blog

Pojďme tvořit lepší svět!

Jaroslav Tichý

26.12.2023

Stále větší část lidstva postupně zjišťuje, že jeho životní podmínky se zhoršují, že se děje ve světě „něco špatně“. Často ale lidé nerozumí procesům probíhajícím kolem nich, zabývají se jen popisem či stížnostmi ohledně následků něčeho, co neumějí definovat. Neznají příčiny, neznají skutečné viníky tohoto negativního vývoje na naší planetě. A neznají ani cíle nastavené entitami v zákulisí, kam toto vše směřuje a proč. Lidé proto protestují vesměs jen proti těm, kteří jsou jim na očích, tedy proti svým vládám. Nechápou či nevědí, že existuje kromě národního řízení též řízení nadnárodní a nad ním ještě řízení na úrovni globální. Nechápou, že mnohé státy o své národní řízení již dávno přišly. Čest výjimkám, jako je Maďarsko, v našem sousedství se nyní nově snaží o totéž Slovensko.

Je ale třeba pochopit, že oba státy (stejně jako ten náš) jsou členy Evropské unie, mezinárodní organizace, která je nástrojem globálního řízení. A právě to ordinuje členským zemím EU (a nejen jim) „medicínu“ globalistů směřující k likvidaci těchto států, k okradení a fyzické likvidaci většiny jejích obyvatelstva. Nakonec WEF, Bilderberg či přímo Klaus Schwab o tom hovoří a píší již zcela nepokrytě, byť to často probíhá pod vymyšlenými záminkami (boj proti oteplování planety – viz emisní povolenky pro evropské průmyslové podniky, na kterých ale nejvíce vydělávají americké penzijní fondy, zatímco přispívají k deindustrializaci Evropy či očkování proti Covidu, jehož cílem je depopulace, elektromobily a 15-ti min. města k omezování mobility lidí atd.).

Jak z toho?

Je skutečností, že lidstvo je ohroženo, neboť:

 • v plánech globalistů je zachovat z cca 8 mld. obyvatel na Zemi jen oněch 500 mil., (viz nápis na Georgijských sloupech), když i ta dříve propagovaná „zlatá miliarda“ se nakonec globalistům zdála být příliš velká. Nově je prý i těch 500 mil. příliš, část z nich by zbytečně „užírala“ a stravovala z majetku globalistům, kterým prý patří vše na planetě;
 • lidstvo má být ještě předtím zbaveno veškerého majetku, aby se o nic nemuselo starat a bylo „šťastné“;
 • zlikvidováno má být malé a střední podnikání, zůstanou jen vybrané koncerny (korporátní fašismus se vrací). Tomu budou odpovídat i metody ovládání zbytku lidstva (toho, které přežije smršť očkování a které bude již geneticky pozměněné. Otázkou je, jaká má být cílová podoba těchto dříve lidí) a v čí prospěch to je;
 • budou přerozděleny zdroje, bude jedna světová armáda, jedna policie, štáb úředníků, jedno náboženství, jedna měna, a to digitální a ničím nekrytá, lidé budou mít své účty u světové centrální banky, která je bude omezovat, blokovat jim podle potřeby používání jejich vlastních peněz na účtu, odebírat sociální kredity atd.
 • zavedou se 15-ti minutová města s omezením pohybu lidí do vzdálenosti 15 min. od jejich bydliště (ať již do práce, do školy, k lékaři, na nákup atd.), kastovní systém atd.

Ti z nás (ještě stále) lidí, kteří v takovém systému chtějí (ještě chvíli) žít, než jím budou plánovitě zahubeni, by se k němu měli veřejně přihlásit. Zbytek, by měl ale začít dělat něco proto, aby nejen tomuto systému zvanému NWO (Nový světový řád) unikl, ale aby mohl jít do nového světa, který si společně vybuduje. Ve vzduchoprázdnu lidé totiž žít nemohou.

A to je i důvod iniciativy, s níž přicházejí Poslové budoucnosti-Zlatý věk a snaží se s ní oslovit občany. Nejprve v České a doufejme, že i ve Slovenské republice, později i v dalších zemích. Jde o činnost naučně-osvětovou především s cílem informovat lidi o existující alternativě k NWO prosazovaného globalisty (příp. k politice Pax americana prosazované ze strany Deep State).

Vědí přitom dobře, že s takovou iniciativou nemohou spoléhat (či obracet se) na „naše politiky“ a že budoucnost bude patřit státům s přímou volbou zástupců lidí zdola, vč. jejich přímé odvolatelnosti a majetko-právní zodpovědnosti z výkonu jejich funkcí.

Existující alternativa spočívá v odstranění babylonské metody nadvlády a ve výměně starého podvodného finančního systému za nový kvantový finanční systém uváděný do života pomocí agendy GESARA/NESARA. Ten přinese systémovou změnu a ta umožní evoluční skok lidstva na vyšší úroveň, konkrétně z aktuální 3. dimenze do prostředí 5. dimenze, tj. do Zlatého věku, kam se již dostala Země díky zvýšenému působení elektromagnetických sil přicházejících ze Slunce, jakož i dalších vlivů v kosmu, což souvisí s obdobím (vesmírným cyklem), v němž se Země nachází.

