blog

Palestinci a Židé: nekonečný střet dvou projektů 

Historické oříšky (Исторические напёрстки)

Poznámka překladatele: V této stati je to několikrát naznačeno nebo zdůrazněno, ale pro jistotu – nestraní se zde NIKOMU Z OBOU STRAN. 

Vyzývám vás, abyste s materiálem zacházeli … zlehka, bez hluboké vědy a hlavně bez politizace. Dostal jsem dobrou otázku: kdo jsou Palestinci, proč by proboha měli mít stát, byly pro to historické předpoklady? Změňte slovo „Palestinec“ na „Žid“ a vysvětlete také situaci s „věčným lidem“ a zda v této hádce není „nějaký lesník“, který je povinen se dostavit a všechny rozehnat k té a takové matce. Zavánělo to provokací, ale zkusím to. 

Ztraceno v historii

Vezmeme-li k problému učebnicový přístup, Palestinci jsou národ žijící na území historické Palestiny na Západním břehu Jordánu, v pásmu Gazy, Galilei a Trans-Jordánsku. Mluví palestinským dialektem arabštiny. Považovat je za prastaré autochtonní etnikum je téměř nemožné, problematika je ve vědeckých kruzích extrémně zpolitizovaná, dokonce i genetická data jsou vykládána diametrálně rozdílně. Dokonce i náboženské rozdíly jsou spojeny s “Y-chromozomálními haploskupinami”. Ukazuje se, že muslimští Palestinci jsou velmi odlišní od křesťanských Palestinců. 

Není to podstatné, obyvatelé Palestiny jsou produktem směsice beduínů, Jordánců, Saúdů, Drúzů, Syřanů, Libanonců, Židů. S velkým podílem východoafrické krve, což je dáno obchodem s otroky v podobě konkubín s následnou asimilací. Ale je tu nesporný fakt: historie si nepamatuje „palestinský lid“, navzdory mnoha pokusům vtlačit dnešní sídla na Západním břehu do tloušťky tisíciletí. Dát jim palmu prvorozenství před Židy, Řeky, Babyloňany, Asyřany. 

Historie ví, že v roce 720 př. n. l. Asýrie dobyla Izraelské království a o dvacet let později se přiblížila k Judeji a Jeruzalému. Hliněné tabulky z té doby upomínají Pelištejce z Negevské pouště, Egypťany, žoldáky z Arábie, Židy z Aškelonu, Jeruzaléma a Izraelského království. Asyrská kronika nezná Palestince. Také Babylon si takového národa nevšiml, když na konci šestého století před naším letopočtem dobyl judské země. Kýros Veliký poté, co dobyl Babylón, poslal Židy domů, poskytl jim své satrapy a vzal poplatky z Judeje a Jeruzaléma. Nepřevzal to od „Palestinců“ kvůli naprosté absenci etnické skupiny nebo její bezvýznamnosti. 

A když Alexander „Filippovič“ Makedonský přišel v roce 332 př. n. l. do Palestiny, Týru a Gazy, opět jednal s Židy, jak se to stalo – místními satrapy Perské říše. A pak tu byli Římané, kteří Židy dlouze a bolestivě vyvražďovali, Judeu přejmenovali na Palestinu (nejzábavnější je nazývat její obyvatele Židy) a Jeruzalém – na Kapitolinu. O „palestinském lidu“ nezanechali ani slovo. 

Zničení Šalomounova chrámu 

Zničení Šalomounova chrámu 

Hlavní historické falšování posledních desetiletí se točí kolem neznámých lidí „Plishtim“ (Filištíni). Právě ty vyříznuté u kořenů nebo prodané do otroctví Sašou Velikým. Jak uvádějí vědci, „Plishtimové“ mají stejný vztah k Arabům jako Poláci k Eskymákům. Byli to zástupci „mořských lidí“, kteří proudili na Blízký východ (konkrétně do Kanaánu), prchající před přelidněním a přírodními katastrofami ze všech ostrovů Středozemního moře. Žili „plishtim“ v současném pásmu Gazy? Ano. A na mnoha dalších místech. Ale po roce 332 př.n.l. zmizely ze stránek všech kronik a historických zpráv. Řekové je vyvraždili …

Římský císař Hadrián chtěl udělat něco podobného s Židy za krutá povstání, která spáchali. Ale omezil se na exil a prodej do otroctví většiny „věčných lidí“. Zbavili se všech? Mnoho komunit však přežilo v provincii Palestina, zatímco zbytek se rozptýlil po celém světě. Lpění na jediné identitě, kterou nebylo možné vymýtit – víře. Jazyk a tradice byly zapomenuty, obrovská vrstva kultury zmizela, ale Židé přežili díky „Sabat-Shabbat“ a přípitku „Leshana abaa Birushalayim“ (příští rok – v Jeruzalémě!). Vyslovováno během oslav židovského Pesachu, výročí exodu Židů z Egypta, po přečtení „velikonoční Hagady“ o těchto událostech. Takto žila Idea po tisíce let. 

Co se stalo v provincii Palestina? Existovala Byzanc, která začala bojovat proti Židům poté, co se jejich věční „falešní proroci“ vzbouřili proti lidem a prováděli pogromy na východní křesťany. Docházelo k vzájemné nenávisti a masakrování, vraceli se Peršané (kteří také nezištně prořídili Jeruzalém od veškerého obyvatelstva, zejména židovského vyznání). 

