovědět  Pavel z Moravy

Už jsem ti psal, že manželku, příbuzný, sousedy a spolupracovníky si v životě nevybíráš, ty jsou ti souzeni. 😥

Pravdomluvny
29. 1. 2024 11:46
Odpovědět  Slovan

Manželku,že si nevybíráš……?????

Markýza
29. 1. 2024 17:47
Odpovědět  Pravdomluvny

No, někdo ne 🙂

Slovan
29. 1. 2024 19:05
Odpovědět  Markýza

Tak vy o tom zřejmě víte nejvíc. Statek si bral statek a kde měli na víc ještě kozí chlívek, ten to vyhrál. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Kolemjdoucí
29. 1. 2024 17:36
Odpovědět  Slovan

Nechci Vám rušit Vaše kruhy, ale kdy Vám sepne, že vlastně je dnes tzv. v plném proudu, respektive on line probíhá bez většinového uvědomění si na naší, tedy dezolátní straně barikády, naprosto ukázkový třídní boj… Mělo by Vám to sepnout … Nic proti, ale jde o do nebe volající demonstraci toho, o čem píši. Kecy o “demokracii” jsou mlžení pro “pomalejší”. Jde přece ve fundamentu o “prachy a moc” jak pro “úspěšné”, tak o drobky pro sympatizanty. Jak prosté…

Helena
30. 1. 2024 09:37
Odpovědět  Slovan

Prdlajs, vy žijete tak, aby Vám bylo dobře-a k tomu nepotřebujete cábrování po světě-máte své štěstí uvnitř. Spousta těch, co jezdí z dovolené na dovolenou k moři, na hory atd. tam jezdí, aby se měli čím vychloubat a stejně uvnitř šťastní nejsou. Tak si velmi užívejte a ňuchnějte si své štěstíčko, které je tak velké, že nepotřebujete okázalé cesty a vystavovat se na obdiv. Vykašlete se na to, co si o vás ostatní myslí! Ale na to musí přijít každý sám.

Slovan
30. 1. 2024 17:49
Odpovědět  Helena

Paní Heleno, ale jó, jsem v pohodě, mám svoji zahradu, čtyři kočky, papoušky a užívám si důchodu. Jezdím po ČR po ptačích burzách a po svých známých chovatelích. Jsem kardiak, takže mi horka nedělají dobře. Na ostatní já kašlu a visí mě….však víte kde. Ale když se do mě někdo naváží, tak reaguji také. Hezký večer.

Mike
29. 1. 2024 09:46
Odpovědět  skeptik

Vzhledem k tomu, že má tato vláda jakous takous podporu 22% voličů, což je téměř 1,2 miliónu lidí, tak se dá předpokládat, že ve společnodti panuje menší spokojenost. A to stačí. Až začnou chodit lidem v sudetech dopisy plné paragrafů o tom, že “jejich” nemovitost je předmětem restitučních nároků pravnučky nějakého esesáka, kterej má shodou okolností na svědomí, jejich prarodiče, budou po večerech děkovat svým novým páničkům za to, že jim dovolili postavit si si na jejich zahradě aspoň stan za přijatelný měsíční poplatek. To je postoj Čechů k národu, který měl v plánu nás vyhladit. Nepovedlo se to tehdy, tak to půjde dnes. Programová nenávist k Rusku je tady proto, aby ho ani nenapadlo nás přijít zachraňovat, až nás bude Německo znovu požírat (po kolikáté už).

ladik
29. 1. 2024 15:37
Odpovědět  Mike

To je pravda. Děsivá!

Albi
28. 1. 2024 18:53
Ohodnotit příspěvek :
     

Tohle,jsem odkáozala ve vedlejším článku, ale sem se to hodí víc – tak znovu:
Realita společnosti, kde zvítězila „Pravda a láska nad lží a nenávistí“.

