blogpolitika

Svoboda projevu

Martin Davídek fb

Výzva a otevřený dopis vládě Petra Fialy, kterou zveřejnila Společnost pro obranu svobody projevu je jedním z impulzů, který ilustruje změnu v chápání postavení podstatné části společnosti. Té části společnosti, která si uvědomuje, že problémy společnosti jak v ekonomické rovině, tak v rovině politického uspořádání systému vyplývají podstatnou měrou ze způsobu, jakým zde, v české kotlince, postupujeme v otázce svobody slova. Tedy v otázce otevřené, demokratické výměny názorů, která je základním atributem a motorem demokracie i demokratického systému.

Demokracie v zemi stojí a padá na svobodné výměně názorů. Je to jeden z nejzákladnějších a nejdůležitějších prvků demokracie. Je to přímo právo. Právo občanů svobodně a beztrestně se vyjadřovat ke společenským problémům. Je to právo, chráněné Ústavou. Bez tohoto práva, bez svobody myšlení a svobody projevu nežijeme v demokracii, ale v pouhé nápodobě demokracie.

Což, tvrdím dlouhodobě, je skutečný stav demokracie v zemi. Nežijeme v demokracii, žijeme v iluzorní verzi demokracie, která má ke skutečné demokracii daleko.

Důvodů je více.

𝗭𝗮́𝗽𝗮𝘀 𝗼 𝗱𝗲𝗺𝗼𝗸𝗿𝗮𝘁𝗶𝗰𝗸𝘆́ 𝘀𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀

Prvním důvodem je, že žijeme v systému, kde demokratický status byl zde přiznán jen určité části politického spektra. A spolu s ním pouze určité části veřejných činitelů, mluvčích, novinářů a jiných aktérů politické soutěže, kteří mají jakési obmyslné „právo“ posuzovat a hodnotit, co, nebo kdo má v této zemi demokratický status. Kdo je a kdo není demokratem.

Zatímco nominální demokraté, za něž se považuje tato vláda a její řídnoucí přívrženci, drží jakýsi obmyslný prapor demokracie, ostatní aktéři politických a společenských zápasů jsou považováni za ne-demokraty, nedostatečné demokraty a v poslední době přímo za asociální živly, ohrožení demokracie, nebo dezoláty. Což je brutální, nepřípustná denunciace, klasifikovaná obvykle z pozice arogantní sebestředné ekipy místních lokajů, která takto názory podstatné části české majority systematicky dekvalifikuje.

Na tomto stavu je vtipné pouze to, jak hlubokým nepochopením institutů demokracie, procesu vzniku demokracie, klíčových a zlomových okamžiků historie, které vedly, především na Západě, k demokracii, se místní lokajská kasta prezentuje. Přestože tato lokajská ekipa sama sebe vnímá jako nositele demokratických hodnot, ve skutečnosti představují často jen posttotalitní pokračování někdejší komunistické moci, která sice změnila geopolitický vektor, ale nikoliv své myšlení, způsob politického soupeření, metody prosazování moci, natož aby přistoupila na demokracii jako obecně uznávaný princip.

Tento princip jde pojmenovat vcelku jednoduše. V politice hrajeme na hřišti, kde určitá část politiky, tedy nominální demokraté, ovládají stát, jeho instituce a úřady a jsou nominálními představiteli demokratických hodnot. Tento status, který vzešel z kvasu dění listopadu 1989, přetrval až do dnešní doby. Volba prezidenta, stejně jako volby v roce 2021 jednoznačně ukázaly, že společnost si přeje nominanty, kteří ve svých projevech plédují demokracii.

Ostatní jsou za nedemokraty. Jak vtipné. Jednoduché. A účinné.

Být demokratem, tedy alespoň nominálním, je pro polistopadové strany obrovskou výhodou. Většina lidí si to neuvědomuje. Protože v politickém zápase sehrávají roli dvouhlavého telete. Na jedné straně jsou aktéry politického zápasu a zároveň politický zápas sami rozhodují. Kdokoliv, kdo nominální polistopadové demokraty dokáže ohrozit, nebo jim jen konkurovat, je jednoduše označen za ne-demokrata.

Všimněte si jednoduché praktiky, jakou tato věc probíhá.

Demonstrace opozice je prohlášena za dezolátní a proruská. Kritické veřejné projevy osobností jsou napadeny a ostrakizovány. V médiích, hystericky zuřivou twitterovskou bublinou nebo státem podporovanou ekipou cenzorů. Lídři jednotlivých hnutí jsou systematicky označováni jako nedemokratičtí, málo demokratičtí, či rovnou nebezpeční. Opozice je systematicky spojována s narrativy, které posilují ve většinové společnosti přesvědčení, že opozice, parlamentní, mimoparlamentní, alternativní, vlastenecká.. je pochopitelně ohrožením státu.

Bylo by to zábavné. A opozice se tomu i směje.

Ale nakonec, pokud se ke kritice systému a především kritice polistopadové moci připojí vzdělaní a fundovaní lidé, jsou vyhozeni ze zaměstnání. Nebo rovnou postaveni před soud.

Lidé neví, co se děje před soudy. Jak nepochopitelné a zcestné argumenty zaznívají z úst státních zástupců a bohužel, soudců.

Což se odehrává v atmosféře, kdy především juvenilní dorost na sociálních sítí radostně tleská, že „dezolátům někdo konečně zavřel hubu“, když ocituje jedno z těch rozkošných neosvazáckých vyjádření.

Čím se to liší od předchozího režimu?

Komunisté přece podobnou taktiku používali také. Zastrašováním, vyhazovy z práce, soudními procesy s lidmi vzpírajícími se režimu, veřejnou dehonestací. Kdy takto docilovali veřejného souhlasu s vládní politikou.

Za souhlasu svazáckých aktivů, kolektivních výzev a štvaní prorežimního tisku. V čem je to nyní jiné?

Většina voličů vládních stran v tomto státě stále věří, že vládní strany představují demokracii. Naopak, naprostá většina lidí v opozici už dávno chápe, že je tomu naopak. Ve vládě existuje mocenský blok, politický kartel, který se demokracií pouze zaštiťuje a Piráti, kteří tvoří nepochopitelnou stafáž tohoto obludného uskupení.