Vtip je v tom, že Arabové si nevšimli „Palestinců“, když se jako vichřice řítili z arabských písků do Malé Asie. V každém případě to nebylo zaznamenáno v dokumentech. Jako mamlúkové a Turci z Osmanské říše. Šest set let tato zbídačená provincie chřadla pod palcem Istanbulu a úředníci ve sčítáních lidu a daňových seznamech uváděli: existují muslimové, křesťané, Židé v takových a takových proporcích a etnicky našli Židy, Čerkesy, Araby, dokonce i Bosňany. Po pádu Vznešené brány v roce 1917 … už tu nejsou žádní „Palestinci“, místní pověřená území (podle zpráv komisí Společnosti národů) jsou obývána hašteřícími Židy a širokou škálou Arabů. 

Již v roce 1919 se otázky národního sebeurčení staly bezprecedentně akutními, Arabové z Palestiny se považovali za součást Sýrie, nenacházeli rozdíly v kultuře, jazyce nebo náboženství se svými věčnými sousedy. Co prohlásil zástupce Arabského vyššího výboru OSN na Valném shromáždění v roce 1947: „Politicky nebyli Arabové Palestiny nezávislí ve smyslu vytvoření samostatné politické entity“. I když … samotní Arabové v té době nepoužívali slovo „Palestina“ (považovali ho za vynález sionistů), preferovali správnější „Transjordánsko“. 

Takže … „Palestinci“ jsou výhradně geografickým znakem „nežidů“, odvozených od slova „Palestina“. Ten poslední vynalezli nováčci před dvěma tisíci lety, ale ty první byly vynalezeny až v roce 1967.  Ano přesně. Dokonce i po vzniku Státu Izrael bylo označování Araba za „Palestince“ považováno za urážku, což je přídomek používaný ortodoxními americkými Židy k označení „okupantů“ jejich starověké Judeje/Palestiny. 

Takže se náhle objevil „palestinský lid“? Vše začalo cynismem britských kolonialistů, kteří v roce 1917 vydali slavné prohlášení britského ministra zahraničí Arthura Balfoura, které obsahovalo věty: „Vláda Jeho Veličenstva se souhlasem zvažuje otázku vytvoření národního domova pro židovský národ v Palestině, a vynaloží veškeré úsilí na podporu dosažení tohoto cíle.” Mluvili jsme o Britské podřízené Palestině, rozprostírající se na území dnešního Izraele a Jordánska. Společnost národů nápad schválila, OSN pak rozhodnutí automaticky přijala jako pracovní verzi výstavby blízkovýchodního komunálního uspořádání. 

Ale „Angličanka“ už dávno dostala nálepku, že umí „dělat pořádné svinstvo“; Londýn záměrně nevymezil hranice „národního domova pro židovský národ“, protože dobře věděl, jaký zisk lze z nevyhnutelného střetu získat. Mezi židy a muslimy. Židé a Arabové. Británie rozdělila Palestinu na dvě nestejné části, jednu nazvala Jordánsko a druhou roztrhla na několik dalších kousků. Velkoryse nabídla Židům vybudování vlastní autonomie (ale po druhé světové válce tomu zuřivě vzdorovala), ale co dělat s nerozdělenou půdou? Záměrem bylo vybudovat „další arabský stát“, ale o tomto projektu nebyly žádné podrobnosti. 

Karty zamotali samotní Arabové, kteří nechtěli Izrael uznat ani na omezeném prostoru, který zpočátku zabíral. Války v letech 1948, 1967 a 1973 umožnily Židům odkousávat kus po kusu z neexistujícího „arabského státu“, plíživou expanzi „samozáborů“ až k dnešní konfiguraci hranic. Klíčovou událostí však byla šestidenní válka v roce 1967, kdy poprvé zazněla jezuitská formule, která se zrodila buď v hlubinách arabského světa, nebo v tichých kancelářích KGB SSSR: protože existuje Palestina, která nikdy není Izrael, pak jsou „Palestinci“ povinni ji obývat, ale nikdy … ne Židé. 

Kdo to rozmotá?

Jaké je dnes pásmo Gazy z etnického hlediska? Ach, ani jeden vědec vám to s jistotou neřekne, nebo se ve stovkách arabsko-muslimských kmenů a konkrétních klanů dokonale zamotá. A stále zde žijí Židé, kteří konvertovali k islámu, a samostatná velká skupina Samaritánů, produkt mísení novozákonních Židů s osadníky přicházejícími v průběhu staletí odevšad. Budete se divit, ale na začátku dvacátého století pásmo Gazy … více než dvě třetiny jeho komunit dodržovaly židovské zvyky. 

Egypťané, kteří sem uprchli v 60. letech 19. století před velkou stavbou Suezského průplavu, jsou jasně nastíněni a dodnes nesou rozpoznatelná jména a příjmení. Další velká komunita „palestinského lidu“ má ve svém křestním jméně a příjmení článek „Al-“, který s následným slovem označuje místo arabského původu konkrétní postavy. Objevily se také v důsledku velké vlny „pracovní migrace“ ze Sýrie, kdy probíhaly práce na rozšíření a vybavení přístavu Haifa. V pásmu Gazy si svou národní identitu udržují skupiny nearabského původu: Peršané, Afghánci, Indové, Gruzínci a mnoho dalších. 

