bloghistorie

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

26. 12. 2015       (Deník spisovatele, 1877)

«Rusko nebude míti a nikdy ještě nemělo takových nenávistníků, závistlivců, pomlouvačů a dokonce zjevných nepřátel, jako všechna ta slovanská plemena, jakmile je jen Rusko osvobodí a Evropa dá souhlas uznat je za osvobozené!

A nechť mi nenamítají, nechť se se mnou nepřou, nekřičí na mne, že přeháním, a že jsem nepřítel Slovanů! Já naopak miluji velmi Slovany, ale hájit se nebudu, protože vím, že všechno to stane právě tak, jak říkám a to ne pro nízký, nevděčný prý charakter Slovanů, mají v tom smyslu charakter jako všichni ‒ nýbrž proto, že takové věci se na světě ani nemohou jinak díti. Nebudu se o tom šířit, ale vím, že naprosto nemáme žádat od Slovanů vděčnosti, na to se musíme připravit předem.

Začnou pak po osvobození nový život, opakuji, právě tím, že si vyprosí od Evropy, například od Anglie a Německa záruku a protektorát nad svou svobodou, a ačkoli bude v koncertu evropských mocností i Rusko, přece to učiní právě pro ochranu od Ruska. Začnou určitě tím, že ve svém nitru, ne-li nahlas, řeknou si a ujistí se o tom, že Rusku nejsou povinni nejmenší vděčností, naopak že se před vládychtivostí Ruska zachránili při sjednání míru jedině intervencí evropského koncertu a kdyby se do toho nevmísila Evropa, pak by je Rusko, když je odňalo Turecku (či komukoli jinému – pozn.red.), spolklo ihned „majíc na mysli rozšíření hranic a založení velikého Všeslovanského císařství k porobení Slovanů lačnému, chytrému a barbarskému velkoruskému plemeni“.

Dlouho, ó, dlouho ještě nebudou s to uznat nezištnost Ruska a velikého, svatého, neslýchaného ještě vztyčení praporu nejvznešenější ideje, ze všech idejí, kterými je živ člověk, a bez kterých lidstvo, přestanou-li v něm žít ty ideje, zakrsává, mrzačí se a umírá v jizvách a v bezmocnosti.

Zdaž na příklad nynější lidovou ruskou válku, celého ruského lidu s carem v čele, pozvednutou proti zlosynům k osvobození nešťastných národů, zda pochopili tuto válku Slované nyní, co myslíte? Ale o nynější chvíli mluvit nebudu, nad to pak nás Slované ještě potřebují, osvobozujeme je, ale později, až je osvobodíme a oni se nějak zařídí ‒ uznají tu válku za velký hrdinský čin, podniknutý pro jejich osvobození, uznají?

Za nic na světě to neuznají! Naopak, vylíčí jako politickou a později i vědeckou pravdu, že kdyby nebylo po celých těch sto let osvoboditele Ruska, pak by se byli už dávno a dávno dovedli osvobodit sami od Turků, svými schopnostmi nebo s pomocí Evropy, která zase, kdyby nebylo na světě Ruska, nejen by nic neměla proti jejich osvobození, nýbrž by je i sama osvobodila. Toto chytré učení existuje u nich dojista už teď a později se u nich vyvine ve vědecké a politické axioma. Nejen to, i o Turcích začnou mluvit s větší úctou než o Rusku. Možná, že se celé století nebo ještě déle, budou stále chvět o svobodu a bát se vládychtivosti Ruska; budou podlézat evropským státům, budou pomlouvat Rusko, dělat na ně klepy a intriky proti němu.

Ó, nemluvím o jednotlivých osobnostech: budou tací, kteří pochopí, co znamenalo, znamená a bude pro ně vždy znamenat Rusko. Pochopí celou majestátnost a celou svatost věci Ruska a veliké ideje, jejíž prapor vztyčí Rusko v lidstvu. Ale lidé ti, zvláště na začátku, budou v tak ubohé menšině, že budou podrobeni posměchu, nenávisti a dokonce politickému pronásledování.

Zvláště bude osvobozeným Slovanům příjemné říkat a roztrubovat na celý svět, že jsou plemeny vzdělanými, schopnými vznešené evropské kultury, kdežto Rusko je země barbarská, chmurný severský kolos, dokonce ani ne čisté slovanské krve, pronásledovatel a nepřítel evropské civilisace. Objeví se u nich ovšem hned od počátku konstituční vláda, parlamenty, odpovědní ministři, řečníci, řeči. Bude je to neobyčejně těšit a okouzlovat. Budou v opojení, čtouce o sobě v pařížských a v londýnských novinách telegramy, zvěstující celému světu, že po dlouhé parlamentní bouři padla konečně vláda v (dosaď libovolnou slovanskou zemi – pozn.red.) a sestavila se nová z liberální většiny a že nějaký (jméno dosadit dle libosti – pozn.red.) dal konečně souhlas přijmouti portefeuille ministerského předsedy. Rusko se musí vážně připravit na to, že se všichni tito osvobození Slované vrhnou s opojením do Evropy, až do ztráty své individuality nakazí se evropskými formami, politickými a sociálními. A tak budou muset prožít celou a dlouhou periodu evropeismu, než pochopí alespoň něco ze svého slovanského významu a svého zvláštního slovanského poslání v lidstvu.

Mezi sebou se budou tyto zemičky věčně svářit, věčně si navzájem závidět a proti sobě navzájem intrikovat. Ve chvíli nějakého vážného neštěstí obrátí se ovšem určitě k Rusku o pomoc. Nechť si budou sebe více nás nenávidět, pomlouvat a klevetit o nás v Evropě, koketujíce s ní a ujišťujíce ji láskou, přec budou vždy instinktivně cítit (ovšem ve chvíli neštěstí a nikoli dříve, že Evropa je přirozeným nepřítelem jejich jednoty, byla jím a bude vždy, a že existují-li na světě, pak jedině proto, že stojí obrovský magnet – Rusko, které neodolatelně přitahuje všechny k sobě a tím udržuje jejich celistvost a jednotu. Budou dokonce i takové chvíle, kdy budou s to téměř už vědomě souhlasit, že kdyby nebylo Ruska, velikého východního střediska a velké přitažlivé síly, pak by se jejich jednota ihned rozpadla, rozptýlila se na chumáčky, a to dokonce tak, že sama jejich národnost by zmizela v evropském oceánu, jako mizí několik jednotlivých kapek v moři.

Rusku se na dlouho dostane trápení a snahy je smířit, dodávat jim rozumu a při příležitosti dokonce snad za ně tasit meč. Ihned ovšem vzniká otázka: v čem je tu prospěch Ruska, proč se Rusko bilo za ně sto let, obětovalo krev svou, síly, peníze? Snad ne jen proto, aby sklidilo tolik malinké směšné nenávisti a nevděku? Ó, ovšem, Rusko si přec jen bude vždy uvědomovat, že střediskem slovanské jednoty je ono, že žijí-li Slované svobodným národním životem, pak proto, že ono to chtělo a chce, že to všechno ono dokonalo a vytvořilo. Jaký však prospěch přinese Rusku toto vědomí kromě námah, mrzutostí a věčných starostí?

Odpověď je těžká a nemůže být jasná.

Předně Rusku, jak je obecně známo ani nenapadne a nikdy ani nesmí napadnout, aby rozšířilo své teritorium na účet Slovanů, připojilo je k sobě politicky, udělalo z nich země, gubernie atd. Všichni Slované podezřívají Rusko z této snahy už teď, stejně jako celá Evropa, a budou podezírat i ještě sto let v budoucnosti. Nechť však uchová Bůh Rusko od takových snah; čím více prokáže té nejúplnější politické nezištnosti stran Slovanů, tím jistěji dosáhne jejich spojení kolem sebe později, v průběhu věků, o sto let později. Tím, že naopak přinese Slovanům od samého začátku co nejvíce politické svobody a vzdálí se jakéhokoli opatrovnictví a dozoru nad nimi a prohlásí jim jen, že vždy vytasí meč na ty, kteří sáhnou na jejich svobodu, národnost, Rusko se tím samým zbaví strašných starostí a námah udržet mocí toto opatrovnictví a politický vliv na Slovany, který je ovšem nenáviděn, a který je Evropě vždy podezřelý. Avšak tím, že projeví nejúplnější nezištnost, Rusko také zvítězí a přitáhne nakonec k sobě Slovany: s počátku budou se utíkat k němu v neštěstí, ale později se jednou i k němu vrátí a přilnou k němu všichni, už s úplnou, dětskou důvěřivostí. Všichni se vrátí do rodného hnízda.

Ovšem jsou různé učené a dokonce i poetické názory i nyní mezi mnoha Rusy. Tito Rusové čekají, že nové, osvobozené a k novému životu vzkříšené slovanské národnosti začnou právě tím, že přilnou k Rusku jako k jejich matce a osvoboditelce a že nepochybně a v nejkratší době vnesou mnoho nových a ještě neslýchaných prvků do ruského života, rozšíří Slovanstvo Ruska, duši Ruska budou míti vliv dokonce na ruský jazyk, literaturu, tvorbu, obohatí Rusko duchovně a ukáží mu nové obzory. Přiznávám, že se mi to vždy zdálo u nás pouze učeným nadšením; pravda však je v tom, že něco se ovšem stane v tom smyslu nepochybně, ale ne dříve, než na příklad za sto let, ale zatím, a to možná, že celé století, Rusko vůbec nebude míti co brát od Slovanů ani z jejich idejí, ani z literatury, a na to, aby nás učili, na to ještě hrozně málo dorostli. Naopak celé toto století bude Rusko snad musit zápasiti s omezeností a tvrdohlavostí Slovanů, jejich špatnými zvyky, s nepochybnou a brzkou zradou slovanství pro evropské formy politických a sociálních řádů, na které se lačně vrhnou.

