blog

CO2 – démon nebo spasitel?

CO2 – démon nebo spasitel?

O kysličníku uhličitém toho bylo napsáno tolik, že to nikdo nespočítá. Svým způsobem se stal fenoménem a ikonou naší doby. Nebylo tomu tak ale vždy. CO2 se stal jedním z témat, kterým nás korporátně-oligarchický světový systém začal krmit v rámci odvádění pozornosti od reálného stavu světa, někdy na počátku 90. let minulého století. Předtím to byla lidská práva, dnes je to LGBT, povinné očkování proti koronaviru a řada dalších témat. CO2 však zůstává – New Green Deal je toho důkazem. Plně to zapadá do konceptu politizace jakéhokoliv tématu – vědy nevyjímaje – pokud se to světovým elitám hodí jako prostředek pro dosažení jejich cílů.

My se na problém CO2 podíváme střízlivým okem vědy. Už jeho název napovídá, že se jedná o sloučeninu dvou chemických prvků – kyslíku a uhlíku. Oba tyto prvky jsou hojně zastoupeny jak v pozemské atmosféře, tak v zemském tělese.

Kyslík jako volný plyn v atmosféře, jako součást vody v oceánech, jezerech a řekách, ve formě kysličníků i složitějších sloučenin v zemské  kůře a plášti a jako součást většiny živých organismů na Zemi..

Uhlík v podobě CO2 v atmosféře, v organické části půdy, jako součást fosilních paliv (ropa, plyn, uhlí, rašelina), jako součást hornin (uhličitany, vápence a složitější sloučeniny), jako součást organických látek vznikajících při různých chemických pochodech (metan) a ve všech živých organismech žijících na Zemi.

V atmosféře patří CO2 k tzv. skleníkovým plynům. To jsou plyny, které mají tu vlastnost, že zabraňují zpětnému vyzáření tepla, které absorbuje atmosféra, zemský povrch a mořská hladina zejména ze slunečního záření.

Skleníkových plynů je celá řada.

Nejrozšířenějším, nejúčinnějším a tím pádem nejdůležitějším skleníkovým plynem je vodní pára. V atmosféře zaujímá objem 1 – 4% a má důležitý vliv na chod počasí na Zemi. Její vliv si ověří každý snadno a rychle ve svém bydlišti – ráno při zatažené obloze je zhruba o 3-5 °C tepleji než při jasné obloze.

Dalšími plyny jsou námi sledovaný kysličník uhličitý (0,004%) a jeho „bratr“ kysličník uhelnatý, metan (CH4, 0,00017%) a jemu příbuzné uhlovodíky, kysličník dusný (N2O) a jeho příbuzní, kysličník siřičitý (SO2), freony – sloučeniny halogenových prvků (fluor, chlor), vzácné plyny (helium, neon, argon, krypton), a některé další plyny. Všechny mají v atmosféře zastoupení ve zlomcích procent, ale jejich účinnost se může lišit až v řádech (např. účinnost metanu při vytváření skleníkového efektu je až 20x vyšší než u CO2, ale jeho podíl v atmosféře je 25x nižší, takže jeho vliv je podstatně nižší). Dalšími skleníkovými plyny jsou kysličník dusný (N2O), ozón (O3) a freony (dnes zakázané), jejichž podíl v atmosféře je ještě o jeden až dva řády nižší tím i vliv podstatně méně znatelný.

Oproti jiným skleníkovým plynům má CO2 jednu zvláštnost. Podílí se totiž na průběhu dvou nejdůležitějších procesů života organismů a to:

1. fotosyntézy zelených rostlin a řas, při které se spotřebovává spolu s vodou na výstavbu nových buněk

 a

2. dýchání kterého je odpadním produktem a vylučuje se do okolního prostředí.

Tímto způsobem v přírodě pravidelně cirkuluje a jeho množství v atmosféře se víceméně nemění. Změna nastane např. po výbuchu sopky nebo při rozsáhlém lesním požáru, kdy shořením organické hmoty unikne do atmosféry (kromě jiných zplodin) více CO2 a mohlo by se zdát, že jeho podíl vzrostl. Vzhledem k celkovému objemu atmosféry je však jakákoliv podobná událost zanedbatelná. Kromě toho se na spáleništi brzy objeví nové rostliny, které v prostředí „bez konkurence“ výborně prospívají a rychle spotřebují „nadbytečný“ CO2 v okolí.

