blog

Orientují se lidé vůbec ve vývoji událostí kolem nás?

Orientují se lidé vůbec ve vývoji událostí kolem nás?

Jaroslav Tichý

9.12.2022

Zejména v posledním období jsme svědky stále častějších demonstrací části našich  spoluobčanů, které lze obecně charakterizovat tím, že se domáhají změn k lepšímu. Vesměs ale v představě, že pouhá výměna vlády něco vyřeší. Celý problém je ale ve skutečnosti daleko složitější a navíc vícevrstvý, o čemž naprostá většina lidí u nás nemá dosud ani ponětí. Podobně jako o příčině a následku probíhajících událostí. Krom toho lidé nemají ani ujednocenou konkrétní představu toho, co by chtěli. Nanejvýš „aby to bylo jako dříve“, (mohli jezdit na zahraniční dovolené, v pátek a v sobotu večer do hospody, krom toho na fotbal, koncert atd.). Jenže tento starý systém krachuje a nebude se opakovat. Zůstává tedy stále naléhavější otázka, jak dále a co máme přitom na výběr. Mnozí lidé zase naopak vnímají svět stále podle denního návodu ČT. Ještě na něj mají. Jiní občané jsou sice pokročilejší, tápou ale na cestách, jež nevedou ke kýženému cíli. Zaměňují totiž prostředky  za cíle, aniž jsou si toho vědomi. Popisovat detailněji vše by vydalo na „sebrané spisy“, zůstaňme proto jen u nástinu ve smyslu titulku tohoto článku.

Aby bylo možné orientovat se vůbec v dnešním světě, je třeba na něj pohlédnout především z hlediska žebříčku priorit důležitosti a s rozpoznáním hlavních aktérů dění a jejich cílů. Tak tedy:

Z hlediska dalšího vývoje lidstva je na výběr ze dvou možností

První z nich je globalistická cesta do NWO (Nového světového řádu), fakticky ale do novodobějšího středověku s fyzickou likvidací více než 90 % lidstva a se změnou zbytku na bioroboty. Metody k tomu vedoucí jsou Green Deal, cílená deindustrializace Evropy, Great Reset (likvidace malého a středního podnikání, přerozdělení trhů, vytváření umělého nedostatku potravin, energií, zbavení lidí veškerého majetku). Ve své podstatě vede tato cesta k likvidaci lidské společnosti na planetě Zemi. Za situace, kdy většina vlád je dosazena a zkorumpována představiteli globalistů, z nichž někteří mají pokrevní vazby na reptiliány, není až tak obtížné uhodnout, pro koho pracují.

Globalisty zavedený a po staletí provozovaný světový finanční model založený na dluhu a podvodu se hroutí, a to nedlouho před dokončením úplného majetkového ovládnutí Země a jejích obyvatel.

V průběhu let se vytvořilo silná opozice vůči onomu podvodnému dluhovému systému, která pod označením Aliance světla (Bílé klobouky, prezidenti Trump, Putin a Si, speciální oddíly 34 zemí světa, některé tajné dálněvýchodní společnosti apod.) vystoupila s vlastním novým světových finančním systémem založeným na globálním kvantovém finančním systému, obnově zlatého krytí jednotlivých měn, znovunastavení jejich směnných kurzů a souboru opatření umožňujících tyto zásadní změny uvést do života pod názvem GESARA (Zákon o globálním ekonomickém zabezpečení a reformě). Jejich projekt je někdy nazýván jako Zlatý věk. Ten nabízí naopak mírový život na Zemi, využití mnoha patentů a vynálezů dosud skrytých před lidstvem, rozvoj lidstva, jeho expanzi na další planety. K tomu směřují i pravidla GESARA, která budou v jednotlivých státech rozpracována do národních podmínek (NESARA).

Základní nabídka tedy zní:

A/ NWO – úplné okradení lidí a jejich smrt, ve zbytkovém množství pak jejich úplné zotročení a přeměna na bioroboty nebo

B/ Zlatý věk – život a další rozvoj lidstva ve výrazně lepších podmínkách s využitím moderních technologií.

Do NWO jsme postupně vtahováni prostřednictvím EU jako nástroje globalistů, zatímco alternativní Zlatý věk je před obyvateli některých zemí (vč. EU, ČR nevyjímaje) co nejpečlivěji utajován.  Půjdeme-li podle žebříčku priorit, výběrem z této základní nabídky bychom měli začít.

Deep state jako třetí ve hře

Řízení lidské společnosti probíhá na 3 úrovních, a to na globální, nadnárodní a národní. Ačkoliv Deep State nepatří mezi globální hráče, je využíván dle potřeby globalisty, kteří sami nemají strukturované řízení (nemají armádu, logistiku, ministerstva, plánování atd.). Deep state ale současně hraje i své hry. Tou nejznámější je Pax americana převzatá od amerických neoconů, součástí Deep state je však i Kabala jako spolek chazarské mafie a Iluminátů. Ačkoliv globalisté využívají dle potřeby služeb Deep state, cíle Deep state jsou odlišné. To znamená parazitovat na zdrojích jiných zemí a na práci jejich obyvatel. Nyní takto došla řada na země EU, snaha je ale především dobýt Rusko. Deep state je hráčem na nadnárodní úrovni řízení, globalisté pak na úrovni vrcholové, tedy globální.

Rozdílné zájmy globalistů  a Deep state jsou patrné i v Evropě, kdy:

a) globalisté mají zájem rozpustit jednotlivé členské státy EU a jejich národy, promíchat je s dovezeným obyvatelstvem ze třetích zemí a vytvořit v Evropě novou světle hnědou rasu (viz projekt Coudenhove-Kalergiho) a z Evropy evropský islámský chálifát, tak:

b) Deep state má naopak zájem oddělit pás zemí od Baltu až po Černé moře vč. ČR a Slovenska a vytvořit tak projekt Trojmoří, kterým by oddělovali Rusko od západní Evropy a země Trojmoří využili na vybudování svých základen a jako budoucí evropské bojiště.

Zájem na dobytí Ruska jako hlavní překážky v ovládnutí světa mají sice společný, záměrem globalistů však není svět zničit, nýbrž zachovat ho pro sebe.

V kategorii hráčů na úrovni nadnárodního řízení jsou i další hráči

Z nich za zmínku stojí především:

– Ruská federace – jako taková, jež se posouvá postupně z kategorie nadnárodního řízení na úroveň globální;

– Čína – byť je předmětem vnitřních zápasů mezi tamními globalisty (trockisty čili tzv. komsomolci) a patrioty;

– EU    –  jako nástroj globalistů na úrovni nadnárodní, klesající však ve svém významu;

– Turecko – samostatný hráč s ambicemi stát se globálním hráčem na bázi sjednocení turkických národů

– Brazílie, Indie – pokud se jím nestanou hráčem globálním jako součást seskupení zemí BRICS.

Za situace, kdy v ČR již několik let žádné národní řízení neexistuje a kdy vláda se změnila na pouhou koloniální správu, o čemž si vykládají již i někteří poslanci v české sněmovně, je zřejmé, že jakákoliv personální změna v české vládě nic podstatného nevyřeší. Může pouze odstranit či zčásti potlačit válečnické ambice některých jejích členů a částečně zredukovat zcela nezodpovědné nakládání s českým státním rozpočtem.

Stejně tak nemá valný smysl rozčilovat se nad vysokými cenami energií a potravin, pokud si uvědomíme, že jde o následek globální politiky, jež má občany EU zbavit veškerého majetku a připravit je na přechod do NWO. Nestačí se tedy rozčilovat nad následky, je třeba znát příčiny, jejich pachatele a důvody jejich postupu. A tomu je třeba začít čelit správným výběrem z nabídky A/ x B/ (viz výše). Tak daleko ale naši spoluobčané ve své většině ještě nedospěli.

Podobně tomu je i s volbou prezidenta, kdy v užším výběru zůstali jen nominanti Deep state a globalistů. Dlužno přitom ale připomenout, že žádného kandidáta na prezidenta, který by zastupoval široké vrstvy našich občanů, jsme ve volbě od počátku neměli. A není tomu tak poprvé, byť to mnozí naši občané při předchozích volbách nepochopili. Na vině jsou nejen příslušníci naší řízené opozice, ale především sami občané. Občané se na svém kandidátovi jednak nejsou schopni sjednotit, jednak čekají, co jim kdo z druhého břehu podstrčí pod nos. Pak ovšem chodí volit menší zlo, příp. k volbám nechodí vůbec.

Shrnutí 1:

  • První překážkou možného pozitivního vývoje v ČR je tedy zcela převažující politická neznalost většiny našich spoluobčanů.
  • Druhou překážkou je pak neexistence vize našich spoluobčanů a jejich neschopnost formulace společných cílů a dohody na nich. Nemají-li jednotné cíle a dokonce ani zájmy, nemohou se nikdy spojit, aby lépe mohli čelit katastrofám, jež na ně připravují nepřátelé. Nemají totiž základ, který by je spojoval.
  • Třetí překážkou je pak neochota mnohých našich spoluobčanů vzít zodpovědnost za život svůj a svých rodin do vlastních rukou. Navykli si již tolik na paternalistický přístup státu, že se bez něj již neobejdou. Jde to dokonce tak daleko, že odmítají jít do Zlatého věku, neboť by šli do něčeho pro ně nového a neznámého. Raději se tedy nečinně nechají dovézt do NWO, resp. na svoje úplné okradení a porážku, které stále až tolik nevěří, ačkoliv jim to globalisté již delší dobu sdělují zcela nepokrytě, a to oficiálním způsobem.
  • Čtvrtou překážkou je pak neexistence skutečného alternativního subjektu u nás. Existují zde pouze roztříštění alternativně myslící občané neschopní svého sjednocení a formulace společných cílů. A krom toho i politické subjekty řízené opozice.

Ve vzorku naší společnosti existují ale i další, byť početně výrazně menší skupiny obyvatel.

K nim patří především:

  • tzv. Galaktici, kteří sice mají povědomost o určitém vývoji ve světě a zejména v naší galaxii, spojují si ho nicméně s vesměs nereálnými očekáváními, často s nicneděláním v bláhovém očekávání, že to zařídí ti „velcí šviháci“ co přiletí shůry apod.;
  • Živí lidé – skupiny lidí,kteří se mylně domnívají, žesložený kus papíru v kabátě je činí nezávislými na stávajícím politicko-ekonomickém a společenském systému, aniž jsou schopni si uvědomit, že do doby, než taková pravidla budou prosazena do legislativy příslušné země, jako by v praxi vůbec nebyla. A do té legislativy je musí někdo u nás prosadit, o což oni sami vesměs vůbec neusilují. Nesmyslně si namlouvají, že „unikají ze systému“, který jim nevyhovuje, ačkoliv i nadále chodí do zaměstnání, provozují živnosti, používají řidičské průkazy, kreditní karty, mají zdravotní a sociální pojištění apod. Namísto snahy o změnu systému a jeho náhradu lepším předstírají jakýsi únik před systémem (či spíše před realitou), který ve svých důsledcích působí až komicky, nicméně sami bez dostatečných politických a politologických znalostí tomu snad i věří.

Nechápou vůbec, že skutečná cesta k Živému člověku vede přes změnu systému, čehož lze docílit zbavením protagonistů kolabujícího systému moci a tedy především majetku. Cestou k tomu je realizace projektu OPPT 1776, nikoliv pouze nechat si napsat papír či pas, že člověk je Živým.

Neuvědomují si ani, že cesta k Živému člověku vede současně přes změnu chování lidí, přes přijetí zásadní zodpovědnosti za sebe a svoji rodinu, svoji novou roli ve společnosti, což je zvlášť důležité v situaci, kdy většina různých zákonů, vyhlášek a nařízení by měla být v souvislosti se zásadními změnami ve společnosti ze života společnosti odstraněna a základní mantinely pro chování lidí by měly být upraveny pouze Zvykovým právem (Common Law).

  • představitelé těchto a některých dalších skupin se často proklamativně zaštiťují láskou a vyššími frekvencemi, pozitivním myšlením atd., nicméně často jde bohužel jen o pózu.

Ačkoliv postup lidstva (či jeho části) do vyšších duchovních dimenzí (5D) si vyžaduje nejen zcela nové myšlení, ale též převzetí daleko větší odpovědnosti a úlohy ve společnosti, jež má nově směřovat ke společnosti merokratické (tedy upřednostňující znalosti, zkušenosti, schopnosti jednotlivců), mnozí z těchto lidí se mylně domnívají, že svým nicneděláním, avšak halasným vyprávěním o tom, kam již duchovně postoupili, tak nahradí svůj handicap, což je zvýhodní v pořadí na výdobytky nové doby- Často pak vede tento přístup k sektářství, před čímž varují i některé odborné publikace.

Shrnutí 2:

  • Různých skupin tohoto druhu je výrazně více, Některé jen čistě naivní, které se z nepochopení zaměnily prostředek za svůj cíl. Jiné jsou pak produktem infiltrace jejich členů z protilehlého břehu, aniž to dotyční členové ve svém „svatém zápalu“ vůbec chápou. Dochází pak až k takovým paradoxům, že někteří občané nejsou schopni rozlišovat mezi těmito skupinami a jsou „přihlášeni všude“, aniž by chápali, že v případě jejich účasti v některých takových spolcích upisují opět svoji duši, zatímco si namlouvají, jak se činí svobodnými;
  • Pro členy těchto skupin, kteří vykládají o „vystupování ze systému“, je typické, že ani nechápou, že mimo systém by přišli o kreditní karty a bankovní účty, o řidičské průkazy, zdravotní a sociální pojištění, zaměstnání či svoji živnost atd. Pak by jim nezbylo, než se jít prodat stávající mocenské elitě, tentokrát již zcela vědomě, aby vůbec přežili.

Závěr

V tomto případě jde zřejmě o zcela první pokus o vhled na skutečnou českou alternativní občanskou scénu, čímž nemám na mysli scénu tzv. opozičních stran, které ve skutečnosti žádnou alternativou nejsou a nikdy ani nebyly.

A že jde o scénu velmi rozháranou a nesourodou? Taková je realita. Pokud ale má dojít k nápravě, je nejprve třeba provést si základní analýzu a pak uvažovat o opatřeních, jak celou situaci změnit k lepšímu. K tomu bude ale především zapotřebí zvýšení znalostní úrovně jejích účastníků. O to usiluje naučně-osvětový projekt Poslové budoucnosti. Sám o sobě nemá politické ambice, pouze usiluje o pozvednutí znalostní úrovně občanů na úroveň potřebnou v této náročné době (bližší info na www.zlaty-vek.cz ). Dlužno poznamenat, že i on naráží na problémy spojené s častou neochotou či neschopností některých účastníků doplnit si své znalosti či dokonce být schopen dalším lidem je interpretovat.

Doba je velmi hektická, a ačkoliv lze důvodně předpokládat, že svět se skutečně rozdělí na multipolární, nemáme jistotu, že budeme součástí té části světa, která bude směřovat vpřed do Zlatého věku. Právě naopak a pasivita mnohých našich spoluobčanů k tomu jen přispívá, ačkoliv si to sami neuvědomují. A před tím je nutné lidi varovat.

Stále totiž platí, že „záchrana musí být především v zájmu tonoucího“. Jenže, pochopila většina lidí u nás, že řeč je právě o nich?

sdílet na

255 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Jan
10. 12. 2022 12:01
Ohodnotit příspěvek :
     

Francouzsky politolog T. Messian je sokovan postupujicim nacismem a fasisaci Evropy. Pise o korenech tohoto vyvoje. Zdroj v rustine:
https://www.voltairenet.org/article218489.html

10. 12. 2022 12:39
Odpovědět  Jan

To jméno je správně Thierry Meyssan

Jan
10. 12. 2022 15:41
Odpovědět  primak

Diky za opravu. Ovladate-li jeho jazyk je original clanku na siti Reseau Voltaire.

