blog

Putin: To je skutečná humanitární katastrofa!

Ruský prezident Vladimir Putin se u příležitosti palestinsko-izraelského konfliktu setkal se zástupci náboženských organizací dne 25. října 2023    

Video v ruské řeči: https://www.youtube.com/watch?v=IPcuEYsyN94

Také: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72593/videos

Přepis rozhovoru:

Vladimír Vladimírovič Putin

Vážení přátelé, dobrý den. Považoval jsem za velmi důležité se s vámi setkat.     

A především bych vám všem chtěl poděkovat za podporu ozbrojených sil Ruské Federace, za vaši podporu ruským ozbrojeným silám a za podporu našich vojáků, jejich rodinných příslušníků a všech, kteří bojují za Rusko jako součást ruské armády na speciální vojenské operace. Toto je za prve. Vrátím se k tomu později.

A za druhé. Chtěl bych s vámi mluvit o událostech na Blízkém východě, v některých dalších regionech světa, ale především samozřejmě na Blízkém východě, protože to se týká i nás.

Otřásá to námi. A protože se nás to týká, říkám vám to takto, všichni jsme znepokojeni a všichni máme zlomené srdce z tragické situace ve Svaté zemi, která má posvátný význam pro křesťany, muslimy, židy i pro vyznavače největších tradičních světových náboženství. Nové kolo palestinsko-izraelského konfliktu si již vyžádalo tisíce obětí.

Rusko zažilo a ví, co je to mezinárodní terorismus. My víme, co to je. Vždy budeme cítit hořkost nenapravitelných ztrát, které naše země utrpěla v letech boje proti mezinárodnímu terorismu. Chci upřímně vyjádřit soustrast rodinám Izraelců a občanům dalších zemí, jejichž blízcí byli zabiti nebo zraněni při útoku 7. října letošního roku zločiny spáchané jinými. Boj proti terorismu nelze vést podle notoricky známé zásady kolektivní odpovědnosti, když staří lidé, ženy, děti, celé rodiny také umírají, statisíce lidí zůstávají bez domova, bez jídla, bez vody, bez elektřiny a bez lékařské péče.

To je skutečná humanitární katastrofa. Postoj Ruska k palestinsko-izraelskému konfliktu je známý a byl naprosto jasně vyjádřen více než jednou. To nemá žádnou oportunistickou povahu spojenou se současnou situací. To vychází z rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN, která předpokládá vytvoření dvou nezávislých, suverénních států, Izraele a Palestiny. To je ten klíč k dlouhodobému a zásadnímu urovnání, to je ten klíč k míru v na Blízkém Východě.

To je tradiční postoj Sovětského svazu, potažmo Ruska od roku 1948. Naším dnešním úkolem, hlavním úkolem, je zastavit krveprolití a násilí. V opačném případě je další růst krize plný vážných a mimořádně nebezpečných, ničivých důsledků. A to nejen pro blízkovýchodní region. Toto by se mohlo rozšířit daleko za hranice Blízkého Východu. Toto je právě to, co jsem opakovaně zdůrazňoval ve svých projevech, při četných telefonických     

rozhovorech a během osobních setkání s hlavami států Blízkého Východu a dalších států.

Současně vidíme pokusy některých sil vyvolat další eskalaci, zatáhnout co nejvíce dalších zemí a národů do konfliktu, využít je pro své sobecké zájmy, spustit skutečnou vlnu chaosu a vzájemné nenávisti nejen v oblasti Blízkého východu, ale i daleko za jeho hranicemi. Za tímto účelem se mimo jiné snaží hrát na národnostní a náboženské cítění milionů lidí. Navíc taková politika, mohu-li to tak říci, je prováděna již dlouhou dobu, dlouhou dobu před současnou krizí. Staví muslimy proti Židům, vyzývají k válce s nevěřícími.

Stavějí Šíity proti Sunnitům, pravoslavné proti katolíkům. V Evropě zavírají oči před rouháním a vandalismem proti muslimským svatým místům. V řadě zemí již otevřeně, na oficiální úrovni, oslavují Nacistické zločince a antisemity, kteří mají na rukou krev obětí holocaustu.

Na Ukrajině vedou cestu k zákazu kanonické pravoslavné církve a prohlubují církevní rozkol. Podle mého názoru je účel všech těchto akcí zřejmý, zvýšit nestabilitu ve světě, rozdělit kultury, národy, světová náboženství, vyvolat konflikt civilizací, to vše podle známého principu rozděl a panuj. A zároveň se hovoří o jakémsi novém světovém řádu, jehož podstatou je vlastně totéž pokrytectví, dvojí standard, nároky na výjimečnost, na globální nadvládu, na zachování v podstatného neokoloniálního systému.

