bloghistorie

Jak až moc je zkažena historie?

Senzační učebnice z roku 1768 pro ruskou šlechtu, kde jsou uvedena udivitelná vysvětlení o tom, kdo byli Skythové a Slované a jaké války vedli 

SNEGIR (СНЕГИРЬ) 

První vládci starověkého Ruska – Otin (Odin?), Boo a Gervit, dobytí Švédska, války se Skandinávií a Římskou říší. Pokračujeme v studování senzační učebnice dějepisu F. G. Diltheje pro ruskou šlechtu z roku 1763. Již dříve jsme publikovali úryvky z 2. dílu, kde autor psal, že Rusko se dříve jmenovalo Skythia, že hlavní města Skythů byl Slovensk (předchůdce V. Novgorodu) a Rus (Staraja Russa), že Skythové uctívali Jupitera pod jménem Perun (!), bojovali s Alexandrem Velikým a další udivitelné informace. 

*Vše napsané níže jsou subjektivní pohledy, názory, verze, hypotézy, legendy. Navrhované teorie a závěry NEvnucujeme nikomu a NEtvrdíme, že jsou jediné správné – jednoduše se dělíme pozorováními, dojmy, které máme po shromáždění a zpracování informací z veřejného přístupu. Cílem je upozornit na různé zajímavé fenomény a přispět tak k oživení zájmu o ruskou kulturu a dědictví. 

V době vydání této třídílné knihy „První základy univerzální historie se zkrácenou chronologií ve prospěch studující ruské šlechty“ (“Первыя основания универсальной истории с сокращенною хронологиею, в пользу обучающегося российскаго дворянства”) byl právě tento obraz minulosti považován za obecně uznávaný a prokázaný – děti ruských dvořanů se učili za pomoci této dvojjazyčné učebnice (stránka v ruštině/stránka ve francouzštině) a byla vytištěna v tiskárně Moskevské Imperiální univerzity. 

Dnes se podíváme na úryvky ze 3. dílu (1768), kde se autor opět vrací ke skytskému tématu a podává několik vysvětlení a úžasných detailů, které mohou moderního člověka šokovat tím, jak moc to „vše mění“ a „proč jsme o tom nikdy předtím neslyšeli“ (Lekce 12. Pokračování Nové Epochy. Historie o Skythech).

Za prvé, píše, že ve skutečnosti neexistoval žádný jednotný národ jako „Skythové“ nebo skytský jazyk – toto souhrnné jméno znamená různé „severní (!) národy, které v různých dobách pod různými jmény zaplnily zbytek Evropy. a navíc velkou část asijských národů“ – tedy představovali určitý svazek/spojenectví/shromáždění blízkých a spřízněných národů s podobným způsobem života, náboženstvím a tradicemi. Navíc „Scythians“ není jejich vlastní název (jak by si říkali) – ale pojmenování, které jim dali jejich sousedé. Nejdůležitější věcí je, že „vlasti těch, kteří byli nazýváni evropskými Skythy, by se ve skutečnosti měly rozprostírat na obšírném území Ruska“. 

Dále píše o válkách mezi Skythy a Římany za časů Nerona a císaře Tacita (I-II století našeho letopočtu). Z výše uvedené odpovědi můžeme usoudit, že Skythové neustále útočili na různá města a země římské říše, bojovali s ní za zcela rovnocenných podmínek a jakási hranice mezi dvěma nepřátelskými silami probíhala přibližně podél Dunaje (!! Kde je Slovensko a Čechy s Moravou?!) a Dněpru . 

Nás ale samozřejmě více zajímá, jaké přesně události se v těch dávných dobách odehrály na území Ruska – a na tuto otázku má autor odpověď – navíc s přesným uvedením jmen prvních slavných panovníků. „Otin nebo Woden, kteří byli 60 let před Kristem vyhnáni z Asie Pompejem Velikým, vstoupili do Skythie neboli do země, kterou nyní nazýváme Rusko, dobyli ji pro sebe a ustanovil tam králem (carem) svého syna Boo.“ 

Zde si dovolím malou odbočku a ironicky na téma osob, které rády dokazují, že Slované „v době římské říše vůbec neexistovali“, prý se „z ničeho nic objevili krátce před povoláním Varjagů.” a odkud? Možná je uvrhli v 10. století n.l. do opuštěné země budoucí Rusi z vesmírné lodi? Nebo se zhmotnili jen tak ze vzduchu? 