Přechází někdo v zahraničí na tento nový kvantový systém?

Přecházejí na něj postupně země BRICS, jakož i zájemci o vstup do tohoto seskupení. Některé kroky tohoto nového systému realizují i mnohé další země, ačkoliv agenda GESARA, kterou v roce 2016 (v době, kdy byl D.Trump prvně prezidentem USA) podepsaly všechny státy světa (dodatečným připodepsáním k Pařížské klimatické dohodě) je zatím stále ještě udržována v tajnosti. Důvodem je to, že podmínky ve světě zatím nepokročily tak daleko, aby ujednání této smlouvy bylo možné plošně zavádět v celém světě.

Jiné kroky z něho realizovaly již všechny státy světa, ač o tom většina lidí u nás neví.

 • Je to přechod na národní měny plně kryté zlatem, a to ve stejné výši pro všechny měny.
 • Jsou to též podmínky ISO 20022 upravující standardní způsoby mezibankovní komunikace či ujednání Basilej III navyšující povinný základní kapitál bank a výši jejich rezerv. Banky, které nesplnily tyto podmínky do 19.11.2023, „vypadávají ze hry“ a nebudou moci svoji bankovní činnost nadále vykonávat.
 • Dochází k dedolarizaci, dolar končí jako světová rezervní měna, k 1.1.2024 končí dokonce jako měna vůbec a bude nahrazen USN (US Notes).
 • probíhá příprava k přechodu na kvantové měny a účty, a to u všech zemí. Rozdíl je pouze v zamýšleném způsobu provedení, kdy v případě globalistů by účty jednotlivých klientů měly být umístěny u centrálních bank a později u jediné světové centrální banky tak, aby je mohli globalisté dle potřeby ovládat, jejich prostřednictvím též lidi. Na rozdíl od záměrů nového kvantového finančního systému, kdy účty lidí budou zřízeny na satelitu a lidé si svůj účet budou moci obsluhovat přímo bez zapojení banky či „Velkého bratra“, který by je šmíroval a omezoval či takové omezování v užívání vlastního účtu lidí podněcoval (elektronický koncentrák);
 • nový kvantový finanční systém však neumožní platby z titulu různých druhů trestné činnosti vč. korupce, obchodu s drogami, zbraněmi dětmi, lidskými orgány, krádeží aj. Umožní tak potlačení zločinnosti na Zemi.

Lidé ve své většině též nevědí, že s příchodem GESARA dojde:

 • k jednorázovému oddlužení států a fyzických osob
 • ke kompenzování v minulosti zaplacených úroků lidem
 • k postupné výplatě jejich podílů na světovém bohatství;
 • k odstranění daně z příjmu a dalších daní s výjimkou daně z prodeje zboží a služeb (DPH) v sazbě 14-17% s vynětím potravin, léků a zánovního zboží;
 • k zavedení léčebných lůžek MedBeds (léčba rakoviny, Alzheimerovy nemoci, cukrovky, autismu, dorůstání končetin, regenerace osob až o 30 let atd.).
 • k rozpuštění vlád a parlamentů a k novým mimořádným volbám do 120 dní;
 • k uvolnění cca 6.000 patentů a vynálezů dosud ukrývaných před lidstvem aj., což zásadním způsobem zdvihne pokrok a úroveň dalšího života lidí na Zemi.

Lidé u nás ve své většině stále ještě nevědí, co je příčinou všeho zla, kdo je jeho původcem a jaké má cíle. Stále jen křičí a lamentují nad jeho následky a obrací svoji zlobu jen proti jeho koncovým vykonavatelům, kteří jsou ovšem snadno nahraditelní jinými.

Chceme-li ale skutečnou změnu k lepšímu, pak nemůžeme postupovat metodami běžnými ve  3D prostředí, tj. nechávat odpoutat naši pozornost od příčin, původců a cílů zla. Musíme usilovat tedy o skutečnou systémovou změnu. Musíme se nejen v mnohém vzdělávat, o mnohém přemýšlet, a to v souvislostech, musíme pracovat rovněž na své vnitřní změně k lepšímu a musíme si umět naformulovat naše cíle do budoucnosti, a na nich se shodnout. Nesvěřujme je politikům, ti myslí jen na sebe, musíme se aktivizovat sami. Nový systém již s politickými stranami a hnutími ani nepočítá, vytváří totiž podmínky, kdy na jejich financování nebudou mít státy ani peníze. Budou to současně podmínky, kdy politika se stane službou pro lidi, nikoliv už dále výnosnými způsobem obživy či podnikání. Kvantový počítač přitom zamezí nesystémovým platbám. Zamezí tak současně i korupci, zločinu atd., neboť ty se bez následného finančního efektu stanou pro jejich pachatele bezúčelnými.

Nový světový systém staví ale současně na aktivitě lidí a na volbě a kontrole zdola. Je tedy nejvyšší čas, aby se to i u nás doma lidé dověděli a začali se tomu přizpůsobovat.

Nikoliv náhodou zahajují nyní Poslové budoucnosti-Zlatý věk pro všechny naše občany, přinejmenším pak pro ty nespokojené s dosavadním vývojem a pro ty informované nadstavbový projekt pod názvem „Pojďme tvořit lepší svět“.

