bloghistorie

Zvěsti o jiné civilizaci, Judea

Martin Davídek

Kdy přesně ve vývoji lidského druhu existoval okamžik, kdy se naše násilná civilizace, potácející se od jedné války k druhé mohla vydat jiným směrem?

𝑁𝑖𝑐̌𝑒𝑛𝑖́, 𝑏𝑜𝑟̌𝑒𝑛𝑖́, 𝑜𝑏𝑛𝑜𝑣𝑎. Kreativní destrukce.

Marx a od něj Schumpeter pojmenovali proces, kdy je záměrně zničeno staré, aby se uvolnilo místo novému. Během této záměrné destrukce, provázené nějakou formou revoluce, války, změny, přichází na svět nová idea, produkt, či změna uspořádání společenského řádu, která promění optiku a chod civilizace.

Známe tu věc, běžně, z prostředí byznysu, technologií a inovací. Disruptivní technologie a inovace dokáží smést dosavadní pořádky, nahradit předchůdce a změnit podstatu matérie světa. Parní stroj nastartoval první průmyslovou revoluci. Tranzistor otevřel dveře k dnešní digitální éře. Umělá inteligence posune civilizaci k všesměrovému vývoji, který skokově změní vědu a technologie.

Německý sociolog Werner Sombart byl prvním, který pojem kreativní destrukce použil v souvislosti s válkou. V knize Krieg und Kapitalismus z roku 1913 pojmenoval fakt, že kapitalismus záměrně snižuje hodnotu celospolečenského bohatství a majetku válkami nebo opakujícími se hospodářskými krizemi.

Proč? Ničení umožňuje přetrhat pouta a systém vztahů, jimiž je společnost definována a zároveň svázána. Ničení zároveň vytváří prostor pro novou výstavbu. Na konci kreativní destrukce je jakýsi nový počátek.

Po válce, když se v roce 1945 svět začal zotavovat ze stavu naprostého zničení, Německo i Rusko leželo v rozvalinách. Válka, která sužovala po šest let kontinent, zničila desítky měst. Leningrad, Varšava, Drážďany, Berlín. Hirošima a Nagasaki, atomovými bombami. Svět se vzmáhal z poválečného chaosu velmi obtížně. Přesto už v roce 1969 stanul na měsíčním povrchu Neil Armstrong, první člověk, který tam přistál v rámci vesmírné mise Apollo 11.

Poválečný růst si dodnes malujeme jako “zlatou éru kapitalismu”.

Proč? Protože lidstvo po válce potřebovalo obnovit zničená města. A právě poválečná obnova umožnila obrovský ekonomický růst.

Navíc, z vynálezů, které byly vyvinuty během války těžil technologický pokrok. Radar a sonar. Proudové motory a rakety. První počítače, Collosus a Eniac. Atomové bomby i reaktory. Plasty. Antibiotika.

Jako bychom potřebovali válku a ničení pro civilizační genezi. Je to obludné.

Válka není nic jiného než rvačkou o cizí území, surovinové zdroje a mindset. To, čemu lidé věří. Čí vláda, toho náboženství, středověké pravidlo, které je v obdobě platné dodnes.

Pokud akceptujeme, že válka je řešením problémů a svět je možné v pravidelném cyklu rozbít, bez ohledu na oběti a životy lidí, jsme jednoduše hloupí tvorové.

Pro elity může být nákladné přebudovávat svět za pochodu. Je to složité a pomalé. Provázené obrovskými potíži a odporem. Lépe a levněji se staví na zelených loukách. Na dobytých územích. Snadnější je porazit slabší stát, nebo alianci a vzápětí vydrancovat její zdroje, podřídit si obyvatelstvo a vnutit poraženým své pořádky.

Ale naše civilizace dospěla do bodu, kdy je svět již plně obsazen. Všesměrová expanze jednotlivých gigantů, Spojených států, Ruska, Číny a jejich civilizací a systémů dospěla k vzájemným hranicím. A cestou je buď globální konflikt, který nemá řešení. Nebo jiná cesta.

Dokážeme tohle změnit?

Existuje jiný princip, který by posouval civilizaci bez potřeby ničení, zabíjení a obrovských a zbytečných obětí? Možná ano. Ale to bychom se museli vrátit někde k počátku křesťanské civilizace. Do bodu nula. Do Říma, na přelomu věků.

Těžiště totiž leží ve způsobu, jakým myslíme. V naší etice.

Přitom. Ten nejdůležitější příběh všech dob máme k dispozici.

𝗕𝗼𝗱 𝗻𝘂𝗹𝗮

Na přelomu římské civilizace se objevil nový prorok. Ohlásily jej nebeské úkazy.

Řím ovládá většinu tehdejšího světa. Impérium, šířící svou moc, kulturu, etiku, právo i božstva, expandovalo do všech koutů kontinentu. Vládne mečem, silou, technickou a vojenskou dominancí, přesahujícím schopnosti a možnosti porobených národů a kmenů. Pouze římská vojska jsou schopna překračovat veletoky řek, budovat rozsáhlá fortifikační opevnění pro strategicky významné a opěrné body říše, zde budovat města, silnice, mosty, viadukty, vést vodu po stovky kilometrů.

Římané prosadí své vidění světa a zákony kdekoliv. Provincie spravují přísnou správou dobytých území. Válka je denním chlebem Římanů.

V provinciích stojí v čele římští prefekti, konzulové, praetoři, politici senátorského stavu.

Situace v provinciích je napjatá. I Judsko, mocný stát, je podroben Římu. Židé pozorují, jak římská civilizace prostupuje jejich životy. Na jedné straně pokrok, cesty, kanalizace, přehledná správa daní, čilý stavební ruch, pořádek a bezpečnost v ulicích. Na straně druhé pohrdání ze strany Římanů. Židé jsou ve vlastní zemi lidmi druhé kategorie.

𝗜𝗻 𝘀𝗶𝗹𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼

Věří v Proroka. V nového Davida, mocného bojovníka a krále. Který Římany, pohlížející na židovský národ s despektem a převahou, vyžene ohněm a mečem. Šeptají si o příchodu nového Mesiáše a šepot v provincii je trvalý. Už od dob Makabejců či Antigona a jeho povstání, které bylo potlačeno a je v živé paměti.