Západ vidí, jak proces utváření multipolárního světového řádu nabírá na obrátkách. A aby omezil rozvoj nezávislých, suverénních zemí, aby rozdělil světovou většinu, používá ty všechny stejné prostředky, včetně islamofobie, antisemitismu, a rusofobie. Samozřejmě, že pro tyto síly, které takovou politiku provádějí nebo které se o ni pokoušejí, platí, že je v jejich zájmu, aby se epidemie násilí a nenávisti nejen na Blízký východ, ale i do dalších regionů, aby se v Eurasii vystupňovaly staré horké skvrny a vzniknou další nová horká místa. V mnoha ohledech organizují konflikt na Blízkém východě, podněcují a provokují nacionalismus         

a náboženskou nesnášenlivost po celém světě, tytéž síly samozřejmě také sledují své nepřátelské cíle ve vztahu k naší zemi. A tyto cíle jsou otevřeně deklarovány vládnoucími kruhy některých zemí zasadit nám, jak říkají, strategickou porážku. A to není nic nového.

Potřebují, aby Blízký východ a všechny ostatní náboženské či národnostní konflikty ve světě byly tak či onak přímo či nepřímo spojeny s Ruskem, přesněji řečeno, aby zasáhly Rusko, naši společnost. Proto budou používat lži a provokace, vnější i vnitřní důvody, aby oslabili a        

rozdělili naši společnost, rozdmýchat národnostní a náboženské rozpory v naší vlasti.

Zdůrazňuji, že nyní vůdci veřejného mínění, vůdci politických stran, veřejná sdružení, vedoucí představitelé regionů naší velké země, pastýři tradičních náboženství a všechny instituce občanské společnosti nesou kolosální odpovědnost za budoucnost Ruska. Každý z nás musí ve svých slovech a činech vycházet z toho hlavního.

Co je to hlavní? Musíme vycházet ze základních zájmů našeho vlastního nohonárodnostního národa, musíme vždy mít na paměti, že základem ruské státnosti je mezietnický a mezináboženský soulad. Všechno ostatní, každá jiná pozice má protiruské zaměření a součásti.

Vím, že pro nás všechny, pro pastory, pro duchovní vůdce křesťanů, muslimů, buddhistů, pro vyznavače judaismu je taková harmonie, taková jednota naší společnosti bezpodmínečně nutná.

Děkuji vám za tak zásadový postoj. A zaznamenávám tu velkou pozornosti, kterou věnujete vzdělávací činnosti a rozvoji mezináboženského dialogu. Zástupci jednotlivých náboženství spolupracují na realizaci sociálních a charitativních projektů.

Ještě jednou se vrátím k tomu, čím jsem začal, poskytují podporu účastníkům a speciální vojenské operace a jejich blízkým. Naše tradiční náboženství významně přispívají k posilování rodinných hodnot, k vlastenecké výchově mladých lidí a samozřejmě i k harmonickému rozvoji mezietnických vztahů založených na harmonii a vzájemném porozumění mezi lidmi různých etnických skupin, tradicí a náboženství.

Ještě jednou zdůrazním jsme jeden národ, máme jednu vlast. A všichni neseme společnou odpovědnost za její blaho a bezpečnost. Navrhuji, abychom o tomto tématu hovořili.

Vaše Svatost, prosím.

Patriarcha Kirill

Děkuji vám, Vladimíre Vladimíroviči, za iniciativu uspořádat toto setkání, za slova, která jste mi řekl, která jste nám právě adresoval. Je to skutečně velmi aktuální a potřebná iniciativa. Samozřejmě, že konflikt, který se s novou silou rozhořel ve východním Středomoří, je dnes pro mnohé obzvláště znepokojivý. Tento region po staletí přitahoval pozornost věřících všech abrahámovských náboženství.

Jeruzalém byl a zůstává svatým městem pro křesťany, židy i muslimy. Území Palestiny a Izraele je Svatou zemí, kde se nejdůležitější události světových dějin odehrály, a především přímo souvisely s komunikací Bohem a člověka. Rusko udržuje se Svatou zemí historicky nejtěsnější vazby, snaží se udržovat ruskou přítomnost v této zemi, jejíž historie je mimořádně bohatá na fakta a události.