Co je smyslem a obsahem tohoto nadstavbového projektu?

Přichází doba, kdy lidé mají převzít do svých rukou „vládu věcí svých“. Tedy ve skutečnosti, nejen o tom zpívat po náměstích. Lidé si nevystačí být jen proti něčemu či někomu, z negace ještě nikdo dům nepostavil. Musí vědět, co chtějí, za co bojují, oč usilují.

Cílem tohoto nadstavbového projektu je tedy aktivizovat lidi, aby si začali formulovat svoje představy o svém budoucím životě, o perspektivách svých i svých rodin, o postavení našeho národa, o postavení a úloze našeho státu na mezinárodní scéně a v neposlední řadě i o začlenění a úloze Země v rámci Galaktické federace.

Tyto představy bude třeba ujednotit na většinovém principu, vést o nich ještě ve společnosti debatu a poté je finálně formulovat. Měly by vycházet z našich národních zájmů a tvořit součást naší budoucí ústavy, do níž budou vtěleny i základní prvky agendy GESARA, resp. NESARA, která z ní bude vycházet.

K faktickému naplňování tohoto projektu je ale zapotřebí vytvořit si též potřebné podmínky. Proto jsme v rámci základního projektu Poslů budoucnosti-Zlatý věk vytýčili 3 základní okruhy vzájemně provázaných podmínek tzv. Trojnožku, která navíc předpokládá návrat k úzké spolupráci českého a slovenského národa, tj. Čechoslováků.  Jedná se o tyto 3 okruhy (pilíře), z nichž ten 1. a 3. jsou podmínkou pro realizaci pilíře č. 2:

1. usilovat o náš vnitřní duchovní vzestup, o zlepšení mezilidských vztahů, a tedy i stavu naší společnosti;

2.  aktivně se účastnit na formulaci cílů a perspektiv nás a našich rodin do budoucnosti;

3. podporovat systémovou změnu (QFS + GESARA/NESARA) v kontextu událostí v zahraničí, jakož i podmínek u nás doma, která realizaci těchto cílů a perspektiv umožní (souběh podmínek vnějších a vnitřních).

Ačkoliv prvek Slovanství a úzké spolupráce českého a slovanského národa je ještě přídavkem na tuto Trojnožku, jde o přídavek velmi důležitý, a to mimo jiné z těchto důvodů:

 • předvídaná rostoucí úloha Slovanů v nejbližších stoletích ve světě se neobejde bez jejich užšího spojení a spolupráce;
 • posílení našeho významu ve světě v případě většího (společného) státu;
 • jedním z hledisek nového způsobu stanovování poměrů (kurzů) jednotlivých měn bude i velikost těchto zemí, početnost jejich obyvatel a absorpční kapacita jejich trhu a
 • naše známost v zahraničí pod názvem Československo, což bylo i ve světě známou obchodní značkou „Made in Czechoslovakia“.

Na Svobodném vysílači studio Kadaň na toto téma proběhl již první diskuzní pořad, který byl reprízován v úterý 26.12.2023 na Odysee (www.poslovebudoucnosti-zlatyvek.info ), další pořady budou postupně pokračovat.

Na uvedené webové stránce uveřejníme v dohledné době též anketní otázky s výzvou pro čtenáře a/nebo posluchače, aby odpověděli na položené anketní otázky tak, abychom mohli po nasbírání reprezentativního vzorku odpovědí provést jejich vyhodnocení a s výsledky ankety seznámit veřejnost. Základní informace naleznete ve stejnojmenné výzvě uložené na zmíněné webové stránce v podobě letáku č. 5.

Vážení čtenáři, při sestavování vašich odpovědí vycházejte z podmínek, jež mají s příchodem nového kvantového finančního systému a agendy GESARA nastat, tj. z podmínek, kdy lidé ve skutečnosti, nikoliv jen na papíře opět se stanou hegemonem moci ve svém státě. A podle toho též uvažujte a postupujte. Blíží se doba zásadních změn a je zapotřebí jít jim vstříc tak, aby jejich příchod se urychlil. Současně tak pomůžete odvrátit naše zatažení do NWO. Nikdo jiný to za nás neudělá. Musíme to tedy udělat my v rámci naší vlastní sebeobrany. A proto nabývá stále více na aktuálnosti naše výzva na společnou účast lidí z ČR a ze Slovenska na akci pod názvem:

Pojďme tvořit lepší svět! 

sdíletj na

55 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Pijack
27. 12. 2023 11:33
Ohodnotit příspěvek :
     