Jinou věcí je dlouhodobé spalování fosilních paliv, které lidstvo používá několik století. Dokud bylo lidí na planetě relativně málo a planeta byla z velké části zalesněná, stačil přirozený koloběh změny vyrovnávat. Když lidé objevili uhlí a kovové rudy a začali vyrábět kovové předměty v tavicích pecích, podíl jimi produkovaného CO2 se začal zvyšovat. Podobný růst CO2 vyvolal i objev spalovacích motorů a rozvoj dopravy. I s tím si příroda poradila a na klima tyto procesy neměly žádný vliv. Tady je třeba rozlišovat vliv na klima a lokální vliv na životní prostředí. Je prokázáno, že už v době římské se některých oblastech, kde bylo prováděno intenzivní slévárenství, objevoval smog. Docházelo k tomu ale jen někdy a jen v místech s „příznivými“ podmínkami (nízký tlak, uzavřené údolí, dlouhodobá činnost, apod.). Dnes je smog průvodním jevem lidské civilizace, ale jeho vliv na změny klimatu je sporný.

V minulosti Země byl obsah CO2 atmosféře po většinu doby mnohem vyšší než dnes. Souviselo to jednak s podmínkami při vzniku a utváření zemského tělesa (sopečná činnost je bohatým zdrojem CO2), jednak s rozvojem života na Zemi.

Z grafu (1) vyplývá, že dnes žijeme v období, které je druhé „nejchudší“ na obsah CO2 v atmosféře. Tím prvním bylo období zvané karbon (závěr) a perm, což jsou období na konci prvohor, v němž z dosud ne úplně jasných příčin došlo k drastické změně podnebí na celé Zemi, vyhynutí téměř 95% všech organismů, změně poloh kontinentů a až po milionech let k novému rozvoji života, který odstartoval éru dinosaurů. Jestliže prakticky v celých prvohorách činil objem CO2 v atmosféře více než desetinásobek dnešních hodnot, v permu klesl na hodnoty nižší než dnes.

Jako příčina se udává právě prvohorní druhová a populační exploze organismů, kdy na celé planetě vládlo tropické podnebí, v mořích rostly a ukládaly uhlík do vápenců biliony korálů a na pevnině rostly pralesy přesliček a plavuní, které se po pádu do bažiny postupně přeměnily v sloje černého uhlí. Těmito procesy došlo k narušení koloběhu uhlíku v rámci Země, velká část zůstávala trvale vázána právě v oceánech a pod zemí a z toho důvodu začal podíl CO2 v atmosféře rychle klesat.

Horotvorná činnost na konci prvohor a počátkem druhohor vynesla na pevninu mořské vápence a jejich zvětráváním se do atmosféry postupně uvolňoval a vracel do té doby vázaný kysličník uhličitý. Nový rozvoj života po masovém vymírání v permu znovu nastartoval uhlíkový cyklus a celý koloběh se opět rozběhl. Podobná situace jako v prvohorách nastala v menším měřítku i v průběhu třetihor, z nichž nám zůstaly zásoby hnědého uhlí v Podkrušnohoří.

Dlužno připomenout, že souběžně s masovým vymíráním proběhla v permu a na počátku triasu také doba ledová, která má na množství CO2 v atmosféře rovněž svůj vliv, a v obdobné situaci se nacházíme i poslední cca 2,8 mil. let (střídání dob ledových), jak zmíníme dále.

Graf (2) ukazuje kolísání obsahu CO2 v dobách ledových a meziledových, které se střídají zejména na severní polokouli posledních cca 2,8 mil. let. Z něj je jasně patrné, že v době s nízkými teplotami je obsah CO2 nižší a v době meziledové je obsah vyšší. Pro lepší porovnání je zde zakresleno i kolísání obsahu metanu a je vidět jasná korelace mezi průběhem teplot a změnami objemů.

Při podrobnějším pohledu si vnímavý čtenář jistě všimne, že když se začne po konci doby ledové zvyšovat průměrná teplota, nárůst obsahu CO2 i metanu nastane s malým zpožděním. Tato skutečnost se stala klíčovým objevem při analýzách ledovcových vrtů (graf je z vrtu Vostok 2 v Antarktidě) a jasným důkazem toho, že nejdříve se zvýší teplota a teprve potom, se zpožděním, začne růst obsah CO2 a metanu – tedy „skleníkových“ plynů v atmosféře.