Z něj, z tohoto šepotu, se rodí pouliční kazatelé, ponoukající k odporu. Ale Řím si s nimi ví pokaždé snadno rady. Vězení jsou jich plná a karabáč a důtky sviští při exekucích svižně a důrazně.

Judsko má navíc vlastního krále. Heroda Velikého. Vazala Říma, který Judsko dobyl, porazil Antigona a s římskou mocí v zádech se stal satrapou a mocným vládcem. Herodes přestavěl jeruzalémský Chrám, který se nyní pyšně vypíná nad městem. Vybudoval přístav Caesarea Maritima, nedobytnou Masadu, pevnost, která ukazuje sílu jeho moci a přestavěl královský palác. V němž jej velebí jeho rozsáhlé dvořanstvo. Herodův trůn si s římskými patricijskými a aristokratickými domy nezadá. Jeho nádhera a okázalost předstihuje i obvyklé orientální manýry vládců a satrapů.

Herodes je mocný. Je to muž meče.

Když k němu dorazí zvěsti, že se narodí nový židovský král, povolá své kněží. Ti mu neochotně potvrdí zvěsti, kolující mezi lidem. Herodes neváhá. Nechá povraždit všechny novorozence.

Z Judee pak prchá žena a její ochránce, Josef, ve spěchu, do Egypta. Ví, že dítě, které se jí narodí, bude jiné. Musí jej ochránit, před vším a přede všemi.

Ve snech se jí stále zjevuje tvor s křídly, který jí navštívil před rokem. Slyší a rozumí tomu, co říká. Sen se jí vrací. Otěhotněla, přestože před tím nikdy nepoznala muže. A když porodila, přišli magové. Tehdy pochopila, že dítě, které se jí narodilo a nyní jej veze ukryté pod látkami, je neobvyklé. Je možná příštím Prorokem.

𝗩𝗼𝗹𝗯𝗮

Prorok žije v ilegalitě.

Když z ní vystoupí, už jako mladý muž, pojmenuje východisko z nastavení násilné římské civilizace i Judee. Vnímá a vidí, že civilizace, stojící na síle zbraní, moci, peněz, násilí, není cestou, která někam vede. Není cestou, kterou lidem darovali Stvořitelé. Ví, že ani podpora satrapů Říši není cesta. Je to jen politika, vedoucí lid k útlaku. Která navíc nutí porušovat svatá přikázání víry.

Nezabiješ. Nesesmilníš. Nepokradeš. Pomni, abys den sváteční světil. Řím je přesným opakem.

Prorok odmítá násilí. Říká, nastavte druhou tvář.

Pro Řím, impérium, prosazované za cenu válek, krve a mrtvých jsou podobné teze k smíchu. Říman si má být jist svou převahou, kdekoliv na světě. Nemá nabízet soucit, pochopení, odevzdání, mír.

Říman má u pasu meč, který rozetne problém, kdykoliv se nějaký objeví.

Jak by fungovaly římské legie, základ římské moci, kdyby vojáci nabízeli nepřátelům říše tvář k políčku.

Co je to za hlupáka? Nepomohlo by mu pár ran bičem?

Tenhle chlapík navíc odmítá i dogmata židovské víry. Což mezi samotnými Židy působí obrovskou nevoli. Protože právě dogmata, udržovaná od dob Mojžíše, pomáhala kmenům a národu přežít celé věky. Takže proti němu bouří i Farizejové, kněží. A dožadují se u Říma zatčení tohoto muže. Což je pro Římany poněkud překvapení. Židé chtějí trestat jiné Židy? Zábavné.

Židé čekají proroka, který vyžene Římany mečem a ohněm. Římané velmi dobře vědí, po čem prahnou židovská srdce. Po vzpouře a násilí. Tenhle heretik naopak nechce válčit. Jen znesvěcuje židovské náboženství inovacemi.

Když nechce válčit, pro Římany zprvu nepředstavuje ohrožení. Jen dalšího potulného kazatele, který dělá rozruch.

𝗩𝘆́𝘀𝗺𝗲̌𝗰𝗵 𝗮 𝗼𝗱𝗺𝗶́𝘁𝗮́𝗻𝗶́

Kdo je ale ten člověk? Ptají se farizejové, ochránci víry.

Jaký je jeho původ? Kde se vzal?

Je to Žid. Jen tesař. Samozvaný kazatel z lidu. Pocházející, probůh, odněkud z Nazaretu, malé a špinavé venkovské díry. Nikdo. Rouhač.

𝗭𝗮́𝗽𝗮𝘀

Situace se změní, když muž začne prokazovat svůj úděl neobvyklými úkazy.

Muž dokáže měnit nemocnou tkáň ve zdravou. Uzdraví desítky lidí. Oživí i mrtvého Lazara.

Mění vodu ve víno. Podobnou moc měl Mojžíš.

Lidé to vidí a křičí: zázrak. Zvěsti se šíří rychlostí požáru. A budí nepokoje. Jeho kázání přitahují obrovské davy. Lidé vnímají, že léčitel ovládá podstatu mystéria hmoty. Živých tkání. Lidem je tento dar a druh schopností prozatím z dobrých důvodů odepřen. Než přijde čas.

Události se začnou rychle vyvíjet. Muž, obdařený takto výjimečnými schopnostmi, hlásající novou víru, je rázem ohrožením. Jak pořádků v Judeji, tak i pro samotný Řím.

Na počátku konce jedné civilizace, ukazuje muž cestu, kudy se má civilizace vydat. Je to dar Stvořitelů.

Klid, mír, láska. Tvoření. Spása. Poznání. A z něho plynoucí rychlý civilizační pokrok. Směrem ke hvězdám. Svět, ve kterém jsou si lidé rovni. Spravedlivý svět bez násilí. Kde je člověk odpovědný pouze Stvořiteli.

Sabat má sloužit lidem. Ne lidé sabatu.

Chrám má sloužit lidem. Nikoliv lidé Chrámu.

Řím má sloužit lidem. Nikoliv lidé Římu.

Farizejové, vládce Herodes, Kaifáš, velekněz Chrámu i prefekt Pilát Pontský vědí okamžitě, že brzy vypukne vzpoura.

𝗦𝘁𝗿̌𝗲𝘁 𝘀 𝗺𝗼𝗰𝗶́

Herodes do jádra komunity vyšle krvavý vzkaz. Nechá popravit Jana Křtitele, jednoho z kazatelů. A jeho hlavu věnuje tanečnici Salome. Odměnou za tanec. Je to výsměch ulici. Násilný akt, demonstrace moci, odmítnutí křiku z ulice, stejně jako potulných kazatelů, která má zastrašit narůstající odpor.

