blog

O vztazích mezi Čínou a USA. Část I: Aktuálnost problému 

Tento článek je necelý rok starý a přesto zůstává aktuální. Můžete také posoudit, co se změnilo, či ne. Zde je podaný minimální přehled vztahů USA a ČLR. Je to reakce na to, jak málo chápeme zde celou problematiku vztahů dnes dvou největších ekonomik světa, což vede k mylným závěrům. A také je zde vysvětleno, že nelze očekávat žádné rázné změny v těchto vztazích. Omluva za případné chyby v čínských jménech. Když je hledáte, kromě velmi známých, musí se brát to, co je k dispozici a v jiných jazycích mají prostě jiné přepisy a ještě mohou být i varianty. Má to celkem sedm částí a zajímavost bude narůstat. Toto je nutný a užitečný úvod.  Peter 008

Anatolij Širokoborodov

Mezistátní vztahy a diplomacie jsou jednou z nejvíce licoměrných oblastí  společenských vztahů. Studovat diplomacii založenou na faktech samotné diplomacie je jako psát historii založenou pouze na memoárech těch správných postav. Každý účastník diplomatického procesu má svou pravdu, především proto, že neexistuje diplomacie bez dvojího dna. I když subjekty mezistátní komunikace našly styčný bod svých zájmů v boji proti společnému nepříteli, jejich upřímnost je velmi relativní. 

Na rozdíl od všech deklarací Charty OSN a ideologie rovnoprávných, vzájemně prospěšných, vzájemně se respektujících mezinárodních vztahů jejich hlavním a základním obsahem zůstává vztah mezi vojensko-politickým potenciálem zemí, na jehož základě se utvářejí skutečné vztahy. Stát s působivým vojensko-politickým potenciálem tisíci způsoby nutí politiky států s menším potenciálem přizpůsobit se jejich zájmům, požadavkům a cílům. 

Mezi faktory vlivu navíc patří nejen akce v čistě politické oblasti, jako je diplomatický tlak nebo zasahování do vnitřních záležitostí země, ale také opatření ekonomického charakteru. Vzhledem k tomu, že moderní úroveň výroby a způsob její organizace objektivně váže národní ekonomiky na světový trh, tak velké subjekty mezinárodního obchodu, mají také velké možnosti ovlivňovat finance, regulaci obchodních řetězců, cenotvorbu, přístup ke zdrojům, technologiím atd., mají tak přímý vliv na růst či pokles (kteréhokoliv – pozn.překl.) národního hospodářství. A ekonomika nakonec určuje hranice samotného vojensko-politického potenciálu. 

Americká hegemonie s tisíci vojenskými základnami, sedmi flotilami, tisíci špiony, desetitisíci agentů vlivu a četnými institucemi měkké síly svět tak obklopuje a dusí ho diktaturou dolaru a technologickou převahou, to je, ekonomicky. 

Co je vojensko-politický potenciál? Jedná se o abstraktní pojem, který odráží váhu konkrétního státu na světové scéně. Nakonec jde o schopnost vést plnocenou válku mezi jednoho státu s druhým. Skutečnost, že jaderné mocnosti mají smrtící zbraně a zaručené prostředky k jejich dodání na místo určení, činí jejich vojensko-politický potenciál zdánlivě všezahrnující. Na druhou stranu poměr vojensko-politických potenciálů zemí lze ve formě jakéhosi světového žebříčku znázornit jen částečně. Je jasné, že poměr vojensko-politického potenciálu např. USA a Mexika je jeden a USA a Laosu je jiný, čistě kvůli geografické odlehlosti subjektů. Právě proto, aby vyrovnaly důležitost vzdáleností, Spojené státy vytvořily flotily s letadlovými loděmi a udržují stovky vojenských základen s plnou logistickou podporou, aby mohli rychle rozmístit významnou vojenskou skupinu téměř v jakémkoli koutě planety. 

Vojensko-politický potenciál před zahájením skutečné vojenské konfrontace je hodnotící, subjektivní pojem. Každá země nezávisle posuzuje své schopnosti konfrontace se svými sousedy a těmi mocnostmi, které se nazývají světové velmoci. A v těchto hodnoceních je z pochopitelných důvodů spousta nadhodnocování, podceňování, mlžení a dezinformací. 