Četné písemné doklady, stejně jako kulturní artefakty, naznačují, že pouť do Jeruzaléma byla jednou z nejžádanějších a nejvýznamnějších událostí v životě zbožného ruského lidu. Právě zajištění samotné možnosti navštívit Svatou zemi pro široký okruh našich krajanů, což bylo jedním z hlavních cílů před více než 140 lety rozhodnutím císaře Alexandra II., ustanovení císařské pravoslavné palestinské společnosti.

Tato organizace bezpochyby významně přispěla k podpoře palestinského lidu, především ve vzdělávací a sociální oblasti, byly zřízeny školy, útulky, nemocnice a v neposlední řadě, že byly prováděny velmi významné charitativní aktivity zaměřené na podporu místního obyvatelstva. Je potěšující, že tradiční vztahy mezi Ruskem a Svatou zemí se dnes nadále rozvíjí. A zvláště bych chtěl poznamenat, že náš stát usiluje o udržení historicky vzniklých

vazeb a tradicí, vyvinutých po staletí, včetně kulturní spolupráce se zeměmi a národy Blízkého východu. Naše současné setkání se koná ve velmi obtížné době.

I když nevím, jestli existují jednoduché časy. Někdy jsou pro některé lidi jednoduché časy opravdu jednoduché a pro jiné se tyto jednoduché časy stávají velmi obtížnými.

Dnes se však ve světě odehrává mnoho konfliktů. Jejich důsledkem je vznik nových hrozeb pro mírové soužití národů a zemí. Přátelské, dobré sousedské vztahy jsou ničeny.

Pevnost dobře zavedených vazeb mezi představiteli různých kultur a náboženství je podrobována zkoušce, protože do těchto konfliktů jsou zatahována i náboženství, představitelé náboženství. Události posledních týdnů vyvolávají největší znepokojení, protože se dotýkají složité problematiky střetu, jakož i vztahů a vzájemného působení dvou starověkých náboženství, která se střetávají v rámci abrahámovských náboženství, islámu a judaismu. Rád bych Vám jako prezidentu Ruské Federace vyjádřil své poděkování, státnímu vedení Ruska, za Váš důsledný mírový postoj v souvislosti s řešením problémů, včetně konfliktu Blízkého Východu.

Těžko říci, co by se stalo na Blízkém Východě, kdyby nebylo mírové role Ruska. A jen slepý člověk může nevidět, že stabilita a klid, nakolik jsou možné je mít pro tento klid, ve Svaté zemi do značné míry závisí právě na této roli. Jsem upřímně přesvědčen, že my, představitelé různých náboženství v Rusku, vláda, orgány a veřejnost máme společný zájem na tom, aby se mezináboženský a mezikulturní dialog sloužil k budování míru a dosažení harmonie. My všichni chceme, aby vztahy mezi věřícími tradičních náboženství byly vzájemně respektující a přátelské. K tomu máme nezbytné pevné základy v podobě morálního konsensu, společného porozumění o tom, co je dobré a co zlé. To je základní bod.

V podstatě máme společný systém morálních hodnot, samozřejmě podbarvený jistými kulturními tóny, ale v podstatě to rozlišení dobra a zla v našich náboženstvích je stejné. Náboženství by neměla sloužit nenávisti, k níž dnes občas zaznívají výzvy, bohužel i v radikálních náboženských skupinách. Myslím, že všichni duchovní vůdci, kteří jsou zde přítomni, budou souhlasit s tvrzením, že myšlenky misantropie nelze v žádném případě spojovat s náboženstvím. Navíc jsou tyto myšlenky svou vnitřní povahou nepochybně produktem nepřítele lidského rodu, ďábla, který nenávidí to, co je dobré.

My, představitelé tradičních náboženství v Rusku, jsme si dobře vědomi tragédie toho, co se dnes odehrává na Blízkém Východě, a proto nemáme právo dovolit výzvy k nepřátelství a projevy nenávisti na náboženském základě v naší zemi. A díky Bohu, s výjimkou některých zcela okrajových skupin, nic takového neexistuje, v Rusku se neděje.

Konflikt ve Svaté Zemi by neměl ovlivňovat vztahy mezi náboženskými společenstvími, včetně Ruska. Naši souvěrci nás dnes vidí sedět u jednoho stolu ve vzájemném dialogu s hlavou státu. Toto je takový jedinečný příklad toho, jak ruský stát komunikuje s náboženstvími zastoupenými na ruském území.