Po tržištích Judeje v té době pobíhá spousta kazatelů. Mezi nimi i spousty pomatenců. Za některými táhnou celá procesí. Řím je na to zvyklý. Během výbojů vojáci viděli ledacos. Temné kulty krve. Levitanty. Šamany, kteří léčí pouhým dotekem. Kněžky v egyptských chrámech. Orákula. A mraky místních vůdců. I Herodes zná velmi dobře své poddané.

Vykládej si, co chceš, ale nesmíš se dotknout podstaty moci.

Tento muž je jiný. Říká. Země uživí bez problému všechny, bez rozdílu. Chléb náš vezdejší.

Zná podstatu stvoření. A ukazuje způsob, jak dosáhnout skutečné změny.

Římané jej přibijí na kříž.

A po něm tisíce jeho následovatelů.

𝗘𝘁𝗮𝘂

Jak by vypadala civilizace, kdyby v roce nula namísto ukřižování nazaretského kazatele svět přijal myšlenky nenásilí? Jak by se vyvíjela civilizace, postavená nikoliv na hmotě, meči a moci, ale na duchovní podstatě, rozvíjející myšlení, učení, tvoření? Lásce, jako zdroji vztahů mezi tvory. Pravdě, jako určujícímu principu poznání a cestě, která vede člověka ke Stvořitelům?

Úkol, který má civilizace od Boha, tedy entitu, kterou nazýváme Stvořitelem, je velmi prostý.

Vesmír je velmi nehostinné místo. Zázrak života, zázrak stvoření, uprostřed rajské zahrady, v níž Bůh vytvořil po několika pokusech Člověka a dal mu darem Zemi, s jediným úkolem. Žít na této planetě. Vytvořit civilizaci. A až přijde čas, rozšířit život dále do Vesmíru.

𝗛𝗲𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗮𝘀 𝘀𝗽𝗶𝗿𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘀 𝗥𝗼𝗺𝗮𝗲

Křesťané jsou pronásledováni. Herodes Agrippa, vnuk Heroda Velikého s nenávistí pozoruje, jak se z malé sekty příznivců stává kult a poté odnož víry s početnými přívrženci. Uvězní Petra, apoštola a prvního biskupa církve. Ten se zázračně osvobodí, uprchne do Říma, kde jej beztak čeká mučednická smrt.

Řím císaře Nera je v krizi. Války na okraji impéria vedou k potížím se zásobováním. Cena obilí a potravin roste. Války, daně, pokuty a výstřední rozhodnutí vládce ničí ekonomiku státu, měst i vypleněných provincií. Vede římský lid k nenávisti a odporu.

Když ještě navíc vypukne obrovský požár, který zničí větší část Říma, odpor vůči násilnému a šílenému císaři je na hranici vzpoury. Zvlášť, když Suetonius a Cassius Dio přímo obviní císaře ze žhářství. Požár by mohl získat prostor pro nový Neronův palácový komplex. Nero situaci vyřeší po svém. Obviní z požárů a obtíží Říše křesťany. Přesměrování agrese na nevinné je velmi účinným způsobem, jak se vyhnout odpovědnosti za vlastní špatná rozhodnutí.

Křesťané jsou pochytáni, později udáváni za úplatu Římany. Když jsou upalováni, přibíjeni po stovkách a tisících na kříž, dav si z umírajících tropí posměšky a týrá je. Dovoleno je vše.

I Petr, vyděšený hrůzami Říma, popravami, upalováním, křižováním a násilím v ulicích, chce na prosby souvěrců odejít a utéct. Cestu mu zastoupí oživlý Kristus.

𝑄𝑢𝑜 𝑣𝑎𝑑𝑖𝑠, 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒?

𝑃𝑟̌𝑖𝑐ℎ𝑎́𝑧𝑖́𝑚 𝑠𝑒 𝑑𝑎́𝑡 𝑝𝑜𝑑𝑟𝑢ℎ𝑒́ 𝑢𝑘𝑟̌𝑖𝑧̌𝑜𝑣𝑎𝑡.. odpoví Kristus.

První biskup umírá na kříži, hlavou dolů. A po něm tisíce, desetitisíce, statisíce dalších. Řím, libující si v násilí, agresi a krvi terorizuje křesťany po další tři staletí.

Přesto se prorokovo učení stane základem nové civilizace. Ale stane se tak z vůle Říma.

𝗞𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻

V roce 312 římskému císaři Konstantinovi prorocký sen pomůže k rozhodnutí postavit do čela bitvy pronásledované křesťany. Ti se bijí jako lvi. Vítězství v rozhodující bitvě u Milvijského mostu, podle Lactantia a Eusebia, podle legendy pomohl křesťanský Bůh. O rok později císař ukončí pronásledování a zabíjení křesťanů Milánským ediktem a učení se stane oficiální vírou Říma.

Namísto lásky, pravdy, svobody se ale víra stane novým nástrojem pro ovládání civilizace.

Násilné dědictví Říma se vpraví do praxe a politiky církví.

Cestu lásky, evangelií, šíření Písma a odkazu Krista provází dvě tisíciletí utrpení. Křížové války, v boji proti muslimům. Interdikty, v politickém boji papežů proti světské moci. Upalování žen pod záminkou čarodějnictví. Upalování, vraždění a pronásledování reformátorů, odmítajících dobová dogmata. Viklef, Jan Hus, Zwingli, Luther, Kalvín a další. Upalování nositelů nových myšlenek, bořících svými objevy kulisy tehdejšího světa a moci. Kněží, žehnající generálům, zbraním a armádám křížem a modlitbou ve všemožných válkách.

S Kristem samotným to nemá nic společného.

Jsme stále potomky Říma.

