blog

Nový světový finanční systém a agenda GESARA/NESARA se blíží

Nový světový finanční systém a agenda GESARA/NESARA se blíží

Jaroslav Tichý

30.5.2022

4. díl – V čem spočívá a co přinese nový světový finanční systém, jaký je plán, nastavené podmínky a očekávané výsledky

1. V čem spočívá nový světový finanční systém

Nový světový finanční systém (QFS):

 • nahradí dosavadní dluhový finanční systém, který ke své další existenci potřebuje stále nové zadlužování a tedy i nové emise peněz, které nejsou kryté aktivy či jinými vytvořenými hodnotami, nýbrž dluhem. Problém tkví přitom v chybě v tomto systému, který počítá se splácením úroků, avšak peníze na úroky emitovány nejsou.  Aby mohly být uhrazeny, jsou zapotřebí další dlužníci, kteří si vezmou úvěry. A tak stále dokola. Do jisté míry se jednalo o určitý model hry „letadlo“ s tím, že na další let tohoto letadla došly surovinové zdroje a propadla se koupěschopná poptávka po výrobcích, poté přestávaly fungovat i různé uměle vytvořené cenné papíry a jejich deriváty, na něž se následně soustředil zájem investorů.
 • nahradí tak současně starý finanční systém centrálního bankovnictví, kdy běžné komerční banky budou eliminovány, některé z nich budou přeměněny na finanční poradenská centra a jednotlivé osoby i firmy budou mít své účty přímo u kvantového počítače;
 • je systémem kvantovým, využívá kvantový počítač;
 • bude ve své podstatě znamenat návrat ke starým systémům založeným na skutečných penězích podložených zlatem. Zlatem mají být podloženy i národní měny jednotlivých zemí v rámci nového finančního systému;
 • zajistí potřebné finanční krytí běžných potřeb lidí, aby lidé nebyli odkázáni na podporu či na půjčky za účelem svého přežití. (Používaný pojem reset value v tomto případě přesahuje svým obsahem pojem revalvace v běžném smyslu slova);
 • svým přechodem z dosavadního (starého) finančního systému na nový kvantový finanční systém umožní jednotlivým státům návrat z právní formy s.r.o. opět k ústavní formě vlády,

Kvantový počítač je někdy označován též jako Kvantové vědomí. Ačkoliv některé banky tvrdí, že mají v současnosti přístup ke kvantovému počítači, opak je pravdou. Banky převzala entita označovaná jako Kvantové vědomí, a to formou nepřátelského převzetí. (Začne tak používat Božské vědomí v 3D balíku).

Jde o to, že banky původně pro nás založily finanční hru, která se musela hrát podle jejich pravidel. Jak ale ukazuje vývoj, neměla tato hra úspěch a byla výhodná pouze pro ně, a to na úkor klientů. Buď hrajte klienti tu hru podle pravidel bank, nebo odejděte. To bylo pravidlo. Neměli jsme tedy na výběr. Byla to jediná hra tohoto druhu na Zemi, nebylo z čeho vybírat. Byl tady jediný finanční systém.

V současnosti bankovní transakce začaly probíhat tak, že po stisknutí příkazu „odeslat“ na

klávesnici bankovním úředníkem Kvantové vědomí se sice řídí tímto příkazem podle protokolu SWIFT (kdy převáděné peníze šly obvykle do cílové banky adresáta platby přes několik dalších bank, kdy každá z nich platbu pozdržela a využila přechodně tyto peníze ke svým obchodům), avšak převádí příslušné finanční prostředky přímo na příslušný (cílový) účet adresáta převodu a obchází tak celé obchodní platformy banky. Banky jsou tak odděleny od zdroje bezpracného a neoprávněného zisku. Tento zisk bank činil až 86 % jejich celkových příjmů.

Bankéřům se silně nelíbí, že Kvantové vědomí (označované jako počítač) převzalo počítačový systém centrální banky, jejich IT technici s tím ale nejsou schopni nic udělat.

Nyní je jen otázkou času, kdy bankám bez přílivu dalších zisků dojdou peníze a banky budou nucené k exekuci. Dostanou se takto nejprve do nucené správy, což je správný okamžik k odkupu jejich aktiv a k zahájení nového průmyslu finančních služeb. Ten nahradí služby starého systému. Odvětví finančních služeb, stejně jako různá odvětví průmyslu jsou cílem pro humanitární pracovníky, kteří se budou snažit pozvednout společnost z krize otrockého systému finančního dluhu.