Koneckonců společně dosvědčujeme absenci zásadních neshod, a to i v otázkách týkajících se veřejného života. Navíc, jak už jsem řekl, máme mnoho společného v otázkách morálky a považujeme za hřích, skutečné zlo, které napadá lidskou duši, za našeho společného nepřítele.

Sekulární etika a zejména sekulární právo samozřejmě s pojmem hříchu neoperují, ale operují s pojmem porušení zákona. A hřích je porušení Božího Zákona, který je základem lidské morálky. A na základě lidské morálky, historicky utvářené v mnoha kulturách, vzniká právo.

Proto samozřejmě existuje hluboká souvislost mezi, v jistém smyslu, náboženskými hodnotami, náboženskou vírou a právem. Bohužel v současné době dochází k provokativním akcím, jejichž cílem je zhoršit situaci na Blízkém Východě dehumanizací druhé strany pomocí informačních zdrojů. K eliminaci této hrozby je nutné široké a objektivní zpravodajství o situaci.

Je zřejmé, že Rusko, důsledně hájící zásadu respektování legitimních zájmů každé strany a plně podporuje přání civilního obyvatelstva Izraele a Palestiny nastolit trvalý a spravedlivý mír, svým postojem přispívá k hledání cest k ukončení ozbrojeného konfliktu a obnovení dialogu mezi politickými protivníky.

Současně ale nelze zamlčet, že jakékoli útoky na občanské instituce a náboženské svatyně si zaslouží co nejostřejší odsouzení. Možná právě proto jsou náboženská místa často vystavena takovým násilným útokům, za účelem vyprovokovat a zatvrdit srdce lidí, a tím ten konflikt ještě více vyostřit. V posledních dnech se bohužel objevilo mnoho zpráv tohoto druhu.

Postoj Jeruzalémské pravoslavné církve, jež se stará o křesťany žijící na obou stranách konfliktu, je zásadní a konzistentní, civilisté by se neměli stávat terčem ozbrojených útoků, je třeba jim poskytnout pomoc a podporu. Rád bych spolu s vámi, Vaše Excelence, a také s bratry přítomnými zde dnes a kteří se účastní tohoto rozhovoru, vyjádřit společnou podporu těmto úsilím Jeruzalémského Patriarchátu v čele s Patriarchou Theofilem a vyzvat, aby všichni neochabovali v modlitbách a v našem dalším společném úsilí o nastolení trvalého a spravedlivého míru ve Svaté zemi.

Svatá země je naším společným pokladem, duchovním, kulturním i historickým. A proto je mír ve Svaté zemi naší společnou odpovědností a společným zájmem. Děkuji za pozornost.

Vladimír Vladimírovič Putin

Děkuji vám za vaše hodnocení. Jsou nesmírně důležitá pro věřící a obecně pro morální porozumění probíhajících procesů a významu jednoty pro naši mnohonárodnostní zemi.

Prosím, vážený Mufti.

Mufti Talgat Tadžuddin    

Vážený pane prezidente Vladimíre Vladimiroviči. Vaše Svatost Patriarcho Kirill.

Vážení účastníci tohoto dlouho očekávaného setkání. Srdečně vás zdravím jménem Ústřední Duchovní Správy muslimů Ruska.

Vladimíre Vladimiroviči, upřímně Vám děkujeme za pozvání na toto setkání. Je pro nás velmi těžké a bolestné snášet to, co se děje na Blízkém Východě, ale také ve světě jako celku. Upřímně Vám děkujeme za Vaše hodnocení, které nachází pochopení nejen u Rusů, nejen mezi námi, mezi duchovními vůdci, ale na celém světě.

V těchto dnech mnozí naši přátelé a známí, významní náboženští představitelé, veřejnost i vláda, hovoří o vašem velmi vyváženém postoji, Vladimíre Vladimiroviči, postoji Ruské Federace, a říkají, že opravdu doufají, že Rusko přispěje svým cenným přispěním k nastolení míru a harmonie na Blízkém Východě. Současně ten konflikt, který se s novou silou rozhořel v posvátných zemích, kolem kláštera míru, kolem Jeruzaléma, se ozývá v našich srdcích s těžkou bolestí a velkým zármutkem. Vy i Jeho Svatost jste o tom hovořili velmi důkladně, protože tato místa jsou drahá pro všechny, pro muslimy, pro křesťany, pro židy, ale také pro celé lidstvo.

