blog

Kanada: cesta od nejsvobodnější země … k útočišti nacismu

Historické oříšky (Исторические напёрстки)

Poznámka překladatele: Skandál v Kanadě s potleskem pro nacistu v parlamentu není žádná náhoda a ani „jen úlet“. Je však třeba znát mnohé souvislosti, které se ale mnohým zdají být nepodstatnými, ale ve skutečnosti tyhle nepodstatné „detaily“ ve své nekonečné řadě  určují vše. Často to máme na očích, ale pro les nevidíme stromy a pak nechápeme, že vlastně vidíme ten les … možná také lépe pochopíte to, jak a co se ve skutečnosti dělo když v Kanadě vyhlásili „odboj proti kovidu“. Pamatujete si to ještě?      Peter 008

******

Jak jsem slíbil, pokusím se ve své rubrice “víkendové čtení” vysvětlit, co se před týdnem odehrálo v kanadském parlamentu, když poslanci “nejsvobodnější, nejmultikulturnější a nejliberálnější demokracie na světě” nadšeně tleskali téměř sto let starému SS Hunkovi. A po tváři nikoho z nich neproběhl ani stín pochybnosti. Naši novináři, politici, názoroví vůdci a dobří ruští lidé uvedli akcenty na pravou míru: Kanada se po Druhé světové válce stala útočištěm pro desítky (ne-li stovky) tisíc nacistů, kolaborantů, pomocníků, válečných zločinců atd. uprchlých z oprátky a vězení. Ale … je to ještě mnohem složitější.


Nový národ

Vycházejme tedy z historických poznatků, Kanaďané si hned po získání určitého národního uvědomění (po válce o “nezávislost” s Američany v roce 1812) začali uvědomovat, že není možné vytvořit jeden národ. To je sociologický fakt, ideologická danost a politická realita. V oněch vousatých dobách ještě neexistoval pojem “multikulturalismus”, ale dominium britské koruny muselo projít poměrně bolestivou cestou “sešívání” náboženských tradic a kulturních vlivů asi dvou set etnických skupin.

Tento proces nebyl snadný, protože Kanada byla osidlována ve vlnách, přičemž první byli Francouzi v době krále Slunce Ludvíka XIV. a pak už přicházel kdokoli další. V roce 1980 provádí Země javorového sirupu a ledního hokeje sčítání lidu a výsledky jsou ohromující: 45 % obyvatel nemá ani britský, ani francouzský původ, ačkoli politici a stát věřili, že jich nebude více než 15 %. Právě od tohoto roku se Kanada zmítá v legislativním liberalismu a toleranci a země se stává územím globálního sociálního experimentu. Pod názvem “identifikace a ochrana viditelných menšin”.

Začněme od základu, od dlouhé vlády Ludvíka XIV. Právě on začal systematicky rozvíjet zapadlou kolonii zvanou Nová Francie a vyslal za oceán asi dvě stovky šlechticů, malých a bezzemků, z Bretaně a Normandie, aby zde zavedli feudální řád. Některým z novopečených pánů byli “přiděleni” závislí rolničtí nájemci, kteří se již nacházeli v přístavech. Život v kolonii se zdál být svobodný a snadný, s dostatkem půdy, čisté vody, rozsáhlými lesy a loveckými revíry.

Francouzské koloniální úřady (po zkušenostech s porodními bolestmi Angličanů s osadníky, budoucími Yankees) okamžitě zavedly přísné pořádky: kolonistům bylo přísně zakázáno “obtěžovat domorodce” (původní obyvatelstvo), potloukat se po kraji a hledat lepší pozemky, žít bylo nařízeno v blízkosti panského majetku. Velikost osady a její uspořádání byly přísně regulovány. Proto museli budoucí Kanaďané … tvrdě dřít, aby vyčistili svých 30 hektarů půdy od lesů a balvanů, aniž by se ohlíželi na pro zemědělství vhodnější indiánské pozemky.Druhým mocným faktorem snahy o disciplínu byl zákon o “vojenské službě”, Paříž se nechystala poslat do Nové Francie pravidelné vojsko ve velkém počtu, ale přítomnost Britů napovídala, že “rudí ďáblové” (barva uniforem armády Jeho Veličenstva) nezklamou a při první příležitosti se zmocní země na sever od Velkých jezer. Všichni seňorové a nájemci ve věku od 16 do 60 let narukovali jednou ročně k vojenské službě, a pak – pravda zaobírali se … stavbou silnic, kostelů, pevností, vyklízením korunní půdy pro pastvu a senoseč. To vše ve jménu úspory státní pokladny.

Život rolníků byl prostý a tvrdý, a protože bylo přísně zakázáno potulovat se po Nové Francii bez povolení – začaly se vytvářet velmi uzavřené komunity “přísných kolonistů” s nejvyššími prvky soudržnosti a sebeorganizace. Seňorové zde nebyli krutí, neobtěžovali robotou a skromné daně se často braly “v naturáliích”.

Díky nekonečnému bohatství kanadské půdy na zvěř a ryby se životní úroveň a prosperita obyčejných kolonistů stala mnohem vyšší než u rolníků v metropoli 18. století. Tak se začala formovat jedinečná frankoquebecká společnost, jakási uzavřená společnost, nepřátelská vůči novým osadníkům z Evropy. Byla feudální, s vlastní “pracovní” aristokracií, neboť seňorové Nové Francie se jen stěží odlišovali od bohatého trapera nebo průměrného obchodníka s domorodci.

Ale Paříž a další francouzská města však měla problémy s městskou chudinou, čas od času posílala do kolonie chudou sebranku mužů bez “nevěst a manželek”, ženy odmítaly odplout přes oceán. Vláda se snažila plnit královninu vůli … poslala do Quebecu pět set mladých prostitutek a stejný počet odchovankyň sirotčích útulků (tzv. “královských dcer”). “Zboží” se samozřejmě rychle vyprodalo, ale procento svobodných mužů zůstalo obludné. A “královské dcery” téměř všechny brzy vymřely, protože život na kanadském venkově byl drsný, stejně jako podnebí.

A tu najednou … pro americké kolonie neslýchané: úřady (s tichým souhlasem církve) začaly všemožně podporovat smíšená manželství s indiány, páni pořádali v blízkosti obchodních stanic jarmarky, “lidové slavnosti”, upláceli náčelníky spřátelených kmenů s žádostí o “prodej” mladých indiánek, které byly chovány jako panny. Proces probíhá čile, zejména po formalizaci náboženského aspektu sňatku: katoličtí kněží oddávali mladé lidi metodou jak na běžícím pásu, jedinému kolonistovi stačilo učinit veřejně (před kmenem) ústní prohlášení o obrácení své vyvolené na křesťanskou víru. A to bylo vše.

Ženy přitom nekřtily, čímž se vytvořilo prostředí náboženské tolerance mezi domorodým a nedomorodým obyvatelstvem, což bylo na tehdejší dobu neobvyklé. A výsledky smíšených manželství přinesly ještě jeden neobvyklý výsledek: zdravé podmínky existence pracovitého a zákony dodržujícího obyvatelstva vyřešily problém reprodukce frankoquebecké komunity, do roku 1763 se počet obyvatel Nové Francie zvýšil (ve srovnání s rokem 1663) 25krát jen díky přirozenému přírůstku. Děti ze smíšených manželství se ukázaly být zdravé, vysoké, odolné a evropští vědci a cestovatelé si této skutečnosti začali všímat.Ponechme stranou vyprávění o období obsazení Nové Francie Brity, tato událost nezpůsobila žádné velké excesy. Britové s údivem hleděli na poddané nové britské provincie Quebec, žasli nad jejich klidem, disciplínou, pracovitostí a celkovou spořádaností života. Nové úřady do života komunit nezasahovaly, neboť korunu čekaly neklidné časy: v roce 1775 vyslalo vzbouřených třináct atlantických kolonií dvě armády, aby vtrhly do “čtrnácté kolonie”. Britský guvernér Kanady jen o vlásek unikl zajetí při obléhání Montrealu a sotva ubránil Quebec. Bylo jasné, že Koruna nemůže udržet nové korunní země bez místních obyvatel. A bylo nutné s místními obyvateli se domlouvat …

Nejprve je přesvědčit, aby přijali (po vyhlášení nezávislosti USA) více než 50 tisíc “loajalistů-kolonistů”, kteří zůstali věrní britské koruně. Po složitých jednáních s představiteli francouzsko-quebecké komunity a vůdci indiánských kmenů – anglicky mluvící uprchlíci byli usazeni v severní britské kolonii Nové Skotsko, asi 10 tisíc jich přijal Quebec. Tak se začala formovat druhá kanadská komunita, Anglická Kanada. Neklidná, křiklavá, s velkými nároky na politickou nadvládu. Přinášející do pastorálních obrazů někdejší tolerantní existence spalující nenávist ke Spojeným státům, katolíkům a … Francouzům.


Indiáni a válka roku 1812

Kanadu však před Občanskou válkou (na počátku 19. století velmi reálnou) zachránili Američané, kteří v roce 1812 hodlali znovu bojovat se “zálesáky” ze severu Velkých jezer. Opět nechám mimo průběh oné pro Amíky potupné expanze, důležitá je zde jiná věc: budoucí Kanada … byla bráněna a zachráněna původními obyvateli Ameriky, indiánskými kmeny. Brzy poznali zvyky “mladého amerického národa” loupežníků, násilníků a pokrytců. Kmeny, které prchaly směrem k Velkým jezerům, svým soukmenovcům řekly mnoho užitečného a vůdcem odboje se stal legendární Velký válečník Tecumseh, který v krátké době vytvořil na hranici Velkých jezer bojeschopnou a velmi bojovnou koalici kmenů.

Tento vůdce národa Shawnee měl obrovskou zášť vůči Yankeeům, američtí vojáci mu při pohraničních potyčkách v údolí Ohia zabili otce a osadníci celou rodinu pronásledovali, staršího bratra budoucího Velkého bojovníka umučili k smrti, jeho sestry znásilnili a oběsili jako zločince. Během první “americko-indiánské války” pomáhá Tecumseh porazit vojska generála St. Claira v bitvě na řece Wabash v roce 1791, ale poté, co je poražen Američany a Svazem západních kmenů u Fallen Timbers (Bitva padlých stromů), ztrácí rozsáhlá území mezi Ohiem a Michiganem. Náčelník kmene Shawnee jako jediný nepodepsal v roce 1795 Greenvillskou smlouvu a odešel se zbytky svých bojovníků do Indiany.Tam hojně komunikuje s místními indiány, kteří vyprávějí úžasné příběhy o “bílých mužích”, kteří dokázali žít v míru s původními obyvateli Severní Ameriky v údolí Velkých jezer a Mississippi. Velký bojovník se konkrétně dostává do Kanady, když předtím předběžně vytvořil Koalici kmenů a národů od Mexického zálivu – až po Peorii a Ottawu. Nabízí své služby Britům, kteří jsou ohromeni velkým štěstím.