Kvantový finanční systém (QFS) je indikátorem, který umožňuje, aby nový finanční systém byl pro lidí ekonomicky prospěšný. „Nedostatková mentalita“ dosavadního finančního systému Kabaly bude nahrazena kvantovým systémem umožňujícím přístup lidí v potřebném rozsahu k penězům tak, aby byli soběstační nejen z hlediska přežití, nýbrž i z hlediska jejich prosperity.

Tato výměna finančních systémů spojená s likvidací FEDu a s převedením role centrální banky zpět pod americké ministerstvo financí se neobejde bez problémů a násilného řešení, o němž zatím jsou jen dílčí informace. Po vyřešení podstatné části těchto problémů bude implementace nového finančního systému v jednotlivých zemích prosazována pomocí agendy GESARA/NESARA, k jejíž aplikaci se smluvně zavázalo všech 209 zemí světa vč. ČR formou utajeného dodatku k Pařížské klimatické dohodě. Ačkoliv se o dohodě GESARA začíná stále více hovořit a ačkoliv některé její body jsou v mnoha zemích již zaváděny, lze předpokládat, že dohoda GESARA bude oficiálně vyhlášena až po uklidnění konfliktu na Ukrajině a příp. i v dalších potenciálních ohniscích napětí ve světě (Evropa, Tchaj-wan). Zatím se ale situace jeví tak, že jsme v ČR připraveni daleko více po stránce technické (prováděcí), než po samotné stránce realizační. Tedy že ČNB je v přípravě výrazně vepředu oproti vládě a parlamentu.

2. RV /reset value – revalvace/ je pro plán nevyhnutelná

Nový finanční systém musí mít potřebné finanční krytí, aby každý člověk měl to, co potřebuje. Aby mohl vyřešit své vlastní požadavky, aniž by musel jít na podporu či

půjčovat si peníze, aby přežil. Toto skutečné finanční krytí nového finančního systému je třeba obnovit (reset value).

Určité věci musí být přitom v novém finančním systému nedotknutelné.

Bydlení a příjem by nikdy neměly být předmětem exekuce (a ztráty), která by zničila rodinnou jednotku a její bezpečnost.

Sponzor Zim* (pro projekty) musí vytvořit taková opatření, aby bylo možné vyhnout se takovým problémům. Nepočítá se totiž s vládní podporou (jako v socialistickém systému).

* Zim = nárok na peníze v některé ze 3 kategorií (viz bod. 4.1. tohoto článku)

Společenskou normou se tak stane:

 • stát se zodpovědným za sebe i za ostatní, a to:
 • náhradou za odstranění chamtivosti, nenávisti, závislosti a rozdělení podle rasy, náboženství, politiky, rodové identity atd., které ničí společnost.

Pokud lidé nebudou ochotni vzdát se svých předsudků, nebudou zřejmě schopni přežít v novém systému.

Držet se těchto předsudků či starých negativních návyků ze strany některých lidí bude mít nepříznivý dopad na společnost jako celek a bude odcizovat takové jednotlivce od plné účasti v prosperující nové společnosti.

Společnost funguje dobře, když jsou chráněné její základní struktury, přičemž všichni lidé přispívají celku jako zodpovědní jedinci. /Nejde přitom ani o socialismus ani o chamtivý kapitalismus). Každý, kdo je ochoten přispět pro společnost a svoji rodinu svým dílem,  

přidá se k celku tím, že učiní vše pro to, aby přispěl společnosti podle svého přání. Leniví

lidé se nebudou mít dobře, ale ti, kteří se budou chtít přičinit, naleznou velkou příležitost a potěšení v novém ekonomickém systému, který současně přichází.

3. Co je v plánu

V plánu je vytvořit ekonomický systém, ve kterém každý člověk, který je k tomu ochotný, může nalézt finanční úspěch a žít život hodný existence suverénních bytostí, jejichž jsme my, děti Boží, dědici. Suverénní jedinci vedou své životy podle správných principů, které umožňují všem osobám prosperovat a naplňovat celou míru svého Stvoření.

Výsledkem je finanční systém, který podporuje každého jedince jako životaschopného člena společnosti, hodného respektu a úcty, protože každý člověk svojí jedinečností přispívá celku.