Celému lidstvu to není lhostejné. V jádru tohoto konfliktu nepochybně leží bezpráví vůči palestinskému lidu, sahající více než 75 let nazpět, během nichž byly rezoluce OSN týkající se vytvoření dvou států, Izraele a Palestiny, nebyly uskutečněny. To však není dnešní problém. Ale vždy nějak se našlo vzájemné porozumění a vášně nedosáhly takové hranice.

Pokračující konfrontace mezi oběma stranami vede nejen k porušování všech norem mezinárodního práva a norem vztahů mezi národy a státy, ale také k používání barbarských metod boje, kdy trpí a umírají civilisté, zejména ženy, děti a staří lidé.

Bohužel některé země nejenže nepřispívají ke spravedlivému řešení tohoto konfliktu, ale naopak opět celému světu demonstrují své právo síly a dvojího standartu. V informačním prostoru dochází také k pokusům o překrucování reality a manipulaci s fakty.

Nepochybně to svědčí o provokativním základu a provokativní době pro to, co se děje na Blízkém Východě. A samozřejmě, jak jste potvrdil, jejich cílem je zvýšit nestabilitu ve světě.

Oni zřejmě nejsou spokojeni s multipolárním světem. A když je tak mnoho horkých míst, je to pro někoho velmi výhodné. Proto lidé z muslimských zemí a lidé z mnoha zemí světa jsou pobouřeni krutostí, která se děje vůči civilnímu obyvatelstvu, na obou stranách, požadavky         

o evakuaci a záměry provést rozsáhlou pozemní vojenskou operaci, která by mohla vést k ještě větším ztrátám na životech civilistů, ale také ke globálním důsledkům ve světě. Dnes, kdy celý svět vře, národy a země světa, my všichni nepochybně musíme důstojně přispět k zachování míru a potvrzení hodnoty života.

Považujeme za svou povinnost vyzvat strany konfliktu k okamžitému zastavení nepřátelských akcí, aby propustili rukojmí a zabránili eskalaci konfliktu, smrti a utrpení civilního obyvatelstva.

Vyzýváme mezinárodní společenství a země islámského světa, aby podpořily úsilí Ruska o co nejrychlejší svolání Rady Bezpečnosti OSN k projednání situace na Blízkém východě a vyvinout veškeré úsilí k zahájení jednání na nejvyšší úrovni.

Je třeba zahájit nové akce, možná i mírové jednotky v oblasti konfliktu, organizovat humanitární koridory pro uprchlíky a dodávky humanitární pomoci.

Dnes je to nepochybně třeba udělat rychleji, abychom zastavili další krveprolití. V tomto ohledu považujeme za nezbytné v blízké budoucnosti zorganizovat také práci na zajištění        

humanitární pomoc osobám postiženým tímto konfliktem. Za tímto účelem navrhujeme vytvořit jednotné středisko, které by tuto práci koordinovalo s aktivní účastí jak Mezináboženské Rady Ruska, tak i duchovních center tradičních náboženství v naší zemi.

Zároveň vyzýváme naše krajany, aby zachovali klid, jednotu a soudržnost, nepodlehnout provokacím a nedopustit podněcování mezietnické a mezináboženské nevraživosti, důstojně přispět k obraně naší vlasti a k podpoře obránců naší sjednocené vlasti. V takovém stavu se dnes nacházíme my sami. A dokonce i náboženští představitelé, imámové, duchovní tradičních náboženství jsou v tom spolu s obránci naší vlasti. V naší zemi nikdy nedošlo ke konfrontaci mezi tradičními náboženstvími.

To je nejen to, co nám bylo předáno, ale je to základem našich tradic, protože jsme lidé jednoho kořene, uznáváme jednoho, jediného stvořitele a nemáme na tomto světě co sdílet, a tím spíše na věčnosti nemáme co sdílet.

My, věřící, se nepochybně potřebujeme modlit a obracet se na všemohoucího Pána světů s         

prosbou, aby požehnal našemu úsilí, vašemu úsilí a především úsilí hlav států, kteří jsou členy Organizace Spojených Národů, aby si uvědomili svou odpovědnost a požehnali našim úsilí o mírové řešení konfliktu, o obnovení spravedlnosti, míru a demokracie a stability nejen na Blízkém východě, ale i na celém světě. Děkuji vám za pozornost.