Nejnápadnější v oblečení a zvycích jsou Kurdové, kteří mluví strašlivým „suržikem“ napěchovaným arabskými slovy, je jich nejméně půl milionu. Sto tisíc je v Izraeli, zbytek je rozptýlen po historických zemích Judeje a Samaří. Trochu reptají na tvrdohlavé „nacionalisty“, kteří zcela zachovali kurdský způsob života v řadě osad na hoře Karmel a v Dolní Galileji. Hebron je třetí kurdské město, pokud vůbec něco, a taková situace se vyvinula od křižáckých výprav, kdy sem přišli krajané z Velkého Saláha ad-Dína osvobodit muslimy od „nevěřících“.

Pozoruhodní jsou také „Čerkesové“ (Adygové/Adyghe), kteří se zde v 19. století v několika vlnách objevili na útěku před válkou s Ruskem. Jak v moderním Izraeli, tak v pásmu Gazy najdete mnoho „Turků“, někteří se považují za Turkmeny, jiní za Turky nebo Turkomany, dědictví Osmanské říše. Jsou rozpoznatelní v Haifě a Jeruzalémě, žijí kompaktně a jsou přáteli s „Bošňáky“ (Bosňany) na obou stranách řeky Jordán. Moc se jim nelíbí „nové příchody“ Albánců, kteří se zde objevili na konci 19. století a mísili se s arabským obyvatelstvem. A dohromady výše uvedené etnické skupiny nemohou vystát „súdánské muslimy“, černé potomky otroků z Afriky.

Složité vztahy jsou také s beduínskými Palestinci z Negevu, Sinaje a pohraniční oblasti s Jordánskem. Chovají se arogantně, jejich zvláštní čistý dialekt (nerozeznatelný od toho, kterým se mluví v Saúdské Arábii) přímo naznačuje původ etnika, které se považuje za právoplatné pány celé Palestiny bez výjimky. Pravděpodobně arabské imperiální a horlivé hry. Jsou to potomci beduínů, kteří nejtvrději brání extrateritorialitu mešity Al-Aksá na Chrámové hoře Jeruzaléma, uctívané jako místo Prorokova povznesení do nebe. 

Pásmo Gazy má své vlastní “vyvrhele”, kterými všichni stejně pohrdají – Židy a Samaritány, kteří konvertovali k islámu. Těm se daří přežívat v tajných neveřejných rodinách. Nenávidí samaritány -židy z Izraele, kteří vyznávají nejstarší větev judaismu – Mojžíšův Pentateuch, ale sousedů “palestinského lidu” se bojí oprávněně, žijí “dvojím životem”. Nechtějí se přestěhovat do Izraele (kvůli povinné službě v IDF), navenek dodržují zvyky muslimů, ale doma mluví pouze hebrejsky. Mimochodem, právě tito “samaritáni” ze západního břehu Jordánu zachránili tisíce křesťanských Arménů, kteří se sem dostali po genocidě a deportacích z Turecka v letech 1915-1918.


Politický národ

Dovolte mi, abych nerozvíjel téma “věčného národa”, který se vlil do Izraele jako mohutná řeka během agónie Osmanské říše na konci 19. století. Tehdy to mezi “palestinským národem” a Židy začalo jiskřit a Židé nazývali divokou etnickou směsici zdejších zemí “erew rabbi” (sběř, holota, sebranka, chátra), která neměla nic společného se starobylým Erec Izraelem. Ještě jedna věc je zde důležitá, existuje zajímavá demografická aritmetika. Čím více Židů přicházelo do Země zaslíbené (od první znatelné vlny v 70. letech 19. století), tím více Arabů se usazovalo v její blízkosti. Čísla nám říkají: od 70. let 19. století do roku 1947 … se počet islámských obyvatel Palestiny zvýšil téměř o 300 %.

A celý zbytek arabského Východu se v tomto období rozrostl desetkrát méně. V čem spočívá záhada tak zběsilé obliby chudé provincie Osmanské říše a britského mandátního území? Byla to zaměstnanost a hospodářský růst. Židé přicházející z celého světa se usazovali na nejvíce opuštěných, nepotřebných a zničených pozemcích.

Díky finanční pomoci různých sionistických organizací začali odvodňovat bažiny a solné močály, zorávat pustiny, vysazovat sady v kamenitých polopouštích a budovat silnice mezi roztroušenými osadami. S příchodem Britů se zde objevil první průmysl a Palestina se stala centrem přitažlivosti pro všechny, kteří si chtěli, když už ne vydělat peníze, tak alespoň mít jistotu, že nezemřou hlady. Do nové zaslíbené země se sjížděly celé komunity ʼum·mahʹ (*) ze Sýrie, Libanonu, Zajordánska, Egypta a zemí Maghrebu a mnohonásobně převyšovaly počet příchozích Židů.

Politikou to tu ani nezapáchlo (tehdy) – migrační vlny z konce devatenáctého a počátku dvacátého století byly čistě pracovní a rostoucí židovské osady nikoho neděsily. Araby ani nenapadlo, že by zde mohl vzniknout monoetnický stát Izrael. Turci a později Britové se snažili všechny své koloniální hospodářské projekty budovat za účasti gramotných Židů, speciálně obklopovali své osady pracovními osadami Arabů. Nejkřiklavějším příkladem je výstavba Východní dráhy (vzpomeňte si na román Agathy Christie). Všichni přivezení muslimští gastarbeiteři se mimochodem nevraceli domů a raději pracovali a živili se společně u Židů.