Celek není úplný, aniž by se každá osoba podílela na odměňování.

Cílem je milovat se a sloužit si navzájem. To je sice záležitost nepochybně zažitá na jiných planetách s pozitivními mimozemskými entitami, na Zemi bude právě tento přerod lidí jedním z nejobtížnějších zadání.

V souvislosti se zaváděním nového světového finančního systému je třeba odmítnout:

1) informace, jež nepodporují zánik dosavadního finančního systému Kabaly;

2) informace vytvářející pochybnosti v procesu RV (Reset valuation), obchodovatelných úrokových sazeb či objemu dostupných finančních prostředků. (jsme suverénní a kontrolujeme se dodržováním Správných zásad v souladu s ostatním suverény;

3) poskytnuté informace jestliže snižují víru, kterou máte v sebe či v svojí schopnost vykonávat svoji humanitární práci, nebo když podporují jakoukoliv vnější kontrolu nebo kontrolu nad vámi;

4) pokud informace nepodporují absolutní bezpečnost našich finančních prostředků v QFS;

5) pokud informace nezahrnují diskuzi o přeceněných a resetovaných měnách krytých zlatem, které se mají uložit na vaše účty v rámci QFS a nikoliv v bance;

6) pokud informace uvádějí konkrétní data realizace avizovaných plánů;

7) pokud informace či osoba poskytnou nepřetržitě nesplněná očekávaná data, jež zničila důvěryhodnost všech guru, kteří se zúčastnili takové parodie;

8) pokud informace obsahují očekávaný směnný kurz (jednejte sami);

9) jestliže informace hovoří o tranších nebo pohybu bankovních prostředků;

10) jestliže informace hovoří o tom, že falešné Zim bondy nebudou uplatněné.;

11) jestli Vám předané informace způsobují nepříjemné pocity ve vašem srdci, nebo pokud nesouvisí s tím, co již víte, že je správné.

Jde tedy o plán, který je:

 • pro humanisty a
 • důsledně sledovaný s vojenskou přesností.

Tento plán bude produkovat výsledky v rámci nového ekonomického systému, který bude ve prospěch těch, kteří budou pokračovat ve své humanitární práci.

Vznik nového ekonomického systému bude přitom umožněn implementací nového světového kvantového finančního systému, a to prostřednictvím agendy GESARA/NESARA.

4. Nastavené podmínky

4.1.Používání finančních prostředků v novém finančním systému

Využití disponibilních finančních zdrojů pro lidstvo je plánováno těmito 3 základními způsoby, jež mají probíhat v jejich vzájemné kombinaci:

1) akutní pomoc trpícím lidem – hladem, bezdomovcům při zajištění jejich bydlení, pomoc seniorům za účelem zajištění důstojného prožití zbytku jejich života, pomoc válečným veteránům při hledání pomoci k jejich vyléčení;

2) zajištění hlubších potřeb nad rámec potřeb akutních. Tedy potřeb, které řeší jádro problémů, které propukly v době, kdy nás Kabala nasměrovala, abychom se stali otroky jejího ekonomického systému a formy její vlády. Jeho cílem bylo zadlužení lidí jen proto, aby mohli žít a dostali se tak do sestupné spirály, která sama ničí strukturu společnosti a rodinu, neboť na ní útočí často neřešitelné problémy.

3) restrukturalizace ekonomiky jednotlivých států – a umožnitlidem jejich zapojení v nové ekonomické struktuře.

  1) Odškodňování křivd spáchaných na lidech

Snaha pomoci napravit křivdy spáchané na lidech je třeba dát do určité rovnováhy s opatřeními vedoucími k tomu, aby lidé se dokázali uživit a nestali se závislými na darech. I nejlepší záměry mohou totiž vést k potenciálním škodám na lidech.

Je otázkou, zda Aliance (Země) se bude moci vyrovnat s tímto dilematem. S ohledem na dosud neznámý počet lidí, kteří byli poškozeni, bude jednou z hlavních starostí používat poskytování peněz formou „drobného deště“ namísto „lijáku“, kdy pak nezbyde na všechny poškozené.