Posuďte sami – bez ohledu na to, jaké pojetí objevení člověka na Zemi zvolíme – ať už jde o biblický původ od Adama a Evy, evoluční proces, nebo nějaké velké kosmické civilizace, které přistály na Zemi před tisíci/miliony let – to v každém případě předpokládá prakticky nenadálé v jednom jediném okamžiku náhlý výskyt lidstva na Zemi (nebo výskyt několika různých skupin v různých, ale v nám velmi vzdálených časech za hranou horizontu). 

To znamená, že všechny následující generace (včetně každého z nás) jsou potomky těch úplně prvních lidí, a proto podle definice nemůže existovat ani jednotný národ, který „za dob Římské říše ještě neexistoval“. Všichni lidé, kteří dnes žijí, mají prarodiče, pradědy, praprapředky, kteří žili během římské říše a tisíce let předtím. A Slované nejsou výjimkou. Všichni – každý člověk v jakémkoli bodě v čase a historii – pochází od někoho. A historie jeho rodiny sahá staletí nebo tisíciletí, pokud lze vysledovat lidskou historii (Ve skutečnosti je to jednoduché – všichni pocházíme ze stejného kořene, ať je to jakkoliv vzdálené – obyčejná logika. Žádný člověk se nemohl objevit jen tzak z ničeho vedle ostatních lidí – pozn.překl.). Šířejí – historie rodu. A ještě šířeji – dějiny lidstva. Závěr: NAŠI PŘEDKOVÉ TADY BYLI VŽDY, po celou dobu historie. A skutečnost, že v různých fázích nesly různá vlastní jména, rozšířená o nové národy nebo byla pod jinými jmény zaznamenána v kronikách jiných národů, tuto zřejmou skutečnost nepopírá. Dále Dilthejova učebnice tento závěr více než jednou potvrdí. 

Ale vraťme se k učebnici samotné. Otázka č. 187 “Kdo byl následníkem v Rusku po Boo?” Zde je odpověď: dalším vládcem Rossů byl jmenován jistý Gervit (zřejmě další syn Otina), který po smrti Boo vládl v Rusku a navrátil „království svého otce Otina“… se sídlem ve Švédsku . Zde, chtě nechtě, se nabízí otázka – odkud se bere tato shoda jmen mezi hlavním skandinávským bohem Ódinem a tímto vládcem, který si svého času podmanil nejen Švédsko, ale i Rusko. Mohl dostat přezdívku „bůh války“ za své skutečné válečnické činy? 

Tak či onak Gervit („legitimní ruský dědic“) znovu dobývá Švédsko (zemi svého otce), poráží ilegálně dosazeného kněze Uppsalského a dosazuje na švédský trůn svého syna jménem Ngord. A nejde o nic menšího než o „starověký nárok Rossů

 (Россов) na Švédsko“. jak se vám to líbí? V 18. století se děti šlechticů v Rusku učí, že jména Gervit a Otin dokládají ruské nároky na Švédsko, a na začátku 21. století tato jména slyšíme jakoby poprvé. Ani jejich ozvěna k nám nedorazila, a to ani ve formátu legendy či polofantastické verze. 

*Mimochodem, zde je potřeba vysvětlit, kdo je G. Pufendorf, na koho se autor učebnice v poslední otázce odvolává, stejně jako opakovaně v celém textu. 
Samuel von Pufendorf je významný německý historik, právník a filozof 17. století, který se dočkal uznání již za svého života. 
Zanechal řadu děl o evropských dějinách, za které ho Montesquieu nazval „Tacitus Německa“.

*Mimochodem, zde je potřeba vysvětlit, kdo je G. Pufendorf, na koho se autor učebnice v poslední otázce odvolává, stejně jako opakovaně v celém textu. Samuel von Pufendorf je významný německý historik, právník a filozof 17. století, který se dočkal uznání již za svého života. Zanechal řadu děl o evropských dějinách, za které ho Montesquieu nazval „Tacitus Německa“. 

Dále Dilthey poskytuje další informace o aktivních vojenských operacích „Rosses“ ve Skandinávii – ve Švédsku, Dánsku a Norsku . Z textu je zřejmé, že nejednou působí jako vojenská síla na straně toho či onoho vládce a poskytují jim pomocná vojska. 

Stejně tak jsou Slované impozantní vojenskou silou, zaznamenanou v různých konfliktech jak na severu (Skandinávie), tak na jihu (Římská říše). Navíc je třeba poznamenat, že Augustus nařídil svému generálovi, aby se neodvážil dráždit Slovany válkou, protože si uvědomoval, že bojem s nimi nezíská o nic méně, než ztratí. 