Dne 16. srpna 1812 se Tecumseh a jeho indiánská armáda připojují k britským silám při obléhání pevnosti Fort Detroit. Toto spíše více morální (ale ohlušující) vítězství zhroutilo kontrolu Yankeeů nad územím kolem Velkých jezer a posunulo hranici na východ. Ano, Tecumseh o rok později zemřel, ale udělal dojem na snobského anglického generála Isaaca Brocka, který řekl: “Nikdy jsem nepotkal moudřejšího a statečnějšího válečníka.”

A guvernér Indiany William Henry Harrison, který se s Velkým bojovníkem setkal při jednáních o vymezení indiánských pozemků s osadníky … napsal britskému parlamentu nemyslitelné:

“V naší kolonii jsme se setkali s jedním z těch výjimečných géniů, kteří se čas od času objeví, aby převrátili a narušili zavedený řád věcí.”

Bylo to málem poprvé, kdy Britové neporušili své slovo “žít ve věčném míru” s domorodci, protože si uvědomovali, že bez Tecumsehových indiánů by nebyli schopni porazit Yankees. Začít utlačovat domorodce? Bohužel, proti tomu se ostře postavila francouzsko-quebecká lobby v kolonii, dokonce i anglicky mluvící kolonisté se začali chovat ke svým spojencům s velkým respektem.

Po roce 1814 zažila Kanada nebývalý vzestup jakési zvláštní národní hrdosti, těch několik málo osadníků s indiány si uvědomilo, že porazili mocného a dravého souseda. V ulicích měst se hrdě promenádují indiáni s bojovými vyznamenáními (většinou vymyšlenými místními provinčními úřady), spolu s nimi … i bývalí černoští otroci.

Jde o to, že Britové během četných vyloďovacích operací této války roku 1812 černochy osvobodili a poslali je do Kanady, čímž jim poskytli úplnou svobodu. A aby získali půdu, vyzvali je, aby vstoupili do místní domobrany. Na výzvu odpovědělo ne méně než deset tisíc černochů, bojů se neúčastnili (i když několik z nich bylo také vyznamenáno i britskými řády), ale dobře vycházeli s indiány a po válce nebyli demonstrativně vydáni americkým úřadům. Na základě toho, že získali místní občanství.

Do vítězné kolonie … proudily nové vlny přistěhovalců z britských ostrovů, v letech 1815-1850 do Kanady přijelo 800 000 přistěhovalců. Na žádost královny Viktorie, která nastoupila na trůn v roce 1837, bylo navrženo sjednocení Horní a Dolní Kanady a zavedení jednoho parlamentu. Měl řešit sociální a kulturní napětí v kolonii, která se nedokázala vyrovnat s přílivem statisíců lidí. Tato otázka se v ostrovním parlamentu zadrhla, ale po americké občanské válce a pokusu “irských extremistů” zaútočit na hranice Kanady v roce 1866 … v celé kolonii vzplál sjednocující duch odporu.


Dobrovolníci desítek etnických skupin a národů zapomněli na své vlastní spory a začaly požadovat, aby koruna zavedla stanné právo a téměř vyhlásila válku státům. Katolíci a protestanti, Němci a Slované, Angličané a Francouzi, Skotové a Švédové, Indiáni a černoši stáli v jednom šiku. Dívali se na sebe s pýchou a někdy i s údivem. Tak se projevil zrod “nového národa”, který umlčel i ty nejzatvrzelejší londýnské snoby. A když Británie v roce 1871 podepsala se Státy Washingtonskou smlouvu … seděl mezi pěti zástupci Commonwealthu i šéf vlády Dominionu John MacDonald. A tak byla Kanada na Ostrovech uznána ve svém novém postavení.


Liberálně-nacistická

Existovaly v té době rasové a nacionalistické problémy? To si pište, že byly, od poloviny 19. století se do Kanadou přihnalo několik spontánních a nesourodých migračních vln spojených s výstavbou železnic. Místní obyvatelé měli velké potíže přizpůsobit se nejprve Číňanům (potyčky byly někdy krvavé), poté začaly kulturní války proti Italům a o něco později proti Irům.

.

Asimilace “politických Ukrajinců” v letech 1914-1916 (lidé z Haliče/Rusínska, kteří unikli mobilizaci do rakousko-uherské armády), Poláků a dalších Východoevropanů neprobíhala vůbec dobře. Usazovali se v enklávách, bezprecedentně uzavřených i pro Kanadu, a vybíjeli si zlost z první světové války na Němcích, Rakušanech, Češích a původním indiánském obyvatelstvu, které se do té doby dělilo na “řádné” (asimilované/smíšené) a ty, žijící v rezervacích.

Ponechme stranou ohavné eugenické experimenty na státní úrovni z konce 20. let 20. století zvané “kanadská nucená sterilizace”, které postihly tisíce neanglosaských žen z nižších společenských vrstev. Ponechme stranou “asijskou genocidu” ve 30. letech 20. století a koncentrační tábory pro Japonce a Němce s kanadskými pasy za druhé světové války. A přijetí desítek tisíc nacistů z celého světa po roce 1945. Ačkoli, ne … u toho se ještě chvíli zdržíme.

Ve třicátých letech minulého století se v Kanadě přece jen něco zvrtlo. Když se dvě mocné síly, britská a americká, střetly o vliv na politické scéně. Spojovala je však jedna věc: téměř živočišná nenávist k Sovětskému svazu a všem levicovým silám v politice či odborovém hnutí. Takovou ideologickou policejní brutalitu neznala Mussoliniho Itálie, Francovo Španělsko ani Hitlerovo Německo, a to do té míry, že kanadské úřady tlačily na “levičáky” a čistily společensko-politické pole od jakéhokoli komunistického vlivu. A když byly nacistické a fašistické režimy v Evropě konečně poraženy … jejich nejhorlivějším spojencem byla Liberální strana Kanady (mimochodem i dnes u moci).

Liberální premiér William Mackenzie King, který zastával post předsedy vlády téměř třicet let (1921-1948), se vyznačoval osobní korespondencí a vřelým přátelstvím se samotným Hitlerem i téměř všemi bonzy Třetí říše; navíc otevřeně kritizoval svého britského kolegu, premiéra Nevilla Chamberlaina, za jeho přílišný konzervatismus a podezíravost vůči německému führerovi, který se dostal k moci. Trval na dalším “uklidňování Hitlera”, sňatí z Berlína “okovů Versailles”. Mimochodem, v této otázce ho vřele podporovaly kanadské konzervativní strany, dokonce i francouzsko-quebecká komunita (ovlivněná katolíky) tleskala Mussolinimu a Francovým fašistům, Hitlerovým nacistům.


William Mackenzie King

Liberální strana Kanady se opírala o takzvané “menšiny”, kterých bylo v zemi javorového listu …. ve dvacátých letech minulého století jich bylo přes sto padesát. Liberálové zavedli praxi “multikulturalismu” a zaručili všem nefrancouzským a neanglickým Kanaďanům stejná práva s “titulárními komunitami”. Jediným problémem bylo, že tomu bránily politické názory mnoha etnických skupin, uprchlíků z Haliče, pobaltských států, Polska, Finska, Turecka a několika východoevropských zemí, kteří přišli během první světové války (a bezprostředně po ní). Nebyli všeobecně rusofobní a byli spíše příznivě nakloněni revoluci v Rusku.

Od počátku dvacátých let, kdy odezněla pandemie „španělské chřipky“, prošel kanadský pracovní trh obrovskými změnami. Takzvaný “proletariát” se prudce diverzifikoval a získal rysy pestrého koberce desítek národů a etnik, z nichž většina se do země nedostala příliš dávno. Vypukly vlny stávek a stávkových akcí, které podporovala Komunistická strana Kanady. K jejich potlačení byly po “mírové misi” Dohody na Dálném východě a ruském severu proti mladé zemi Sovětů nasazeny vojenské jednotky. Zároveň vládnoucí liberální politici prostřednictvím médií podněcovali nenávist vůči “levičákům a komunistům” uvnitř každé diaspory.

Hádejte, kdo zůstal v čele těchto izolovaných komunit po konečném vítězství nad rudým morem? Správná odpověď zní, že to byli zarytí nacionalisté nebo ti, kteří sdíleli názory fašismu. Byli úhledně sdruženi do zastřešujících a síťových struktur různých Sdružení a kongresů “menšin”, v podstatě nacionalistických buněk podle etnického nebo etnicko-náboženského klíče. Čím významnější byla jejich podpora politice Liberální strany Kanady, tím více peněžní pomoci a sociálních výhod pro své enklávy/komunity dostávali. Kvóty ve školství, sociálním pojištění, správě a politickém zastoupení v místní samosprávě atd.

Hlavní pákou politického vlivu na “menšiny” byly programy “sjednocování rodin”, vítězní nacionalisté a fašisté v jednotlivých etnických skupinách začali do Kanady pumpovat své příbuzné, často bez pokrevních vazeb. Liberální strana si tak každoročně zvyšovala počet svých příznivců a na státní náklady otevírala kanceláře a zastoupení “utlačovaných národů”, migrantské organizace, které se brzy staly oficiálními zástupci svých národů.

Peníze a přízeň dostávali samozřejmě jen ti, kteří se přizpůsobovali liberální zahraniční politice nesměnného premiéra Williama Mackenzieho Kinga. V roce 1940 došlo na přímou obranu pravicových nacionalistů ze strany policie a prokuratury a každý příslušník “menšin”, který se odvážil říci křivé slovo na adresu otevřených nacistů nebo fašistů, byl uvězněn nebo deportován ze země. A “rodilí Kanaďané” jakéhokoli etnického původu brzy pochopili, že na takové vnitřní politice … je možno si dobře vydělat.

Vezměme si příklad z politických Ukrajinců, kteří porazili své kolegy “komunisty” v někdy krvavém boji pouličních potyček. Boj Asociace (nacionalisté) proti Kongresu ukrajinského lidu skončil jeho úplnou porážkou uprostřed druhé světové války. Banderovci, kteří v roce 1939 utekli před sovětskou mocí, se po tisících objevovali v Kanadě a okamžitě získali status “utlačované menšiny z politických důvodů”. Vláda jim přidělila obrovské částky, Kongres Ukrajinců začal finančně pomáhat chudým rodinám z rozpočtových prostředků.


A … stal se zázrak! Asi půl milionu dalších “Ukrajinců” (ve skutečnosti smíšeného původu) si najednou vzpomnělo, že i oni mají něco společného s Maloruskem, a požádalo o dotace. A dostali je! Pokud si myslíte, že byli jediným “vyvoleným národem”, krutě se mýlíte. Stejně byly podporovány i etnické skupiny “zvláštních” politických či ideologických názorů: Řekové, Španělé, Turci, Finové, Poláci, Srbové, Chorvati, Češi atd. Jste-li nacionalista nebo zastáváte-li extrémní fašistické názory – jděte do kasy a získejte kvóty, dotace, přímé granty. Nezapomeňte vstoupit do Liberální strany Kanady a přihlásit se u “starších komunity”, abyste je ujistili, jak jste hlasovali.