Po rozřešení Slovanské otázky čeká Rusko zřejmě rozřešení otázky Východní. Dlouho ještě nynější Slované nepochopí, co je to Východní otázka! A ani slovanského sjednocení v bratrství a shodě nepochopí ještě velmi dlouho. Vysvětlovat jim to prací a velikým příkladem bude stálým úkolem Ruska v budoucnosti. Zase se řekne: k čemu to všechno je a nač by Rusko bralo na sebe takovou práci? Nač? Aby žilo vysokým životem, velikým životem, aby svítilo světu velikou, nezištnou a čistou ideou, ztělesnilo a vytvořilo v konečném konci veliký a mohutný organismus bratrského svazu plemen, vytvořilo tento svaz nikoli násilím, nikoli mečem, nýbrž přesvědčením, příkladem, láskou, nezištností, světlem; aby povzneslo posléze všechny ty malé k sobě a k pochopení mateřského svého poslání ‒ to je cíl Ruska, to je i jeho prospěch, chcete-li.

Nebudou-li národové žít vznešenými nezištnými ideami a vznešenými cíli sloužení lidstvu, nýbrž budou sloužit svým „zájmům“, pak zhynou tito národové nepochybně, ztuhnou, zeslábnou a zemřou. Ale není vyšších cílů, než jsou ty, které postaví před sebe Rusko, sloužíc Slovanům nezištně a nežádajíc od nich vděčnosti, sloužíc k jejich mravnímu (a nejen politickému) sjednocení ve veliký celek. Pak teprve řekne všeslovanství své nové uzdravující slovo všemu lidstvu… Vyšších cílů na světě není. Nemůže tudíž býti ani nic „prospěšnějšího“ Rusku, než míti vždy před sebou tyto cíle, stále více si je ujasňovat sobě samému, stále více se povznášet duchem ve věčné, stálé a skvělé práci své pro lidstvo.

Bude-li konec nynější války šťastný ‒ Rusko nepochybně vstoupí do nové a nejvyšší fáze svého bytí…»

Převzato z: Sebrané spisy F. M. Dostojevského: Deník spisovatelův. Rok 1877, Praha 1927, s. 219‒226. (Koluje na internetu)
https://aftershock.news/?q=node/1333125

sdíletj na

168 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Jiří
14. 1. 2024 16:10
Ohodnotit příspěvek :
     

Jenom zírám, jak byl Dostojevský moudrý, jak jsou jeho slova platná i po sto letech. Snad to podle něho i dopadne.

Ladislav 💤
14. 1. 2024 18:00
Odpovědět  Jiří

👍 génius ten pan Dostojevskij
ano,opravdový génius 🇷🇺

Boomer
14. 1. 2024 18:26
Odpovědět  Ladislav 💤

.. no jen to nepřežeňte! Jeho ideálem bylo Rusko pod patronací cara a pravoslavné církve.. toho si byli vědomi Kramář i Masaryk. Podle nich spočíval zásadním problém panslovanství právě v rozporu katolické a pravoslavné církve jako státního náboženství.

Chápu, pro vás skutečná historie Ruska, hodná pozornosti, začala až výstřelem z Aurory, ale to už byl Fjodor Michajlovič nějakých 36 let na pravdě boží a lze oprávněně předpokládat, že by z toho vývoje nějak moc urvanej nadšením nebyl…

“Nejsme proti Rusku, nejsme proti Slovanstvu,
víme, čím Rusko nám je, avšak nikdy nám na um nepřichází myšlenka, že bychom mohli se přimknouti k národu ruskému. My pevně jsme přesvědčeni, že udržíme se vlastní svou silou – sílu, tu chceme poznávati a zvyšovati – toť naše krédo.”

ijn
14. 1. 2024 19:15
Odpovědět  Boomer

Máte PRAVDU FMD by z Ž/ž řízení vlasti nebyl, jako jsme dnes my všichni, dodnes i naší české vlasti:….!!! Kde se v nich (v řídícím VOBŘEZANÉM etniku) bere ta nenávist k SLOVANSTVÍ…..??? Umí to někdo kromě jejich Ž. PROTOKOLŮ vysvětlit……???

Boomer
15. 1. 2024 09:17
Odpovědět  ijn

.. napište si to nanečisto a zkuste to sem hodit znova, tohle fakt není srozumitelné a tím i pochopitelné vyjádření.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
17. 1. 2024 00:55
Odpovědět  Boomer

Co na tom jako nechápete?
Leda za slovem “nebyl” je zřejmě “nebyl nadšený”…
πα½

Gales
14. 1. 2024 19:30
Odpovědět  Boomer

A proto jsme tam kde jsme. V pérdelai.Bez surovin upadá i civilizace.

Boomer
15. 1. 2024 09:16
Odpovědět  Gales

.. v perdélai jsi ty, a není to kvůli surovinám, tvým problémem je LMD(Lehká mozková dysfunkce).

Gales
15. 1. 2024 12:16
Odpovědět  Boomer

Hlavně že ty máš svaly.Ale kolem huby.Ale u chronickejch netáhel je to normální.Zatímco ostatní hákují tyhle nicky kecají.

Boomer
15. 1. 2024 14:35
Odpovědět  Gales

.. jo milej zlatej, já už mám odhákováno svých 45 let, já chodil hákovat třeba na Štědrý večer, kdy lidé dobré vůle usedali ke slavnostně prostřenému stolu nebo na Silvestra, kdy se nýmandi tvého typu ožírali do němoty laciným šnapsem jen proto, že to jaksi patřilo k věci. A v ožralosti jim při půlnočním rámusení bouchnula v prackách nějaká V10-ka, zašantročená během ZVS u bigošů. Následky mají dodnes…

A odhákováno mám bez jediné nehodové události z mojí viny, což ty asi nechápeš, tobě hrozí nebo hrozilo maximálně zlomení násady na lopatě.

Gales
15. 1. 2024 17:52
Odpovědět  Boomer

Tvoje nehodová událost bylo to,že tě za zlodějinu zabásli.Takže si pěl na vánoce halelujá spolu s morgošema při ,,magoráku”.

Boomer
15. 1. 2024 18:11
Odpovědět  Gales

.. už zase ty tvoje praktické zkušenosti z lapáku, které podsouváš jiným? Kde se stala chyba, chyběl materiál na stavbě?

Joe Arp
15. 1. 2024 19:28
Odpovědět  Boomer

Tak ono to hákování 24. a 31.12., pokud na tebe vyšlo v harmonogramu, těžko se jím chvástat, jako sebeobětováním . Nicméně +100% muselo potěšit tvou ulepenou dušičku. Radosti póvlu tě nelákaly, rodina o tebe nestála i čokl byl rád, že nikdo nebuzeruje. Tak proč neshazovat svátky báchorkami o šnapsu a podlidech, že? Dej si mikvi a zalehni!

Boomer
15. 1. 2024 19:44
Odpovědět  Joe Arp

.. jo, ono to bylo většinou tak, že jsem dělal leťáka, tzn. člověka, co má poznání pro víc tratí a tudíž ho můžou poslat kamkoli v obsluhované oblasti. Preferovaní soudruzi dřepěli v turnusech, kde si mohli spočítat směny na celý rok dopředu a taky naplánovat dovolenou podle jejich potřeb. No a ten příplatek za službu ve svátek mazali soudruzi tak, že ho uložili do “banky hodin” a doplnili s ním podle potřeby chybějící výkon v rámci kvartálu, trumpeto od volantu.

A jak o mě rodina stála či nestála se ty můžeš jenom domnívat, tvoje kyselé kydy už znám i pozpátku…

Joe Arp
15. 1. 2024 20:10
Odpovědět  Boomer

…inu, že já tě znám tam, zpátky, a dokola o tom nepochybuj usmolená dušičko Chucka Norrise2. Že tě s tvými kecy posílali kamkoli, hlavně doprd…, taky věřím. Tak hají zítra taky den…;ó))))

Boomer
15. 1. 2024 21:04
Odpovědět  Joe Arp

..tak dobrou, ty pozemní cepelíne.

Slovan
16. 1. 2024 09:26
Odpovědět  Joe Arp

Takže si z něho na té dráze dělali pucfleka a podržtašku a zalepovali kdejakou díru v rozpisu služeb, kde potřebovali. A my to tuna teď odsííráámee. 🙄🤦‍♂️😥😎

Boomer
16. 1. 2024 20:48
Odpovědět  Slovan

.. trumpeto, být leťákem znamenalo znát všechno, jinak jsi neměl valnou cenu. To není jak lopata a míchačka, stejné v Aši nebo Čierné pri Čope..

Joe Arp
16. 1. 2024 21:43
Odpovědět  Boomer

Nazdar ovčárské Podvemeno, hlásím se a mám dvě zásadní otázky za stanici CNN. 1.Kdy jsi zjistil, že máš mimořádně nadpřirozené schopnosti? 2. Jak je to dlouho, co u tebe bylo poselstvo z dalekých galaxií a pověřilo tě řízením této planety? Jako bonus řekni nám nějaký vtip, Suchoprde. Díky

Jíra
16. 1. 2024 07:09
Odpovědět  Boomer

soudruzi svátky platili přestali s tím až když obrátili po 89 kabáty a pak teprve vymysleli banku hodin

Pavel z Moravy.
16. 1. 2024 15:50
Odpovědět  Jíra

Právě na to čumím, co tam píše, neboť jsem 10 roků dělal v nepřetržitém provozu a těch svátků jsem odsloužil požehnaně. A byl tam 100% příplatek. Jak to udělali Boomerovi oblíbení kapitalisté nevím, to už jsem v tomto režimu nedělal.

Boomer
16. 1. 2024 20:53
Odpovědět  Pavel z Moravy.

..ty starej osle, to co nám vládlo po sametu a otravuje vzduch dodnes, nebyli žádní kapitalisté, jen bolševičtí prospěcháři, co převrátili kabáty. Už se vzpamatuj, ty zastydlý bolševický poskoku, prostě vás užitečné kašpárky ti vaši pohlaváři odepsali, už jim nejste k ničemu…

Slovan
16. 1. 2024 21:10
Odpovědět  Boomer

🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
Jóóó a ty abnormálně sebevědomej, třicet let postáváš v koutě jak to připosrranýý poupě a na Pokecu 24 chrlim moudra a sílu gladiátora. Nebyl jsi taky na Měsíci?