A nikoliv Krista.

sdílet na

87 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Slovan
26. 3. 2024 08:12
Ohodnotit příspěvek :
     

Gosudar Praze Vysílá jasný signál. Další prý bude svítit jinak. 😊

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-foto-nad-prahou-vysel-rudy-uplnek-4046

Albi
26. 3. 2024 10:07
Odpovědět  Slovan

Ouha! Stránka, kterou jste hledali, tady není!
Ale proč tak pesimistický výhled na budoucnost? Dám sem lepší. 🙂
https://www.michalapetr.com/map-1948-washington-vztekle-proklina-hlupaka-macrona-putinovi-vcera-padla-do-naruce-dalsi-africka-zeme-senegal-londyn-zdesen-novou-ruskou-valecnou-zakladnou-ze-ktere-uz-muze-putin-ovladat-i-gibralt/

Moc Západu nad Afrikou slábne každý den, a takřka neuplyne už žádný další měsíc bez toho, aby nějaká další země černého kontinentu nepožádala Putina o ochranu. …

Vítěz víkendových voleb v Senegalu, přítel Prigožina a Ruska, Bassirou Diomaye Faye, oznámil, že ukončí ekonomické vykořisťování Senegalu Paříží a Bruselem, a naváže nové obranné vztahy. Další země tak padla do Putinova náručí. Brusel přitom jen loni investoval do svého kandidáta Amadou Ba skoro 1 miliardu EUR. Platilo ji 7 “dobrovolných” zemí včetně ČR! Putin se směje!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Slovan
26. 3. 2024 11:49
Odpovědět  Albi

Díky, hezké počteníčko.

Slovan
26. 3. 2024 10:33
Odpovědět  Slovan

Tak jsem to šel pohledat a kde nic není ani čerti neberou, nenašli Nástěnku!! 🤣
Opravdu ale opravdu mě podvedli falešným úplňkem (Rudým) měsíce nad Prahou.
Tak jsem si myslel že mají ti pražáci poslední varování od Gosudara. Tak se všem omlouvám za můj zase aktivní činost vytvořit něco humorného. Snaha se ale počítá. 🙄 😥


FOTO: Nad Prahou vyšel rudý úplněk – Novinky

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Slovan
26. 3. 2024 10:42
Odpovědět  Slovan

No tak jse zápasil a zdolal. Uf, to byla makačka, doufám že přijde pochvala.

Albi
26. 3. 2024 12:33
Odpovědět  Slovan

Pochvala před nastoupenou jednotkou! 🙂

Slovan
26. 3. 2024 14:33
Odpovědět  Albi

Nenéééé, já si potrpím na V3S a Zástava muší být. 😊
Hezky v tichosti, bez keců a lidi nebrat.

Albi
26. 3. 2024 19:00
Odpovědět  Slovan

Tak jo, omlouvám se, zpátky na stromy. 🙂

katango
26. 3. 2024 13:02
Odpovědět  Slovan

Já jsem to našla.

Slovan
26. 3. 2024 14:34
Odpovědět  katango

No vidíte, i vám závidím. To já už s tím mám problémy, no, stáří.

katango
26. 3. 2024 15:17
Odpovědět  Slovan

Mezi náma nebude moc velkej věkovej rozdíl.

Mně Seznam hodil tu fotku na hlavní stránku, protože takový fotky obvykle rozkliknu.

Albi
26. 3. 2024 15:52
Odpovědět  katango

U mne to bude tím, že mi počítač dělá pořád nějaké schválnosti.
Už mě to ani nepřekvapuje. 🙂

Pravdomluvny
26. 3. 2024 18:25
Odpovědět  Slovan

Signály vysílá Petro Fialenko Banderonacistovič…..👽

Autor
26. 3. 2024 08:59
Ohodnotit příspěvek :
     

Jak je starý Řím?
Kdo byl silný i v dobách, kdy vzkvétal starověký Egypt?
Kdo ničil civilizace před Římem?
Kdo okradl do základů starověký Egypt,
kdo zničil tehdy snad nejsilnější a nejbohatší zemi světa Persii, dnešní Írán?
Odkud se vzal náhlý a nesmírný na tehdejší dobu skok znalostí ve starověkém Řecku?
Kdo procházel celou tou dobou až ke dnešku jako ničitel a “vrchní” zloděj?
Kdo se neustále snaží o moc také celou tu dobu, stejně jako dnes?
Kdo po celou tu dobu manipuloval nejen historii, přepisoval ji, ale také manipuloval vědomím lidí? A dělá to dodnes.

Kdo skutečně zná a chápe historii, nebo dějiny, to jak si to rozlišujete, pak ten ví, že je jediná odpověď. A není to Řím. Ten byl ve své době jen jako jsou dnes ještě “USA”.

zdendulka
26. 3. 2024 10:14
Odpovědět  Peter 008

Poddávám se…… netuším…..

Dana Škodová
26. 3. 2024 18:53
Odpovědět  zdendulka

No já si myslím,že pokrevní rodiny jezuitů,je jich 13 a nesou v sobě DNA reptiliánů!!!Ty jsou tady už několik tisíciletí!!Hlava této rodiny je šedý papež Pepe Orsini!!!

Pravdomluvny
26. 3. 2024 19:49
Odpovědět  Dana Škodová

Tenhle pseudopapež má být poslední…..podle Malachiáše.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
ijn
26. 3. 2024 10:23
Odpovědět  Peter 008

to se budeme pořád stydět sdělit, kdo za destrukci civilizace po 500 let může, kdo ji programově řídí, kdo se na její zkáze obohacuje, kolik desítek miliónů životů ročně obětují??? Tak si civilizace nezaslouží přežívat, 10 000 000 občanů ČR si nechá líbit zotročení od 5000 zrůd a zločinců (politici+justice+BIS+HK ČR+SPD ČR) pouze několik set zrádců a podvodníků dokáže zničit společnost ČR,……

před 50 lety jsme dodávali do Koree tryskové stavy a učili Korejce je šít boty a košile, sami jsme vyráběli jaderné reaktory a budovali JE na klíč s Ruskou licencí, …..dnes prosíme KHNP o nabídku Jaderné Elektrárny (až 4 bloky) s možností dodávat český písek+cement+dlaždice patřící cizákům,….možná rohlíky a limonády stavebníkům budou z české pekárny či Budvaru n.p.!!!

35 let nám vládnou ČR vlastizrádní činitelé, kteří pouze kradou a národ podvádí s ochranou justice.

Slovan
26. 3. 2024 11:29
Odpovědět  ijn

…a co já tuna omílám dokolečka dokola a lidu českému to vůbec ale vůbec je úplně jedno. Béééé.

zdendulka
26. 3. 2024 10:26
Odpovědět  Peter 008

Co vím já, válčili neustále s Chetity a Núbijci….. ale o ty asi nejde…. nebo že by pořece Chetitové ? Netuším….