Velmi hezké povídání má paní Soňa Peková o Slovanství. Tu dámu velmi rád poslouchám. Slovanství je pro lidstvo výsostná naděje. Slované žijí tak jak by měl člověk žít. Bez nasouvání cizorodých prvků. To co sledujeme v našem Slovanském prostoru je neomalené a drzé. Z Anglosaského světa přichází fašizmus v mnoha jeho podobách. Tváří se jako prosperující, blištivé a nepostradatelné. Víme, že co je blištivé, tak je pozlátko. Dávají nám to po troškách, asi jako indiánům korálky a zrcátka. Pak přichází likvidace. Likvidují lidství, poklidný život v míru a nastolují vlastní režim, založený na rabování a kořistnictví.
Co se týká fašizmu – budiž nám příkladem Itálie v minulém století mezi dvěma válkami. Mussoliniho stát se začal prolínat s korporacemi. Korporace pak získaly obrovský vliv na společnost a už to začalo. Začali diktovat !!! Společnost se začala rozpadat na nesmiřitelné sociální vrstvy. Byl to zlý a neomalený režim. Malí živnostníci se propadali do chudoby. Ekonomika padala a korporace bohatly. To stejné sledujeme dnes v naší republice. Už tu neplatí Baťovy zásady. Už tady platí diktát silných konglomerátů. Tvrdá většina z nich ovládla náš průmysl. A stát nás nechrání.

Putinovec
27. 12. 2023 11:50
Odpovědět  Pijack

Fašistické korporace popsal velice přesně Jack London , ve svém románu železná pata .
https://www.databazeknih.cz/knihy/zelezna-pata-68097
Už tehdy bylo jasné , že jde o systém , kdy silnější požírá slabší . A ten silnější chce nyní požrat celé lidstvo .

Boomer
27. 12. 2023 21:15
Odpovědět  Putinovec

.. hergot jděte do háje s tím názvem Železná pata. Že to takhle přeložili/pojmenovali komančové, je pouze ukázka jejich tuposti.
Přesnější(.. významově v hovorové američtině, i s vyzněním hlavní myšlenky románu!!) je Španělská bota.. jakožto mučicí nástroj!!

ijn
27. 12. 2023 13:16
Odpovědět  Pijack

K uskutečnění nádherné vize LEPŠÍ SVĚT moc časů nezbývá, KoZa se bude o pozice rvát do posledního SLOVANA na planetě Zemi, proto KROKY řešení musíme zahájit již letos 2024 ROK NADĚJE

Jaro Jaroslav
27. 12. 2023 13:28
Odpovědět  Pijack

O Slovanstve pekne píše v Obrode Slovanov.sk, pan Kysucký! Jeho knihy ti vyrazia dych!

pedro
27. 12. 2023 18:46
Odpovědět  Pijack

Slované žijí tak jak by měl člověk žít. Sto palců

Pepa
27. 12. 2023 21:45
Odpovědět  Pijack

Peková propadla satanistické sektě Allatra, z toho pochází to její blouznění. Dále: Peková má viditelné zjevné chazarské rysy – vizáž. Dále: její mimika a řeč těla je taková plazí, když mluví kroutí se u toho jako had a zní to slizce. Dále: Peková je propagátorka falešné Rockefellerovy pavědy virologie, sama řekla, že na to má dva doktoráty, a že tomu VĚŘÍ (ta vědátorka), protože je to její celý profesní život, že odmítá jakékoliv znevěrohodňování virologie. Ta ženská je krajně podezřelá.

JoFa
27. 12. 2023 22:26
Odpovědět  Pepa

Pepo už to trochu prehánaš, Peková je naša, Slovenka a vystupovala proti Covid už medzi prvými a teraz bude ponúkať globalistickú agendu? To mi hlava nebere..
Peková si naštudovala niektoré nové filozofie a vytvorila tú svoju a prezentuje ju.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
m.petr
28. 12. 2023 08:34
Odpovědět  Pepa

peková je jedna z mála odvážných, která se nebojí říkat pravdu naplno.takových lidí si normální člověk váží,hlupák jimi pohrdá

Administrátor
P.A.Semi
30. 12. 2023 02:50
Odpovědět  Pepa

Virologii zpochybňuje najatá a zmagořená kvazi-opozice, kterou nastartovali proto, aby odvrátili pozornost aktivistů od toho, že ten virus je uměle vyrobený..

Kdekdo s aspoň trochou medicínského vzdělání se vám vysměje… Ale spousta aktivistů pak bojuje na téhle magorské frontě zpochybňování evidentního, místo aby bojovali tam, kde to je potřeba…

To máte jako s 9/11… Falešnou kvazi-opozici tam vedl Alex Jones “911 was inside job“, jako že to prý spáchala Americká vláda, aby odvedli pozornost Aktivistů od toho, že to spáchal Mossad a Israel…

Takhle rozdělí opozici, většinu svedou na falešnou stopu, abychom se proti nim nebyli schopni sjednotit…

πα½

Gales
27. 12. 2023 11:53
Ohodnotit příspěvek :
     

Pojďme tvořit lepší svět….. Již běžím. Ale vláda mi háže klacky pod nohy. Mám odstraňovat klacky anebo vládu?

Ladislav 💤
27. 12. 2023 12:07
Odpovědět  Gales

Nejdřív pavládu a pak klacky, stěma aspoň zatopíš a ohřeješ se.😄

Putinovec
27. 12. 2023 12:35
Odpovědět  Gales

Podaný klacek zvednout a používat až do opotřebení .

Ladislav 💤
27. 12. 2023 12:53
Odpovědět  Putinovec

Dokud se nezničí fašistická unie, nic se nezlepší! Tam se musí začít a tvrdě!