12. 12. 2022 04:24
Odpovědět  Jan

No ono je to tam taky v jiných jazycích, co našinec dnes možná lépe ovládá než ta naše zanedbaná (a dříve dost nenáviděná – přiznejme si to, soudruzi) ruština…

Gales
10. 12. 2022 18:38
Odpovědět  Jan

 Je zřejmé, že jakákoliv personální změna v české vládě nic podstatného nevyřeší…. A to jako si máme nechat od vlády srá.t na hlavu? Tak to milánku ne.Vládu odstavit od vládnutí,navolit tam jiné lidi kteří by přijali jiné zákony a řídit se radami odborníků.A tak by jsme spěli k NESAře. Komunisté se taky v 48 roce nikoho neptali jestli můžou nebo ne. Všechno jde,jenom chtít.Komu se nechce,hledá výmluvy. Jediné riziko pro to,je blbost a podplacenost části obyvatel.Ale na tyhle Jidáše stačí pořádně dupnout a voni hned zalezou,protože se ostatních bojí jako čert kříže.

Pavel z Moravy
10. 12. 2022 18:48
Odpovědět  Gales

To se fakt lidé na planetě bojí těch pár tisícovek grázlů, kteří nám chtějí vládnout a zotročit nás? Koukněte se na tu naši ekipu, ta nás má ožebračit a zničit. Lidé, to už je tady taková zbabělost, že oni nám připravují pohřeb a my k tomu mlčíme? Já jsem už docela starý, ale co vy mladí a lidé ve středním věku, vy fakt chcete být zotročeni? Nevím, co k tomu více říci, protože mi to hlava už nebere.

10. 12. 2022 19:42
Odpovědět  Pavel z Moravy

Ono je to hlavně o gulích. Akorát že poslední dobou se mamánkům zcvrkly do rozinek, tak to za ně vzaly ženy. Viz:
https://cz24.news/trudeau-vyhrozuje-svobodne-provincii-alberta-kvuli-jejimu-zakonu-o-suverenite-rika-ze-vsechny-moznosti-jsou-na-stole/

Samosebou je to taky o voličích. No, co si moji drazí spoluobčané vychovali, to maj. Tak ať se nediví, až budou žrát kořínky. Akorát že teď se musím vézt s sebou.

Gene
11. 12. 2022 13:08

Jenze za tou babou stoji muzi. Navic situace v Kanade zacina byt zajimava. Take dalsi zapadni provincie se zacinaji bourit. Ottawa je totiz okrada ve velkem. Jenze opet ta lidska blbost, misto aby se spojily a sly proti federalni vlade spolecne, kazdy kope za sebe. Staci se postavit proti volebnimu zakonu, ktery je v jejich neprospech – volby de-facto rozhoduje par oblasti v Ontariu a Quebecku, ktere si federalni vlada doslova kupuje. Bohuzel lidi jsou absolutne netecni.

sergej
11. 12. 2022 13:57
10. 12. 2022 20:28
Odpovědět  Pavel z Moravy

Všechno o čem jsme se tu dodnes dohadovali, se nám už bude velmi brzo zdát jako pouhý žvanění o ničom. Pentagon totiž dnes povolil banderůk útoky na území Ruska.
Což v důsledku znamená že právě v “předvečer” Vánoc prožíváme “předvečer” Poslední války.

Přežijem rok 2023?

sizok
10. 12. 2022 20:35

Ne, nepřežijeme.

Pavel
10. 12. 2022 22:24

Takze zase to znamy pravidlo ,
sved vsechno na vsecky lidi..
Muzou uplne za vsechno a tim je to vyreseny ..
Ani branit se nemuzou ,jsou neustale umlcovany ,ze vsech stran..Tak hura na ne !!
Dale ,neohrozeni zalobci ,za klavesnicemi vynasi tvrde , nekompromisni rozsudky /podobne tem komunistickym Urvalkum/,pouze na nasledky.
NIkdy se neuvedou nejake priciny..
Nejdrive deti pod tvdou vladou pedagogu zazenou do vezeni skol , drz hubu ,kdyz nejsi tazan, krici denne nane pedagog ,to je to nejhlavnejsi, co se tam uci.
Povinnosti otroka co vsechno ma delat , jsou nekonecne..Zalobci neodpusti nic.
Autor Tichy , Pavel z Moravy ,ten dalsi ze zahrady cech, jako Urvalek , se mezi obyc lid ovsem nepocitaji, nebot ,jsou vzdy prechytraly a vedi vsecko a neudelaji nic.
Hystericky,demagogicky jeci vsude, jako vsichni sorosovy agenti, ale az potom..Zadnej rozdil..

10. 12. 2022 23:22
Odpovědět  Pavel

No a jiní vědí howno a udělají ještě větší howno. Tedy krom nějakého toho plivnutí na lidi o nichž sice vědí howno, ale o to více ječí. Jako ostatně všichni potrefení tlučhubové, kteří ze svých dětí vychovali co vychovali.
Pro informaci – jsem zedník – je to dost obyčejné?, sám, jako samoživitel jsem vychoval tři děti a rozhodně z nich nejsou rozfrackaní mamánkové ani fanatičtí svazáci s vygumovanou palicí. Čiže nějaké kecy jak za všechno může jen škola a společnost a my nic, my muzikanti a podobné kydy neberu. Takže mám právo říct, co jsem řekl. Protože i oni doplatí, a doplácejí, na vymaštěné nevychované spratky. Howgh!

Pavel
11. 12. 2022 12:53

Hrdinove mlci..
Kdybys byl akademik nebo pedagog ,tak bych te omluvil …Jako zednik mas povinnost , bejt inteligentni..Nekdo musi bejt a kdyz to nejsme, my tak je pruser.
Dobre nemel si cas. To je jasny..
Nejtezsi je hledat nejdriv a najit spravny priciny nasledku.
Je potreba sakramentsky myslet..
Vyzmizikovat ze sebe to jejich vzdelani..dumat poctive o situaci, moznostech ,chovani vetsiny , cim se vetsina lidi zabyva ,aby vubec prezili ,jejich aspirace v zivote a co z toho plyne , jakej to ma vliv na jejich chovani , jaky maji povinnosti , po cem touzi, kdyz koryta odmitaji.
Tedy nejdrive ze vseho uvazovat a potom z toho vychazet..Delat zavery ,kdyz uz musis soudit.
Soudit muzes klidne rovnou podle sebe..A sve situace , a nefantazirovat o povinnostech jinych..
Ty jiny musis nejdriv dobre znat..
Pravo soudit verejne vyzaduje poctive myslet a vedet..
S podivem ze beres ,jako zaklad a vazne nejake ty kriklouny , kdyz je jasny ,ze vetsina lidi prevazne mlci ..A hrdinove mlci.

11. 12. 2022 17:46
Odpovědět  Pavel

Jo. Už chápu žes tak ukecanej. Kdybys byl hrdina, mlčel bys. A kdybys mlčel i jako prostý bl-bec, což evidentně jsi, moh jsi bejt za filozofa. Takhle tu jsi jen za bl.bce co zas-írá diskuzní prostor pod nickem šlohnutým váženému diskutérovi.

Pavel
12. 12. 2022 04:18

Hnije ti mozek. Nepsal jsem ,ze jsem hrdina.
Zoufale shanis duvody k pisteni i falesny.Uved fakta tveho zjisteni me blbosti , zatim jen kvicis pomluvy a nadavky jako pavlacova baba..
Hnije ti mozek ..
Moje znacka ,je paw a zadnej nick, ty tatare,nauc se cesky aspon.
kdyz jsem kliknul tak mi tam skocil Pavel.
Mam hruzu bych moh bejt na moment Pavel z Moravy, Milan ze zahrady atd..

12. 12. 2022 10:18
Odpovědět  Pavel

Fakta o tvé bl-bosti je vše co z tebe na pokecu zatím vylezlo. Že by ti naskočil můj nick toho se děsit nemusíš; on by každý hned poznal že to nejsem já, ale jakýsi za mě se vydávající idi-ot. Ubohost jakou slyne tvá (ne)mysl totiž lze jen těžko zaměnit.
Jo, nešolíchej se nadějí, že nevím, co jsi za šmejda a že si myslím, že ses na pokecu vyskytl poprvé. Vím žes tu už posmrádal a před tím na NR. To jen pro pořádek.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
11. 12. 2022 18:21

Toť otázka. Aby nakonec nevypluly Belgorody a všechno nebylo jinak.

Boomer
11. 12. 2022 18:40
Odpovědět  Markýza

.. no já vás nechci lekat v tento adventu čas, ale Belgorody už nějakou dobu plují neznámo kde, občas se ukáží tu a jindy zase tam a potom zmizí na dlouhý čas. A základna zeje prázdnotou.. a Bílé labutě taky na hnízdě neposedí, furt mají rozlítáno, jejich vejcem bych taky nechtěl dostat po palici..

Markýza
11. 12. 2022 20:22
Odpovědět  Boomer

Jo, to vím. Jsou někde – bůhvíkde. Bblbě jsem se vyjádřila, měla jsem dopsat “přes Atlantik”.

Markýza
11. 12. 2022 20:46
Odpovědět  Boomer

Tak teď jsem se málem počůrala – trefila jsem na Trubce na něco, co se jmenovalo самая большая подводная лодка. Na obrázku čelní vlna. Příšerně obludná ponorka to byla samozřejmě, jménem Tajfun.
Prý že “loďka” :-)))

12. 12. 2022 04:20
Odpovědět  Markýza

подводная лодка, v češtině ponorka. Možná, že Rusům ta naše ponorka připadá taky k smíchu. Ale že by se kvůli tomu počůrávali?

Markýza
12. 12. 2022 08:47
Odpovědět  primak

Víte, já si myslím, že je pořád lepší počůrat se smíchy, než být smrtelně vážný.
No prostě mě rozesmála ta “loďka”, co je na tom tak strašně podivného?

12. 12. 2022 10:43
Odpovědět  Markýza

Tak to buďte ráda, že jste nebyla u té pře, co ji měl Gosudar se Senilou, jak se hádali, kdo má lepší ponorku. To byste najisto své kahotky znehodnotila. Nakonec se naštvali a že si ty své ponorky předvedou. Jako první předváděl svou ponorku Gosudar.
“Přoč tak kličkuje, proč nepluje rovně?” ptá se Senila. “To se vyhýbá minám,” Gosudar nato.
Pak přišla na řadu ušácká podvodnaja loďka.
“To se taky vyhýbá minám, jak pluje pod vodou a pak na hladinu a pod vodu a zas na hladinu?” ptá se Gosudar, když to chvíli sleduje.
“To se hoši nadechují,” vysvětlí mu Senila.

To je kravina, co? Aby taky ne. To jsme si vyprávěli někdy v páté třídě, akorát že v obráceném gardu s Chruščovem a Kenedym.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
12. 12. 2022 11:43
Odpovědět  Markýza

..oni ti mužici zapaření už se ani neobtěžují nějakým obeplouváním a berou to rovnou pod severním pólem, čímž vyvolávají zmatek a nejistotu na příslušných místech. No je todleto možný?
No, možný to je..

Pavel
11. 12. 2022 01:12
Odpovědět  Pavel z Moravy

Nesvadejte nic na mlade ,vy jste se zbabele zucastnil a posluhoval na veskere pripravy dneska./Voni se boji/.
Proc jste nikdy nic neudelal, proti tomu..
Vite vse az ted, kdyz vam v clanku napovedeli ,co mate vedet a ted bezmocne pistet?
Proc ted nejdete neohrozene a denne demonstrovat, vy hrdino..Na misto vasich tupych blabolu..
Proc se ted skryvate v dire a kvicite ,za klavesnici..
Ja jenom , aby z nas nedelali blbce..
Clanek , jako vetsina jich , pouziva metodu “naklepavani rizku,” , tedy dalsi vychovnou propagandu, jako mentalni pripravu na nase usmazeni.
Abychom za kazdou cenu, pomoci dalsiho vnucovaneho pedagogickeho vzdelani, /zacina od malych deti, ty se nejvic hodi , ve skolach / ,byli donuceni priznat sami sobe a souhlasit ,ze jsme ted a najednou, nejhorsi skudci sveta a zaslouzime si vsechny chystane na nas tresty , za nase nekonecne zlociny, /nejhorsi nas zlocin je, ze jsme se narodili ,zijeme a zlocin ze, zit chceme/ a byli tak vic povolny a souhlasili se vsim, co prijde..
Ochotnych slouhu k tomu ,vyleze z der, vzdycky dost..

Jaris
11. 12. 2022 06:25
Odpovědět  Pavel

Pavle, globalisti a kabala se poucili z minulych neuspechu. Pokud chteji mit klid na realizaci svych zrudnych planu, luza nesmi mit hlad. Dale je pak pro pripravena nekonecna debilni zabava a falesna nabidka svobody. Je to presne to same jako v dobe Rima – ‘dejte lidem chleb a hry’ a budete mit od lidske chamradi pokoj.

Pavel
11. 12. 2022 13:06
Odpovědět  Jaris

Jaris , nejen ,ze globalisti nejsou perfektni ,jaky jsou to asi vidis sam.
Mam dojem ,ze pospichaji /cutting corners/a musi ,spolehaji proto na teror absolutni moci,protoze vi, ze nic v klidu nezustane, ani nemuze..
Veci se jim rozpadavaji pod rukama..A porizuji si navic sousta vetsi , nez mohou kdy spolknout..
Sousta ,jako Rusko a Cina si navic znepratelili , tak, ze smireni a spoluprace s nimi neni mozna..
Kdyz se diktatura i ta demokraticka nestupnuje, rychle skonci.

Pavel z Moravy
11. 12. 2022 09:36
Odpovědět  Pavel

Moc vám nerozumím o čem to mluvíte, nevím jak jste starý a co jste prožil. Já už toho prožil dost a mně nemůžete urazit. Jsem sice obyčejný člověk, pouhý vyučenec, ale snažil jsem se celý život jako samouk vzdělávat, na rozdíl od značné části této současné mládeže, která má v hlavě pouze to co jí tam propagátoři toho nového NWO světa napasovali. Nemohu za to, že tyto mladé sebestředné generace, netvrdím že všichni, postrádají soudnost a úctu ke starším, ke své vlastní historii a národu a zaměňují ji za pakulturu západu, a hlavně toho nejhoršího kultu zvrácenosti, který nám váš západní svět, který se vám asi líbí předkládá. Jestli lidé chtějí být zotročeni, je to jejich problém, jestli nechtějí používat svůj mozek, je to také jejich problém. Já pouze říkám, že důstojnost národa je to nejdůležitější co národ má aby přežil. A tito zaprodanci, kteří to zde řídí vám tu důstojnost určitě nezajistí. Zkuste přemýšlet, kdo vás vede do záhuby, my dva s Milanem to určitě nejsme. Já za to nemohu, že tito mladí neznají nic z historie našeho národa a nemají v sobě úctu ke svým slovanským kořenům. Asi jste si je tak vychovali. Buďte zdráv.