To je před druhou světovou válkou a i během ní Kanada přísně prosazovala imigrační politiku, aby do země nepustila Židy a sympatizanty levice. Všichni byli označeni za “nespolehlivé”, přičemž přednost měli pouze ti, kteří prošli předběžným filtrem kongresů a sdružení “utlačovaných národů”. Jen podle veřejných záznamů přivezla vláda na přelomu čtyřicátých a padesátých let, kdy Západ zahájil studenou válku proti komunismu a SSSR – do Kanady asi dvě stě tisíc antisovětských migrantů z východní Evropy, kteří kolaborovali s nacisty a sdíleli antisemitské a antikomunistické názory. V médiích byli označeni za “ideální budoucí Kanaďany” připravené bojovat.

 Právě tato “čerstvá krev” vyburcovala všechny fašistické a nacistické diaspory v Kanadě a za přímé finanční podpory USA a Velké Británie vznikl Antibolševický lidový blok (ABN).Vládli v něm bývalí esesáci ukrajinského a pobaltského etnika, symbolem ABN byl … “Wolfsangel” (neabecední symbol – “vlčí hák”), který visel na transparentech této vlivné politické skupiny více než 50 let.Kdo ho má na svých transparentech dnes? Tak se nedivte, až kanadský parlament zatleská plesnivému nacistickému hňupovi, takových postaviček byly v poslaneckých křeslech (podle přísných kvót) z Liberální strany nejméně tři tucty. Možná nebyli přímo členy SS, ale k tvorbě zákonů posílali své příznivce a později i své děti či vnuky, kteří byli podle toho vychováváni.


Kanadská ministryně zahraničí (2013-2019) Chrystia Freelandová (nyní místopředsedkyně vlády) je nehlasnou vůdkyní Liberální strany. Její dědeček Michael Homyak je patentovaný nacista a válečný zločinec SS, ačkoli vnučka neustále lže, že přímý příbuzný uprchl do Kanady poté, jak jen Hitler a Stalin podepsali v roce 1939 pakt o neútočení ( Freelandová je etnická Ukrajinka, to jen pro pořádek -pozn.překl.).

Je “obětí války”. Takových “krys”  – jsou jich tisíce a tisíce, každý má alibi a očištěné dokumenty. V každé etnické skupině, pokud vůbec. Němci, Italové, Španělé, Rakušané, Chorvati, Rumuni, Bulhaři, Řekové, Turci, Finové, Norové, Holanďané, Francouzi a další … “oběti”. A v poslední době se vytahují i exotičtí „barmalajové“ (1).

Závěry

Doufám, že geneze výjimečného kanadského “etnického” nacismu a obecného liberálního fašismu, který jej zastřešuje, je jasná. Počínaje dvacátými lety 20. století, poté, co po druhé světové válce a během studené války dostaly mocnou lidskou vzpruhu, kanadské organizace takzvaných “porobených národů” již dávno vytvořily politické aliance a získaly podíl na koláči zahraniční i domácí agendy země. Mají četné pravicové sdělovací prostředky ve všech světových jazycích, ovlivňují parlamentní usnesení, dokonale se zaštiťují liberálním žvaněním o “boji za práva národnostních menšin”. Jsou navázány vynikající kontakty se všemi nacionalistickými organizacemi migrantů v USA, západní Evropě, Austrálii a Jižní Americe. Všude kde se usadili nacisté a jejich kolaboranti.

Kanada soustavně podněcuje nenávist a nesnášenlivost na státní úrovni, zejména dlouholetou hysterii proti “žlutým švábům”, jak byli ve 40. letech 20. století nazýváni Japonci, později se tento termín přenesl na komunistické a socialistické režimy jihovýchodní Asie. Jakákoli silná státnost mimo vliv západního světa je zločinná, nelidská, netolerantní a podléhá destrukci. Pouze Kanadě se daří v zájmu “boje proti diktatuře” plynule propojovat etnicitu a příslušnost k fašistické/nacistické ideologii.

Nedivte se tedy, že z nejsvobodnější země předminulého století, která dokázala v zájmu boje za nezávislost postavit vedle sebe desítky národů a stovky etnik … vyrostlo tohle. Pole pro sociální experimenty glorifikace nacismu, sexuálních zvráceností, nucené eutanazie a sterilizace, změny pohlaví a dalších ošklivých deviací. Taková je logika vzniku státu. Chráníme “menšiny”, jakkoli jsou ve své podstatě divoké a nelidské.

Není náhodou, že se tolik pozornosti věnovalo válce z roku 1812 a následnému výbuchu kanadského vlastenectví v roce 1866, kdy zemi hrozila další americká invaze. Tehdy se formoval “nový národ”, jehož hlavní silou byl multikulturalismus, tolerance, snášenlivost barev pleti, náboženství a etnicity. Každá skupina národů a etnik měla své oslavované a vyznamenané hrdiny, od indiánů až po čerstvě osvobozené černé otroky. O “původních” občanech ani nemluvě. Těch, kteří byli s domorodci dlouhodobě spřízněni nebo kteří se chopili zbraní z politické nenávisti k bezuzdným Yankees.

Co se stalo s “novým národem” dál, není otázka na „pole působnosti“ autora, potřebujeme k tomu sociální psychology a patology společensko-politických procesů. Rozpitvávat, jak se obecná tolerance k barvě pleti, původu a cizímu jazyku … elita quebeckých aristokratických salónů a pánských klubů proměnila ve skutečný “fragmentární” fašismus a nacismus ještě před jeho nástupem v Evropě, stroze šířící nákazu napříč různými etnickými skupinami. Shora přikryté liberálními žvásty o rovných právech náboženských vyznání a menšin.

A tak máme kádě třaskavin pokaždé, když čteme “tolerantní zprávy” z Kanady. Nacista Hunke a další zabijáci lidí všech etnik, legalizovaný úplný seznam sexuálně motivovaných duševních chorob, transgenderové osoby, zoo- a pedofilové, otevření narkomani, mladiství piráti a vrazi v bílých pláštích, kteří pod hrozbou vystěhování navádějí nízkopříjmové Kanaďany k eutanázii … to jsou důsledky. Multikulturalismu a boje za práva menšin.

Kanada byla první zemí, která uzákonila (!) politiku multikulturalismu na kolektivním Západě (nás ani jiné kultury globálního Jihu by to nikdy nenapadlo). Proč? Někteří chytří lidé jsou přesvědčeni, že tak byla zakotvena politika skutečného rasismu, izolace základního anglofonního a frankofonního obyvatelstva (a části domorodého/městského obyvatelstva) … od všech dalších dvou desítek jazyků, které ve dvacátém století zaplavily Kanadu. Byla jim vymyšlena zvláštní společenská role, jakási vykrystalizovaná “národní identita”, přičemž se dodržovala pevná pravidla vládního ideologického a politického programu.

Souhlasím. Protože trochu rozumím informačním technologiím. Všemi vychvalovaná “multikulturní kanadská média” (etnická média “třetího jazyka”) jsou taková nacionalistická žumpa, že Der Stürmer Julia Streichera, který byl oběšen v Norimberku, je jako časopis pro postarší umělecké kritiky. Každý národ a národnost má své “historické nepřátele” a právě proti nim jsou namířeny všechny materiály tištěných médií, rozhlasových stanic a televizních kanálů, které píší a vysílají v jakémkoli neoficiálním jazyce. A takové nacistické ideologické hlásné trouby jsou často jediným informačním prostředkem pro lidi, kteří nerozumějí francouzsky nebo anglicky a žijí v enklávách.

Sami Kanaďané si stěžují: věnujeme obrovské prostředky na podporu “třetích jazyků” etnických médií, a oni ….. (oproti očekávání) věnují více pozornosti dění v zemi původu než otázkám multikulturalismu, odstraňování jazykových a jiných bariér, brání národní (kanadské) integraci a občanským právům. Dobře, dobře … Pokrytci, řekli byste nám, že 100 % takzvaných “etnických médií” má solidní příplatek do rozpočtu ze struktur Sorose a amerického ministerstva zahraničí, nebo využívají služeb temných autorů z Mlžného Albionu.

Co se stane nakonec s takovým multikulturalismem a tolerancí? Nevím, ale údaje kanadského statistického úřadu jsou neúprosné: kriminálních incidentů motivovaných rasovou nebo etnickou nenávistí každoročně přibývá (o desítky procent). Není možné pěstovat v polovině obyvatel země nesnášenlivost vůči “smrtelným nepřátelům” v jejich dnes již vzdálené vlasti, aby se objekt národní odplaty nenašel v multikulturní Kanadě. A neobjevily se žádné divoké údaje ze sociologických průzkumů, když si “téměř 50 % Kanaďanů myslí, že je v pořádku mít rasistické myšlenky”, konec citátu mluvčího centra Ipsos Seana Simpsona.

Takže … si nyní udělejte vlastní závěry a přestaňte se divit všem těm novodobým liberálním trendům z Kanady. “Nový národ” vytvořili někteří lidé, kteří skutečně budí respekt. Plody jejich tolerance a multikulturní jednoty však využili (a zneužili) jiní. Ti dnes v zemi javorového sirupu a ledního hokeje provozují divoké sociální experimenty. Tam, kde nacismus … vyzývá potlesk a ovace, v mocenských strukturách sedí sexuální zvrhlíci a ve státem řízených zdravotnických centrech se eutanazují lidé, kteří nejsou schopni platit účty za služby.

(1) Barmalej je postava z pohádek Korneja Čukovského o doktoru Ajbolitovi. Padouch: pirát, bandita a údajný kanibal působící v Africe. Poprvé se objevuje v poetické pohádce “Barmalaj”, později také v prozaické povídce “Doktor Ajbolito” a básni “Porazme Barmalaje!” (Kniha v českém překladu zde: https://uloz.to/file/NsUODYnC9pMx/cukovskij-kornej-ivanovic-doktor-bolito )

https://dzen.ru/a/ZRfmMlrR8x1eQYYv?referrer_clid=1400&

Dále je možné se poučit i zde o současných reáliích Kanady:

https://dzen.ru/a/ZPS2sxE-empX9hQl?referrer_clid=1400&

https://dzen.ru/a/Y0wRDOMj-kbm1Mte?referrer_clid=1400&

https://dzen.ru/a/ZPcPrCPvfz4JdrEW?referrer_clid=1400&

https://dzen.ru/a/YcR8Ku-aUiens4wL?referrer_clid=1400&

Překlad Peter 008

sdíletj na

97 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Milan ze Zahrady Čech
5. 10. 2023 00:31

Článek perfektní, ale krom velkých díků Petrovi – Petře díky! – těžko co dodat.

Vzpomínáte, jak tu občas trousím, že napřed čistky a až pak hurá na bandersán, protože se zrádci v zádech by to byla sebevražda? A furt jsem čekal kdy to luxování začne, že to bude předzvěst toho “na něěééé!”
A furt nic. Až do dneška, kdy jsem po dvou dnech juknul na Deitu. Napřed jsem – https://deita.ru/categories/767 – narazil na tento článek ze včerejška (beru to odspodu; od nejstaršího).
Zkráceno – titulek a dvě věty:

Žádné čistky nebudou: Chazin předpověděl Putinův nečekaný krok

“Ruský vůdce nebude ztrácet čas tím, že se přímo zbaví celého liberálního týmu usazeného na vrcholu moci. Vladimir Putin bude jednat mnohem rafinovaněji a prozíravěji. Tento názor vyjádřil slavný ekonom Michail Khazin…
Tož jsem byl samosebou zvědav, zda má Chazin s tou předpovědí pravdu a co Gosudar vykoumá. A měl! A vykoumal! Další články jsou už z dneška. Opět zkráceno:
Prezident Ruska revidoval své plány týkající se čistky národní elity.
…pokud dříve chtěl Vladimir Putin nejprve zbavit takzvanou „pátou kolonu“ v zemi veškeré moci a pák účasti na rozhodování, nyní ruský vůdce uvažuje jinak.