Albi
27. 12. 2023 14:45
Odpovědět  Ladislav 💤

A jsme zas tam, odkud jsme vyšli – KDO s tím musí začít? My? Kdo je MY? A jak začít – jen kecy,. kecy, kecy. A organizátor s vizí nikde:
Pokud by se snad někde daleko na obzoru objevil – nejdřív ze všeho začneme hledat jeho chybičky, šedé skvrnky na pověsti až do nepřijatelných a černočerných chyb! Žádný nám nebude dost dobrý, žádného nepřijmeme!

Nebo snad ano? Kde je tedy ten nejčistší z čistých??? Kde je něco konkrétního, s čím všichni začneme?

Ráda si přečtu všechny návrhy. Už vidím, co jich tu budei!

Slovan
27. 12. 2023 15:01
Odpovědět  Albi

😊 😊 😊 😊 😊 😊 🤦‍♂️ 🙄 🙄

Administrátor
P.A.Semi
27. 12. 2023 15:35
Odpovědět  Albi

Když vám řeknu, že jsem to měl za úkol Já, už přesně vidím, že první bude, že s Křesťanem do toho nepůjdete…

A “čistý” na to nejsem dost…

Pár naprosto duchovně čistých lidí znám… Mimo jiné se vyznačují tím, že jsou v ústraní a nic měnit nepotřebují a o nějakou politiku se nezajímají… (ti, které znám… jistě jsou i další, nelze to takhle paušalizovat…)

πα½

Administrátor
P.A.Semi
27. 12. 2023 15:56
Odpovědět  P.A.Semi

Anebo další ukázku duchovně velmi čistého člověka, kterého také zřejmě znáte: Jaroslav Dušek
Zřejmě ale také nemá politické ambice… Ale leccos dobrého by nás mohl naučit…

πα½

Slovan
27. 12. 2023 20:00
Odpovědět  P.A.Semi

Tady máte něco co by vás mohlo zajímat pane. Já mám z toho hlavu jako pátrací balon. 😊🙋‍♂️

Filosof J. Fuchs: Nová totalita je realitou, ale Babiš i Pekarová ten termín používají povrchně – YouTube

JoFa
27. 12. 2023 20:17
Odpovědět  P.A.Semi

Nehnevajte sa, ale keď počujem duchovne veľmi čistý človek tak som v strehu. Zaujímavé, že keď treba zarobiť, tak tento veľmi duchovne čistý človek ide do filmu a nemá problém. Veľmi čistý človek je pre mňa askét, žijúci z minima a vydáva maximum. Dušek je v prvom rade komediant a improvizuje neustále.

JoFa
27. 12. 2023 20:32
Odpovědět  JoFa

Problém vás Čechov je , že sa neustále úfate v nejakých mudrcov, filozofov, alternatívnych mysliteľov a hľadáte iné cesty ako je tá Kristova,
Kristus nie je cirkev, ani viera v Boha nie je cirkev, viera v Krista je cesta krížová a to sa vám nepáči, pretože je to odriekanie a hľadáte niečo jednoduchšie. A preto kým nepochopíte, budete hľadať a hľadať a hľadať.

Boomer
27. 12. 2023 20:48
Odpovědět  JoFa

.. a teraz ste trafili český klinec priamo na hlavičku.

Prostě ať to za nás udělá někdo jinej, kdokoli, třeba i magor, jen ať to nemusíme udělat my.. a až to udělá, tak ho poflusáme, že to mělo bejt drobátko jináč, neshodneme se sice jak, ale rozhodně jináč…

Administrátor
P.A.Semi
27. 12. 2023 16:46
Odpovědět  P.A.Semi

Víte, já mám ale spíš za úkol zničit “krále” jako Ateismus, Zionismus, Globalismus, nebo slepou víru ve Vědce… A vrátit Demokracii zpátky Národům… Nemám Politické ambice a místní dočasná vláda mě prakticky nezajímá, já jsem Ideolog

Víte, tu Demokracii je potřeba Zrychlit, aby se nestalo, že někdo dostane nebo “vyhraje” Mandát na 4 roky to tu kazit a není jak ho zastavit, a to ani jeho vlastními voliči, na které může zvysoka kašlat a sloužit Globalistům…

—–

Ale u nás – třeba Rajchl má dost energie a dobře našlápnuto tu sjednotit Lid… Jen je na můj vkus poněkud Zuřivý, nebo Teatrální… A bohužel zatím nemá dost velkou podporu Lidu – 100,000 demonstrantů je 1% naší populace, a na změnu Režimu jsou potřeba prý aspoň 3.5%, i když si myslím, že spíš víc…

(ale opět, ať už to bude kdokoliv – co když krátce po volbách zjistíte, že měl jen plané sliby a zase slouží Globalistům proti Národu?)

πα½

Jaro Jaroslav
27. 12. 2023 22:08
Odpovědět  P.A.Semi

Jseš lenivej, eto vsyo.