Gales
26. 3. 2024 10:59
Odpovědět  Peter 008

Je důležité si uvědomit, že historie není jednoduchý příběh s jediným viníkem nebo hrdinou. Mnoho faktorů a událostí spolu vzájemně souvisí, a tak je třeba zkoumat celý kontext. Manipulace s historií a vědomím lidí byla a je součástí lidské povahy, a to nejen v době starověkého Říma, ale i dnes. Každá epocha má své vlastní výzvy a problémy, a je na nás, abychom se z minulosti poučili a směřovali k lepší budoucnosti.

Autor
26. 3. 2024 11:23
Odpovědět  Gales

Ano, to není, ale také není “neprůhledná”.
K odpovědi na to, kdo to je, tak nápovědy byly velké:

  • kdo oloupil Egypt?: Židé
  • Kdo zničil Perskou říši, kdo byl v zajetí v Babylonu? Židé
  • a tak dále …
  • Kdoi dnes ovládá světové finance a kdo pro ně udělá COKOLIV? Až se to stydím napsat – Židé

Stačí si přečíst Bibli.

A co se týče Řecka, tak kdo byl poradcem, učitelem Alexandra “Velikého”?

26. 3. 2024 12:53
Odpovědět  Peter 008

Přečíst si bibli rozhodně nestačí. Ale možná, že vám, nebo Jaris ano. Jo, a co má Aristoteles společného se Židy? Navíc byl Alexandr příliš autonomní na to, aby se nechal kýmkoli jakkoli zmanipulovat.
Ale tahle manipulační věta: Kdo skutečně zná a chápe historii, nebo dějiny, to jak si to rozlišujete, pak ten ví, že je jediná odpověď…” v níž z podtextu vyplývá, že právě vy jste ten, kdo ji skutečně zná a chápe, se vám fakt móóóc povedla. Skvělá demagogie! Bravo!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
zdendulka
26. 3. 2024 14:06

bible je nedotažený oškubaný plagiát sumerských tabulek…..

Pravdomluvny
26. 3. 2024 18:31
Odpovědět  zdendulka

Díky existenci mimozemské civilizace opisovali všichni od všech…..viz.stavby pyramid.

26. 3. 2024 19:42
Odpovědět  zdendulka

Ne tak úplně. Dle mého je to spíš kompilát – obsahuje i jejich skutečnou historii. Něco jako mýtické části Starých pověstí českých, nebo Starých českých bájí a pověstí, ale i Obrazů z dějin národa českého a Kosmovy kroniky. Mám na mysli jejich začátek, mýtické části.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
orinoko
26. 3. 2024 22:22
Odpovědět  zdendulka

Těžce zredigovany pro konkrétní potřeby na mimořádném 7. sjezdu strany na Araratu. Tzv. apokryfni kapitoly sebranych spisu byly z desek vyloučeny.

Jaris.
27. 3. 2024 06:18
Odpovědět  orinoko

Apokryfy najdete v katolickych Biblich.

Pravdomluvny
26. 3. 2024 18:30

Aristoteles byl podle novodobých výzkumů Žid stejně,jako Ježíš…..Petr 008 a Jaroš to potvrdí 😅

26. 3. 2024 19:45
Odpovědět  Pravdomluvny

Jasná zpráva. Napíchli se jim do matriky.

Pravdomluvny
26. 3. 2024 19:52

Kurňa,to měla vyjevit Jaris…..jak si tohle dovoluješ,nýmande z Horní Dolní 🤔👍😊

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pravdomluvny
26. 3. 2024 18:28
Odpovědět  Peter 008

A koho máš pod postelí….
Celou Judeu i s Abrahámem 🤓

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
PřemekJ
27. 3. 2024 10:34
Odpovědět  Peter 008

Přesně tak. Víme, kdo i proč a víme i do kdy.

Putinovec
26. 3. 2024 09:00
Ohodnotit příspěvek :
     

“Namísto lásky, pravdy, svobody se ale víra stane novým nástrojem pro ovládání civilizace”.

Když nějaký proces nemůžeš zastavit , postav se do jeho čela a převeď jeho směřování , pod svoji Koncepci .

Bety
26. 3. 2024 18:04
Odpovědět  Putinovec

Přesně to jsem chtěla napsat. Proto teď máme ty takzvané ultralevičáky, neocony neomarxisty
a ultrazelené vypatlance. Ve vyšších patrech se Šavlové ve velkém přerodili v Pavly (u nás přímo
nomen omen v čele státu). A začalo to pomalu a nevinně “dobře míněnými reformami”, liberál vedle liberála tak dlouho hledali “lidskou tvář”až ji ten socialismus začal ztrácet. A ani jsme se nenadáli
a falešná pravda a láska se stala novou vírou. Teď, když už mají pod palcem všechny formy státní moci už tyhle falešné berličky odhodili.

Bety
26. 3. 2024 18:37
Odpovědět  Bety

Dávám k dispozici dvě zajímavá videa o tom, jak Chruščov začal mršit Stalinův odkaz.
A podařilo se mu v prvé řadě důkladně očernit Stalina samého. A proč by ne, když
byl pro normální lidi jak ve světě tak ve Svazu představitel sovětské moci.

https://kob-forum.eu/2024/03/19/unorova-revoluce-navrat-k-tomu-co-tu-bylo-je-nemyslitelny-zachar-prilepin/

https://kob-forum.eu/2024/03/24/kazdy-v-mire-sveho-chapani-pracuje-pro-sebe-a-v-mire-sve-nevedomosti-na-toho-kdo-toho-vi-a-chape-vice/

Dana Škodová
26. 3. 2024 19:01
Odpovědět  Bety

Nastudujte si koncepci sociální bezpečnosti,knihy jsou vynikající a pan Pjakin o tom hovoří výborně!!!Hlavně dokud nebudou mít Rusy svoji rudou vlajku,ale Vlasovskou trikolóru,budou muset ještě nést příkoří,páč mají ve svých řadách vlastizrádce(podpindosníky)!!!😄😄😄

Albi
26. 3. 2024 19:48
Odpovědět  Dana Škodová

Bety ji zná moc dobře.
Myslím, že se účastnila i diskuzí na KSB, dokud nedošlo k její reorganizaci.

orinoko
26. 3. 2024 22:25
Odpovědět  Albi

Reorganizace jsou třeba. Jinak bychom neměli banány.

