blog

Několik slov o svobodě, morálce, lidských právech a lidských povinnostech.

Několik slov o svobodě, morálce, lidských právech a lidských povinnostech.

Za posledních více než 30 let se toho u nás i ve světě o svobodě a lidských právech napsalo a řeklo velmi mnoho. Je to jedno z nejfrekventovanějších témat vůbec. Svobodou a lidskými právy se ohánějí politici, novináři, umělci, podnikatelé, zaměstnanci, obžalovaní, zkrátka kde kdo. Zkusme si přiblížit obsah a význam těchto slov.

I. Svoboda.

Co je to svoboda, jak ji vnímáme, jak ji chápeme a jak ji naplňujeme?

Jedna z možných definicí svobody může znít např. takto: Svoboda je stav, kdy se mohu rozhodovat a konat nezávisle, bez ohledu na své okolí. Mnozí si pod pojmem svoboda představují, že si můžou dělat v podstatě to, co se jim zlíbí. Nechtějí být omezováni nikým a ničím kolem sebe. Takovéto pojetí svobody je však už jiná kategorie a má i svůj vlastní název – anarchie. Svobodu a anarchii si lidé často zaměňují. Nechtějí si připustit, že i ostatní mají svou svobodu a vzájemné srážky svobod různých jedinců přinášejí v praktickém životě problémy a konflikty. Zásadní nepochopení obsahu slova svoboda spočívá v tom, že absolutní svoboda neexistuje. Někdo může namítnout, že například Robinson Crusoe byl absolutně svobodný při svém životě na neobydleném ostrově, ale není to pravda. Měl svobodu pohybu, svobodu projevu, mohl svobodně tvořit (a budovat civilizaci), měl prostě všechny dnešní moderní občanské svobody. Ale byl zajatcem ostrova, a i když se mohl svobodně rozhodnout, zda na ostrově zůstane nebo si postaví člun či vor a odpluje (o což se také později pokusil), přesto všechno se po prvním rozkoukání pustil do běžných činností jako najít si tábořiště, rozdělat a udržet oheň, najít vodu, potravu, atd. Zkrátka začal se chovat podle svých přirozených instinktů a podle svých životních zkušeností. Udělal totéž, co dělají všechny systémy v živé i neživé přírodě – začal se „uspořádávat“ od prvotního chaosu (zděšení ze ztroskotání) k optimální funkci a formě (přežití v nových podmínkách), čili začal se chovat přirozeně. Tím jsme se dostali k podstatě věci.

Základem svobodného jednání je přirozené jednání, které jako pravidlo zní takto: „Svoboda jedince končí tam, kde začíná svoboda jiného jedince.“  V dnešní době však lidé velmi často z řady důvodů (neznalost, lhostejnost, zlý úmysl a další) na toto základní pravidlo zapomínají. Napomáhá tomu i heslo, údajně ženoucí společenský a zejména ekonomický vývoj vpřed – totiž že v konkurenci se prosadí jen ten nejlepší. Proto se lidé předhánějí v podnikání, flexibilitě, nabídkách, v lobbingu  ale třeba i na e-Darlingu… a bezohledně válcují svobodu druhých.  

Svobodou člověka se zabývalo také mnoho filosofů a dalších učenců. Jeden z nich, Bedřich Engels, dospěl k pozoruhodnému závěru, který shrnul do lakonické věty:  „Svoboda je poznaná nutnost.“ V praxi to znamená, že pokud pochopím, že když já nebudu omezovat svobodu druhých, nebudou jiní omezovat svobodu moji, tak teprve toto poznání mě učiní skutečně svobodným. Vraťme se nyní k Robinsonovi Crusoemu. I on, když si postavil dům, ochočil kozy a začal žít v podstatě běžným životem anglického rolníka, nakonec pochopil, že jeho svoboda je omezená jednak teritoriálně (nemohl odjet z ostrova, protože pravděpodobnost smrti v průběhu plavby se blížila jedné a pud sebezáchovy mu po malé zkušenosti podruhé odplout nedovolil) a jednak psychologicky (instinkt, výchova a předchozí životní zkušenosti jej donutily a zároveň mu umožnily na ostrově přežit do doby, než se objevila loď a odvezla ho). Samozřejmě se mohl silou vůle vzepřít, užívat si jakoby absolutní svobodu a starat se jen o získání potravy pro přežití, ale za několik měsíců by buď zešílel a spáchal sebevraždu nebo by klesl na úroveň divokého zvířete a skončil podobně. Kdo nevěří, nechť si přečte knihu Richarda Byrda Sám a sám.

Jelikož žijeme ve společnosti, kde se denně navzájem potkávají tisíce lidí v nejrůznějším prostředí a v nejrůznějších situacích, navíc jsme omezeni právem, na jehož základě společnost stojí a funguje, je naše svoboda vždy více či méně omezena. Otázkou pouze zůstává, do jaké míry jsou tato omezení nutná a kde už jsou zbytečná.

II. Morálka. 

Morálku lze definovat jako souhrn nepsaných pravidel lidského chování a jednání. Tato pravidla jsme zdědili od svých předků a v průběhu dlouhých věků se stala přirozeným vzorcem našeho chování vůči ostatním členům lidské společnosti. V dobách historicky nedávných byla také kodifikována – asi nejznámějším kodexem je křesťanské desatero. Desatero křesťanů nebo pět pravidel buddhistů jsou základním a na nejvyšší míru zjednodušeným shrnutím lidské morálky. Každé přikázání lze samozřejmě (a také to nauky činí) rozvést do souboru podrobnějších pravidel. Ta jsou potom v rámci výchovy a výuky vštěpována dětem od nejútlejšího věku.

V průběhu vývoje lidské společnosti docházelo často k úpadku a také k vědomému potlačování morálky. Souviselo to s nerovnoměrností společenského vývoje a zejména v období společenských konfliktů, nestability a při styku či prolínání různých kultur šla morálka často stranou. Pro naši současnost je nejdůležitějším momentem pochopení celkového úpadku morálky za posledních cca 100 let. Svět za tu dobu prošel obrovskou proměnou ekonomickou, politickou, kulturní i duchovní, prožil dva celoplanetární válečné konflikty a nyní stojí na rozhraní dvou epoch, přičemž se rozhoduje o samém bytí světové civilizace. Pravidla morálky jsou dnes velmi často považována za přežitá a novodobý neoliberalismus, vyznačující se mimo jiné právě odklonem od tradičních hodnot ve všech sférách lidské činnosti a myšlení, směřuje vývoj společnosti k anarchii. Přesto však právě obnovení platnosti a především následné dodržování základních pravidel morálky jsou jedním z východisek pro spravedlivé uspořádání budoucí lidské společnosti.

III. Lidská práva.

O lidských právech toho bylo řečeno a napsáno tolik, že to nikdo nespočítá. Zvlášť v posledním půlstoletí je to jeden z nejpoužívanějších a současně nejvíce zneužívaných termínů (nejen) v politice vůbec.

Avšak málokdo, kdo se lidskými právy ohání, je ochoten připustit, že stejná práva jako on mají všichni ostatní. Příkladů z doby současné i (nedávno) minulé bychom našli stovky. Při hledání náplně pojmu „lidská práva“ se dostáváme k podobné hranici a podobnému omezení jako při hledání náplně pojmu „svoboda“. Každý by chtěl mít absolutní právo a nechápe, že absolutní právo, stejně jako absolutní svoboda neexistuje. Jednoduchý příklad ze života: Před vchodem do supermarketu stojí zaparkované auto. Parkoviště je poloprázdné, ale řidič zaparkoval před vchodem, aby to měla jeho manželka blíž do prodejny. Na dotaz jiného řidiče, proč překáží ostatním v pohybu u vchodu, odpověděl: „Je tady zákaz parkování? Není. Tak tady stát můžu.“ Nebyl ochoten připustit, že svým uplatňováním „práva parkovat všude, kde to značka nezakazuje“ omezil právo volného pohybu u vchodu dalším lidem.