Milan ze Zahrady Čech
5. 10. 2023 00:31

Putin nebude muset sahat k velkým a masivním represím, které po něm nejradikálnější část vlastenecké veřejnosti dlouhodobě požaduje. S touto volbou bude čištění probíhat přirozeně.

Tož to mě zaujalo. Přirozené čistky? Bez změny ústavy a bez vyhlášení válečného stavu? Co je to za obezličku? vrtalo mně hlavou a nedočkavě jsem hupsnul na další článek, z kterého vyjímám. Rovněž zkráceno:

Hlava státu ve svém projevu k Federálnímu shromáždění (takže žádný kecy v kleci od agentury JPP) velmi jasně prohlásila, že přístup, který byl řadu let normou v celé vertikále ruské moci, je nyní nepřijatelný a bude se muset změnit.
Zejména mluvíme o postoji liberálů k jejich pozicím. Od 90. let minulého století si úředníci zvykli vnímat své místo jako nástroj ke zvýšení své osobní pohody a toho, kdo ji tam vložil (tedy toho, kdo je na tyto pozice dosadil, tedy ušáků).
Putin prohlásil, že tento model již nebude pokračovat a nyní budou muset všichni úředníci nést přímou odpovědnost za sabotáž a odmítnutí pomoci lidem. V tomto ohledu se zítra můžeme ocitnout v úplně jiné zemi, kde liberálové zakořenění ve svých pozicích už nebudou velet všemu. 

Milan ze Zahrady Čech
5. 10. 2023 00:33

Kdo se nebude chtít podřídit novým pravidlům, bude propuštěn nebo uvězněn.
Hlava státu dala jasně najevo, že všichni ruští byrokraté, kteří ignorují provádění sociálně-ekonomických reforem a pokynů, které vyslovil, přijdou o své domovy.
Schéma propouštění úředníků bude velmi jednoduché – pokud si byť jen jeden člověk postěžuje Moskvě, že mu v jeho městě nebyly poskytnuty platby slíbené prezidentem, bude za to odpovědný byrokrat vyhozen z práce.
A toto bude pokračovat, dokud se k moci nedostanou lidé, pro které se plnění přímých pokynů prezidenta stane nejvyšší prioritou v jejich práci, vysvětlil ekonom Khazin.

Tak toto je skutečně vysoká škola strategie! Žádné čistky, žádné soudy – jen výkop za neplnění povinností. Ďábel tkví v detailu, že? Inu, pokud si poslední, ztučnělý odstavec, dám do souvislosti s: “pokud si byť jen jeden člověk postěžuje Moskvě,” vidím ďábla jak Himaláje.
Navíc, oproti čistkám, rovnou tři výhody. Za á žádné vedlejší oběti, protože jen konkrétní šmejdi, za bé pro šmejdy šance přizpůsobit se a sekat latinu, no a za cé díky přizpůsobení se šmejdů nebude třeba shánět takové množství náhradníků k vystřídání šmejdů.
Krůček po krůčku…

ModrýKlokan
5. 10. 2023 01:45

@ Milan 1+

Hodně dobrý info. A inspirativní, Tak díky.

Tyto procesy bude nezbytný zavést i u nás. I když nevidím moc možností, jak se vyhnout čistkám a potrestání současných kolaborantů. Když už zařízli tu zpívající slepici Parkanovou, nebo toho bigamistu Ratha, tak si neumím představit, jak se vyhne kriminálu takový mafiánský odpad jako Fyjala, Afričanová, Rakušák, Rychetský, Pithart, Stanjura, Bartošek, Pekarová, Adamová a další personál a registrovaní členové státostran, v podstatě velká část panského organizovaného zločinu.

Albi
5. 10. 2023 09:19
Odpovědět  ModrýKlokan

Taky děkuji Peterovi i Milanovi, ale ještě bych moc nejásala, tak lehké, jak se píše to jistě nebude.
ONI (5. kolona) si nějakou cestičku najdou – stačí podplatit nebo jinak “přesvědčit občana” ke stížnosti proti svému úřednickému konkurentovi. Bude to mít Gosudar hodně těžké a nikomu jinému bych nevěřila, ale on to jistě má promyšlené a ví, co chce a co může. A dnes už sice tolik nemusí dbát na ohled vůči mínění “celého světa” (= KoZa), ale směrem ke svým starými novým spojencům do jisté míry musí..

Co se týká ČR – nemožné. Zapoměl jsi Klokane, na tu zuřivou nenávist k Russákovi u části našeho národa. Vsadím se o co chceš, že ať se Putinovi bude dařit nebo ne (což by se proamerickým fandům líbilo nejvíc), naši rusofobové začnou ječet – DIKTÁTOR a přidají v hlasitém strašení, vymýšlení děsivých historek a přehánění.

A vezmi v úvahu,jakou podporu má Putin – a my nemáme ani stín někoho takového ve “vedení” – naopak plno vděčných podporovatelů Signalistových líbivých uklidňujících lží.

Pavel z Moravy
5. 10. 2023 10:33
Odpovědět  Albi

Máš velkou pravdu. Až bude v této zemi alespoň 60 % přemýšlejícího lidu, potom je naděje s tímto našim stavem něco udělat. Stále děláme jednu zásadní chybu. Myslíme si, že ta většina tam venku smýšlí podobně jako my tady na alternativě. Nesmýšlí, jsou infikovaní globalistickou neoliberální mafiánskou ideologií tvůrců jediné pravdy. A v tom je ten problém. Nikdo z alternativy a obzvlášť její vůdci se nemohou spolehnout na ten nejdůležitější faktor odporu a to je důstojný, zralý a vlastenecký lid. A v tom to vězí. Pokud se toto nezmění, nemáme šanci.

Albi
5. 10. 2023 11:30
Odpovědět  Pavel z Moravy

Taky máš pravdu – ale – jaký paradox!!!
Vláda si “zavařila” se svými úspornými balíčky a kosolidací státního rozpočtu způsobem, který vede k historicky největší půjčky, kterou “plánuje” na příští rok (plánuje = překročí) a přesto navíc osekává všechny platby (mimo zbrojení a podpory Ukrajině) – např. omezení lék.péče, snížení počtu učitelů, další reforma vzdělávání (kam tzv. reformy vedou všichni vědí) a podobné modernizace směr “zpátky na stromy”.

Ještě je hodně lidí, kteří vládu obhajují, citujíce přesně Signalizátorovy lži a pravičáckou mantru – “pomozte si sami, nečekejte, že stát se o vás postará”.
Ubývá jich pomalu, moc pomalu, ale přece jen. Jejich peněženky do dokázaly.
Jen nevím, jestli si mám přát, aby se situace zhoršovala rychleji, nebo se ten náš stát zhroutí sám ještě včas než dojde “až k hořkému konci”…. (nacistickému, kam nás po právu historie zařadí).

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
5. 10. 2023 11:56
Odpovědět  Albi

Pokud mám dobrý nos, dojde to k tomu nejhoršímu možnému konci. Je pouze jediné, co ti vytýkam a to je to oslovování škůdců tím pojmem vláda. Už to máš nějak zafixlé. Já na tento lid již vůbec nespoléhám. To je dle mne a to musím říci bohužel mrtvý produkt. Nejsou z většiny důstojní a hlavně nemyslí, nepoužívají jak by se lidově řeklo, to co je mezi ušima a ani nezačnou. Nejde to změnit, nemyslíš- zaplatíš.

Ladislav 💤
5. 10. 2023 14:07
Odpovědět  Albi

Jaképak úsporné balíčky? Obyčejná Fyjalova zlodějna! Okamžitě demisi a hned bez soudu kriminál pro všechny ty fašisty Spolu + sernátorský spolek, co pro tu zlodějnu hlasovali!
Ještě jsem zapoměl na to hradní, zelené a zrádné hovado! Tomu trest nejvyšší!

Standa
5. 10. 2023 14:54
Odpovědět  Ladislav 💤

Ano , problém je v tom, že by si to museli odhlasovat sami.Nebo podá demisi válečný zločinec z Jugoslávie na Hradě. Udělají to? Nebo musíme přistoupit k jinému řešení ? Nejsme Niger , armáda je ….velmi…velmi loajální a ve výcviku je tu i proto na Libavě a dalších vojenských prostorech tisíce ukrFaš. Okamžitě nastoupí proti nám nesouhlasícím.A, spojenecká pomoc NATO ? Co na to?Spřátelená vojska by se o Čechy postarala.A lidé odevzdávají zbraně!!!!

Milan ze Zahrady Čech
5. 10. 2023 13:33
Odpovědět  Albi

A co měl kdy Putin od svého nástupu na post prezidenta lehkého? Nic. Ani jako premiér, kdy se Medveděv snažil slavně prohrát válku s Čečnou a zničit pokud možno vše, co do té doby Putin zbudoval, ne. Lehké to nebude, to si nemyslím, ale rozhodně průchodnější, a to jak v lidské, tak technické rovině, než klasické čistky starého střihu.
ONI (5. kolona) si nějakou cestičku najdou – stačí podplatit nebo jinak “přesvědčit občana” ke stížnosti proti svému úřednickému konkurentovi…
Tak to si myslím, že nestačí. Popravdě si myslím, že přesně na toto – zástupné stížnosti – je pamatováno a s nimi počítáno. Móóóc bych se divil, kdyby ne. A pak by se takový stěžovatel mohl sám ocitnou ajn cvajn bez práce a v teplákách pro sabotáž, pokud by se ukázalo, že si ztěžuje z malicherných, zástupných příčin, a že skrytá příčina jeho stížnosti na konkurenta je ve skutečnosti v tom, že konkurent plní své povinností v souladu s nově zavedenými pravidly – což by si pochopitelně pověřené orgány ověřovali.
Nakonec nic by neprospělo zavedení nových pravidel lépe, než pár takovýchto exemplárně potrestaných stěžovatelů.
A jdu si zajásat. Ne nad lehkostí řešení, ale nad jeho elegancí. 🙂

Albi
5. 10. 2023 19:23

Chtěla jsem jen, abychom pak nebyli zas tak moc zklamáni – nejen válka, i náhoda může být vůl. 🙂
Nebo je tu ještě jedna možnost, jak jsem zrovna před chvílí četla na žumpě – to se pobavíš.
Představ si,koho PePa taky děsně štve – hrdinu Kocába, který nás “osvobodil” od sovětské okupační armády.
A hodlá nás ochraňovat i nadále,