Hradní mudrci, mocní balíci,
pseudomistři, keců ministři,
zlatokopové,sólokapři, prognostikové, jedenzatři
z Plzně docenti právologie,pornografie,kleptománie
nemocí tajných, nemocí vepřů, nemocí výnosných
ekonomové počtů podvodných,
restituenti, zkrátka vy prominenti.
Tady je kapsář, šejdíř, feťák
co tuneluje fabriky je sprostý podvodník,
a tady děvka, pasák, kasař
a lidi oblbuje vyčůraný politik –
ten vraždí komplice, ten kope jim rovy,
ta krade slepice, ten loupí v podkroví –
ten umí to a ta zas tohle
a všichni dohromady nakradou si moc.
A tu je bankéř, kníže, pytlák:
„Já střílím vysokou do nóbl pajzlu akorát“
a tady soudce, polda, děkan:
„Já vám za pěkný peníze napíšu doktorát“
„já stáhnu vás z kůže“, „já lepím komloty“
„já šlapu na růže“, „já plodím, bankroty“
ten umí to a ta zas tohle –
a všichni dohtomady nahrabou si moc.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
28. 1. 2024 18:56
Odpovědět  Albi

My všichni budem na tom lépe,
když vezmem karabáč a vyjdem čile do ulic,
z pelechů vyženeme hráče,
co hrajou o prachy a lžou nám z plných plic,
jinak si zvykneme na nižší důchody,
placení doktorům a jiné výhody –
když krade ten a krade tahle
tak z naší republiky nezbude nám nic. Továrny bez lidí a lidi bez práce,
pod mosty somráci, zlodějský nadace,
a pivo za třicet a stovky v lékárně
odpadky z Německa v prázdné drůbežárně
bez tepla činžáky, Ví-Aj-Pí v bulváru,
extáze pro žáky, žoldáky v požáru,
a budou společně naši zem plundrovat,
na svoji ochranu rakety budovat –
když včas proti nim nevyjdeme
tak opravdu už nebudem mít vůbec nic.
https://www.facebook.com/265611007614259/posts/328451987996827/?paipv=0&eav=AfYklRWHbZzJNTtearBonzglsQI_RkRk4JZkrwFFW13sg6IQ0V9_fugamBOVWfh70SA&_rdr

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
28. 1. 2024 19:10
Odpovědět  Albi

Pivo za třicet… Kde to žijete? (jó to byla doba, kdy se “pivem za třicet” strašilo… a že prý “vláda, která zdraží pivo, brzy padne…”)

Nadávno si kamarád stěžoval, že jak tu zdražili pivo na 65, tak radši pije doma z plechovek…
(což byl jeden z účelů, aby se lidé nemohli mezi sebou domlouvat v hospodách, aby místo toho konzumovali jednostranný proud Propagandy z Televize…)

πα½

Boomer
28. 1. 2024 19:52
Odpovědět  P.A.Semi

..tady na venkově už to lidi řeší po svém, chlapi se domluví, složí se na 50ku sud něčeho lepšího a udělají si slezinu v hasičárně, ženské se postarají o krmivo a pivo mají za 25Kč…

Pavel z Moravy
29. 1. 2024 09:40
Odpovědět  Boomer

To je tedy výhra, ta typická čechomorácká. Chudí blahoslavení duchem, vyprázdněné mozkovny.

Slovan
29. 1. 2024 09:41
Odpovědět  Boomer

Prosím tě takhle se to dělalo odjakživa všude po celé ČR. To nehlásíš nic nového. Ale tady jde hlavně o to jak píše Semi (vyjímečně souhlasím) aby se lidi nesrocovali, kapišto. A samozřejmě si nepředávali informace jako za bolševika. Tihle to mají už vymakanější, protože jsou horší jak bolšáni, tady za chvilku nasadí stanné právo. Jó ještě, odbočil jsem od té ceny za pivo. Když bude někdo pít jedno pivo za týden, ke klobásce, ke kvalitnímu sýru a kaviáru z Ruska jedno pivo, tak toho nemusí srrátt jestli za ten lahváč dá 100,- kč. Ale chlap co dává 3-5 piv denně a dvandu tak to je jiná, tady už jsme na jiných cennových číslech. Proto jich spousta přestalo chodit do knajp. Já to vyřešil stáčecím zařízením a plzničce jsem udělal papáááá. Se jim za nákup v BAFU 32kč,- za O,5l vyyseeruu a TO zvysoka. Mám tu kliku, že znám spousty lidí co pivo vaří soukromně. Nakonec si kupuji od kluka dvandu za 20kč. Já jsem spokojený. Místní štamgastři co pijí jedině plzeň se mě smějí. Já se zase směji jim, protože oni to lemtají za 50 a více a já za 20.
P.S. Rád bych znal co je to za značku “lepšího” piva za 25,-kč .