Vladimír Vladimírovič Putin

Děkuji mnohokrát. Znovu jste zdůraznil potřebu mezináboženské a mezietnické harmonie; to je nesmírně důležitá věc, důležitá věc obecně, vždycky a zejména v současné době.

Vážený Rabíne, prosím.

Rabín Berl Lazar

Vážený pane prezidente.

Především vám velmi děkuji za vaši iniciativu, za to, že jste nás všechny spojil dohromady,          

za váš projev. Myslím, že každé slovo je třeba napsat a umístit všude.

To není náhoda, že jsme se sešli právě v předvečer 4. listopadu, Dne Národní Jednoty.

Je to symbolické. Národní jednota je jedinečnost Ruska, správně jste řekl, že je to ta nejdůležitější věc. A ve skutečnosti je to tak, celou dobu cítíme mír a vzájemný respekt mezi lidmi z           

různých národů, různých kultur, různých vyznání. V mnoha jiných zemích nejenže neexistují žádné společné mezietnické nebo mezináboženské projekty, ale lidé se tam ani nemohou sejít u jednoho stolu. Ale v naší zemi, díky Bohu, tato tradice existuje již mnoho let a v posledních letech se stala ještě důležitější a aktuálnější. Mohu říci, že pokaždé, když se sejdeme, zvláště zde, cítíme opravdové přátelství.

Nejde jen o různé projekty, které můžeme společně realizovat, ale skutečně cítíme vzájemný respekt. A to bezpochyby díky vám.

Díváme se na okolní svět a hned vidíme, jak je to tam neklidné.

Zde bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za to, že v Rusku nemáme toto napětí.

Dokonce i to, že tady lidé nevycházejí do ulic s demonstracemi, je velmi dobré. Protože všichni víme, že extremisté využívají pouličních demonstrací všude.

A i když je naplánován pokojný protest, v praxi často věci vedou k násilí. Je velmi důležité, aby naše dnešní setkání vysílá jasný signál celé společnosti.

Jsme pro vztahy vzájemného respektu, přátelství a spolupráce, ale zároveň nebudeme tolerantní k těm, kteří sami tolerantní nejsou, kteří se hlásí k extremismu a vyzývají k němu, k násilí. Bohužel, historie již ukázala, že hranice mezi nenávistí a násilím je velice tenká. Ideologie nenávisti vždy vede k násilí, někdy dokonce k terorismu.

Náš Patriarcha velmi správně hovořil o tom, že náboženství a nenávist jsou neslučitelné. Je to přesně naopak. Jakékoli kázání, jakákoli lekce, kterou náboženství nebo náboženský vůdce pronáší, je o nalezení způsobu, jak se nejen milovat, ale také jak být opravdovými přáteli.

A díky Bohu, už mnoho let tady v Rusku nezažíváme státní antisemitismus, a ani pouliční antisemitismus zde prakticky neexistuje. Ale máme zkušenosti z minulosti.

A proto dnes naše hlavní prosba na úřady, na federální a regionální úřady je, aby byl veden trvalý a nekompromisní boj proti extremismu.

O zkušenostech z minulosti jsem již hovořil. Před několika dny jsme připomněli 80. výročí povstání v nacistickém táboře Sobibor. Muž, který toto povstání zorganizoval, důstojník Rudé Armády Alexandr Aronovič Pečerskij, pochopil, že se nelze vzdát, když vládne násilí, je třeba chránit sebe i své okolí.

Jako každé náboženství i my se modlíme za mír, aby už nebyly války. Ale mír s vrahy je z definice nemožný. Proto když nyní oplakáváme stovky nevinných obětí, které teroristé zabili 7. října, když se modlíme za záchranu více než 200 rukojmích a děkujeme Muftímu a Talgatu, že se skutečně musíme spojit a udělat vše pro to, aby se se mohli vrátit domů. Víme, že s teroristy nelze vyjednávat, a už vůbec ne dělat kompromisy.

Každá teroristická organizace musí být izolována a zničena. Já sám nepochybuji o tom, že Izraelci a Palestinci, židé a muslimové mohou žít v míru, respektu a úctě navzájem a v případě potřeby si i pomáhat.

Existují všechny podmínky pro to, býti pospolu přáteli. Můžete si vzít příklad z toho, co máme tady v Rusku, mír zde panuje mezi křesťany, muslimy, židy, budhisty, mezi všemi náboženstvími a všemi národy. Ve skutečnosti je to příklad pro celý svět.
       