Joe Arp
16. 1. 2024 21:49
Odpovědět  Slovan

Tam určitě nebyl, je to pro něj moc blízko, tedy pod čarou ponoru!

Boomer
16. 1. 2024 20:48
Odpovědět  Jíra

..jo, to sedí, pořád stejní lidi, jen víc přitáhli opratě. Z náčelníků se stali přednostové…

Joe Arp
16. 1. 2024 21:47
Odpovědět  Boomer

Prej jsi dosloužil do důchodu na Orient expresu…..jako koncová lampa, je to pravda, nebo dezopravda?

14. 1. 2024 19:46
Odpovědět  Boomer

“…přesvědčeni, že udržíme se vlastní svou silou – sílu, tu chceme poznávati a zvyšovati – toť naše krédo.”
Nějak nám to udržení se vlastní silou, počínaje vymřením Přemyslovců, jaksi nevychází, řekl bych. Jó, drželi jsme se co to dalo, ale žeby vlastní silou? A nic na tom nemění jepičí život první republiky (co je to jedna generace oproti devětadvaceti předcházejícím) – a na co jsme dojeli? Na zradu spojenců… Takže jaká vlastní síla… Jen honění si trika.
Vlastní síla… To ještě bylo jakž takž možné ve středověku. Ale teď? Na celém světě jsou jen dva státy, které mají na to, udržet se jen vlastní silou – Ruská a Americká federace. Čína? Bez záštity Ruské síly by si rychle natloukla hubu. A je šumák, zda jako národ přežijem v nějaké budoucí středoevropské vícenárodní konfederaci, nebo jako vícevektorový pseudosuverénní neutrální stát, či jako stejně pseudosuverénní stát pod ruskou ochranou – ať tak či onak, nějaká “vlastní síla” je jen chiméra, neb “vlastní sílu” jsme ztratili, spolu s muži, kteří byli schopní, a ochotní, za svou věc bojovat až do hrdel a statků, již před čtyřmi stoletími. Jo, a jaké přimknutí? Stačí vyvážené vztahy, řekl bych. RF není SSSR.

Administrátor
P.A.Semi
14. 1. 2024 21:46

Ještě Husité se udrželi vlastní silou proti pěti křížovým výpravám a nakonec dosáhli svého…

To teprve pod Habsburky nás připravili o samostatnost, a pak zas Hitler, a pak zas jinak SSSR – méně omezená samostatnost, než za Habsburků nebo za nynějšího Evropského Svazu (EU), což je zase projekt Habsburků skrz Paneuropa (Kalergi a spol, šéfoval tam tomu Habsburk, dodnes snad vede rakouskou pobočku, jestli jsem to nepopletl…)…

Těch dvanáct hvězd si tam přinesli oni z Mariánských sloupů podle Zjevení 12, které ale popisuje Evropu a ne Marii… (Což je tedy “proroctví” samo sebe kruhově naplňující, těch 12 hvězd, ale ono je tolik i velkých ostrovů kolem Evropy, a malá korunka z dvanácti ostrůvečků v Atlantiku, takže to bylo logické…)
(To by se měli Evropané zamyslet, co ta jejich (naše?) vlajka vyjadřuje, co tam není a proč to tam není… Není tam velká centrální hvězda uprostřed, která ty ostatní stejné malé hvězdičky ovládá…) ((tahle věta-informace, až probublá, tak to rozloží nebo vrátí k původnímu záměru rovných států bez centrální vládnoucí Komise, a frašky parlamentu vždy s převahou cizích proti našim, proti každým…))

πα½

15. 1. 2024 00:23
Odpovědět  P.A.Semi

Mluvím o státním útvaru – a krom toho, husité svého nedosáhli. Dosáhnut svého dle mého znamená dosáhnou svého se zřetelem k budoucnosti a tuto budoucnost uchovat a v čase “potom”. Nakonec vše skončilo posledním českým státníkem v našich dějinách, Jiříkem z Poděbrad, de facto dvoustátím, kdy měly země Koruny dva krále – Jiříka z Poděbrad a Matyáše Korvína.

Jaro Jaroslav
15. 1. 2024 01:22

Ano, ale Husiove v Jemene dosiahli viac ako tí český husiti.

15. 1. 2024 13:00
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Vyhrané bitvy ještě nejsou vyhraná válka. Čeho dosáhli bude jasné až se vše usadí, což může trvat stejně tak dobře dekádu jako století.

Administrátor
P.A.Semi
15. 1. 2024 02:27

Husité bojovali především za přijímání pod obojí, především proto měli na vlajce kalich… Dosáhli toho 1436 Basilejská kompaktáta, kdy nám dovolili mít vlastní víru… Udrželo se to tu cca 200 let, než to Habsburkové po Bílé Hoře zrušili…

πα½

Jaro Jaroslav
15. 1. 2024 01:19
Odpovědět  P.A.Semi

Ano,EU ma 12 hviezd, no v Hadej Amerike je 13 domov zodiaku, a židova biblia to potvrdzuje v 13 deťoch Jakuba( 12 synov +1 dcera), ktoré má Santiago= Jakub, v Santiago de Campo+Stela, teda v Tabore+hviezd= Zodiaku ! A tym 13.domom zodiaku je ten prazdny kruh= Čierna diera v lone …A presne tam speje ” United” Europe as gulag, a United Snakes, not states…Ano, tých 12 hviezd bolo a je v zodiakoch Europy a Ázie, no v Hadej Amerike bolo,je a vždy bude 13 domov zodiaku! Píšu to aj takto v angl.: 13 layers of heavens= 13 domov zodiaku, a 9 gods of the Underworld as the sacred Ennead( 5+4, tiez ako Pentateuch+ 4 Evanjelia, obe s apokalypsami a Podsvätím, ktore bolo zname ako Xibalba, kde Xiba je to iste čo Shiba a Shiva, Chiba, Saba a Sava= radova císlovka SEDEM, v Number in Scripture, vysvetlená!!!Preto ma Karlov most 7 klenieb a Slovensko Sedembolestnú… Je mi luto, ale tvoje argumenty su slabé, viem o tom daleko viac..

Administrátor
P.A.Semi
15. 1. 2024 02:31
Odpovědět  Jaro Jaroslav

S poněkud pozdější astrologií (o pár staletí) ta Kniha Zjevení má jen pramálo společného… A jak jsem říkal, je tam také 12 velkých ostrovů, a 12 maličkých na “koruně” v Atlantiku nad Španělskem… (Azory a Maledivy)

Vaše další “argumenty” jsou samé bludy nebo změť nesouvisejících informací…

To 13. znamení si tam doplnili uměle, aby to nebylo “správných” 12, aby to bylo záměrně špatné a rozbité… To si klidně mohli někde přidat další “souhvězdí” (tam nejsou ty hranice nakreslené) a rozdělit to jinak, ale zrovna 13 se jim “líbilo”, proč asi?

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
15. 1. 2024 09:17

.. milostivá, pláčete pěkně ale na špatném hrobě.

Vyjma vsuvky s výstřelem z Aurory jsem předložil jen doložitelná/potvrzená fakta, vyjádření některých osobností té doby k jednomu problému oné doby a tím byla perspektiva možného vývoje vztahů v rámci ideje panslovanství.

Nic z toho nejsou moje názory, tudíž jak uvedeno na začátku..

Honzas
14. 1. 2024 23:00
Odpovědět  Boomer

Nevím co máte proti pravoslavné církvi? Zatímco papež se klaní muslimským vrahům Moskevský patriarcha požehnal zbraně bojujícím proti teroristům.

Boomer
15. 1. 2024 09:02
Odpovědět  Honzas

.. nevím, kde a jak jste přišel na to, že já mám něco proti pravoslavné církvi? To bych prosil vysvětlit…

Janaz
15. 1. 2024 09:07
Odpovědět  Boomer

Chceš poprieť, že to, čo píše, sa presne tak udialo a deje? Apropo, kde píše niečo o caroch z rodu Romanovovcov?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
15. 1. 2024 09:46
Odpovědět  Janaz

..jo, holka, to musíš o Dostojevském nastudovat něco víc než jen ty vaše bolševické propagandistické příručky, které si schováváš v šuplíku…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Slovan
15. 1. 2024 11:10
Odpovědět  Boomer

Já na tobě strašně obdivuji jak máš hned jasno, kde kdo co má, co dělá a hned všechno umíš okomentovat. Jen jednomu nerozumím, proč ty taková kapacita na úrovni se tu zahazuješ s blbci jako já. Ale já to fakt myslím upřímně, teď nereju, jen mě to je divné. No a mě když něco nesedí, tak začnu přemýšlet, kde je zakopaný čokl.
Od 3 do 3:39 🤣🤣🤣🤣

Sedm statečných (1960) závěrečná přestřelka – YouTube

Boomer
15. 1. 2024 12:00
Odpovědět  Slovan

.. Slovane, odpověď na tvoji otázku je: Fenomén sté opice.

Tak nějak doufám, že soustavnou edukací dosáhnu průlomu v zabedněnosti tlupy. Akorát se tak trochu obávám, že bys zrovinka ty mohl být stou opicí, představa možných následků mě někdy budí ze spaní…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
15. 1. 2024 15:28
Odpovědět  Boomer

..noó, zdá se že jsem na dobré cestě, jedna opička už umí mačkat červené tlačítko, ale kde je zbývajících 99 opiček? Vybírají si breberky?

Bety
15. 1. 2024 18:33
Odpovědět  Boomer

Nestojí jim to za to.

Boomer
15. 1. 2024 20:17
Odpovědět  Bety

.. no vybírat breberky by si měly, to je důležitou součástí sociálních vztahů v tlupě.

Joe Arp
16. 1. 2024 21:54
Odpovědět  Boomer

Ale jak je na revanš tobě vybírá čokl, nebo si místo toho vzájemně lížete guléééé?