𝗟𝗶𝗱𝗲́ 𝗺𝗶𝗹𝘂𝗷𝗶́ 𝗱𝗲𝗺𝗼𝗸𝗿𝗮𝗰𝗶𝗶.

Je to naprosto pochopitelné.

Sám jsem ortodoxním zastáncem demokracie.

Opozice dělá obrovskou chybu, že neusiluje vytrvale o demokratický status. Podle mě je to základní postoj, rozhodující pro politický úspěch v zemi. Opozice se správně soustřeďuje na vládní přešlapy a kritiku ekonomických neúspěchů vlády. Ale to nestačí.

Z mého pohledu je nutné vyvést opozici, strany i jednotlivá hnutí z obmyslného antidemokratického ghetta. Kam byla zahnána politikou polistopadových stran, tak, pochopitelně, po léta přizvukujícími médii.

Je potřeba navzájem silně podpořit lidi, kteří se dokázali osvobodit od maistreamu, opustit svá postavení v institucích, akademickém prostředí, nebo politice a odmítli se dál podílet na celospolečenském marasmu, vyplývajícím právě z nenaplněných podmínek pro vznik skutečné demokracie v zemi. Je potřeba zabránit věznění z politických důvodů. Je potřeba vést silný dialog, přestat se bát, skrývat, mávnout nad vývojem ruku. S tím, že ten zápas povede někdo za nás.

Nepovede. Když budete mlčet, dostanete se do pozice, jaká tady byla za komunistů.

Mlčící, zastrašené většiny.

𝗣𝗹𝗮́𝗻 𝗕

Druhou věcí, stejně důležitou, je plán B. Tedy důsledná příprava projektů reforem státní správy, osy institucí, chodu a fungování státu, ekonomiky, průmyslu a všech podstatných sektorů, které jsou rozhodující pro chod státu. Průmyslu. Dopravy. Vědy. Zemědělské politiky. Školství. Zdravotnictví. Armády a silových složek státu. Policie, vnitra, bezpečnostního aparátu státu. Zahraniční politiky. Kultury a sportu.

Pokud opozice promarní čas na přípravu smysluplných projektů, ocitne se v příštích volbách a především, po příštích volbách, v téže situaci, v jaké je tato mizerná vláda. Která měla jediný spojující prvek. Antibabiš. Což je naprosto tristní.

Pokud je plánem opozice Antifiala, nemá smysl uvažovat o tom, že by se měla dostat k vládním kormidlům. Výsledek bude podobný.

Nejpodstatnější věcí je ale demokratický status opozičních hnutí. Parlamentních, mimoparlamentních, vlasteneckých i alternativních. Lidé chtějí žít v demokracii a je to dobrá cesta, která vede do dobré budoucnosti.

𝗦𝗸𝗲𝗽𝘀𝗲 𝘃𝘂̊𝗰̌𝗶 𝗱𝗲𝗺𝗼𝗸𝗿𝗮𝗰𝗶𝗶

Samozřejmě. Obecná, panující skepse, se promítá v nedůvěru v demokracii. Lze to pochopit. Když denně vidíte nominální demokraty při výkonu funkcí, lidé začnou hledat alternativy v různých jiných formách uspořádání společnosti. Takže není neobvyklé, když se zde zvažují možnosti jakéhosi uvědomělého patriotického a osvíceného vládce… což je přímá cesta k autokracii a oligarchii, na jejímž konci lze najít jediné. Formu větší či menší tyranie.

Stejně tak zvažované ultralevicové, či ultrapravicové varianty vývoje. Diskutabilní a v mnoha ohledech určené výhradně k věcné debatě a podrobnému zkoumání, nejlépe v akademické rovině.

Zatímco první z cest vede, v postupném sledu kroků k plně regulované a státem řízené ekonomice i politice, směřující k demotivaci a rozkladu, což velmi názorně ukazují příklady z minulosti, nebo příklady z Latinské Ameriky, na straně druhé, ultrakapitalistické a ultrapravicové modely, různé verze Suhartovských a Pinochetovských režimů vedou nakonec k totální nadvládě politické moci, zajišťované armádou a terorem. Nebo, v sofistikovanějších verzích, k nadvládě nepřiznaných monopolů a oligopolů, finančních, bankovních, technologických, korporativních, působících globálně; nivelizujících přirozená prostředí a diverzity a stavících státy do druhořadé role příjemce rozhodnutí.

Na konec. Doba přinese i různé chiliastické sekty, různé dysfunkční alternativní teorie a hnutí, postavená na charismatických guru, kteří se zpravidla vynoří s koncem určité epochy.

Jsme přeborníky v hledání špatných cest.

Demokracie, po staletí procházející obrovskými zvraty a zápasy, si vytvořila dostatek nástrojů pro prosazování rozumných politik. To, že zde, stejně jako v okolních státech bývalé střední a východní Evropy, Ukrajiny, Ruska a dalších zemí bývalého východního bloku, demokratické instituty selhávají, jednoduše znamená, že společnost velmi těžce zápasí s jejich implementací. A abychom byli přesní a pravdiví, nemůžeme hledat jakýsi ideál na obmyslném Západě. Jak nutí profesor Fiala. Naše ekonomické i politické systémy se odvíjely rozdílnými způsoby a my k vlastnímu, fungujícímu modelu politiky i ekonomiky musíme dospět sami. Vlastními pernými vnitřními zápasy. Jejichž osou je starost a péče o vlastní stát a obyvatele.

Stejně tak platí, že naše cesta nevede cestou Číny, Ruska, Blízkého východu, Afriky či zemí Latinské Ameriky. Budoucnost ukáže, že cestou je přirozená diverzita, vyplývající z konkrétních podmínek pro přežití a jednotlivé systémy multipolárního světa se budou přirozeně významně lišit.

Dnes už existuje výrazný celospolečenský proud, v jehož jádru je naprosto běžné, že jednotliví lidé, lídři, zajímavé osobnosti, ovládají vcelku přesvědčivě logiku společenských a politických zápasů. Kde se běžně vedou debaty, na hony vzdálené obvyklému diskurzu. Kde se setkávají zastánci ekonomických směrů, v debatách nad geopolitickými souvislostmi a tato debata je vedena naprosto věcně. S ohledem na možnosti země, kontinentu, glóbu. Z těchto debat se rodí rozumné úvahy, z nichž lze vyselektovat příští smysluplné směřování chodu státu.