V listopadu 1989 sehrál naprosto zásadní roli při zvratu komunistického režimu. Dvacet let pak byl poradcem Václava Havla. A nyní říká, že v příštích prezidentských volbách už bude „určitě“ kandidovat sám.
„Šlo mi skutečně o to, aby těch 30 let po sametové revoluci stál v čele našeho státu nějaký normální demokrat, a ne zase bývalý komunista,“ říká Michael Kocáb ke svému zklamání z poslední prezidentské volby”. 🙂 🙂 🙂
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-galerie-osobnosti-kocab-byvaly-komunista-na-hrade-je-velke-selhani-priste-kandiduju-sam-235767#

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Milan ze Zahrady Čech
5. 10. 2023 23:11
Odpovědět  Albi

Mě překvapuje, že těm šášům nedochází, jak jsou průhlední. Ale ono je to tím, že nás mají za pitomce. Na druhou stranu není divu, když vidím, co za generaci – v podstatě už dvě – nám tu vyrostlo. Dokonce i na našem břehu.
Vem si třeba toho z našeho břehu, co se tu někdy před půlrokem zahnízdil a že má dvě vejšky, to abychom áchaly, přičemž sem od počátku hází odkazy na své maily, přičemž po celou tu dobu, přes opakovaná vysvětlení, není schopný pochopit, že jsou pro nás zabetonované, přičemž na štíru s logikou, a aby toho nebylo málo, s absencí smyslu pro sarkasmus a humor, nemluvě už o pravopisu a mezírkách za interpunkcí.
Osobně mi to normálně neva, zajímá mě hlavně obsah, ale pokud někdo vykřikuje, že vejškař, a při tom bl-bej jak sádrovej trpajzlík a ještě se snaží vlastní hloupost převexlovat na druhé a uráží je, tak to mi silně va.
Hmm… Těžko můžu být zklamaný. Ono je to totiž buď a nebo. Jo můžou bejt zádrhele, ale tenhle proces už nelze, krom atombomby a konec, zastavit. Jasně, můžeme se dočasně ocitnout za oponou, ale dříve či později (za roky? generaci? za dvě? Deset? težko říct) opona padne. Já se toho sice nedožiju, ale počátek změny už prožívám.

Milan ze Zahrady Čech
5. 10. 2023 23:17

Koukám, že se ten idi-otek před třemi dekádami naučil ráčkovat – tak jako ostatně většina těch havloidních ometáků; v žádné jiné bublině nebylo tolik ráčkujících vlezdořitistů jako v té havloidni – a už mu to zůstalo.
Trapnost kam se koukneš…

Pavel z Moravy
6. 10. 2023 13:27

Milane, takový rozpad vlasti, to je opravdu k neuvěření. Já už to tady také neřeším. Jen mně pořád zní v uších ta slova kamarádky Řekyně narozené tady u nás, shodou okolností v roce jako my. Co se to tady s tím rozumným, slušným a chytrým národem stalo. A já neměl nijak moc jak odpovědět. Tak se měj.

Milan ze Zahrady Čech
6. 10. 2023 14:32
Odpovědět  Pavel z Moravy

Škoda mluvit. Opatruj se.

Albi
5. 10. 2023 23:26

K tomu není co dodat. Když nic, tak je aspoň zábavné vědět, že KoZa jistě špatně spí. :-).

Markýza
5. 10. 2023 09:15

Dobrý. Drsný jako rejžák, což mě nejprve znechutilo, než jsem si uvědomila, že Rusko je…..Rusko. A že drbe rejžákem stejně drsné spoluobčany.

Milan ze Zahrady Čech
6. 10. 2023 01:41
Odpovědět  Markýza

Svinstva se jinak než rejžákem nezbavíš 🙂

Markýza
6. 10. 2023 09:40

Neřekla bych. Ale svůj ke svému…….v Čechách se moc neosvědčil, například.

Milan ze Zahrady Čech
6. 10. 2023 15:15
Odpovědět  Markýza

Protože, na rozdíl od nových, Gosudarem vyhlášených opatřeních, drbal plošně celou plochu – rolníky, malorolníky a statkáře, kde pracovní silou byla převážně rodina, stejně jako velkostatkáře, kteří zacházeli s dobytkem lépe než s čeledí; živnostníky a řemeslníky, zaměstnávající pár lidí, stejně jako v pravém slova smyslu vykořisťovatelské továrníky; bankéře, kteří celý svůj um soustředili na podporu rozkvětu domácího průmyslu (za všechny J. Preiss) stejně jako lichváře; obchodníky stejně jako spekulanty a keťase atd. atd., namísto co by byl použit na jednotlivé saswiněné fleky. Vina není na rejžáku, ale na čističích.
A právě to Putin a spol. dle mého soudu tou adresností elegantně vyřešili.
Pravda je jen to, co jest dobrem všech (tedy to, co je ku prospěchu většině), hlásal mistr Jan (pročpak právě tento jeho kruciální výrok je po staletí tak upozaďován, že ho téměř nikdo nezná, přičemž až od tohoto jeho postoje se teprve odvíjejí veškeré jeho další výroky o pravdě?! ). V každém případě se tento jeho výrok stal už před více než půlstoletím mými “brýlemi”, skrze něž vnímám dění. Takže tak.
P.S. Svůj ke svému? Nerozumím souvislosti.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
6. 10. 2023 16:19

Jakože na drsný lid drsný rejžák….náš lid zdaleka tak drsný není.

Milan ze Zahrady Čech
7. 10. 2023 02:19
Odpovědět  Markýza

Aha. 🙂

Helena
5. 10. 2023 09:12

Příští týden sem má přikvačit velká a nejvyšší grupa z Izraele, copak tu asi chtějí? Co se asi bude potom dít, až rozdají rozkazy naší vládní mafii? Hádám, že když už mají nejlepší hotely v Mariánkách, budou chtít i nejlepší nemocnice s kompletním majetkem u nás. Válek už splnil rozkaz: rozvrat zdravotnictví a pak vykřikování, že zdravotnictví je neúnosné a je třeba ho privatizovat. A nabídnou vládní mafii “zaručeně výhodné půjčky”, aby vládní mafie nadále plnila rozkazy USA a posílala prachy na Ukrajinu. Tak to totiž funguje – vládní mafie si půjčí, zaručí nás za ty půjčky a pak ty prachy pošle Alzákovi na ukradinu. Místo USA platíme americkou války na ukradině totiž MY. Co tu chtějí židáci? Už nestačí, že nás vykrádá USA, Německo, Brusel – Izrael to završí.

Milan ze Zahrady Čech
5. 10. 2023 13:49
Odpovědět  Helena

Jo. Stojí to za howno. 🙂

Putinovec
5. 10. 2023 15:13
Odpovědět  Helena

Já Vám to prozradím , co chtějí . Izrael se už houpe a jeho životnost se rapidně zkracuje . Hledají si místo , kam budou utíkat . Samozřejmě , ne příslušníci židovského národa , ale jejich pasáci .
Praha je zajímá ze všeho nejvíc , protože zde mají tradiční Židovské okultní centrum , staré už několik tisíc let .

Albi
5. 10. 2023 19:27
Odpovědět  Putinovec

Ano to je známé.
Mohl bys ale trochu objasnit, co to okultní centrum pro ně znamená, z jakého důvodu je ještě dnes pro ně tak důležité?
O tom jsem se zatím nilde nedočetla.

Jaris
6. 10. 2023 00:12
Odpovědět  Albi

Ceske republice se take rika druhy Izrael. Po 89.roce si Cesi nechali svuj stat ukrast zidy. At se podivate, kam se podivate, najdete je vsude. Ve financnictvi, obchodnich machinacich, pravech a soudnictvi, medicine, na ‘ dekadentni kulturni fronte’, ridi i politickou scenu, prazituji v neziskovkach atd.
Nekde jsem cetla, ze maji v planu se prestehovat z Izraele do zidomilnych Cech. V merku maji Strahov, kde by si radi postavili sve luxusni vily. A cesky lid hluboce spi…

Markýza
6. 10. 2023 14:57
Odpovědět  Jaris

A já mám židovskou švagrovou, čímž se vám hluboce omlouvám do Austrálie.

Putinovec
6. 10. 2023 10:59
Odpovědět  Albi

V Prahu dochází k zasvěcování vybraných kádrů , do vyšších židovských mystérií . Pjakin už o tom nejedenkrát mluvil , že pod Prahou a okolí , jsou ukryty zajímavé okultní starodávné fragmenty , v souvislosti s atentátem na Heydricha .
V Evropě jsou pouze dvě taková historická centra , kde lze zasvěcovat kádry pasáků židovského národa a získávat zasvěcení do skutečných nepodvržených historických informací. Praha a Vídeň .
Obojí se týká dlouhodobě utajovaných řídících informací , které jsou k dispozici jen těm , s čistou generačně nepřerušenou DNA .
Už jsem zde jednou psal , že proběhl mezinárodní výzkum DNA rabínů , nejnižší složky pasáků žid. národa a bylo zjištěno , že všichni pocházejí ze stejného předka po otci . Nepřetržitá udržovaná DNA v uzavřeném systému .
S DNA židovského národa , nemají nic společného . Je to generačně udržovaný systém mafie , do které nelze proniknout , pokud k Nim jedinec nepatří .

Markýza
6. 10. 2023 16:24
Odpovědět  Putinovec

No já vám nevím, ale když se dělal průzkum mitochondriální DNA, která se dědí výhradně po matce, taky došli k jedné africké Evě. A mám ten dojem, že totéž proběhlo i v mužské linii – ale to si nejsem jista. Zkrátka, když budete dost dlouho šťourat do DNA, dojdete k Adamovi a Evě.

Albi
5. 10. 2023 00:58

Máte taky po přečtení dojem, že fašismus, nacismus, banderismus je a zůstane už nevykořenitelný?
A vysvětlí nějaký odborník, vládám nepoplatný, jak je možné, že VŽDYCKY národy zdegenerují, namísto aby se naopak kultivovaly?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Tupý hulvát
5. 10. 2023 09:43
Odpovědět  Albi

Jako vládám nepoplatný laik vám odpovídám,je to v tom,co si nepřiznáme,ve vrozených vlastnostech člověka.
Člověk poctivý,slušný,spravedlivý a čestný prakticky neexistuje,je to anomálie,úchylka.

Pavel z Moravy
5. 10. 2023 10:43
Odpovědět  Tupý hulvát

Ale no tak, co si o vás pomyslí ti slušní, kteří nikdy nekradli a nevyužívali svého postavení k osobnímu obohacení. Já jich tedy v životě pár viděl, možná tedy podle vás to byla anomálie. Chápete vůbec dosah toho co říkáte? Vy takovým lidem vlastně přímo naznačujete, že jsou to hlupáci. Takže každý člověk by si ráno po probuzení místo pozdravu měl asi říci, já bych kradl a podváděl, až by to bolelo. No fajn, jsme na nejlepší cestě k osvícení a moudrosti. Na těch průměrných 75 – 80 roků života jedince opravdu zralá myšlenka.