Pavel z Moravy.
14. 1. 2024 18:09
Odpovědět  Jiří

Také číst jeho díla je zážitek a je to záhul.

Frank1
14. 1. 2024 16:40
Ohodnotit příspěvek :
     

Jak jasnozrivne vidi rusky genius Dostojevskij problem Slovanu a Ruska! On a Puskin jsou stalice ruske jasnozrivosti do budoucna a giganti ruske kultury.
Ano, to je osud Ruska, ktery si Rusove uz dlouho uvedomuji. Brilantne napsano uz pred spoustou let.
Britsky agent TGM, oznacovany jeho ceskymi patolizaly a historiky za humanistu, financoval atentat na Lenina a prohlasil, ze Rusko je kolos na hlinenych nohach. Zatlacil nas pod ochranu zapadu. Netrvalo ani 20 let a zapad nas zradil a prodal Hitlerovi v Mnichove. Zradil smlouvy, ktere tak rad zapad podepisuje a nikdy nedodrzuje.

Putinovec
14. 1. 2024 16:55
Odpovědět  Frank1

On Nás západ v podstat nezradil . Pouze udělal to , co bylo dlouhodobě v plánu . Nakrmit Československem hladovou fašistickou hydru , kterou plně vybudoval a stvořil fašistický západ .
Starikov ve své knize , Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina , uvedl : Československo posloužilo Německému vojenskému průmyslu , jako vykrmená krůta . Bez té krůty , by Třetí fašistická říše měla náboje na tři týdny .

Administrátor
P.A.Semi
14. 1. 2024 17:28
Odpovědět  Putinovec

Český překlad vycházel na Zvědavci, tahle kapitola je tam asi také:
https://zvedavec.news/autori/1154-nikolaj-starikov/

Já jsem to posbíral z OrientalReview v angličtině a slepil do PDF:
https://pi-alpha.org/Nikolay_Starikov__Episodes.pdf

velmi dobré pro pochopení lecčeho v moderní historii…

πα½

Pijack
14. 1. 2024 17:46
Odpovědět  Putinovec

Jsme totiž první na ráně, nejzápadnější Slovanský národ, sousedící s největšími hovady Evropy. Ty vlivy se přelévají a nedá se jim uniknout. K.H. Borovský, Němcová, Čapek, Komenský – to jsou naši velikáni, které dnešní reprezentanti České státnosti systematicky potlačují. Jen namátkou uvedu Slovanskou epopej. Kdyby nebylo ze strany ještě dostatečně vzdělaných lidí vyvíjeno úsilí presentace tohoto špičkového díla, tak ty pražské gestapácké kruhy ho již dávno zničili – zašantročili někde do Japonska, nebo do Afriky, jen aby zmizelo z očí obdivovatelů Slovanství. Nejraději by ho utopili ve Vltavě, což se jim málem podařilo. Ukradli z Moravského Krumlova a umístili do jakési nedůstojné maštale. Všichni obránci Českých atributů se cítí býti Slovany a někde v hloubi duše mají Rusko rádi. A ne že nemají, jak se nám to snaží natlouci již 30 let nějaká spodina, co utírá zadky Němcům a Anglosasům do palice. U těch mladších generací se jim to zčásti daří. Bude to ještě boj.

All
14. 1. 2024 19:30
Odpovědět  Pijack

Tu Slovanskou epopej jsem si prohlídnul ještě v Moravském Krumlově,nádhera, Proč nás Slovany tak nenávidí ? Pro srdečnost,pohostinnost a um,umět vše vytvořit, i nádherný,dokonalý jazyk vibrující společně s DNA,Duší a Duchem Přírody a skrze přírodu i schopnost propojení s něčím Vyšším,co člověka na Zemi přesahuje..( Boha jsem nikdy v žádném kostele ani mešitě nenašel,ale v přírodě Jeho přítomnost pociťujeme) A proto nás haní,pohaňují,pokřivují,ničí. Pro pravdu,poznání pravdy.

Gales
14. 1. 2024 19:33
Odpovědět  Putinovec

Máme vlajku s klínem.A přes ten klín naši páníšci rozbíjí okolní státy.

Bety
14. 1. 2024 18:10
Odpovědět  Frank1

I ta ruská pátá kolona se od toho západu nakazila. A proč? Protože to jsou ty ” elity” !!
Svou nadřazenost ,a tím myslím také ty naše, polské atd. prokazují nad národy do kterých patří tím,
jak oni k té západní vzdělanosti patří. A stejně jsou západem vnímáni jako tupí řiťolezci, a také nic jiného nejsou. S národy to až tak jednoduché není. Např. bulharský car za II. svět. války slíbil Hitlerovi dodat co jen bude chtít. Ale pět divizí bulharských vojáků odmítl se zdůvodněním, že by
tím ruská armáda o těch pět divizí vzrostla.
I ty naše “elity” dobře vědí, že přes veškerou propagandu z nás žádnou armádu proti Rusku nepostaví.
Ale vděčnost nám bohužel opravdu nevydržela.

Slovan
14. 1. 2024 18:28
Odpovědět  Bety

Bingo!!
JJ ty lepšolidi, čím více pruhů, tím více Adidas. Je to vidět všude i na sociálních sítí. 😂

Albi
14. 1. 2024 20:08
Odpovědět  Slovan

A ani nevadí? nevidí? – že “Adidas-pruhy” dnes rafinovaně produkuje Čína.
Dobře zvolená značka převálcuje a správně upraví mnohé nepovolené názory. 🙂

Slovan
15. 1. 2024 11:14
Odpovědět  Albi

A teď řekni jestli nemám pravdu. Já nikomu nic nezávidím ať si koupí třeba vrtulník když si na něj poctivě vydělá, ale tihle šíbři, co se nám smějí do ksichtu!! Doufám že se dosmějí.

Jaro Jaroslav
15. 1. 2024 01:24
Odpovědět  Frank1

TGM bol žid, a my to vieme, a to vysvetluje vsetko!

Markýza
16. 1. 2024 20:30
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Ale Jarinku. Když máte být pořádně uvědomělej, tak Všetko, jo? S tákhle velikým v.

Pijack
14. 1. 2024 17:36
Ohodnotit příspěvek :
     

Kdo četl a hlavně pochopil F.M. Dostojevského, ten měl vynikající příležitost si srovnat v hlavě, kde je zakotven. Tady v Česku cítíme, že je naše zakotvení ve Slovanech. Občas se nějaký pazgřivec označuje za Němce, zvláště ti pitomci z rodiny Kolářů, Lipavských, Dlouhých, Fialů, Pithartů, Rychetských a tak, známe je všichni. Ti ale neurčují dějiny, ani národní gen. Bohužel vládnou. Vládne slepice Černochová, která se již dávno na adresu Ruských velikánů vyjádřila sprostě a urážlivě. Vsadím gatě, že na fakultách moderní humanity, včetně vojenské akademie natloukají do studentů moderní pojetí literatury, pokud škváry z Hollywoodu literaturou jsou. Klasika západní literatury známe – KOMIKS – mnohdy dosahuje vrcholného uznání. Tupé, násilné, deptající a zabijácké excesy ovládají kolektivní mysl západních konzumentů. Říkám KONZUMENTŮ, protože tito polykači pseudoumění nemají ani tušení, co je duševní rozměr literatury a obohacující atributy umění. Mě osobně nikdy komiks ničím neobohatil. A dá se pozorovat u čtenářů moderní západní tvorby většinou duševní poruchy – jednu známe dost dobře – zabíjení spolužáků a terorizmus. O tahle obohacení jsou čtenáři Ruských klasiků prosti.

Pavel z Moravy.
14. 1. 2024 18:17
Odpovědět  Pijack

Pijacku, díky za rozbor.

Administrátor
14. 1. 2024 18:51
Odpovědět  Pijack

Lipánek se ani nepochlubil, jak je slavný a vítaný..
https://twitter.com/i/status/1682780003186909184

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Slovan
14. 1. 2024 19:01
Odpovědět  josh-xy

Supééér, díky, hned budu lépeji spát.

Albi
14. 1. 2024 20:36
Odpovědět  josh-xy

Díky. Zas jedna dobrá zpráva. 1+++

Markýza
15. 1. 2024 09:54
Odpovědět  josh-xy

Rozhodně chápu, že Ančalenka s Lipánkem dohromady, to je už na prosté obyvatelstvo zkrátka moc 😀 😀

katango
15. 1. 2024 10:13
Odpovědět  Markýza

A co teprv za devět měsíců!,

Slovan
15. 1. 2024 11:16
Odpovědět  katango

No nevím, ten je na betla teplej.

Markýza
15. 1. 2024 12:55
Odpovědět  katango

Tak teď jste mě odrovnala……………….:-D 😀 Ančalenčátko Lipánek…..vlková bude mít Lipánek zítra k snídani, škoda, že neprodávají kelímkek Annalena.

katango
16. 1. 2024 17:16
Odpovědět  Markýza

Zkuste nějakej kelímek podstrčit pod vlkovou, až bude stolicovat, a hned ho budete mít. A zadarmo!

Markýza
16. 1. 2024 17:48
Odpovědět  katango

Pozdě….už je vysrán, Lipánek jeden…………

Boomer
16. 1. 2024 18:52
Odpovědět  Markýza

..ale vybarvil se pěkně, že jo?!

Markýza
16. 1. 2024 20:31
Odpovědět  Boomer

Kterej myslíte? 😎

Pravdomluvny
16. 1. 2024 06:24
Odpovědět  josh-xy

Jako udavač Havel.
Je to nejpřekládanější autor v ČR…..ze skladu do skladu.
I ta jeho vožralá busta ve Fuckingtownu je schovaná v kamrdliku pro košťata a kýble 🤮

All
14. 1. 2024 19:51
Odpovědět  Pijack

Maturoval jsem z Jazyka českého i Jazyka ruského. Četl jsem naše i ruské klasiky,dokonce i málo známou prozu Puškina.Viděli jste někdo obrazy Šiškina v originále,já ano,viděl a s hlubokou poklonou..Taky pamatuju,jak nám američani dávali milion dolarů za Věstonickou Venuši,neprodali jsme.Jen peklo s čerty obcuje s dušemi,i duší národa,národů.