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Joe Arp
29. 1. 2024 11:58
Odpovědět  Slovan

Pavle buď v klidu, Suchoprd se chodí do hospody akorát vych… a o garážích ví taky z doslechu. Zaprvé by mu pivo poškodilo sexymozek a zadruhé by ho chlapy s jeho narcist. povahou vynesli.

Slovan
29. 1. 2024 19:08
Odpovědět  Joe Arp

Tvl, ty se s ním nakonec znáš osobně, když jsi ho tak náramně popsal. Chci se zeptat, je tak fakt nabušenej jak tu presentuje?🤣🤣🤣🤣🤣

Joe Arp
29. 1. 2024 22:30
Odpovědět  Slovan

No řekl bych, že nám zjevuje jen pověstnou špičku ledovce, ta největší hrůza bude jako vždy pod hladinou.

Albi
28. 1. 2024 22:47
Odpovědět  P.A.Semi

Já to bohužel nesložila a dokonce ani pivo nepiju, takže nejsem v obraze.
Zase ale vím, že např. banány (ač taky nerada, tedy nekupuji) jsou dnes často za 19 Krč/kg, zatímco brambory stabilně za 30 Kr/kg a pokud jsou v “akci” za méně, tak jsou tak kvalitní, že použitelný zbytek po jejich oškrábání vyjde nožná i na víc. Občas nejsou vůbec.

A protože to autor zveřejnil už v r. 2018 (viz zdroj), můžeme názorně a na vlastní oči/peněženku sledovat náši úspěšnou cestu ke kapitalismu a tím i k bohatství.
Před “sametem” byste si těžko mohl dovolit koupit půllitr piva za 65. 🙂

29. 1. 2024 00:14
Odpovědět  Albi

Mělas opáčit, že je tím myšlenej lahváč. Ten je i u stejnýho druhu násobně levnější. Tak např. já dám za jednoho gambáče 18,9 kaček i s flaškou.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
29. 1. 2024 00:39

Píšu, že nejsem “pivařka” a vlastně vůbec ne “alkoholka”, takže v těch cenách se neorientuju.
Nahrazuji to znalostí stoupajících cen cigaret, to je stejný trend.

Slovan
29. 1. 2024 09:47
Odpovědět  Albi

Hmm, ale víš o tom že zemřeš stejně? 🙄

Slovan
29. 1. 2024 09:51

Co žaludek? Dobrý? Já to mušel v r 2000 přestat pít, jaký to byl štovík. Ale za vůbec nejlerpší pivo považuji čepované pivo s Dědkem. Ještě než to zatracenci s kolaborantama dokuurwyly cca okolo 80 roku + -. To podle mne nemělo chybu.

Pravdomluvny
29. 1. 2024 16:00
Odpovědět  Slovan

Myslíš Pana Cibicha?🙂

Slovan
29. 1. 2024 19:28
Odpovědět  Pravdomluvny

Tady, takhle vypadala etiketa na lahváči. Máš tam i cenu. Když jsem to pívával, tak jsem si připadal jako v Alkrónu. Od III. cenové výše.

Galerie – Pivo za socialismu – Světovar, pivo z Plzně. – Horydoly.cz – Outdoor Generation

Jura S
28. 1. 2024 18:57
Ohodnotit příspěvek :
     

Bernd Posselt bude zřejmě prezidentem ČR po Pávkovi …, politická linie pětikulčáku je zřejmá …

Helena
28. 1. 2024 20:08
Odpovědět  Jura S

To by museli rozbourat bránu, aby to odporný německý fašistický přetloustlý prase prolezlo. TFUJ, JAK MŮŽE NĚCO TAK ODPORNÉHO ZEMĚ VŮBEC NOSIT. Ten, co ho na fotce drží za tu slaboučkou pracku je min. školství Bek? Jestli jo, no tak potěš koště naše školství.