Jiným problémem je nepřeberné množství nejrůznějších lidských práv. Nejnázorněji si to uvědomíme, když se začteme do ústavy některého z tzv. vyspělých evropských států. Práv je v ní tolik, že na konci ústavy ztrácíme přehled, o čem vlastně jsou. Současně však naprostá většina ustanovení o každém jednotlivém právu obsahuje nějaké omezení. Např. právo svobodně vyjadřovat své názory je omezeno bezpečností, ochranou osobnosti, zdraví a mravnosti; petiční právo je omezeno zákazem použití petice k zasahování do nezávislosti soudu, právo na nedotknutelnost obydlí je omezeno pro účely trestního a exekučního řízení, atd. Ústava jako základní zákon tedy většinu individuálních lidských práv nějakým způsobem omezuje, především ve prospěch zájmu společnosti jako celku. To ovšem řada lidí odmítá a vyžaduje absolutní právo, bez ohledu na své okolí, což ve svém důsledku znamená konflikt nejen s tímto okolím, ale rovněž se zákonem, a výsledkem tohoto konfliktu je sankce. Ta často vyvolá další požadavek na uplatnění práva a konečným stavem je napětí a neklid ve společnosti. Neoliberalismus, který v současné době převažuje ve vědomí a myšlení „společenských elit“, hlásá maximální individualismus ve všech oblastech myšlení a konání s cílem „osvobodit se z jařma ideologie kolektivismu doby minulé“. Zastánci neoliberalismu však zapomněli, že člověk jako biologický druh Homo sapiens se vyvinul a přežil do dnešní doby a podoby jako tvor společenský. Od samého prvopočátku vytvářel společenstva, ať je nazveme tlupou, kmenem, rodem či jakkoliv jinak. Ve společenství měl každý člen své místo, své povinnosti a svá práva, ale všichni ctili princip prvořadosti zájmu společenství jako celku nad zájmem jednotlivce. Kdo se prohřešil proti pravidlům společného soužití, projevil se jako sobec nebo uchvatitel moci, byl ze společenství exkomunikován a dříve nebo později skončil v čelistech predátora. Změna přišla až v době, kdy člověk objevil soukromé vlastnictví, a začala první směna předmětů, které se začaly nazývat zbožím. Tímto okamžikem začala diferenciace a partikulace společnosti na základě majetku, čili její rozpad na třídy, vrstvy, kasty, skupiny a „nezávislé“ jednotlivce. Po třiceti letech budování nové „svobodné společnosti“ jsme dospěli do stavu, kdy se naše 10i-milionové národní společenství, spojené svým původem, jazykem, historií, povahou, a všestranným pocitem sounáležitosti, rozpadlo na 10 milionů osamělých šelem, navzájem mezi sebou bojujících o území, potravu, vodu, energie, majetek, víru a moc nad ostatními. Lidská sounáležitost se vytratila a začal nelítostný boj o přežití v nové společensko – ekonomické, technologické a informační džungli. Vývoj lidské společnosti dospěl do slepé uličky, na jejímž konci čeká buď chaos, nebo nový řád, funkčnější a spravedlivější vůči těm, kdo si jej zřídili a jimž slouží. Zda skončíme v chaosu nebo konečně dospějeme a staneme se skutečnými lidmi, záleží jen na nás všech. Musíme však pochopit, že právo každého končí tam, kde začíná právo jiného a že kromě lidských práv existují i lidské povinnosti, bez jejichž dodržování své svobody a práva nenaplníme. 

IV. Lidské povinnosti.

Jak už bylo zmíněno v části o lidských právech, kromě lidských práv mají lidé i lidské povinnosti. Moc se o nich nemluví ani nepíše, protože ne každý je ochoten připustit, že existují a že by je měl plnit. Přitom jsou druhou stranou a doplňkem lidských práv a jedno bez druhého nemůže existovat, aniž by to mělo fatální dopady na existenci a fungování lidské společnosti.

Základní a nejznámější povinnosti jsou od pradávna obsaženy v pravidlech slušného chování a morálky. Patří mezi ně např. nelhát, nekrást, nepodvádět, neubližovat a mnoho dalších. V písemné podobě se objevují např. v židovské Tóře, v křesťanské Bibli, ve spisech Buddhy, Lao´c a v dílech dalších filosofů a náboženských myslitelů. Většině z nás splývají tyto přirozené povinnosti s morálními zásadami a také se podle nich obvykle chováme. Mnoho jedinců si však samo od sebe „vyhrazuje právo“ tyto povinnosti občas porušit nebo je dokonce dlouhodobě nedodržovat, protože „oni jsou přece svobodní a nikdo nemá právo je nutit dělat nebo dodržovat něco, co se jim nelíbí.“ A tak lidé lžou, kradou, podvádějí, uplácejí, používají násilí, nerespektují svobody a práva jiných, nedodržují zákony, protože se bláhově domnívají, že jsou něco víc než ostatní nebo že jsou silnější než ostatní,

a prosazují svou vůli a své nároky na úkor ostatních.

Bohužel přirozené povinnosti nejsou až na výjimky (Nikdo nesmí být svévolně zbaven života.) zakotveny v legislativě, ale naopak jsou dokonce i ústavou zpochybňovány.

Dva příklady za všechny: 

Článek ze současné Listiny práv a svobod:

Obviněný má právo odepřít výpověď; tohoto práva nesmí být žádným způsobem zbaven.

Úplné znění podle přirozeného práva:

Je přirozenou povinností a věcí osobní cti každého přiznat své provinění, omluvit se, přijmout trest, napravit svou chybu, poučit se z ní a získat tím odpuštění společnosti a těch, jimž ublížil.

Článek ze současné Listiny práv a svobod:

Nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním. Podrobnosti stanoví zákon.

Úplné znění podle přirozeného práva:

Je přirozenou povinností a věcí osobní cti každého vykonat vojenskou službu nebo výcvik a bránit svou vlast a svou rodinu před nebezpečím.

Zpochybnění těchto přirozených lidských povinností legislativou vede k deformaci myšlení lidí a k odklonu od přirozených norem chování, které lidstvo provázejí od jeho vzniku.

Jak již bylo řečeno, člověk je tvor společenský a v každém společenství, nejen lidském, platí určitá pravidla, která umožňují a současně zaručují existenci a fungování tohoto společenství.  Pod tlakem těchto pravidel vznikají někdy i společenství s přísnou hierarchií, a přesto žádného jejich člena, na rozdíl od lidí, ani nenapadne pravidla porušit. Umí si někdo představit, že by včelí dělnice odmítly pracovat? Nebo že by mravenčí bojovníci zradili svou královnu? Že by se mladý samec ve vlčí smečce potají spářil s alfa – samicí?  Že by příslušník gorilí tlupy odmítl uposlechnout příkaz vůdce tlupy? Ani jeden takový případ se nemůže stát. Každý člen společenství přirozeně zná své postavení, svá práva a své povinnosti. Pokud se v tlupě šimpanzů samec příliš rychle a bezohledně dere do jejího čela, je jeho pád při nejbližší příležitosti velmi rychlý. Kolektivně je smeten a následně z tlupy vyloučen.

To jen lidé si myslí, že když „myslí“, nemusí dodržovat pravidla, která platí od pradávna, nebo je „modernizovat“ a prosazovat jako „nový krok v rozšiřování svobody člověka“. (Např. povýšení nepřirozeného vztahu jedinců stejného pohlaví, nazvaného „registrované partnerství“, na úroveň manželství muže a ženy. )

Jedním z důvodů úpadku lidské civilizace na počátku 21. století je právě odklon od přirozených modelů a pravidel myšlení a chování jednotlivců i celé společnosti. Prožijeme ještě mnoho utrpení, napácháme ještě mnoho myšlenkových i hmotných škod, než si uvědomíme své chyby a pochopíme, že kráčíme špatným směrem a že k lidství vede jiná cesta. Největší ironií současného stavu světa však je skutečnost, že my tu cestu známe.       Je ukrytá v nás a v naší minulosti. Stačí se zamyslet sám nad sebou, odhodit falešné mínění o sobě samém, ohlédnout se za svým dosavadním životem a skutky, které jsem vykonal, oprášit znalosti a filosofii dějinných milníků a vydat se po ní. Možná budeme muset projít očistcem, možná jen novým národním obrozením. Určitě se však budeme muset vzdát své lenosti, lhostejnosti, pohodlnosti, sobectví a nenasytnosti. Až každý jeden a všichni společně pochopíme, že svoboda, morálka, lidská práva, lidské povinnosti a lidská sounáležitost jsou nedílnými součástmi a jejich naplnění podmínkami našeho dospění ve skutečné LIDI, tak se na tu cestu vydáme.

Pro pokec24 napsal Jaromír Bradávka

sdílet na

85 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Matf
12. 12. 2022 15:18
Ohodnotit příspěvek :
     

Demokracie je nejprolhanější slovo západní kleptofašistické propagandy.

Pekos
12. 12. 2022 17:40
Odpovědět  Matf

Ano, toto slovo nejvíce využívají kreatůry, kterým je jeho význam na hony vzdálen.