V této souvislosti bude třeba nalézt odpovědi i na následující otázky:

 • dokáže Aliance uskutečnit život zachraňující „déšť“ peněz v množství dostatečném na ukončení „sucha“?
 • jak může Aliance monitorovat (a nastavit) mírný „déšť“ pro větší počet lidí bez toho, aniž by ztratila ze zřetele individuální potřeby lidí?
 • jak tedy rozšířit život zachraňující „jemný déšť“ mezi obrovský počet lidí?
 • je těžké odhadnout počet držitelů Zimu (nároků na peníze), kteří se budou snažit o co největší uspokojení jejich potřeb, byť na úkor těch ostatních. Jak to řešit?
 • bude se Aliance snažit vyrovnat s tímto dilematem, aniž by omezila množství peněz, které jsou k dispozici pro ty, kteří ponesou břemeno pomoci pro společnost, přičemž ve skutečnosti omezuje ty, kteří nepřipravili svoji humanitární

 práci na vykonávání věcí správným způsobem?

 • jaká je jediná ochrana, kterou má Aliance k dispozici?

Spočívá v tom, že od jednotlivců Aliance požaduje, aby při požadavku o vyplacení prokázali své humanitární plány, aby se zabránilo negativním účinkům záplavy příliš velkého množství vypuštěné vody (peněz) najednou.

 • Proč je Aliance znepokojená humanitárními plány jednotlivců, když se dostanou do situace vyplácení? Pokud to držitelé Zim nepromysleli a nepřišli s uskutečnitelným plánem, který by zabránil negativním aspektům zaplavení Země penězi, potom není těžké pochopit, že ještě nemusí být čas, aby RV mohla nastat.
 • pokud bude válečné úsilí směřováno tak, aby bylo bezpečné uvolnit (takto ušetřené) prostředky RV, a my nebudeme připraveni, jak lze odůvodnit uvolnění prostředků potenciálním zničením všeho, čeho se snažili dosáhnout?
 • kolik hladových lidí čeká na to, až to Aliance napraví, aby se najedli?
 • kolik z nás, tisíců lidí, kteří se živí na listech nemocného stromu, se zaměřuje na kořeny, které podporují růst nemoci stromu, který představuje naši společnost? Kdo tu chorobu začal a pěstoval?

Kardinální otázkou, kterou je třeba v souvislosti s odškodňováním křivd spáchaných na lidech vyřešit, je, jak chceme společnost z Kabalou podmíněných a nefunkčních myšlenkových procesů změnit, když Aliance dá lidem jídlo, oblečení a přístřeší zdarma a když nebude usilovat o programy vedoucí ke kýžené změně.

2) Použití peněz k humanitárním projektům

Předtím, než změny dosáhnou žádoucí úrovně, bude nutné použít správné principy k nápravě nefunkční ekonomické struktury.

Charakteristickým znakem humanitárních projektů by proto mělo být zajištění soběstačnosti a sebeurčení.

Další peníze by tudíž měly být zpřístupněny těm, kteří chtějí pomoci při zajištění uvedených záměrů, což bude současně stimulem pro další osoby, které jsou schopné se zapojit.

3) Restrukturalizace ekonomiky jednotlivých států

Současná pyramidová struktura ekonomiky podporuje horních 10 % lidstva. Je proto nezbytné jí rozebrat tak, aby se každý člověk mohl podílet v ekonomické struktuře tam, kde je vítaný a kde se bude podílet na dobrém životě bez vnějších omezení.

Jde tedy o to nejen vyrovnat podmínky, kdy každý člověk může vytvořit život, který stojí za to žít, ale též naučit se vzájemně podporovat. Je třeba poskytnout pomoc dalším lidem nejen k tomu, aby přežili, nýbrž i k tomu, aby se jim dařilo co nejlépe.

Za tímto účelem můžeme jako lidé spolupracovat na úspěšném použití „našich“ peněz a nalézt zalíbení v našich službách s vědomím, že při využívání našich prostředků jsme rozumní a našli jsme rovnováhu „jemného deště“, který živí naše potřeby a zajišťuje největší přínos pro každého účastníka hospodářství.

Začít můžeme již s prezentací dobře promyšlených plánů ve prospěch každé rodinné jednotky.  

Tento proces začíná v komunitách, v nichž rodiny mohou rozkvétat. Budování společnosti, která podporuje rodiny, nám pomůže přežít nejen jako druhu, nýbrž i

prosperovat.