Je-li obsahem mezinárodních vztahů vztah potenciálů, pak je jejich podstatou konkurence. Globální trh, nerovnoměrné rozdělení zdrojů a historicky nerovnoměrný vývoj zemí vedou k permanentnímu boji o všechny faktory výroby a spotřeby. Mírové a vzájemně se respektující soužití zemí je krajně křehký stav, do značné míry pokrytecký, protože stále existuje země nebo skupina zemí, která z toho má větší prospěch. 

Podstatným rysem mezinárodních vztahů je historická cesta, kterou prošly od staré koloniální konfigurace k nové konfiguraci, která se odráží v mezinárodním právu a Chartě OSN. Minulost představuje rozdělení zemí na říše a kolonie nebo polokolonie. A to přirozeně dominuje i současnosti. Evropské země se nadále chovají jako impéria, využívají svého kulturního vlivu a skutečných faktů přinášení (své – pozn.překl.) civilizace zaostalým národům. Bývalé koloniální národy připisují svou zaostalost a problémy tomu, že byly okradeny, zničeny, poníženy atd. Spojené státy se považují za maják svobodného světa, protože se na jedné straně postavily proti starým koloniálním říším, jinak se jí podařilo najít nové formy neokoloniální, dolarové podřízenosti, kterou považují za legitimní a dokonce spravedlivou (americký mesianismus (mesiášství) a liberalismus). Evropské státy, které vytvořily velmoci po první a druhé světové válce, jsou utápěny ve svém uzrmním nacionalismu a aktivně obchodují se suverenitou. Teoretici mezinárodních vztahů si toho všeho jakoby nevšímají, na mezistátní vztahy nahlížejí pouze prizmatem formálního právního řádu nastoleného po Druhé světové válce. 

Během existence SSSR došlo k pokusu o nastolení zásadně odlišných principů vztahů v rámci zemí „socialistického tábora“. Smyslem bylo sblížit státy politicky do takové míry, aby odstranění všech rozdílů (personálních, zdrojových, technologických) bylo vnímáno jako přínos pro všechny. Po rozpadu SSSR a rychlé likvidaci komunistických režimů v sousedních zemích se vztahy okamžitě opět staly konkurenčními až ke konfrontaci, a to i mezi samotnými bývalými republikami SSSR. Dodnes se ze všech stran vedou drby o tom, kdo koho v tomto historickém období „krmil“ a jak hrozný byl život pro všechny národy pod „jhem Moskvy“. Praxe ukázala, že bez silné centrální vlády a totální (čti silné – pozn.překl.)  ideologie nebyli sami lidé na takový, logicky racionálnější, komunitní život připraveni. 

Aktuálnost uvažování o peripetiích vztahů mezi ČLR a USA je nepopiratelná téměř pro každého, protože „případ ČLR-USA“ tvoří významnou část mezinárodních vztahů obecně a dnes přímo či nepřímo ovlivňuje interakce jiných států. Spojené státy navíc záměrně rozdělují svět na dva válčící tábory a vnucují logiku „ti, kdo nejsou s námi, jsou s Čínou“. 

Pokud se v Číně ponoříte trochu hlouběji od oficiálních zpráv do veřejné debaty o problémech mezinárodní situace, můžete vidět názory, které ruskému čtenáři nejsou zcela známé  a jsou nezvyklé. 

Evropský think tank Evropská rada pro zahraniční vztahy poskytla shrnutí toho, jak čínské intelektuální elity nahlížejí na mezinárodní situaci ve světle SVO. 

Za prvé, Číňané vidí Rusko jako svého mladšího bratra, jehož podpora na strategické úrovni je nezbytná kvůli globální rivalitě se Spojenými státy. 

„Sdílené vize post-západního světového řádu tvoří kritický prvek společné čínsko-ruské mezinárodní agendy. Oslabení hegemonického vlivu USA je to, co obě země nazývají „demokratizací mezinárodních vztahů“. 

Za druhé, Spojené státy využívají konflikt na Ukrajině k obklíčení Číny a shromáždění co největšího počtu zemí kolem sebe, ale nedaří se jim to. 