A když Britové zaplavili Palestinu, nejprve armádou a poté vojskem úředníků a obchodníků, obě mohutné vlny migrantů (židovské a arabské) jen zesílily, přičemž ty druhé opět početně převažovaly. Ve městech byl problém najít v davu Žida, a to do té míry, že i Haifa a Jeruzalém se rychle arabizovaly. Jestliže Žid přicházející z Evropy musel Britům podle Bílé knihy prokázat svou užitečnost a získat osvědčení, arabský gastarbeiter se nesetkal s žádnými překážkami a mohl si přivést tolik příbuzných, kolik chtěl.

Britský nálet na Židy

Britské pašování židů

S příchodem Izraele … se soukolí obrátilo opačným směrem a války, které se odehrály, zaplavily arabský svět “palestinskými uprchlíky”, o které se starali všichni od Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky až po nespočet vládních i nevládních agentur po celém světě. To je dobrá a užitečná věc, protože Židy nelze obvinit z mírumilovnosti, neboť organizovali etnocidu v nejlepších biblických tradicích “vyčištění kanaánských zemí”. Zde se však světové “pokrokové společenství” dopustilo obludné chyby, když statisícům uprchlíků poskytlo bezproblémové dávky a kompaktně je shromáždilo.

Poté, co z nich učinilo politický nástroj nátlaku na Izrael, poté, co vyrostli v nečinnosti … několik generací “Palestinců” v nečinnosti a zahálce. Někde v arabských zemích je úspěšně integrovali a zdvořile (s ocelovým nádechem v hlase) donutili pracovat, zakazovali jim pobírat dávky, někdy získané z několika mezinárodních zdrojů. Ti, kteří pracovat nechtějí, odešli do uprchlických táborů pod záštitou OSN a velkých dárců a už šedesát let trpí “následky okupace”. Upřímně řečeno pardoxní fenomén. (Hodně to přípomíná imigraci do Evropy, ne? – pozn.překl.)

Dobře, řekli si Židé, když míra vzájemné nenávisti na počátku 90. let začala překračovat hranice. Odstranili okupační režim z pásma Gazy … aby tam dostali novou porci “uprchlíků”, kteří si uvědomili, že tento status zaručuje měsíční příspěvky, lékařskou péči, sociální dávky, štědrou humanitární pomoc od Židů, Arabů, Američanů, Evropanů, struktur OSN. Zlepšilo se to? Ne. Jestliže před rokem 1994 činila nezaměstnanost v “okupovaném” pásmu Gazy asi 20 procent, po izraelském stažení se stala 55procentní. Při akutním nedostatku pracovních sil v regionu.


Závěry.

Nebudu obviňovat “palestinský lid” z dokonale zvolené pozice věčné oběti, má kruté Židy z čeho obvinit (Židé se také – paradoxně – rádi staví do role oběti – pozn.překl.). Neměli by však mávat klíči od domů, které nepostavili na půdě, jíž se vyhýbali nejchudší obyvatelé Judeje/Palestiny. Zvolit si osud mrtvoly, která neustále žebrá o “džihád”, vpustit mezi sebe ty nejodpornější islámské radikály a nevyprodukovat jediného těžkotonážního politika pro normální komunikaci se světem (Arafata neberme v potaz, to je krvežíznivec) – to není cesta k normálnímu životu.

Takzvaný “palestinský problém” se stal uzlem dalších umělých uzlů, které uvázali Britové. Dnes se z něj stalo velmi zjednodušené (čti – zvrácené) schéma konfrontace “muslimů/Arabů” proti “Izraelcům/kolektivnímu Západu”. Kde už není možné seškrábat strupy zaschlé krve z propleteného marxistického (? – ponechávám originální význam – pozn.překl. – i když to vidím trošku jinak, autor má podle mne právo aby jeho slova nebyla zkreslena ve významu, jen podotýkám, že ruce si tu hodně máchají USA a Anglie a ty z marxismu nelze obviňovat ani náhodou, ostatně dále to vyskočí „samo“) národněosvobozeneckého boje – z nejodpornějších praktik terorismu.

Projekt Palestina se stal experimentální laboratoří pro pěstování nejradikálnějších islámských nálad a skupin a po desetiletí na něm pracovali cyničtí a inteligentní lidé. Stejně jako v případě izraelského projektu byli jeho plánovači stejného ražení. Z palestinských zkumavek se vylíhla Al-Káida, v Rusku zakázaný Taliban a ISIS a desítky dalších blízkovýchodních, asijských a afrických proudů “čistého islámu”, který nepřipouští žádná polovičatá řešení.Nyní tak vyrostl Hamás, vytvořený samotnými Izraelci, a ukazuje Židům jedinou cestu k Rudému moři. Již bez kličkování Jásira Arafata a jeho falešných jednání o vytvoření palestinského státu. Radikálové žádné státní instituce nepotřebují, jejich cílem je něco jiného: totální zničení Židů, vypovězení všech dohod z Osla-1993, návrat k islámské identifikaci lidského společenství, tečka.

Neexistuje žádný zákon kromě toho, který je předepsán v koránu, a všichni “nevěřící” (káfirové) – smrt nebo vyhnanství. Takto se v “palestinské” laboratoři řeší notoricky známá “národnostní otázka” v té nejdestilovanější podobě. Neexistují žádné etnické skupiny, národy, rodiny a klany, existuje pouze Víra. Dokonce ani obvyklá ʼum·mahʹ neexistuje, každý muslim je zbraní boje, způsobem boje. A to vyžaduje … nepřítele. Kvůli jehož zničení je třeba zapomenout na jakékoli náznaky “nacionalistických hnutí”. Tím je dnes Hamás, pro něj už žádný “palestinský lid” neexistuje, je to trik krátkozrakých žvanilů a politiků OSN. V Palestině bude jen jeden vítěz, buď projekt Izrael, nebo země “čistého islámu” bez národností.