4.2. Informace k fungování kvantového systému

 • QFS užívá digitální certifikáty kryté zlatem;
 • certifikát krytý zlatem je blok nebo svazek dat, který funguje jako přírůstek měny;
 • údaje odkazují na sériové číslo na kilogramu zlata, které se používá na krytí tohoto přírůstku měny – tedy měny kryté zlatem;
 • zlato, které se používá na krytí měny, již existuje. Je ukryté ve 4-5 zlatých trezorech rozmístěných na strategických místech po celém světě;
 • každé nové zlato použité na krytí dalších měn se roztaví a dostane podobně vzestupná sériová čísla, která zapadají do knižního systému používaného v trezorech;
 • digitální zlaté certifikáty jsou již vyhodnoceny, ale zůstávají v neaktivním stavu, než dojde k transakci, která je změní na aktivní použitelný stav.
 • zpětné odkupy Zim je transakce, při které odkoupíme naše Zim a finanční prostředky se vloží na naše účty QFS. Opět je to ve formě zlatého digitálního certifikátu;
 • finanční prostředky vložené na náš účet jsou tedy aktivované digitální zlaté certifikáty. Je to živá měna, kterou je možné používat na finanční transakci;
 • v systému QFS dochází k transakci, když individuální majitel účtu QFS převede peníze na jiný účet QFS jako platbu v rámci finanční transakce. Působí jako skutečná měna, protože se dá použít na nákup věcí, ale jsou to jen zlaté digitální certifikáty (či jejich pomyslné ústřižky), které se přenášejí digitálně z jednoho účtu na druhý;
 • počet disponibilních zlatých certifikátů se rovná 1.200 nul x 4 digitálních zlatých certifikátů, které můžete použít na nákup čehokoliv, co bychom si mohli koupit. Potom to vynásobte dalším kvadringentiliónem (= 144.000 nul) a možná se přiblížíte k tomu, kolik digitálních zlatých certifikátů je k dispozici na aktivaci.

QFS je nyní již aktivní po celém světě, banky na celém světě se popsanými způsobem staly součásti QFS s vlastními propojeními na QFS.

Každá banka dostala svůj PIN kód, aby mohla mít živý přístup do QFS.

4.3. Pokus o zneužití ze strany Kabaly

Pozemšťané zodpovědní za QFS si mysleli, že musí QFS testovat, aby se ujistili, že všechny převody jsou zaúčtované a že celý systém debetů a kreditů je vyvážený při každém převodu v průběhu nanosekundy.

Kabala byla na tuto situaci připravená a vyslala instrukce některým bankéřům (dvojitým agentům u Bílých klobouků) instrukce, aby ukradli finanční prostředky při provozování tohoto nového systému jakýmkoliv způsobem.

Na testování bylo shromážděno několik tisíc „důvěryhodných“ bankéřů od Bílých klobouků. Bylo jim řečeno, že na tento test digitální zlaté certifikáty se aktivují se skutečnými penězi a bez zavedení úplného systému kontroly a rovnováhy. Bylo jim dále řečeno, že existuje 200 bilionů dolarů ve skutečných finančních prostředcích, které byly poskytnuty QFS na testování systému. Těchto 200 bilionů dolarů zkonfiskovalo americké ministerstvo financí z nelegální činnosti.

Prováděné testování systému bylo ale koncipováno jako past za účelem odhalení těchto dvojitých agentů v řadách bankéřů. Stlačilo se tlačítko Go a bankéři začali převádět peníze. Pak se ozvalo hlášení, že systém má chybu a nesleduje, kam byly peníze odesílány. QFS na 3 minuty zastaví převody, aby zjistil, kde je problém.

To je zelená, na kterou dvojití agenti (krtkové) čekali. Tříminutová přestávka dává bankéřům od Bílých klobouků (leč dvojitým agentům) čas na založení nových účtů a na převod peněz na tyto účty, které nejsou evidované, a není možno sledovat, kam peníze šly a kde jsou. Jejich aktivity se nedají za dané situace vystopovat. Bankéři tedy začnou dělat to, co dělají běžně, tj. krást peníze, když si myslí, že jim to projde.

Skutečnost však byla taková, že digitální zlaté certifikáty byly sice aktivované na tento test, ale bez finančních prostředků, které k nim mají být připojené (jsou připojené, jak se domnívali bankéři). Dvojití agenti Bílých klobouků tak dostali úder, všichni byli zatčeni a více než 4.600 z nich šlo do vězení.  