„Na rozdíl od studené války měl Západ jen malý úspěch v mobilizaci zemí na svou stranu. Celkem 157 zemí nepodporuje Západ, ani Čínu v otázce Ukrajiny.“ 

V čínské společnosti je tak stále méně pochyb o tom, že svět sklouzl do nové Studené války, a je stále méně důvěry k formálnímu právnímu systému OSN a diplomatické ideologii, která maskuje boj velmocí a formování dvou pólů moci. A je těžké nesouhlasit se závěry Evropanů. 

Ředitel Institutu mezinárodních studií na Tsinghua University a šéfredaktor čínského žurnálu International Politics Yan Xuetong ve svém nedávném článku tedy píše, že svět skutečně vytvořil bipolární strukturu mezi USA a Čínou. . Multipolarita podle něj jako proces probíhá již 30 let, ale nepřináší žádné významné výsledky. Yan tvrdí, že američtí politici se vyhýbají konceptu bipolarity, aby verbálně neuznali moc ČLR. A čínští politici používají koncept multipolarity, aby nedráždili Rusko, Indii, Japonsko, Brazílii a evropské země. Multipolarita tedy podle něj není nic jiného než politicky korektní diplomatický termín, nikoli objektivní realita. 

Yan kritizuje myšlenku, že EU je sama o sobě pólem moci kvůli velikosti své ekonomiky. Říká, že i během studené války byla evropská ekonomika srovnatelná s americkou, ale její politika nebyla nezávislá. Mimochodem, chválí Macrona, který v roce 2019 řekl, že západní hegemonie skončila a všechny země si budou muset vybrat mezi Spojenými státy a Čínou. Rusko podle Yana postrádá ekonomickou nezávislost a ekonomickou sílu, aby mohlo rovnocenně konkurovat Spojeným státům. 

Poslední události ve světě americké diplomacie – rétorika o upuštění od nové Studené války, prosazování kurzu k normalizaci vztahů s Čínou, návštěvy ministra zahraničí a ministra financí v Pekingu – vedou k nedorozuměním. Například známý „vlastenecký“ kritik Severního vojenského okruhu, generálplukovník Ivašov ve výslužbě, přímo uvádí, že Moskva svými akcemi na Ukrajině „zachránila NATO“ a dotlačila Čínu k přiblížení se Spojeným státům. Ivašov má částečně pravdu v tom, že se Spojeným státům skutečně podařilo rozdrtit Evropu v boji proti Ruské federaci, ale z této skutečnosti vyvozuje neobjektivní závěry, které jsou pro jeho politickou pozici přínosné. Čína je země s nejmenší pravděpodobností manipulace. I ze sblížení s Čínou v 80. letech Amerika nedokázala získat žádné výhody z konfrontace se SSSR.  (!!zapamatujte si to!! – pozn. Překl.)

Pro správné posouzení tohoto posledního diplomatického kličkování ve dvojici USA-Čína je třeba nezaujatě uvažovat o historii vztahů mezi těmito zeměmi ani ne tak z pohledu diplomacie, ale z pohledu té globální konkurence: ekonomické (síla financí proti síle výroby), politické (americký kapitalismus proti čínskému socialismu) a duchovní (západní individualismus proti asijskému kolektivismu). 

Mnozí nechápou, že hegemonie USA je křehká a platí spíše ze strachu, že ztratí lesk své arogantní tváře jako nositel univerzálních hodnot a významů, ze strachu, že bude být odhalena zkaženost a nespravedlnost jejího modelu společnosti jako takové. Bylo tomu tak jak v konfrontaci se SSSR a děje se tak i nyní. 

Je také důležité, abychom pochopili sílu strategického partnerství s Čínou, do jaké míry odpovídá zájmům boje ruské země o suverenitu, o budoucnost v konfrontaci se Spojenými státy a NATO. 

speciálně pro alternatio.org 

Překlad Peter 008

sdílet na

41 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
cool
7. 5. 2024 18:57
Ohodnotit příspěvek :
     

Celkem 157 zemí nepodporuje Západ, ani Čínu v otázce Ukrajiny.“ 
Čtěte dál
https://www.facebook.com/100001640940199/videos/1078713803198264

pedro
9. 5. 2024 14:08
Odpovědět  cool

USA firma Oil St. celou válku věrně spolupracovala s německou IG Farben, která dodávala ten “mírumilovný” rajský plyn do koncentráků.