Putinovec
27. 12. 2023 16:47
Odpovědět  Albi

Dám Vám hnedle dva . Ten první je pečlivě připravován , tak , jako byl připravován např. Hitler , nebo Alexandr Makedonský .. A není jediný , jen má jediný vzejít z užšího výběru .
Ten další kterého doba uhněte , o tom sám ještě neví . Je to ten okamžik , kdy si doba žádá činů a někdo do toho takzvaně spadne .

komoří Lang
27. 12. 2023 17:11
Odpovědět  Albi

…nejčistší z čistých? Tak takový byl svého času na Zemi jen jeden a jmenoval se Mahátma Gándhí. A takoví se už nerodí v žádné zemi.
Zvykli sme si totiž na ty, co umí házet blátem čistýma rukama.

Jaro Jaroslav
27. 12. 2023 22:10
Odpovědět  komoří Lang

Gándhí je dneska více mytologie jak pravda..

Nadia369
27. 12. 2023 12:52
Odpovědět  Gales

Zvedni ty klacky a pouzij je k odstraneni vlady.

janle57
27. 12. 2023 11:59
Ohodnotit příspěvek :
     

Velmi výstižná charakteristika toho,co připravují Söros,Gates,Schwab a jejich pohuňkové
ve své domovině a prostřednictvím zrádců i v žaláři národů zvaného EU,který svá nařízení
prosazuje přes takový bezpáteřní odpad jako je Fiala,Rakušan,Pekarová,prezidentčíka Páveka
a svinskou pirátskou bandu,uvidíte,koho zařadí na kandidátku do evropských voleb pan Babiš,
který teď maže lidem med kolem huby jak po vítězných volbách s EU zatočí,zůstanou tam
stejní vlastizrádci jako Charanzová,Dlabajová a další,kteří vždy hlasovali proti zájmům
všech obyčejných lidí,takový je Babiš,nic dobrého od něj nečekete,koneckonců Jourová
je tam také díky němu,to by mělo každému myslícímu člověku stačit.

Ladislav 💤
27. 12. 2023 12:08
Odpovědět  janle57

👍

Putinovec
27. 12. 2023 12:39
Odpovědět  janle57

Ono je to pěkně vidět v pohádce , Pyšná princezna . Každý úřad který vynášel , byl obsazený sebrankou . Stačilo je pochytat a zalígrovat a lidu se ulevilo , protože ta spousta malých darebáků dostala strach . Strach z následků .

Jaro Jaroslav
27. 12. 2023 13:40
Odpovědět  janle57

Robia to zámerne, lebo poznajú Chod a Cestu Nebies, a vedia kam sa to má uberať.Vedia že prichadza k falošnej, nasilnej unifikacii sveta, čo Boh rozpráši Očistcom sveta…Kto čítal Donellyho Atlantidu, vie ako sa ta nasilna ” únia” desiatich sa rozpadla a potopila…Svet vzdy nanovo po Ocistci apokalypsou začína od jaskýň , z ktorych vylezú ti čo to prezili…Potom zacinaju rodiny,dediny, mestecka a mestske štaty, zhlukovanie sa do vačšich blokov a konecna faza je globalizacia, a ta konci novým Ocistcom a zasa jaskyňami…Take su cykle zivota a smrti na Zemi..

Administrátor
P.A.Semi
27. 12. 2023 15:37
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Inu, žádná civilizace používající ropu a uhlí tu miliony let nebyla… Ta ropa a uhlí, co byly těsně pod povrchem, jsou toho svědkem…

A miliony let zase nebude, protože středověkými metodami (jako my na začátku) se ke zbylým zásobám ropy a plynu nikdo nedostane, jsou potřeba čím dál vyspělejší metody těžby…

Nevím, jestli tu byla nebo bude nějaká jinak se vyvíjející civilizace…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jaro Jaroslav
27. 12. 2023 22:14
Odpovědět  P.A.Semi

Jo, pane ” profesore” ty to jistě vsechno znáš!

Administrátor
P.A.Semi
30. 12. 2023 02:54
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Jiný proti-argument nemáte?

Jaro Jaroslav
27. 12. 2023 13:04
Ohodnotit příspěvek :
     

Samozrejme, toto je jedna možná teória, a pripomina mi to Americke premilenialisticke a postmilenialisticke kostoly ktore sú dodnes rozvadené, co pride skôr: zlaty vek a po nom apokalypsa, alebo apokalypsa a po nej zlaty vek…No selma ma zlatú hlavu, striebornu hruď,bronzove brucho, železné nohy a hlinene( z ílu) nohy, tak je opisaných 5 vekov vo veľkom Precrsnom roku.A aj v Indi sa píše Satya/ Krita-yuga, teda vek satana nahle prerusený a ukoncený príchodom zlateho veku.
Navyše Zem prechadza prírodnými Očistcami cyklov slnka a vesmíru, a ke zrejmé, ze aj počet ludí na Zemi siaha medzi 7 az 9 miliardami maximalne.Dnes je to 8 miliard…Zname a klúčové čísla čo do cyklov. Vieme že Zemské magneticke pole je teraz na nízkom stupni, a magnetický Severný pol od osi otáčania Zeme je už dosť daleko.Maximalna vzdialenost je 1260 km, teda 720 miĺ, tiez zaznamenane antikou.
A na Zemi je spústa geologických dôkazov že Zem sa prepólovava. Vieme ze na Špicbergach je uhlie z palmoveho dreva, ktore skameneli v uhlie…Som nasledovateľom Grahama Hancocka, uznavaneho po celom svete ako archeo-astronoma svetoveho kalibru! A vytrpel si nehorazne útoky zato že sa vydal skúmať katastrofické cykle