Pavel
11. 12. 2022 13:31
Odpovědět  Pavel z Moravy

Soudit cele generace lidi , jako jsem ja , nas Cechy a mne ,kteri po tisice let dodnes , zili a ziji v podminkach nekonecneho utlaku , v bezmoci vuci bezpravi,teroru vrchnosti, od sveho narozeni , zahnani do valecnych masakru , kde byli mladi lide vrazdeni po desitkach tisic, masakrech , prozivali nejhorsi zlociny moci , silene zahranicni okupace ,bez moznosti uniku a jeste vypravet jak jsme nevychovani ,po tech vsech deformacich a nasili pachanem na nas..
Co asi jste cekali? Vod chlapa jako jsem ja.
Jste samozrejme prevzdelany, tim nejhorsim zpusobem. Min vzdelani znamena daleko vic.
Jako nasledek ,toho je vase mysleni nenavratne zdeformovany..
Rozhlednete se ,co vsecko co generace lidi vytvorili a v tezkych podminkach.To ale nechcete videt!!
Nemate potom potuchu ,co lide chteji a co ne..
Nemate potuchu ,ze zivot znamena prozivat take tezky krize, kterymi musime prochazet.Ktere…
Mnozi nepreziji .Potom lehkomyslne ..
Hazite vsecko na lidi a na mne..
Protoze vnitrne zahnivate do degenerace..
Kdyz vychova kazdeho cloveka ovlivni jen okolo 5ti procent..

11. 12. 2022 17:47
Odpovědět  Pavel

Dalo se howno do tance a ruce v bok si podepřelo.

Pavel
12. 12. 2022 04:29

Vase fantasie a vylevy hovori jasne …Gratuluju.
Mate v hlave opravdove “skvosty”.
Neco takovyho z Cech sichr bejt nemuze..

12. 12. 2022 10:44
Odpovědět  Pavel

(_!_)

Pavel
12. 12. 2022 04:25
Odpovědět  Pavel z Moravy

Nerozumite se svoji skolni vzdelanosti ,ktera vas ovlada a zotrocuje , tady ted neprobiha skolni poucovaci vyuka, po ktere touzite a porad uplatnujete ,kdyz nic jineho neznate. ale volna diskuse a jeji vyvoj , disuse lidi svobodnych , premyslejicich, vymena nazoru a myslenek a neco takoveho se neda nikdy pochopit ani naucit..
Nekteri nikdy neporozumi ovsem..Ani ti zaplaceni..

milan h
10. 12. 2022 19:40
Odpovědět  Gales

enomze v 48mem meli komunisti ohromnou podporu u delniku a prostych lidi kteri si pamatovali 1 republiku a strileni do demonstrantu a nasledne na zastrelene kamarady a na to ze v odboji byli hlavne komunisti a taky jich Nemci maji nejvic na triku

anonym
11. 12. 2022 02:16
Odpovědět  milan h

Ale houby. Role komunistu v odboji byla dost skromna. Ale jejich role v povalecnem lhani byla velika.

Pavel
11. 12. 2022 11:09
Odpovědět  anonym

Za to po “hadráku” vám káží jen tu samou,křišťálově čistou pravdu,jako slovo boží.Jo, jako tomu hovádku božímu!

anonym
11. 12. 2022 16:30
Odpovědět  Pavel

To je ta logika. Clovek by se …ral.

Pavel
12. 12. 2022 04:31
Odpovědět  anonym

Neuveritelny co vsechno vykvete v hnijicim mozku.

12. 12. 2022 13:04
Odpovědět  Pavel

Doteď jsem se divil, kam na ty perly chodíš. A on je to zatím produkt tvého vyhnilého mozku. Díky za vysvětlení, howne.

Pavel
11. 12. 2022 07:57
Odpovědět  Gales

A S KÝM TU REVOLUCI CHCETE UDĚLAT?! Většina populace pod 50 roků je totálně vygumovaná a přeformátovaná.Západ nám vyhodí do luftu levný plyn,EU zakáže ruskou ropu a debílkové v Praze místo Koněva dají skulpturu Putina utahujícího plynový kohout!!! Ti omezenci si nevidí ani na špičku svého nosu a fakt tu válku dotáhnou až k nám!!!My už to máme skoro za pár,Svoje jsme si prožili díky socialismu v míru a dostatku a když tahle vemínka chtějí zdechnout, či otročit pro blaho USA je to jejich volba.,Dobře jim tak!!!

Pavel z Moravy
11. 12. 2022 09:49
Odpovědět  Pavel

Jmenovče, někdo se asi za vás vydává, že? Má u přezdívky takovou tu značku, asi
je to trolík. Protože psát takové nesmysly, to je něco. Už se mi ani nechce do těch mladých navážet, ale už z těchto projevů si dělám úsudek o současném školském systému. Nezdálo se mi, že bych odpovídal vám. Tito mlaďoši asi nepochopí nic. Nevím už opravdu, jestli je litovat, nebo nad nimi mávnout rukou. Vybrali si, jejich problém.

Pavel
11. 12. 2022 11:03
Odpovědět  Pavel z Moravy

Máte pravdu,též jsem to dnes zjistil.Asi si budu muset změnit nick.Jen nevím,jak to tu chlapci mají zabezpečené, že se tu může objevit stejný nick.Co IP adresa ta je nezajímá?!Když někdo prolomí ochranu a dostane se k emailu,existuje ještě IP adresa.No, ale kdo je tu už nějaký ten pátek, tak zná naše názory a ví, kdo je kdo.Hold trollíci si musí na sebe vydělat.Ale pravdu nepřekřičí.Však na ně zmetky dojde až se jim vyplní ten jejich sen” New World” dle Schwaba!

11. 12. 2022 11:27
Odpovědět  Pavel

Buď v klidu, vím že vymaštěnec Pavel nejsi ty. Ostatně nesmrdí tu poprvé.

12. 12. 2022 04:29
Odpovědět  Pavel

Bez ohledu na IP, někdo si tady může dát stejný nick, co si už někdo předtím zaregistroval?

Administrátor
P.A.Semi
12. 12. 2022 09:46
Odpovědět  primak

Když je registrovaný uživatel, tak ne…
Ovšem s vyjímkou asi 10-20 běžných křestních jmen, které tu jsou známé duplicity… Jenom “Pavel” prostě nepomůže registrovat, takových tu je víc…

IP adresa není určující – leckomu se IP adresa každý den mění, jen někdo ji má stabilní…

πα½

Pavel
12. 12. 2022 04:34
Odpovědět  Pavel

Nauc se cesky ty nick tatare.

12. 12. 2022 10:48
Odpovědět  Pavel

Od tebe to sedí, negramote.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jan
10. 12. 2022 12:17
Ohodnotit příspěvek :
     

Co si Cesi mysli, ci jak se chovaji nema v geopolitice zadny vyznam. Jsme maly stat, jehoz smerovani a politika vnejsi i vnitrni je vzdy urcovana moci, ktera nas v te a one kapitole dejin ovlada.
Vycitat lidem, ze nevedi co se deje a k cemu je NWO, tj. politickou negramotnost neni na miste. Mame za sebou cenzuru od sametu spojenou s redukci svobod obcanu, provazenou neustalym lhanim, rusofobii a podlostmi, diktovanymi USA a Anglosasy.
Co je na povazenou je rusofobie a neustale lhani a demonizace Ruska, kterymi je spolecnost prosakla. Na druhe strane nekriticke prejimani degenerace z USA k nam, adorace BLM, LGBT, neoliberalismu, ktere uz davno zachvatily skolstvi. Stupidita historiku, nechapajicich nase moznosti a adorujici zapad, ktery nas v Mnichove zradil a bude to delat stale, protoze jsme pro nej jen konzumenti jeho lezaku, lacina pracovni sila, zoldaci v jeho tazenich po celem svete a kanonenfuter pro valku s Ruskem jako jsou Ukrajinci.
Pokud cesky narod si tohle neuvedomi, skoncime jako stat i narod. Uz nemame moc casu!

sizok
10. 12. 2022 12:24
Odpovědět  Jan

Český národ jsou ovce. Z 93%. Švejkovsky hloupí. Teď jsem četl na žumpě Seznam,
jaké je na Ukrajině počasí. A kolik příspěvků! Nebo, že rusové vám prodají
i tank. A to prosím, naše ovce sežerou, přežvýkají a pak vys…
O intelektu tohoto národa nemám nejmenší pochyb. Nebude mít právo přežít, bohužel.
Hlupák vedle hlupáka.

Frank
10. 12. 2022 12:30
Odpovědět  sizok

Bohužel máte pravdu. Kreténů je kolem nás opravdu hafo. Ale všichni mají bohužel volební právo.

Pavel z Moravy
10. 12. 2022 12:57
Odpovědět  sizok

Také nemám o intelektu tohoto národa nejmenších pochyb. Je to ale hrůzostrašné zjištění.

Markýza
10. 12. 2022 15:59
Odpovědět  Pavel z Moravy

Tak synci. Pěkný, můžete rovnou do diskuse na Seznam, jen stačí změnit znaménko.
Takže národ idiotů, ano? A jen vy jste ti chytří – nebo jak tomu rozumět? A volit by, blbci neměli…….achichach, to už jsem taky někde slyšela, tuším Etzler se tím tak pěkně oháněl. Nebo možná Hřebejk.
Víte, co se děje s ptákem, který si do vlastního hnízda sere, žejo? Sežerou ho čmelíci.

10. 12. 2022 17:53
Odpovědět  Markýza

V bleděmodrým: “Lidi jsou swině.”
Samozřejmě kromě mě. A tohle je to samý.
Krom toho Švejk nebyl blbej. Na jednom místě dokonce přizná – tuším že jednoročnímu dobrovolníkovi Markovi – že toho blbce hraje. Zajímavý na tom je, že to jeho přiznání většina čtenářů ani nezaregistruje. S tím volebním právem se to povedlo co? Přitom je řešení jednoduchý – volební povinnost.
On se většinou každej načuří, když mu to řeknu, ale zkuste to domyslet k následkům. Jak by v tom případě dopadly například poslední volby? Je leccos, co TGM vytýkám, ale povinné volby bylo moudré rozhodnutí. A samosebou více volebních místností a volby pouze jeden den – třeba čtyřiadvacetihodinový, ale urny stále na očích.

sizok
10. 12. 2022 18:13

Souhlasím. Myslím, že v pobaltských státech je účast povinná.

Autor
10. 12. 2022 19:09
Odpovědět  sizok

V Řecku to určitě bylo také povinné, ale jestli je ještě nevím. No, povinná volební povinnost, nevím. Možná ten, kdo nepůjde volit, neměl by mít nějaké výhody. Ale aby to nebylo z bláta do louže.

10. 12. 2022 20:44
Odpovědět  Peter 008

I kdyby bylo, byla by to většinová vůle.

Boomer
10. 12. 2022 19:13
Odpovědět  sizok

..volební povinnost existuje ve více zemích, rozdíly jsou v přístupu exekutivy k její neplnění.. od tolerance až k postihům za neúčast. Prvorepublikový volební systém měl, z mého pohledu, jednu báječnou možnost a tou bylo vhození bílého lístku, čímž volič dával najevo, že ani při nejlepší vůli nenašel v nabídce stran něco, co by ho nadchlo.
Ze současných systémů v Evropě mi připadá nejpropracovanější volební systém v Maďarsku, už třeba tím, že si díky župnímu systému žádný kandidát nelajsne, aby kandidoval jinde než tam, kde ho lidi znají.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
oldoo
10. 12. 2022 21:16
Odpovědět  sizok

No,tak to je opravdu příklad hodný následování,je vidět,že žádné jednoduché řešení není a zfanatizované společnosti je těžko pomoci.

Autor
10. 12. 2022 19:05

Máte plus ode mne – Švejk rozhodně nebyl hlupák ani blbec.

Pavel
11. 12. 2022 00:19
Odpovědět  Peter 008

Svejk byl parasit, tupej zvanil ,spodina spolecnosti a neschopnej udelat cokoliv uzitecnyho..
Vytvorenej beznadejnym zavislakem na alkoholu , rovnez parasitem, stejnym, jako Svejk..
V celem spisku nenajdeme nic positivniho, nez opilcovo kalne ,uchylne videni a nalezite zdeformovane zobrazeni a jako zamer a presvedcit o nekonecne spine lidske spolecnosti.
A kolik bylo a je tech presvedcenych..
Vsem spinavym,spodine, co nejvice spiny..
Podle sebe soudim vsechno..
Zdeformovanym deformovane plnou merou..
Ukolem a zamerem vseobecne,svobodne a demokraticke a vsudypritomne dodnes propagandy, bylo nas zahnat do sveraci kazajky “svejkismu” a nalozit s nami /s narodem dementnich imbecilnich a zcela primitivnich svejku a podlidi/, jak si , dle zamerne vytvorene a agresivne utocne a zavedene propagandy zaslouzime.
Hitler , v dusledku ,taky nechtel a nepral si pro nas nic jineho, vyhlasil, ze existovat nebudeme a zadna skoda…/Hitler byl udajne spatnej,ale Svejk a Hasek jsou obdivovany/.
Historie vyvoje naroda se odehrala ,ale v prikrem rozporu.

Pavel
11. 12. 2022 00:28
Odpovědět  Pavel

Pres vsechno a nemale ,opakovane hystericke usili ./Nekteri addicts ,junkies, jsou zavisli na heroinu a jini u nas zase,jsou totalne zavisli na davkach podle nenavistne a nizke spiny/.
Jako s heroinem tak i se spinou musi denne zivorit a kseftovat..
Se potopit narod do bahna, nedari..

Autor
11. 12. 2022 01:52
Odpovědět  Pavel

Tak to jste potvrdil obavy Jaroslava Haška, že nebude Švejk správně chápán. V podstatě jste o hodně přišel. Upřímný soucit.

Pavel
12. 12. 2022 04:50
Odpovědět  Peter 008

Uvedte o co jsem prisel , nebo prestante tupe zvastat.
/Zase v podstate nevite nic, uz davno je jasny ze vedet ,ani nemuzete .
Musite tohle pokazde potvrdit…/.
Obavy opilcu a alkoholiku mne nevzrusuji na rozdil od vas.
Uvedte aspon priklad, ze Svejk neni spravne, cha cha, chapan.
To zase nesvedete , to vasima zvastama a prazdnotou v hlavach , nejde..
Nepsal jsem nic o vasem cha,cha chapani. Psal jsem o tom, co Svejk a Hasek obnaseli , pocinanim ,projevy a chovanim..Jak je videli ostatni lide..
Jste blbej a neumite cist ,nebo voboji..

Pavel z Moravy
11. 12. 2022 10:06
Odpovědět  Pavel

Máte to v hlavě celé nějaké popletené. Je vidět, že jste byl vyslán ekipou škůdců, abyste tady vnesl do diskuze trochu rozruchu. Ale Rozruch, kterého hrál Burian tedy fakt nejste. Nyní bez urážky, z vašeho slovního projevu je cítit nedostatečné školní vzdělání, v našich časech tedy v těch šedesátkách byste měl opravdu problém přemístit se o stupeň výše. Je zajímavé, že jedna moje známá, která učila několik roků přes důchod na 2. stupni říkala, že kdyby měla znalosti současných dětí posuzovat se znalostmi dětí ze socialismu, polovinu z nich by nechala propadnout. Dávám jim z milosti za 4, aby škola nebyla ostouzena. Nu jiná doba, jiné znalosti. Já být vámi, tak bych se zdejších debat nezúčastnil, tady všichni navštěvovali socialistické školství a zdejší admini jsou na správnou češtinu hákliví. Tak pěkný den.