Je to přesně naopak, než tvrdí ekolarmisté, a je to důkaz toho, že „globální oteplování“ není důsledkem činnosti člověka, ale je to jen jedna část cyklu změn podnebí na Zemi, která má příčinu v slunečních, planetárních (Milankovičovy cykly), atmosférických a oceánských cyklech (atlantické a tichomořské oscilace), ve změnách polohy zemských kontinentů (desková tektonika) a v dalších vesmírných i pozemských faktorech. Podle výsledků měření teplot, koncentrace „skleníkových“ plynů a slunečních i pozemských cyklů se nacházíme na vrcholu (nebo těsně pod ním) většiny sledovaných hodnot. A jak známo, z vrcholu vede jediná cesta – směrem dolů. Tedy k ochlazení, snížení koncentrace „skleníkových“ plynů a také k problémům v zemědělství, výrobě potravin, bydlení aj.

Závěr.

Podle řady studí a vědeckých výzkumů z oblasti klimatologie, paleontologie, biologie a dalších oborů, činí optimální podíl CO2 v zemské atmosféře nejméně troj- až čtyřnásobek současného množství, aby na Zemi kypěl život tak, jako v převážné většině období posledních cca 600 milionů let. Lidstvo má vlastně tak trochu smůlu, že žije v době chudé na CO2. Pokud by totiž vládlo Zemi prostředí jako v devonu nebo aspoň v druhohorách v době dinosaurů, na celé planetě by bylo výrazně tepleji a vlhčeji, neměli bychom problémy s vytápěním obydlí, odíváním v chladných obdobích, ani s uživením miliard obyvatel. Tři úrody ročně by tuto situaci hravě vyřešily a náklady ušetřené za vytápění by se daly využít na potřebnější obory, jako je zdravotní péče, sociální spravedlnost, vzdělání, vědecký výzkum apod. Kdyby… Ale to už je jiná kapitola.

Jednoduché pravidlo tedy zní: Čím více CO2 v atmosféře, tím lepší podmínky pro rozvoj rostlinné říše a tím lepší podmínky pro rozvoj na ní závislé živočišné říše včetně člověka.

https://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/140/GLOBALNI-OTEPLOVANI-A-KLIMATICKE-ZMENY-V-MINULOSTI.html/

https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2012/cislo-5/klima-holocenu-proti-sklenikove-hypoteze.html

http://www.osel.cz/6695-nezastavitelne-globalni-oteplovani-kazdych-1500-let.html

http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/9420-mala-klimaticka-predpoved-globalni-oteplovani-konci-prispevek-ke-konferenci-osn-o-zmenach-klimatu-cop25-v-madridu-2-13-12-2019

https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2008/cislo-9/sklenikove-plyny-pude.html

https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2008/cislo-10/sklenikove-plyny-pude.html

https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2008/cislo-11/3-sklenikove-plyny-pude.html

pro pokec24 Jaromír Bradávka

sdíletj na

24 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Pijack
20. 12. 2022 11:03

Na idiotizmus zfanatizovaných svazáků EU nelze už jinak reagovat, než naprostou ignorací. Rád griluji, udím a opékám na ohni. Též pálím klestí na zahradě a v krbu topím vlastním dřevem. V Činžáku jsme přešli na plynový kotel… Jakmile mi na pozemek vstoupí ouřada, abych za to platil nákupem povolenek (odpustky), tak ho najdou se sekerou v hlavě. !!!
Rozumíme si?

Albi
20. 12. 2022 17:00
Odpovědět  Pijack

A vás následně v krimu.

Gales
20. 12. 2022 17:01
Odpovědět  Pijack

Starej Déžo říkal ,,Keď za mnu prídu,šetkých ich podrežem,šetkých ich pozabíjam”.