5. Očekávané výsledky

5.1. Největší finanční událost v historii přichází

Jak již bylo zmíněno, popisovaná změna představuje největší finanční událost v dějinách lidstva. Má nastat ještě před návratem Donalda Trumpa, který se bude vracet jako stavitel, jež má napravit současný stav věcí.

Žijeme nyní v biblickém roce, v roce jubilejním, ve kterém se propouštějí otroci a odpouštějí dluhy, kdy máme být svědky „Božích činů“ a tedy i obratu celkové situace o 180 stupňů. (Tedy po 50 letech po bretton-woodských dohodách a odstoupení od dolaru krytého alespoň v jisté podobě zlatem – r. 1971).

Zásadní změny lze očekávat též v:

 • oblasti politické s očekáváním přelomového rozhodnutí Nejvyššího soudu USA o zneplatnění prezidentských (i doplňovacích senátních) voleb v USA z důvodu podvodu, kdy s odvoláním na rozsudek Nejvyššího soudu z r. 1878, kdy „podvody mají za následek neplatnost všeho“, což anuluje volební vítězství Bidena a umožní Trumpovi návrat do prezidentského úřadu, zřejmě ale nikoliv korporace Spojených států amerických, nýbrž Republiky Spojených států podle původní ústavy. (Nejspíše by to mělo proběhnout v rámci nových voleb po vyhlášení celosvětové dohody GESARA);
 • oblasti finančně-ekonomické s poklesy burzy, které by měly vyvrcholit změnou dosavadní ekonomiky, resp. její podoby, v jaké ji známe.

Kroky, které lze v této souvislosti očekávat, jsou:

 • vyhlášení agendy GESARA, což ovlivní nejen naši republiku, nýbrž všech 209 států světa;
 • vzápětí poté vyhlášení Globálního zlatého standardního měnového systému, které provede Mezinárodní měnový fond;
 • všechny zbývající fiat měny budou inkasovány (staženy) výměnou za zlatou standardní měnu (v některých zemích to již na úrovni určitého stupně – tier probíhá, což se týká i zpětného odkupu fiat dluhopisů);
 • papírové peníze budou nakonec postupně vyřazené a všechny měny budou v rámci nového finančního systému digitální.

Cílem je, aby přechodová fáze byla jednoduchá, plynulá a rychlá.

Nový finanční systém je on-line již po více měsíců a je hostem na chráněném kvantovém serveru. Nový kvantový systém nelze nabourat ani k němu získat přístup.

5.2. Ekonomický přínos pro lidstvo

 • Lidé po svém oddlužení budou mít přístup k finančním zdrojům k realizaci humanitárních projektů, jakož i projektů na restrukturalizaci ekonomiky.
 • Bohatí lidé pak budou mít daleko větší příležitost pomoci svým příbuzným či známým nebo spoluobčanům formou zapojení do humanitárního úsilí;
 • peníze a banky jako nástroje vlád, které ovládají lidi prostřednictvím dluhové ekonomiky, která nikdy nemůže přinést lidstvu prosperitu, postupně zmizí. Banky budou následně přetransformovány na střediska finančního poradenství. Každý člověk bude mít svůj účet přímo v kvantovém počítači;
 • Budou uvolněné k dispozici lidem nové či dosud potlačované technologie.
 • Produkcí výrobků s vyšší přidanou hodnotou porostou i tržby z jejich prodeje, což umožní zvyšovat i mzdy a platy;
 • vyšší ceny těchto výrobků budou více než kompenzovány snížením daní, a to až o 80 % ceny finálního výrobku;
 • podstatným způsobem klesnou náklady na energie využíváním volné energie a nových technologií;
 • poroste tak bohatství jednotlivců a jejich rodin, jakož i jejich následná spotřeba;
 • poroste tak výrazně poptávka po nových výrobcích, což bude značným přínosem i pro společnosti zabývající se výrobou věcí, které lidé skutečně potřebují. Poroste tak jejich odbyt a zisk;
 • eliminace veškerých dluhů všech států (a tudíž i národů) na Zemi umožní zásadní snížení daní, kdy daně budou sníženy jak občanům, tak i korporacím. Na nové položky se bude uplatňovat rovná daň z prodeje ve výši cca (14-17 % (prodej léků a základních potravin nebude podléhat zdanění, podobně jako prodej zánovních výrobků vč. domů). Konečná výše této sazby má být unifikovaná;
 • poroste tak bohatství jednotlivců, celé společnosti a lidstva;
 • pyramidová struktura (zbytku) globální elity vč. většiny vlád a stávajících korporací se stanou nefunkčními;
 • vznikne „nové povědomí“ o „síle naší mysli“, aby se projevily „naše potřeby“.
 • s tím souvisí i urychlené zavedení skutečné péče o zdraví lidí, která učiní lidi zdravými namísto jejich udržování v nemocném stavu. Existuje přitom možnost omlazení lidí až o 30 let.