Pijack
12. 12. 2022 17:51
Odpovědět  Matf

Demokracie je systém, který umožní zločincům lidské právo obhajoby a potírá právo na pomstu (odvetu z rukou obětí). Demokracie dává právo trestat třetí straně (tzv. justice), která může ochránit zločin kdykoliv se jí to naskytne. Tento režim si vládnoucí kasty tvrdě chrání. Proto se na lidská práva odvolávají. Víme, že bohatství nevzniká většinou z práce, ale převážně z kriminální činnosti. Proto máme demokracii.

Gales
12. 12. 2022 18:21
Odpovědět  Matf

Já bych do té definice svobody zamontoval i duševní stav,kdy já od nikoho nic nepotřebuji a nikdo na mně nic nechce.

Albi
12. 12. 2022 21:02
Odpovědět  Gales

A já před nedávným časem četla jinou definici svobody, která se mi zdá dostatečně obecná a přitom se nedá modifikovat podle jednotlivých pohledů typu “jak se mi to zrovna hodí.
“Svoboda neznamená, že mohu dělat co chci, ale že nemusím dělat, co nechci”

Na rozdíl od omšelého, že “moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého”. Co si pod tím představit? Jak mohu vědět, že svoboda druhého nepřesahuje i podstatnou část té mé svobody?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Gales
13. 12. 2022 10:34
Odpovědět  Albi

Co nechceš aby bylo děláno tobě,nedělej druhému.

Markýza
13. 12. 2022 14:41
Odpovědět  Albi

Hezká definice a pravda, že přesnější, než ta omšelá.

Jarda
12. 12. 2022 19:58
Odpovědět  Matf

Už i Socrates prokoukl demokracii.

Socrates.jpg
Gales
13. 12. 2022 10:36
Odpovědět  Jarda

Demokracie se chová jako rakovina. – Zlikviduje i svého hostitele.

Albi
12. 12. 2022 20:55
Odpovědět  Matf

Slovo za to nemůže. Obsah toho slova naplňují lidé. Nebo taky ne.
Nejspíš jste špatně pochopil napsané.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
janle57
12. 12. 2022 15:47
Ohodnotit příspěvek :
     

V článku je výčet hodnot, o kterých jsme si mysleli,že přestaly za socialismu existovat,
ale po 33 letech té nejčistší demokracie jsme se dopracovali k závěru,že popsané
hodnoty,které v novodobé totalitní společnosti neexistují,existovaly právě, i když
v omezené míře,právě za minulého režimu,nejvíc mě za srdce bere pojem obrana
vlasti před nepřítelem,vlastenectví,obětování života atd.Za koho chceme dnes bojovat
a obětovat životy? za majetky rodin Kellnerů,Babišů,Křetínských,Bakalů a dalších,
nebo za politický výkvět téhle země dosazený gauleitery EU z vůle Němců, kteří
nám historicky nejvíce škodili? pokud se u nás nenajde skutečně vlastenecký
politik,který sjednotí národ,je asi dneska každému normálnímu člověku srdečně jedno,
kdo tady bude vládnout !!

Pan Tau.
12. 12. 2022 16:05
Odpovědět  janle57

Asi tak. Za koho a proč bojovat. S námi se nepočítá a jsme čím dál více na obtíž pro jejich plány.

Boomer
12. 12. 2022 17:35
Odpovědět  josh-xy

..tento člověk na sebe vzal povinnosti a práva účastníka provozu na pozemní komunikaci, v dikci příslušného zákona, a to nejpozději v okamžiku, kdy na komunikaci vstoupil. Za své konání by měl být potrestán, neboť úmyslně vytvořil překážku v provozu, čímž omezil nebo ohrozil ostatní účastníky a úmyslně poškodil komunikaci. Žádné výjimky ze zákona..

Boomer
12. 12. 2022 17:39
Odpovědět  janle57

.. normálně uvažující člověk by si mohl být vědom skutečnosti, že odbočku na cestu pokojné změny jsme už minuli a nacházíme se v jednosměrné ulici!

Albi
12. 12. 2022 21:19
Odpovědět  janle57

Ale to přece platilo odevždy.
Zrovna takovou otázku si mohly pokládat (a možná i pokládaly) i generace minulé až kam paměť sahá.
Proč bych měl já položit život za krále X, za rodiny a majetky knížete Y, haběte Z,

A vlast je holt něco jiného, než šlechtické majetky, než jakékoliv režimy.

Režimy se mění, vlast zůstává. Ohrnete nos nad svým domečkem, je pro vás bezcenný i se zahradou s vlastnoručně vysazenými a opečovávánými stromy, když jeho záchrana nebo uchování před nájezdníky znamená i záchranu rodiny a vlastníků zámku s rozsáhlým parkem, lesy a poli ve vašem okolí?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
M.Š.
13. 12. 2022 13:23
Odpovědět  janle57

Správné hodnocení,jsem také rozčarován tím,kam se svět pohnul po pádu východního bloku.Ono je to loické,žádný režim není ideální,ale musím říci,že v roce 89 se sedlo na lep největším lhářům a podvodníkům,kteří se schovávají za tzv.demokratické hodnoty.Takže když olupují každého svého ovčana jak jen se dá,tak se to správně vysvětlí tzv.”podivnými hodnotami”,které nazývají “demokratické”.Dá se říci a i napsat,že jde o podvod tisíciletí…….který nemá obdoby,to však neznamená,že to nemůže být ještě horší,ukradina je toho zářným příkladem.Nastupující autentický fašismus na všech světových stranách,takže bych řekl,že již ani tak nejde o blbost,nazývanou liberální demokracií,ale přímo fašodemokracii.Kdo by si pomyslel,v roce 1989,kam až tenhle svět dojde,na samou hranu sebezničení.

Pohoda
12. 12. 2022 16:29
Ohodnotit příspěvek :
     

Prý když byl zlatý věk, tak platila hlavní zásada: “Žít a nechat žít”! Tedy ohleduplnost, nesobectví atd. Vysoká mravnost byla obecným jevem.

Dnes, bohužel, žijeme v černém věku, kdy platí: “Žít a nenachat žít”! Tedy?

Albi
12. 12. 2022 21:23
Odpovědět  Pohoda

Tedy…..!
Neměli bychom dovolit, abychom ztratili své lidství jen proto, že ho jiní zahodili.
Je to těžší, než se přizpůsobit špatnému vzoru, ale myslím, že proveditelné to přesto je.

Pavel
12. 12. 2022 22:19
Odpovědět  Albi

Nedovolujte. A. Zacnete u sebe.Ted.Nenavadejte jiny.Jdete prikladem.

Albi
12. 12. 2022 23:28
Odpovědět  Pavel

????
To taky dělám. Ale nejsem Mesiáš.
A vy?

Markýza
13. 12. 2022 14:43
Odpovědět  Pavel

Klid, pane. Dospělý jedinec se “navádět” nenechá, používaje vlastní úsudek.

Pavel
14. 12. 2022 00:43
Odpovědět  Markýza

Jo dospelej komunista, fasista a nebo demokrat , nebo udavacskej fizl, pouzivaji sichr vlastni usudek.
Jako ten Pepa Vyskoc.To sem zazil na vlastni kuzi , jak se nenechali navadet a nesu nasledky dodnes.
Diky za pripominku. Vase vnimani kazdodenni reality je opravdu k nezaplaceni..
Poradte Albi co delate. Kdyz to taky v praxi delate???
O mne strach nemejte , ja sem nepsal o tom ,ze “nemeli bychom dovolit”, tak ze mne do toho netahejte.
Je to dle vas proveditelne ,jen jsem reagoval na vase slova , mozna si je jeste pamatujete , nebo si je prectete po sobe..Nebo je to ,ze skutek zase utek??

Rapa
12. 12. 2022 17:20
Ohodnotit příspěvek :
     

A kdo jsme ? Jsme slované ! Naučili jsme se bojovat , tprotože jsme bylí k tomu donuceni ! Nezraďeme proto Sáma,Žižku,Jana Husa,Komenského.Jsme bojovníci Světla,odpůrci zla,satanismu. Za peruna,za rus,za pravověrné,za katary ve francii,za husity z čech,za obrozence národa českého i slovenského. Bojujme slovem i zbraní,jsme slované, bohové předků našich.Nedejme se, pryč se zlem,satanismem.Fialo hanebný,zrádný,tvé zlo dostihne sekera karmy.černochová prestitutko tebe umoří vlastní krutost,vlastní zlo.To čeká i ostatní,pindosníky,pindaly,blablabla žumpu žump.