27. 3. 2024 00:31
Odpovědět  Albi

A jéje… Mimochodem, nedávno jsi tvrdila, že GP žádní reptiliáni – tak tady máš zrovna vyznavačku KSB věřící na reptiliány. Jiní zase věří, že GP reptilián.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
26. 3. 2024 19:09
Odpovědět  Bety

Přidám ještě jeden – poslední Stalinův projekt, který “zařízl” – kdo jiný, než Chruščov.
http://leva-net.webnode.cz/products/posledni-uder-stalina/

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jaris.
27. 3. 2024 06:37
Odpovědět  Albi

Velmi zajimave. To jsem nevedela. Stromy jsou nesmirne dulezite pro balanci vody. Chrani zemi a zvirectvo vcetne ptaku v horkych i mrazivych dnech.

https://www.youtube.com/watch?v=W2oOaA2aqZQ Moc hezky film ‘Muz, ktery sazel stromy’.

Bety
27. 3. 2024 19:03
Odpovědět  Albi

Už jsem o tom četla. Ale víte co je zajímavé? Že Stalin se nepustil do žádného velkého díla, dokud k tomu neměl vyjádření odborníků, zajištěné zdroje a zázemí.
I tohle Chruščov a spol. spláchli také do záchoda. Čert aby je vzal.

Pijack
26. 3. 2024 09:14
Ohodnotit příspěvek :
     

Sledovat někdy grimasy a rétoriku toho Ukrajinského “prezidenta” je pikantní. Ty jeho tiky, cukající rty pod nosem… jak cukají… jako kdyby právě šňupal herák – setrvačnost jako u toho Pavlovova syndromu. Ten už je v tom až po uši. Každý závislák má identické posunky, záškuby a tak. Vsadím gatě, že naši protektorátní sluhové to mají tutově analyzované. Si o veřejnosti asi myslí, že jsme pitomci a neumíme to na Zelenském rozeznat. Každá smažka to uvidí na první pohled.

orinoko
26. 3. 2024 22:28
Odpovědět  Pijack

Také má dobré hlasivky. Mohl by komentovat skvěle pád mostu v Baltimoru Mordoru.

Pijack
26. 3. 2024 09:17
Ohodnotit příspěvek :
     

Před cirka 30 – 40 lety se říkalo, že drogoví dealeři z latinské Ameriky svou produkcí porazí západ. Již se tak děje. Drogy zaplavily svět, který je na drogách rok od roku stále víc závislý. Exponenciální růst brzo nastane. Pak rozvrat – KONEC. Optimista to může vidět jako pozitivní proces k obnovení civilizace.

Slovan
26. 3. 2024 11:37
Odpovědět  Pijack

No, to by bylo fajn to obnovení, ale kdyby nebyly ty červené špunty.

Albi
26. 3. 2024 09:50
Ohodnotit příspěvek :
     

“.. z vynálezů, které byly vyvinuty během války těžil technologický pokrok ….”
A “vytěžil” z nich umělou inteligenci. Tím se lidský mozek stal zbytečným.
Už jsou tu první známky úspěchu – šlo to rychle! 🙁

skeptik
26. 3. 2024 11:06
Odpovědět  Albi

To, co vydávají za umělou inteligenci, je asi tak inteligentní, jako je mobil chytrý.

Albi
26. 3. 2024 12:38
Odpovědět  skeptik

No právě! Bude za všechny “myslet” stroj a taky nás řídit.

Stroj ale bude vždycky beztrestný – resp. bude mu úplně jedno, co se s ním stane a protože lidi myslet nebudou, ani je nenapadne, aby ho jedniduše zničili.

Pavel z Moravy
26. 3. 2024 16:03
Odpovědět  Albi

Albi, VK na aeronetu, to jsou samé katastrofické scénáře, ne že by tedy k tomu nebylo daleko. A teď už i ty. Podle mne tohle právě chtějí. Bavte se o tom jak vás bude řídit umělá inteligence, protože jiná cesta není a my vaši vládci vám možná, budete li poslušní nějaký drobek té naší svobody pohodíme. Moc nechápu proč bych si měl toto vkládat do své hlavy, takové a podobné úvahy. Spíše je zapotřebí myslet jak všechny ty grázly, kteří se postavili na piedestal a ničí lidskou důstojnost posla do haj.zlu.

Albi
26. 3. 2024 19:21
Odpovědět  Pavel z Moravy

Tedy nevím, z čeho jsi to vydedukoval,
Z UI nejsem nijak odvázaná, částečně to byla ironie, ale pravda je, že nám ty nové technologie dost “kecají” do života a ne vždycky k jeho usnadnění. Naopak.

Autor
26. 3. 2024 11:32
Odpovědět  Albi

Řeknu to krátce: kdyby vychovali SKUTEČNOU umělou inteligenci, museli by se jí bát víc, než nás všech dohromady.
To co vyvinuli je samoučící se program, kterému do inteligence chybí vlastní vůle, nezávislost na programovém vybavení, zkušenosti a především pocity. To je nedílnou součástí jakékoliv inteligence. Bez toho se nesloží celý obrázek o všem.
Neupírám těm programům rychlost algoritmů, skutečně hodnotí rychle, ale to je vše. Aby program přijal správné řešení, musí splňovat to, co jsem uvedl výše.
Už pokud umělé inteligenci dali volný prostor, přijímala řešení, která se autorům nemusí líbit. A co teprve skutečná umělá inteligence. Oni učítu UI pomocí jazykových zdrojů a to především z internetu, no a už jen ten je natolik zaplněn protichůdnými názory, že by se z toho inteligence klidně mohla zbláznit 🙂 🙂 🙂 ! Oni tomu ovšem říkají jinak – degenerace programu.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
26. 3. 2024 12:46
Odpovědět  Peter 008

Přesně tak. Její jedinou výhodou proti lidskému mozku je rychlost. Ale sama nic “vymyslet” nemůže, protože se nemá jak vyvíjet a disponuje jen tím, co do ní lidé vložili.

Ale jsou jisté věci, které rozluštit (poznat) nemůže ani mozek a ani v budoucnu určitě ne.
Proto si lidi vytvořili “Boha”.

