Nový světový finanční systém a agenda GESARA/NESARA se blíží

Jaroslav Tichý

12.5.2022

Úvod

Aniž o tom většina našich občanů (a zřejmě i politiků) ví, probíhá ve světě již delší dobu nástup nového světového finančního systému, který má nahradit několik set let trvající dosavadní světový finanční systém vytvořený a provozovaný Kabalou. Nový systém má za cíl provést nápravu stavu způsobeného systémem dosavadním a odblokovat tímto starým systémem postupně vytvořenou situaci, která způsobila ve světě ekonomickou, sociální a politickou krizi nebývalých rozměrů.  Dosavadní světový finanční systém směřoval cíleně k přesunu majetku celého světa do rukou úzké skupiny lidí, což ovšem snižovalo kupní sílu obyvatelstva a podrývalo fungování ekonomiky. Následné pokusy o nápravu na Západě v podobě „kvantitativního uvolňování“ (masivního vydávání dalších ničím nekrytých peněz) tyto problémy neřešily, naopak je umocnily. Investoři ve snaze dosahovat i nadále míru zisku, která již nebyla reálná v klasické ekonomice, přecházeli na obchodování s finančními deriváty často virtuální povahy. Ve směru k běžným občanům-spotřebitelům se přešlo na prodeje na úvěr, neboť jejich kupní síla klesala. Občané se tak postupně zadlužovali bez schopnosti tyto dluhy splatit (viz hypotéky či půjčky na studium v USA). Bublina ve světové ekonomice tak narůstala. Namísto jejího propíchnutí v nastalé krizi v r. 2008 byla tato bublina ještě dále přifouknuta vydáváním velkého množství peněz bez jejich hodnotového krytí (kvantitativní uvolňování). Stále více států se dostává do nesplatitelných dluhů, stále více občanů nemá prostředky na splácení svých dluhů a jsou v osobním konkursu. Situaci je tedy třeba řešit.

Proto přichází nový světový finanční systém, který má posunout pokřivenou ekonomiku, finance, politiku ale i celkový další život obyvatel naší planety na skutečně „lidskou úroveň“. O tom, že dosluhující systém je stále méně „k lidskému žití“, se dnes a denně přesvědčuje i stále větší počet našich občanů.

Situace dospěla do stadia, kdy:

 • dosluhující starý světový finanční systém má po kolabujícím kapitalismu, jehož zdroje jsou vyčerpány, jeho peníze jsou nekryté a zbývají jen nesplatitelné dluhy, přejít do Nového světového řádu (NWO)), tj. vrátit se do středověku, byť v modernějším hávu, a to za pomoci fašistických metod a s likvidací až 90 % obyvatel planety a s odebráním veškerého majetku všem občanům, s dálkovým řízením a kontrolou přeživšího zotročeného zbytku,
 • oproti tomu ale přichází nový světový finanční systém, který má za cíl:
 • vytvořit podmínky pro přechod lidstva do „Zlatého věku“ s důrazem na existenci národních států, klasické rodiny (táta-máma-děti), na obnovu vzdělanosti a kultury;
 • zajistit návrat k hodnotově krytým národním měnám (zlato, suroviny, pšenice apod.);
 • umožnit další rozvoj lidstva při využití mnoha dosud před lidstvem uschovaných vynálezů a patentů, vč. různých kosmických technologií (a to i v oboru lékařství).

Nejde tedy zdaleka jen o souboj dvou odlišných ekonomických či finančních modelů, jde o sřet dvou odlišných civilizačních modelů. Jednoho, který jde proti lidstvu a jeho rozvoji s druhým, který naopak další rozvoj lidstva podporuje.  

Jde o střet:

– anglosaského modelu – směřujícího do NWO zahrnujícího seskupení Five Eyes (USA, Kanadu, V. Británii, Austrálii a N. Zéland) a vazalské země USA, tj. Japonsko, Jižní Korea a země EU (celkem cca 1/3 světové populace) a

– modelu zbytku světu – směřujícího do Zlatého věku (euroasijský blok vč. Ruska, Číny, Indie a dalších asijských zemí, dále zemí Afriky a Latinské Ameriky (celkem cca 2/3 světové populace).

Aniž to většina lidí dostatečně chápe, jde současně o lidskou volbu mezi:

– smrtí či zotročením na straně jedné a

– životem s možností dalšího rozvoje lidstva na straně druhé.