Z tohoto dialogu není nikdo vyloučen. Demokracie je o tom, že vedle sebe položíte, ve smyslu platónovského symposia, koncepty fungování státu, pravicové, levicové, alternativní či vlastenecké a věcně, fundovaně hledáte cestu, která bude nejlepší pro polis, stát, lidi a společnost.

𝗗𝗶𝗮𝗹𝗼𝗴 𝘂𝘃𝗻𝗶𝘁𝗿̌

Co je podstatné, je fakt, že proces a dialog již začal. Často naprosto stranou provozu médií. Odehrává, v čilé komunikaci názorových proudů během organizace demonstrací, ve velké řadě alternativních mediálních projektů, v debatách, podcastech, na sociálních sítích. V rozhovorech a klidně i domácky organizovaných setkáních, kde se lidé z různých proudů často setkají, zasmějí a vcelku rychle shodnou na podstatě problémů.

Odehrává se ve velké řadě aktivit, jako je například tato podnětná aktivita Spolku pro ochranu svobody projevu, na řekněme konzervativní a pravicové části spektra.

A stejně tak na prezentacích levicověji smýšlející části spektra, spolků jako Svatopluk, Jungmannova akademie, Institut české levice nebo nově vzniklého hnutí Stačilo! Stejně tak, na pravicové části spektra, přednášky, volební mítinky parlamentní a mimoparlamentní opozice a především usilovná snaha jednat s odborníky, hledat řešení, stavět odborné panely. Kdo viděl, nebo se účastnil setkání, která organizuje doktor Rajchl z uskupení PRO, setkání, která organizuje SPD, či středové ANO, ví velmi dobře, že lídři hovoří před plnými sály a tyto debaty jsou mimořádně otevřené, konkrétní a funkční.

Do korporátních médií se pochopitelně dostane jen minimum z debat a jádra sdělení. Obvykle jsou zde lídři v postavení obtížné a nedemokratické opozice, kterou je třeba mediálně umravnit a nejlépe dehonestovat. I když v tomhle ohledu dochází k mírné změně a oteplení ze strany médií, podstatou zůstává fakt, že média sice již začala kritizovat neschopnou Fialovu vládu, nicméně, stalo se tak pozdě.

Pravdou je, že kdyby média podrobila stejně přísné kritice nejen opozici, ale i jednotlivé strany Pětikoalice před volbami, tyto strany by se do vlády ani nedostaly. A ekonomika i politika by vypadaly zcela jinak.

Zcela naprosto v závěsu za vývojem nakonec pokulhávají veřejnoprávní média.

Ne že by ČT občas neukázala zajímavý a podnětný dokument.

Ale vysloveně k uzoufání je fakt, že veřejnoprávní média jsou daleko za vývojem. Veřejnoprávní média mají být ve středu dění. Mají, jako jediná, výsadu, neohlížet se na byznysové zájmy majitelů korporátních médií v rámci rozparcelovaného mediálního trhu. Zprostředkovat podstatu dění. Namísto toho jen tupě papouškují mantry polistopadových nominálních demokratů, v marné snaze uchovat dohasínající status quo a obdobně selhávají i v marné snaze zprostředkovat proces celospolečenské i globální proměny světa.

𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗸𝗮́ 𝗸𝗼𝗻𝗸𝘂𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝘃𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝘂 𝗰̌𝗶𝗽𝗲𝗿𝗻𝗲́𝗵𝗼 𝗯𝗮𝘁𝗼𝗹𝗲𝘁𝗲

Další věcí je fakt, že česká politika trpěla po léta základním neduhem. A tím byl stav politické konkurence.

Dlouhodobě zabržděný proces skutečné politické konkurence byl odblokován teprve ve volbách v roce 2017, kdy se k moci dostala reálná politická konkurence. Schopná převzít vládu a vládnout. Konkurence polistopadové moci, nominálních demokratů, kteří zde opanovali prostor a bez skutečné politické konkurence úspěšně předstírali demokratické pořádky po tři desetiletí.

K demokracii patří politická konkurence.

Konkurence, schopná ustát tlak, kterému je vystaven každý skutečný vyzyvatel. Politická teorie učí, že úspěšným vyzyvatelem se může stát pouze příslušník domácí elity, který má dostatečné zdroje, aby ustál obrovský tlak, kterému bude vystaven a zároveň si získá dostatečnou politickou podporu veřejnosti pro to, aby se dokázal udržet pozici, či alespoň silné postavení v opozici.

Pokud takový konkurent uspěje i v rovině potřebných vládních ekonomických reforem a jeho recepty dokáží přinést zemi prosperitu a stabilitu, je pokaždé obrovským ohrožením pro držitele mocenského oligopolu. A zároveň výhrou pro obyvatelstvo. Pokud ne, je v demokracii jednoduše vystřídán.

Mluvíme-li v obecné rovině teorie politických zápasů, přesně tuhle věc jsme měli možnost po několik posledních let pozorovat.

Je potřeba pochopit, že politická konkurence je motorem potřebných změn. Že teprve v prostředí skutečné politické konkurence končí verze předstírané demokracie, kterou zdejší média i politika úspěšně inscenovala po celých třicet let od listopadu 1989. Politická soutěž vede, v postupných krocích, ke zlepšení chodu státu. K příklonu k potřebám veřejnosti, občanů, veřejné správy, chodu institucí, k potřebám polis.

Jakkoliv se to zdálo před několika lety jako naivní úvaha, fakticky se stav stal realitou. A vývoj bude pokračovat.

V dalších krocích se v prostředí politické konkurence objeví nové, moderní verze politických stran, usilujících nejen o skutečnou demokracii, o změnu v postavení zastupovaného elektorátu, ale především o důslednou reformu ekonomické podstaty fungování země. Jejíž osou by měl být návrat k plné ekonomické emancipaci domácí ekonomiky, vznik domácí moderní průmyslové i státní infrastruktury, postavení země jako rovnocenného a úspěšného státu v rámci globální ekonomické výměny světa. A nikoliv postavení montovny, sbírající drobty z obrovského globalizačního toku obchodní, technologické a průmyslové výměny ve světě.