Albi
12. 12. 2022 21:27
Odpovědět  Rapa

Jak vidíte, tady se spíš objevuje opačný názor – bohužel i u těch, kteří jinak chápou situaci velmi dobře.

Co potom u těch, kteří vidí jen výhody pro sebe – u těch sobeckých, zlomyslných a morálně beztvarých.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel
14. 12. 2022 01:06
Odpovědět  Albi

Albi ,mozna vam neni cizi vyraz mnohomluvne vlastenceni..
Nekde v klidu a v teple.
Vo jakejch vyhodach tady referujete? A kdo ty vyhody z nas ma?? A jaky? Mozna nevite ,ze vyhod je mnoho druhu.
Rapa, vase nauceni udajne bojovat /kdy realna situace nasvedcuje tomu faktu ,ze nas zahnali jejich veskerou moci do stada a jeste zatomizovali..
Aby tedy nas paralysovali postupne do bezmoci s vysledkem isolovat nas a rozdrobili velmi efektivvnimi metodami demokracie , nase zivoty.
Nejlepsi bude , kdyz budete psat vase horecne vyzvy sam za sebe..A predvedete v praxi jak je hodlate vyplnit.
A napisete jak jste poridil.
Pes kterej steka nekouse..
/Vo tom co jsme se naucili a nebo nenaucili asi vite malo , nebo nic/..Jakym slovem a jakou zbrani to nejak nepisete.
A co se dela v pripade nedejte se. Jak se nemam dat?
Nestydte se a poradte.
Ted jak si predstavujete ucinny boj proti Fialovi. Tez schazi vase ctene informace a rady. Jen pisete teorie moudrosti tazeny odkud,nechci bejt vulgarni..
Podobne nabadali kdysi za komunistu horlive projevy statniku Rudy Pravo, radio a nastenky s podobnymi vyzvami..
Nakonec Fiala sam nic..

Administrátor
P.A.Semi
14. 12. 2022 02:46
Odpovědět  Pavel

Ja jen podotýkám, že na téhle polokouli je vyzývání k násilí trestné a leccos se tu konkrétně napsat nedá… Na vás si do Austrálie nedosáhnou… My tady musíme být opatrnější…
Takže ho nevyzývejte, ať popíše přesněji, jak by chtěl “bojovat”, ať to tu nemusíme mazat…
Leccos je lepší napsat jen tak obecně…

Ono je to nejen “trestné”, ale to takhle povedete silácké řeči a pak se toho nějaký magor chopí, vezme flintu a někoho zastřelí a máme všichni malér a morální zodpovědnost…

A jak jsem psal několikrát:
Lež nezastřelíš! Když zkusíš zastřelit Lháře, přijde místo něj sedm jiných a bude to ještě horší, než předtím… Lež se potírá Pravdou, jejímž přítelem je především Čas…”
Ono není ani tak důležité odstranit jednu loutku ve vedení, jako spíš přesvědčit a probudit občany kolem sebe, aby pochopili a volili lépe… V čemž je nějaký “odporný” zločin vysloveně kontra-produktivní, tím si jen “obyčejné” lidi znepřátelíte proti sobě a svým spolubojovníkům…

πα½

Pavel
14. 12. 2022 13:10
Odpovědět  P.A.Semi

Ptal jsem se pouze R., /jestli umite cist a nic jineho/, nefantazyrujte o silackych recech a strileni , o magorech a flintach o nic takoveho neslo..
Poradne jste si text a jeho smysl prekroutil, aby se vam hodil , jako zaminka pro vase povysene poucovani..
Aby vase prechytralost zase vynikla , zneuziti smyslu textu k tomu ucelu vam nevadi a naopak.
Jste zase dalsi latentni ucitel, poucovatel,vychovatel, kazatel a napravovatel hlavne vasich vymyslu a toho co napravit neni treba..akorat vas k tomu nechteji pustit..

Administrátor
P.A.Semi
14. 12. 2022 19:19
Odpovědět  Pavel

Ne, to jsem předcházel tomu, aby vám Rapa nemusel odpovídat, jakou “zbraní” a proti komu bojovat, když jste ho provokoval k siláčtějším řečem nebo činům…

Si to ještě jednou přečtěte, co psal a co jste mu psal vy, a co by na to býval mohl odpovědět…
Třeba na “budete psat vase horecne vyzvy sam za sebe..A predvedete v praxi jak je hodlate vyplnit. A napisete jak jste poridil.” a “Jakym slovem a jakou zbrani” a “jak si predstavujete ucinny boj proti Fialovi“…

Prostě takhle to řešit nejde, a ani o tom planě kydat, protože vy to jen napíšete, ale nějaký magor se toho pak chopí a bude malér… Prostě rady typu “všechny je postřílejte” jsou za hranou… (Čímž neříkám, že jste toto napsal, ale tohle by vám mohl odpovědět, a to právě nejde…)
(Jako třeba na Novém Zélandu po podvodu s Brentonem Tarrantem odzbrojili před Covidem všechny Novozélanďany… Násilí je kontra-produktivní…)

πα½

Pijack
12. 12. 2022 17:23
Ohodnotit příspěvek :
     

Slov o svobodě, morálce, lidských právech a lidských povinnostech nebylo několik, ale tuny a tuny popsaného papíru, přežvýkaných v parlamentech pokryteckých vlád… milionkrát prožvaněných v médiích miliony hodin … Všechno naprázdno, když se u moci drží pořád Židé s velkým “Ž” a v podstatě vlastní celé USA a ty stejné USA diktují světu, jaká ta lidská práva musí být. Rétorika lidských práv je vhodná jen pro plebs a voličský ejakulát a rutinně ji používá vždy nějaký grázl, když se chce vydrápat k moci za podpory opět USA. Je známo, že žijeme ve lži. Lidé lžou, mají to v genech. Chtějí aby jim někdo lhal. Je to Americká kultura, kde se to odráží přímo do lidí v Hollywoodu. Mě se taky mnohé akční filmy líbí, ale vím, že je to všechno fikce a lži. Jenže stádo to chce a je jim to jedno. Takže žádná lidská práva, ale právo na lež a pokrytectví. Čím dřív se této fikce lidé zbaví – tím dřív získají nutnou dávku sebeúcty. Otázka je – chtějí to lidé opravdu?

Boomer
12. 12. 2022 17:28
Ohodnotit příspěvek :
     

..nelze oddělit právo jednoho od povinnosti jiného. Není kouře bez ohně!

Markýza
13. 12. 2022 09:04
Odpovědět  Boomer

Ale to bude pláče a skřípění zubů, než se k tomu zase dojde!

Albi
13. 12. 2022 10:18
Odpovědět  Markýza

Tak tak. Právo si nárokuje každý, povinnost velkomyslně přenechá jiným. 🙂

ladik
12. 12. 2022 17:57
Ohodnotit příspěvek :
     

Doporučuji přečíst na Hovinkách seznam diskuzi k informaci, že ukrajinské gestapo zadrželo tři ženy, které posílaly údaje pro ruské přesné rakety. To je síla.

sergej
12. 12. 2022 18:30
Odpovědět  ladik

Z družice si přečtou noviny na zemi a to i v noci a za mlhy, kdo tomu věří. A ještě do toho měli namotat že vysílali poštovní holuby.

Křehulka
12. 12. 2022 18:37
Ohodnotit příspěvek :
     

Myslím, že nedochází k úpadku “lidské civilizace”, k čemu ale dochází to je degenerace euroamerického společenského modelu. To by samozřejmě nebyla vůbec žádná tragédie kdyby nás současní zaprodanci netáhli ke dnu spolu s ní.

Markýza
13. 12. 2022 09:06
Odpovědět  Křehulka

Já jsem v klidu. Degenerace je logickým výsledkem předchozí regenerace. No tak budeme “zajímavým skanzenem pro bohaté Asiaty”. Obyčejnému člověku to bude stejně fuk.

Pavel z Moravy
13. 12. 2022 09:53
Odpovědět  Markýza

Nu, když si projdeme historii, východ- západ, jednou nahoře ti, podruhé ti. I když zdejší zápaďáci mohou za svůj blahobyt vděčit hlavně kolonizaci druhých. 7 století vládli muslimové ve Španělsku, hlavně se píše o tom jak křesťanský pár v čele s Isabelou opět zvedli svůj lid do boje a uskutečnili reconquistu. Už ale moc nehovoří o tom, že jim Arabové přinesli vzdělání, stavěli vodovody, lázně a povznesli je na úroveň, která tehdy byla na východě na tu dobu na mnohem větší úrovni než zde ve středověku. Dokonce nepožadovali ani, aby se vzdali křesťanství a přestoupili na islám, což křesťané při svých výbojích dělali a násilím domorodce nutili přijmout křesťanství. Nu a jsme o pár století dál a dnešní muslimové, kteří jsou zde nyní jako doma, pokud se tomu dá věřit by nejraději asi všechny islamizovali a možná zavedli své právo šaría a křesťané, alespoň ti, pro které jsou prachy to nejdůležitější to možná i klidně přijmou, někteří to možná dokonce uvítají. Co by tomu asi tak řekli preláti a křižáci, kdyby to viděli. Zde vidíme, jak je vše proměnlivé, ale hlavně co dělá moc a peníze s lidmi, ať se zaštiťují čímkoliv. Máte bohužel asi pravdu, že budeme skanzenem pro Asiaty.