Kdo je tím “lesníkem”, který dokáže od sebe „rozervat“ laboratorní pokusné objekty starověké Judeje a současné Palestiny, které se k sobě lepí? Nevím … pravděpodobně někdo, koho se obě strany k smrti bojí. Tak už to tady chodí, ty místní živly. Jen železná ruka a brutalita nadnárodních impérií tuto zemi zpacifikovala. Takže pozice “lesníka” je volná, a zatímco oba projekty nemohou existovat jeden bez druhého, jsou nuceny vytvářet vzájemnou krutost a nenávist. A je pochybné, že někdo z nich zvítězí.

(*) Hebrejské slovo ʼum·mahʹ je na všech třech místech, kde se vyskytuje, překládáno jako „rod“ a vždy je jím míněna velká skupina Neizraelitů.

https://dzen.ru/a/ZSOsdQhMomNuIapz?referrer_clid=1400&

Překlad Peter 008

sdíletj na

52 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Jaris
12. 10. 2023 03:35

Reseni tohoto konfliktu by mohlo byt docela jednoduche. Zlikvidovat a zrusit okupantsky teroristicky Izrael. Ustaly by konflikty arabskych statu a emigrace muslimu do Evropy by se zastavila. Mnoho muslimskych emigrantu by se z EU vratila rada domu, jelikoz jejich zpusob zivota je jim blizsi nez ten evropsky, kde je nikdo nema rad. Na Blizkem vychode by konecne zavladl klid. Do Evropy by se prestehovali zide z byvaleho Izraele a spokojenost by byla na vsech stranach. Evropa prece zidy miluje a vzdy stoji na jejich strane odhodlana pokladat za ne zivot. 🙂

Honza 1966
12. 10. 2023 08:07
Odpovědět  Jaris

A od přírody chytří a pracovití Židé by v evropských státech, buď ihned začali podnikat, nebo by vyhrávali konkursy na šéfy nemocnic, vedoucí místa ve státních správách, bankovnictví atd. Pak by jsi byl první, kdo by je odsud chtěl vyhnat. Jak jednoduché😯

Slovan
12. 10. 2023 08:40
Odpovědět  Honza 1966

No no nóóó, nehoupat!!
Záleží na spoustě okolností, veliké spoustě. Tak to neokecávej. Odtud, potud.

Přemek
12. 10. 2023 10:12
Odpovědět  Slovan

Ti “chytří a pracovití ” jsou i Slované. Ti se od judeitů liší svou schopností měnit krajinu ve svou obživu, kde se dobře žije. Import Arabů do oblasti byl kompenzován importem Chazarů, maskujících se jako Židé, ale vyznávajících satanskou Kabalu a nenávidící vše lidské. Odtud pramení zvěrstva jak IDF, tak arabských militantů. Islám je suverénně nejvíce zneužité náboženství, protože zcela ignoruje rodové větve a jejich význam, čímž se liší od judaismu i křesťanství. Ono známé Židům přisuzované mocenské dělení na vyvolené a “gójim” je zcela umělé, přinesené Chzary. Vyvolenost judeitů i křesťanů spočívá v bytostně lidské duchovní víře (vědomí?) ve vzestup (nanebevstoupení) a nemá žádné mocenské konotace, naopak je spojeno se Službou ve jménu Stvořitele.

primak
12. 10. 2023 08:49
Odpovědět  Honza 1966

“Od přírody chytří a pracovití Židé…” Jistě, jistě chytří, ale že pracovití? (připomíná mi jeden vtip, nejkratší židovský…).

Nahoře se píše: “Díky finanční pomoci různých sionistických organizací začali odvodňovat bažiny a solné močály, zorávat pustiny, vysazovat sady v kamenitých polopouštích a budovat silnice mezi roztroušenými osadami.”

To nejsou sionistické organizace, to jsou gastarbeitři z různých zem, dá se to vyhledat “Foreign workers in Israel” třeba:
Počínaje rokem 1993 začal Izrael dovážet velké množství zahraničních pracovníků, kteří nahradili jeho tradiční palestinskou pracovní sílu.
https://www.jstor.org/stable/2547185

Ale to bylo už mnohem dřív, někde i organizováno těmi státy, co tam své lidi posílají:
…snížení možnosti teroristů přicházet do židovských oblastí bez trestání stabilních Palestinců, kteří prostě chtěli uživit své rodiny, vláda raději otevřela brány dovozu pracovníků z Portugalska, Thajska, Polska, Rumunska a Filipín. Thajští dělníci podle zpráv požírají izraelskou divokou zvěř a toulavé kočky a psy. Pracovníci evropského původu se často opíjejí.
https://www.jcpa.org/dje/articles2/foreignwork.htm

Jaris
12. 10. 2023 09:08
Odpovědět  Honza 1966

Honziku, to jste si nevsiml, ze uz to tak je, ze zidi dosazuji jeden druheho do nejdulezitejsich pozic. V CR je to obzvlaste markantni. Mam kolikrat dojem, ze tech zidu v Cechach je vice nez Cechu, Moravanu a Slezanu dohromady.