𝗢𝗽𝘁𝗶𝗸𝗮 𝗸𝗼𝗹𝗼𝗻𝗶𝗲

Nedosti na tom. Česká politika se stala zároveň nástrojem pro prosazování systematického vlivu Evropské unie, Spojených států, Británie, Německa.

Země je tak v postavení kolonie, v níž se více než domácí zájmy prosazují zájmy a vliv Bruselu, Washingtonu, Berlína. Je zároveň adresátem a bezhlavým prosazovatelem ničivých agend, prezentovaných formou předstíraného pokroku, jejichž skutečným smyslem je ale pouze odvést pozornost od podstaty společenských zápasů, jakým je, primárně, sociální postavení tříd. Od vytváření rovných příležitostí pro všechny, od změn ve stavu ekonomiky, od zlepšení chodu institucí a v neposlední řadě nutného posunu společnosti k rozšíření práv a svobod občanů, které by odpovídalo moderní společnosti na prahu 21. století.

Lze zde říct, často i s posměchem, že dnešní moc se více než podobá téže moci, která se dříve úslužně klaněla Moskvě, a dnes její obdoba stojí v hlubokém předklonu před zmíněným Bruselem, Washingtonem, Londýnem, či Berlínem.

Nepotřebujeme stát v předklonu před Moskvou a nepotřebujeme stát v předklonu před Washingtonem. Jsme zemí tisícileté tradice. Naše země byla jedním z tahounů průmyslových revolucí. Naše zápasy o svobodu, postavení a důstojnost občanů jsme vedli po staletí a dnes, ve vlastním státě, s vlastním parlamentem, s vlastní politickou reprezentací, uznáním naší státnosti a významu, máme povinnost mít vlastní sebevědomé názory, politiku i silnou domácí základnu v rukou domácích podnikatelů. Máme mít schopnost jasně a pravdivě promlouvat k mezinárodnímu společenství, předávat naše zkušenosti a názory tak, abychom dokázali prosazovat politiku, která bude ve prospěch střední Evropy a světu.

K tomu ale potřebujeme udělat si pořádek, doma, sami mezi sebou.

𝗦𝘃𝗼𝗯𝗼𝗱𝗮 𝘀𝗹𝗼𝘃𝗮. 𝗦𝘃𝗼𝗯𝗼𝗱𝗮 𝗺𝘆𝘀̌𝗹𝗲𝗻𝗶́

Základním předpokladem je demokracie. Možnost svobodně myslet, jednat, vyjadřovat se a prosazovat čestné, upřímné, objektivní a pravdivé názory.

Díky této možnosti, tomuto právu, můžeme a musíme prosadit zápas o příští status quo. Kde lze očekávat, že stávající držitelé, především globální moci, svedou obrovskou a tvrdou bitvu o udržení svých ekonomických, vojenských a finančních dominií, v němž právě veřejná politika, stejně jako mediální prostor ovládaných globálních médií a jejich domácích přitakávačů budou nástrojem pro zachování stávajících panství. Stejně tak veřejné politiky místních satrapů budou prosazovat svůj vlastní hluboký předklon k epicentrům moci, výměnou za podporu zvenčí a vyžadovat tento hluboký předklon od veřejnosti, novinářů, institucí, soudců.

Pozoruji, že probíhá velmi silný dialog. Uvnitř společnosti, stranou produkce mediálních domů, na levici, na pravici, v alternativě, na vlastenecké scéně. Nebudu předstírat, že tento mnohačetný a mnohasměrový dialog nese už nyní silné a konkrétní výsledky. Zatím ne. Zatím má podobu demonstrací, značných turbulencí v podpalubí, rozporných postojů mezi lídry různých hnutí a společenských proudů. A místy.. hrozných přešlapů. Ale to je v pořádku. Patří to k věci.

Stejně jako nálepkování, ostrakizace, mediální teror, damage control, ničení pověsti, cílená, systematická a vytrvalá dehonestace. Tím vším bude muset, nutně, projít jak parlamentní, tak mimoparlamentní opozice, různé společenské proudy i jednotlivci, do stadia, než dosáhnou plného uvědomění vlastní hodnoty, správných směrů, služby pro veřejnost a stát.

Podstatou ale zůstává, že jednotlivým reformním proudům ve společnosti nesmí být odepřeno nebo omezeno právo na jejich svobodný názor a svobodný projev.

Proto je například 𝘃𝘆́𝘇𝘃𝗮 Společnosti pro obranu svobody projevu velmi důležitá.

Hledá cestu standardních demokratických postupů vyvíjení tlaku na vládu a instituce. Spolek sám vede velmi fundované přednášky a vyvíjí prospěšnou aktivitu v zájmu obrany svobody slova. Lidé jako Dan Vávra svedli velmi slušný zápas o svobodu slova s odpudivými cenzory, kteří se vyrojili s nástupem této vlády a účinkováním ministra vnitra Rakušana.

Přál bych si, aby se působnost této výzvy rozšířila i na další, často statečné lidi, kteří do veřejného prostoru vnáší, navzdory potížím, pravdivé, objektivní a rozumné názory. Což se myslím děje.

Nestojím o pouhé ustavení 𝘬𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘦𝘭𝘪𝘵𝘺.

Ale o sounáležitost s polis, probuzenou občanskou veřejnost, kde každý člověk, který má zájem na změně poměrů k lepšímu, jak v ekonomice, tak politice, je upřímně vítán.

dm | 15.12. 2023

Zdroje, výzva SPOS, materiály a 𝗣𝗘𝗧𝗜𝗖𝗘 k podpisu, v komentáři pod příspěvkem. Děkuji.

Otevřený dopis premiérovi podepsalo přes 50 osobností veřejného života

Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás ke Dni lidských práv tímto otevřeným dopisem, jelikož nás zneklidňuje politizace Ministerstva vnitra. Kroky ministerstva dlouhodobě polarizují společnost a vytvářejí v ní atmosféru strachu. Přibývá indicií, že si vláda, jež se původně přihlásila k odkazu Charty 77, vynucuje jeden politický názor a sklouzává k cenzurním praktikám, které mnozí pamatujeme z doby normalizace.