Markýza
15. 1. 2024 09:55
Odpovědět  All

Milion? Srabi hamižní.

Albi
14. 1. 2024 20:29
Odpovědět  Pijack

“Ti ale neurčují dějiny, ani národní gen ….”

V genech to není. Už několikrát jsem četla vyjádření Rusů, ře Rusem je bez ohledů na etnikum (tedy geny) každý, kdo přijal za své ruské myšlení – zkráceně ve smyslu: spolupráce,a přátelství před konkurencí a vzájemném vraždění..

Administrátor
P.A.Semi
14. 1. 2024 21:59
Odpovědět  Albi

ohledně “… kdo přijal za své ruské myšlení…
a ovšem také naprosto nadutou povýšenost nad všemi ostatními…
(a z toho vyplývající uzavřenost, aby se ta povýšenost nerozplynula…)

Ale přátelsky mohou obchodovat a podporovat i “poloopičáky” v Africe, to jejich ruskou povýšenost jen přiživuje… (A velmi korektně a diplomaticky, nebo i prakticky… Dobrosrdečný člověk slabší podporuje… ale není to o Rovnosti, i když to navenek říkají, aby vám nedošel opak… protože kdyby to bylo o “rovnosti”, tak nepotřebují pomáhat, že…)

πα½

Albi
15. 1. 2024 01:06
Odpovědět  P.A.Semi

Někdo to může vnímat jako nadutost a povýšenost, jiný jako hrdost.

Jak by se z tohoto pohledu dala charakterizovat česká vládní doktrína – hrdost na svou vlast, nebo absolutní podřízenost každému, kdo se ani netají svými záměry, ve kterých se s námi nepočítá – např. viz “přátelství” KoZa s Ukrajinou?

Administrátor
P.A.Semi
15. 1. 2024 17:51
Odpovědět  Albi

Je spousta odstínů mezi tim… Třeba i s Holanďanem nebo Francouzem se tu dá seznámit a popovídat si, ale s Rusem těžko…

πα½

ModrýKlokan
16. 1. 2024 00:47
Odpovědět  P.A.Semi

Asi žádnýho žabožrouta neznáš osobně. Já tam mám část rodiny. Je to jako všude. S někým si sedneš protože je to přátelskej nepředpojatej a opravdu vzdělanej člověk. Takže menšina. Většina je primitivní povýšenecká povrchní masa. Maloměšťáci s vymytými mozky.

Slovan
16. 1. 2024 09:14
Odpovědět  ModrýKlokan

👍 👍 👍 👍

Administrátor
P.A.Semi
17. 1. 2024 00:59
Odpovědět  ModrýKlokan

Inu, byl jsem ve Francii několikrát, a znám francouze v Čechách, naposled jeden rolník z Francie emigroval do Čech k nám na vesnici, je to výborný chlap…

πα½

Pavel
16. 1. 2024 15:15
Odpovědět  P.A.Semi

Těžko s Rusem pohovořit, jazyka a duše ruské neznaje.

Administrátor
P.A.Semi
17. 1. 2024 01:01
Odpovědět  Pavel

Ale já rusky celkem umím, měl jsem to deset let na škole… (na základku jsem chodil na jazykovku, ruština od 3. třídy intenzivně, k tomu od 5. třídy angličtina, za Socialismu to bylo dost elitní vzdělání, když normálně měli ruštinu od 5. třídy a další jazyk možná od 7. dost povrchně…)

πα½

Pravdomluvny
16. 1. 2024 06:25
Odpovědět  P.A.Semi

To si pletete s amiokupantem a malou Anglií

Hans
14. 1. 2024 18:47
Ohodnotit příspěvek :
     

Dostojevského Prestupljenije i nakazanije je jediná ruská kniha, kterou jsem kdy přečetl v originále, ne že bych byl tak aktivní, ale na střední jsme jí začali číst v hodinách ruštiny a ano Dostojevského text má v originále rozměr, který v překladu není tak vidět.V každém přídě, nejsem zrovna příznivec podobných děl, Tolstého Vojnu a mír považuji za trest boží i jako film, ale musím uznat Dostojevský psát uměl a ja si i po 30 letech pamatuji celé pasáže v ruštině.

Gales
14. 1. 2024 19:21
Ohodnotit příspěvek :
     

Došlo na jeho slova.Ale,situace se obrátila a Rusko se*e na Slovany a obrací se k aziatům.

St.hroch
15. 1. 2024 06:21
Odpovědět  Gales

Ti “Slovane” s to ale zpusobili sami svym negativnim postojem k Rusku. Vetsinove jsme zleniveli anehledame pravdu. Jen konzumujeme polotovar –
v lepsim pripade.

Administrátor
P.A.Semi
15. 1. 2024 17:56
Odpovědět  Peter 008

To s tou pátou kolonou je nejspíš zákeřný hoax rusů…

Nebo možná někdo ty bývalé vysokoškoláky obeslal nějakým emailem, aby je diskreditoval?

Ale rusové teď začali šířit vnitřní Propagandu proti těm, kteří studovali na Západě, a kteří tím pádem vědí, jak moc je Západ vnitřně otevřený a Rusko vnitřně uzavřené…
Začali proti nim tedy šířit propagandu, že jsou “pátá kolona Západu”, aby jim paušálně nikdo nic nevěřil, aby je společensky zničili, aby tím dali prostor pro své vlastní absolventy…

Je to zákeřné…

πα½

Boomer
15. 1. 2024 21:10
Odpovědět  P.A.Semi

.. je to především účelné v situaci, kdy se Rusko odvrací od Evropy a Západu obecně. Velká čínská zeď na ruský způsob.. intelektuální cordon sanitaire.

ModrýKlokan
16. 1. 2024 00:52
Odpovědět  P.A.Semi

@ Boomer, Semi

Melete neskutečný hlody. Spojit pojmy studium na západě s “vnitřní otevřeností” západu může jen někdo, kdo v životě na západě nestudoval, nebo má z toho studia úplně vymletej mozek.

Jako kecat si tady můžete co chcete, jako každej, ale až tak to přehánět snad není nutný. Kdo myslíte, že uvěří takovým koninám?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
17. 1. 2024 01:03
Odpovědět  ModrýKlokan

Jste tu neskutečně omezení svou fóbií, že nevidíte zřejmé…
Například tu otevřenost Západní vědy i státní správy…

πα½

Eva
14. 1. 2024 19:55
Ohodnotit příspěvek :
     

Svatá slova. Tesat do kamene!

Administrátor
P.A.Semi
14. 1. 2024 21:31
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak možná proto jsou Rusové takoví nafoukaní a přehlíživí k nám ostatním Slovanům? (to je teda ten Dostojevskij “pěkně” naprogramoval… asi nejen on…)

To si tu zkuste někde najít srdečného a vstřícného rusa… Třeba ne teď ale před pár lety… Je to většinou směs podezírání a pohrdání, co k nám cítí… (asi jednu vstřícnou jsem poznal, za ta léta) (tak v současné atmosféře zřejmě zejména to “podezírání” notně potřebují, když to není zvenku vidět, kdo tu je a není leckdy i hystericky rusofobní, a že jich tu není málo, bohužel… ale ono to moc nešlo ani předtím… nebo se tu stydí?)

πα½

Jaris.
15. 1. 2024 00:06
Odpovědět  P.A.Semi

Osobne nemohu posoudit, zda se Rusove vuci nam chovaji nadrazene a podezirave, protoze zadneho Rusa neznam. Z ruznych reportazi na youtube je vsak videt, ze Rus pristupuje ke kazdemu reporterovi z ciziny velmi podezrivave a skoro az nepratelsky. Pokud se vsak reporterovi podari ‘prolomit ledy’ neduvery, Rusove projevi neobycejnou pohostinnost ikdyz sami toho moc nemaji a da se rici, ze neznamemu podaji srdce na dlani.

Administrátor
P.A.Semi
15. 1. 2024 02:40
Odpovědět  Jaris.

Jak jsem psal v některém minulém vlákně, že primární ruská vlastnost je “podezíravost”, ne “otevřené přátelství”…

A že neznáte Rusa… Mně je 50, a znám jich osobně velmi málo, a není to náhoda… Pár jich tu chodí po ulicích okolo, ty si třeba prohlédnu, a také občas vidím, jak se koukají kolem…

A ještě perlička na okraj – u nás o Masopustu, leckdo chodí v nějaké masce… Byli tam kluci cca 12 let, na zádech velké Z, a že prý jsou “ruský mafián”… (a nemají doma televizi, aby to měli jako propagandu z ČT) Protože u nás máme zkušenost především s různými mafiány, asi nějvíc na Karlovarsku… (tohle “u nás” je ale trochu jiný kout naší země)

πα½

Administrátor
P.A.Semi
15. 1. 2024 17:59
Odpovědět  Peter 008

Tedy jste mi de-facto potvrdil, že hlavní vlastnost Rusů je “podezíravost”, ne “přátelství”, a že “každý je podezřelý, dokud nepřesvědčí o opaku”…
Asi je to tu logický důsledek…

πα½

Pravdomluvny
16. 1. 2024 06:28
Odpovědět  P.A.Semi

Bože můj, že nejsi ve Fuckingtownu, když tady na stránkách nikdo nechápe, proč se máme bratřit se zachodními okupanty a mnichovskými zrádci 😡

Administrátor
P.A.Semi
17. 1. 2024 01:05
Odpovědět  Pravdomluvny

Inu, právě proto, že nechápete, tu diskutuji, aby aspoň někdo třeba pochopil…

Víte, symbolem Česka je Most… (Je to ten Karlův v Praze na hmotné úrovni, ale je i další symbolický, je i geografický…)

Most mezi Východem a Západem, který nemá být ani na jedné straně uzavřený, jako je třeba zbytečný most v Avignonu…

πα½

Bety
15. 1. 2024 09:15
Odpovědět  P.A.Semi

Já znám jeden nafoukaný, přímo nadutý národ a Rusové to nejsou. Chová se k nám tak už po staletí, a protože jsem se v Karlových Varech narodila, pamatuji se, jak se tam nadýmali jak holubi bubláci.
A co se týče mafiánů, všichni přímo programově zapomínají, jak ten západní svět trval
na tom, aby Rusko všechny své kriminálníky propustilo na svobodu – zrušit gulagy, zrušit gulagy !!! A sami jsme přitom pocítili ten velký nárůst kriminality, když totéž
s tou svou velkorysou amnestií provedl Havel. A pořád jsme se nepoučili, navíc jsme schopni vytýkat Rusům, že nás potom, jak se k nim chováme neobjímají na potkání.
Dcera Rusko navštívila a říkala, že v životě nepoznala tak přátelské lidi. Totéž říkal manžel, když po obdržení Zlaté Jánského plakety jako dobrovolný dárce krve k ní dostal zájezd na Bajkal. Naopak byl pohoršen chováním našich, kteří si fotili sibiřský skanzen s tím, že doma všem ukáží, jak Rusové žijí sto let za opicema !!