Jde ale současně i o též o lidskou volbu ohledně budoucí podoby lidstva a ohledně uhájení planety Země před negativními mimozemskými entitami, tj. mezi

– bioroboty vytvořenými cíleně z přeživších lidí v rámci transhumanizace prováděné očkováním na straně jedné a

– plnokrevnými lidmi na straně druhé.

   Přičemž jedině ti mají šanci uhájit planetu Zemi před nepřátelskými mimozemskými entitami.

Cesta zpět „do normálu“ neexistuje, šlo by totiž o návrat do zkrachovalého a již dále nefunkčního systému, v němž byli lidé dlouhodobě okrádáni a podváděni, aniž si to vůbec uvědomovali, a jehož další přechod směřuje právě do NWO. Při jiném řešení (např. přechodem do Zlatého věku) by se totiž globalisté (Kabala a její spolupracovníci) museli dělit o peníze a moc s lidstvem, což zásadně odmítají. Chtějí lidstvo ovládat a redukovat ho početně jen na pro sebe potřebné minimum za účelem výkonu nezbytné práce, aby šetřili nerostné a potravinové zdroje Země pro sebe. A právě tento „normál“ lidstvo dovedl až na křižovatku, na níž se v současnosti nachází. Lidstvo má tedy na výběr pouze jednu z obou uvedených možností.

Buď tedy NWO, do kterého nás cíleně vede EU jako nástroj globalistů nebo alternativní možnost, tj. cesta do Zlatého věku.

Naši občané mají ale zatím jen velmi omezené či nulové znalosti o novém světovém finančním systému a o průvodní agendě GESARA/NESARA. Tento materiál by tedy měl sloužit ke zvýšení jejich informovanosti a k usnadnění jejich výběru mezi oběma shora uvedenými civilizačními modely.

S ohledem na rozsáhlost celé problematiky bylo třeba rozdělit celou tématiku do 3 dílů, a to:

1. díl – Nový světový finanční systém

2. díl  – NESARA

3. díl  – GESARA

Jednotlivé díly budou dle potřeby dále rozděleny na jednotlivé části.

(Soubor byl zpracován s využitím některých podkladů dalších autorů).

1. díl – Nový světový finanční systém

Část 1  – Historie a důvody vzniku nového světového finančního systému

1. Historie předcházející vzniku nového světového finančního systému

Dosavadní světový finanční systém vychází z anglosaského bankovního systému, který začal před cca 450 lety vytvořením vatikánských historických svěřeneckých účtů majetku, dnes známých jako globální kolaterální účty. Tyto fondy různých suverénních zemí po celém světě byly kryty hlavně zlatými rezervami starověkých čínských královských dračích rodin. Některé suverénní rodiny v Asii ale též v Evropě shromáždily svá aktiva do řady velmi složitých a utajovaných důvěrných účtů soukromého bankovnictví mimo hlavní knihu s různou dobou splatnosti.

Těmito aktivy (zlato a další cennosti) kryté peníze byly určeny na humanitární projekty na pomoc světu k lepšímu zítřku. Nejméně od konce 16. stol. byly ale podvodně zneužívány zkorumpovaným globálním bankovním systémem. Jeho správu totiž postupně převzaly chazarské rodiny v čele s rodinou Rothschildů (součást Kabaly). Ty svěřené prostředky ke zlepšení života na Zemi nepoužily, naopak je zneužívaly ve svůj prospěch. Tyto účty (fondy) byly časově limitované, termíny jejich splatnosti vypršely, aktiva z těchto účtů měla být tudíž před několika lety vrácena.

Jejich vracení se však neobešlo bez komplikací, neboť jejich správci se snažili prohlásit se za jejich majitele a navrácení těchto fondů odmítali.

Tento světový finanční systém, jež byl (a zčásti ještě stále je) provozován Kabalou, byl uspořádán tak, že:

 • britská koruna a některé tajné společnosti a soukromé rodiny (Rothschildové, Rockefellerové, Bushové a Clintonovi) vlastnily či řídily tento systém, zatímco
 • Vatikán vlastnil britskou korunu;
 • zahrnoval dále obchodní korporaci Spojených států sídlící na Portoriku. (K obnově USA po válce Severu proti Jihu bylo třeba značného množství peněz, které mohli v té době poskytnout jen londýnští bankéři /Rothschildové a spol./. Ti však odmítli půjčit americkému státu, ochotni byli půjčit jen obchodní korporaci. Proto došlo zhruba o 100 let později k přeměně amerického státu založeného podle ústavy (4.7.1776) na obchodní korporaci, a to bez souhlasu a vědomí amerických občanů).
 • Prostředkem k vytvoření dosavadního světového finančního systému bylo:
 • vlastnictví a ovládání amerických Federálních rezerv (FED). Tento fond však byl od svého počátku až dodnes ryze soukromým, jeho podílníky byly opět chazarské rodiny Rothschildů, Rockefellerů, Schiffů, Warburgů a některých dalších, ať již přímo či zprostředkovaně (přes bankovní kapitál) a
 • zavedení amerického dolaru jako světové rezervní měny;
 • finanční sytém stál fakticky na trojnožce Vatikán-London City-Washington D.C. , kdy zkratka D.C. vymezuje prostor specifického vlivu, tj. District of Colombia, podobně jako je tomu v případě londýnské City či Vatikánu a existence jejích výjimečných podmínek;

                      Základní schéma mocenské pyramidy globalistů

 • nejprve připravil prostřednictvím tištění a půjčování peněz ze strany soukromého FEDu americké vládě americký stát o zásoby zlata (splácením úroků a ničím nekrytých dolarových půjček), poté přešel na krytí dalších půjček dluhy.
 • podobným způsobem zmizely i zásoby zlata, kterými byl původně FED vybaven, převážně vkladem ruského cara ve výši několika tisíc tun v rámci pomoci americkému státu v boji s Chazary.
 • v r. 1971 pak dochází za prezidenta Nixona (po válce ve Vietnamu) k ukončení Bretton-woodských dohod a k likvidaci vazby dolaru na zlato v jakékoliv podobě.

Začíná éra petrodolaru, kdy po dohodě vlády USA s Organizací zemí vyvážejících ropu (OPEC) je prodej ropy směrován na 5 světových burz s tím, že tyto nákupy musí být hrazeny v amerických dolarech.

V praxi to znamenalo postup spočívající v tom, že vláda USA si nechávala tisknout ničím nekryté dolary od FEDu a pak je prodávala zájemcům o nákupy ropy proti jejich platbě v jiných hodnotných měnách či proti platbě ve zboží apod.

Začala tak éra absolutního parazitování USA na jiných zemích, tato zahraniční politika je známá pod označením Pax americana. USA za to slibovaly zemím Blízkého a Středního východu sdružených v OPEC svoji ochranu. („A komu se to nelíbí, tomu zkroutíme ruku“, jak říkal svého času Obama. To ale platilo od samého počátku této praxe. A USA to také hojně praktikovaly).

Americký dolar díky své původní vazbě na zlato a globálním světovým organizacím jako je Světová banka, MMF apod. se stal světovou rezervní měnou (MMF dokonce předepisoval centrálním bankám jednotlivých států výši jejich devizových rezerv v USD). Později byl dolar kryt již jen „důvěrou“ světa v tuto měnu či spíše americkou vojenskou mocí (viz Pax americana) a zejména tou skutečností, že za daných okolností neexistovala alternativa k dolaru, byť např. ve 2. pol. 60 let 20. století prosazoval francouzský prezident de Gaulle za světovou měnu ruský rubl s ohledem na tehdejší stav ekonomiky obou zemí. Výsledkem toho byl ale nucený odchod de Gaulla z politické scény. Tento negativní vývoj zhoršoval postupně světovou ekonomiku, přitom ale přesouval světové bohatství a tím i moc do rukou chazarské mafie, která rozprostřela své sítě po světě korumpováním a vydíráním politiků v různých zemích, jakož i podporou různých osob na vrcholná místa v politice jednotlivých států, na která by si s ohledem na svoji nízkou kvalifikaci a/nebo morální úroveň za normálních okolností nemohli ani pomyslet.

Ačkoliv bylo zřejmé, že tento systém nemůže dále trvale pokračovat, byla za daných okolností zapotřebí důkladná příprava na změnu tohoto systému, jež trvala zhruba od 2. poloviny 60. let 20. století. Na protlačení této systémové změny dnes spolupracujíc vrcholní politici jako jsou prezidenti Trump, Putin a Si či indický premiér Modi, a to ve spolupráci s organizací Bílé klobouky a se státníky z dalších zemí.

2.  Proč je nutné vyměnit dosavadní světový finanční systém

Dosavadní finanční systém centrální banky (FED) je:

 • založen na principu, ve kterém jsou vaše peníze podloženy dluhem, který jste ještě nezačali splácet, a to s vysokými úrokovými sazbami. Tímto způsobem světová ekonomika proudí pouze jedním jistým směrem, plníce kapsy pouze malé hrstky rodin.
 • navržen tak, aby vytvářel inflaci, která ničí měnu a aktiva lidí. Vede postupně ke ztrátě kupní síly měny, lidem vznikají finanční problémy a jsou pak nuceni uchylovat se k půjčkám. To vytváří ve své podstatě sestupnou spirálu vedoucí do dluhového otroctví.