Slovan
29. 1. 2024 09:54
Odpovědět  Helena

Ten Jura madam není daleko od pravdy víme, tedy abych byl přesný od plánů vrchnosti. Už jsem to někde četl. Ne tedy president ale premiér.

Jura S
29. 1. 2024 18:29
Odpovědět  Helena

vepřovi jistě Pražská kavárna věnuje dubové křeslo na nosnost 300+ kg… :-))

28. 1. 2024 19:06
Ohodnotit příspěvek :
     

Škoda, že nejsem zručný kreslíř. Namaloval bych takovou kónickou formu, nahoře by měla tvar české republiky a dole hákenkrajcu. A nahoře by z ní sem tam čouhalo přes okraj něco českých pos-ranců a malý český lidičkové a po nich by dupali a snažili se je do té formy vtěsnat puchejř poselt, fialové střevo, vykulený zm-rd a pár dalších slizáků, a celé by se to jmenovalo “Formování českého národa”.

Jura S
28. 1. 2024 19:16

“Formování tzechisce untermenschen ” je již dokončeno….Vláda a prezident OTEVŘENĚ podporují režim, kde na náměstích stojí 30 metrové sochy nacistických vrahů…Vláda ví, že jen jak dojede náš tank na nádraží ke frontě, že bude hned přestříkám runami “SS” A DRŽÍ TLAMY !!

jiří
28. 1. 2024 20:46

comment image

Albi
28. 1. 2024 22:51
Odpovědět  jiří

1+++

29. 1. 2024 00:21
Odpovědět  jiří

Vrána k vráně sedá, svi-ně svi-ni hledá, jak říkal můj sprostej strejdy Jozef.

Albi
29. 1. 2024 00:45

Až na to, že ty skutečné svině jsou užitečné a nejen neškodí (pokud ignorujeme rady a zákazy lékařů, výživářů, a EU), ale ve vhodné kulinářské úpravě bývají přímo “mňam”. 🙂

Pravdomluvny
29. 1. 2024 06:34

Fotka kejdy by se hodila líp.
Prase je zvíře inteligentní.

Albi
29. 1. 2024 08:34
Odpovědět  Pravdomluvny

A – není to provokace! – DNA má prý velmi podobnou člověčí.

Slovan
29. 1. 2024 10:02
Odpovědět  Albi

Před pár lety jsem četl že hódně podobnou, i krev “skoro” stejná, ale je tam to ale. Přesně si nepamatuji co že je tam jinak, ale pracuje se na tom. Prý že tzo “Stvořitelé” to tak zařídili, ale to zacházím daleko, jedině Veny kdyby tu byl by to mohl doplnit. Mě není dovoleno, abych překročil čáru poznání. Nahlédnout jo, ale dál ne. 🤣

Pravdomluvny
29. 1. 2024 11:47
Odpovědět  Albi

Do děvátého týdne jsme od prasat k nerozeznání

Administrátor
P.A.Semi
29. 1. 2024 01:18
Odpovědět  jiří

Fejk, který možná některým (protifialovým) ovcím připadne vtipný…

Vy jste viděli Fialu někdy takhle Pracovat, a ještě k tomu v Zemědělství ?
Sice špinavý, ale člověk mezi prasaty…?

A čím myslíte vy ?

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
29. 1. 2024 01:51
Odpovědět  P.A.Semi

To je fakt. Jak k takové urážce chudáci prasata přijdou, když se proti tomu nemohou bránit, že.

Pravdomluvny
29. 1. 2024 06:34

PRAVDA

Slovan
29. 1. 2024 09:56
Odpovědět  jiří

Děkuji za nápad a inšpiráciu. Doposud jsem pro něj neměl pracovní zařazení, budu o tom přemýšlet. 🤣🤣👍👍

Jan
29. 1. 2024 08:40

A co navrhujete za řešení? Máme, co jsme si vybrali….Jak se do lesa volá…….