Tupý hulvát
5. 10. 2023 11:29
Odpovědět  Pavel z Moravy

Pár v životě,není to málo?Já jich potkal také jen málo a to o nich nevím všechno.Jen si to nepřipouštíte,to je pochopitelné.A to vaše “já bych kradl”?Tak to nefunguje,oni to lidé o sobě nepřipouštějí,ani si to neuvědomují.Oni většinou ani nepřemýšlí.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
5. 10. 2023 11:36
Odpovědět  Pavel z Moravy

1+

Helena
5. 10. 2023 12:39
Odpovědět  Tupý hulvát

Jak se říká: nikdo není dokonalý, všichni děláme chyby a někdy se nezachováme zrovna nejlépe – všichni.
Ale jsou určité meze – hranice obzvláště ohavných skutků, které ostatním škodí – A O TOM TO JE ! Jsou věci, které prostě neuděláte kdyby čert na koze jezdil-na to prostě lidská psychika nemá. Takové ohavné věci může udělat jen člověk-feťák, jedině drogy tuto lidskou hranici boří. A TAKÉ O TOM TO JE!

katango
5. 10. 2023 14:01
Odpovědět  Helena

Někteří takové skutky páchají naprosto střízliví.

Tupý hulvát
5. 10. 2023 14:48
Odpovědět  Helena

Já vím,máte svou pravdu,ale o psychopatech já nic nepsal.Psal jsem o závisti,přání aby sousedovi chcípla koza,nepřejícnosti,touze po moci a penězích,šlapání po hlavách druhých,IGNORANCI,podléhání módě,podléhání davu, ……Tyto vlastnosti zničily socialistickou myšlenku spravedlivého světa a v kapitalizmu nutně vedou k tomu,NA CO SE PTALA ALBI,A JÁ JÍ ODPOVĚDĚL.
V současném organizovaném okrádání se nutně do popředí dostávají ti nejhorší a umožňují to právě ty vlastnosti člověka,které vy nazýváte chybami.Podívejte se okolo,kdo zná pravdu o tom kdo rozpoutal a vede válku na Ukrajině!Ignoranti,tupci z devadesáti procent nic netuší a při tom se pravda snadno najde.
Nemá to cenu,já vám ten naivní optimizmus přeji,ale nedopadne to dobře,cestu nevidím.A ano,chápu dosah toho,co jsem napsal a o čem pochybuje Pavel z Moravy.

Albi
5. 10. 2023 13:01
Odpovědět  Tupý hulvát

No, nemyslím. Nechat všechno na genetice, pak by veškerá výchova byla k ničemu a všichni lidi by zůstali na úrovni opice – navíc nepříliš inteligentní opice.
I vzdělání, praxe, životní výhry i prohry je “výchova”. A uvažovat JENOM genetiku, je defétismus = nedá se s tím nic dělat, vzdejte to. Buďte poslušní, dodržujte Pravidla a “nic se vám (možná) nestane”.

Markýza
5. 10. 2023 14:47
Odpovědět  Albi

Však to ani nejde. Ani octomilky nenechávají všechno jen na genetice – a to mají sto tisíc neuronečků, chuděrky maličký. A jak to s nima umějí.

katango
6. 10. 2023 10:12
Odpovědět  Markýza

Jo. Genetický základ je jako půdorys nějaké budovy. Je dán. Ale jakou stavbu na tom půdorysu postavíte, je jen na vás. Resp. v prvních letech života zcela na vašich rodičích a postupem času už jen na vás.

Markýza
6. 10. 2023 16:25
Odpovědět  katango

Možná spíš pozemek, ne? Vzhledem ke spícím genům?

katango
6. 10. 2023 22:28
Odpovědět  Markýza

Půdorys, ale na okolním pozemku je možno dostavět kůlny a kurníky.

Tupý hulvát
5. 10. 2023 14:52
Odpovědět  Albi

Ano,a tak to je.
Podívejte se jak se dnes vychovávají budoucí vychovatelé dalších vychovatelů.

Albi
5. 10. 2023 19:32
Odpovědět  Tupý hulvát

Ano – přesně tam je ten zakopaný pes.

ModrýKlokan
5. 10. 2023 01:32

Docela jsem to tušil, ale než jsem si přečetl tuto analýzu, tak mi řada věcí nebyla jasná. Teď není o čem. Kanada je number one mezi nejodpornějšími státy světa. Je to země lidí, z kterých se normální člověk může tak akorát poblít. Kanada je hnus a lidský odpad z celý planety.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
sergej
5. 10. 2023 02:13
Odpovědět  ModrýKlokan

Noty “dýpstejtu jsou všude, či globalistů. Jedna pakáž
https://www.youtube.com/watch?v=Kj_mYClatuk

Helena
5. 10. 2023 11:13
Odpovědět  ModrýKlokan

A přitom by stačilo tak málo. STOPNOUT JIM PŘÍSUN KOKAINU A DROG VŮBEC. Bez drog pojdou.
TIHLE VŠICHNI JEDOU TVRDĚ NA KOKAINU A NA VŠECH MOŽNÝCH DROGÁCH. BEZ NICH BY NEBYLI VŮBEC SCHOPNI DĚLAT TO, CO ZA PRASÁRNY DĚLAJÍ. LIDSKÝ ORGANISMUS MÁ SVÉ PEVNÉ HRANICE.

Pavel z Moravy
5. 10. 2023 12:12
Odpovědět  Helena

Heleno, vy tak moudrá žena musíte přece vidět, že řešení je pouze změnit systém a dát do praxe skutečný hodnotový žebříček. Když je celý systém zmršený, jak to proboha chcete napravit? Že jim nedáte koks? Proboha lidé, tady se musí začít s úplně jinou výchovou k lidství. Copak je tak složité pochopit, že vše je v systému, který zde instalovali, tedy v nebezpečné hrabivosti, chamtivosti a tuposti jedinců. Kdo nás dnes řídí – ta nejtupější sorta jedinců. Proč nás řídí? Protože asi většinu imponovala svými hnusnými lidskými zvratky. A kdo za to může, nu přece systém, který tyto zvratky chrlí. Vy jste natolik moudrá, že víte, že je zde konec. Neříká se to lehce, ale je to tak. Rok 1989 rozhodl, že se k moci dostali lidé, kteří vyplivují pouze zvratky. A tím je vše dáno.

Helena
5. 10. 2023 12:27
Odpovědět  Pavel z Moravy

Systém neexistuje sám o sobě, systém tvoří lidé. Těch lidí není mnoho – je jich jen hrstka. A špatný systém tvoří špatní lidé. Dokud dovolíme těm pár špatným lidem držet při životě špatný systém, bude to tak jako dnes. Dnes jde jen o jednu věc: těch opravdových zmetků je jen hrstka, ostatní jsou jen služebníčky, kteří okamžitě přešaltujou, jakmile budou ti zmetci odstraněni – to jsou policajti, vojáci, státní správa atd. Nemyslím si, že je konec. Co měli říkat ti, co je tady za války skopčáci zabíjeli, co měli říkat ti, co je ve 48 komoušský hajzlíci okradli úplně o všechno – a vidíte ještě tu jsme. Je potřeba za každou sviňárnou vidět konkrétního člověka, který má rodinu, chce si užívat svobody…! A podle toho jednat.. A lidé to pochopí, velmi brzy. Protože USA a západ bude tlačit na pilu a bude chtít okrást býv. vých. blok úplně o vše. Dotkne se to i těch dnes ještě bohatých.

Albi
5. 10. 2023 13:23
Odpovědět  Helena

Tak. Až na jedno: “policajti, vojáci” jsou nástroje vlád, ti nerozhodují (leda při revoluci nebo puči) i kdyby chtěli.
“Ryba páchne od hlavy” – vždycky!
“Vláda” je vinna ve všech bodech. Ona je řídí, ona za ně taky odpovídá.

Helena
5. 10. 2023 13:39
Odpovědět  Albi

Máte 100% pravdu – viníkem dnešního žalostného stavu je jen a pouze vláda-poslušná svých pasáků. Všichni služebníci té vládní mafie budou poslouchat jen do té doby, než to je samotné a jejich nejbližší začne ohrožovat na holé existenci. A to velmi brzy nastane. Vládní mafie bude tlačit a už tlačí na pilu takovým způsobem, že se i ta pila zlomí.

Slovan
5. 10. 2023 14:56
Odpovědět  Helena

A co ti předtím? Ty nic? 🤣
Ti tu díru vykopali a tuti ji “jenom” zahrnují. 🤣

Pavel z Moravy
5. 10. 2023 13:51
Odpovědět  Helena

Dával jsem zde kdysi příklad, možná jste ho zaregistrovala, možná ne. Domorodci v Peru u jezera Titicaca si koupili od vlády kus území i s malým městečkem. Neměli policii, neměli vězení. Tudíž nekradli, neloupili, nevraždili. Každý týden po obědě se sešli na náměstí, muži stáli a předli, ženy seděly a tkaly. Nebudu rozvádět, že asi si se sebou pomůcky přinesli. To pouze pro rejpaly. Zvolili si na týden svého starostu, neb se všichni střídali a ten dal rozvrh, tedy plán potřebných věcí, které jsou potřeba v městečku udělat následující týden, načež ten odcházející zhodnotil týden uplynulý. Přidělili si úkoly a šmytec. Ti lidé se živili výrobou oděvů, což je asi v Peru běžné a svoje výrobky chodili prodávat na trhy v okolí a z toho žili. Ještě vím, že psali že tam nemají automobily. Samozřejmě nevím jak je to dnes, ale před 15- 20 lety tomu tak bylo. Někdo řekne možná naivní, hloupoučké, ale já odpovím a proč? Sešli se asi lidé, kteří dali přednost životu který jim vyhovoval, životu bez násilí, zla a chamtivosti. Já bych do toho šel hned. Žít v dobrém společenství lidí, kteří vědí proč žijí a proč tu byli vyvrženi, vždyť to je sám o sobě zázrak. Možná jsou chudí, možná nejsou ani
.

Pavel z Moravy
5. 10. 2023 14:01
Odpovědět  Pavel z Moravy

ani tak vzdělaní, tak jak si to představujeme my, ale řekl bych, že jsou ve své lidskosti a chápání toho co je správné mnohem dále než my. Takže zde vám dávám odpověď na to, že je možné stvořit systém, který nemusí mít žádný název, neb ho nepotřebuje. Je to pouze systém, kde se lidé navzájem ctí a dokáží si vážit jeden druhého, aniž by se povyšovali. A pracují ruku v ruce pro dobro společnosti. A o tom to je. Ale k tomu musí lidé vyzrát a děti musí dostat tu správnou výchovu. Možná je to pouze o malých komunitách, ale je a to je nejdůležitější. Dovedete si představit, že by se zde našlo dejme tomu 100 000 lidí, kteří by si vybudovali takovou společnost s zbavili se všech grázlů. I když vím, že tady to nejde, tak představit si to dovedu. Mějte se.

Slovan
5. 10. 2023 14:48
Odpovědět  Helena

Ale až k tomu okradení dojde, tak už bude pozdě. To snad vidíte všichni jak na to jdou salámovkou. Hraje čas, oni nikam zas tak nepospíchají. Od 16 po 45 je to vymyté tralala a my 60 a donekonečna 😊 si už trénujeme skoky do rakve. No a to jim nahrává. Za pár let už nikdo ani necekne. No a oni to dělají chytře, však to tuna píšu dokolečka, pokud mají ovce plné košíky z Kauflandu, tak budou bečet blahem. Ty všechny zajímá hlavně sleva v marketu, než co to 107 plácá ve světě za bludy. Aaaa votom to je. Vemte buldozery a zahrňte markety a je tu Generální stávka na tuty. 🤣 🤣 🤣

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
6. 10. 2023 10:06
Odpovědět  Slovan

Pavlíku, my přece víme, že je konec.