Obraťte prosím pozornost na to, že jména Slované (v jiných zdrojích – Slovians) a Rosses pocházejí podle Diltheye z názvů měst Slavensk (v jiných zdrojích Slovensk) a Staraja Rusa a ve 2. díle jeho „Historie“ Dilthey již psal o tom, že obě tato města jsou skytská. Máme také „Legendu Slovenů a Rusi a městě Slovensku“, kde je přímo napsáno, že Skythové, kteří se po založení příslušných měst přestěhovali z oblasti Černého moře, se začali nazývat Slovinci a Rusové. Stručně řečeno, Skythové-Slovini-Slovani-Rusové a Rossové jsou naprosto totéž , jeden a ten samý lid, žijící v různých kronikách a v různých časových obdobích pod různými jmény. 

Je také zajímavé poukázání na to, že Slované, kteří žili podél břehů Dunaje, se nakonec přesunuli na sever – přesně stejný závěr lze vyvodit pozorným čtením ruských eposů v jejich raných verzích. Na jejich základě se ukazuje, že náš (ruský!) mýtický Kyjev stál právě na Dunaji a doba působení popisovaná v eposu je přibližně 5. století. n. l., kdy naši (!) předkové bojovali s Huny Attily a Góty ve středu Evropy (!!!). Potvrzení této informace (včetně přímých odkazů na „ruského krále Valdemara z Holmgardu“ = Vladimíra Novgorodského a „jeho bratra Iliáše“ = Ilju) lze nalézt v germánských ságách. 

Dilthey pokračuje v mluvení o jménech národů a píše, že Rosses jsou jinými autory často nazýváni Roksolany. Pokud jde o Sarmaty, také NEJSOU nějakým odděleným národem, ale jednoduše „větví slovanských lidí, kteří žili v zemi, která se tehdy nazývala Sarmatia, nyní Polsko “. Opakovaně jsme se přitom setkali s náznaky různých autorů, včetně antických, že Sarmati jsou větví Skytů, z čehož opět vyplývá, že Skythové, Sarmati a Slované jsou jeden národ. 

    „Říkalo se jim Wendové, Slované, Antové, Verli nebo Heruli, Alani nebo Massageti, Girri, Skirri, Sirbové, Eminhleni, Dákové, Švédové, Feniáni nebo Finové, Prusové, Vandalové, Burgundi, Gótové, Ostrogóti, Vizigóti, Getové… Roksolanové, neboli Rusové a Moskvané, Poláci, Češi, Slezané a Bulhaři. Všechny tyto národy byly jednoho slovanského kmene“ 

    (Jan Dubravius „Historia Bohemica“) 

    „…historici té doby jim říkají Sarmati a Skythové, my jsme Wendové a oni sami si říkají Slované“ 

    (Johann Aventine) 

Dále učebnice zkoumá války Roksolanů, Sarmatů, Alanů a Getů s Římskou říší s nepostradatelným náznakem, že všechny byly také „výplodem slovanského lidu“. Bylo to jméno „Slované“, které bylo společné všem těm, které Dilthey uvažoval a vyjmenovával (Scythové, Rosses, Roksolané, Sarmati, Alani, Getové) a bylo to zjevně přesně jejich vlastní jméno, zatímco všechny ostatní používali autoři z sousedních zemí. 

Konečně poslední otázka, kterou F.G.Dilthey zvažuje ve 12. lekci věnované Skythům, se týká víry všech uvedených národů. 

Autor učebnice uvádí, že již znali křesťanství, které v těchto místech hlásal apoštol Ondřej, ale převládala stará víra s takovými bohy jako Perun, Volos, Pozvizd, Lado, Kupalo a Koljada (Перун, Волос, Позвизд, Ладо, Купало и Коляда). Tento seznam dávno známých slovanských bohů, uvedený v každém etnografickém materiálu, by se měl stát dalším silným argumentem ve prospěch skutečnosti, že Skythové (alespoň významná část z mnoha národů nazývaných Skythové) a Slované jsou jedno a totéž. 

Ženské čelenky na terakotových skythských zobrazeních. “Materiály k historii ruského oděvu” V. Prochorov.