Níže uvádíme několik příkladů snah ministra Víta Rakušana o omezování svobody slova,…..

David Martinek

Archiv:

𝗢𝘁𝗲𝘃𝗿̌𝗲𝗻𝘆́ 𝗱𝗼𝗽𝗶𝘀 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲́𝗿𝗼𝘃𝗶 𝗙𝗶𝗮𝗹𝗼𝘃𝗶, základní dokument

https://www.sosp.cz/otevreny-dopis-premierovi/…

Westminsterská deklarace: https://www.sosp.cz/westminster-deklarace/

SOPS, webové stránky: https://www.sosp.cz/

SOPS, Facebook: https://www.facebook.com/SOSprojevu

𝗠𝗲́𝗱𝗶𝗮:

ECHO: https://echo24.cz/…/zpravy-domov-spolecnost-pro-obranu…

iDnes: https://www.idnes.cz/…/petr-fiala-premier-vit-rakusan…

Lidovky: https://www.lidovky.cz/…/petr-fiala-premier-vit-rakusan…?

𝗞 𝗽𝗼𝗯𝗮𝘃𝗲𝗻𝗶́, 𝗻𝗮 𝗱𝗿𝘂𝗵𝗼𝘂 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗻𝘂:

Provládní úderka Milion chvilek říká, že: “A proto je zapotřebí zvyšovat odolnost občanů proti dezinformacím na mnoha paralelních rovinách.” Tak jistě.. drazí juvenilní soudruzi.. 🙂

https://www.facebook.com/milionchvilek/posts/pfbid035nzSP7QkWtTJeHhGdqGLh6791bp1gGQ9Y2rFXe79xA9bXHrgnee47QJWYy9t7WSil

FORUM 24, cituji: “…Tak se jmenuje poněkud obskurní uskupení, které údajně brání možnost šířit kdekoli a kdykoli různé názory, ačkoli v jejím podání jde v překladu o ruské lži.” 🙂 Ano, samozřejmě..

https://www.forum24.cz/spolek-pry-bojuje-za-svobodu…

Rakušanovo Ministerstvo vnitra, Centrum proti hybridním hrozbám 🙄, Manipulátoři komentují činnost SPOS.. zde

https://denikn.cz/…/spolek-proti-cenzure-siri…/

𝗞𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮́𝗿̌𝗲:

Andrej Babiš v Parlamentu ČR:

https://www.facebook.com/AndrejBabis/videos/697378922536199/

Výborný komentář Vlastimila Veselého: Marketing demoblokem

https://www.blogosvet.cz/article/marketing-demoblokem-fFx4j

Zdenek Koudelka: https://www.blogosvet.cz/…/ohrozeni-a-obrana-svobody…

Svobodní: https://svobodni.cz/…/podporujeme-otevreny-dopis…/

Starší komentář k činnosti SOPS: https://www.novinky.cz/…/domaci-internet-cenzuruje-jen…

Vidlák, Dan Sterzik: Kde to můžeme podepsat.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0ainduuZa5iQpbgpdu1r6CMUFMowKbF8gg6o775CCMB5TJz8T8uEWpywXG2KgWHYul&id=100083752573959&locale=cs_CZ

𝗣𝗘𝗧𝗜𝗖𝗘: https://www.petice.com/dopis-sosp-premierovi…

Štěpán Čábelka, Anatomie Elfa. Vtipný postřeh..

https://www.blogosvet.cz/…/anatomie-elfa-aneb-boj-proti…

sdíletj na

52 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
ijn
16. 12. 2023 19:30
Ohodnotit příspěvek :
     

dopisy nepomohou STÁVKA STÁVKA STÁVKA třeba týden a jasné požadavky, kde se mohou zločinci spolčit proti většinové společnosti a beztrestně okrádat všechny přes fiktivní ceny energií, soudci je kryjí a žaloby odkládají Trestnou Činnost tolerují a za 10 letvždy odloží??? Už zaplatil Vondra škodu 850 mil. Kč za ozvučení a servis pro jednání s EU??? Zase chce do EU i s milenkou!!!

Standa
16. 12. 2023 19:53
Odpovědět  ijn

,,Je potřeba navzájem silně podpořit lidi, kteří se dokázali osvobodit od maistreamu, opustit svá postavení v institucích, akademickém prostředí, nebo politice a odmítli se dál podílet na celospolečenském marasmu, vyplývajícím právě z nenaplněných podmínek pro vznik skutečné demokracie v zemi. Je potřeba zabránit věznění z politických důvodů. Je potřeba vést silný dialog, přestat se bát, skrývat, mávnout nad vývojem ruku. S tím, že ten zápas povede někdo za nás.”
—————————————————–
Krásné prohlášení ,,opustit svá postavení v institucích, akademickém prostředí, nebo politice a odmítli se dál podílet na celospolečenském marasmu, vyplývajícím právě z nenaplněných podmínek pro vznik skutečné demokracie v zemi.” zapomněl dodat ….a šli žebrat na ulici.Nebo k pásu v německé automobice.Právě to postavení jim dává jistou legálnost, váhu, autoritu a nikoli , když budou na té ulici..
Např. když se ozve akademický senát bude to mít větší váhu než školní sbor v Horní dolní.Nebo např. poslední…doc.Ševčík se ozval a byl vyhozen Dvořákem. Bude nyní slyšet? Potřebujeme naopak , co nejvíce našich lidí na vysokých postech.Když rezignují , tak to nemá cenu.

janle57
17. 12. 2023 10:07
Odpovědět  Standa

jen pro Vaši informaci,ten rektor Dvořák,co na objednávku vyrazil Śevčíka,
byl předsedou představenstva Key Investment,mafiánské firmy,která
zpronevěřila lidem desítky miliard a v tichosti se vypařila,takový zmetek,
který měl dávno sedět v kriminále sedí dneska na veřejné funkci,vyučuje
děti ke zlodějinám a ještě ve stylu 50.let,likviduje nepohodlné lidi,to
je obrázek dnešní demokracie,kterou jsme si kdysi vycinkali klíči.