Pavel z Moravy.
15. 1. 2024 10:16
Odpovědět  Bety

O tom mluvila naše sousedka, jak úžasní a přátelští jsou Rusové. Byla tam několikrát a pokaždé se těšila pří příjezdu domů, až tam pojede znovu.

Pavel z Moravy.
15. 1. 2024 15:18
Odpovědět  P.A.Semi

Proč mažete Smrťáka, který tento web zakládal? Já když zde přišel tak on tady tehdy běžně komentoval. Kur.wa co jste zač, nějaký znalec pravdy a lži? Nechutná vám tady některým jeho medicína? A vy moc dobře víte o kom mluvím. Tak to do prd.ele mažte všechno a nechte si pouze svoje křesťanské poudačky. Tak to bude spravedlivé.

Slovan
15. 1. 2024 15:45
Odpovědět  Pavel z Moravy.

…ale ale co to čtu copáák příteli? Není to jen nějaké nedorozumění?

Pavel z Moravy.
15. 1. 2024 17:30
Odpovědět  Slovan

Nedorozumění to není, neb tu byla výživná diskuse smrťák versus boomer, ale smrťákovy komenty jsou všechny smazány, toho druhého zde zůstaly. K čemu, to jsou potom odpovědi komu, do větru. Musím se tedy zeptat, komu slouží tento web, panu Semimu a jeho přizvukovačům nebo všem bez rozdílu? Asi jen těm klerikálně kapitalisticko pomazaným, jak to tak vypadá. Když se někdo téhle té sorty slůvkem dotkne, hned jsou vzteklí jako když pes sere hřebíky. Ale oni si mohou dovolovat asi co chtějí. Tož pěkně se to tady vybarvilo.

Boomer
15. 1. 2024 17:48
Odpovědět  Pavel z Moravy.

.. tak smrťák založil tenhle web? A co si pod tím pojmem představujete? Jako že si ho vytvořil ve WordPressu, nastavil funkce a šablony, adminoval, správcoval a teď mu ho někdo ukradl a ještě mu neumožní zde diskutovat/blábolit? Teda fuj, to je mi ale hnus ten kapitalismus.

Nebo to myslíte tak, že byl mezi prvními účastníky diskuse a nastavil tady nějaké standardy komunikace, způsoby diskutování? Něco jako mazák na vojně, co má ve všem prim, ježto číslo hovorí, bažanti zajebaný!!?
No to tady tedy tenkrát muselo pěkně vypadat…

ModrýKlokan
16. 1. 2024 01:06
Odpovědět  Boomer

Si z toho nenadělej do trenek, rozumbrado.

Administrátor
P.A.Semi
15. 1. 2024 17:45
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Já tu skoro nic nemažu, za tu dobu (kromě Přemka Trol-1) jsem smazal nižší jednotky příspěvků, které byly za hranou, a Smrťáka rozhodně ne…
(on se často maže sám, podle mě to je nefér, jak píšete dole…)

(na druhou stranu ho neznám a ani jsem nevěděl, že to byl údajně jeho web… já tu znám jiného vrchního Admina, a je asi jediný člověk, kterého tu znám osobně…)

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
15. 1. 2024 18:03
Odpovědět  P.A.Semi

.. no já ho znám krátce, útržkovitě, ale mám dojem že samomazání mu slouží k vycouvání z diskuse, kterou nezvládl hned na začátku a kterou tím pádem není schopen ustát. Takhle aspoň vypadá jako disident…

Lostris
15. 1. 2024 17:49
Odpovědět  P.A.Semi

A vy se té jejich podezřívavosti vážně divíte? kdy k nim do Ruska přišli cizinci s dobrými úmysly? Nikdy. Proto mají v duši smutnu a v očích podezření. Je to základní instinkt věčně štvaného národa.

Pavel z Moravy.
15. 1. 2024 10:11
Odpovědět  P.A.Semi

Uvědomujete si to, že jste trapný. Já mluvil se 2 Rusy, oba dva diplomaté, slušní a velice vstřícní. Ale vy milujete ty s těmi hvězdičkami. Plně chápu, už jste to zde mnohokrát vysvětlil.

Boomer
15. 1. 2024 15:26
Odpovědět  Pavel z Moravy.

.. no, dva lidi ze 143 000 000, i když diplomati, to není zrovna reprezentativní průzkum pohledu Rusů na Čechy, Moravany a Slezany…

Bety
15. 1. 2024 18:51
Odpovědět  Boomer

Koukám, že ale vy a Semi máte ambice označkovat všechny, co s vámi stopro nesouhlasí
za opice či duševně méněcenné.

Boomer
15. 1. 2024 20:21
Odpovědět  Bety

.. koukám, že vy si musíte flusnout, i kdyby to nemělo žádnou souvislost s čímkoli. Vy považujete mínění dvou lidí z celkového počtu 143milionů osob za směroplatný postoj reprezentující 143 milionů osob?
Pokud ano, potom jde o přístup ke statistickým datům vpravdě stalinský….

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Bety
15. 1. 2024 22:23
Odpovědět  Boomer

Vy pomíjíte vše, co se vám nehodí. Psala jsem, že Rusko navštívil jak můj manžel tak později i moje dcera. Ale to podle vás není SMĚROPLATNÉ, tak co s tím nadělám ?

Pavel z Moravy.
16. 1. 2024 09:43
Odpovědět  Bety

Tak to jsou Bety ti germanofilové, vždyť tam mají svoji komunitu známých nebo rodiny, tak jak mohou mluvit. Hodní Němci, tak jako sudeťáci, kteří byli jedni z nejhorších dozorců v koncentračních táborech. Říkali nám to 2 vězni, kteří nám pomáhali při přednáškách v klubu českého pohraničí. A když odcházeli z pohraničí, tak jak říkala bába, jejich poslední slova byla, my se vrátíme a budeme s českými hlavami dláždit silnice. Chápu, že byli frustrovaní z odsunu, ale z hajlování asi frustrovaní nebyli.

Slovan
16. 1. 2024 13:16
Odpovědět  Bety

Bingo!!! Přesně, jen za co vás může chytit, neboli načapat. Ale to je právě ta taktika o které s pánem debatuji. Ano, ano.

Markýza
16. 1. 2024 17:53
Odpovědět  Bety

Bety. Beruško. Boomer nereagoval na vás, ale na Pavla!! Stran Rusů, statistiky a tak. Když si všechno budete brát takhle příšerně osobně, tak dopadnete jako ti s těma úplatkama.

Administrátor
P.A.Semi
16. 1. 2024 00:36
Odpovědět  Bety

Já neoznačuji své oponenty za “opice či duševně méněcenné”… (víte, já leckoho chápu, a každý jsme na nějakém stupni vývoje a to se postupně mění…)

Naopak se každému nebo leckomu snažím odpovídat, protože jsem měl nějakou dobu zřejmě mylný dojem, že leccos se dá vysvětlit, aby to lépe pochopili… Ale ideologické bariéry zřejmě těžko prolamovat, když předem všechno vědí, a předem ignorují argumenty, které jsou s jejich omyly v rozporu…

πα½

Helena
16. 1. 2024 09:50
Odpovědět  Bety

Všimněte si, že těchto pár-možná je to jeden a ten samý/dle stejných vyjadřovacích schopností/ – tu okamžitě naskakují na témata článků, kde se NEPOMLOUVÁ Rusko, kde se poukazuje na zločinnost ODS a jejích spolupachatelů od jejího vzniku, kde se poukazuje na konkrétní krádeže umožněné mafií ODS-např. voda, energie, podivný případ 21.12. atd. – prostě témata usvědčující režim z krádeží a vražd a co se snaží ze všech sil, aby se nestalo, že vovce náhodou začne přemýšlet. A tak je to na všech alternativních diskuzích. Proto na to: NEREAGOVAT A POUZE IGNOROVAT. Oni jsou placeni za zasírání a odvádění od diskuzí i článků.

Slovan
16. 1. 2024 10:10
Odpovědět  Helena

🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
Helenko brzičko, brzy, ale a to se počítá, přece jen…….🙋‍♂️

Pavel z Moravy.
16. 1. 2024 09:32
Odpovědět  Boomer

No jo tak jinak, a jak je kujwa znáte vy. Jak jsem psal, naše sousedka mého tchána byla v Rusku mnohokrát a nejen, že se jí tam líbilo, ale jak říkala tak upřímný a pohostinný lid se jen tak nenajde. A to byla baba dříč, ta ještě v 75 chodila makat na brigády do lesa, krom toho, že se sama starala o barák. Asi by všem těm posměváčkům a nectným pazourům, kteří jsou takoví haj.zlíci a pomlouvají Rusy, aniž by je znali jednu flákla. Kujwa, ta určitá zaprodanecká banda v národě by to potřebovala jako koza drbání.

katango
16. 1. 2024 17:21
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Když jsem ještě pracovala, přišla ke mně jako klientka na psychoterapii jedna krásná ruská mladice, co tu už dost dlouho žije. Chudák, považovala za vhodné se omlouvat, že je Ruska. Řekla jsem jí, že já mám Rusko a Rusy ráda.

jiří
15. 1. 2024 00:01
Ohodnotit příspěvek :
     

comment image

Boomer
15. 1. 2024 08:58

“Že bůmere, který zde vyhrožuje sedmdesátiletým babkám a dědkům fyzickou likvidací během tří sekund.”