Pavel
12. 12. 2022 05:01
Odpovědět  Pavel z Moravy

Ze jste vycvicen a trvate na vyuce a vzdelani , diky za zminku o genialni ucitelce a jejich nazorech..
Kterou jste si na me pribral..Ktera ma v hlave dve ucebnice nazpamet nabiflovane..
To zarucuje totalni zanik lidskych mentalnich schopnosti .Poslusny pedagog a nastroj vlady tohle pak obetave siri na obeti vyuky.
Na deti, ktere si nechteji nechat znicit mysl a lidskost od pedagogu.
Na svoji skolni nevzdelanost jsem nepricetne pysnej.Kazdym ucitelem a pedagogem jsem vzdy pohrdal.
A ze nepisu jako vy dokola skolni slohy na tema ,jak jsme byli s tridou a soudruhem ucitelem na poucnem vylete v prirode a co jsme se vsechno naucili..

11. 12. 2022 09:04
Odpovědět  Pavel

Srdečné díky za tento jeduflusný přís-erek. Bez něj bych měl pocit, že vám, svým prvotním dojmem že jste žlučovitý idi-ot mrzké mysli, ubližuji. Nicméně jedno pozitivum přece jen máte. Umíte číst a psát. Žel horší to už je s chápáním přečteného. A protože kde bl-b, tam nebezpečno, končím.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel
12. 12. 2022 05:10

Misto hojnych a tupych nadavek ,kterymi se identifikujete porad , vysvetlit nic neumite.
Neumite ani jednodue a strucne vysvetlit, co vam vadi na prispevku, tak delate bez prestani ze sebe prvotridniho blba, mate jenom neurceny dojem.
Hovada taky maji taky dojem a nic vysvetlit neumi. Po nich se to nezada a proto od vas uz zadat nic nehodlam.. .
Po nadavkach zbabele utecete..Jako baba z pavlace.

12. 12. 2022 10:51
Odpovědět  Pavel

(_!_)

Markýza
11. 12. 2022 13:40
Odpovědět  Pavel

No, zlatíčko, ještěže se nám tu občas rodí takoví mravní velikáni jako vy, viďte. Vy nás zachráníte, vy to vyřešíte, vy přeci všechno víte.

Jaris
10. 12. 2022 22:43

Povinne volby nic neresi. Mame je v Australii a kazda vlada je rovnez koupena globalisty. Je to zarizeno tak, aby ti, kteri by chteli dostat z podruci techto globalistickych grazlu, nikdy zvoleni nebudou. Takze z louze pod okap.
Pred par lety byl zvolen prime ministr Rudd a jeho prvni cesta byla do USA.
Tam se nechal slyset, aby Amerika nepocitala s tim, ze ji Australie ve vsem bude podporovat. Do tydne byl zorganizovan puc a Rudd byl zbaven funkce.
Misto nej vybrali globalisticti grazlove babu Gillardovou, ktera byla pro Australii hotovou katastrofou.

Jaris
10. 12. 2022 22:56
Odpovědět  Jaris

Jsem pro to, aby se volic sam rozhodl, zda pujde podporit grazly do vlady ci na prezidentske misto, protoze vyber byva katastrofalni.
Bojkotem voleb se stava nevolic neutralnim.
Pokud jsou pozdeji volic se svym vyberem zklamani, tak odpoved na stiznost vzdycky bude znit – vzdyt jste si ty lumpy prece zvolili, ne?
Podle me jsou volby pimprlovym divadlem pro naivni lidi, jelikoz je predem rozhodnuto, kteri kandidati MOHOU byt zvoleni.

Jaris
11. 12. 2022 06:39
Odpovědět  Jaris

pro minusaky
Chcete skutecnou zmenu systemu? Tak demonstracemi pro ktere musite zadat o povoleni ‘tech smejdu nahore’, opravdu nic nevyresi.
Kazda radikalni zmena byla krvava a byly obeti na obou stranach.
Jak znam cesky narod, tak do otevreneho boje proti dnesnim nacistum nepujde. Prestoze pocet nespokojenych mnohonasobne prevysuje policajty, kuklace a ‘neohrozenou ceskou armadu’, radeji skloni hlavu a doufa, ze ten prevrat za ne udela nekdo jiny.

Pavel K
11. 12. 2022 08:26
Odpovědět  Jaris

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍
Jen doplním, započítejte do těch sraček taky nás Od 45 výše, protože jen remcáme na netu moudra co by se mělo či nemělo, místo tohoé abychom jim to šli předvést. Stejně dopadneme dříve či později blbě, tak nač čekat!! Pořád je lepší zabojovat i když proti přesile, než se přinást na podnose. Ále co já zedník do toho kecám, když to tu vedou študovaní inženýři. 🤦‍♂️🤦‍♂️💩💩👎👎

Pavel z Moravy
11. 12. 2022 10:25
Odpovědět  Pavel K

Študovaní inženýři měli ale moc pěkné písničky, které měly obsah a něco říkaly. Já Rangersáky moc rád poslouchám. Pavle, my jsme určitě kámoši, ač se osobně neznáme. Nemůžeš jít ale do boje, když nemáš s sebou většinu, která tu změnu skutečně chce. Kdo tě tady podpoří? Potřebujeme alespoň 2 miliony nasr.aných a odhodlaných lidí, které již tady ta srač.kárna opravdu vytáčí. Ti lidé musí chtít něco skutečně změnit, musí se obětovat a vidíš je kolem sebe? Kur.wa, já už zažil podrazů, kdy ti něco lidé slíbí a pak se od tebe odvrátí a ty to vyžereš. Já nejsem žádný cíťa, kdybych nechtěl tak jsem do těch konfliktů nešel. Ale mne to nemrzí, ověřil jsem si kdo je kdo. Přišel jsem tak i o byt a žil pár roků v zatuchlé podnikové svobodárce s manželkou a synem. Protože kdybych vyhrál soud, byl by to precedens a pomohl bych všem. Myslíš, že se mne zastali. Ani náhodou, ani rodina ne. Takže opatrně s tím odbojem, já moc dobře vím co mohu od lidí čekat. Věřím, že ty jsi pravý chlap jako tady Milan ze zahrady Čech a jsem rád, že jsem s vámi.

11. 12. 2022 11:05
Odpovědět  Pavel z Moravy

Jo jo, mám podobné zkušenosti. Člověka to sice napřed žere, ale když se nad tím zamyslí a jde po kořenech, proč tomu tak je, tak ho to už jen mrzí. Výhoda je, že se pak člověk po takové zkušenosti naučí obracet kameny lidské duše – co je pod povrchem – a vidí věci jsou. Nevýhoda že přijde o iluze a trvale posmutní. Nicméně stále ještě si nemyslím že jsme jako národ v prd-deli. To se ukáže až během příštího roku.
Vydržať!

Markýza
11. 12. 2022 13:42

Tak nesmutněte a zkuste to jinak. Já když přijdu o iluzi (málokdy se stane, nemívávám je) tak se raduju, že taková veš v kožiše je pryč.

Pavel K
11. 12. 2022 11:16
Odpovědět  Pavel z Moravy

Tak to je právě to že mě neznáš co jsem to za magora, ne tedy hned. Musí to dozrát a já jsem už přezrálý jak banán. Jen mi do toho hází vidle zdravotní stav. Teď jsem zrovna od pátku našrot. Hlava jak pátrací balon, hlenů kýbl a cítím se jako bych prošel Východní frontou. A co je vůbec nejhorší mám naražený soudek dvandy a ještě min. 20 piv v něm. A mě nechutná. To je konec. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤣😋🙋‍♂️

Boomer
11. 12. 2022 15:03
Odpovědět  Pavel K

..tak jeden půllitr dvandy ohřejte těsně před var s kořením(hřebíček, skořice, zázvor, badyán, kardamom), oslaďte dvěma lžícemi medu, přidejte plátek citronu a vysrkejte horké jak jen to půjde. A potom šup do kanafasu, pot se bude jen lejt.. a ráno bude růžové. No a kdyby snad nedejpřírodo neé, vy už to asi stejně vědět nebudete. Hop nebo trop..

Pavel K
11. 12. 2022 15:30
Odpovědět  Boomer

Tak pivo nemohu ani vidět. To je první znamení konce. Jinak piji, skořici, hřebíček, nové koření, citron, med. Ležet mě nebaví, ale teď tam asi zapadnu. 🙋‍♂️

Boomer
11. 12. 2022 16:10
Odpovědět  Pavel K

..nemůžete ani vidět pivo? Tak si vemte svářečské brejle..

Pavel
12. 12. 2022 05:14
Odpovědět  Pavel z Moravy

Vasi studovani inzenyri , ktere tak vynasite kradli pisnicky ze zapadu a opatrovali svymi texty..
A vydavali za sve..
Znal jsem je vsecky osobne..
Hodne stesti s opatrovanim dvou milionu , takovy hovadiny slysi dneska clovek denne..

Albi
11. 12. 2022 15:31
Odpovědět  Pavel K

Hele – sínus, kosínus, deskriptívo 🙂 – to bejvávalo.
Dnes se do vzdělání počítá hedině papír = lejstro – hlavně že je na něm otisk kulatého razítka se státním znakem.
A to musíme být rádi, že je na něm (zatím) ještě český lev a ne německá orlice.

Pavel K
11. 12. 2022 15:37
Odpovědět  Albi

🤣 🤣 🙋‍♂️ 👍 👍 🤣 🤣 🤣

Albi
11. 12. 2022 15:22
Odpovědět  Jaris

Demonstracemi se nevyřešiklo a nevyřeší nikdy nic. Natož systém. Ani tím pověstným “vyházením vlády ze Strakovky” O tom není sporu.

Bohatě by stačilo – a dnes bychom si to mohli ověřit i v praxi – dát najevo, že nás takové vlády štvou – a pětihlavá saň obzvlášť – aby si dala pokoj a neprovokovala víc, než je jen nezbytně nutné. A to není nikdy.
Není od věci názor, který jsem kdysi někde slyšela že nejlepší je taková vláda, jejíž vládnutí není vidět.

Zatímco dnes – samá sebechvála, samé diskuze, signály, ujiěťování, příkazy, zákazy …. a výsledek? Kdyby žádný, mohli bychom spokojeně spát. Můžeme bez přemýšlení říci, že vždycky opačný. A nikdy se nespleteme a to ani náhodou.

Markýza
11. 12. 2022 18:23
Odpovědět  Albi

Jasně že ne. Napřed musíte mít dost silný mentální mustr, bez toho to nejde.

11. 12. 2022 11:36
Odpovědět  Jaris

Jo, aha. Jako v Maďarsku, že. Austrálie, Nový Zéland, USA ani Kanada s obyvateli bez kořenů není Bohemie s obyvateli s půldruhatisíciletými kořeny. Zda jsou, či nejsou, povinné volby pro Bohemii i v této době řešením lze jediným způsobem – zavést volební povinnost.

Albi
11. 12. 2022 15:48

To se zas ovšem ozve řev, že STÁT něco přikazuje a to je špatně, to nechceme.

Těžká věc, když “zdola” se systém prostě žádnou nevolnickou revoltou změnit nedá – s přihlédnutím k početní velikosti populace a nulovému významu už ani ne republiky, ale dvorečku Česko zvaném.
A navíc se po tom dvorečku prochází a hlídá šafář ve službách bruselské říše národa německého.

11. 12. 2022 18:16
Odpovědět  Albi

No a? Tak ozve. Když třicet let “mlčící většina na volby sr-ala a i díky jí máme co máme, ať si řve až si tlamy roztrhne.
Pokud je občanství čest, pak je účast na volbách ne právem, ale povinností. Kdyby pro nic jiného, tak už jen z úcty k těm, kteří toto občanské právo často s osobním nasazením životů prosadili. No a když občané toto právo svou neúčastí pošlapávají, budiž jim to dáno jako povinnost a mám u pr-dele že budou řvát. Pokud to čest není, pak navrhuji volby losem. Howgh!

Albi
11. 12. 2022 22:01

Jasně, s tím souhlasím.
Jen musíme být připraveni na všechno, abychom s vaničkou nevylili i dítě – abychom neodradili úplně všechny, kteří zatím nechápou.

12. 12. 2022 11:06
Odpovědět  Albi

Když nechápali přes třicet let, další dekády, co se týká nechápavosti, nic nevyřeší, páč nechápavých bude, v souladu s postupnou a cílenou de-bi-lizací národa – a nemyslím to jako pejorativum, ale jako ověřený fakt – naopak přibývat.

anonym
11. 12. 2022 16:39

Nic to nevyresi.
Volby jsou dnes zalozene na podvodu.
Ostatne za bolsevika byly taky volby povinne, a vysledek podvod.

11. 12. 2022 18:18
Odpovědět  anonym

Už jsem si myslel, že tě roztrhali medvědi.
Za bolševika a teď jsou jablka a hrušky.

Boomer
10. 12. 2022 18:19
Odpovědět  Markýza

..tož národem idiotů opravdu nejsme, ale v naší společnosti převládají jedinci, pro které vzdělávání skončilo odchodem ze školních lavic, jejichž chápání či spíše nechápání souboru funkcí současného světa je na tomu odpovídající úrovni.
Jako cigáni, peníze znají, ale princip jejich vzniku je jim španělskou vesnicí..dávej more dáfki.

Pavel K
10. 12. 2022 18:26
Odpovědět  Boomer

Nechtěl jste místo převládají napsat EXISTUJÍ? Jsem jen kluk poplivaný od zajíců. Cítíte tu pokoru ju?🤣😋🙋‍♂️

Boomer
10. 12. 2022 18:50
Odpovědět  Pavel K

..každý máme svoje zkušenosti ze života.
A ty moje potvrzují platnost Paretova pravidla, ukázkové v tomto směru byly pokojné demonstrace, jak lidi dokázali naskakovat na ta nejpitomější hesla a požadavky, aniž by se zamýšleli nad možností jejich realizace.. a včil čumí!
A vy jako řemeslník jste při rekonstrukcích bytů určitě věděl, že můžete slíbit jen to, co dokážete splnit.

Markýza
10. 12. 2022 21:31
Odpovědět  Boomer

A pak běhá po světě obrovitá smečka těch, kteří prošli všemi stupni škol, vzděláním nedotčeni.
Potkala jsem neuvěřitelně bystré klempíře i debilní lékaře. Já zkrátka nemám tolik té mužské pýchy, abych vykřikovala cosi o tom, jak jsou všichni blbí.
A nejvíc mi na tom vadí to sraní do vlastního hnízda. Rekněte si to pomalu a představte si to…….

10. 12. 2022 21:51
Odpovědět  Markýza

Mám pro učené kebule slynoucí bl-bostí takové krásné úsloví, ošlehnuté od doktora Skály: “Dostalo se jim vzdělání nad jejich duchovní schopnosti.” Byl to jeho komentář k (ne)osobnosti toho šaška Hilšera, jak mu do jeho idi-ocie strčil pan Skála na Primě čumák. Hm… A to taky bylo naposled, co pana Skálu pozvali.

Pavel K
11. 12. 2022 08:34
Odpovědět  Markýza

👍 👍 👍 👍 👍 👍
Ano povyšování nad jiným není dobrá vlastnost. Je to přímo hnus, je štěstí, že se povětšinou takový “člověk” poměrně rychle odkope a je brzo identifikován. V minulosti, psal jsem to i na PP jsem měl tu čest několikrát pracovat pro lidi, kteří toho v životě dost dokázali. Nebudete mi věřit, ty lidi se ke mě chovali jako bych byl jejich. Moc hezké vzpomínky na to mám. 🙋‍♂️

Boomer
11. 12. 2022 15:15
Odpovědět  Markýza

..tož pro mě atributem skutečného vzdělání nejsou ta písmenka před a za jménem, ani diplom v rámečku, pověšený na dobře viditelném místě.
Pro můj pohled na život je důležitý IQ, vyjádřený schopností rozlišovat, poznávat a chápat, spolu se schopností aplikovat zkušenosti z řešení jednoho problému na problém jiný.
IQ máme daný geneticky, a jen na nás záleží, jak s ním naložíme. I ta největší pitomost někým vyslovená či napsaná ve svém jádru obsahuje informaci, přinejmenším o tom, kdo ji vyslovil nebo napsal.