7. 5. 2024 19:06
Ohodnotit příspěvek :
     

Tož jsem zvědavej, jak to dopadne s tou “mírovou” slezinou ve Švajcarech, kam je pozvanejch 160 států. To mi dá, tuším, víc, než všemožný úvahy a analýzy..

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Tom
7. 5. 2024 23:46

na první dobrou mě hned napadla jedna výrazná scéna z Winnetou rudý gentleman…boj, boj, boj ….

katango
8. 5. 2024 10:46
Odpovědět  Tom

Jo, ta byla fakt dobrá. Ale kde najdeme nevěstu a ženicha, kteří by svým sňatkem boj odvrátili?

Pravdomluvny
8. 5. 2024 10:47
Odpovědět  katango

Blbiš a Afroameričanová 🤓

ModrýKlokan
8. 5. 2024 17:59
Odpovědět  Pravdomluvny

Rishi Sunak by si mohla vzít Vladymyra Zelenského a my bychom jako svatební dar mohli poslat ministranta Lipánka do zástavy, třeba by je to přivedlo na jiný mišlenki.

Tom
8. 5. 2024 11:18
Odpovědět  katango

🙂 no já bych provdal Černochovou po nějakých úpravách. A jmenovala by se třeba Tanky-jo? 🙂

Pravdomluvny
8. 5. 2024 12:52
Odpovědět  Tom

Za svobodna:
Mozek-pryč.🤪

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
katango
12. 5. 2024 11:06
Odpovědět  Tom

Transplantace obličeje bude drahá a transplantace či implantace mozku se zatím nedělá a kdoví, jestli někdy bude. No, možná by jí mohli do lebeční dutiny vstříknout pár kmenovejch buněk a doufat, že se chytěj.

ModrýKlokan
7. 5. 2024 20:22
Ohodnotit příspěvek :
     

Skvělá analýza ze skutečně informovaného pohledu. Těším se na pokračování.

8. 5. 2024 00:11
Ohodnotit příspěvek :
     

Mimo, ale nedá mi to. Méda dnes zničil banderům devátého Abramse. Tak ještě jeden, a z jednaatřiceti jim zůstane těch zázračných tanků rovný voko.

cool
8. 5. 2024 01:19

Viděl jsem video 🙂 🙂 🙂 kde je tahali na podvalnících a jeden tam říkal že jsou nepojízdné co je trefila slepá patrona a zkroutili se jim plechy, nekecám.

Tupý hulvát
8. 5. 2024 08:49
Odpovědět  cool

Věříte tomu, že slepá patrona něco trefila?

cool
8. 5. 2024 12:44
Odpovědět  Tupý hulvát

No právě 🙂

Tupý hulvát
8. 5. 2024 08:47

Jak mohli zničit něco, o čem se tady psalo, že je staženo z fronty?

Janaz
8. 5. 2024 09:17
Odpovědět  Tupý hulvát

Takéto zbrane sa asi nestiahnu z hodiny na hodinu, že?

Tupý hulvát
8. 5. 2024 09:31
Odpovědět  Janaz

Jakou hodinu?

8. 5. 2024 14:05
Odpovědět  Tupý hulvát

Jednoduše. Stejně jako zvolili v Rusku prezidenta, o kterém se psalo že mu čouhá z kapsy parte, nebo jako u nás dává moudrá intervjů -eman, o kterém se psalo totéž, nebo jako útočili banderové na Rusko dalekonosnými raketami už době, kdy se psalo, že se o jejich odeslání do 404řky teprve rozhoduje. Co je na tom k nepochopení?

Pepan
8. 5. 2024 07:57
Ohodnotit příspěvek :
     

Kdysi jsem někde četl že, ” mít USSA za nepřítele je špatné, ale mít je za přítele, tak to je sebevražda “. No a Čína to asi ví, nebo myslíte že ne? Někdy se tak sice chová, ale může to být vše jen taktika.