Když se podíváme na historii Spojených států amerických, tak v r. 1917 bankovní systém centrální banky (FED), jež byla ryze soukromou institucí tvářící se nicméně podle svého názvu, že je institucí státní, převzal tehdy existující finanční systém USA. Tehdy měl americký dolar hodnotu 100 centů.

FED od tehdy požadoval 2 %ní míru inflace ročně (všimněte si, že i ČNB v ČR donedávna stále „cílila“ svými opatřeními na udržování 2 %ní inflace ročně), tak dolar ztratí 100 % své hodnoty v porovnání s výchozím momentem, kdy celý cyklus začal, do doby 50-70 let.

Pokud ovšem nedojde k resetu měny a nezačne se znovu od hodnoty 100.

Takto postavená koncepce finančního systému centrální banky v dosavadní podobě má trvat 50-70 let, pak je třeba již znovu nastavit, aby bylo možné takto dále pokračovat.

Její znovu nastavení lze provést:

 • pomocí scénáře války – kterou budou USA financovat, podporovat dodávkami zbraní a vybavení (nejlépe oběma stranám konfliktu), aby se pak případně přidaly k vítězící straně (viz obě světové války). Pak samozřejmě pomohou nejen svému hospodářství (zakázky na dodávky zbraní, zásob a materiálu), nýbrž i zvýšení krytí měny z titulu inkasa úroků z půjček na rekonstrukci válkou poničených zemí a z drancování zdrojů takto dobytých zemí nebo
 • jinou veřejnou událostí k zakrytí problémů se slábnoucí či kolabující měnou (viz akce covid-19).

FED tiskne již řadu let ničím nekryté peníze podle potřeby americké vlády a tyto peníze jí půjčuje za úrok.

To dále zhorší dopady na americkou ekonomiku, která má na splácení těchto půjček vydělat peníze i s úroky, takže se postupně dostane až do nebezpečí zničení. FED tak byl limitujícím faktorem jak pro americký, tak i pro mezinárodní ekonomický růst. Odčerpával od dalších podnikatelských subjektů i států reálné peníze či aktiva, kterými byly spláceny americké vládě od ní půjčované a ničím nekryté Fiat peníze.

Na této činnosti se dlouhodobě podílely formou podpory i vlády naprosté většiny zemí světa, ať již z důvodu úplatků či zastrašování, vydírání či jiných nelegálních aktivit, aby se z lidí v politice, kteří měli sloužit lidem, stávali milionáři z práce těchto lidí. Americká vláda, stejně jako prostřednictvím dalších institucí i vlády drtivé většiny dalších zemí tak ponechávaly FED jako subjekt kontroly a manipulace jejich ekonomikami. Byl tak vytvořen systém, který vytvořil z Washington D.C. onen pověstný „močál“ a současně jedno z 3 světových center Kabaly (vedle Londýna a Vatikánu). Tento systém fungoval mimo ústavní formu americké vlády.

Kabala, která ovládá FED jako fakticky světovou centrální banku, je na konci takového cyklu a aby mohla pokračovat, potřebuje válku, jejímž prostřednictvím by obnovila stávající finanční systém centrální banky. Tento systém nese obrovský dluh, který vyprodukoval v průběhu své existence, který již dále nemůže nést bez svého opětovného nastavení. Bez něho z přirozených příčin odumře.

Aby tomuto záměru na obnovu stávajícího finančního systému bylo možné zamezit, je nutné zavést nový světový finanční systém a obnovit měnu, které tento dosavadní starý finanční systém nahradí.  Systém Fiat měny (nekryté ničím hodnotným) bude tak pohřben.

Podobně tomu bude i s převodovým systémem FEDu, kterým je SWIFT. Tento systém se též odpojuje, neboť banky dosahovaly jeho pomocí enormních zisků. Při převodu peněz klientů převedly nejprve tyto peníze na svůj účet, kde je 24 hodin používaly ke svému obchodování, než je převedly dále. Při neexistenci přímého bankovního spojení mezi všemi bankami bylo nutné převádět peníze přes několik bank, čímž se při této bankovní praxi převod peněz na cílový účet zdržel až o 7-10 dní. Banky takto s využitím cizích peněz vydělávaly v součtu takových transakcí až miliardové zisky. Krom toho Deep state zneužívá tohoto převodového systému k blokaci některých plateb v rámci sankčních opatření americké vlády. V novém finančním systému zajistí tuto činnost kvantový počítač, klasické banky tak již nebudou dále zapotřebí.