Všichni blbí nejsou, nemůžou být, v opačném gardu to vysvětlil už Švejk..

Markýza
11. 12. 2022 18:28
Odpovědět  Boomer

Přihodila bych poměrnou neschopnost fanatismu. Já si nemůžu pomoct, ale mně z toho národ český pořád vychází nadměrně dobře. Jo, že je někomu málo rázný, málo bojovný, málo revoluční? Njn. Jednak to za nás zastanou národy jiné a druhak – vždycky bude něco někde někomu vadit.
Mně na mém národě naopak vadí, že se neumí těšit z toho, co má, a co je a neumí pochválit – ani sebe, ani druhé. Ale nebudu mu kvůli tomu zase nadávat, že je blbý, nemožný a neschopný.

Boomer
11. 12. 2022 18:52
Odpovědět  Markýza

.. národ je takový, jakým ho utvoří občané spojení jedním jazykem. A paradoxem je fakt, že pitomci jsou jaksi víc vidět i slyšet. Ne že by mě to těšilo, už naše babi mi prorokovala.. synečku, ty seš celé dědek, ty budeš mit těžké život, vyhébé se blbcom jak možeš!
Těší mě setkání s lidmi, kteří dokáží myslet, i když mají jiné názory než já, přesto nebo proto(?) jsou ochotni a schopni o nich vést diskusi, ale nikoli hospodskou hádku.
Jo, takovej Ransdorf, to byl panečku oponent..

12. 12. 2022 11:21
Odpovědět  Markýza

Tohle napsal v emigraci roku 1634 můj krajan, Pavel Stránský z Litoměřic, v latinsky psaný knize “O státě českém”:

“Čech povětšinou s obdivem sleduje všechno cizí, kdežto co doma ve vlasti české vzniká, posuzuje povýšeně a pohrdlivě.”

To tam píše jen tak naokraj; hájí v ní český protestanství. Samosebou, že proto nemohla v českejch zemích dlouho vyjít. A když už vyšla, tak nejdřív v německým překladu – v roce 1792. Česky až r. 1893 – dvěstěšedesát let po jejím napsání! A co se změnilo za těch čtyřista let? Howno! Furt jsme stejně stejní…

Markýza
12. 12. 2022 13:01

A proti téhle stejnosti jsem vždycky protestovala, protestuji a protestovat budu. A každý, kdo “posuzuje povýšeně a pohrdlivě” vlastní národ by měl udělat nějaké pěkné kolečko po jiných národech, třeba by se mu rozžalo.

Pavel
10. 12. 2022 23:22
Odpovědět  Boomer

“Vzdelavani” dlouhodobe donucovani o tom , jaky je hlavni mesto Habese a kolik se v Mongolsku vytezi uhli za rok ,studie nervove soustavy zizal je opravdu k nezaplaceni. a nezbytne vedet a plus b na druhou.
Priciny takove vzdelanosti a prikazy ,sedet ani se nehnout , ruce dozadu a zirat na tabuli, cele hodiny..
/A drzte huby, nesmite mluvit /zeptat se co vas zajima/,bez povoleni, jinak vas potrestame , v demokracii , za fasismu a komunismu , vzdycky vas potrestame/..
Takove priciny trvajici mnoho let pak maji nasledky. Deformace vetsiny deti , pod vznesenou zaminkou “vzdelani” je terorem vychovy pak zarucena.
Teroristi Lenin,Stalin ,jako Hitler a Masaryk /tez potrebne vzdelanej/a vsichni podobni takove vzdelani pomoci vychovy, vzdy k svym zamerum ,potrebuji..
Vlady,urady a akademici velmi spolupracuji prave na tomhle a vynakladaji miliardy..
Aby kazdeho donutili vedet ,ze kazdy tak jako cely narod musi zit v nejtragictejsim systemu jaky lidstvo zna v teroru demokracii..

Pavel
10. 12. 2022 23:40
Odpovědět  Pavel

Jako dusledek ,je narod neustale zotrocovany,terorizovany vladami a urady. Utlakem bidy,nezamestnanosti, krizi a svobodne rovnopravne demokraticke ,policejni strelby do svych spoluobcanu , kdyz neposlouchaji a nejsou ukaznenii ,jak byli vychovavani pedagogy, strileli i nacisti do svych protestujicich spoluobcanu a kdo ne/, narody ” persekuovany permanentnim vzdelanim” a vychovou”, neustale osocovany a terorizovany ze vsech stran.
Mnichov 38 ,nebyl nic jineho nez pomsta za to, ze se narod bez povoleni osvobodil 28.rijna 1918, proto ihned pribehli bejvaly verne slouzici rakousky politici,na nas,aby vse napravili.
Narod kterej Bobligove /Kladivo na carodejnice a nebo na narod/, nevadi jak se tvari, co predstiraji , vzdy demokraticky lzou a podvadeji ,pomoci jekotu medii na zakryti zameru, by narod nejradeji upalili ,/treba pomoci pozvanych fanatickych hitlerovskych nacistu a provokacemi k tomu z Londyna planovanych/,stejne jako Mistra Jana..

Boomer
11. 12. 2022 15:23
Odpovědět  Pavel

..výhodou celoživotního vzdělávání po opuštění školních škamen je to, že už si můžete vybírat sám, v čem a jak obsáhle se chcete vzdělat. Ale vaším examinátorem se stává praktický život. Neúplatný, nemilosrdný, děkanské termíny dává nerad..

Rapa
10. 12. 2022 18:43
Odpovědět  Markýza

Přesně tak.Rezignovat znamená spolupracovat s nimi,se zlem a pro zlo. Takto se také podporuje jejich informační pole. I v diskusích jim dávat svůj hlas,podporovat je? Proboha do infopole nic takového nepatří,vždyť jim nahraváme na smeč takovými řečmi,posilujeme tak jejich plány a jejich zlo,nepomáhejme jim takto.Markýza nás varuje,poděkujme,je to tak. Díky,Markýzo.

Pavel z Moravy
10. 12. 2022 18:53
Odpovědět  Markýza

Možná jsem také idiot, proč by ne, ale zatím mi slouží zrak a vidím a sluch a slyším. Co tedy s tím, vy máte recept jak to tady osvítit? Tak ven s tím.

Autor
10. 12. 2022 19:21
Odpovědět  Pavel z Moravy

Žádný jednoduchý recept není a nemůže být. Ten může spočívat pouze v dlouhodobé výchově ve všech směrech. Ale hlavně k tomu, aby se vyžadovala odpovědnost každého, stejně jako plnění povinností. Jak říkám, to je ale běh na dlouhou trať a je náročný a vysilující. A není na jednu generaci. Je to podobné jako boj s blbci – skoro marný boj, ale když jej zanecháš, pak prohraješ…
Ten kdo něco dělal konkrétního, ať nějaký výrobek, či jeho opravy, dobře ví, že jsou jen dvě cesty – buď to uděláš, nebo neuděláš. I při výrobě je hodně lidí, co hází nepříjemnou, málo “ziskovou” práci na ty druhé, protože ON je někdo.
Jen si představte, že budete vyžadovat plnou odpovědnost třeba od politiků a třeba bankéřů. V tu ránu tam bude velký nedostatek lidí. Protože kariéristé, pohodlní a tupci polezou jinam, bude-li kam, velice mnoho lidé ve skutečnosti nechce prostě nést odpovědnost za nic. Jen mají “velké huby”.
Před r. 89 hodně lidí muselo udržovat aspoň zdání, že zná to, co hýbalo třeba kulturou, společností, knihy atd. to je “drželo někde nad čarou ponoru”.

1620555845132521471.jpg2.jpg
Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel
11. 12. 2022 13:41
Odpovědět  Peter 008

Jenom idiot hleda recepty.
Zvyklej na omilani poucek ze skoly ,ceka vzdy na rady ucitele.

Boomer
11. 12. 2022 15:39
Odpovědět  Peter 008

Jde to, ach jde! Jen každý hleď
k vlastnímu dobře jádru:
bude-li každý z nás z křemene,
je celý národ z kvádrů!

Tolik let uplynulo a furt nic, málokdo hledí.. ale kde kdo pindá, jen aby nemusel začít on jako první. Ono se na Godota tak pěkně čeká..

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel
12. 12. 2022 05:51
Odpovědět  Boomer

Otroctvi a kazdodenni tvrda vychova k zivoreni ve stadu, uvalene od 6ti let na deti, zbavene detstvi a vseholidstvi ,dale kazdodenni hrozby ,varovani ucitelu co teprve neukaznene deti provedou.
/Proc nemuzes byt jako on, ona/.
Davaji denne za vzor ty poslusne, / jiz perfektne vycvicene zacky/ , vzdy opakujici zpameti nabiflovane cele ucebnice a nekonecne tsunami poucek prikazanych vedomosti ,ukaznenych jako cvicene opicky , nebo lipicani v cirkuse.
Obavajicich se neprizne a trestu pedagoga/cvicitele a svihnuti bicem za kazde i male neuposlechnuti..
Neustale udavani pedagogu rodicum, za mala provineni deti , k dalsim trestum , k dalsimu potrestani ditete, jeste doma , nekonecne po trestech a po vlade strachu, ziznicich ucitelu..
/Kde se ty udavaci v narode berou a ty poslusni a ukazneni obcane/. Kdo vi..
Nevede nikam jinam nez k prinucene pasivite a donucene pohodlnosti stad otroku..
A pak nejnizsi sluhove hysterickym krikem vse svadi na mentalne od skoly zdeformovane do neurotiku, lidi..Obeti zotroceni musi byt potrestany za “sve” chovani..

Markýza
10. 12. 2022 21:38
Odpovědět  Pavel z Moravy

Nechci nic osvěcet. I já vidím a slyším a v tom to možná je – zjevně nějak vidím a slyším něco jiného. Co s tím? Nic – každý si nechme svoje, jen kdo se nechá unášet nenávistí ať se dobře zaposlouchá, jestli vpředu neslyší vodopády.
Mohla jsem to nechat být a držet zobák, pravda. Ale nějak jsem chtěla být kýblem studené vody, vylité na vaše horké hlavy..:-)

Albi
11. 12. 2022 01:13
Odpovědět  Markýza

Dobře že jste ten zobák nedržela a nedržte ho dál!
To “kálení do vlastního hnízda” je takový spolehlivý znak “havlistického” přístupu k naší historii a samozřejmě negativně ovlivňuje naši budoucnost. Příznačný pro lidi ve vedení a jejich stoupence.

Pavel
11. 12. 2022 14:12
Odpovědět  Albi

Markyzo , Albi ,to “kaleni” se nazyva ,
Stockholm Syndrom..
Ozbrojeny lupic v bance ve Stocholmu ,byl zastizen polici , nemohl uniknout.
Pod hrozbou zastreleni si vzal skupinu lidi jako rukojmi..
S rukojmimi stravil v bance nekolik dni a noci a mezitim vyjednaval s polici..
Co se nestalo..Lide plne ovladani terorem ozbrojeneho lupicem, se zacali ,nevysvetlitelne stavet plne na stranu lupice , davali mu najevo sve velke sympatie a bezvyhradnou poslusnost k nemu a nepratelstvi k policii, ktera se je snazila vysvobodit..
Vysvetleni neexistuje pro tenhle novej /phenomenom/jev a objev v lidske psychice..
Ale muzete si takhle vysvetlit chovani, mysleni a projevy tech “kalecu”, jak snadno a rychle podlehaji a zamiluji se, s veskerou poslusnosti jake jsou schopni , do svych vudcu.
Prijmou ochotne za vudce i banditu, ktery je ovlada nekolik hodin ,nasilim a terorem..
Snazi ze vsech sil a poslusne ,vyplnit vsechna jeho prani a jeste je predem uhodnout..
Udelaji pro nej vice, nez jim prikaze, soutezi s velkou energii ,kdo vic udela pro nej,kdo vice se zalibi a zavdeci.
Tyhle objevy a jejich roli v nasem kazdodennim zivote a ve vsech oblastech lidskeho zivota a deni

Pavel
11. 12. 2022 14:21
Odpovědět  Pavel

…a neni tezke je casto zahlednout a zaregistrovat..
Jak snadno ovladnou vetsinu lidi.
Dalsim jeste horsi problemem je ,ze postizeni syndromem si vubec neuvedomuji sve chovani a jednani a povazuji je za uplne normalni a samozrejme..

Albi
11. 12. 2022 16:21
Odpovědět  Pavel

Ne – to kálení je přejímání cizího a vlastní národ ponižujíci hodnocení. Tím si potvrzují vlastní velikost v porovnání se svými spoluobčany a dobrovolně se hrbí před cizími.

Stockholmský syndrom naopak znamená postupně vybudovanou sympatii – něco jako, sdílení stejného nebo podobného “osudu”, spolupráci před nebezpečím, které obě strany ohrožuje domněle stejně.

11. 12. 2022 18:20
Odpovědět  Albi

🙂 +++++++++++++++

Markýza
11. 12. 2022 18:30
Odpovědět  Albi

Díky, už jsem chtěla datlovat odpověď, řekla jste to i za mě.

Pavel
12. 12. 2022 05:58
Odpovědět  Albi

Neni nic naopak. Vy nerozumite a jeste fantazirujete .Rovnou do absurdnich nesmyslu..

Markýza
12. 12. 2022 08:51
Odpovědět  Pavel

Áánebo…………nerozumíte a fantazírujete vy 🙂 I tak vazmožno.

12. 12. 2022 11:25
Odpovědět  Pavel

Dáma je k tobě moc outlocitá. Jsi zkrátka opruz bez bez intelektu, bl-bej až zvoní.

Pavel
10. 12. 2022 22:55
Odpovědět  Markýza

Nejhorsi ,nepricetny krysy /jak je nazvat/,nejvic krici ,podhlodavaji a obvinuji..Nic novyho.
Nekvalifikuji se ani jako snazivy podimbecilove a predevsim jako skudci a spodina lidske spolecnosti.
A nevynechaji k tomu jednu prilezitost…
A nic jineho od nich nemuzeme slyset.
Tvori vzdy hystericke tlupy , opakovane a snadno takhle zneuzivane jejch otrokari, prilnou prisaknou a slouzi verne a stekaji a vyji poslusne, na vsecky strany.
Treba na narod ,bohuzel pro narod.
O tom ,co jsou ,o tom z nich krici ta jejich nizka spina ,hystericke pomluvy, ta vzdy pritomna ochota se utapet v jejich vlastnich srackach , i tech dodanych jim ,propagandou a medii , vladou ,vzdy hovori jasne o nich samych ,kdo se v srackach hrabe ten smrdi na hony.
Ty nejhorsi sracky , ponizene a ponizujici nenavisti ,miluji nade vse..

Markýza
11. 12. 2022 13:45
Odpovědět  Pavel

Víte, je mi nepříjemný slovník váš kmen…..já nerozumět vašemu rozezlení.
Jestli vám život nevychází jak byste rád, něco s tím dělejte. Není třeba se zlobit na zrcadlo, má-li člověk křivou hubu.