Slovan
12. 10. 2023 10:05
Odpovědět  Jaris

👍 👍 👍 👍 👍

Slovan
12. 10. 2023 19:26
Odpovědět  Slovan

Tvl já dostal dva plusy a nahoře jsem dvrdě v mínusu. Přitom hodně podobný názor. 🙄🙄🤦‍♂️🙏

Spam Janka
12. 10. 2023 11:08
Odpovědět  Jaris

pokoj by nebol…jednak Europa pachala pogromy tisicrocia na Zidochc, ale asi vedela preco, ono to nebola ziadna nahoda, ze ich vyhanali z kazdeho statu skor ci neskor (Hitler len vykonal to, v com dufala vacsina ludi, ale ako vzdy to dopadlo nie na majitelov bank, ale na beznych ludi, lekarov, malych obchodnikov apod, ti velki utiekli do USA a tie im to dovolili, kdezto tych obycajnych vsetky staty vracali na lodiach, na ktorych opustali Europu), jednak vacsina muslimov, ktori prichadzaju, nie su z Palestiny, ale vsade okolo…..Afganistan, Tunis, Maroko, Sahel.
A prave v tom je problem, ak vznikne Palestina ako samostatny stat, tak sa nic nevyriesi, pretoze za 70 rokov si v Palestine nedokazali ani vytvorit normalne prostredie. Ako tu niekto pisal, ze im ceska firma darovala vrtnu sadu na vodu a oni ju prerobili na zbran. Iste, nie vsetci su taki a mozno aj toto bolo prehnane tvrdenie, ale je pravda, ze vidno, kde zije kto. Nehovorim, ze su to podludia alebo nieco take.Ale je to proste ako s Romami. Ano, mozno im sa da vytvorit jeden stat pre nich, ale ako myslite ze by to dopadlo?? Miesto, kam by sa vsetci ostatni Romovia stahovali?Alebo miesto, kam by sa liali masovo dotacie?

Markýza
12. 10. 2023 14:02
Odpovědět  Spam Janka

Stačilo Kosovo. Nevím, jak moc se tam lijou dotace, zato vím, že polovina Kosovských stihla zdrhnout někam na západ.

primak
12. 10. 2023 17:53
Odpovědět  Spam Janka

“za 70 rokov si v Palestine nedokazali ani vytvorit normalne prostredie”. Velmi debilní poznámka, jak tam ti lidé žijí po více než 3 generace. Ale nám nikdo nebude povídat nic o okupaci, my jsme si taky zažili a nejen jednu, že?

ModrýKlokan
12. 10. 2023 12:14
Odpovědět  Jaris

@ Jaris

Zdravím, jak je vidět na mínusářích, řada lidí nepobere “politicky nevhodnou” pravdu, stejně jako nadsázku a sarkasmus. Prostě to nemají rádi, nebo že by neuměli číst? Rozpad Západu pokračuje na všech frontách rychleji než se zdálo.

Slovan
12. 10. 2023 19:27
Odpovědět  ModrýKlokan

🤣 👍 👍 👍 👍 🤣 🤣
Já bych řekl že obojí.

Markýza
12. 10. 2023 12:35
Odpovědět  Jaris

Taktak. Já nevím, že jsme toho Hitlera nenechali pracovat, co…..taková skvělá myšlénka a my mu to překazíme. Spojenci blbí.
Jen tedy nevím, jak jste kurwa přišla na tu úchvatnou myšlénku, že “Ustaly by konflikty arabskych statu a emigrace muslimu do Evropy by se zastavila. Mnoho muslimskych emigrantu by se z EU vratila rada domu” A že něco tak skvostného ještě někoho nenapadlo, co? Stačilo by nějakých 18000 čtverečných kilometříků a problém – jampadá! Je vyřešen.
Potíž je pouze v tom, že asi tak 99,9% muslimů v Evropě nejsou Filištínští, tak by se tak nějak neměli kam vracet.

Jaroslav
12. 10. 2023 13:44
Odpovědět  Jaris

Jsem skeptik. Byl jsem v iráckém Kurdistanu v roce 1995, v době kdy měli USA garantovanou autonomii. První co udělali, poprali se mezi sebou o cla, jedné skupině se zdálo že zisk v Sulejmanii byl větší než z přechodu do Turecka v Zakho. Národy které nikdy neměli státnost se to těžko učí. Někdy potřebuji vedení

Unter
12. 10. 2023 03:43

Po přečtení se nemůžu se zbavit dojmu, že to, co provedli Britové před 100 lety s Palestinou, páchá nyní Brusel s Evropou.

Putinovec
12. 10. 2023 09:52
Odpovědět  Unter

Nejen s Evropou , děje se to po celém světě .
Toto dění dobře vysvětluje kniha , Sad roste sám ?

Aleš
12. 10. 2023 07:14

Pouze odsun Palestinců z Izraele domu do Jordánska je jediné řešení.

Spam Janka
12. 10. 2023 11:09
Odpovědět  Aleš

Jordansko na to doplatilo skoro kolapsom, na to uz nikdy nepristupi

Markýza
12. 10. 2023 14:05
Odpovědět  Spam Janka

A několikanásobným pokusem o atentát na jejich panovníka, pokud se pamatuju. Palestince ostatní arabské národy odmítají, a to velmi tvrdě – kdykoliv je přivinuli, dočkali se akorát bordelu.

Boomer
12. 10. 2023 18:13
Odpovědět  Markýza

.. slušelo by se připomenout též smutný osud státu, druhdy přezdívaného Švýcarsko Středního Východu.