Helena
21. 12. 2022 08:26
Odpovědět  Pijack

A co takhle kdyby se ti ultraleví mládežníci začali starat o to, jaké ekologické škody napáchaly USA s NATO ve válkách co vedli na celém světě a teď na Ukrajině-tam je katastrofa ekonomická i ekologická, co USA dovozem zbraní, žoldáků, dovozem a výrobou virů pro vojenské účely napáchaly? To by jim ve školách měli říkat a doma taky. A jak je pro klima škodlivé, aby lodě jezdily sem a tam po moři s plynem-a ještě plynem vyráběným krakováním-silně neekologické.

Pijack
20. 12. 2022 11:12

A ještě něco… V Americe, na Floridě či Dánsku fňukají, že je vysoká hladina moří zaplaví. Prý zaplaví New York, Floridu a tak… SAKRA co je mi do nějakých tlusťochů v USA a jejich nemovitostí? To se mám strachy pokálet a utahovat si ve své vlasti opasek, jen abych zachraňoval jejich nemovitosti? NASRAT !!!! Oni rabovali po celém světě a teď se musíme kvůli nim krotit, chudnout, mrznout a hladovět? Jen ať je ta voda pěkně vyplaví. Bude to jen správně.

jiří
20. 12. 2022 14:03
Odpovědět  Pijack
Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pouli
20. 12. 2022 14:36
Odpovědět  Pijack

Skôr si myslím,že to vyrabovné a nakradnuté z celého sveta, sa dostalo hlavne do vrecák niekoho iného,ako ku obyčajným občanom. Globálny parazit nežije medzi obyčajnou svoločou,ale niekde inde.Tam sa zlieva všetko bohatstvo.

zuza
20. 12. 2022 17:22
Odpovědět  Pijack

niekde som čítala celkom rozumný dôkaz, že celé globálne otepľovanie je podvod: na Floride tie najdrahšie nemovitosti sú na brehu mora a sú poistené. Sú tam postavené 5hviezdičkové hotely, na výstavbu ktorých dala banka úver. Žiadna poisťovňa na svete by tie stavby nepoistila a žiadna banka by nedala na ich výstavbu úver, keby v blízke dobe hrozilo, že budú zaplavené a zničené.
To ako s kovidom – zamestnávatelia ľudí nútili do trojitej mňamky, štát metódou cukru a biča ľudí nútil a povzbudzoval, nech dajú zapichnúť nielen seba ale aj svoje decká. Ale ak sa niekto porúčal k zemi priamo v očkovacej miestnosti a odtiaľ na onen svet, poisťovne povedali, že nebožtík dobrovoľne podstúpil experimentálny zákrok, peniaze z poistky nem budú.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Rapa
20. 12. 2022 11:19

Ano,trojnásobek CO 2 oproti dnešnímu stavu je pro Zemi lepší,zejména rostlinná říše by se obnovovala rychleji. Už za socialismu učili o výsledcích zahradníků a zemědělců o tom, že když zvedli ve sklenících CO 2 až do max. 3 násobku obsahu ve vzduchu,zvedal se výnos. A to,jak blafuje EU ,kecá,lže a podvádí,to je jen nástroj.. Ve skutečnosti škodí mnoho nežádoucí,až bezohledné chemie s těžkými kovy v půdě. A s tím i velký ůbytek potřebného železa pro rostliny a následně i pro člověka.Krev potřebuje železo ( Fe II,dvojmocné od rostlin a jejich plodů).Jestliže ho živočišná buňka při nedostatku nahradí jiným prvkem,např. kobaltem a jinými těž.kovy ( což se stává dost často), je to jeden z důvodů pro vznik rakoviny.Dobře se to ví,jen se o tom nemluví ( nesmí,nesmí..podobně jako např. velmi rozšířené použivání Aspartamu jako ,,sladidla”,jedná se o jed,poškozující třeba neurony v mozku,z USA ho valí do evropy v obrovském množství,najdete ho už i dokonce ! v tabletách vitamínů B komplex ) CO 2 a lhaní o něm je velkým podvodem a manipulací.