Jaro Jaroslav
27. 12. 2023 13:16
Odpovědět  Jaro Jaroslav

– na Zemi. Pridal sa aj vyznamný badateĺ Andrew Collins.Obaja sú autormi,kazdý aspoň 25 az 30 knih na tuto temu a stratených civilizacií…Vydal som sa podobnou cestou a za 40 rokov som nazbieral spústy dôkazov, že k Očistcu Zeme naozaj dochádza, a preto to zakódovali a zašifrovali do mytológii a nabozenstiev= tiez astronomické mýty! A starí Slovania neboli iní, mame vlastne krasme mytologie s astronomickym dejom/ dejmi, ako aj spojených s prírodou…A v podveldomí cítim, ze sa to blíži…Vnútorne som presvedcený že som stará duša znova na Zemi, a ani môj dátum narodenia asi nebol nahoda. Navyse zazil som niečo co sa stalo nametom knihy, ktora vysla koncom 80.rokov. Tiez by som bol rad keby sa nic neprihodilo a moje vnúčatá by čakala dobrá buducnost v zlatom veku, ako je teória v článku…Ale takýchto clánkov z dielní ” new age” a o Plejaďanoch som čítal spusty, je to fantazmagoria! Zostavam realistom, to co je na Zemi a dá sa potvrdiť! A ruiny sveta dokazujú že Zem prechadza Očistcami, ktorým ludia niako nevedia zabrániť! Graham Hancock píše v knihe Magicians of the Gods, že do roku 2040 tu uz nemusi byt tato civilizacia, iba jej prezivších pár ludí…Priklaňam sa k tomu.

Jaro Jaroslav
27. 12. 2023 13:26
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Môj dvojčlánok redakcia má, no taja to ako ” slobodomurari” tiez taja ze zijeme v cyklickom čase, nie linearnom, a ze cesta do minulosti je aj cesta do buducnosti v kolese dejín Indie, samsara…Mal som odvahu poukazať na roky problemov sveta od 2025 po 2033, keď vidím čo sa deje v nasom svete už teraz.Znalosti= vedomosti sveta stúpli enormne prichodom pocitačov a Internetu, no moralka upadla, ako aj moznosti mestskich ludí prezit apokalypsu, co i len mierneho razu… ikto nie je dokonalý, a ani ja.Aj ja mam chyby a iste sa mýlim v niektorych veciach a nazoroch. Viem že útoky na mňa,ako vzdy, budú veľké. I napriek tomu sa nebojim povedať aj tú negativnu pravdu o tomto svete, ktory by som rad vnímal pozitivne. Nevidím že by sa terajší svet zlepšoval a kračal k skvelej budúcnosti…A ani BRICS a Putin nie sú zárukou že obnovia slobody ludí vo svete…Lebo je obkolesený napodobným kabalom ludí…

Administrátor
P.A.Semi
27. 12. 2023 15:52
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Jeden článek vám tu Admin vydal, a byla to totální slátanina… (ten druhý jsem neviděl)

Vaše snaha přivést Sata-yuga je škodlivá… I když to podložíte nějakou falešnou “Astrologií” a “Numerologií”…

πα½

Boomer
27. 12. 2023 21:17
Odpovědět  P.A.Semi

.. je to kokot ani gróf Móric Beňovský!!

Jaro Jaroslav
27. 12. 2023 21:58
Odpovědět  Boomer

Kto,ten Boomer ci P.A.Semi?

Boomer
28. 12. 2023 14:06
Odpovědět  Jaro Jaroslav

.. nerobte sa sprostým na spôsob Švejka, no predsa vy!!

Jaro Jaroslav
27. 12. 2023 21:55
Odpovědět  P.A.Semi

Kde sa spomína astrologie ty mudrc? Všade je reč o astronómii!! A kde je numerológia ty mudrlant??? Su to čísla z Precesie! Tak zámerne neklam !!!! Vidím že ty si nikdy nič také nečítal od popredných výzkumníkov !!!

Administrátor
P.A.Semi
30. 12. 2023 02:58
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Ale houby “čísla z Precesie”… Ty tam podsouváte, a je to falešná astrologie (i když “precesní”) a falešná numerologie třeba 135 …
(pokud podle vás “precese” ukazuje na nějakou krajinu na Zemi, třeba na Čínu, tak to je prostě lež, je to falešná astrologie a s astronomií to nemá nic společného…)
(pokud podle vás “precese” ukazuje na nějaký konkrétní rok, třeba 2025, tak to je také blud a lež…)

Ne, ty vaše “popredné” slátaniny jsem nečetl…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy.
27. 12. 2023 22:18
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Z těch nenávistných projevů si nic nedělejte. Podáváte zde svůj názor, ale ta určitá většina chce slyšet pouze svoji pravdu a proto reaguje tak vztekle, místo aby se zamyslela.

Pavel z Moravy.
27. 12. 2023 22:13
Odpovědět  Jaro Jaroslav

V tom se s vámi shoduji, tedy v tom odhadu možného konce této civilizace. Já bych to dokonce směřoval k roku 2035.