Slovan
17. 12. 2023 13:42
Odpovědět  janle57

Nic víc jak obraz naší společnosti, co jiného, snad jen Putine vezmi si nás do parády.

Autor
17. 12. 2023 11:55
Odpovědět  ijn

Stávka, dopisy? Ne, jediná správná věc je demonstrace – a požadavek okamžitého odstoupení jak vlády tak všech ostatních “politických představitelů státu”.
Dopisy si “zaonačí” pod své názory. Stávka tu byla a … nic.
A nebo, ale to je na dlouho, začít budovat svoje vlastní politické struktrury s jednoznačně “spojujícími myšlenkami”. Kvůli koordinaci. Ale zase … nestojí za to podceňovat BIS.
No a nebo doufat, že se objeví takový politik takového formátu jak jsou Putin, Maduro atd. Orbán ve mně vyvolává určitá podezření a nejednoznačnost, i když to by bylo o hodně lepší, než to, co máme dnes, ale nazaručovalo by to celkem nic. No, ale to je doufání v pohádku např. O té Zlaté rybce …
Víte proč ve skutečnosti zřejmě skončil server ULOZ.TO? Protože umožňoval především sdílení neprovládních, nekontrolovaných informací. O filmy a další “kulturní produkty” šlo a jde až někde hodně daleko v pozadí. Podobně se na to dívají právě v EU, my jsme měli do určité míry štěstí právě na takovýto server.

eFPe
17. 12. 2023 12:18
Odpovědět  ijn

Stávka ale max složí vládu. Pak je tu ještě škodlivý prezident senát a hlavně média.

PENNYS
17. 12. 2023 17:32
Odpovědět  eFPe

Zrusit sernát , nepodporovat média ze statního rozpačtu zrušit povinné desátky pro ulhanou čT neziskovky bakali,soroše
a ZElené PAKO na hradě ten tam usne na vavřínech

pedro
16. 12. 2023 20:50
Ohodnotit příspěvek :
     

Psát dopis tomu nýmandovi by mě ponížilo. Je to nula, dosazená NULA!
Vlastizrádná NULA.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
pedro
16. 12. 2023 20:54
Odpovědět  pedro

Sedět v hospodě vedle té nuly, dostal by půllitrem do ksichtu už za to jak vypadá, mamrd s brejličkama.

Slovan
17. 12. 2023 13:46
Odpovědět  pedro

….ááále pedro, to jsou mě silácké řeči, nedostal. Ještě to není v tom zoufalém stádiu společnosti, ale moýná to brzo dojde, možná né, stane se zázrak.

PENNYS
17. 12. 2023 07:30
Odpovědět  pedro

1000% máte muj souhlas je to veliké HOW a malé no.

PENNYS
17. 12. 2023 07:28
Ohodnotit příspěvek :
     

K příspěvku Martina Davidka” možná bych v hodně věcí svámi souhlasil ale… Lidé neví, co se děje ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Vážený pane lidé -občanI tohoto státu vědí velice dobře a možná dřív nežli vy CO SE V TOMTO STÁTĚ DĚJE-PROTOŽE TO CÍTÍME OKAMŽITĚ NA VLASTNÍ KUŽI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tady už nepomuže žádný otevřený dopis :kominíkovi, nebo fijalenkovi.Zde se musí udělat celá  REKONSTRUKCE ČESKÉHO STÁTU .

Ale to asi bude trvat min.1, a 2 generace než “zdegerovaní-se přetransponují” opět na

NORMÁLNÍ PŘEMÝŠLEJÍCÍ ČESKÉ OBČANY.

Pavel z Moravy.
17. 12. 2023 09:34
Odpovědět  PENNYS

Jo, jo kolego, jestli budou vůbec ty dvě generace stačit. Kapitalismus tady stvořil takový bordel a vychoval takové nýmandy, že to bude asi na více generací než se to dá do pořádku. A to ještě jestli se zde vůbec najdou normální rozumní lidé, kteří budou chtít.

PENNYS
17. 12. 2023 17:36
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Pavle ,pořád si myslím ,že nás “normálních” je daleko více nežli zdegerovaných napíchaných covidem.A si jsem naiva ale dávám tomu 2generace i možná více………………MY UŽ TO NEUVIDÍME A NÁM UŽ JE TO JEDNO………

Pavel z Moravy.
17. 12. 2023 18:15
Odpovědět  PENNYS

Však já to říkám, 2 generace a více. Oni jim stvoří digi koncentrák a oni se ani nebudou bránit. Možná bude většina ještě spokojená. Já vím, že pokud bych to měl ještě zažít a jako jedinec bych proti tomu nemohl nic dělat, tak se nechám raději utratit. Myslím, že nám to fakt může být jedno. A naiva určitě nejsi, vždyť se tady na Pokecu setkáváme už pěkně dlouho, takže se trochu známe. Věřím, že být půl národa jako ty, tak by tady bylo již úplně jinak, škůdci by byli mimo hru a my bychom se mohli v pohodě bavit tím co nás zajímá. I dobrá partička by z nás několika tady kecajících mohla být. Ale člověk je rád, že ví, že existují stejně smýšlející a že není sám. Možná je nás dost, ale většina se bojí. Ale strach je k hov.nu. Přece se nebudu bát, když ti co chtějí abych se bál se právě nejvíce bojí. Nejlépe je mít je u zádele. Já zrušil účet, nemám platební karty a totálně na ně se.ru. Už nemám tolik času, abych se zabýval kravinami. Tak se měj a zdravím.

PENNYS
20. 12. 2023 20:19
Odpovědět  Pavel z Moravy.

Pavle z Moravy a spol. dobrých lidí přeji tobě a všem příjemné svátky a Nový Rok
a opět zde .Pennys

Tupý hulvát
17. 12. 2023 19:13
Odpovědět  Pavel z Moravy.

BEZ OPRAVDOVÉHO HLADU NEBO VÁLKY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAJDOU.