Pavel z Moravy
13. 12. 2022 10:05
Odpovědět  Pavel z Moravy

Ale hlavně, národy Evropy dovolily grázlům, kteří je řídí, abychom tak dopadli. Nic se neděje jen tak samosebou bez příčiny. Proč lidé nechtějí vidět, že je vedou darebáci toho největšího ražení do otroctví a záhuby. Minule jste mně a Milanovi vyčinila, třeba po právu, že kálíme do vlastního hnízda. Ale nyní sama říkáte, že budeme zajímavým skanzenem. Také by se to dalo vysvětlit jako kálení do vlastního hnízda, ale spíše by to vysvětlovalo, že také moc nevěříte v duševní zralost zdejší populace. A to jste nám vyčítala. Protože když to bude obyčejnému člověku fuk, tak potom tedy moc nepřemýšlí. To je celé. V každém případě bez moudrých lidí, kteří by tady obnovili normální slušnou společnost to zde skončí absolutním chaosem a pádem do bahna a beznaděje.

Pavel
14. 12. 2022 01:49
Odpovědět  Pavel z Moravy

Zase nejlepsi je vsecko svadet na ty narody. Ani branit se nemuzou tak do poradne nich, Si to zaslouzi.
. Zase odstranite velkou cast historie a vyvoje ,prevraty, valkami ,revolucemi, to se vzdycky hodi..
Kdy nam byl vnucenej postupne a nasilim tajnej ,politickej system demokracie ,system absolutni a tajny moci za kulisami , daleko v kuloarech. S vasi zralosti to nema nic spolecnyho..A nikdy nemelo.
Dale vybudovani nami /pres nelidske prekazky a jako dukaz ,co dokazeme/, neuveritelny vyvoj nasi extreme vyspele spolecnosti, bezprikladne ,civilizace zazracneho pokroku ,vytvareni uzasneho ,phadkoveho bohatstvi hmotneho i dusevniho a perfektne fungujici organizace nasich zivot pro kazdeho , privadi myslenky na opravdovy zazrak ,co my lide dokazeme…
Prave to zapricinuje pad , kdyz obrovske masy ted vidi ,zavidi , chteji vse co mame a neustanou,s pomoci sluhu mezi nami, aby to ziskali..
Pres zniceni nasi civilizace. To neni ovsem mozne ,ale to netusi a budovat cokoliv neumi.
Jen zoufale neco napodobuji, co u nas vidi….

Pavel
14. 12. 2022 01:28
Odpovědět  Pavel z Moravy

To se dnes opakuje , zase nam prinaseji ,to jejich vzdelani ,pokrok ,atd.
Jsou prosluli dodnes na Strednim Vychode , jak stavi velke vodovody, coz predpoklada budovat velke vodarny ,cerpaci stanice , kdyz maji akutni nedostatek vody dodnes a kde ji vzali tu vasi vodu a obrovske mnozstvi v poustich , ktery jim zabiraji az devet desetin uzemi..jeste na lazne .
Aby kazdyho krestana poradne “vykoupali”..
Kde ste tohle zase vycet?? A z ceho z jakyho materialu to budovali tenkrat.Na ty vase vodorouricky a vodotrubicky…
Napiste zase neco…poucnyho..
Jsou tu zase jako doma.
Zase palili predevcirem a nicili v cely EU.
Vo krestanech vite hodne moc. Moh by ste vyucovat na dnesni universite..
Az neuveritelne. Ze meli prave krestani/katolici zakazano pujcovat na urok ,hromadit penize a obchodovat s otroky atd..
Mozna ste nikdy neslysel pri vasem vzdelani a veku, vo Kristovi jak vyhanel penezomnence z chramu..
Tak dle vas se staly penize pro ne nejdulezitejsi..
Vy ste vopravdova studna moudrosti..

sergej
12. 12. 2022 18:55
Ohodnotit příspěvek :
     

ctrl
https://pravyprostor.net/?p=153381
..
Zajímavé je to jak se ududkovávají v blahobytu před vrtulí a kolapsem z dluhového otroctví pro válku a že mají nepřítele. Ale nevědí jak ho hledat tak ho buď vytvoří snad v odpojovaných od energií nebo jim poradili a nechají si poraděnka? Snad ministerstvo pravdy, nebo snad nějaké zběsilé devianty honeb „neschopných lůzrů organizovanými fašistickými skupinami?
https://www.vidlakovykydy.cz/clanky/branibori-v-cechach

Administrátor
P.A.Semi
12. 12. 2022 18:59
Ohodnotit příspěvek :
     

Autorem “Svoboda je poznaná nutnost” není Engels, ale Spinoza…

“Poznaná Nutnost” není Svoboda, ale Zodpovědnost, která má Svobodu vyvažovat, aby se z přílišné volnosti nestávala bezohledná zvůle…
(tedy středověké představy o Svobodě – Spinoza atd, byly poněkud pokřivené)

Svoboda spočívá v Dobrovolnosti a dobrá je vyvážená cesta mezi chtěním, ohleduplností a zodpovědností.

ale
Kde je Donucení, (tam) není Svoboda,
a kde není Zodpovědnost Mocných Lidu a kde není (čerstvá) Důvěra v “Zastupitele”, tam není Demokracie…

Svoboda je nejen dělat co chci, ale spíš nemuset dělat ani to, co chci. Nebýt otrokem druhých a nebýt otrokem ani svého chtění…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
12. 12. 2022 19:25
Odpovědět  P.A.Semi

A ještě k článku – rozhodně nesouhlasím s povinnou vojenskou službou!
Vojenská služba v mužích zasévá otroctví a bezvýhradnou poslušnost… Na druhou stranu buduje i mužnost a sílu…

Je určitá společenská Vrstva nebo Kasta, které se říká Bojovníci, nebo v Indii Kšátrijové, a jejich úkolem je ochraňovat společnost zvenčí i zevnitř…
Ale jsou další společenské role a úkoly a mnohé z nich jsou s Bojovnictvím naprosto neslučitelné…

A jen barbarské válečnické země nutí k vojenské službě ženy…

πα½

Boomer
12. 12. 2022 21:02
Odpovědět  P.A.Semi

..inu, já zažil první rok vojnu jako řemen, druhý rok vojnu jako řemeny dva.. a semínko otroctví a bezvýhradné poslušnosti nevzešlo. Zato není radno šlapat mi v kapustičkách..

12. 12. 2022 21:05
Odpovědět  P.A.Semi

Jasně. Však on už nás někdo ochrání, když si svobodu sami bránit odmítáme.
A pak si za to od nás vybere takovou odměnu, že budeme blejt krev. Naposled, co vím, jsme se obrany svobody vzdali v devětatřicátém. Krev jsme po osvobození sice neblili, o to víc jsme však “úpěli”. A mstíme se za to “úpění” dodnes. Osvoboditelům bouráme pomníky, vrahům je stavíme…
Mám dotaz – byl jste na vojně?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
13. 12. 2022 16:15

Zrovna to tak vyšlo, že v roce 89 mi bylo skoro 17, pak jsem několikrát studoval první pololetí vysoké na odkládání, a nakonec jsem sloužil “civilku” jako správce počítačové sítě na vysoké škole, kde jsem pracoval – a kde jsem se naučil víc, než ti, co to naproti na ČVUT studovali… (Můj mladší bratr má “modrou” na hlavu – vysvětlil jim, že je Čaroděj, ale papíry na auto mu nesebrali… Můj nejmladší bratr než by šel na vojnu, tak tu povinnost zrušili…)

Další Kasta nebo Třída jsou “Brahmani”, u nás se tomu říká “Pracující Inteligence”, a ti mají jiný úkol, než Bojovat a Chránit silou. Stejně tak Rolníci se do válek povolávají jen ve stavu Totální Války, ve stavu Nouze…
A Ženy se do Bojů povolávají už jen ze Zoufalství (jako na Ukrajině), nebo v Barbarských Diktaturách (jako v Izraeli)…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Míla
13. 12. 2022 09:06
Odpovědět  P.A.Semi

souhlasím, lidské společenství přece není mozne srovnávat s mravenci ci včelami. Nikdy bych mému synovi nedovolila jít do války proti Rusku za fialové americké zájmy jen proto, ze je to nějaká povinnost! To ať se na mě pan autor nezlobí, ale právě proto, že myslíme.