Rapa
20. 12. 2022 11:46

Pili jste někdy minerálku obohacenou CO 2 ? Mnozí si všimli,že ona dokáže rychle osvěžit. Proč? Molekuly CO 2 z minerálky se rychle dostávají do krve a i do mozku člověka,který ,,mírně podráždí,jakoby osvěží,cítíte se lépe “. ( o doufám že se toho nechytí nyní i ti zvrhlíci z eu a nezakážou i ty minerálky ( raději to vymažte, zase jsem něco vyzradil,jsem dezinformátor )

Velitel
21. 12. 2022 07:53
Odpovědět  Rapa
Veny232
20. 12. 2022 12:01

CO2 – démon nebo spasitel? Chazarskej nesmysl..nemůžou nám ty šmejdi přeci rovnou prodávat vzuch ne? Naštěstí pro ně, je většina lidí tak tupých, že když jim ten vzduch rozdělíte na kyslík a dusík, tak ho koupí….a ještě zaplatí dvakrát…
A to je celé.
Jen je utrpení v tom stádě imbecilů žít…

Pavel z Moravy
20. 12. 2022 16:51
Odpovědět  Veny232

Poslední vaše věta vystihuje vše. Co ale s tímto stádem dělat? To je prostě osud těch co myslí, vidí a slyší. Grázlové toho největšího kalibru se prostě spojili do jednotné fronty a prozatím se jim daří, protože přeformátovanci a mnoho z nich má v sobě ten vakcinační sajrajt již ztratili jakýkoliv pud sebezáchovy. U většiny z nich muselo dojít ke změně vědomí vzhledem k tomu, že jsou to mRNA sajrajty. Vím, že ti lidé asi moc nepřemýšleli ani předtím, ale 2/3 ztracenců, to se mi zdá podivné. Možná, i když nejsem věřící , se opravdu blíží den posledního soudu. Vše by tomu nasvědčovalo. O totálním krachu zde a na západě se už prakticky nedá pochybovat. Proto bratři Rusové buďte rádi, že máte Putina, který je normální člověk, budujte svoji vlast a chraňte ji před grázly. Přeji vám ze srdce vše nejlepší.

Veny232
20. 12. 2022 19:37
Odpovědět  Pavel z Moravy

Znamení šelmy….ten soud už probíhá…

Rob
20. 12. 2022 13:08

Zásadní projev Trumpa:

https://www.youtube.com/watch?v=Uk_8IHVc688

Už zcela bez okolků používá termín Deep state.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Rapa
20. 12. 2022 16:44

PRO zajímavost: ,, Už před r.1989 ČSAV zkoumala ekol.dopady na lesy v Beskydech,ale bohužel,po r.89 byla tato stanice předána zahraničním zájemcům(bohužel,jako vše ostatní…).Byla to stanice na Bílém Kříži a byla na velmi dobré ůrovni…Uprostřed lesů byly zhotoveny spec.Biosféry,podobající se skleníkům,kde se např.pumpoval dovnitř C0 2 a zjistilo se,že pokud jej navýšili více jak trojnásobně,vytvořili tak ,,Aklimatizační Depresi” u smrků,která asimilaci přibrzdila ( ale to ostatně věděli i předtím zahradníci,že když pustí do skleníků více jak trojnásobek,vytvoří depresi rostlin a růst rostlin i výnos spomalí) Ale taky alespoň spočítali,že 1 hektar smrkového lesa za rok pohltí 15 tun ! CO 2 a vyprodukuje 1O tun ! kyslíku. Ale neuváděli už,jak tenkrát začaly vznikat např.obrovské holiny neuváženým kácením lesů zdravých.Až později začaly lesy ( smrkové) usýchat, a to z vícero příčin…Exhaláty z průmyslových oblastí ostravska i polska,podle toho,jak foukal vítr ( elektrárny a spalovny uhlí neměly odsiřovací filtry,nebyly na to peníze,muselo se zbrojit,kvůli komu to vše bylo, dnes dobře víme…) Ještě před r.1989 ale aspoň částečně pomohlo letecké vápnění Beskyd a konečně i změna struktury lesa,např. lesní závod Frýde-Místek začal na jablunkovsku vysazovat hodně buků a situace se zlepšila tím,že lesy začaly být smíšené. Jenže co následovalo dál po r.1989 ? CHemtralis,geoinženýrství, průmyslové i vojenské zdroje elektromag.záření a sucha a konec se smrkem.