Zdroj:

https://dzen.ru/a/ZauHsnNtaiuL00aH

Další stati:

Скифы, сарматы, русы, славяне – это один народ. Полный список доказательств

Скифские цари в древней русской истории по 7-томнику “забытого” историка князя Михаила Щербатова. Имена, события, факты

Дворянских детей в XVIII в. учили, что Россия раньше называлась Скифией – читаем учебник Дильтея

М.В.Ломоносов знал все о нашей настоящей истории и его труды частично сохранились

Чудь белоглазая – продолжение. Великаны, карлики, финно-угры, славяне… или скифы? Рассмотрим все версии с доказательствами

“Сказание о Словене и Русе” рассказывает о древнейших временах истории словян, русов и скифов начиная с IV тыс. до н.э

Překlad Peter 008

sdílet na

18 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Administrátor
17. 3. 2024 12:23
Ohodnotit příspěvek :
     

Bety
17. 3. 2024 15:26
Odpovědět  josh-xy

No z nebe jsme nespadli. Ale podle mne je tato šlechtická učebnice jen příklad toho, že se tyto elity
chtěly – po způsobu dnešních Ukrajinců – jaksi vecpat do jimi obdivované západní “kultury”, o čemž
svědčí i ta jejich posedlost francouzštinou.
Dávná historie je prostě dávná, moc o ní nevíme i díky tomu, že každý dobyvatel nejdříve a bohužel úspěšně zničil veškeré záznamy ke kterým se dostal.
Jsme tady a jsme tady stejně jako Rusové už hezky dlouho a to mi stačí. Z té historie, která je podložená víme, že na nás po staletí doráželi Germáni ke kterým zase naše “elity” vzhlíželi a vzhlížejí, ale čeština, náš jazyk to přežil což je podstatné. Také víme, že Rusko úspěšně odrazilo
všechny dobyvačné pokusy odkudkoli a jak to vypadá odrazí je i nadále.

Albi
17. 3. 2024 16:51
Odpovědět  Bety

Náš jazyk zatím přežil, ale už dost reziví – to minimálně.
Těch anglicismů – a ještě navác ho válcují počítačové pojmy včetně jejich zlidovělých zkratek. Ale dobře, počítačové termíny je nová kategorie, jenže nejhorší jsou ty příšerné hrubky i/y u shody podmětu s přísudkem a to v té nejjednodušší formě, kdy snad chybu ani udělat nejde.
Ta se tam maximálně vloudí překlepem, ale kdyby to bylo jen tím, nikdy by jich nemohlo být tolik.

Čeští obrozenci by zaplakali.

Editor
18. 3. 2024 18:48
Odpovědět  Albi

Konečně někdo, komu vadí neznalost mateřského jazyka. Většina diskutujících tady velkoryse přehlíží hrubky a když na nějakou upozorním, povětšinou napíší, že je to nepodstatné. Jinak i/y se opravdu nezamění díky překlepu, nejsou vedle sebe. To je ryzí a nefalšovaná neznalost.

zuzana
17. 3. 2024 12:30
Ohodnotit příspěvek :
     

Okupujte Brusel! Orbán vyzývá k protestům v hlavním městě EU proti válce a globalistické agendě

https://aktax.cz/okupujte-brusel-orban-vyzyva-k-protestum-v-hlavnim-meste-eu-proti-valce-a-globalisticke-agende/

Gales
17. 3. 2024 18:53
Odpovědět  zuzana

Má recht .Vyčistit ten Augiášův chlév aby po nich nezůstal ani stín.Holota jedna,nikým nevolená. Orbán má nakročeno k tomu aby se stal vůdcem protibruselské opozice.

jiří
17. 3. 2024 19:18
Ohodnotit příspěvek :
     

Historie trochu jinak.
Výsledky vyhledávání (celostnivzdelavani.cz)

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
18. 3. 2024 00:53
Ohodnotit příspěvek :
     

Inu, jistě že tu slované byli už za dob římské říše, ale protože tu měli více-méně komunismus, malé izolované vesnice, neschopné uživit univerzitu a mnichy, tak neměli písmo, nezbylo po nich skoro nic, a co zbylo, to nějaký jeden ruský úředník v 18. století objel a z křesťanských knihoven smazal – takže toho nebylo nijak moc, a byly to záznamy křesťanů o předchozích etnikách, protože ty žádné kloudné záznamy zřejmě neměly…

Taky ti zde první zmiňovaní vládcové mají staro-germánská vikingská jména, nejsou slovanská… Zřejmě protože teprve tyhle organizované říše, z jihu římané a ze severu vikingové, tu komunistickým slovanům zřídili říše a krále, na které je pak aspoň nějaká památka, narozdíl od původních vesničanů, kteří ani říše ani kroniky nepotřebovali, když si všechno podstatné o své vesnici předávali ústně, tak na co nějaká kronika…? na co nějaké písmo…?