Albi
13. 12. 2022 10:26
Odpovědět  Míla

No – jen jestli by vám dali na výběr, co synovi dovolíte a co ne..

Míla
13. 12. 2022 11:00
Odpovědět  Albi

tyhle morální zrůdy mi na výběr nebudou dávat vůbec nic

Gene
13. 12. 2022 11:57
Odpovědět  Míla

A o to jde, ty zrudy vam na vyber nedaji.

Míla
13. 12. 2022 13:16
Odpovědět  Gene

tak jako mi nevnutili očkování, hadry na obličej, tak mi nevnutí např. ani jíst hmyz. A tím spíše ne vojensky mundur. Vůbec nechápu co je to za lidi v téhle zemi, že si nechají bez mrknutí oka všechno líbit. Pak se nelze divit, ze si oni dovolí tohle všechno a vy pak můžete napsat ze mi nedají na výběr. Vím, že oni si to myslí, vyzkoušeli si to na ovcích loni dostatečně. Jenže s tím já se nikdy nesmířím. Svoje dítě jim prostě nedám i kdybych měla sama chcípnout

Gene
13. 12. 2022 14:38
Odpovědět  Míla

Diky temto lidem na vyber nemame. Ac chceme, nebo nechceme, tento system podporujeme. Napriklad placenim dani, nakupama, placenim vselijakych poplatku. Vy jim dite samozdrejme nedate, oni si ho vemou sami a vasi mrtvolu zahrabou za naklady vase rodiny. A to vse se deje diky netecnosti a blbosti spoluobcanu. Misto se spojovat, tak se nas stvou mezi sebou.

Pavel
14. 12. 2022 03:40
Odpovědět  Gene

pokr.Zakony /mezi nebem a zemi/ ,ktere nam asi Vyssi moc uklada ,abychom je nejen dodrzovali ,ale vyznam jejich staleho opakovani zustava diky akademikum v pozadi.
Nikdo si je nedovede vysvetlit a uznat za skutecne a mudrcove vsi prechytralosti a imbecilnich poucek , to svadi stale dokola na nasi a lidskou hloupost , neschopnost v cele s tim prechytralym a vsude donekonecna omilanym a omezenym Einstainem..
Krici aby nas oslepili a ohlusili /vzdelanim a ukaznenou vychovou predevsim, potlacenim nasi lidskosti, co nejvic, / ,maji nejvyssi zajem je o to, co se odehrava na povrchu a porad dokola nas tim a jen tim nas vzdy potlacovat..
pokr. poridili si rimani nepratele i uvnitr, neunavnym, bezohlednym nasilim casto prosazovanim svych uzkych zajmu,obohacovani ,jako iracionalni cesty k absolutni moci,nad svetem .
Kdyz dnes je jiste,ze prave ty nepricetna bazeni /lust,desires/vedou rovnou do vseobecne zkazy.
Absolutni znamena dokonale a to neni v nasem svete mozne…

Pavel
14. 12. 2022 02:21
Odpovědět  Gene

Neunavujte se tady ,primitivnimi ,trapnymi diskusemi, divenimi a objevy uz objeveneho ,kdyz si kazdej muze pripomenout aspon z povrchnich a strucnych informaci ucebnic pro patou tridu , vznik ,vyvoj , rozvrat a pad vyspele spolecnost utvorene ve starym Rime.
A udelat jednoduchy zavery.
Jak se vyvoj lidskych spolecnosti v podstate opakuje.
Jake nepsane zakony /asi Vyssii moci/, nam stale vladnou a urcuji co bude ..
Vznik a vyvoj Rima od postupne stale vice imperialistcke republiky a spoluprace vsech obcanu na jejim budovani a rozvoji, pres vybudovani obrovskych armad a jejich roli a pouziti, az armady a generalove castymi prevraty vladli, povinnosti z toho plynouci, ktere potom jako velmoc museli bezpodminecne realizovat.
/Zajistit vyzivu populace,a bezpeci ,kolonizaci a obchodem,atd/.
Budovani a pokrok vyustili do vyvoje, kdy prave postupne oddeleni hrstky mocnych od populace a prave ty zapricinily tragicke nasledky pro celou risi…
Zajmy mocnych /vzdycky prevraty a revoluce zavadeji mocni a lide jen reaguji na jejich progresivni hnilobu/,vedli pres cisare , k jejich degeneraci, poridili si nepritele snad vsude i uvnitr a v prubehu a nevyhnutelneho

Pavel z Moravy
12. 12. 2022 19:11
Ohodnotit příspěvek :
     

Přečetl jsem si dobrý článek pana Hájka na protiproudu ohledně volby presidenta. I když jsem původně váhal, vím, že je nutné podpořit tohoto kandidáta vlastenecké obce. Musíme s tím začít něco dělat, jinak nás ti škůdci a zaprodanci opravdu zničí. Neznám pana Baštu, musím se spolehnout na to, co říkají jiní, ale když vidím jakou podporu u vlastenců má, nechci v budoucnu litovat, kdybych se nezúčastnil. Ať to dopadne, jak to dopadne, jdu ho zvolit. Chtěl jsem volit pana Skálu ale když to není možné, není jiné volby než další vlastenec. Snad není možné dopadnout hůře jak se Zemanem, stále mi zní v uších ten jásot v Klubu Českého Pohraničí jakého máme vlasteneckého presidenta. Jestli bych se měl zklamat i nyní, kdyby se pan Bašta presidentem stal a nakonec se zpronevěřil, s jakýmikoliv volbami potom končím. To přijde nakonec i tak, protože mám svůj věk.

12. 12. 2022 20:33
Odpovědět  Pavel z Moravy

Pan Bašta je slušný a statečný vlastenec s brilantním písemným projevem, leč s mizerným verbálním projevem. Což o to, obsah dobrý, ale ten obal, ten obal… Ačli na druhou stranu se nedá. Tady se ho například, krátce po zahájení specoperace, pokoušela drtit Drtinová.
Je to jen pětiminutovka, ale jak to myslím z toho pochopíš. Vybruslil z toho nátlaku sice se ctí, ale stejně jsem trpěl.
https://www.youtube.com/watch?v=h5ZnWFPac5g
A tady ho máš v rozhovoru:
https://www.youtube.com/watch?v=k1s_ubeGKmI
Ale stejně nepochopím, proč nominovali jeho a ne pana Kobzu. Něco možná tuším, ale radši si to nechám pro sebe, bych nekadil do vlastního espéďáckého hnízda a naše dámy by mě pak za to nelynčovaly.
A jinak – nevěřím, že by byl vůbec schopný se sám sobě zpronevěřit. Snad víš, že byl jediný z SPD, kdo hlasoval pro členství Finska v NATO. A víš z jakého důvodu? Že prý by to bylo vůči Finům nefér, když bychom jim to upřeli! Že prý my jsme také tu šanci dostali, tak proč ne Finové. A nas-ral tím hafo lidí (včetně mě), včetně vedení SPD. Nejde o to, že bych ho za to nakopal, ale o to, že to byl zkrátka a jednoduše jeho názor, pročež si za ním stál třeba proti všem.

12. 12. 2022 20:48

Jo, a neskuhrej tu furt kvůli věku, jsi jenom o jeden umrněnej oběh zeměgule kolem slunce starší než já a děláš ze sebe Metuzaléma. Jak by pak k tomu přišel takovej Ota Vávrů nebo Kirl Douglasů, žejo. Koukni na velkozloděje – nově vlastence – Klausů jak se má čile k světu a to má na hrbu naložíno víc než my.

Pavel z Moravy
13. 12. 2022 09:27

To bylo právě to, co mně vadilo, že hlasoval pro to přijetí Finska. Pak jsem si ale uvědomil, že to skutečně byla jeho volba a že tím nemínil poškodit žádnou alternativu. Musíme nechat člověku i jiný pohled na věc, i když mne to také mrzelo. Je důležité se nezpronevěřit v tom zásadním, tedy nezaprodávat svoji vlast.