Musíme se zamyslet nad tím, proč zde můžeme být přáteli, skutečně si pomáhat, společně se radovat? A proč to tam není možné? Odpověď je jednoduchá, my máme zde moudrého prezidenta, který, když vidí, že může pomoci v tomto přátelství, nebo – nedej Bože, třeba v nějaké těžké chvíli – nás shromáždí. A jak jste dnes řekl, to dává velmi jasné stanovisko, že to je to nejcennější, co dnes my v Rusku máme. A v Rusku, díky Bohu, se také velmi tvrdě vypořádáváme s teroristy a výsledek je zřejmý. Proto opravdu doufám, že ruská zkušenost poslouží jako dobrý příklad pro Blízký Východ a další regiony, které bohužel stále čelí podobným problémům.

Takže vám ještě jednou moc děkuji. A dej Bůh, aby snad toto setkání a požehnání od všech náboženských vůdců vám dalo sílu k tomu, abyste tento problém skutečně vyřešil, aby došlo k nastolení míru na Blízkém Východě a s Boží pomocí na celém světě.

Vladimír Vladimírovič Putin Děkuji vám, že jste věnovali pozornost také našim základním hodnotám.

Přeložil: JaM

sdíletj na

14 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Ladislav 💤
18. 11. 2023 15:12

👍 Všichni západní “státníci” nesahají panu Putinovi ani po šlapky.

Gales
18. 11. 2023 18:39
Odpovědět  Ladislav 💤

Prej už dávno umřel.

primak
18. 11. 2023 15:42

Řeč vskutku moudrého státníka, kterého by si přáli mnohde jinde, jak nám dokazuje tisíce komentářů pod jeho četnými projevy, které se dají najít na YouTube. A přesto, že jeho prohlášení jsou umírněná – žádná palba nízko zavěšeným koltem od pasu, jak slyšíme od jiných pseudostátníků – dává to velmi trefný smysl pro zamyšlení každého z nás. I k zamyšlení těch druhých, jež ho za to jeho státnictví tak nenávidí.

A zajímavé jsou i projevy zástupců církve pravoslavné, muslimů a židů. Že jako třetí církevní řečník byl pozván rabín – a ne třeba budhista, kterých je v Rusku mnoho milionů – je také zajímavé, vždyť v Rusku dle pramenů není více než 200.000 pravých židů, něco víc je jich s židovskými kořeny. Ale pozván asi v kontextu s událostmi v Palestině a v Izraeli, tam jich žije snad více než 2 miliony. A tak milý rabín (má také US občanství, ruské teprve asi 20 let) si musel vyslechnout pár nepříjemných vět od druhých, které by asi radši slyšet nechtěl. Zřejmě šikovná Putinova režie.

Putinovec
18. 11. 2023 16:11

Je to způsob , jakým se tvoří dějiny . Za několik generací , si lidé budou pamatovat to , že probíhal nějaký konflikt . Ale budou znát jméno toho , kdo tento konflikt dokázal trvale vyřešit .
Putin je žijící legenda , od které by se každý státník i diplomat měl učit , jak vypadá řízení , kde je všem nabízená příznivá a prospěšná spolupráce , bez dodatků psaných malým písmem .
Ať už Putina pomlouvají jakkoliv , tak si nepamatuji , že by byl obviněn z toho , že nedodržel své slovo .

katango
18. 11. 2023 17:45

No páni! Klobouk dolů!

Pijack
18. 11. 2023 17:54

Já bych tento proslov Putina vytiskl do češtiny a dal přečíst všem těm pošahaným liberálně dementním euročechům, umělecké úderce, Mitrofanovi, senátorům, vládě… konče tupému zelenému mozku Pávkovi na Hradě a všem jeho voličům. A kdo by ten proslov doma neopsal třikrát, tak bych mu nasadil reproduktory na hlavu a pouštěl bych mu to do kebule hezky nahlas celý den. Nevím jak by to dopadlo, protože jsou hluší a slepí a nechtějí naslouchat. Oni se naučili jen opakovat předepsané noty. Ale mohlo by jim z Putina švihnout. Aspoň něco 🙂

Pavel z Moravy
18. 11. 2023 18:59
Odpovědět  Pijack

Jo přátelé, takové písně jako je úryvek z této by měli hrát stále, to se ale grázlům nehodí.
V.Neckář – Jak dlouho ještě budem zrát.
Jsme plody jedné Země,
jen jediného stromu,
Kdy asi všichni poznáme,
že jiný strom tu nemáme.
Kdy dozrajeme k tomu?
Myslím, že k tomu není co říci ale jestli člověk nedozraje, čeká ho nevyhnutelně stejný osud jaký potkal jiné druhy.