Tupý hulvát
17. 12. 2023 19:12
Odpovědět  PENNYS

Proč to bude trvat tak dlouho,když VĚDÍ ??Oni ti zdegenerovaní s tím SOUHLASÍ,o nás si myslí,že jsme idioti,dezoláti a švábové!JE JICH VĚTŠINA A TO SE NEZMĚNÍ bez třeba hladu.
Musíte si vybrat,buď vědí,nebo to bude trvat.
Kdyby věděli, NESOUHLAILI A NEBYLI IDIOTI,stačí aby v prvních volbách měli komunisté třicet procent.A je vymalováno,ti ostatní se strachy poxerou.

IDIOTI TO NEUDĚLAJÍ !

Pavel z Moravy.
18. 12. 2023 09:40
Odpovědět  Tupý hulvát

Nic více, než že máte pravdu k tomu nelze říci. Idioti jak říkáte to opravdu neudělají, oni totiž ani na nic více než je nyní nemají.

Albi
17. 12. 2023 07:31
Ohodnotit příspěvek :
     

Právo občanů svobodně a beztrestně se vyjadřovat ke společenským problémům. Je to právo, chráněné Ústavou.

Legrační. Jak může Ústava – sama nikým a ničím nechráněná, chránit nějaké iluzorní právo?
Ať kdokoliv si vezme chudinku Ústavu do ruky, každý s ní mává, jak se mu hodí a vždycky jedině a výhradně ve jménu pravdy, lásky, humanity a demokracie.
Vyhrává ten, kdo řve hlasitěji a to je vždycky jakákoliv vládní klika, sama chrráněná armádou, policií, justicí ….
Takže Ústavou se neohánějme. Je to oboustrranná zbraň.

Ladislav 💤
17. 12. 2023 07:31
Ohodnotit příspěvek :
     

Otevřený dopis fašistickému Nutelákovi? Škoda energie, vzít konečně do rukou cepy a sudlice a hnat je až do Banderostánu! Návrat nežádoucí!

Pijack
17. 12. 2023 09:06
Ohodnotit příspěvek :
     

Hned první věc je špatně a to oslovení – Vážený pane, vážená vládo…
Jaképak “Vážení”??? To je první známka poklonkování a podlézání. Když nemá někdo někoho rád, proč by ho měl sakra oslovovat “Vážený”. To nedává smysl. Pro mne je to jen mystifikace a špinavá hra zúčastněných. Takhle se neprotestuje. Buď a nebo. Začít protest se slovem “Vážený” je úpadkem sebeúcty.

Pavel z Moravy.
17. 12. 2023 09:39
Odpovědět  Pijack

Je to neuvěřitelně trapné. Škůdci nás ožebračují a zaprodávají neskutečným způsobem a tady takové genlemanství. To už není ani sra.ní si na hlavu, to je totální kolaps důstojnosti.

Albi
17. 12. 2023 11:20
Odpovědět  Pijack

A opravdu je nutné přijmout jejich “vzor” chování a projevovat se veřejně jako hulvát?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy.
17. 12. 2023 13:04
Odpovědět  Albi

Ale nemohu se jim Albi podbízet. Oni mne okrádají a jako takoví si výraz vážení a jiné nezaslouží. Vždyť se nám smějí do obličeje a doslova kadí na hlavu. A tato většinová stádní společnost je ještě dokonce z těchto dacanů nadšená, asi, že jim ještě nevzali úplně všechno. Sakra, tupé ovce je slabý výraz pro většinovou komunitu tohoto národa.

Albi
17. 12. 2023 13:48
Odpovědět  Pavel z Moravy.

To není o podbízení – to je o tom, nenechat se nacpat do JEJICH šablony povýšeneckého chování k ostatním, jejich rozhodnutím méněcenným.
A naopak důkaz, že slušné chování nám nevzali a vzít nemohou, ač nejsme nejen stará, ale ani nová (finnanční) aristokracie.

Nebo myslíš, že si toho ne-oslovení všimnu a zastydí se?
Pokud by si vůbec všimli, budou rádi jak nás naštvali a “vytočili” a důrazně nám ukázali, kde je naše místo! 🙁

Pijack
17. 12. 2023 13:45
Odpovědět  Albi

Razantně, seriózně a tvrdě se dá jednat i slušně. To si neodporuje.

Slovan
17. 12. 2023 13:31
Odpovědět  Pijack

….a nedejbože mu vykat šmejdovi jeďněmu. 👎👎👎

Albi
17. 12. 2023 14:58
Odpovědět  Slovan

Takže tykat jako kamarádovi? Hmm…. podivné preference, Pájo.

Slovan
17. 12. 2023 16:39
Odpovědět  Albi

…..tak ty já mám furt všelijaký, ale to neva já si na nich jako jeden jistý psychopat nezakládám. 😊🤣🙋‍♂️

Jura S
17. 12. 2023 14:16
Odpovědět  Pijack

Pětidemolici se TYKÁ, a oslovují se “BUDOUCÍ ODSOUZENÍ” :-))

PENNYS
17. 12. 2023 17:37
Odpovědět  Pijack

PRAVDA,SPRÁVNĚ MÁ BÝT,nevážená vládo……………..

Ladislav 💤
18. 12. 2023 05:49
Odpovědět  PENNYS

…..pavládo!

Pavel z Moravy.
17. 12. 2023 09:28
Ohodnotit příspěvek :
     

Demokracie je pouze mýtus k ovládnutí stáda. V kapitalismu je to pouze tzv. demokracie plné šrajtofle. A ta je zde ve formě miliardářů, zchudlých občanů s prázdnou kešení a bezdomovců demokraticky okupujících různá zákoutí pod mosty a ve starých budovách plně zastoupena. Kapík není pro chudinu a kdo to nechápe jeho problém. Může demokraticky zhebnout pod mostem. Současní škůdci mu to rádi dopřejí. A takové dopisy, nevím, že vás to ještě baví. Jsou lepší způsoby jak ozdravit společnost, změnit systém, ale k tomu potřebujeme normální lidi. Ti ale došli, takže nashledanou v totalitě a bídě.

jan
17. 12. 2023 10:52
Ohodnotit příspěvek :
     

Taková pěkná onanie, ten článek. Pěkný sloh, pěkná fotečka, autor je king, lidé asi blbci podle článečku. Vypadá to jako článečky, co psali svazáci – budoucí vedoucí kádři za socíku. 😀

Pavel z Moravy.
17. 12. 2023 13:19
Odpovědět  jan

Mám z toho úplně stejný pocit.