Např. Kde se vzala hmota, která tvoří vesmír? A podobně – kde se vzal ten “bůh”, který podle věrouky ten vesmír stvořil? apod.
Přírodní zákony můžeme poznat, vyložit a někteří dokonce i pochopit, ale “prazáklad” nikdy,

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jura S
26. 3. 2024 18:31
Odpovědět  Albi

Mě se vždycky líbí tisíce “teorií o velkém třesku” to je byznys jak prase 🙂 na každé univerzitě tři prdele odborníků… velmi dobře placených… parádní džob, to bych taky bral, 40 let sedět za velký prachy v kanclu a publikovat “o howně” , nikdo mi to nemůže popřít, dokázat… skvělá práce. 🙂

Gales
26. 3. 2024 14:03
Odpovědět  Peter 008

Současná AL je na tom s rozumem asi tak jako prozápadní komentátoři,novináři a redaktoři.Plno vycucanejch keců a rozum v pr*eli.

paulusek
29. 3. 2024 07:05
Odpovědět  Peter 008
26. 3. 2024 13:15
Odpovědět  Albi

Takzvaná “umělá inteligence” je pouze pracovní název, nic víc. Umělá ano, ale v žádném případě inteligence ve smyslu, jak pojmu inteligence rozumíme.

Albi
26. 3. 2024 16:05

Souhlas. A jako každá “umělina” je to jen nedokonalá náhražka původního “materiálu”.

Dana Škodová
26. 3. 2024 19:04
Odpovědět  Albi

Proč se říká umělá?Páč není přírodní a je to zbraň proti lidstvu!!!😄😄😄

26. 3. 2024 20:00
Odpovědět  Dana Škodová

Jenže zrovna tak vynikající pomocník lidstva. Stejně jako oheň, nebo jádro, nebo medicína. Je to o lidech, kteří toho kterého pomocníka; nástroj; vědění atd. používají. Nic více, nic méně.
Málem každý kolem UI hysterčí, že nebezpečí pro budoucnost atd. atd. Jenže stejně tak dobře může být UI i skvělým pomocníkem na cestě k budoucnosti lidstva, až se jednou – pokud se samo nevyzmizíkuje – vydá ke hvězdám.

Albi
26. 3. 2024 23:33

By mě zajímalo, kdo tě obdařil mínusem a proč, 🙂

27. 3. 2024 00:40
Odpovědět  Albi

Asi proti mě nějakej debí-lek něco má. Konspiračka – jsem pevně přesvědčen, že tým Putin a spol. právě UI pilně používá. A řekl bych, že s mnohem větším úspěchem než ušáci, kteří ji také používají.

anonym
28. 3. 2024 23:08
Odpovědět  Albi

Asi tu chodej lidi sluzebne…

Jaris.
26. 3. 2024 12:32
Ohodnotit příspěvek :
     

Rim nemel zajem na ukrizovani Jezise Krista. Pontius Pilatus se snazil Krista nekolikrat osvobodit, ale rozzureni zidi mu vzkazali, ze pokud ho nenecha zlikvidovat ukrizovanim, budou na Pilata zalovat rimskemu cisari. Toho se Pontius Pilatus lekl a Krista na popud krvelacnych zidu nechal ukrizovat. Sam si symbolicky umyl ruce, ze s tou bestialni vrazdou nema nic spolecneho.
Takze vinikem neni Rim, ale samotni zidi. (Matous27:11-26)

Co se tyce pristani na Mesici, je to lez, kterou priznal sam Kubrick. Amici jako obvykle podvedli cely svet. Sam Amstrong odmitl prisahat na Bibli, ze se kdy prochazel na Mesici a Bibli berou Americani velmi vazne.

Pavel z Moravy
26. 3. 2024 16:14
Odpovědět  Jaris.

Účelem náboženství je pouze lidem poplést hlavu. Proto si ho samotní lidé vytvořili. Ale koho to baví, ať se tím zaobírá. Úplně by stačilo, kdyby lid dodržoval desatero. A to sepíše kdokoli, kdo chce aby vládla slušnost. K tomu nikdo nepotřebuje bibli ani pastýře. V jednom krásném filmu Léčitelka to bylo řečeno jednoduše a přesně- Bůh je láska a láska je Bůh. A mně to tedy k žití dostatečně stačí. Nechat se ještě dnes oblbovat náboženskými rituály, to tedy pro mne není. Ale každý to vnímáme po svém.

Dana Škodová
26. 3. 2024 19:11
Odpovědět  Pavel z Moravy

Bible je několikrát přepsána jako naše historie!!!Každé náboženství je na vymývání mozků lidem,aby byli hodné ovečky!!!Kdo má víru v Boha,nebo prvotní zdroj,je jedno jak to věřící člověk cítí,tak nepotřebuje prostředníka mezi člověkem a Bohem!!!

Jaris.
27. 3. 2024 00:06
Odpovědět  Dana Škodová

Vazena Dano, Bible neni nabozenstvi. Sklada se ze samostatnych 66 knih. Staroveke dejiny – Genesis az Job, Poezie – Zalmy az Salamounova pisen, Proroctvi – Izias az Malachias. To jsou knihy Stareho zakona. Novy Zakon zacina Evangeliem – Matous az Jan, Skutky a spisy apostolu – Skutky az Zjeveni.
Cirkev spise Bibli ublizila. Bible je nejpronasledovanejsi knihou na svete. Mnoho lidi za ni polozilo zivot. Byla zakazana, nicena a palena. Je zazrak, ze se dochovala do dnesnich dnu ve vsech jazycich! Stale vede v poctu novych vytisku nad jinymi knihami.

orinoko
26. 3. 2024 22:35
Odpovědět  Jaris.

Což Kubrik, ale v Praze ve Fucikarne stojí replika modulu z Moonu. Já byl uvnitř. Jak tam strávili 2 nights? Ve stoje? Vleže? A do čeho prdeli? Do skafandru plného mocufky? Jak pili? Už tehdy brčkem?

Joe Arp
27. 3. 2024 08:28
Odpovědět  orinoko

Srá*t chodili za nejbližší písečnou dunu v poušti, kde se ten podvod točil, ale jen v noci, když svítil Měsíc a pít jíst do cateringovýho stanu za druhou dunu, to už je veřejné tajemství!

ryba
26. 3. 2024 12:53
Ohodnotit příspěvek :
     

Tím bych se moc nechlubil (Řím), že jsem počátkem této civilizace. Předtím tady možná byl ráj na zemi
a vy, asi křesťani, jste to zničili a spustili tu záplavu hnusu,lži a mamonu, která je tady dodnes !