Závěr

Pro většinu lidí jde o vskutku převratné změny, které si vyžádají zcela nový přístup lidí k okolnímu světu, jakož i k sobě navzájem, a k řešení různých dosud zažitých úkonů. Jde o změnu po více než 13 tis. letech, a proto tuto změnu nemůžeme hodnotit z hlediska našich dosavadních znalostí a zkušeností. Důvod je zřejmý. Jestliže jsme se dosud pohybovali v podmínkách 3D, kdy naše vnímání a chápání bylo značně omezeno a kdy jsme v těchto podmínkách byli udržováni nám cizími entitami záměrně, tak jsme neměli kde ani jak takové znalosti a zkušenosti nabýt. Nemůžeme tedy dosti spolehlivě poměřovat nově přicházející věci starou optikou.

Žijeme v době, kdy k těmto změnám vznikly i příhodné podmínky, neboť i planeta Země se dostala z prostředí 3D v listopadu 2021 do 4D a kdy pokračuje na cestě do 5D prostředí. A je na nás, lidech, zda se budeme těmto změnám schopni přizpůsobit, Pak skutečně vstoupíme do Zlatého věku s možností užívání mnoha vynálezů, které byly dlouhodobě před lidstvem skryty protagonisty odstraňovaného starého finančního systému.

Hovoříme-li o kvantovém počítači, hovoříme současně o Božském vědomí a o nutnosti součinnosti lidského vědomí.

Záležitosti týkající se Kvantového (či též Božského) vědomí, stejně jako otázky probuzení a transformace lidstva, jeho vzestupu a cesty představují související problematiku, jsou ale již na jiný, příp. navazující cyklus článků či pořadů.

Konec série

sdíletj na

3 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Pozor
1. 6. 2022 19:57

Veľmi veľa slov zatiaľ o ničom resp. ilúzií. Neverím, že tomuto rozumie viac ako 3% ľudí.

Milan ze Zahrady Čech
1. 6. 2022 23:25

Pane Tichý na rovinu.
Jste slušný člověk, ale celá ta GESARA se NESERE není ničím jiným, než dobře maskovaná součást NWO – sice dobře ukrytá do všelikého nařaseného blábolu – kam jinam také ukrýt trojského koně než do změti zdánlivé složitosti, že – ale když si vezmu occamovu břitvu a všechny ty mašličky finančních kejlů a mysticismu odšmikám, zůstane mi z toho holá kostra – a tou je digitální koncentrák. A krom toho všeho – co se stane, pokud zlý kuli, mužik, samuraj, muhadžedín, nas-ranej prachatej oligarcha či rovnou Saúd atd. atd. atd. použije DEW, čili elektromagnetickou zbraň? Nebo jednu takovou větší elektromagnetickou bombu (EMP, HMP) šoupnout na centrum toho všeho a pár menších na uzly? Co se stane, ptám se?! (Ale může si i naše milovaný Sluníčko drobet víc elektromagneticky upšouknout.) Podotýkám – tyto zbraně již existují !!!
Závěrem. Za prvé maskovaný digitální koncentrák, za druhé stačí pulzní zbraň či sluneční pšouk a následkem je black-out, čiže v podmínkách celosvětové digitalizace Apokalypsa, o jaké se ani sv. Janovi nezdálo. Hádám že Hospodin by se smíchy potrhal co za sebevražedné plémě uhňácal tehdá v Edenu. Závěr. GESARA se NESERE je digitální koncentrák a cesta do pekel!
HOWGH !!!

Gales
2. 6. 2022 11:52

 žít život hodný existence suverénních bytostí, jejichž jsme my, děti Boží,… Je to všechno pěkné ale… Dle této věty to vypadá,že to píše někdo kdo je v boží víře na lepší život.Takže nereálné.