Markýza
12. 10. 2023 18:26
Odpovědět  Boomer

Pravda. Táta tam rok pracoval a byl nadšen…..přijel v červenci 68. A měsíc na to balil kufry – postavení a práci by měl od hodiny, země prý líbezná, přátelská…..zbytek rodiny jsme se tehdy zasekli, že nikam a vida – dorý nos jsme měli.

unor 2022
12. 10. 2023 08:09

Ptat se, kdo jsou historicky Palestinci a na zaklade odpovedi jim prirazovat pravo na stat je zvlastni pri pohledu na jine staty, zvlaste narodnostni a etnicke slozeni napr. obyvatel USA ci Kanady..

Vladimir888
12. 10. 2023 08:58
Odpovědět  unor 2022

Správně, mě se také tento článek zdál jako velice zavádějící. vždyť i většina židů v Izraeli nejsou etničtí židé, ale jsou to chazaři. Takže nemají své kořeny na tomto území. Dle mého názoru je nejlepším řešením rozdělit toto sporné území na 2 státy Izrael a třeba palestinu. může se to jmenovat jakkoliv jinak. ale aby obě území byly životaschopné. aby například palestinský stát na svém území měl přístup k vodě. aby obě území měli stejné životní podmínky.

Markýza
12. 10. 2023 12:37
Odpovědět  Vladimir888

No, obávám se, že s objevem DNA máme s veškerými kořeny utrum, neboť se pomalu ukazuje, že všichni jsou tak nějak odevšad a když půjdeme ještě dále, skončíme kdesi v Olduvajské rokli – kam se ovšem všichni nevejdeme………..

Pavel z Moravy
12. 10. 2023 08:59

No jo, když už nezabírá Ukrajina, musí se jít na Blízký východ. A co tak raději řešit situaci v domácí kolonii a všechnu činnost škůdců zemských. Za chvíli nebudeme existovat my a naše malé rozebrané a rozkradené nic. Ale ono je lepší kritizovat stav na dvorku souseda než ten svůj.

Slovan
12. 10. 2023 09:18
Odpovědět  Pavel z Moravy

To je sranda, o UA skoro ani slechu, natož vidu. To jsou šašci a ještě amatérští.
MY? Lepší nemluvit, my jsme tak kuřprdellniický národ, že na to dojedeme. Až se ti bubáci co jsou všude dokola splaší, to uvidíš mazec. Jsem ráno zachytil zprávu, že se snad už míchají barvy, že to nedopustí, aby vládnul Fico a spol. Takhle jsem nakoupil. Muším obvolat kluky z války jak to tam vypadá.

.Eva
12. 10. 2023 10:02

A tohle my budeme podporovat?
Izraelský ministr zdravotnictví zakazuje ošetřování zraněných militantů Hamásu
12. října 2023
Data
Izraelský ministr zdravotnictví Moše Arbel nařídil zákaz ošetřování zraněných bojovníků Hamásu ve vládních nemocnicích. Informoval o tom list The Jerusalem Post, uvádí TASS .

“V těchto těžkých časech se zdravotní systém musí plně soustředit na léčbu obětí masakru, vojáků Izraelských obranných sil (IDF). Úkol zajišťovat bezpečnost a léčbu teroristů v systému veřejného zdravotnictví těmto snahám výrazně škodí.” , a proto se pod mým vedením nebudou léčit.“ , – zdůraznil ministr zdravotnictví.

Jeho prohlášení přišlo poté, co se v médiích objevila informace, že ozbrojenci budou spolu se zraněnými Izraelci převezeni do vládních nemocnic. Šéf ministerstva zdravotnictví už prý o svém rozhodnutí informoval premiéra Benjamina Netanjahua

katango
12. 10. 2023 10:56
Odpovědět  .Eva

TOHLE je porušení Hippokratovy přísahy! Ne že se tady v Česku huláká, že porušení přísahy je, když doktoři chtějí dostat za svou práci adekvátně zaplaceno. Zajímalo by mne, co na to tamní řadoví lékaři. Ale ten fanatismus je tam zažrán asi hodně hluboko. Ale že by klesli takhle hluboko, by mne nikdy nenapadlo.

Putinovec
12. 10. 2023 11:37
Odpovědět  katango

Jen si vzpomeňte na dobu covid teroru . Kdepak byla , ta Hippokratova přísaha , když byla většina LEKařů nedobytná a do nemocnice byl brán jen ten , kdo umíral . Na jeho efektivní doražení přetlakovaným plicním ventilátorem .
Pročpak byla zakázána řada léčebných prostředků , do té doby běžně užívaných , když se potvrdil jejich kladný účinek .
Je to všechno pořád jedno a samé . Fašismus v mnoha jeho podobách .

katango
12. 10. 2023 13:57
Odpovědět  Putinovec

Ano, s tím zcela souhlasím.

Pavel
12. 10. 2023 12:40
Odpovědět  katango

žádá přísaha už není pouze slibují a blázni se radují

katango
12. 10. 2023 14:00
Odpovědět  Pavel

Ale přísaha je, jen ne originál Hippokratova (podle níž třeba nelze operovat ledvinové kameny, co si tak narychlo vybavím), ovšem neodříkává se hromadně a člověk jen řekne “spondeo ac polliceor”, čili “zavazuji se a slibuji”. A každej ví, k čemu se zavazuje a co slibuje. To není jako když přísahaj vojclové.

Milan ze Zahrady Čech
13. 10. 2023 00:24
Odpovědět  katango

Jo. Třeba zrovna takovej guma 107. Už se těším, jak bude hulákat Allah akbar!