Slovan
6. 10. 2023 11:43
Odpovědět  Pavel z Moravy

Nojo no. Ale po každém konci zase něco začne, tak hlavu vzhůru kolego. 😊🙋‍♂️
Jó ještě, při snídani jsem si pustil ten pořad z Brusele od Primi, teď tam byla kačka blátotačka zmalovaná Terezie. To jsem neměl dělat. Hnus co tam ti pomatenci melou. Pospíšil, Charamzová, nějakej ten pirát a jedna baba, kterou jsem viděl prvně v životě chtějí furt válčit. Přitom mě včera přišlo do tel. video kde 107 kapituluje a říká: Rusko je velká země a pravděpodobně válku vyhraje………atd. Zíral jsem jako Vizír a pak jsem si vzpomněl že byl nedávno pro manuál v US. No a Pospíšilovi a spol to zřejmě ještě nedorazilo. 🤣🤣🤦‍♂️👎

Pavel z Moravy
6. 10. 2023 13:47
Odpovědět  Slovan

Pavle, já se jenom ptám, to nám tito i předcházející škůdci řídí naše životy a my zíráme? Nemají oni náhodou sloužit nám? To už jsme fakt takoví pitomci, že si doslova a do písmene necháme kadit na hlavu? Já myslel, že je někde hranice zbabělosti a vypatlanosti, ale tento národ hranici kde končí ubohost, tutanství a posluhování nemá. A nejhorší je, že je neoslovíš. Já si pamatuji na jedny z tvých prvních slov, když jsi říkal, JIM TO JE JEDNO. Více jsi od té doby asi ani psát nemusel, protože v těchto 4 slovech je řečeno vše. Tak se měj a zdravíme i rodinu, nevadí, že nás neznají, řekni jim, že jsme jako ty, jako, že jsme stejného uvažování a to bude stačit.

Slovan
6. 10. 2023 14:58
Odpovědět  Pavel z Moravy

Už jsem, to tuna Pavle psal. V 89 jsem do toho šel rovnýma nohama, bylo mě třicet, roh tvrdý jako kladenská ocel. Já nevím, ale to bys mušel vidět live. Všichni plnou hubu keců a když došlo na proti úder, zůstal jsem sám. Ostatní čuměli do země, takže POZOR ono to stálo už tenkrát za hovnooooo. Nebýt to nahoře domluvený, tak nás ty aktivisty posbírali jako kaštany v listopadu pod stromem a já v lepším bručel jako méďa. No a na závěr tě asi naštvu, přišel bych se podívat kolik by z té Alternativi přišlo na steč, kdyby šlo do tuhého. Klávesnice toho snese. A věř mi, že spousta “vlastenců” by cukla. Nojo, to je život.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
5. 10. 2023 13:14
Odpovědět  Pavel z Moravy

Přesně tak “úplně jinou výchovou”.
Protože genetiku změnit nejde! Minimálně ještě nejde. Ta se mění pomalu s ohledem na životní prostředí a VÝCHOVU!
To, čemu se říká “genetická změna” je jen nějaké “přeformátování mozku”, protože mozek nás řídí, ne stav zděděných tělesných či duševních předností, nedostatků, schopností nebo zdravotního stavu. A pokud něco z genetiky ovlivnit jde, pak jedině vůlí, tedy opět mozkem.

Markýza
5. 10. 2023 14:53
Odpovědět  Albi

No, změnit se umí, a to zřejmě velce rychle, když je potřeba. Před nějakými pětadvaceti lety se dělal na Karvinsku jakýsi genetický výzkum a v rámci toho s úžasem “vědci zjistili”, že karviňáci mají zapnutej gen proti hnusnýmu ovzduší. Zkrátka se přizpůsobili polétavému prachu a bůhvíčemu – během snad dvou generací. Prý si snad zapli nějaký ten spící gen, či co. Tak jsem si vzpomněla na známé Děčíňáky, kteří museli mít aklimatizační den v Polabí, když chtěli do Krkonoš, páč tam jinak kolabovali z přebytku kyslíku.
Takže to zjevně nějak jde, ale já se modlím, aby praštěné lidstvo ještě nějakou dobu nepřišlo na to, JAK. Minimálně do doby, než se oprostí od toho příšerného techno – myšlení.

katango
5. 10. 2023 17:43
Odpovědět  Markýza

Holt epigenetika.

Markýza
5. 10. 2023 18:03
Odpovědět  katango

No ale já to podala barevnějc 😀

Albi
5. 10. 2023 19:50
Odpovědět  Markýza

To bue zřejmě záležitostí moudré přírody a její snahy “zachovat druh” – i když ten lidský se jí nějak nepovedl 🙂
.
Zatímco EU v tandemu s USA se domnívají, že přírodu přinudí dodržovat Pravidla. 🙂

Markýza
5. 10. 2023 20:05
Odpovědět  Albi

Nojo,copak Bruseláci, to jsou ptáci. Vyjdi si na kopec, soustřeď se a pak řekni: přírodo! Mamičko drahá! Jsou tady lidi, kteří si myslí, že ti budou poroučet! Chvilečku posečkej a pak uslyšíš ten huronskej řehot 😀

Albi
5. 10. 2023 20:50
Odpovědět  Markýza

Dobrá rada – ještě najít ten správný kopec a dobelhat se na něj. 🙂 🙂 🙂

Pavel z Moravy
6. 10. 2023 13:50
Odpovědět  Markýza

No jo, ale oni si to myslí fakt. Vsadili by na to určitě i svoje poslední trenýrky a kalhotky.

Markýza
6. 10. 2023 15:01
Odpovědět  Pavel z Moravy

Jojo, však vidím. A směju se s mamičkou. Kdyby chtěla, děvenka naše, sfoukne nás jedním fukem – ale ona si nás pěstuje. Tak snad ví, co dělá.

katango
6. 10. 2023 22:30
Odpovědět  Markýza

To mi připadá podobný, jako bychom si my schválně pěstovali nožní plíseň.

Gales
5. 10. 2023 09:22

Americký kongres je paralyzovaný po odvolání předsedy sněmovny Kevina McCarthyho, který doplatil na tajnou dohodu s Joem Bidenem o pokračování financování války na Ukrajině mimo rámec nouzového federálního rozpočtu schváleného Kongresem! Americká média už řvou, že za sesazením McCarthyho stojí Vladimir Putin a Donald Trump! K čemu vlastně došlo?

Americká globální moc Pax Americana po krátké době zažívá další zemětřesení a tentokrát přímo v samotném srdci Deep State. Republikánskému poslanci Mattu Gaetzovi so totiž poprvé za celou dobu americké historie podařilo sesadit úřadujícího předsedu Sněmovny reprezentantů, republikána Kevina McCarthyho.

Pro návrh sesazení hlasovalo i celkem dalších 7 republikánů, kteří patří v Kongresu k tzv. tvrdé Trumpově klice a dokud nebude zvolen nový předseda dolní sněmovny, nemůže Kongres dále zasedat a přijímat zákony, protože Ústava to neumožňuje. A zvolení nového předsedy může být opravdu zajímavá epizoda, protože kandidaturu již oznámili Jim Jordan a Steve Scalise, což jsou velcí spojenci Donalda Trumpa.

Gales
5. 10. 2023 09:24
Odpovědět  Gales

Američané přehodí horký ukrajinský brambor do rukou Evropy, a to dopadne podle očekávání

Pokud válka má pokračovat, začnou nyní Američané proces přesunu nákladů a zodpovědnosti na evropské země, na evropské státy, což de facto již začalo, ale to pouze v Evropě urychlí proces orbanizace a změny vlád v jednotlivých evropských zemích. Je to nevyhnutelný proces. Když Američané přesunou ukrajinskou válku na bedra evropských daňových soustrastníků, tak ta válka skončí rychleji, než byste řekli šmitec.

Financování Ukrajiny se stane totiž balvanem, který stáhne všechny současné pro-ukrajinské vlády v Evropě ke dnu. Jako na Slovensku, které se stalo 2. nejchudší zemí EU, stejně jako teď po 15. říjnu v Polsku. Tím je to prostě dané. Proces ze Slovenska se okopíruje i do Polska a postupně do dalších zemí v Evropě, protože více a více politikům začne docházet, že válka na Ukrajině není válkou Evropy, je to americká válka….. – Z ajronetu

Albi
5. 10. 2023 09:50

Až proberete tenhle článek, věnujte pozornost i tomuhle, což se blíží k té vnitrostátní ruské situaci = rukavičky dolú!
https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2023/10/rusko-sundalo-bile-rukavicky.html#more
Z obsahu:
***Zdá se, že Rusy už nebaví hrát si na gentlemany a zavírat oči před sabotážemi západních pobudů.
Jedna rána a velitelství není
***Rusové zaútočili na jisté místo v Kyjevě, kde právě probíhala schůzka ukrajinské armády a představitelů západních zpravodajských služeb. …
Podle předběžných údajů bylo zabito asi 50 vyšších a středních důstojníků Ozbrojených sil Ukrajiny. Na velitelství však byli také notoricky známí „specialisté NATO“, kteří spolupracovali s ukrajinským velením. Několik přeživších bylo evakuováno do Polska, kde byli rozváženi do místních nemocnic.
***Začal hon na členy NATO?
Není to poprvé, co ruské ozbrojené síly zasáhly velitelství, kde seděli zástupci NATO. Kyjev a Západ samozřejmě o takových případech mlčí a neposkytují statistiky úmrtnosti mezi cizinci, ale ztráty prozrazují sanitky, mrazicí vozy pro „náklad 200“ a také vrtulníky, které po takových útocích náhle začnou jakoby v panice létat mezi Ukrajinou a Polskem.

Albi
5. 10. 2023 09:57
Odpovědět  Albi

***žádost ministra obrany USA Lloyda Austina, aby se neorganizoval hon na americké tanky Abrams, které Spojené státy převezly na Ukrajinu? Jak vidno, Američané nechtějí, aby na internet unikla videa s hořícím Abramsem, protože to by sloužilo jako antireklama pro americký vojensko-průmyslový komplex. Poté už americké tanky nikdo kupovat nebude.
“Opakování situace s německými „leopardy“ je nepřijatelné, když byly doslova loveny. Hrajte přece podle pravidel! – obrátil se k Rusům. 🙂 🙂 🙂
***Členové NATO jsou však obzvláště znepokojeni tím, že podle pověstí Rusko na Ukrajině testuje své nejnovější zbraně. Zejména můžeme mluvit o zbrani zvané Alabuga.
***Aliance také „přenechává“ Rusku své technologie, které Rusové sbírají na bojišti jako trofeje. 🙂

Albi
5. 10. 2023 10:24
Odpovědět  Albi

Napadlo mě, že to všechno může být novodobá moderní “ofenzíva a la Rusko”. Podívala jsem se na analýzu MAP – a ejhle:
https://www.michalapetr.com/map-1799-jihoamericti-fasiste-zavili-nepratele-putina-vcera-analyzovali-ze-jeho-valecna-strategie-s-na-porazku-ukrajiny-slavi-uspechy-podle-fasistu-rusove-presli-na-rade-useku-fronty-k-utokum/
“Pucara, sever jihoamerických fašistů a velmi dobrých vojenských analytiků, kteří se netají svou nenávistí ke všemu ruskému, a kteří jednoznačně stojí na straně Ukrajiny, včera potvrdil, že ruská vojska zahájila “totální protiofenzívu” proti bokům ukrajinské hlavní útočné formace, která se mezi vesnicemi Работино a Вербовое už několik měsíců marně snaží prorazit ruskou obranu! Cílem totální protiofenzívy ruských sil má být pokus o obklíčení ukrajinských vojsk, která se mezi vesnicemi, Работино a Вербовое, v půloblouku směřujícím na jih, nahromadila. Ruské jednotky, které včera zahájily útoky do boků těchto ukrajinských vojsk, jsou čerstvé elitní jednotky ze strategické zálohy nejvyššího ruského velení. ….