..i ty jeden srandisto, tak mi zkus připomenout, kdy to bylo?

No a jinak máš stejnou šanci jako všichni ostatní, nebráním se osobnímu setkání. Dej vědět, dohoda jistá…

Boomer
15. 1. 2024 12:41
Odpovědět  Boomer

..inu hochu, zastavit útok amatéra během tří vteřin znamená jeho znehybnění, ne že ho musím umlátit bejsbolovou pálkou ve tvém bojovém stylu.. Oh, yeyah.

A kdybys o skutečném bojovém umění něco věděl, něco znal z vlastní zkušenosti, věděl bys taky, že hned na začátku a potom i v průběhu ti instruktoři neustále opakují.. mimo skutečný boj se vyhýbejte rvačkám s amatéry, třeba i za cenu ústupu, a když to nepůjde, neubližujte víc než je nutné pro zastavení útoku, jinak vám to soud spočítá i s hodně velkou přirážkou. Bývalo to shrnuto do pořekadla.. zabiješ vola, zaplatíš celý kravín.

A k sovětským bohatýrům se nerovnej, ty jsi neviděl jinak než v knížkách.

Boomer
15. 1. 2024 13:56
Odpovědět  Boomer

.. jen hňup tvého formátu si může plést Valašsko s Hanou, takže o logice raději nic nepiš, jenom tím rozšiřuješ známý registr položek “.. a smrťák o nich ví kulový”.
No a výkonnostní odznaky jsme u RHPz museli vracet při odchodu do zálohy, byly evidované…

Tak čau, ušatý bojovníku z valašských kotárů, tobě musel ale hodně chutnat makovicový cumel….

Slovan
15. 1. 2024 14:54
Odpovědět  Boomer

🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣

Boomer
15. 1. 2024 15:23
Odpovědět  Slovan

.. se nesměj, a raděj se přiznej kam jsi zašantročil smrťáka, no?! ;o)))))

Slovan
15. 1. 2024 15:49
Odpovědět  Boomer

…no to se mě ptá ten pravej. Že jsi zase někde brečel. Tady se někomu zhnusila svoje nacvičená meducínka co? 🤣🤣🤣

Boomer
15. 1. 2024 17:37
Odpovědět  Slovan

..smrťák je pro mě příjemné osvěžení, on je tak roztomile blbej, že si nabíhá sám na sebe, proč já bych měl chtít ho tady nemít, to mi pověz, ty mudrlante…

Slovan
15. 1. 2024 18:33
Odpovědět  Boomer

Tak mě se to celkem líbilo jak tě utřel nudličku. Ani nevíš jak jsem se tu u kompu málem uplácal smíchy. No nic neber si to tak sranda muší být. Tak buď chlap a konečně přiznej že to byl dobrý špek, jinak by se to neztratilo, nic se neděje náhodou.

Boomer
15. 1. 2024 19:51
Odpovědět  Slovan

..smrťák je trapáček, který si kasá rukávy a nakonec se zachová stejně jako ty, kdepak osobní kontakt, no to ani náhodou, ale velkopansky milostivě mi dovolí účast na pokecu. :o))))))

Takových ušatých valachů s křivýma zubama už jsem pár viděl, v dětství odkojení makovicovým cumlem, aby od nich byl aspoň na chvíli pokoj, v dospělosti totéž s domácí lavorovicí.

Ale sranda s vámi je, to musím uznat… augusti u Berouska jsou proti vám hadr…

Slovan
16. 1. 2024 09:04
Odpovědět  Boomer

Co tu furt meleš do blba o nějakém setkávání?!! O to taky musí stát druhá strana né, nebo to ve své moudrosti nechápeš? Proč bych já měl mít zájem se jet podívat na nějakýho holohlavce přes celou republiku. Jó kdybys měl mušličku to by byla jiná. Mě stačí k radosti že se dobře bavíš, to i mě dělá radost. Nechvci se opakovat, ale stejně bych rád znal názory lidí z tvého okolí.
P.S. A už nemluv že se někdo něčeho bojí, vyval tedy svoji identitu hrdino a pak se můžeme bavit o návštěvě. Jestli jsi borec tak to uděláš, ty se přeci bát nemusíš.

Boomer
15. 1. 2024 20:27
Odpovědět  Slovan

..no, a jak se ti líbí tenhle příspěvek: josh-xy 15. 1. 2024 18:13

Myslíš, že já mám pod palcem administrátory pokecu, mudrlante? No vymáčkni se…. :o)))))

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Slovan
16. 1. 2024 08:53
Odpovědět  Boomer

Tak se vymačkávám….NIC NENÍ NEMOŽNÉ…TOYOTÁÁÁÁÁ. 🤣🤣🤣🤣
p.s. Důvěřuj, ale prověřuj.

Boomer
15. 1. 2024 18:07
Odpovědět  Boomer

.. no, ty tady hlavně onanuješ na dehonestaci třetích osob, když v přímé komunikaci nejsi schopen obstát. Hámotiny bez ladu a skladu…
Původním předmětem diskuse je Dostojevskij a jeho úvahy o Rusku a jeho úloze v Evropě, co takhle se k tomu vrátit?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
15. 1. 2024 18:13
Odpovědět  Boomer

Možná bys barde měl všem osvětlit kde jsou tvé příspěvky a že tu nikoho necenzurujeme.
Tak do toho !
Pavel z Moravy.
 15. 1. 2024 17:30…,..Nedorozumění to není, neb tu byla výživná diskuse smrťák versus boomer, ale smrťákovy komenty jsou všechny smazány, toho druhého zde zůstaly. K čemu, to jsou potom odpovědi komu, do větru,..

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
15. 1. 2024 19:56
Odpovědět  josh-xy

.. no, to by asi byl konec toho statečnýho disidenta smrťáka, který umí šáhnout neohroženě až na dřeň každého problému a proto ho pronásledují celý život všechny režimy… Ondráš naší doby.

Pavel z Moravy.
16. 1. 2024 09:58
Odpovědět  Boomer

Pokud vím tak za posledních 76 let zde byly pouze 2 režimy, takže tak moc režimů ho pronásledovat nemohlo. Ten socialistický si ale konkrétně na vás zgustl měrou nevídanou. Při vaší inteligenci to nemusím dále rozebírat. Vy si z toho sám vyvodíte pro sebe ty opravdové důsledky. Tento je pro vás lážo plážo pohodička, ani nějaký ten ranec s mrtvým Putinem a nějakými odvážnými Čechy stíhanými za pár slov vám na tomto systému co skáče jak páníček v zámoří a v Germánii píská nerozhodí. Kde je do prdelky vaše čest měřit všem stejně. Socíku jste vybagroval hluboké příkopy nenávisti a co váš blahodárný kapík, jehož představitelé tento národ ožebračili do mrtě, to je asi café latté. Chápu.

Slovan
16. 1. 2024 10:24
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Ahoj Pavle, myslím žes tohle mu napsal několikrát a vše překroutil obrazu svému, jen sis opět naběhnul. Já mu také, myslím že včera napsal, když si vychvaloval mládí s Pijakem a časy v socíku jak uměli včechno opravit a ti mladí dneska kulový. Tak jsem mu napsal to byl socím fajn co? Co bylo šikovných lidí a ne jak ten dnešní kapitalizmuz. Hned mi zasadil tvrdou ránu, že tohle není kapitalizmus. Takže počkej si tě vychutná. Já vím co by on strašně rád, aby místo na slunci měli jen ti schopní (pravděpodobně jeho typu), všehoschopní a ostatní socky, invalídy, netáhla atd do kompostu. Však mě už několikrát ten ID vyčetl a že jse lazal, netáhlo atd. Tak co, jestlipak von nakonec nebude taky obřezaný. Tys to ještě nezaregistroval?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy.
16. 1. 2024 12:32
Odpovědět  Slovan

Já vím, že on to vše překroutí. Ale já se již tak trochu bavím, tak jak jsi to říkal ty. A že on se chce s námi kámošit a proto na nás furt reaguje a neví jak na to? Tak co říkáš, když se polepší, dáme mu šanci??

Slovan
16. 1. 2024 12:59
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Jsem pro a až mi konečně nahlásí trvalý pobyt, tak dorazím i z rodinou nanávštěvu. Ať ho to taky něco stojí, kolenovrta. 🤣

Boomer
16. 1. 2024 12:10
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Máte pocit, že na tomhle webu panuje tvrdá cenzura?

..problém totiž spočívá v tom, že smrťák svoje příspěvky odstraní sám a okamžitě přiklušou ubožáci, co kňučí proč mažete smrťáka?!
A vzápětí obviní kde koho z kde čeho…

Pavel z Moravy.
 15. 1. 2024 15:18

 Odpovědět  P.A.Semi
Proč mažete Smrťáka, který tento web zakládal? Já když zde přišel tak on tady tehdy běžně komentoval. Kur.wa co jste zač, nějaký znalec pravdy a lži? Nechutná vám tady některým jeho medicína? A vy moc dobře víte o kom mluvím. Tak to do prd.ele mažte všechno a nechte si pouze svoje křesťanské poudačky. Tak to bude spravedlivé.