13. 12. 2022 14:59
Odpovědět  Pavel z Moravy

Mě tím napřed děsně nakrk, ale to jak to vysvětloval; důvod, proč hlasoval, jak hlasoval; jsem po jeho vyjádření se k tomu pochopil. Sice mi to přišlo vzhledem k dané době jako… řekněme nemoudré, ale ocenil jsem, že si dovede stát za svým v podstatě proti všem. A to je v dnešní době sakra vzácný úkaz. Proto věřím, že není schopný se sám sobě zpronevěřit.

Pavel z Moravy
13. 12. 2022 10:39

Jó Milane, Vašík Klausů, ten měl také jiný život než my. Ten může ještě ve stovce přednášet ty svoje moudra, kolem těchto lidí se běhá a běhá a běhá. A my všichni přece víme, že tito lidé jsou propojeni pupeční šňůrou úspěchu, na jaký přece obyčejný člověk nedosáhne. Ten a jemu podobní jsou tak opečováváni, že je skutečně můžeš zařadit do té kategorie Metuzalémů. Buďme přející a bude nám přáno, jak říkají ta všeliká lidová moudra. Já neumím závidět, takže mi to je fuk.

13. 12. 2022 14:54
Odpovědět  Pavel z Moravy

Já si z tebe jenom jenom dělal drobet ouchcapky, že tě ten věk tak straší. Mě spíš se-re. Vlastně ani tak věk, jako to, co je k němu přibalený.

Boomer
12. 12. 2022 20:49

“Nechte to být a nechte, aby se to stalo, svět se točí sám!”.. to je věta, která dle mého vystihuje celoživotní Baštův postoj.
Jenže v dnešní době idea neuskutečnitelná, jakmile někdo složí ruce do klína, okamžitě je některým za vola a ještě hůře..za kořist. Tudíž jako president by nás asi moc nepotěšil..

12. 12. 2022 21:19
Odpovědět  Boomer

Nesouhlasím. Myslím že nevystihuje. To vystihuje postoj fatalisty, což pan Bašta rozhodně není, neb ruce do klína neskládá. Prudil za reálsocialismu, prudí i teď – to vám přijde v souladu s vašim tvrzením?

Boomer
12. 12. 2022 22:14

..prudil proto, aby se co nejméně prudilo, tudíž ano, je to v souladu s mým tvrzením. Bašta byl a stále zůstává zastáncem minimálního státu, minimálního vládnutí, minimálních zásahů do věcí jiných a to se projevilo i v případě postoje ke vstupu Finska do NATO. Fatalisté věří na předurčení osudem a jako takoví nebojují za nic a proti ničemu.. a to jak sám píšete, Bašta nedělá, tudíž nemůže být fatalistou. Snaha nezasahovat do věcí jiných není fatalismus..

12. 12. 2022 22:32
Odpovědět  Boomer

Vy pán – já pán, vy názor – já názor.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
13. 12. 2022 09:25

..asi tak nějak.

Pavel
12. 12. 2022 22:48
Odpovědět  Boomer

Basta je brilantni a statecnej vlastenec a jeste ty ruce z klina nevyndal. A nevynda v zadnym pripade..
Jako davy dalsich demokratu..
Hemzi se svet VERBALNIMI KULTURISTY , ktery se chteji prozvanit, jako tenhle ke korytu presidenta.
Z klina za zadnych okolnosti ruce nevyndaji..
Mozna, urcite by svoji snahu meli podporit a kazdej z nich , nejlepe aspon deseti lety poctive prace.,pro narod.
Aby poznali ,ze poctivy skutky a kazdej den ,jsou nade vse..
Aby za kazdy projev, clanek, rozhovor v mediich museli odpracovat nejmin tejden pro narod..
Bylo by zarucene lip.

Markýza
13. 12. 2022 09:14
Odpovědět  Boomer

Tohle není skládání rukou do klína, ale máte pravdu – lidstvo není dost moudré na to, aby takovou premisu naplnilo. To je furt “mám to pod kontrolou” a bum.
Kovid snad trochu lidstvu milému vysvětlil, jak se to s tou slavnou kontrolou má, ale asi ne dost.
Tuhle koukám na cosi, co se jmenovalo “smart krajina”….že prý tam dokážou šíbovat vodou, jak “je potřeba” (no, jak komu) Málem mě kleplo……žiju celoživotně v domění, že krajina je “smart” tak nějak sama od sebe a vidíte to – musí se jí to vysvětlit!
Neboli poručíme větru dešti, už zase.
Já s tou páně Baštovou větou souhlasím, ale máte pravdu – není “takovej pěknej” – no, snad by aspoň mohl být “takovej slušnej”.
Bóže dobrý………..

Boomer
13. 12. 2022 09:33
Odpovědět  Markýza

..teorie nezasahování do běhu světa je možná pro někoho zajímavá, ale situace je taková, že když složíte ruce v klín, okamžitě se chopí příležitosti někdo, komu zasahování a ovlivňování chodu světa, mimo svůj osobní rámec, přijde náramně vhod.
P.S.
Věta, kterou jsem zvýraznil, není z Baštovy hlavy, ale jeho působení v disentu(Hnutí revoluční mládeže) bylo zcela v jejích intencích.

Markýza
13. 12. 2022 10:04
Odpovědět  Boomer

Asi bychom si měli vyjasnit pojmy; “nezasahováním” mám já na mysli dejme tomu nervat, netlačit věci a děje a tvory tam, kam by se líbilo mně. Ono se vám to tak jako tak nakonec všechno vzbouří.
Mám dojem, že podobně to myslela i ta zvýrazněná věta (z celého srdce vám děkuji, že neříkáte “vytučněná” 🙂 )
Je to všechno věc souladu, harmonie, co nejčistší akord….nevím, jak bych to jinak vyložila.
Nebo heleďte, je to, jako když štrikujete svetr: nesmíte utahovat přízi málo, to vám vznikne hadra. Ale nesmíte utahovat moc, to vám vznikne plstěné brnění.
Takhle já vnímám tu myšlenku o nezasahování. Netřeba zasahovat tam, kde to běží samo tak, že je v tom všem víceméně dobře.
Je třeba zasahovat, když se vám na cestě vynoří balvany.

Boomer
13. 12. 2022 16:35
Odpovědět  Markýza

..ano, v případě nutnosti odstraňujme balvany z naší cesty, ale neházejme je do cesty jiným. Ale kdo do mě kamenem, tomu já balvanem..

Pavel
14. 12. 2022 03:17
Odpovědět  Markýza

Pokr.Hlavni roli hraji tady predevsim nase nikym neprozkoumane a nezmapovane instinkty.
Tedy ta noc a mlha v oblasti naseho vedomi a podvedomi a ceho vseho ,kdo vi ?
Kdyz poctive se temi abstrakcemi zabyvat je neuveritelna dusevni drina a vede pres usili abstraktniho mysleni casto k silenstvi.Nejsme na tohle jeste dostatecne vyspeli a zarizeny..
Nachazi vetsiny utechu v reseni nasledku a nikoliv pricin v realnych ,ale oddelenych udalosti a nesourodych malickostech kolem sebe.
My lide pak vytvarime realne a skutecne podminky , k obojimu ,kdy po necekanem vybuchu iracionalnich instinktu nicivosti /deti si s velkym usilim buduji babovicky z pisku, ktere pak naraz a bez priciny zase znici a to opakuji a bez povimnuti dospelych,aby udelali nejake vseobecne zavery z toho/ usilujeme o navrat k vlade rozumu..
Se to opakuje.

Pavel
14. 12. 2022 02:50
Odpovědět  Markýza

Podivejte se M. nejdrive ze vseho na to lidstvo, abyste vedela vo cem to je..Vedet je dulezity a udesna drina ,podstatny, aby potom nasledovalo umet. A popsat treba..
Povaha , chovani, charakter,motivace ,co dokaze , a co ne, ceho jsou schopni a ceho nejsou , jak je nebo neni moudry lidstvo, je zalezitost velmi velmi tezka a neprehledna.
Analysovat to a najit vychodisko je zakazany..
Vod akademiku a mocnych zakazany..
Vedlo by to k zmenam ,ktery nepricetne potlacujou a zakazujou, je jasny proc.
Kdyz rozum, uvazovani , jsme ziskali a rozvijeli ,abychom se zachovali pri zivote a zivoty zlepsovali..
/Lepsi jit na mamuta v tlupe, atd./, a zaroven od prirody nam zustalo a pretrvava iracionalni chovani jednani , ktere casto prevazi i vybuchy silenstvi a ty nedari se zvladnout.
Velmi racionalni spolecnost ,potlacuje tyhle nase
/jak to nazvat/”nerozumnosti” ,zabava nestaci je kompenzovat ,potlacovane a provokovane presilou a nadvladou strizliveho rozumu akumuluji se podovrchem a celkem pravidelne vybuchuji..A na cas zavladnou.
Katalysatorem jsou ruzni vudci vseho druhu ,udalosti, lidstvo/populace/ je zrale svrhnout sveraci kazajku rozumu.V tom hraji hlavni

Pavel
14. 12. 2022 13:15
Odpovědět  Boomer

Basta je pomatenej senil.