11. 12. 2022 18:21
Odpovědět  Markýza

🙂 +++++++++++++++

Pavel
12. 12. 2022 06:19
Odpovědět  Markýza

Pouzivani a omilani otrelych klise a jejich /zneuzivani /, k falesnym zaverum , k vynaseni bezmyslenkovych a povrchnich soudu nad jinymi ,prozrazuje spolehlive neschopnost a neochotu myslet.To vyzaduje cist a spravne , treba nekolikrat. To je nezvykla a nechtena namaha.
Tem co nemysli ,ale nepomaha..
Polopaticke a lehce stravitelne texty jsou pohodlne /skolou vycviceneho otroka/ ,jedine citelne a srozumitelne.Hledaji v nich utechu..
Jsou na ne zvykli uz z ucebnic, slohovych cviceni uciteli pochvalenych.. .
Jinym nerozumi a odmitaji je.
Nejsou sto pochopit myslenky a smysl textu , ktery je “neucesany” a tak neni pro ne.
Ale nikdy nevynechaji prilezitost odsoudit ,/ale zaroven nevysvetlit ,cemu nerozumi/ pomoci zabehnutych klise..

Markýza
12. 12. 2022 08:56
Odpovědět  Pavel

Složité není totéž, co dobré, neučesané zdaleka není totéž, co kvalitní.
Vy byste člověče šoupnul do žumpičky i Čapka, co – psal blbec srozumitelně.
No, tak se uklidníme………………..srozumitelný, jasný a jednoduchý text je naopak vrcholem myšlenkové brilance. Je snad Mozart nějaká složitá hudba?

Jiný ještě neznamená lepší.jpg
11. 12. 2022 18:35
Odpovědět  Pavel

“Ty nejhorsi sracky , ponizene a ponizujici nenavisti ,miluji nade vse..”

Tak to se musíš mít moc rád…

Pavel
12. 12. 2022 06:21

Kdo se v nich hrabe ten se umaze a smrdi.
/Ve tvych srackach , kdybys nahodou zase neporozumel/.

12. 12. 2022 11:31
Odpovědět  Pavel

“Když se pereš se swiněmi, zasviníš se. Akorát že swiním se to líbí,” říkal můj strejda
No, rochníš si ve vlastních sra-čkách přenáramně. Vrníš při tom blahem z osobního požitku, nebo vrníš blahem nad jidášskými grošíky které za to zaswiňování dostaneš?

Rapa
10. 12. 2022 18:21
Odpovědět  Pavel z Moravy

Intelekt i moudrost u nás byla.Ale nechali jsme se podvést,oklamat sliby,slibováním a nechali jsme bez odporu vládnout podlézavé zločince,kteří tu začali tahat ZASE cizince a sloužit jim,cizím otrokářům. Díky ODS,TOP,KDU,ČSSD aj.barbarskozlodějským satanským sektám.Ano,sektám doslova a do písmene.Za podhozenou tučnější kostičku doslova ničili stát,rodiny a děti a nyní vedou i do války.Zcela zničili školství a naše děti,ze kterých dělají tupé,nevědomé hlupce.Toto jim nikdy nemůže být odpuštěno,tato ohavnost a zvrácenost.

Markýza
11. 12. 2022 13:53
Odpovědět  Rapa

Já si myslím, že je za tím jen a jen malá vnitřní sebejistota, malé sebe-vědomí. A to se nedá naordinovat v pilulkách, do toho se musí dorůst. I proto mě vytáčí tyhle kecy v kleci jak jsme blbí, nevzdělaní a já nevím, co všechno.

Albi
11. 12. 2022 16:31
Odpovědět  Markýza

To mělo svůj účel. “Vysvětlit” nám, že co Západ dělá, na to nemáme a nikdy mít nebudeme, Nechme se “vést moudřejšími”.
A účel to splnilo dokonale. Až teď vidíme – a to ještě ne všichni – kam nás dovedli.

Markýza
11. 12. 2022 18:39
Odpovědět  Albi

No ale víte co je velice zajímavé? Že tohle se netýká jen nás, ale z nějakého důvodu veškerého Slovanstva. Celý ten “vyspělý západ” bude klíďopíďo poprděný z multikulti příchozích. Že sekají lidem ruce, nebo nosí za uchem červy? Nevadí, jsou óch tak různorodí! Tak rozmanití! Dokavad nedojde na Slovany. Jakékoli. Zvláštní je, že se to táhne už tisíciletí – už byzantský císař v 6.století na nás nenajde chlup dobrý.
Strašně by mě zajímalo, co to způsobuje.

Albi
11. 12. 2022 21:27
Odpovědět  Markýza

Zajímavý postřeh – je to tak.
Zkuste si to pročíst podrobněji, najdete-li tam nějaké vysvětlení. Já to ještě celé nečetla, jen v jiných zdrojích jsem našla sem tam zmínku o tom pronásledování hlavně Slovanů.
https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/search?q=Zk%C3%A1za+Velk%C3%A9+Tart%C3%A1rie+1
15. ledna 2013 ruský prezident Vladimír Putin v Ruské geografické společnosti slavnostně otevřel nový archív, kde jsou veřejnosti zpřístupněny mapy Tartárie.
Asi se ptáte, co je na tom tak zajímavého. Je a hodně. Tímto aktem dal světu na srozuměnou, že Rusko se vydává na cestu odhalování své skutečné, nezfalšované historie, protože si je vědomo toho, že národ, který svoji historii nezná, nemůže mít ani budoucnost.

12. 12. 2022 13:20
Odpovědět  Markýza

Je to všechno součást cíleného zpracovávání českého trojnároda k defétismu, toť vše. V podstatě, z krátkou přestávkou reálsocialismu, už po čtyři století.

Pavel
11. 12. 2022 14:29
Odpovědět  Rapa

Pamatuju za komunistu , jsme vsichni meli podobne nazory a shody. Blbci a komunisti ,byli vyjimkou..
Uzitecny jako priklad.
Vedeli jsme na beton a meli po ruce spousty faktu, ze ani socialismus, ani kapitalismus nechceme..
Ze chceme nasi treti cestu..
Ale zaskocil nas Gorbacov se svoji neukojitelnou a ponizenou poslusnosti zapadu..
A ta rychlost zhrouceni a jak vse zmenili.
Ta se nedala ani ocekavat ani predvidat.

PENNYS
10. 12. 2022 19:12
Odpovědět  Pavel z Moravy

Máte částečně pravdu.
MUSÍTE SI ,ALE UVĚDOMIT,ŽE MENŠINA KTERÁ ZDE VLÁDNE ,SE STÁLE SNAŽÍ PŘESVĚDČOVAT NÁROD ,”ŽE JE VĚTŠINA”,ALE NEMAJÍ PRAVDU!!!

Mike
10. 12. 2022 15:28
Odpovědět  sizok

Přestaň tady urážet Čechy, – tím myslím i Moraváky a Slezany. Kdybys vycházel z vědeckých poznatků, že pouhá 2% populace – ne u nás, ale celosvětově – má schopnost kritického myšlení, tak zde nebudeš hloupě vypisovat, nehledě na to, že nadávat, urážet a pošklebovat se někomu za to, že něčemu nerozumí, nechápe a nevěří je fakt ubohé. Běž mezi ty lidi a vysvětluj, ale trpělivě a s láskou, prosím pěkně. Jinak tě pošlou do …

sizok
10. 12. 2022 18:11
Odpovědět  Mike

Jan Hus taky vysvětloval a jak dopadl.
A mimochodem, máš pravdu, s láskou dojdeš hóódně daleko.
Nikdo nikoho neuráží, jenom konstatuji pravý stav věcí. Stačí si přečíst
diskuzi na seznamu. Zkus tam agitovat, jak říkáš, s láskou.
Ne, je to tam samý hlupák. To je těch, podle tebe, 98%.
Jenom agrese a agrese, pokud máš jiný názor. Tak mi tady nic nekecej!

Autor
10. 12. 2022 19:32
Odpovědět  sizok

Ono to neplatí jenom u nás, zde je situace o něco ještě malinko lepší, ale tam, kde je člověk zpracováván od kolébky …
Často se lidé nkde soustředí na svoje problémy a říkají, že jinde to dělají jinak a třeba o něco lépe, ale není o pravda. Tohle můžete slyšet, když uvedu jen toi kde to trošku znám, v Německu, ve Francii, v Rakousku, Polsku, přidám i Slovensko, Rusko, Maďarsko. Všude jsou podobné situace, které se liší “dekorem”, ale ne podstatou problému.
Tož, to je zase to, co vím já.

Láskarentgenem.jpg
Pavel
11. 12. 2022 15:26
Odpovědět  Peter 008

Hus pokracovani..
Kdyz jeho skutecny zajem byly vyreseni problemu cirkve ,zlociny papezu, kardinalu, prelatu atd.
Jiz tehdy zdegenerovanych a mimo spasu a napravu.
Hadka v Koncilu byla vyhradne, jak se ma a nema cirkev na verejnosti a k verejnosti chovat..
A nekrast tak chamtive.
Kvuli Cechum a jeho udajne lasce k nim , upalenej nebyl..Ani kvuli zadny pravde. Zadna.
Reforma lzive a podvodne vatikanske ideologie , zalozene na vydirani , na povysovani ,na pustych vymyslech a na zlocinu a teroru ,nebyla uskutecnitelna..
Bez vyse uvedeneho existence ani vznik cirkve ,nebyl vubec mozny..Hus si nejak toho ale nepovsim.
Tak od sameho zacatku byla reforma a kazda vubec nemyslitelna..
Naprava pravdou pak by v dusledku cirkev uplne zrusila.
Jako obvykle pravda byla uhlavni nepritel Vatikanu…
Vatikan ani cirkev samozrejme vo nejaky pravdy nikdy ani vod zacatku zajem nemeli a naopak radi za ne upalovali….

Pavel
11. 12. 2022 14:57
Odpovědět  sizok

Dnesni a vcerejsi Hus je obeti lzive propagandy akademiku a pedagogu/vychovatelu naroda..
Nejdrive byl Hus uplne normalni..
Ale posleze Hus podlehl jistemu Wyclefovi z Anglie.
A sve vzdelanosti ,kdyz si precetl jeho spisky.!!!.
Kdyby misto toho pas kravy, nic byse mu nestalo …Kdy kazdej akademik sam nema nic a tak hleda ,musi se musi chytit neceho, jako hovno kosile../Kolik vedcu bylo marxismu leninismu/.
Hus se vzdelaval Wyclefem .
Takze kazal myslenky jinych o naprave cirkve..
Jen cirkev a jeji reforma Husa zajimala, to je dulezity vedet..
Lichotila mu pozornost Zikmunda a cirkevni vrchnosti a odejel cirkev horlive napravovat do Kostnice..
Vydrenej z toho povsimnuti a ze sebe ,jak je dulezitej najednou , rozumneho varovani nedbal.
Koncil uznal mnoho bodu jeho reformy ,ale Hus se v prubehu neustupne zfanatizoval a kricel ,ze Koncil musi zavest vsechny..
Ve vezeni ,pred upalenim si pak vzpomnel na Cechy a byli mu dobri, aby je psanimi poucoval a napominal ,co nesmi, aby zili v pravde a snazil se je presvedcovat ,ze je miluje .

Jan
13. 12. 2022 18:22
Odpovědět  Pavel

Tyhle pomluvy si mistr Jan nezaslouzi. Vy nemate ani poneti co jeho presvedceni vyzadovalo, aby podstoupil trest nejvyssi.

oldoo
10. 12. 2022 21:25
Odpovědět  Mike

Jakých vědeckých poznatků,kterých vědců,kým placených vědců,vědců blbých nebo chytrých,kde zveřejněných poznatků?Je po zkušenostech s kovidem možné nějakým vědcům věřit??Běž s těmi “vědci”někam!

10. 12. 2022 21:54
Odpovědět  oldoo

Kecá. Vycucal si to z palce. U nohy.

Jaris
11. 12. 2022 06:58
Odpovědět  Mike

Mike, tak ja mam posledni roky dojem, ze v CR je velmi malo Cechu, Moravanu a Slezanu. Zato se u vas namnozili zidi, cigani, Vietnamci, nyni Ukrajinci a dalsi neceska verbez, kteri se nesnazi stat casti ceske spolecnosti.

Rapa
10. 12. 2022 18:07
Odpovědět  sizok

Patří k nim i skupina,jak žere gesaru nesaru,nebo tlachání ůdajných bílých klobouků.Hodně řečí stále dokola,ale skutek utek,stačí,že to proudí ze strany ,,západu”-vždyť co nám doposud od dějin po dnešek dal ? Nic,jen utrpení.Bílé klobouky a gesaranesara jen žvaní stále dokola,oblbují skupiny lidí,co na to naletěli.Vždyť kolik už měli termínů a všeliakých blábolení,do očí bijících, a nic a zase nic,prokazatelné bláboly,toť vše.

Boomer
10. 12. 2022 19:02
Odpovědět  Rapa

.. no pro mě v tomto směru existuje etalon, zvaný Paměti mystika. Kdysi jsem náhodou shlédnul jeden díl v TV, už během sledování mi ruka cukala k ovladači, ale vydržel jsem až do konce, ovšem ty transcendentální zkušenosti a jiné mystické bláboly mě tak rozhodily, že jsem se donutil absolvovat ještě jeden díl, abych se přesvědčil, zda to ten pán myslí vážně. A fakt že jo, myslel to vážně.. český Deepak Chopra.

Neverím, bohajeho neverím..

10. 12. 2022 21:56
Odpovědět  Boomer

Eduard Tomáš. Se jmenoval.

Markýza
11. 12. 2022 13:55

Tomu jsem ale taky nebyla schopna věřit.

11. 12. 2022 18:53
Odpovědět  Markýza

No, já nechal dveře přivřené, protože nadpřirozeno neexistuje. Jen a jen přirozeno, determinované stupněm našeho poznání. Jinak řečeno co nechápu/nechápeme dnes, možná pochopím/pochopíme až se naše poznání Universa rozšíří. Viz kvantová fyzika a čas minulý přítomný i budoucí v jednom časovém cucku, nebo fluktuující vesmír a další srandičky.
Radši jsem si to proto v zahradě mysli uložil na záhonek “možná”, než bych to rovnou vyhodil a označil to za manipulaci či fantasmagorii.

Markýza
11. 12. 2022 20:33

:-)) no ano. Ale vysvětlujte to. Každopádně musí to mít přímou a přesnou návaznost, souvislost. Jedno vyrůstat z druhého. Já mám vám nějaký čich na to, jestli je něco…..pravé ne. To je blbý výraz. Skutečné. To, co jste vykutal v hlubinách a vynesl na světlo. A Tomáš teda na mě fakt nedělal dojem duchovního horníka – archeologa. Já měla pocit, že to štrikuje ze vzuchu, aby byl jako ten Gůru.
Přitom jsou lidi – a že jich znám prdele tři – kterým věřím každé slůvko stran “nadpřirozena” a právě mi to připadá naprosto přirozené.
Nakonec, co si tu cintám pentli, taky jsem zažila pár věcí.