Rapa
20. 12. 2022 16:51
Odpovědět  Rapa

Pro zájemce článek i fota z Bílého Kříže z Beskyd z r. 2012,stačí zadat na internetu : Kde se měří dech lesa-CzechGlobe pracoviště Bílý Kříž ( http://abicko.aver.cz 2012/10/17 )

Rapa
20. 12. 2022 17:17
Odpovědět  Rapa

Ty bučiny začali vysazovat lesáci více od Třince ,kde byl unášen smog z třineckých železáren , na jaře pak buky zazelenaly a vydržely. Potom došlo i k silnému omezení i železniční přepravy a nástup burácejících kamionů,ničitelů cest i vzduchu.A dnes už vidíme i ůhyny např. jasanů,těm doslova uhnívají kořeny,tvoří se na nich plísně a hniloba a za větru padají.A začínají už i některé duby,alespoň tady,v moravskoslezském a už jsem viděl napadat i borovice lesní kůrovcem,klidně si přeskočili,když jim bylo málo..Příroda se umí sama regenerovat,umí to nejlépe,jenom lidé musí přestat být šílení ( zbrojaři a bankéři)

Gales
20. 12. 2022 17:08

Podle řady studí a vědeckých výzkumů z oblasti klimatologie, paleontologie, biologie a dalších oborů, činí optimální podíl CO2 v zemské atmosféře nejméně troj- až čtyřnásobek současného množství, aby na Zemi kypěl život tak, jako v převážné většině období posledních cca 600 milionů let…… Mimozešťané nesnáší CO2 a proto chtějí planetu bez něj. A proto musíme prdět až se budou hory zelenat.Kdo neprdí není Čech.

Administrátor
P.A.Semi
20. 12. 2022 17:13

Na tom grafu 2 je divné dole lednové Insolation 65°N … Mně to vyšlo jinak – posledních 10 000 let stoupá a ne klesá… V dnešní době je perihelium 3. ledna, tedy velmi blízko zimnímu slunovratu, na zimní slunovrat bylo perihelium někdy kolem roku 1250, a před 11500 lety bylo na letní slunovrat, takže na severu nejhorší zimy… (nebo to “Insolation J” je June ? řekl bych, že doby ledové spíš ovlivňuje zimní insolation na severní polokouli…?)

A k článku a k CO2: “v přírodě pravidelně cirkuluje a jeho množství v atmosféře se víceméně nemění” – až na to, že se postupně ukládá pod zem jako uhlí, a řekami je splavováno do moře, kde je z toho ropa, a postupně ho ubývá a ubývá a příroda pak má hlad na CO2…

Takže bylo potřeba, abychom ten cenný uhlík zpátky vykopali a vrátili do oběhu, aby příroda zas miliony let mohla kvést, to je nejdůležitější úkol Lidstva z geologického pohledu milionů let…

πα½

zuza
20. 12. 2022 17:50

mňa na ZŠ učili, že 6 molekúl CO2 + 6 molekúl vody za spolupôsobenia chlorofylu dáva vzniknúť molekule cukru a 6 molekulám kyslíka. A že táto je reakcia je základom života na zemi. Ale ja som chodila do zaostalej nedemokratickej neinkluzívnej totalitnej školy…. Na gymnáziu ma učili, že v oceánoch je oveľa viac CO2 a v pôde 2x viac ako v atmosfére. V pôde je dlhodobo viazaný v humuse, ktorý vzniká rozkladom organických zvyškov, kde sa tvorí humus. A oceánoch je rozpustený a je potrebný pre fotosyntézu fytoplanktónu, ktorý je zas základom života v oceánoch. Ale aj do gymnázia som chodila do totalitného, takže neviem či to platí aj dnes

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Vaska
20. 12. 2022 19:06

a nikde ani slovo proti kácení deštných pralesů a nebo pro sázení stromů – někomu to asi nejde do karet
vrchol je vyhlášení dříví jako neobnovitelnej zdroj energie

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
21. 12. 2022 00:58

Včera a ještě dnes celý den byl na slunci nápis CO2 (nebo Čz ?), včera večer dvojtě zároveň v ultra-fialových oblacích i v magnetickém poli…
A zřejmě to CO2 bylo uspořádané jako srdíčko, a ještě nevím, jestli k tomu dnes ten nápis nějak pokračoval…
comment image

A jen pro úplnost sem dodám i odkaz na předchozí podobný příspěvek o CO2:
https://www.pokec24.cz/blog/surova-pravda-o-green-dealu-svetove-uznavany-prirodovedec-promluvil-vyzva-lidstvu/

πα½