Administrátor
P.A.Semi
28. 1. 2024 19:31
Ohodnotit příspěvek :
     

Restituce nebyly spravedlivé, protože mezitím ten majetek udržoval a rozvíjel 40 let stát, tedy my všichni, a pak nám to sebrali a vrátili někomu, kdo k tomu neměl žádný vztah, a ti to brzy zničili a rozprodali, továrny především…

Nicméně, podle té citace připravovaného zákona, kterou uvedl AeroNet, tak na Sudeťáky se to prý vztahovat nemá, viz odstavec 1…
comment image
https://aeronet.news/radek-koten-odpalil-v-televizi-sokujici-informaci-ze-vladni-petikoalice-se-snazi-spolu-s-korespondencni-volbou-protlacit-i-novelu-zakona-o-nabyvany-obcanstvi/

Což je ale otázka, jestli to bude i ve finálním znění?

πα½

Albi
28. 1. 2024 22:58
Odpovědět  P.A.Semi

Oni si cestičku vždycky najdou, ať je psáno cokoliv.
Když to tak vezmeme bez emocí, musíme uznat, že jsou nečekaně schopní.
A ještě k tomu projevili vlastnost, která nám absolutně chybí – dokážou se spojit a i přes nějaké neshody se nerozpojit! A jak dobře to funguje .- zatímco my ….

Pravdomluvny
28. 1. 2024 19:39
Ohodnotit příspěvek :
     

Tohle jsou následky omluvy udavače Havla nacistům 😡

skeptik
28. 1. 2024 21:27
Odpovědět  Pravdomluvny

Ne ne, tohle jsou následky zapříčiněné “zodpovědnými” “vzdělanými” voliči ODS a jiné verbeži hlásící se k pravicovým ideálům.

Kolemjdoucí
28. 1. 2024 22:36
Odpovědět  skeptik

Ale ano – jde pouze o jinou stranu téže mince. A taktéž politického vývoje strak, kdy naplno nyní vyhřezlo to, co kdysi bublalo v podpalubí, a bylo by z hlediska vnímání
plebsu tehdy kontraproduktivní – myšlena otevřená podpora fašismu, nacismu a naprosto bezohledná míra kolaborantsví vůči komukoliv ( koho by tehdy napadlo, že Straky klidně provedou komplexní ukrajinizaci ČR, včetně obyvatelstva a státních symbolů na Svatovítské katedrále, což si nedovolila jak protektorátní vláda, tak přímo náckové ) , včetně naprosto nechutné prý obranné smlouvě s kowboji, samozřejmě doprovázené přítomností jejich nepostižitelné army jak na věčné časy, tak na náklady plebsu.

Kolemjdoucí
28. 1. 2024 22:37
Odpovědět  skeptik

PS: Průmyslová, finanční, sociální, sociologická a státně destruktivní činnost se předpokládala, nicméně tak širokopásmová, radikální a bezohledná v tak krátkém úseku je i přes to překvapující. V míře demagogie, gangsterismu, vlastizrady, nechutné kolaborace a fanatizace zblblého už tak podléhá plebsu o světelné roky překonali i protektorátní vládu a její sloupy. Tehdy si mohli stěžovat na germánské nácky – dnes tam jsou čeští echt soukmenovci, o stavu a IQ obyvatelstva nemluvě. Jsou pouze zrcadlem.

Pravdomluvny
29. 1. 2024 06:35
Odpovědět  skeptik

Omyl,tohle začal prolamovatel Benešových dekretů udavač Havel,stim neměl modrej fógl nic společného.

skeptik
29. 1. 2024 07:49
Odpovědět  Pravdomluvny

Omyl, v ČR rozhoduje o všem poslanecká sněmovna, prezident je pouhý kladeč věnců.
Nebýt “zodpovědných” “inteligentních” voličů ODS, TOP 09, STAN, Pirátů, kteří je dostali do vlády, nikdy by svoje zlodějny a podvody nemohli realizovat.

Pravdomluvny
29. 1. 2024 11:48
Odpovědět  skeptik

Omluvou nacistům začal udavač Havel,ne ODS.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
skeptik
29. 1. 2024 12:19
Odpovědět  Pravdomluvny

A jaký to mělo a má vliv na to, že každá vláda pod vedením ODS škodí ze všech sil??

Pravdomluvny
29. 1. 2024 16:03
Odpovědět  skeptik

Žádný, udavač Havel se angažoval sám a jako první.
Modrej fógl mu v tom jenom nepřekážel.