Autor
12. 12. 2022 21:08
Ohodnotit příspěvek :
     

Mám sice určité “výhradičky”, ale jsou malé a celkem nepodstatné, pokud beru celkové vyznění článku. Jen mi tam chybí důraz na tom, že je velký rozdíl mezi svobodným jednáním a zákonoposlušností. Když se po lsitopadu “objevily” “nové druhy zločinů a podvodů”, právníci hlásali, že na to – jízlivě dodávali – bohužel – nejsou zákony. Omyl. V trestním zákoníku to bylo. Stačilo použít např. ” … kdo způsobí svým jednáním druhému škodu, ať úmyslně nebo neúmyslně, je vinen trestním činem ….” Ale my jsme se nechávali opít rohlíkem. Zákonoposlušní dodržují všechny psané zákony, ale ne spravedlnost ve svobodném jednání. Nejvíce zákonoposlušné země jsou USA, Německo a Velká Británie. Nemluví to o něčem velmi zajímavém?
Pro mne je to asi takový rozdíl jako když mafián přijde do kostela, vyzpovídá se a dostane rozhřešení a cítí se čistý! A pravidelně navštěvuje kostel, přispívá na církev – peníze přece nesmrdí. A pak je tu věřící, ktrý nepotřebuje pro svůj vztah k Bohu žádný kostel, žádného kněze, mnicha ani falešná pozlátka “víry”. Protože tu svou má hluboko v srdci.

21732225.jpg
Boomer
12. 12. 2022 21:19
Odpovědět  Peter 008

.. holt výkladem zákona je pověřen soud a nikdo jiný. A soudcové mají být nezávislí, pokud ovšem pomineme prachy, o čemž nás už nejeden soudce dokázal přesvědčit.

Pavel
12. 12. 2022 23:34
Odpovědět  Boomer

Jako treba demokracie , abstraktni vyraz svoboda je zaminka ,aby parasiticky zvanilove , akademici atd. vseho druhu meli o cem zbytecne diskutovat ,psat a cist projevy.
Cela staleti omilat ,zakryvat ,ze podminky k zivotu se porad zhorsuji rapidne..Jsou za to zaplaceny..
A nemuseli nikdy udelat nic uzitecnyho.
Aby zaplnovali prazdnotu nejen svoji, ale vsech.
Aby dokola opakovali ,co se naucili z ucebnic.
Aby predstirali davum pod podiem ,ale bez diplomu, svoji zbytecnou dulezitost.
Vynalezli skoly, aby davy byly zmanipulovane jimi celej zivot duverive jim naslouchat ,aby jejich zvasty jim zaplnovali hlavy,tem co zizni velkou ochotou po podvodu vzdelani ,
aby cetli jejich spisky ,aby ukaznene masove a stadne mysleli, jen tak, jak jsou poucovanim nauceni.
Zkratka aby jich co nejvice chytili na spek abstrakci a do pasti.
Aby se vsude na podiich /na stupinkach nejdriv/,predvadeli , jako manekynky v modelech satu , prazdnymi bezduchymi zvasty nejnovejsi mody.
Za saty manekynu je prazdnota jako za nekonecnymi zvasty akademiku…Predvadi zaroven , udesnou a ubohou neschopnost udelat jeden skutek pro narod.
Zadnou svobodu nikdo nikdy jeste nevidel.

Pavel
13. 12. 2022 00:19
Odpovědět  Pavel

Dalsi “spek”, ktery predhazuji ,aby ochotny stada, taky byly vycviceny, jako opicky v cirkuse.
Ktere predvadi ,jen to, co po vycviku umi , zrovna tak jako umi stejne vycviceni zacci ze skol.
Aby predvadeli zpameti naucene , aby si zaroven jako stadni tvorove nevsimli tech manipulaci a triku provadenych s nimi. Aby nemeli v hlavach nic jineho ,nez co denne museli od malicka konzumovat ,svobodne a demokraticky ovsem , brambory, kurky do zaludku , skolni predmety do hlavy.
Vysledek je zarucena podvyziva stada.
Aby do nekonecna zpameti umeli opakovat ,aby si na instrukce k vycviku zvykli, aby tak vycviceni “svobodne”,potom jen ty dodavane naucenosti prezvykovanim zkonsumovali a dal prezvykovali ..
Aby si od malicka zvykli , zahnani do skol, ze jsou jen poslusne stado. Dav podradnych ,poslusnych ,ktery musi mit ucitele/vudce.
Jejich hlavy je nezbytne zaplnit ,vsim a co nejvic, co se prave nejvic hodi.Je na to vzdy spoleh..
Ty co zaplnuji, treba svobodou ,tech je vzdycky vic nez dost..
Tak muzou vladci i ty neschopny, pohodlne udelat s patricne vycvicenym a ochotnym stadem, cokoliv..

Markýza
13. 12. 2022 09:18
Odpovědět  Peter 008

Ten obrázek mi připomíná okamžik, kdy jsem si uvědomila, že jsem zhruba v půli života. “Potřebovala” jsem umýt okna (že Velikonoce), ale chtělo se mi něco jiného. Jak jsem se tak prala sama se sebou, povídám si “holka, až budeš ležet na smrtelné posteli, budeš snad vzpomínat na všechna umytá okna”? O koupi mobilu tedy nemluvě 🙂

13. 12. 2022 06:05
Ohodnotit příspěvek :
     

Jak je vidět, mysl ctěného obyvatelstva je mnohem více zaměstnána volbou prezidenta, než volbou naší vlády (přece prezident není vláda).

Bude mě tedy zajímat, jak s tím, či oným prezidentem se obyvatelstvu bude dařit líp, jestli bude méně homelesáků, méně na hranici chudoby, méně na dlažbu vyhozených, méně odpojených od elektriky, méně zdražování, méně sebevražd z důvodu beznaděje, méně cenzůry, méně lží, méně štědrosti jiným národům, méně nákupů helikoptér a jiných hračiček, méně atd…

Může některý z adeptů na prezidenta prohlásit, že za něj bude méně toho či onoho, a více toho či onoho? (nikdo vám nemůže dát více, než já mohu slíbit…)

Pavel z Moravy
13. 12. 2022 10:27
Odpovědět  primak

Já je nazývám škůdci zemskými. Vím, že president v našem systému nic moc nevyřeší, ale jak chcete tedy vyřešit situaci s obyvatelstvem, které asi nechce chápat co s námi provádí plutokratický globál a co ještě teprve chystá. Máte řešení jak tuto beznadějně apatickou a zblblou společnost probudit? Já tedy ne. Kazatelé jako za časů Mistra Jana už toho asi na návsích dědin a náměstích měst mnoho nezmohou. Když jsme byli letos na kladení věnců v našem městě, tak naše radnice asi úmyslně připravila na ten stejný den zahájení motorkářské sezóny. Náměstí praskalo ve švech a nás 50 lidí kladlo kytice k hrobům osvoboditelů. Toto je realita naší země a toto je ukázka lidských kvalit našeho občanstva. Tak teď mi řekněte návod co s tím dělat.

Gene
13. 12. 2022 12:06
Odpovědět  Pavel z Moravy

Mate pravdu, pokud se ma neco zmenit, musi to byt v prvni rade mysleni lidi.

Pavel z Moravy
13. 12. 2022 15:17
Odpovědět  Gene

Tak jsem to myslel, tak jak jste to vyjádřil, musí se změnit myšlení lidí. To je hlavní priorita.

oldoo
13. 12. 2022 14:46
Ohodnotit příspěvek :
     

I když má autor vlastně pravdu,jsou to v prostoru tzv.západu vlastně utopistické bláboly,které už nemají význam,protože už není možné se k nim vrátit.
Také použiji příklad.”Je přirozenou povinností a věcí osobní cti každého vykonat vojenskou službu nebo výcvik a bránit svou vlast a svou rodinu před nebezpečím.”
To je snad vtip s tou vlastí,to je co,ta VLAST,TO JE TO SPOLEČENSTVÍ NENÁVISTNÝCH IDIOTŮ,kteří už roky provokují a připravují válku?To bych měl mít za POVINNOST bránit?To tedy ani náhodou!