Albi
13. 10. 2023 00:29
Odpovědět  katango

A myslím, že tam je – nebo aspoň – byla slova: “..nikdy VĚDOMĚ neublížím…”

Jaris
13. 10. 2023 04:26
Odpovědět  .Eva

Typicky zidacky pristup. I Bible ma podobny pripad se Samaritanem.

Putinovec
12. 10. 2023 10:14

Hodně zde zaznívají nazory , že je třeba rozdělit , odsunout , vyklučit atd .
Podívejte se na nedávnou historii SSSR a současného rozdrobení SSSR .
Stalo se v SSSR , že by Ukrajina jako celek bojovala proti SSSR ?
Došlo tehdy k válečnému střetu mezi SSSR a Gruzií ?
Byl v Náhorním Karabachu tehdy válečný stav mezi jednou a druhou částí SSSR ?
Co nám tedy objektivní historická fakta ukazují . Pokud dojde ke sloučení do BLOKU , kde stávající Koncepce řízení bude pracovat na vytvoření systému , kde se bude rozvíjet mírové soužití všech národů , směřující k uspokojení životních potřeb obyvatel BLOKU , stabilně udržovaný pomocí všeobecně dostupného vzdělání , kde každý bez ohledu na majetek , postavení či náboženské vyznání , bude mít plnou možnost rozvíjet svůj geneticky daný um a bude moci každý takový člověk , pokud bude toho scopen , stát se funkčním řídícím kádrem , který si plně uvědomuje svoji odpovědnost , vůči ostatním členům BLOKU .
Vidíte jak je jednoduché , z pozice nadnárodního uspořádání vyřešit nevyřešitelné ? A to tak , že každý národ v daném BLOKU si udrží svoji kulturu , jazyk a historickou paměť .
Opakem je , Rozděl a panuj .

José
12. 10. 2023 12:06

Výborný článek. V době, kdy se tam začali usídlovat Židé z Evropy. docházelo častokrát k tomu, že bohatí arabští obchodníci skupovali doslova za haléře půdu od tamních chudáků, aby ji několikanásobně prodali židovských překupníkům a ti ji zase několikanásobně dráž prodali osadníkům.

Markýza
12. 10. 2023 12:42
Odpovědět  José

Jo, to je fakt – a teď se všichni nestačí divit.

ModrýKlokan
13. 10. 2023 02:04
Odpovědět  José

@ José, Markýza

My dopadnem stejně, dokud se znovu natvrdo nenařídí zákonem, že cizinci nesmí vlastnit v ČR půdu ani nemovitosti. Ani zprostředkovaně, pouze přímý nájem, za jakýkoliv přestupek okamžitě vypověditelný. To ovšem od současných zrádných politiků posluhujících cizím mocnostem nelze čekat.

Karel
12. 10. 2023 12:19

Co jsou židi zač, to ví svět jitisíc let a víc. A přes to, že byli potíráni celá staletí, neboť okrádali jednotlivce i státy, rozdmýchávali mezi nimi nenávist a války. Jejich namyšlenost nadlidí nezná hranic. Jsou zlí, nenávistní, sobečtí , bezohlední a krutí. Vytvářejí ve světě atmosféru strachu. Vymohli si v mnoha státech speciální právní ochranu, která jde nad zákony těcho zemí . Stali se z nich nadlidi, kteří smějí vše, vše je jim dovoleno. Proto jim jsou některé státy světa na ruku a jejich vyvraždďování Palestinců v tichosti schvalují.

Markýza
12. 10. 2023 12:39
Odpovědět  Karel

Ta uniforma, co nosíte, je od Bosse – tedy Hugo Bosse – věděl jste to? 😉

katango
12. 10. 2023 14:02
Odpovědět  Markýza

Ano, Hugo Boss šil pro říšské Němce uniformy a jak je teď úspěšnej! I když je to taková nižší střední třída hadrů.

Markýza
12. 10. 2023 14:08
Odpovědět  katango

Starej je snad už po smrti, proboha?? Dědicové nevím jak…..jestli se zřekli tatíčka, nebo jak to provedli.

Markýza
12. 10. 2023 14:09
Odpovědět  Markýza

Mimochodem ovšem elegáni byli. Ou jes!

Boomer
12. 10. 2023 19:02
Odpovědět  Markýza

.. nnjo, zkuste zapátrat, u kteréhože pojišťovacího domu měla ozbrojená organizace Schutzstaffel pojištěny koncentráky proti úpadku. Ten barák pojišťuje dodnes kdekoho proti kdečemu..

Markýza
12. 10. 2023 19:22
Odpovědět  Boomer

Ani snad nemusím mít všechno…………………anebo řekněte, ať se tam náhodou nepojistím.

Boomer
12. 10. 2023 19:40
Odpovědět  Markýza

.. no, když kouknete na jejich logo, tak tam mají v kolečku něco jakoby tři komíny a z prostředního se jakoby čmoudí. Což samo o sobě je symbolické..

Markýza
12. 10. 2023 20:15
Odpovědět  Boomer

Fuj. Tak to bych asi ani nepotřebovala vaše poznatky, kdybych takové logo uviděla.
No tak jsem to zkusila – a debil Gůgl neví! Strašně poslední dobou senilní.

José
13. 10. 2023 06:19
Odpovědět  Markýza

Allianz!

Boomer
13. 10. 2023 19:35
Odpovědět  Markýza

..jo, tak zkuste Bing a budete čubrnět, co je to za novošmejda debilního..
Ten už drze obchází i jasně položené otázky, imrvére nanucuje nějakou umělou inteligenci blbou jak pumpa na sáně, což si stréc gugluj zatím nedovoloval.