Markýza
11. 12. 2022 20:56

Kam mi sakra zmizelo, co jsem vám odpovídala??
Nojo, tak znova: naprosto souhlasím s tím přirozeným nadpřirozenem. Jen to musí navazovat, vyrůstat jedno z druhého. Musí to být skutečné ve smyslu vykutané z hlubin, posláno nahoru.
No a tenhle vznešeně se tvářící pan Tomáš, ten na mě fakt nedělal dojem duchovního horníka. Já myslím, že si vymejšlel, aby vypadal jako gůru.
Jinak s “nadpřirozenem” přicházím do styku/zažívám poměrně hojně, ale právě že je to vlastně jen prodloužení stávajících skutečností.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
12. 12. 2022 09:03
Odpovědět  Markýza

Tak teď jsou tu oba ty komentáře. Milane, já se omlouvám, fakt za to nemůžu :-))

12. 12. 2022 14:00
Odpovědět  Markýza

Ono je to těžké. Pokud jsou nám (zatím) utajené příčiny, resp. pokud (zatím) nejsme s´to tyto odhalit, těžko můžeme dojít k poznání následků tak, abychom je pochopili. Zkrátka žádná, případně chybná premisa, proto i žádný, nebo chybný výsledek.
Jen taková prajednoduchá blbost, abychom nemuseli bruslit do esoteriky.
Všichni máme vědomí. Zároveň si však stejně tak všichni, ani jeden z nás, nepamatujeme okamžik, kdy toto vědomí si sebe sama vzniklo; kdy “procitlo”. Jistě, každý máme nějakou první vzpomínku. Já například jak jsem se učil chodit a ťapal jsem od postele ke kamnům, že se tam chytím za zábradlíčko, co bylo kolem plotny, a uprostřed kuchyně jsem sebou říznul a rozbil si nos a plno krve a řevu a tak. Pak plus minus dvouletá pauza a teprve pak další vzpomínka. Když je tedy moje první vzpomínka z období jednoho roku věku, znamená to, že jsem už vědomí si sebe sama měl. Jinak bych si to nepamatoval. Kdy však toto vědomí vzniklo, si nepamatuji. Nikdo si to nepamatuje. Jaká je tedy příčina uvědomění si sebe sama, CO ji odstartovalo?
A tak by se dalo pokračovat. Příkladů habaděj.

12. 12. 2022 14:01

P.S. Jakýpak omluvy. I když za to můžete, ne že ne. Mě je jasný jak se to stalo. Byl to trest za to, že znáte tři pr-dele důvěryhodných lidí bez pomlčky. Třeba teď budete mít zásluhu na mém moudření, když opakování je matka moudrosti.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
12. 12. 2022 14:53

:-)) já si myslím, že jste moudrý dostatečně, klídek.
No a pravda – vědomí se samo sebe dost blbě poznává. Ostatně kdybychom šli po prvotních příčinách, tak se uchodíme – kdoví, jestli vůbec nějaké jsou. Třeba je to úplně jinak.
Já měla spíš na mysli, že se někomu stane něco “paranormálního” (a že se do děje dnes a denně kdekomu) tak že poznám, jestli si to vycucal z malíčku, nebo to fakt má nějakou spojitost s ním, jeho osudem, náturou, příběhem.
No a u toho Tomáše jsem prostě měla vždycky pocit, že si to cucá.

Boomer
12. 12. 2022 16:51

..lidský mozek je hard disk s obrovskou kapacitou, ukládá vše, co zachytí vaše smysly. A s vyvoláním jednotlivých záznamů je to stejné jako u počítačového disku.. pojmenujte soubor.

Boomer
12. 12. 2022 16:58
Odpovědět  Markýza

..ten chlap plantal jako koza z nati.
Existuje detektor bulšitu, jmenuje se BlaBlaMeter, zadáte text a on vám vysype jeho smysluplnost. Bohužel neumí česky.. ale zrovna moudrosra*ky Deepaka Chopry v angličtině v něm propadla až na dno..

Markýza
13. 12. 2022 18:30
Odpovědět  Boomer

No plantal, no. Mně třeba nevadí, když někdo neví a hledá a mluví z těchto důvodů zmateně a nesrozumitelně. Mám jedinou podmínku k věření – aby to právě bylo skutečné. Třeba jen v rámci onoho jednoho, ale skutečné.
Pan Tomáš na mě fakt dělal dojem, že plantá za účelem nabytí vznešenosti a důstojnosti – ne za účelem hledání a nacházení.

Pavel z Moravy
10. 12. 2022 12:59
Odpovědět  Jan

Máte plnou pravdu, moc času nemáme, možná, že již přichází poslední volba presidenta a potom už budeme možná spolknuti.

10. 12. 2022 20:48
Odpovědět  Pavel z Moravy

Čas nám, dnešním povolením Pentagramu, že bandeři můžou jejich zbraněmi ostřelovat klíďo píďo celou Rus, že oni nic, oni muzikanti, právě vypršel.

Markýza
13. 12. 2022 18:34

Ale současně jim dodali hnízdečko dalších Himarsů, ovšem prý natolik sofistikovaných, že je jednak nedokáže nikdo ovládat bez dlouhodobého študia a druhak prý střílejí do poloviční vzálenosti.
Jak jsem koupila, tak prodávám 🙂
A tady:

https://www.armadnymagazin.sk/2022/12/06/je-panika-usa-okolo-ponorky-belgorod-s-poseidonami-opodstatnena/

Markýza
13. 12. 2022 20:16
Odpovědět  Markýza
Pekos
10. 12. 2022 14:02
Odpovědět  Jan

Máte pravdu, včera čekala manželka na autobus, tak mi vyprávěla, jak vyslechla bouřlivý rozhovor asi pěti důchodců, kteří se rozčilovali nad tím, že se u nás najdou takoví zlí lidé, kteří dokonce fandí Putinovi. My jsme jako stát asi opravdu definitivně v prdeli.

sizok
10. 12. 2022 14:20
Odpovědět  Pekos

Ovce se probudí, až nedostanou nažrat a napít.
Asi si to dno musí všichni projít, aby se jim znovu seřadil žebříček hodnot
do správného pořadí. Pro některé to, samozřejmě , platit nebude, to jsou ti,
co mají v hlavě skalici a chcanky, nic víc, ale většina si uvědomí,
že mobil není jediný komunikační prostředek, že auto není jediný dopravní,
že má člověk i nohy, že jíst maso každý den je neuvěřitelná rozmařilost,
a že i chleba s obyčejným máslem je taky jídlo.
Pokud ani dno na ně platit nebude, nemají nárok na přežití.

Pavel K
10. 12. 2022 16:55
Odpovědět  Pekos

To bych k nim nepozorovaně a pomalu přišel. A i kdybych je neznal, tak by se k nim lehce naklonil a snažil bych se v klidu jim říci. Dámy a pánové uvědomujete si, že kdyby nás ČSR v 45tým Sovětský svaz, tzn. dnešní Rusko neosvobodilo od fašizmu a nacizmu, tak VY, jak tu teď blbě kecáte ani jeden z vás nestojíte, bo byste tu nebyli. Vaše rodiče by skončili ve vyhlazovacích táborech na Sibiři. A kdyby nedejbože začali remcat, tak bych zvedl hlas a vysvětlil bych jim to, tak nějak politicky.

Rattus
10. 12. 2022 14:04
Odpovědět  Jan

Ano.Lidé jsou opojeni jen a pouze konzumem.Vzpomínám jak v 1990 kámoš dostal
trichu slušné prémie.Ptám se.Co si koupíš?Odpověd’ byla video- co jiného.To je
hranice většiny lidí.Na mém prvním zájezdu do Vidně se každý těšil na rifle,kazety
a kosmetiku.Nevzpomínám,že by někdo chtěl vidět Štefanskou katedrálu,galerii a
Schonbrunn.

Markýza
11. 12. 2022 18:41
Odpovědět  Rattus

Nojo – ale nakonec viděli, ne? I kdyby mezi nákupama.

10. 12. 2022 19:43
Odpovědět  Jan

Malej stát neberu. Jen alibismus.

Markýza
11. 12. 2022 18:43

Nepochybně. To mě taky vždycky nadzvedne – copak Izraeliti by o sobě někdy řekli, že jsou “malej stát”? No a jsou třetinoví – na plochu.

12. 12. 2022 14:24
Odpovědět  Markýza

Tak samo Maďarsko – stejně obyvatel co my, Švédsko totéž, Švýcarsko o dvě mega méně než my, Estonsko, Lotyšsko a Litva dohromady o tři mega obyvatel méně než my, Finsko ušmudlaných pět mega – a koruna všeho – zas-ran-ej Vatikán se 453 obyvateli.

Pavel z Moravy
10. 12. 2022 12:23
Ohodnotit příspěvek :
     

Přiznám se, že článek jsem četl jen letmo, tedy zběžně. Proč také, stačí aby se člověk díval kolem sebe, srovnal si priority, byl alespoň trochu zralý a důstojný a pochopí co potřebujeme. Důstojný vlastenecký národ zbavený všech grázlů, kteří nás okrádají a zaprodávají. K tomu nepotřebuji pořád něco vymýšlet, stačí k tomu opravdu ten pověstný selský rozum. Jestli se chceme zachránit, nesmí nás řídit zaprodanci a ti nás řídit nebudou když se jim postavíme. Zeptejte se svých sousedů, jestli jsou pro. Asi ne, jim je dobře. Tak vzhůru do otroctví. Internacionálu jste nechtěli a zesměšnili, tak teď je tady jiná písnička s názvem, lumpové do toho.
.

Pavel z Moravy
10. 12. 2022 12:29
Odpovědět  Pavel z Moravy

Omlouvám se zdejším vlastencům, na vás moje slova nesměřovala, ta jsou určena pro jinou kategorii občanů, kteří by zde náhodou zabloudili. Na to ale asi nemají ani čas ani prostor, do boje je totiž volá globál s podporou zdejších loutek. Tak do boje za lepší zítřky mladí soukmenovci. Pozítří se vám ta láska k plutokratickému globálu mnohonásobně vrátí. Howg.

Rattus
10. 12. 2022 14:08
Odpovědět  Pavel z Moravy

Přiznám se,že už docela rezignuji a často říkám budete mít co chcete.Večer jedu
za kamarádem na samotu do Orlických hor.Je to chytrý člověk a naše názory
jsou shodné.Mám dojem ,že tento web nezná tak mu jej doporučím.

Boomer
10. 12. 2022 19:24
Odpovědět  Rattus

..a často říkám budete mít co chcete.
Já to vidím trochu jinak.. když nedokážete definovat co chcete, když se nedokážete shodnout co chcete, budete mít co vám dají.

Markýza
11. 12. 2022 13:59
Odpovědět  Boomer

To máte recht. Krok jedna bych teda viděla jako definici toho, co nechceme – pro začátek dobrý, ne? A doba je k takovým definicím na nejvýš vhodná.

Boomer
11. 12. 2022 16:01
Odpovědět  Markýza

..i vy jedna, začínáte tím jednodušším, většinou nechceme to, co nám působí problémy, bolest, nepříjemnosti. Tady bývá shoda poměrně obecná. Jenže dál už je to zase každý na svém dvorku, vzpomeňte na EET.. to, co zaměstnanci berou jako nedílnou součást systému, to OSVČ vadilo nesmírně, tedy až na nějaké výjimky.

Jinak voní seno koním, jinak zamilovaným.

Já osobně za celou dobu zaměstnání(43 let..) absolvoval nespočítatelně zkoušek na alkohol či jiné návykové látky, všechny negativní, ale byla to součást mojí práce, tudíž pohoda. Proto mi nevadí totéž od dopravní policie.. když vím že budu řídit, nechlastám, nedroguji. Když chlastám nebo droguji, nesedám za volant. A vidíte, existují lidé, co mají z dopraváků osypky.
Když nekradu, mám klidné spaní, ani berňák mě neděsí..

Clara pacta – boni amici. 

Markýza
11. 12. 2022 18:45
Odpovědět  Boomer

Samosebou, že jednodušším! Nebudete učit skákat o tyči díťátko, které se sotva batolí……..Já si totiž myslím, že to pořádně definováno nemáme. Nemáme pevně ukotveny v palicích ty slavné červené lajny – sem ještě ano, tam už ne.
To jsem myslela.

Albi
10. 12. 2022 14:06
Odpovědět  Pavel z Moravy

Nevíte, kdo je autor – ten jakýsi Jaroslav Tichý?
Dočetla jsem jen k reptiliánům a vzdala to. Ale po pravdě mi byl článek podezřelý už od prvních slov. Příšerná patlanina.

Brunero
10. 12. 2022 15:58
Odpovědět  Albi

Nič v zlom, no ste jasným príkladom toho, že takéto informácie ste nevyhľadávala. Ja o kadejakých reptilánoch mám tiež pochybnosti, no informácie o zámeroch a cieľoch NWO sú nespochybniteľné a naozaj tí, čo to presadzujú, sa tým ani netaja a už dlhodobo. Ani v mojom okolí to nie je ináč, hoci nie v celom rozsahu a o mládeži ani nehovoriac. Naše národy sa zrejme prebudia, až keď budú prázdnejšie obchody a až toto bude poriadny kopanec. Ale to už môže byť neskoro.

10. 12. 2022 17:27
Odpovědět  Brunero

Tak si ty informace, kurwa, také vyhledejte! Ale pořádně! Hlavně ty o oddlužení, digitální měně a umělé inteligenci, která nám ten zlatej věk porychtuje. Nic ve zlém, ale jste jasným příkladem toho, že sám o tom, co je Gesara/Nesara, víte howno, avšak přesto máte v sobě dost drzosti na to, abyste byl osobní a dělal z druhých bl-bce.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
10. 12. 2022 16:01
Odpovědět  Albi

Reptiliáni mě taky zastavili 🙂 Zajímalo by mě, proč si někdo vymejšlí reptiliány, když si vystačíme s lumpárnama sami.

Pavel
11. 12. 2022 15:32
Odpovědět  Markýza

Von panuje takovej dojem, ze udelat neco takovyho , co vsecko se deje dneska ,ze na to my nemame ani schopnosti ,ani energii..Ja bych nesved ani zacit..

10. 12. 2022 17:04
Odpovědět  Albi

V podstatě slušný člověk, ale… prostě ale.
Ohromný propagátor systému GESARAseNESERE a že pak Zlatej věk.
Navětví informační strom tak, že sekvoje je proti němu neduživou bonsaí, vezme to od rádla přes kyberprostor a několikero dimenzí po Replitiány a Anunaky a další habaděje, obalí to do metafyzična a doufá, že vším tím košatěním bude čtenář tak zblblý, že si ani nevšimne čertova kopyta umně v tom řasení ukrytého. Pak to převáže spasením lidstva a alejujah a dejte se k nám a hosana!
Tři dny jsem jednou – páč jsem de-bil a když s něčím intuitivně na první dobrou nesouhlasím a rozklinkají se mi výstražné zvonky, musím podrobně vypídit a vědomým rozumem pro sebe podložit, proč se rozrámusily – celou tu Gesaru se Nesere študýroval. Mohli jsem si klidně ušetřit čas a dát na tu intuitivní první dobrou co rozeřvala poplašné sirény. Vytáhnu jen dva body:
1) Okamžité oddlužení celého lidstva od bezďáků přes korporace po finančníky.
2) Digitální měna, vše bude řídit umělá inteligence.
Summa: Plán bé globalizace.
A víš, kde ten Zlatej věk vykoumali? … … Dáš se poddat? V USA.
No, tam s tím, při jejich inteligenci, mohou uspět. Ale u českýho burana jako jsem já nikolivěk.