Jaris.
26. 3. 2024 23:47
Odpovědět  ryba

Nikoliv krestane, ale zidi, kteri krestanstvi uspesne infiltrovali. Vsimnete si, ze papezove jsou zidackochazarskeho puvodu.

ryba
26. 3. 2024 13:18
Ohodnotit příspěvek :
     

Máte strach, tak mažete – ale to vás nezachrání !
Ten váš NOVÝ ZÁKON je jen sbírka úchyláckých keců a se STARÝM ZÁKONEM nemá nic společného. Jenom ničit, pomlouvat a špinit. Ale návod k vybudování něčeho nového, lepšího –
to v NZ nenajdeme !

Albi
26. 3. 2024 13:23
Ohodnotit příspěvek :
     

Off topic – trochu humoru neškodí, i když se tématu netýká 🙂
https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-stahnete-milku-z-pultu-zadaji-ukrajinci-v-nemecku-40465377#
Ukrajinští aktivisté v Německu před nadcházejícími Velikonocemi vyzvali řetězce supermarketů, aby stáhly z regálů čokolády značky Milka. Toto opatření by podle nich mělo platit do doby, než se americký koncern Mondelez, který vlastní výrobce zmíněného produktu, stáhne z Ruska.
Reagovali mj. na skutečnosti, že Milka v SRN v uplynulých dnech spustila reklamní kampaň pod heslem „Udělejme Velikonoce něžnějšími“.
xxx
Tak uvidíme, jestli Němci poslechnou. Bude to pro ně dilema – podle článku je USA proti – vyjádření šéfa Mondelezu Dirka Van de Puta pro list Financial Times: akcionáře z morálního hlediska nezajímá, jestli firmy nadále vyrábějí v Rusku.

Ta potvora morálka je tak nemorální, že by se snad měla zakázat nebo alespoň exemplárně trestat. . 🙂

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Gales
26. 3. 2024 14:05
Odpovědět  Albi

Ale hovínky diskuzi k tématu neotevřeli.Asi ví proč.

Albi
26. 3. 2024 16:08
Odpovědět  Gales

Určitě. Nevědí, které šéfy podporovat, když oba jsou na odpis. 🙂

Jura S
26. 3. 2024 14:28
Ohodnotit příspěvek :
     

Já bych to řekl z vlastních zkušeností takhle :

  • lidstvo pořád předpokládá že “člověk” je nejvyšší formou myslící inteligence na této planetě, což je hrubá mýlka ! Myslet si to mohl i mamut, šavlozubý tygr, když tady lidi pobíhali s kopím a holou zadelí…
  • něco nad námi JE ! prostě nad člověkem je další vrstva “inteligence” a proč by jako nebyla, možná je tam ještě i několik vrstev ? A “ježíšek” to rozhodně není…:-) !! Z vesmíru chápeme “ho” a to, co se dozvíme se ještě tají v archivech tajných služeb.
  • Já “TO” – s kámošem někde kolem roku 1984 viděl na “vlastní oči” a nemá to vůbec nějakou povahu lidství… má to úplně jiné technologie a komunikační kanály… není to v našem smyslu chápání “protilidské” i když to vypadá fakt hrůzně… Je to prostě jiné… Třeba to oslovilo některé z lidí hlavně dříve- Egypt, Řecko a jeho triumfální rozkvět, (třeba Antikythérský stroj). Jen už se nám jako lidstvu ty “komunikační kanály” uzavřely, protože neumíme “naslouchat”….
orinoko
26. 3. 2024 22:36
Odpovědět  Jura S

Největší světoví performeri jsou gibboni a lemuri.

https://youtu.be/qxQAB5C3Glo?si=esr-ihnGxw-sUZAe

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
zuzana
26. 3. 2024 15:45
Ohodnotit příspěvek :
     

Navrhované změny IHR a pandemická smlouva WHO vytvoří zvrácenou motivaci k vyhlašování pandemií

https://aktax.cz/navrhovane-zmeny-ihr-a-pandemicka-smlouva-who-vytvori-zvracenou-motivaci-k-vyhlasovani-pandemii/

cool
26. 3. 2024 16:34
Odpovědět  zuzana

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7OAKHm_U5t8
Zbežně jsem zahlédl v historii 4. díly.

zuzana
26. 3. 2024 16:36
Ohodnotit příspěvek :
     

Britský soud rozhodl, že Julian Assange nebude okamžitě vydán

https://aktax.cz/britsky-soud-rozhodl-ze-julian-assange-nebude-okamzite-vydan/

zuzana
26. 3. 2024 17:06
Ohodnotit příspěvek :
     

Studie Billa Gatese „předpovídá“ náhlý a nezvratný kolaps světové populace

https://aktax.cz/studie-billa-gatese-predpovida-nahly-a-nezvratny-kolaps-svetove-populace/

PENNYS
26. 3. 2024 17:08
Ohodnotit příspěvek :
     

Kdyby nenávist nadnášela… Expremiér Paroubek odhalil nenávistnou krvelačnou bestii!Jedna největších odésáckých šviní:ZLODĚJKA ROHLÍKU!!!! PŘEJI JI JEN AT CO NEJDŘÍVE “VYHNIJE”

PřemekJ
27. 3. 2024 10:22
Ohodnotit příspěvek :
     

A potomci Krista, tedy spíše lidé s lidskou duší horující pro nenásilí, lásku, svobodu a mravnost, tu již jsou. Kážeme mravnost (odraz božího záměru) až na prvním místě, máme každý svou osobní odpovědnost za své činy a jejich důsledky, milujeme své bližní a přírodu, jsme globální síla světla. A brzy se chopíme odpovědnosti na naši vlast a současně za tuto stále ještě překrásnou planetu Zemi.

krůtí brko
27. 3. 2024 22:51
Ohodnotit příspěvek :
     

Nemám rád křesťanství, pochází z jakési pouštní tramtárie. A od Žida. Kdysi jsme měli panteon vlastních bohů, který se formoval dle naší přirozené nátury. A ne podle nátury Žida.

anonym
28. 3. 2024 23:12
Odpovědět  krůtí brko

Tak to obnovte. Prazdny ateismus lidi psychicky ubiji…

anonym
28. 3. 2024 22:59
Ohodnotit příspěvek :
     

Statisice zabite? Mrkla jsem se, co rikaji historici. Nasla jsem kolem 3000 az kolem 25000. Hrube se o tom prehanelo, z propagandistickych duvodu.