Kolemjdoucí
28. 1. 2024 20:47
Ohodnotit příspěvek :
     

Zrovna Samková, která se tehdy, co by členka jistého zákonodárného sboru sama na restitučních “pravidlech” sama podílela. Ta samá Samková, která na onom Litterate v diskuzi uvedla, že dle ní byly církevní restituce oprávněné, ta samá osoba, která se proslavila jako natěračské jistého tanku, doslova dryáčnickým jednáním vůči jejím oponentům především v otázce jisté “menšiny”, ta samá persona, jenž samá velice aktivně pomáhala, myslím v dresu modré finanční soldatesky, v oněch dřevních letech položit legislativní základy dnešního marasmu, která tzv.”nepopulární kroky” zdivočelé české pravice obhajovala i v letech pozdějších, a která mnohé těžce sporné skutky obhajuje dodnes, tak ta samá osoba VARUJE, najednou. Je polistopadovým českým, pomalu už zvykovým paradoxem, že na óbr svinstva občas poukazují původní strůjci, budovatelů a zastánci líhně dnešních poměrů. S jakou lehkostí, arogancí, ideologickou nenávistí mediálně lynčovali titíž své tehdejší oponenty, jak samozřejmě dehonestovali snahy o korekci plodů “novodobých trzně-liberálních inkvizitorů” , má být zapomenuto a omluveno přesně ve stylu 107-na Hradě, tedy mladickou nerozvážností – chucpe !

katango
28. 1. 2024 22:29
Odpovědět  Kolemjdoucí

Pro mne je Samková naprosto nedůvěryhodná, když se vyjádřím kulantně.

Kolemjdoucí
28. 1. 2024 22:38
Odpovědět  katango

Asi tak 👍

Pavel z Moravy
29. 1. 2024 10:01
Odpovědět  Kolemjdoucí

Připisovat něco k rozboru vašich příspěvků by bylo mlácením prázdné slámy. Takto skončil kapitalismus blahoslavených materiálně zbohatlých, dalších materiálně oškubaných, ale co je nejhorší z většiny duševně vyprázdněných. Tak díky za váš rozbor.

jiří
28. 1. 2024 20:58
Ohodnotit příspěvek :
     

Admine, jen otázka. Je nějaký závažný problém mého komentování? Jestli ano, chtěl bych vědět z jakého důvodu vždy čekám na schválení.

Administrátor
P.A.Semi
28. 1. 2024 22:22
Odpovědět  jiří

S těmi obrázky to tu prý už přeháníš… Tak máš trochu brzdu, resp jpg a png jsou tu teď také sprostá slova, prozatím…

Třeba pod tím Vinetou je k věci a dost vtipné, kdežto nahoře Fiala mezi prasaty je kýč, manipulace, navíc blbá… (viděl jste někdy takhle pracovat Fialu?)

No, jenže já sem také dávám obrázky, tak mě to blokování obrázků přijde jako opruz… Bych to radši vrátil jak to bylo…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
jiří
28. 1. 2024 21:03
Ohodnotit příspěvek :
     

comment image

Albi
28. 1. 2024 23:04
Odpovědět  jiří

🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Administrátor
P.A.Semi
29. 1. 2024 16:12
Odpovědět  Albi

Obrázek je super, ale je takový nevýrazný, trochu jsem to zvýraznil, o moc lépe to nejde:

comment image

Editor
28. 1. 2024 22:33
Ohodnotit příspěvek :
     

Paní Samková projevila základní neznalost o vzniku tolik kritizovaného Lex Schwarzenberg. Šlo o to, že občan Adolf Schwarzenberg po zjištění, že na něj došla řada podle Zákona o pozemkové reformě z roku 1919 přestal komunikovat se státem. Přes opakované pokusy doručit mu do Rakouska, kde se zdržoval rozhodnutí, respektive odmítal převzít dokumenty k provedení reformy, tudíž ani neurčil, kterých 250 ha a které nemovitosti na ponechaných pozemcích si ponechá, pokročila vláda ČSR v 1947 k návrhu zákona o vyvlastnění. Upozorňuji, že vyvlastnění podle Zákona o pozemkové reformě se vyvlastňovalo za náhradu.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Kolemjdoucí
28. 1. 2024 22:40
Odpovědět  scipio

Na komoru…

Kelly
29. 1. 2024 03:48
Ohodnotit příspěvek :
     

mně tato zločinná česká vláda sebral 3 milion korun v rámci uvalených sankci USA na Sberbanku, tak se ptám, Samkova, kdy já zrestituuji svoje vůči USA zprostituované peníze?