πα½

Administrátor
P.A.Semi
18. 3. 2024 01:06
Odpovědět  P.A.Semi

Ohledně odstavce “Říkalo se jim Wendové, Slované, … Všechny tyto národy byly jednoho slovanského kmene” – to je sprostá snaha ukrást historii a lživě smíchat všechny ty staré národy do jedné bandy bez rozdílu…!

Ohledně “bylo to zjevně přesně jejich vlastní jméno, zatímco všechny ostatní používali autoři z sousedních zemí. ” – to je přesně naopak… Oni měli nějaká jména, různé malé nárůdky, kdežto “slované” je až modernější zobecnění, stírání staré historie…

Navíc tedy z toho výčtu malých národů je velká část germánských, vikingských atd… (je to mírně jiná genetická skupina, R1b místo R1a …)

πα½

Albi
18. 3. 2024 01:32
Odpovědět  P.A.Semi

Tady v “kotlince” bude ten mix asi pestřejší než jinde a to i mimo haploskupinu R.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
cool
18. 3. 2024 06:59
Odpovědět  P.A.Semi

Dějiny píší vítězové, historie bývá zpravidla o něčem jiném. A ty přání jsou dnes etalony inkluzek, úpadků. Vykořenění jsou otroky přání úžerů – trh. 🙂
https://smit.wz.cz/zrcadlo/view.php?nazevclanku=&cisloclanku=2006101501
https://www.youtube.com/watch?v=4AoL7bvUtig&list=RDEMzrfFW-E70M_SJcWXwtZeOg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=5QpWwTtX5sI
Arkona byla po labi až k moři.

Frank1
18. 3. 2024 10:26
Ohodnotit příspěvek :
     

Nejsem historik, ale uz tech kecu vselijakych sracu mam dost. Uvedomte si, ze rusky kalendar je nejstarsi na svete a dnes se podle neho pise rok 7400 ci neco podobneho. To by vam tady mohlo snad stacit , ne?
Historie Slovanu je zamlcovana, falsovana. Oni sami jakoby nemeli o historickou pravdu zajem, maji jine starosti. A tak se bude falsovat dal a budou se bourat pomniky Rudoarmejcum i na vesnicich.

Mike
18. 3. 2024 15:59
Odpovědět  Frank1

Ono je to o tom, že slovanské dějiny nás vyučují germáni. Proto i admin píše o slovanech jako o nějaké podrase. To už tady docela nedávno bylo. Dobré na tom je, že už víme, kam takové zařadit.

Administrátor
P.A.Semi
18. 3. 2024 17:31
Odpovědět  Mike

Jestli narážíte na to, co jsem psal… Já nepíšu o slovanech jako o “podrase”, také jsem slovan…
Ale komunistické zřízení malých izolovaných vesnic a kmenů, všichni jsou si rovni a někdo tam je náčelník, prostě nemělo a nemá budoucnost, protože ho první velká říše, která jde kolem, smete – protože poddaní zaplatí výživu větší armády… A neměli tu slované potřebu něco zapisovat, a tak neměli písmo, žili si tu jak v ráji na zemi, ale civilizace je o něčem jiném…

Támhle Frank třeba bájí o 7400-letém kalendáři, a “vědci” bájí o evoluci z Afriky prý před pouhými 40 000 roky, kdežto my tu máme aspoň 300 000 let historie od Neandertálců, kterou Afričané nemají… Inu, vyvíjelo se to postupně…

πα½

Editor
18. 3. 2024 18:53
Odpovědět  P.A.Semi

Obyvatelé Čech a části Moravy mají geny Keltů, tedy Bójů, Germánů a Slovanů, to vše do 30 leté války. Po ní je to takový mišmaš, že nejde mluvit o etnicitě, pouze o příslušnosti ke státu, nikoliv národu.

Administrátor
P.A.Semi
19. 3. 2024 04:20
Odpovědět  scipio

Řekl bych, že to jsou pověry a záměrné manipulace, abychom si svého vlastenectví nevážili… Tady se míchala především jen šlechta… My jsme tu nikdy neměli moc imigrantů, ve srovnání třeba se Západní Evropou, nebo Amerikou, nebo Ruskem, nebo Arabskými zeměmi, nebo s Čínou, nebo s leckým… Ti všichni jsou mnohem smíchanější, než my… (zas třeba Japonci nebo Korejci jsou ještě o dost méně smíchaní…)

A ovšem Keltové odsud odešli (nebo byli vytlačeni) ještě před příchodem Slovanů, to je otázka, co tu z nich zbylo… Germáni tu byli tak od 14. století třetina populace…

πα½