Jaris
19. 11. 2023 02:01

Vladimir Putin zapomnel k te tolerantnosti k ruznym odvetvim nabozenstvi dodat, ze Svedkove Jehovovi jsou v Rusku nejen pronasledovani, ale zavirani do vezeni.
Mam dojem, ze si vetsina zdejsich ctenaru Putina az prilis zidealizovala a udelala si z nej svaty obrazek.
Pravda je, ze Putin je vynikajici recnik a diplomat. Zaroven rozumi ekonomice a jiste udelal kus prace od rozpadu SSSR. Jako vojensky strateg mi pripada nerozhodny a vahavy strelec ikdyz mel kolem sebe vyborne velitele armady jako byl Strelkov, Prigozin, a dalsi, kteri byli odstraneni.
Nemile me prekvapilo, ze po Prigozinove ‘vzpoure’, kde byla ukazana zbabelost Sojgua a Gerosimova, ponechal na postech oba vykutalene zradce. A uz vubec se mi nelibi, ze Kreml ovlada rusky zidovsky kongres, bez ktereho se Putin, prominte, nemuze ani uprdnout. Dalsi nepratele Ruska jsou Nabullionova a Siluanov, kteri nici ekonomiku Ruska silenymi interesty na pujckach a umyslne nici rubl.
Takze z celeho Putinova projevu sladkych slovicek byla Palestincum predana akorat uprimna soustrast. Ani slovo o zverstvech krvaveho Izraele natoz, ze by se to zidum melo zatrhnout.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
19. 11. 2023 09:37
Odpovědět  Jaris

“interesty na půjčkách” se česky říká “úroky”…

Jaro Jaroslav
20. 11. 2023 03:16
Odpovědět  Jaris

Súhlasím čo si napísal! Je to tak! Rus.Putin je v chazarskej ” chazajke”, a v Sýrii je to jasné, kto ho drží za gule!!!

Administrátor
P.A.Semi
19. 11. 2023 09:59

Ke slovům Rabína Lazara: “Každá teroristická organizace musí být izolována a zničena” bych dodal, že zdaleka nejhorší teroristická organizace na planetě je Teroristický Apartheid Izrael, fašistická bestie blízkého východu…

πα½

Jaro Jaroslav
20. 11. 2023 03:11

Aj Putin je v chazarskej ” chazajke”, a hovorí len to, čo mu je povolené…Vysporiadali sa s Prigožinom, a on dobre vie, kto vládne svetu…

primak
20. 11. 2023 08:08

Proč by se měl Putin montovat do Gazy? Má svejch starostí dost, se všema těma sankcema a i jistou opozicí doma? A najednou by měl řešit všechny ty sviňárny světa? Není dost, co dělá s Ukrajinou, co pomalu pokládá Ameriku i Evropu ekonomicky, i tu hegemonii Ameriky?

Jo, ono to je tak snadné, praštit do stolu a změnit celý prohnilý svět za pár měsíců. To, co se budovalo po staletí a je prolezlé zlem po celém světě jako pavoučí síť? Základny, Dolar, CIA.

A proč by to měl dělat? Pro koho? Pro takové hajzly, jako u nás? Má dobrou zkušenost z 2.sv.války. Jak se jim svět odvděčil za jejich oběti?

I ti jeho někteří sousedi si myslí, že si můžou vystrkovat růžky, Armén, Kazachstan. Nedávno jim pomoh, a teď machrujou. A jistě je jich víc, kde se Big Brother snaží zachytit prstíčkem.

primak
20. 11. 2023 08:14
Odpovědět  primak

A nakonec ať ten svět vidí, co Izrael si všechno může v Gáze dovolit, aniž by do toho někdo moc šláp. To by i Hitler čuměl s otevřenou hubou. A tak si to každý může srovnat s tím, jak se v rukavičkách válčí na Ukrajině.

Zatím ze všech sviňáren, co byly proti němu ušitý, on se z toho vyhrabal s ještě větším vejvarem, než měl předtím: Čečensko, Gruzie, Krym. A nakonec si i urve, co Rusům patří v Ukrajině. A přimyká se k němu (BRIC) víc a víc států v Asii, Africe, Jižní Americe. Mexiko a Columbie už se nesklání před Big Brother. atd, atd.

Není toho dost?