Pravdomluvny
29. 1. 2024 06:51
Odpovědět  Kelly

Obávám se,že pouze tehdy, až bude ruský kůň pít z Vltavy

PENNYS
29. 1. 2024 05:46
Ohodnotit příspěvek :
     

Takže je už zase volebně potvrzeno, že volby jsou jenom podvodná divadelní fraška, a že Češi vždycky dostanou jenom další připravenou USraelskou parchantní vládu. Volební podvod se dá odhalit, když vůbec nikdo už nebude chodit k volbám..

Administrátor
P.A.Semi
29. 1. 2024 08:03
Odpovědět  PENNYS

To to budou mít leda ještě lehčí…

Víte, v regionech, kde jsou méně vzdělaní lidé, chodí také méně volit…

Méně vzdělaní lidé chodí méně volit

A tohle přesvědčování, aby lidé nešli volit, protože to prý nemá smysl, ty volební podvody leda usnadňuje…

πα½

Jan
29. 1. 2024 07:59
Ohodnotit příspěvek :
     

Každá mince má dvě strany. Každý magnet má dva opačné póly. Stále děláme jednu a tu stejnou impulsivní reakci. Zuřivě reagujeme na nějaký vnější podnět a odmítáme pochopit, že nás ten podnět dráždí jen proto, že sami ať vědomě či podvědomě vnucujeme opačnou stranu extrému. JSME STEJNÍ JAKO NÁŠ “NEPŘÍTEL”. A to je právě škola života. Až si uděláme pořádek a čistotu uvnitř sebe, až nastolíme svou vnitřní duchovní a morální harmonii a rovnováhu, vnější podněty na nás přestanou působit, protože zmizí. A to je vysvětlení impulsivních reakcí na všech diskusích ať režimních, nebo protirežimních, to je vysvětlení proč se opozice nikdy nemůže domluvit. Protože každý fanaticky trvá na svých dogmatech, pověrách a tom svém “jediném správném” náboženství. A když se občas objeví člověk s novými myšlenkami a řešeními, spojí se ve svém ideologickém fanatismu proti němu “oba póly magnetu, obě strany mince”. On i dav, kterému Ježíš přinášel uzdravení, zpočátku ho obdivoval a pak naopak křičel UKŘIŽUJTE HO.

Jan
29. 1. 2024 08:02
Odpovědět  Jan

Působil jsem v politice přes patnáct let a stále se opakoval stejný scénář nerovnováhy a oboustranných extrémů. Pak jsem se z politiky stáhl a stejný extremismus už deset let vidím na netových diskusích. Ježíšové, Brunové, Husové mají v tomto světě málo následovníků. Dav inklinuje k jednostranným fanatickým zcestným řešením.

Administrátor
P.A.Semi
29. 1. 2024 08:33
Odpovědět  Jan

Problém je ale zčásti i v tom, že ti “vyrovnaní” jsou uzavření do sebe a nekomunikují… Není kde je oslovit, není s nimi žádná řeč, ti jako kdyby nebyli… Píšete “vnější podněty na nás přestanou působit, protože zmizí“, ale oni pak ti lidé také zmizí z okolního světa…

(Ohledně magnetů – na Slunci občas bývají jedno-polární magnetické skvrny a otevřené siločáry z nich vlají do dálky někam pryč… (nebo že by jeden pól měly dolů do Slunce, nespojený s tím druhým?) Vyjímečně… Normálně má i na Slunci většina magnetických skvrn dva póly, spojené siločárami…)

πα½

Jan
29. 1. 2024 08:55
Odpovědět  P.A.Semi

Možná ti “vyrovnaní” přestávají komunikovat proto, že celé roky vidí marnost svého počínání. Ať přemýšlejí, navrhují, udělají cokoli, veřejnost v lepším případě jejich snahu přehlédne a upne se k laciným vnějším “řešením” které ovšem její krizi dále jen zhoršují a v horším případě se na ně sesype ze všech stran houf “rozzuřených vos” které cítí ohrožení “té své víry” a nutnosti na sobě pracovat. Pak není divu že “vyrovnaní” se stáhnou do pozadí, mají svatý klid, a jen mlčky pozorují logicky očekávaný sestup společnosti a maximálně čas od času vypustí jednu zkušební poznámku aby viděli zda společnost už aspoň trochu dozrála na vyšší stupeň.