Administrátor
P.A.Semi
27. 12. 2023 15:12
Ohodnotit příspěvek :
     

Tyhle pohádky GESARA nejsou dobré…

Žádná Kvantová měna neexistuje, a Digitální peníze pro běžné používání jsou velké zlo… Totální šmírování od Velkého Bratra…
Staré Bankovky a Mince jsou plně anonymní a velmi svobodné a nekontrolovatelné vládou, leda v obrysech, ale ne konkrétně…

Že prý dolar za týden končí a nahradí ho “US Notes”… Totální blud ale uvidíme brzy…

S tím údajně “lepším světem” – mažou med a snaží se vám dát sladký bombón, abyste ty jejich Kvantové Jedy snáze spolkli…

Naštěstí to je zřejmě jen malá parta žvanilů a nemá vliv…

πα½

Putinovec
27. 12. 2023 16:55
Odpovědět  P.A.Semi

Celá Gesara vypadá jako připravený projekt , který má ovečky udržet mimo jakoukoliv akci .
Pohádkový příběh o tom vypráví .
Jeden obr měl stádo tisíce oveček . Každý večer jednu ovečku chytil , zabil a snědl . Aby se stádo nerozutíkalo , tak ho programově zpracovával . Po večeři stádo obcházel a každé ovečce šeptal do ouška : Ty jsi má nejmilejší , tebe já nesním .
A protože každá ovečka věřila tomu , že ji nesní , tak se stádo drželo pohromadě . Gesara .

Albi
27. 12. 2023 19:00
Odpovědět  P.A.Semi

A to je právě to, co jsem výše napsala. Není to nic proti křesťanům, nebo jakékoliv jiné víře.
Je to o tom, že povídačky o nějakém “novém kvantovém finančním systému uváděném do života pomocí agendy GESARA/NESARA, jak správně píšete je rafinovaná manipulace, která má uklidnit ty, kteří volají po “vyhození této vlády ze Strakovky” pak už jen stačí čekat, až nám GESARA/NESARA přinese ten očekávaný “zlatý věk”. Stačí sedět a čekat a někdo se už postará – tak proč se snažit. Jen si ještě užijeme tu legrácku, až budeme (slovně?) vyhazovat vládu ze Strakovky.

Ti manipulátoři jsou skuteční odborníci, kteří mají dobře propracované a odzkoušené postupy, jak na nás.
A výsledek? Zklamání, frustrace a pasivita. Nejlepší vlastnosti ovcí.
A nedůvěra ke komukoliv, kdo by chtěl jít a vést lidi jinou cestou, než tou jedinou, globalisty správně vykolíkovanou a bezpečnou.

A nezlobte se, ale jeden nebo dva sebeschopnější lídři bez té alespoň 80% podpory, kterou má např.Putin nic nedokážou. A kde tu podporu vzít mezi ovcemi, čekajícími na slibovaný zázrak? Tak alespoň to soustavné marné volání po klackách na vládu a změnu systému někým – nevím kým.

Markýza
27. 12. 2023 15:34
Ohodnotit příspěvek :
     

Pro kristovy nožénky – UŽ ZAS?? Lepší světy? Kurwadrát, doufám, že toho už se nedožiju.
Zase nějaký bravňůvorldy………

JoFa
27. 12. 2023 18:22
Ohodnotit příspěvek :
     

Vás Čechov nezachráni žiadne Československo, jediná možná spolupráca je na úrovni Slovanov celej Európy vrátane Ruska.
Ak chcete mať plnohodnotnú účasť, tak si ju musíte vybojovať, to je celé.
Ja stále nechápem, prečo sa tu nediskutuje k jednej hlavnej téme, ktorá by tu mala svietiť vpravo hore miesto tých zbytočností a to sú nastávajúce voľby a to je téma k vyjadreniu a hlavne pre konštruktívne reakcie!!. Tu treba pripravovať zmenu a ponúknuť takúto diskusiu aj iným médiám.
Na čo je vám tu diskutovať o svetovej situácii, ak nedokážete riešiť ani tú vlastnú? Alternatívne média by mali byť v tomto smere aktívnejšie, toto je len mlátenie prázdnej slamy.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jaro Jaroslav
27. 12. 2023 22:19
Odpovědět  JoFa

Keby voľby niečo zásadne zmenili, tak by ich už dávno židokracia zrušila! U nas vyhral Fico, no zlodeji zostali a tým nemyslím Fica a jeho vladu…

Pavel z Moravy.
28. 12. 2023 08:47
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Přesně tak, co z toho, když zůstává systém. Jiný nátěr tady tomu marasmu dá kdokoliv, ale provést skutečnou kvalitní změnu, to už je jiné kafe.

Aragonit
29. 12. 2023 02:21
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Tak Fico je pri moci len chvíľu a už toho stihol dosť chce to čas a trpezlivosť

Aragonit
29. 12. 2023 13:03
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Ešte raz ten Fico je tú len pár dní pri moci a už stihol toho dosť a rotí sa proti nemu už aj majdan organizovaný zo západu tak tie voľby asi niečo zmeniť občas aj dokážu

Naposledy upraveno$ s uživatelem$