Administrátor
P.A.Semi
17. 1. 2024 10:15
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Že tu byly za posledních 76 let pouze dva režimy?
To máte hodně zaokrouhlené…

V 90-tých letech tu byla úplně jiná Svoboda, než v 2000-2010, a než za Covidu, to máme minimálně 3 režimy za posledních 35 let…

Podobně za Socialismu tu byl úplně jiný režim v 1965-68, než v 68-70něco, a trochu jiný pak i v 80-tých letech…

πα½

Pavel z Moravy.
15. 1. 2024 10:35

Jo, takoví si vždy dovolí hodnotit i když takovým velikánům nesahají hloubkou myšlenek ani po podrážky. Dostojevský se nedá číst jako nějaká detektivka, tam musí člověk zbystřit svoji pozornost na děj a slovní výrazy na nejvyšší míru a hlavně chápat jeho rozbory povahových rysů jednotlivých aktérů. Někdo by řekl, že Puškin je čtivější, ono se to tak jeví, protože na Dostojevského je zapotřebí si opravdu udělat čas a číst s velikou trpělivostí a přemýšlením. Čechov je další příklad spisovatele s velikou hloubkou myšlenek. Se západních autorů se podobným pojetím vyznačuje Balzac a také V. Hugo.

Slovan
15. 1. 2024 11:45
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Tak nakonec budu slavnej, mě tu už taky napsali, že nerozumí co píšu a jak jsem to myslel. 😲😲👍

Pavel z Moravy.
15. 1. 2024 12:47
Odpovědět  Slovan

Od srdce jsem se zasmál, díky. Ale to budeš muset počkat na hodnocení od celé této komunity tohoto webu. Za mně jsem rád, že tady takový srandista, ale také vlastenec jako ty existuje. Tak živijó, živijó, živijó, mnoga leta, mnoga leta, mnoga leta, živijó!

Pavel z Moravy.
15. 1. 2024 10:50

Nu, plnou pravdu máte v tom, že by to měl být web přátel a kamarádů, kteří si povídají o všem možném bez postranních úmyslů druhé zesměšňovat, urážet a vyhrožovat. I názory nemusí být konzistentní, to je logické, ale vždy by měl být jedinec na výši a chápat, že každý máme svůj pohled na určité záležitosti a dle toho k tomu přistupovat.

Slovan
15. 1. 2024 11:42
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Vše v přátelském duchu ano. Jen se zeptám a budou povoleny i srandičky, ty já rád. Můj názor, možná mě někdo namítne a už se tak stalo, že na ty mé legrácky není nikdo zvedav. Zase můj názor, tak takovej člověk by neměl lést mezi lidi. Ano, když není zvědavý tak už konec komunikace. Naštěstí se na takových stránkách najde max. 2-3 nicky, ostatní jsou O.K. Ten jmenovaný z PP to je dobrej fašoun,tož pravda. Mám pro něj práci, nezapomněl jsem. 🤣 🤣 🤣 🙋‍♂️

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
15. 1. 2024 15:49
Odpovědět  Slovan

.. no až to budete mít v cajku, ten váš přátelskej web, mohl bych si v něm aspoň číst, jenom to počteníčko mi bude stačit, prisámvačku že ani písmenko, ani tečku nenapíšu!!

Ono to jde i tak nastavit, aby zlovolní nepřátelé vaší skutečné pravdy nemohli ani pípnout, jen čumět v němém úžasu jak jste moudří a jak si pěkně notujete.. když se paže k paži vine, tak se dílo podařííííí. Ale i to bude určitě sranda k popukání.
Tož děkuji předem!

Slovan
15. 1. 2024 18:44
Odpovědět  Boomer

Moc to prožíváš, moc dobře víš jak já to myslím, ale nemůžeš jít okolo bez podjebnutí. Co se tedy týče politiky, do mě si vandruj jak chceš. Když vymyslíš něco vtipného i tě zatleskám, ale zesměšňovat, jak spratek z II stupně něco kvůli gramatice je ubohé. Snad mi nechceš říci, že kdo tu udělá pravopisnou chybu jsem jen já. Vidíš a já nikde nečtu, že bys to furt někomu podsouval jako mě. Takže je to cíleně a ubohé, ale očividně se v tom ukájíš. 🙋‍♂️

Boomer
15. 1. 2024 20:09
Odpovědět  Slovan

.. no to máš tak, mladej. Když jsi začal fabulovat, co jsem kdo jsem, ve které kotelně spávám, jaké krabicové piju, co mi stará dovolí a co ne, a podobné hovadiny bez jediného důkazu, tož já nasadil něco k tvojí osobě, co bylo lze prokázat letmým pohledem na tvoje textíky i s gramatickými kopanci na úrovni prvního stupně základní školy. Měl jsi dokonce možnost se přesvědčit jak vypadám, ale to neéééé, kamery tuplem neéééé.

Takže kdo chce, ať si to přebere po svém… ;o)))))

Pravdomluvny
16. 1. 2024 06:53
Odpovědět  Boomer

To jsi vymýšlel dlouho, že…..????🥳

Slovan
16. 1. 2024 09:12
Odpovědět  Boomer

…..ale že si vystačíš s pár blbůstkami že a nechtěj mě zase nasrraatt, ty lháři, kdo začal na PP provokovat s Emanuelem? KDO?!! JÁ snad? Jasně byl bych i rád, kdyby se i ostatní diskutující vyjádřili, protože také diskutovali na PP. Ale s tím nepočítám.

Boomer
16. 1. 2024 12:16
Odpovědět  Slovan

. při tvém nízkém IQ tě nenapadá nic jiného, než jen jedna osoba píšící pod více nicky? Dovedeš si vůbec představit, že můžou existovat dva lidé, kteří mají podobný pohled na věc a kteří svůj pohled taky dokážou podepřít logickou argumentací? Chápu, je to těžká věc pro člověka, který se argumenty nezabývá, nanejvýš za argument považuje svoje ničím nedoložená tvrzení, ale za pokus to stojí…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Slovan
16. 1. 2024 13:03
Odpovědět  Boomer

Hele kdyby mě o tom cos výše napsal vyprávěl někdo jiný=normální člověk, kdokoliv, fak kdokoliv z této diskuze a ne TY s vysokým IQ 154, tak tomu i uvěřím, ale nezlob se tobě to nevěřím. To že po diskuzích na netu jsou nasazeni hecíři vím své. Koneckonců Milan jsem i dával odkaz na tohle téma. Takže, Sorry jako.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy.
16. 1. 2024 10:07
Odpovědět  Slovan

Ono je také důležité tu gramatickou chybu udělat občas naschvál, aby takoví mudrlanti měli příležitost se ukázat. To jim upevní jejich ego. Já mám takový pocit, že oni by s námi chtěli strašně kamarádit, ale neví jak na to. To máš těžké, být přemoudřelý stojí za houno, být blbý stojí také za houno, ale dosáhnout středu, tedy toho, že nejsi ani přemoudřelý ani blbý se rovná zázraku zjevení Panny Marie.

Slovan
16. 1. 2024 10:43
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Pavle ale takhle na mě útočí z dob působení na PP, cca 3 roky zpět a strašně si notoval s Emanuelem a tady je nám přátelství vyčítáno. Pavle já moc dobře vím jak to chodí, však jsem si tu hru s nimi na PP zahrál. Jednou jsem zapomněl přelogovat svůj původní nick a měl jsi vidět jakou z toho měli legraci. Takže mě nikdo nebude povídat jak to na diskuzích chodí. Příklad: se všimni, jak se tu najednou objeví cizí nick zasmrdí, pomluví a pak už ho třeba nikdy neuvidíš. Včera ygorek. No a na závěr, všimni si kdo se s tím nickem hned názorově hned s kamarádí. No já to nejsem, bo naopak, jako vždy, hned byl červený hadr.Já se neskutečně bavím.

katango
16. 1. 2024 17:25
Odpovědět  Boomer

Pánové, nemohli byste si ty pindíky poměřit jednou provždy a nezasírat tím diskusi?

Markýza
16. 1. 2024 17:57
Odpovědět  katango

Pindíky jednou provždy – to byste chtěla moc. Ale je pravda, že by si tady mohli udělat něco jako veřejný záchůdky a měřit se tam.
Nebo začneme probírat pletení a kakání!!!!

katango
17. 1. 2024 11:07
Odpovědět  Markýza

Ona je to pro pány taková bytostná potřeba. A ještě k tomu muší bejt publikum, aby dámy viděly, jací jsou ti pánové borci, a nezúčastnění pánové aby viděli, koho se mají bát.

K bližšímu pochopení doporučuji jakoukoli knížku o etologii. Zvlášť pěkná je ta s názvem Sexuální poradna dr. Tatjany pro všechny živé tvory. Titul zní poněkud bulvárně, ale jedná se o etologii rozmnožování. Případně Červená královna od Matta Ridleyho.,

Markýza
17. 1. 2024 18:28
Odpovědět  katango

Dr. Tatjanu má právě rozečtenou – zrovna včera mě brutálně odboural dotaz pakobylky z Thajska (nebo odkud) 😀
Ale jasně, ve svém věku samozřejmě vím, že je zapotřebí obecenstvo. Akorát že už nejsem mezi samičkami k páření, no 😎 tak už mě to tak nebere.

Boomer
17. 1. 2024 17:48
Odpovědět  katango

..jo, ono to je možné jen při osobním kontaktu, a ten pánové zatvrzele odmítají. No povězte mi, co já s tím můžu udělat?
Zavřete oči, odcházím…

Joe Arp
17. 1. 2024 17:55
Odpovědět  Boomer

Nechóóď, máš tu nejméně 3 kousky, co budou bez tvých rad a poučení totálně v “pérdéli pane hrábě” a nejméně 6 kousků co se na tvé blazeovanosti krásně bavili. Není ti líto devíti zklamaných? Dávám ti max dva dny trucování, pak ego povolí suchoprde.

Markýza
17. 1. 2024 18:29
Odpovědět  Boomer

Doufám, že jen do pelechu!

katango
17. 1. 2024 19:12
Odpovědět  Boomer

Nechoďte, Boomere, nebo jděte a zase se vraťte.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
katango
18. 1. 2024 12:57
Odpovědět  Boomer

Pomyslné pindíky, verbálně. Ale ty pomyslné reprezentují ty skutečné. Možná ne přímo ty anatomicky definované, spíš jejich odraz v psychice.