Pokračování

sdíletj na

3.5 13 hlasy
Ohodnotit příspěvek
25 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
zdena
13. 5. 2022 22:31

tohle někdo přepískl…..

Milan ze Zahrady Čech
14. 5. 2022 00:10

Analýzu beru, ale projekt Gesara/Nesara na mě osobně působí spíš jako náboženská sekta. Příliš mnoho metafyzična spojeným s výplachem mozku s předpokladem absence kritického myšlení na můj vkus.

Pijack
14. 5. 2022 07:27

A nejen na váš vkus.

Pavel K
14. 5. 2022 08:27
Odpovědět  Pijack

Jde ti kámo PP? Já se tam dva dny nemohu dostat. ?‍♂️

Pijack
14. 5. 2022 10:57
Odpovědět  Pavel K

Jo, už mi to jede. A zdravím tě Pavlíku 🙂

Pátos
14. 5. 2022 04:20

Tejto blbosti vazne niekto aj veri!? akurat deticky z pomocnej a Q_onanisti.

skylla
14. 5. 2022 05:29

no řekl bych takový slepenec – něco málo ekonomie a moc konspirace….

Pijack
14. 5. 2022 07:28
Odpovědět  skylla

Ty mimozemské civilizace jsou fakt mazec 🙂

Pavel
14. 5. 2022 09:33
Odpovědět  Pijack

Pijacku, já bych neřekl, že myšlenka vytvoření biorobotů pomocí transhumanizace, tedy očkováním a dalšími metodami je tak scestná. Myslím, že autoři článků tímto myslí ty mimozemské entity. Dovedu si docela dobře představit, jak ideální otroci by pro současné globální panstvo byli. Úmysly všech těchto grázlů určitě nejsou čisté. Zamysleme se- proč do nás všech chtěli a chtějí tak mermomocí píchnout ty jejich sajrajty. Co když ty sajrajty mění DNA a co když mění vědomí a komunikaci člověka. Léky, drogy, vakcíny, to vše se může podílet na změně osobnosti.

Pavel
14. 5. 2022 09:45
Odpovědět  Pavel

Makrobiotik pan M. Kushi v knize přírodní léčení makrobiotikou popisuje co se děje s lidskou osobností a s jeho vědomím a komunikací při příjmu určitého druhu potravy a jak se mění osobnost s příjmem léků, drog a podobně. Nebyl to šarlatán, ale velmi moudrý člověk, který předal lidstvu neuvěřitelná moudra. Člověk si ale jeho knihy musí přečíst. Tímto neobhajuji dnešní článek, ale chci říci poučku se kterou plně souhlasím, kterou vyslovil jeden moudrý člověk- Chválíš- li něco čemu nerozumíš, je to chyba, ale ještě horší je když to haníš. Snažím se tím řídit, takže za mne, článek, který stojí alespoň za zamyšlení.

Pijack
14. 5. 2022 07:25

To už je na mě moc složité a vsadím gatě, že i pro naprostou většinu lidí. Odstavme od peněz židy a vyléčí se ten “světový řád” sám od sebe. Lidé mají schopnost žít v rovnováze, tedy normálně… až na židovské manýry jako jsou chamtivost a nenažranost… a nebude muset někdo pomazaný prosazovat něco komplikovanými cestičkami. Ono se to beztak už tak dost komplikuje zvětšující se byrokracií prakticky e všech lidských oborech a to se zrušit prostě nepodaří… pouze tehdy, až se ta nabubřelá lemplovská hromada lejna zbortí vlastní vahou. Prostě musí zaniknout. NIKDO žádný nový řád nepřinese, zapomeňte na takoví sny.

Milan ze Zahrady Čech
14. 5. 2022 13:51
Odpovědět  Pijack

Odstavení židů by nic neřešilo, protože ten vrchol finanční pyramidy nejsou pouze židi.

Gales
14. 5. 2022 09:46

Som z teho voľaký zmetený.Kefalín,rozumietě sa temu?