8. 5. 2024 09:07
Ohodnotit příspěvek :
     

To je jako mluvit o psovy a popisivat ho prostřednictvím chlupů…
Pravý důvod je jen jeden jediný…
Došla ropa!
Čína startuje Automobilový Boom, na konci ropné Éry…
Vytlačuje západ z ropných kolonií a přeplácí na trhu…
A to způsobuje v USA paniku…
Protože jakmile se jim cena benzínu zdvojnásobí, vypukne v USA hladomor a občanská válka…
To je celé…o nic víc nikdy nešlo!
Ropa hýbe světem. Téměř všechno co máte a znáte,existuje jen díky ropě.
Dalším po Číně kdo představuje pro Západ problém, je Indie…
Další země extrémně hladová po ropě…
A pokud bychom chtěli jít opravdu až uplně ke zdroji…
Tak narazíme na to, že Zemi neřídí lidé…
Nikdy světové dějiny nestáli na lidském rozhodnutí.
Vybudovat Civilizaci z 97% na omezeném zdroji,to může jen blbec,nebo genius.
Genius který potřebuje rychle rozmnožit bioroboty jménem člověk,aby dokázali co nejrychleji vytahat všechny suroviny ze Země…
Když tohle pochopíte, pak vám ta nesmyslná světová politika, teprve začne dávat smysl.
Jsme jejich hračky, létají se na nás dívat jako my chodíme do zoo…
A baví je do nás rýpat klackem jako do vzeklých koček…
Sumerové to píšou jasně…a nejen oni.

Gales
8. 5. 2024 11:01
Odpovědět  Veny232

Dnešní civilizace by se bez ropy neobešla. Například v USA je až třicet procent elektráren které vyrábí elektřinu z ropy.. Chce to ropou šetřit.Elektrárny nemusí vyrábět elektřinu pomocí ropy ale použít plyn.Toho mají přeci amíci dost.Až ho ,,vyváží” do Evropy.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Gales
8. 5. 2024 11:05
Odpovědět  Veny232

Poslechni si Baudyše na tv bureš.

8. 5. 2024 14:09
Odpovědět  Gales

Večír du na to. Ted musím vyzvednou cácorky ze školy a pak ještě musím jet proradit synkovi s jedním stavebním problémem.

Tarantina1
8. 5. 2024 15:20

???? kde je dnes skola …???

Joe Arp
8. 5. 2024 16:35
Odpovědět  Tarantina1

Kdo spadnul skola?

8. 5. 2024 19:39
Odpovědět  Tarantina1

Tam, kde se učitelstvo s rodičovstvem usneslo na vejletě.

Janaz
8. 5. 2024 11:32
Odpovědět  Veny232

A kde máš dôkazy, že zdroje ropy a plynu sú obmedzené? Či ti to povedali v škole a teraz ti to tlačia do hlavy médiá a “vedci”, ktorí pracujú pre korporácie?

Slovan
8. 5. 2024 12:19
Odpovědět  Janaz

Na každém šprochu je pravdy trochu.Řekl bych že máte pravdu všichni. Je tuna spousta otázek a studií. Já třeba na zelený terpajzlíky taky věřím. Také věřím že se naší civilizaci lže až se práší za kočárem.

8. 5. 2024 15:44
Odpovědět  Janaz

To jsou jednoduché počty…Svět poptává 120 milionů barelů deně…ale vytěžit dokážem už jen 80 000 000 Barelů deně…a stále to klesá a bude klesat jak šutr…
Protože na ropný vrchol jsme lezli 100let ale začínali s nulou aut a 1,5 miliardou lidí…
Dnes je nás 8 miliard a máme miliardu aut, nepočítám lodě, letadla…elektrárny.
Všechna ropná pole na světě už známe a všechna dostupná těžíme maximálním počtem vrtů…
Těžíme 36 000 Olympijských bazénů ropy deně! Třicet šest tisíc!
A nestačí to!
Tak si jen tak v hlavě postav všechny vedle sebe, ať si dokážeš přestavit, jakou plochu Planety deně spotřebujem…
Jen blázen si může myslet, že nějaké přírodní procesy dokáží tak obrovské množství ropy vyrobit a nahradit…
Ropa dojde…ne uplně,ale její cena bude během pár let tak vysoká,že si těžbu nebude moci světová ekonomika dovolit. To je stejné jako by došla…
To přijde cca do deseti let!
Prostě přijde den, kdy už nepřiteče ani kapka…
Pak vypuknou hladové války….
A po nich zůstane na světě zase tak cca ,půlmiliarda lidí, která bude jezdit na koních, střílet z luků a vládnout jim bude Král…
Protože Ropa je naprosto nenahraditelná!
Nemáme nic, čím jí nahradit.