Spam vlasta
17. 12. 2023 11:00
Ohodnotit příspěvek :
     

Tady už pomůže jenom ” Přes dršku a Jáchymov ! “

Gales
17. 12. 2023 11:18
Ohodnotit příspěvek :
     

Táhni v perdel Fialovej mraku. …..comment image

Slovan
17. 12. 2023 13:38
Odpovědět  Gales

Střet Paradoxu, jeden nasraneeejj a druhý se culí jako přiteplenééj sluníčkář. 🙄🙄🤦‍♂️

Gales
17. 12. 2023 14:31
Odpovědět  Slovan

Asi to je fotomontáž.Ale vypovídající.

Slovan
17. 12. 2023 16:42
Odpovědět  Gales

Myslíš? On je na to blbej až až,

Gales
17. 12. 2023 11:22
Ohodnotit příspěvek :
     

My máme maso.EU má mísu.Dáme maso do mísy.Ó my se máme. ……https://cz24.news/sok-vlady-cr-a-sr-vcera-v-bruselu-nadelovali-stovky-miliard-turecku-imigrantum-a-ukrajine-cesi-a-slovaci-nedostali-nic-oficialni-dokument-eu/

Gales
17. 12. 2023 11:36
Ohodnotit příspěvek :
     

Láda by měla dostat předvolání od Lidového soudu. A nějací milicionáři by je k němu měli doprovodit.

sergej
17. 12. 2023 17:37
Odpovědět  Gales
Autor
17. 12. 2023 12:09
Ohodnotit příspěvek :
     

Citace z článku: “Nepovede. Když budete mlčet, dostanete se do pozice, jaká tady byla za komunistů. Mlčící, zastrašené většiny.”

A co je to po celou dobu 34 let, když se zesměšňoval, kritizoval, napadal, potlačoval jakýkoliv jiný politický nízor, který kritizoval to, co se začalo dít hned od počátku, když se kritizoval jediná speávná cesta – a tro cesta ke kapitalismu za každou cenu? To tenkrát pár lidí, hned po “listopadu” varovalo, že se staneme zemí – kolonií tzv. “vyspělých kapitalistických zemí”. A co bylo? To co jsem uvedl výše …

Takže nejsme v té samé pozice? Ono jim, těm kdo chtěl “vládnout”, nešlo o nic z toho co kritizovali v bývalém režimu, ale šlo jim o to, že ONI SAMI nevládli a jakékoli prostředky – i ty “jako kritizované” by se jim hodili. A také je nakonec využili, proměňovali a proměňují jen rétoriku a mění navzájem dobré a špatné “konce provazu”.

Pokud se nezmění celý systém, zase budeme věřit v nějakou tu pohádku o dobrém kouzelníkovi, O zlaté rybce, o nějakých “superhrdinech”, kteří do té doby nic neuměli a najednou se u nich objevily zázračné schopnosti!

Pokud už, tak by se mělo bojovat o mysly dětí a zatočit s tím prozápadním školstvím.

Autor
17. 12. 2023 12:36
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak jsem si vzpomněl na takové zaříkávadlo. Prý, když nebude dost piva, to je stále i když pochybné kvality, tak když se zavřou hospody, tak padne vláda … padl sice Babiš, ale ta další není o nic lepší a nepadá … i když dnes jke zavřeno hospod …

comment image

PremekJ
17. 12. 2023 13:08
Ohodnotit příspěvek :
     

Díky, Davide, za skvělý rozbor situace. My, kteří máme systémovou reformu připravenou, se tím nechlubíme. Máme připraven přechod ze současného neudržitelného systému k novému systému, který vyžaduje aktivní zapojení všech lidí do budování naší společné vlasti. Jsme uvnitř všech složek současné moci, kterou ve vhodný čas nahradíme a zavedeme lidský, plně demokratický a odborně řízený systém, který stojí na mravnosti, kvalitativním růstu, všeobecné dostupnosti nástroje směny a jediné daně. Jsme připraveni převzít odpovědnost za vývoj naší země k trvalé prosperitě a lidské důstojnosti.

Pavel z Moravy.
17. 12. 2023 13:28
Odpovědět  PremekJ

Když se vám to povede, tak klobouk dolů. Ale jste si vědomi toho, že společnost s vámi musí spolupracovat a vy budete muset nejdříve vychovat a převychovat ty generace, které nastoupili cestu degenerace? To nebude tak jednoduché, neboť jejich myšlení co je vlast, důstojnost, spolupráce, lidskost a empatie dostala vážné trhliny. Ta děcka jsou nastavena na to brát, ale nic nedávat. Takže mnoho zdaru.

Markýza
17. 12. 2023 14:39
Odpovědět  PremekJ

Taktak. Liberté, egalité,fraternité 😎 Ne abyste si popravili doktora Guillotina!

Jura S
17. 12. 2023 14:06
Ohodnotit příspěvek :
     

Nikdy nepíšu před zabíjačkou PRASETI dopis… neumí číst….jen chrochtá…

Tupý hulvát
17. 12. 2023 18:52
Ohodnotit příspěvek :
     

” se v prostředí politické konkurence objeví nové, moderní verze politických stran, usilujících nejen o skutečnou demokracii, o změnu v postavení zastupovaného elektorátu, ale především o důslednou reformu ekonomické podstaty fungování země. Jejíž osou by měl být návrat k plné ekonomické emancipaci domácí ekonomiky, vznik domácí moderní průmyslové i státní infrastruktury, postavení země jako rovnocenného a úspěšného státu v rámci globální ekonomické výměny světa. A nikoliv postavení montovny, sbírající drobty z obrovského globalizačního toku obchodní, technologické a průmyslové výměny ve světě.”

SVATÁ PROSTOTO !

jan
20. 12. 2023 08:54
Ohodnotit příspěvek :
     

Lidé jsou “zastupovaný elektrotát”. Hmm, takhle k lidem ani komunisté nepřistupovali. Naskakuje mi husí kůže, kdyby tohle vystřídalo fialový hnus, bylo by to evidentně ještě horší. Nazdar, váš elektorátní plankton.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$