Milan ze Zahrady Čech
14. 5. 2022 13:12
Odpovědět  Gales

Jo. Aha. Nojo, no…

Pavel
14. 5. 2022 09:59

Technická- nevím proč mám při každém otevření koukat na tu ukrošskou vlajku s tím, Jsme( zůstáváme s Ukrajinou). Žiji v Euroukročešsku nebo kde? Ať si ti dotyční co to sem cpou namalují doma na každou stěnu do bytu, tedy tu vlajku s tím nápisem. Mohou ráno před snídaní pokleknout a odvézt tak svůj desátek. Já mám data v mobilu a to značně předražená, to kupříkladu v takové Venezuele pana Madura jsou data téměř za hubičku. Až budou i u nás téměř zadara, ať si tam cpou potom co chtějí. Je to stejné jako s veřejnoprávní ČT, člověk ji musí platit a pokud by se chtěl dívat, tak pouze na prorežimní kydy.

janle57
14. 5. 2022 10:06

Článek spíše z kategorie science-fiction,který má jednu hlubokou pravdu o nekrytém
tištění dolaru a eura v úpadkovém společenském systému s cílem zničit ekonomiky
Ruska a Číny a který bude mít přesně opačný efekt,suroviny,potravinové komodity,
čipy,progresivní technologie z těchto zemí se budou prodávat pouze v přepočtu
na rubly a juany,jejichž kurz tyto země stanoví podstatně více než jsou obě natisknuté
měny,jaký to bude mít na jejich ekonomiky dopad si každý domyslí anebo že by si
Čínané nebo Rusové nechávali platit v hamburgrech nebo belgických pralinkách?

ankmorpo
14. 5. 2022 12:39

autor adoruje kovidistické zločince

Pavel
14. 5. 2022 12:51

Jenom ať dál parchanti ryjou do Rusů a do Číňanů. Bez Rusů se neohřejí a budou jezdit na trojkolkách a bez Číňanů nebudou mít žádné spotřební zboží, protože to co z Číny koupí kupříkladu za 100 Kč, to tady obratem prodají za 1000 Kč. Takhle to tu funguje. Takže si pitomci, co chcete vydělávat těžké prachy rozmyslete koho podporovat a proti komu se stavět. Většina, neříkám, že všichni má již v mozkovnách asi na- srá- no, jinak to není možné, že by mohli žrát tak tu propagandu těch zaprodanců. Až se na nás tyto dvě velmoci vyprdnou, tak si můžeme jít vyhrabat díru, lehnout si a picnout se nejlépe nějakou kudlou made in China.

Albi
14. 5. 2022 17:11
Odpovědět  Pavel

Ale ona ta EU plyn od Ruska bere a taky poslušně přistoupila na mechanásmus platby přes rubly, jak požadovalo Rusko.
To jen pro vysvětlení plebsu musí vymyslet nějaké závažné důvody, proč se bude řízeně chudnout.
A podívejte se, nač je taky potřeba dostatečně našetřit. Minutové video z Úřadu práce – budou se vyplácet dávky. Nejvyšší v EU!
https://1url.cz/prKST

Pavel K
14. 5. 2022 19:41
Odpovědět  Albi

Tady mě to nejde, asi to neumím, ale jestli to je to samé video co jsem, viděl na PP, tak to je hustý. Tam jde skoro o život z rozmačkáním.

Albi
14. 5. 2022 21:08
Odpovědět  Pavel K

Mně se otevřelo normálně a ano, je to to video.

remy
14. 5. 2022 19:02

Jo, velice si dobře pamatuji a není to tak dlouho, co nakonec banky musely přistoupit na urychlené transakce a tak jim skončila hrabivost a obchodování s penězi. Některý obchodníci i pomalu skončili na Orlíku kvůli platbám. Jak dlouho už jsme v unii a platby v unii byly na 3 týdny, jak by to voli po bankovkách a neradi se jich zbavovali a hýčkali. Pošta podobné praktikovala donedávna, přitom je to vteřinová operace..Jak třeba Transfer Money. Poslat peníze v minulém režimu znamenalo dostat stejnou podejku od adresát a pomalu s stejné bankovky?. Vše se zkracuje, jak se pravilo v jednom filmu, jen tady v peněžnictví se nějak nechtělo, no. Unie, jak vyšitá v rovnosti

GALES
15. 5. 2022 21:50

Nevím jak GESARA/NESARA ale určitě by na ty všiváky platil HROMSARA. Celej den aby do nich mlátil hrom.

Josef
21. 5. 2022 10:45

Kdo zastupuje gesaru? Jméno, adresa web, podrobný popis změn? Neexistuje…. takže jde o výmysl, který je tak často zmiňován, až mu někteří uvěřili