Pavel z Moravy
5. 10. 2023 12:23
Odpovědět  Albi

Albi, pokud my bychom chtěli dožít svůj život ve slušné společnosti, nemohli bychom zůstat tady. Vím, že to víš a jsem rád, že vidíš vše tak střízlivě a neopájíš se vidinou nějakého zmrtvýchvstání tohoto národa ke kterému je opravdu nebývale daleko. Optimismus je sice úžasná vlastnost, ale k optimismu musí být důvod. A tady ten důvod neexistuje, prostě není. My skončíme svoji pouť v totálním úpadku, ale abych nebyl až tak totální pesimista, třeba jen v mírně totálním ať potěším optimisty. Tak se měj a opatruj se.

Albi
5. 10. 2023 13:31
Odpovědět  Pavel z Moravy

Taky se měj – ale snad se ještě párkrát virtuálně “uvidíme”.
Zatím se zdá, že události nabraly větší rychlost a hlavně správným směrem. Aspoň něco. Nesmíme chtít dobrý výsledek hned a bez problémů.
Nevážili bychom si toho.

Milan ze Zahrady Čech
5. 10. 2023 14:01
Odpovědět  Albi

Ze mě se už stal, co se týká Bohemie, jen pozorovatel. Nic jiného mi ostatně nezbývá. Tohle například včera napsal člověk (Gargamel), který se pasuje za vlastence:
“Od včerejšího projevu paní Bravermanové mohou být všichni tito bojovníci za obyčejné Čechy a jejich práci a důstojné životy hrdí, protože celá léta zastávali stejný politický názor, jaký je nyní oficiálním názorem i vlády Jeho Veličenstva Karla III, která spravuje kolébku evropské demokracie! 
🙁

Putinovec
5. 10. 2023 15:22

Gargamel pouze poukázal na to , v čím žoldu pracuje . Stejně jako V. K .
Klasik by k tomu dodal : Stejné známky , stejné chyby .

Milan ze Zahrady Čech
5. 10. 2023 18:10

Sakra, přehmat. Nějak jsem se přehlédl. Je to komentář k Pavlovi.

Pavel z Moravy
5. 10. 2023 18:47

Milane, jen ve zkratce, nevím jestli jsi viděl filmy Admirál Ušakov a Koráby útočí. Je to skvěle natočené. Proč to ale píší. Když Ušakov začal formovat a stavět černomořské loďstvo, celá Evropa, obzvláště Britové se hned spolu se Švédy a dalšími proti nim spojili. Britové to vykoumali jako obvykle mazaně. Prohlásili samozřejmě na co máme Turky, nu přece proto aby za nás bojovali proti Rusům. Ušakov Turky totálně zničil i přesto, že ti měli převahu v lodích a to značnou. Prostě jeho taktika zvítězila. Když Napoleon začal okupovat Evropu, hle u cara se najednou objevila delegace Britů, Turků a žádali pomoc. Nu a samozřejmě ruský dobrák, který si vzal na bedra Turky aby pomáhali a kteří místo toho škodili, stejně jako Britové, Rakušané a další, kteří byli naoko spojenci najednou měli strach ze síly Rusů. Rusové osvobodil Iónské ostrovy, dali jim republikánskou ústavu, poté Neapol, kde ale královský pár nechal zabíjet francouzské zajatce a porušil s Nelsonem slib, který jim zaručoval život. Rusové pak osvobodili i za velké slávy s Kutuzovem Řím. Stále jim ale tzv. spojenci házeli veliké klacky pod nohy. Nu a toto pokračuje dodnes. O 2. světové nemá smysl hovořit. Stále se tedy musím
.

Pavel z Moravy
5. 10. 2023 18:58
Odpovědět  Pavel z Moravy

kde asi končí jejich míra trpělivosti s touto dnes již vyloženě protiruskou sebrankou zdegenerovaných grázlů. Nevím, možná by nám to mohla vysvětlit na dálku paní Katango co je stále nutí pomáhat těm, kteří je zrazují, špiní a opovrhují jimi a když je potřebují tak přilezou ke křížku jak se říká. Nechci je podezírat z toho, že se jim to snad líbí nacházet se v těchto situacích, že zatímco jiní grázlové si užívají, oni jim pomáhají. Podívej se na náš národ, nebýt jich tak jsme si tu ani dnes nepsali. A teď se podívejme jaké grázly nevděčné tato země zplodila. Je to již známé od dob husitů, jaké zmije se pohybovaly po království Českém, ale dnešní situace předčí i tu strašnou dobu temna po bitvě na Bílé hoře. Tak jsem se vykecal a jestli k tomu bude mít někdo co říci, budu rád. Měj se.

katango
6. 10. 2023 10:15
Odpovědět  Pavel z Moravy

Třeba protože nejsou svině prodejný.

Milan ze Zahrady Čech
6. 10. 2023 16:13
Odpovědět  Pavel z Moravy

Nic ve zlém, ale dle mého děláš stejnou chybu jako Pjakin, když mele pantem o páníčcích a chrlí pominuté pýčoviny, jak ruská oligarchie a na ně nalepená státní byrokracie touží být otroky KoZy a lízat páníčkovi zadek a jakouže nenacházejí rozkoš v ponižování.
Tak to přece, kurwa, není a nikdy nebylo!!! Skutečnost je dle mého taková, že “pravidla KoZy” jsou pravidly neootrokářů. Tedy pravidly modifikovaného, době přizpůsobeného, otrokářského řádu. Vo tom to je.
Oni netouží “lízat páníčkům zadky” – oni touží stát se pomocí neotrokářů KoZy neomezenými pány – otrokáři – na svých budoucích pašalících rozvrácené Rusi. Proto, pro tu naději, že se pomocí hybných pák KoZy sami stanou otrokáři, jim lezou do řiti, proto se nechávají ponižovat.
P.S. Pojem otrokář se zdá být archaický, že?
Jenže co je Nový řád pana Globála? Ať to budeš obracet jak chceš a dosazovat pojmy jaké tě napadnou, vždy ti bude něco přečnívat, nebo se něčeho nedostávat. Když si však dosadíš pojem “otrokář” a “otrokářský řád”, vše zapadne na své místo. Nějaké kecy o neomarxismu a neofeudualismu a dokonce že extrémní levice a kdesi cosi pouze vlnění a mžení by se zakryla podstata a nic víc. Měj se.

Boomer
6. 10. 2023 17:08
Odpovědět  Albi

.. mapy oblasti Rabotino – Verbovoje mluví jasnou řečí. A já tu nedávno napsal, že do toho perimetru bych nešel ani za pytel škvarků. A škvarky, ty já miluju zouplna nejvíce hned po čokoládě..

Markýza
5. 10. 2023 14:55
Odpovědět  Albi

Tuhle jsem říkala, že seděj na kozlíku a balej se do kožichů – ovšem tohle vypadá na první prásknutí bičem.

primak
5. 10. 2023 16:52
Odpovědět  Albi

Přičemž čtu v Bildu: “Útok v Charkově, 50 mrtvých! Raketa zničila obchod s potravinami.
Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zničily ruské rakety „obyčejný obchod s potravinami“ v Charkovské oblasti. Údajný útok zabil 49 lidí, napsal Zelenskyj na svém kanálu Telegram. Podle ukrajinských informací má být mezi mrtvými i šestiletý chlapec.”

Markýza
5. 10. 2023 20:13
Odpovědět  primak

Už jsem to četla. Na novinkách. Tak se jdu podívat, co na to vox populi. A i na těch Novinkách nebohých šel jeden hlas “tak to jsme zvědaví, kdy se dozvíme, že ta raketa byla ukrajinská” případně “a to je náhodička! Zelina vtrhnul do Granady s požadavkem na ochranný štít a aby to ilustroval, přiletěla raketa”
Mimochodem, ty fotky jsou naprosto boží – jednak rozflákané město, nejen nějakej Albert, druhak to může být kdekoli a klidně po nějakém zemětřesení.

Albi
5. 10. 2023 23:37
Odpovědět  Markýza

Pozor, jde-li o Ukrajinu, pochybnosti se nepřipouštějí. 🙂

Markýza
6. 10. 2023 09:44
Odpovědět  Albi

Tak ofiko jistě ne. Ale jak říkám – hlas lidu, hlas to boží už má jasno. Pravda, nezabrousila jsem na Seznam, ale nemusím mít taky všechno, žejo 😎 a navíc si to dovedu představit.

All
5. 10. 2023 11:05

Bohužel v Kanadě byly a jsou i velké skupiny lidí praktikující ,,satanismus”. V sedumdesátých létech jsem se setkal s jedním novinářem z Prahy,který osobně zachraňoval dvě prchající mladé ženy , které uprchly z Kanady do Alžíru,kde požádaly o pomoc naše reportéry ubytované v hotelu při příležitosti jedné větší propagační výstavy.Uprchly do Kanady jako mladé,18-leté dívky a staly se členkami satanistů v Montrealu, kde v podzemních prostorách přijaly členství. Tenkrát byli mezi členy satanského kultu ( jak obě popisovaly ) všichni významní montrealští podnikatelé. Uprchly,skrývaly se z obav zavraždění ( za zradu satanistů jak pravily byla smrt ).Po velkých ůtrapách se dostaly lodí až do Alžíru,odkud je odvezli zpět do Československa dva reportéři z Prahy.

Putinovec
6. 10. 2023 11:08
Odpovědět  Peter 008

Petře , děkuji za tento článek , který je zaplněný faktologií . On je stejný proces vidět i v Austrálii a opožděně v Novém Zélandu . Kupodivu , nepřekvapivě se jedná o dlouhodobě okupovaná místa Anglií . A jedná se o země , kde budou koncentrační tábory růst jako houby po dešti .

Gales
6. 10. 2023 10:31

ChronologieRozkradeniCR.pdf

Jura S
6. 10. 2023 11:18
Odpovědět  Gales

Zdravím, odkaz by nebyl ?

Gales
6. 10. 2023 18:48
Odpovědět  Jura S

Zadej do vyhledávače a pak se zorientuješ.