Pavel z Moravy
29. 1. 2024 10:07
Odpovědět  Jan

Na to vše je jednoduchá odpověď. Teď když máte co jste chtěli. Vy třeba ne, to já nevím, ale většina. A když si ta většina není schopna po 34 letech přiznat, že to kujwa posr.ala, tak ať už nikdo nekňučí.

Jan
29. 1. 2024 11:04
Odpovědět  Pavel z Moravy

Není to jenom o současnosti. Tohle zkreslené chápání se táhne s Lidstvem po celá staletí a tisíciletí, viz zkreslení Ježíšova učení a následné křižácké války a inkviziční procesy. Pak Nacismus, Komunismus…..a teď tohle. Stále opakujeme stejný špatný model myšlení.

Pavel z Moravy
29. 1. 2024 11:26
Odpovědět  Jan

Komunismus tady nebyl a vy to víte. Já nikomu nepodlézal a žil jsem si slušně. Jestli si ale někteří chtěli žít jako královská veličenstva, tak chápu, že jim socialismus smrděl. A znovu to zopakuji, teď když ta většina má co chtěla, tak ať si to užije až do dna. Není lepší lék než vlastní zkušenost.

Zmatený
29. 1. 2024 15:50
Odpovědět  Pavel z Moravy

A vite, co je na tom nejvtipnější? Že větší část těch cinkačů, co si vyzvonili ten bájný kapitalismus, už je v listí a nebo v LDNce čumí na strop, čekajíc, až je jednou za měsíc navštíví jejich stejně tupý potomek a zásobí je banány za 17 Kč kilo, když už nemají na jablka. No nedopadlo to báječně?

Administrátor
P.A.Semi
29. 1. 2024 17:13
Odpovědět  Zmatený

Vidíte, a já znám spoustu lidí, kteří se nemají nijak špatně…

A kterým by socialistické buzerace dost ztěžovaly život, ale asi by se také nějak vešli…

Protože jak kdo využije svobodu, které nyní máme podstatně víc, je na každém…

πα½

skeptik
29. 1. 2024 12:25
Odpovědět  Jan

Zajímavé, že každý vzpomene nacismus, komunismus, ale že největší zlo je kapitalismus, který aby měl volné pole působnosti potřeboval zdiskreditovat svého největšího konkurenta socialismus reprezentovaný komunisty.
A to se nakonec podařilo, takže nástupu fašismu (reprezentovaného kapitalistickým Západem) a neonacismu už nic nestojí v cestě.

sergej
29. 1. 2024 08:25
Ohodnotit příspěvek :
     

Volby o nás bez nás, že to nejde?
Ale jděte – korespondenčka mafie úžer. A ne zdejších loutek, či chameleonů s mahulenami tautologie. Opravdu je nemá cenu raději poslouchat, programovací trupely. Zapamatujete si jejich floskule a jste nabootovaní peklu. 🙂
Děti v inkluzkách jsou na tom s roboty dělajícími směrnice nechápavými mnohem hůře, vylágrují jim život spolehlivě.

Jura S
29. 1. 2024 18:24
Ohodnotit příspěvek :
     

No “SOUDRUZI”, je tu nosným prvkem především diskuse… a myslím, že vkládání i když vtipných obrázků to tu “zapleveluje”…. Když obrázek, tak něco VELMI zásadního k tématu (nevím, třeba EXTRA zpráva z bojiště…) – myslím radikální foto, mapa…
Kdo chce dávat “pydlaju v hnoji” nechť to udělá jako – mustr :

  • kolegové fajn vtip o…..
  • odkaz

Ale SE TO TU ZASERE i odkazy na sračky a viry !! To zabije pak každý WEB…. jen můj názor… pak tu bude dávat každý “videjko” svý ceckatý kámošky, pejska, zahrádky … že