Markýza
10. 12. 2022 17:15

Tohle všechno nevím, díky za info. Já z té gesary-nesary taky od začátku mám nějakou pachuť a hele ho, zřejmě právem. Není to…..no organické. Samovyrostlé. A jak to není organické, dere se mi z hrdla temné vrčení :-)))

10. 12. 2022 17:37
Odpovědět  Markýza

Ono těch čertovejch šídel je tam poschovávanejch víc, ale ty dvě co jsem vypíchnul podle mého bohatě stačí. Nevylučuju, že tomu pan Tichý věří, ale přece jenom bych u inženýra očekával kritický úsudek. Připomíná mi Gorbyho. Na rozdíl od většiny Rusů si totiž nemyslím, že vědomě zradil. Vlastně ho dovedu pochopit. Pochopit – ne omluvit.

10. 12. 2022 17:18

Všímáš si té manipulace pro blbečky? Takhle vymejvaj mozky v sektách, včetně Jehovistů, ale stejnej postup jsem zažil například v Teplicích, když nalejvali blbce do Amway.
Když jsem pak tomu prolhanýmu ansámblu řek, že je to podfuk a že celej ten jejich slavnej síťovej marketink je modifikovaný letadlo pro blbečky a začal jsem ovcím, co na to, v očekávání pečenejch holubů, čučely s otevřenou hubou, vysvětlovat v čem je skryto čertovo kopyto, byl jsem vyzván k odchodu. Aj s čestným doprovodem. Až ke dveřím.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
10. 12. 2022 19:18

Díky za vysvětlení. Gesaru/Nesaru znám jen jako název, nějak jsem se nikdy nedonutila se o ní poučit.

A díky za de-bily tvého typu. :-).

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
10. 12. 2022 21:17
Odpovědět  Albi

Já se do toho dokopal. Když jsem pak vzal occamovu břitvu a odrbal z toho všechny ty zlatověkový mašle, pak z toho odřezal fantasmagorie a metafyzično, závěrem povyhazoval vatu nabubřelé učenosti a nechal jenom grunt, vyjukla na mě z toho úděsně dlouhýho žvanění stará dobrá globalizace i s rohama, kopytem a oháňkou.
Přirovnal bych své utrpení během študia GESARAseNESERE ke shlédnutí té absurní křeči pro absurditu co ji její obsurdní tvůrce absurdních idiocií nazval “Odcházení”. To jsem celé shlédnul až napotřetí. Závěr? To by bylo na dýl, ale jedno je mi jasné – ten zrzavej šmejd byl ve svém nitru nihilista. Samotného by mě zajímalo, jestli mu vůbec došlo, jak se odkopal. Ale on si toho odkopání obecně málokdo všimnul, je to tam celkem dobře zašifrovaný. Mám dojem že snad jen Menzel okrajově něco zaznamenal. Hm… To jsem ho ještě měl jako člověka rád. No nic.

Boomer
10. 12. 2022 19:43

.. no já mám přeneseně zkušenost zase s dekami Merino, moje známá, starší paní ze sousedství, jim to podepsala, složila zálohu a pak byla na infarkt. Tož jsem si vzal její smlouvu i s ověřenou plnou mocí, abych ji mohl zatupovat a vyrazil jsem na další seanci.. a tam kladl doplňující dotazy, upozorňoval na nesrovnalosti, rozpory s dobrými mravy či zákonem, a dobrovolně jsem odejít nehodlal. Byl povolán vyhazovač hotelu, přišel ke mě, ucedil koutkem úst.. čau vole, co ty tady(znali jsme se z dódžó..) a zdvořile opáčil, a že mě vyhodit nemůže, neb neporušuji hotelový řád nebo nedejbože zákon. Nakonec marketéři přistoupili na zrušení smlouvy, na fleku vyplatili složenou zálohu.. a lidi se začali zvedat k odchodu. Já to rád až do těch hrdel a statků.
Ovšem z vesnice znám rodinu, která se díky podobným srandičkám propracovala z vlastního domku až na ubytovnu..

10. 12. 2022 21:39
Odpovědět  Boomer

Jéééé! To je pr-del! Moje céra na ty deky taky málem naskočila. Naštěstí dala radu s bráchama, ty znectili její inteligenci a rozebrali to s ní, tak se toho štěstího vzdala. No a kluci jí to rozmluvili proto, že tehdá v Teplicích byli na té nalévárně do Amway se mnou a pak jsme ten můj projev – proč je to podfuk na blbé a tak – ještě rozebírali v autě cestou domů. Céra s námi sice taky byla (bylo jí tehdy asi 10 let a neměl jsem ji kam šoupnout na hlídání), jenže ta si pamatovala jen to, že jsme byli odejití, že táta zase ztropil vostudu. Pak jim o narozky – to máme vždycky rodinnou slezinu, že je má ve stejném týdnu se mnou (teď dokonce i jedna její dcera k tomu přibyla) tak kolem toho dělá slávu – děkovala, že jí to kluci rozmluvili. Tak jsem se o tom vlastně dozvěděl.
Tak to jste udělal záslužnej čin, že jste to lidem rozmluvil. Co nechápu je, že to lidi neprokouknou. No nic.

Boomer
11. 12. 2022 11:29

..no já měl v tom směru dobrého učitele, jehož krédem bylo.. bejt to tak dobrý jak ti prodejci říkají, nikdo by nic jinýho nekupoval a fabrika by nestačila vyrábět na tři směny!!

Reklama je navoněná zdechlina.. © Oliviero Toscani

Pavel K
11. 12. 2022 11:42
Odpovědět  Boomer

Pak taky někdo říkal, že dobré zboží nepotřebuje reklamu. To se (musím dát bacha na slovo PRÝ) 🤣 prodá samo. 😋😋👍

Boomer
11. 12. 2022 16:07
Odpovědět  Pavel K

.. žádné PRÝ, tohle je lety ověřené pravidlo. U nás v okolí je několik pekáren, ale jen pečivo z jedné z nich je ráno vyprodané cobydup.. a nikde žádný billboard s polonahou dívčinou a chlebem od Kla…….

Markýza
11. 12. 2022 18:47
Odpovědět  Boomer

No to je přeci klasika – taky se spíš zastavíte v hospodě, kde je skoro plné parkoviště, než kde je prázdno.

11. 12. 2022 19:01
Odpovědět  Boomer

Tak mě napadá – existuje vůbec nějaká reklama na Maggi nebo na Masox?

Jaris
11. 12. 2022 07:07
Odpovědět  Pavel z Moravy

Pavle z Moravy, Vlada by se mela obavat obcanu a nikoliv, aby to bylo obracene, kdy lide maji strach z vlady.

Pavel K
11. 12. 2022 11:44
Odpovědět  Jaris

👍 👍 👍 👍
Však jsou to naši zaměstnanci, kteří by měli konat blaho pro svoje zaměstnavatele.

Markýza
11. 12. 2022 13:57
Odpovědět  Pavel z Moravy

No, mně se tak zdá, že když pořád půjdeme tímhle směrem, časem zjistíme, že žádnou vládu nepotřebujeme – což neplatí jen pro Čechy. Možná to je ten správný směr.
A sdovolením, grázlů bych se všech nezbavovala. To je jako byste odhazoval kýlní zátěž, že vám to pak pojede rychleji.
Rovnováha je ten žádoucí stav…….

Aleš
10. 12. 2022 12:41
Ohodnotit příspěvek :
     

Až se zhasne, i idiot pochopí, nikoliv ale u nás,
U nás bude udávat, že vedle svítí svíčkama. Na gestapo, pardon MV.

sizok
10. 12. 2022 19:28
Odpovědět  Aleš

Bohužel, je to tak.

10. 12. 2022 22:12
Odpovědět  Aleš

Už mám porychtovaný nouzový osvětlení na autobaterii – pořídil jsem si kvůli tomu dvě navíc – a autožárovku, tak bych to uvítal, kdyby se našla nějaká dobrá duše, co by mně záviděla. Aspoň by byla sranda, až bych si vymejšlel různý kraviny čím svítím, aby měli blbci ve tmě o čem dumat. K tomu nabíječka a dobíječka (tu jsem dokoupil minulý týden po důchodu ve frcu -, tak si baterky pak vždycky dobiju. To vížejo – utrácet za svíčky, abych si moh číst. Nas-rat!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
10. 12. 2022 12:41
Ohodnotit příspěvek :
     

Ještě jednou vstoupím do diskuze. Nevím nejsem tak vzdělaný jako pan Tichý, ale mám podivný pocit, že váš zlatý věk je jen další kamufláž na prosté občanstvo. Třeba vám křivdím, ale těmto vašim projektům zásadně nevěřím. Mám totiž vážné obavy, že to je jen další NWO pouze v jiném obalu. Jak jsem ale řekl, nepohybuji se v kruzích ve kterých se řeší budoucnost lidstva. Mně by stačilo, kdyby ač nejsem věřící, platilo desatero, protože to je universální lék na dnešní zdegenerovanou společnost.

ryba
10. 12. 2022 15:46
Odpovědět  Pavel z Moravy

Pro Pavla z Moravy – Mluvíte mi z duše. Též nejsem věřící v takovém tom tradičním chápání. V něco však věřím,nechci to dál nijak rozvádět. Ovšem to desatero – k tomu lze jen dodat: ano,ano,ano! Takový návrat ke kořenům.

10. 12. 2022 18:00
Odpovědět  Pavel z Moravy

Pavliku, už co s tím tady vylezli, tak proti tomu brojím, že je to plán bé globalizace. Tichý je inženýr a bejval to slušnej člověk. Teď nevím, zda je slušnej a… dejme tomu naivní, nebo slušnej a slušně placenej. Osobně se přikláním k té naivitě. Takovej náš malej Gorby.

Pavel z Moravy
10. 12. 2022 19:14

Jó Milane souhlas, už tady ten projekt předváděl a musí vědět, že je tu stále téměř totožné osazenstvo. Jasně, že je to plán B globalizace a dávám ti za pravdu v tom, že on tomu asi opravdu věří, tak jako Gorbi.

10. 12. 2022 22:26
Odpovědět  Pavel z Moravy

On je vůbec důvěřivej. Založil, či spoluzaložil, Alianci národních sil, pak (nejen) s ním mr-cha Vítová vyje-bala a sebejmenovala se předsedkyní ANS a on se pak asi vrhnul tady na ten podfuk. Někdo je holt důvěřivej a nepoučitelnej. Vlastně mi ho je lidsky docela líto. Ale to neznamená, že to nějak umenšuje to, co teď tropí. Před tím to zkoušel na NR, tam jsem se tehdy rozhádal s půlkou diskutujících. Právě tenkrát jsem ten spasitelskej humbuk podrobně prostudoval.

Autor
11. 12. 2022 06:40
Odpovědět  Pavel z Moravy

Máte ale smůlu. Musíte si prostě něco vybrat. Tak jako tak nějaká budoucnost bude. A mimochodem, to co končí s hegemonií USA a EU, to byla skutečná globalizace, ať se nám to líbí nebo ne. V tom je vidět debilita “elit” protože oni měli to, co chtěli. proswtě zloděj chtěl sáhnout hlouběji do kapsy okrádaným.

Pavel
11. 12. 2022 15:36
Odpovědět  Pavel z Moravy

Von ten autor Tichy , je vazne ing.? To sem mel vedet , ja idiot jsem ho bral vazne..

Moravakk
10. 12. 2022 12:55
Ohodnotit příspěvek :
     

Bravo…dobrý rozbor,jen bych dodal že lidstvo je ochotno něco změnit,uvědomit si,procitnout až po nějaké krizi,kterou na sobě většinově,hmatatelně zažije,v těchto cyklech se to opakuje..zatím se to drží nějakou setrvačností.Poté ale záleží jaké elity se z této krize vygenerují,systém ,které pak na nějakou dobu můžou onen “zlatý věk” přinést…je třeba si uvědomit že člověk je omezen časem,rozumem aj faktory,nelze čekat nějaký trvalý zlatý věk a lid jako takový si nikdy nevládnul,něco jako občan suverén je iluze,díky které se je společnost v určité narkoze,a jako takovou lze lépe sterovat..(:

jirik
10. 12. 2022 13:01
Ohodnotit příspěvek :
     

Libor Malý vysílal živě cca 1 hodina
žije ještě prezident Zeman?, co lze během několika příštích měsíců očekávat od tzv. české vlády?
https://www.facebook.com/100084617054786/videos/665952001897577/
*****
Odkaz na německou píseň s českými titulky z vysílání Libora Malého

Hodně silné Prý za tuto píseň facebook blokuje. Nebudu psát její název. Píseň je staršího data, ale jako by byla psaná pro tuto dobu. Poslechněte si.
https://www.facebook.com/janka.stastna.35/videos/437792955043530/

Gene
10. 12. 2022 13:31
Odpovědět  jirik

Dekuji, pekna pisnicka.

Jan
10. 12. 2022 15:26
Odpovědět  jirik

Vsude hrat a davat dal! Zm.di co nam vladnou, poslete do p …
Pro jejich zajmy nemame rodiny a deti a nenechame je zabijet!!!!

Jaris
11. 12. 2022 07:32
Odpovědět  jirik

Jirik
To jsou tedy zjevy jakychsi hipisaku ci kvetinovych deti! To jsou presne typy podporujici zelene. u Degenerace mladistvych, kteri nikdy nepujdou branit svuj narod.
Ja jsem pro boj. Ne vsak pro takovy, kde se podmanuji jine, slabsi narody. Bojovat vsak za svou obranu, obranu rodiny se musi. Branit pravdu pred lzi je nutnost. Chces li zit v miru, pripravuj se na boj proti nepriteli.

jirik
11. 12. 2022 07:51
Odpovědět  Jaris

důležitější je obsah písně nikoliv kdo ji zpívá!
****
Ty jsi ochotný jít na ukrajinskou frontu? A co tvoje děti, vnoučata a další příbuzní?

Jaris
11. 12. 2022 12:14
Odpovědět  jirik

jirik
Samozrejme, ze nesouhlasim, aby cesti vojaci sli valcit za fasistickou Ukrajinu.

Gene
11. 12. 2022 12:56
Odpovědět  Jaris

A jak ten boj u vas vypada v praxi? Ono totiz nektere pisnicky,, pokud poslouchate jen slova jsou velice aktualni i treba od techto zpevaku https://m.youtube.com/watch?v=J8o3XyoPDLI

sergej
10. 12. 2022 13:31
Ohodnotit příspěvek :
     

Mají tele-vizi s tlampači. 🙂 9.12.2022 v 20:17
https://dfens-cz.com/hrackar-je-vyvrhel/comment-page-7/?show=comments#comment-333082

Rattus
10. 12. 2022 13:57
Ohodnotit příspěvek :
     

Naprosto skvělý článek,možná až na ty reptiliány,ale to je nepodstatné.Přesně tak to cítím,
ale nikdy bych nejspíš nedokázal takhle stručně a přitom srozumitelně shrnout.Lidé u nás
mi připomínají židy jedoucí do konc.táborů,kteří se přes neklamné známky blížící se smrti
utěšovali slovy-oni nás přece nemohou zlikvidovat,oni nás potřebují.Vidím to kolem sebe.
Dost lidí něco tuší,ale pořád sami sebe uklidn’ují.Čumí na tu zázračnou bednu a když jim
pořád dokola vysvětluji,čtěte na netu alternativu,tak jen slyším,je to ruská propaganda
říkali to v ČT.Jen se vždy na-se-ru.Jak může někdo tak hloupě a slepě věřit,když není ani
ochoten si nějaké články přečíst a vlastním rozumem posoudit.Je to boj s větrnými mlýny.
Zdravý selský rozum.To je to co v našem národě chybí.

jirik
10. 12. 2022 14:45
Odpovědět  Rattus

Charlie Chaplin – nejlepší proslov
https://www.youtube.com/watch?v=q74eBzI_Qrw

Jan