Pavel z Moravy.
8. 5. 2024 17:36
Odpovědět  Veny232

Právě Veny, že se netěží maximum. To je domluveno mezi Opec a Ruskem tak, aby cena rapidně neklesala. Někdo vždy něco vypustí do éteru a infa už běží. Tady běží degenerativní proces lidského jedince, to je problém, ne ropa.

ModrýKlokan
8. 5. 2024 20:07
Odpovědět  Janaz

Přesně, ropa se neustále doplňuje z hlubších vrstev zemské kůry, kde pod vysokým tlakem a teplotou dochází k molekulární transformaci vodíku, uhlíku a dalších prvků.

orinoko
8. 5. 2024 13:01
Odpovědět  Veny232

Tohle se mně osobně jeví jako zajímavější než predmetny článek.

8. 5. 2024 16:26
Odpovědět  jiří

Jaké keci? Však o tom mluvím….staré Civilizace nestavěli svou podobu na omezeném zdroji…
To jen ta naše. A pro to se musí nevyhnutelně zhroutit.

Slovák
8. 5. 2024 11:29
Ohodnotit příspěvek :
     

Čína je Ríša stredu a číslo 8 je posvätné číslo, medzi 7 a 9…7 poschodové pyramídy-ziguraty stavali v Mezopotamii a 9 poschodove Kukulkana v Amerike! Číslo 8 patri 8 ostrovom Japonska, ale aj Číne, ktorá mala svoj ma.ý ” zlatý vek” v 8.Bak’tune, teda medzi 400BC a 33AD…Čína sa zjednotila pod Žltým cisarom a vytvorila najslávnejsí soli-lunarny kalendar terakotovej armady, vrátane čínskeho múra v dĺžke polovice Veľkeho Precesneho roku….Čína je mierumilovna krajina a plánuje vybudovať HARMONICKÚ SPOLOČNOSŤ v novom, prichadzajúcom ” zlatom veku”…A takú politiku aj vedie, a najbližšia budúcnosť patrí Číne, ktorá povedie celý svet po úpadku USAtana a anglosasov!!!

Slovák
8. 5. 2024 12:26
Odpovědět  Slovák

Iba dodám že Čína zostane mierumilovná a nechce vojnu. Trpezlivo čaká na pád USA a plnohodnotne začlenenie Taiwanu do Číny po kolapse USA…Čína hlavne stavala Oktagonálne pagody, často buď s 8 poschodiami, alebo s 13 poschodiami. A Oktagon ma 8 x 135° , a číslo 135 je v ” Bolon Yokte Ku” súhvezdí Labute a prerodenia sveta, ktoreho 9 jasnych hviezd 1.kategorie su usporiadane na Kódexoch Mezoameriky ako 1+3+5 hviezd, čo dáva zmysel, že číslo 135 je aj na Karlovom moste v dátume Anno Magnus ako 135797531…Aj 9 súhvezdí prerodenia sveta na uplnom Kódexe Mendoza ma celkovo 135 jednotlivých hviezd! Všetko je cyklické a tak to aj kódovali do pamiatok sveta! 7 posvätných riek Ruska+ 8 riek Číny a 9 Myanmaru,prítokov Iravati…. 7,8 či 9 hlavých Drakov…7,8 a 9 posvätných hôr a jaskýň, jazier a podobne…A tieto cykle vesmíru sa opakujú, ako aj historia ľudstva,aj ked s odlišnymi detajlami…

orinoko
8. 5. 2024 13:04
Odpovědět  Slovák

Doufejme, že si Čína ohlída svoji závažnou zranitelnost. Myanmar vulgo Burma se nachází v poněkud vratké pozici.

katango
12. 5. 2024 11:08
Odpovědět  orinoko

Fialova “neziskovka” to dorazí.

8. 5. 2024 14:11
Odpovědět  Slovák

Dóbro došli.

Tarantina1
8. 5. 2024 15:22
Odpovědět  Slovák

cina na to nema. tam je este jeden narod, ktory to este svetu ukaze…no, pravdupovediac, uz ukazuje, tomu kto sa pozera….